zaterdag 31 mei 2008

Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht

Handelingen 2:28
"Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht."

Door de weg ten leven te kennen, komen we voor zijn aangezicht. De voorhang naar Gods troon scheurde in de tempel open toen Jezus stierf aan het kruis. Daarmee gaf de Heilige Geest aan dat de weg naar God open is. Wie die weg gaat komt uit bij Vader God. Hij houdt van je en laat je genieten. Hij maakt je vrolijk en blij. Je wordt vervuld met vreugde voor Gods aangezicht. Wie had dat ooit kunnen denken. Alle schuld is weggedaan en we maken plezier en hebben vreugde voor Gods aangezicht.

Gebed: “Dank U, Vader, U bent onze bron van vreugde en wij de uwe, amen.”

vrijdag 30 mei 2008

Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen

Handelingen 2:28
"Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht."

David heeft deze woorden gebruikt. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen. De Here Jezus zegt: Ik ben de weg ten leven. En wij mogen zeggen: Gij hebt mij de weg ten leven doen kennen. Dat geldt zowel voor de verlossing als ook voor de Verlosser. Dat geldt voor de bevrijding, maar meer nog voor de Bevrijder. Wij mogen de weg ten leven kennen, maar we mogen vooral Hem kennen die de weg ten leven is. Wie Jezus heeft, heeft het leven, Hem kennen is leven.

Gebed: “Dank U Heer, voor de weg ten leven, dank U, dat ik U mag kennen, amen.”

donderdag 29 mei 2008

Niemand zal ze uit mijn hand roven

Johannes 10:28
"En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven."

Wie zou dat willen proberen dan? Alleen de boze, hij probeert je wijs te maken dat hij dat kan, of dat je het zelf kan, door je fouten. Maar de Heer is hier opnieuw heel duidelijk. N I E M A N D, dus ook jijzelf niet, kan je roven uit Zijn hand. Herinner je dat je gered bent door de inspanningen van de Heer. Hij heeft je gerechtvaardigd, apart gezet voor eeuwig. De prijs die Hij betaalde was te hoog om je zomaar prijs te geven. Hij houdt vast wat Hij zelf duur heeft betaald. Niemand kan jouw leven roven uit de hand van je Herder.

Gebed: “Dank U, Heer, dat ik me over mijn plaats bij U nooit zorgen hoef te maken, amen.”

woensdag 28 mei 2008

en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid

Johannes 10:28
"En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven."

Gered worden en verloren gaan, het zijn onderwerpen waar veel mensen zich druk om maken. Terecht, want het gaat om eeuwige zaken. Maar de Goede Herder maakt duidelijk dat Zijn schapen gerust kunnen zijn, zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. Hoe weet Hij dat zo zeker? Omdat het niet van onze inspanningen afhangt, maar van de Zijne. Als wij geloven in het volbrachte verlossingswerk van Christus, gaan we in eeuwigheid niet verloren. Wijd je gedachten dus maar aan andere zaken, Hem beter leren kennen bijvoorbeeld.

Gebed: “Dank U, Heer Jezus voor onze eeuwige zekerheid bij U te horen, amen.”

dinsdag 27 mei 2008

En Ik geef hun eeuwig leven

Johannes 10:28
"En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven."

De Heer heeft het hier over zijn schapen. Ik geef ze eeuwig leven, zegt Hij. Eeuwig leven, met de nadruk op leven. Leven is volgens Jezus hetzelfde als het kennen van God. Kennen op een intieme wijze, zoals man en vrouw met elkaar zijn verbonden, dat is leven. Jezus geeft zijn schapen dit leven, zij mogen op een intieme wijze met Hem omgaan, Hem kennen. Hij verlangt ernaar dat mensen weer gaan leven. Ze zijn al veel te lang dood geweest. Eeuwig leven is een geschenk, uit genade, door het geloof. Je kunt het niet verdienen.

Gebed: “Goede Herder, dank u voor het eeuwige leven, dank U dat ik U mag kennen, amen.”

maandag 26 mei 2008

Koningen zullen uit u voortkomen

Genesis 17:6
"Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen."

God laat aan Abraham weten dat hij volken zal voortbrengen en dat er koningen bij zullen zijn. God heeft het over het nageslacht van Abraham en over de verre toekomst. God kent de toekomst even goed als het verleden. Daarom zijn Zijn beloftes betrouwbaar. God weet al dat het zo zal zijn. “Koningen zullen uit u voortkomen”, spreekt God. De grootste van alle koningen is Jezus, maar ook het hele geslacht van David en Saul zijn nakomelingen van Abraham. Gods beloften hebben altijd te maken met Gods eeuwige plan met de schepping. Ons leven staat niet op zichzelf, God geeft het een plaats in Zijn plan.

Gebed: “Vader, leer mij om verder te kijken dan alleen mijn leven en mijn situatie, leer mij de werkelijkheid te zien vanuit Uw eeuwig perspectief, amen.”

zondag 25 mei 2008

Ik zal u tot volken stellen

Genesis 17:6
"Ik zal u … tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen."

Tegen een onvruchtbaar echtpaar van tegen de 100 wordt gezegd dat ze uitermate vruchtbaar worden en dat ze de stichters van volken zullen zijn. Zie je de grootheid van God? Zie je Zijn genade? Abraham en Saraï zullen God gebeden hebben om een kind en daar misschien wel mee gestopt zijn, toen ze merkten dat de menselijke grenzen waren bereikt. Maar God, die het al 25 jaar daarvoor had beloofd, heeft hier juist op gewacht. Nu weet iedereen dat dit een daad van God zelf is. Nu krijgt Hij de eer. Veel meer geeft Hij, dan Abraham had kunnen bidden of beseffen. Voor de glorie van Zijn naam.

Gebed: “Vader, help ons U te geloven tegen de verdrukking in, amen.”

zaterdag 24 mei 2008

Ik zal u uitermate vruchtbaar maken

Genesis 17:6
"Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen."

Dit zijn de woorden van God tot Abraham, een kinderloze man van 99 jaar, met een lichaam dat verstorven is en met een onvruchtbare vrouw. Ook vraagt God die dag: “Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?” Het is zo geweldig mooi, dat God niet gehinderd wordt door onze beperkingen. Hij doet gewoon wat Hij belooft, of het nu volgens de wetten van de natuur mogelijk is of niet. Gods kracht en mogelijkheden zijn bovennatuurlijk. De natuur met haar wetten zijn voortgekomen uit het spreken van God. Hij staat boven de natuur en daarom kan Hij ongehinderd beloven wat voor mensen onmogelijk lijkt. Geloof in Hem die spreekt aanvaardt dat.

Gebed: “Heerlijke God, U bent hoog verheven boven de schepping, dus ook boven mijn verstand, ik onderwerp mij aan U, amen.”

vrijdag 23 mei 2008

Gij zult het later verstaan

Johannes 13:7
"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan."

In deze tekst is een tegenstelling tussen nu en later. Nu weet je niet, maar later zul je verstaan. In veel situaties is dat ook zo. We zouden graag alle antwoorden willen weten op alle vragen, maar Gods Geest leidt je stap voor stap in de waarheid. Er komt een tijd dan zul je alles verstaan, maar nu vraagt God geloof en vertrouwen. Een zekerheid heb je nu al: je zult het later verstaan. God heeft ons zijn Geest geschonken. Hij kent de diepte van Gods gedachten en zal die aan ons openbaren. Alles op Zijn tijd.

Gebed: “Vader, ik dank U dat U niets achterhoudt voor ons, maar alles zult openbaren, zodat we het verstaan, amen.”

donderdag 22 mei 2008

Die beloofd heeft is getrouw

Hebreeën 10:23
"Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw."

Om het beloofde van God te ontvangen hebben we geloof en geduld nodig. Maar er is nog iets en dat is de belijdenis van wat we hopen. Vertel jezelf en anderen waarop je hoopt, dat bouwt je geloof op. En om elke twijfel te lijf te gaan, zegt de Heilige Geest in deze tekst, dat God, die beloofd heeft, getrouw en betrouwbaar is. Het denken aan Gods beloftes is niet genoeg. Om in je geloof te blijven, moet je ze ook blijven belijden en ze onwankelbaar vasthouden. Via je oren naar je hart, want het geloof is uit het horen.

Gebed: “Trouwe Vader, uw woord is net als U, door en door betrouwbaar, amen.”

woensdag 21 mei 2008

De belijdenis vasthouden

Hebreeën 10:23
"Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw."

Twijfel is een kracht die je geloof en vertrouwen op de proef stelt. Twijfel ontstaat door redeneren. Daar zit de duivel achter. Hij begon twijfel te zaaien over de trouw van God bij de eerste mensen en hij doet dat nog steeds. Geloof richt zich op het onzichtbare, maar twijfel komt voort uit het zichtbare. Tegenover de onzichtbaarheid van Gods belofte zet de duivel de zichtbare waarneming en ervaringen. ‘Je ziet toch dat het zo niet is?’, hoor je hem al zeggen. De tekst van vandaag spoort ons aan de beloftes van God vast te houden, onwankelbaar, want er is geen reden voor twijfel.

Gebed: “Dank U, Heer, dat al uw beloftes onwankelbaar waar zijn, amen.”

dinsdag 20 mei 2008

Want Ik ben met u, om u te bevrijden

Jeremia 1:19
"Want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te bevrijden."

Niemand kan ons overwinnen, want God is met ons om te bevrijden. De werkelijkheid is, dat Hij ons al heeft bevrijd. Na Jeremia is Jezus gekomen om deze belofte te vervullen. ‘Opdat u waarlijk vrij zou zijn, heeft Christus u vrijgemaakt’, schrijft Paulus aan de Galaten. Voor ons die geloven, is de opdracht om vrij te blijven en ons niet opnieuw tot slaaf van de zonde te laten maken. De bevrijding is volbracht. Wat blijft is dat God met ons is. Hij helpt ons als Bevrijder om vrij te zijn. Het beste bewijs voor vrijheid is het feit dat je kiezen kan. Je wordt niet gedwongen God te dienen, maar je kiest ervoor, omdat je vrij bent.

Gebed: “Grote Bevrijder, ik dank U dat ik vrij ben, de zonde heeft geen macht meer over mij, amen.”

maandag 19 mei 2008

Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overmogen

Jeremia 1:19
"Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overmogen."

Uit deze tekst spreekt zoveel veiligheid en zekerheid. God weet dat we zullen worden beproefd, in de wereld lijden we verdrukking, omdat we Jezus liefhebben en belijden. Maar God zegt, dat we onoverwinnelijk zijn. Al zullen ze tegen u strijden, dat gaat over demonen, nooit over mensen. Wij hebben geen tegenstanders van vlees en bloed. Als mensen tegen ons strijden, moeten we de geesten die hen daartoe bewegen aanspreken. Die bestraffen we en daar bieden we weerstand tegen. Ze zullen ons niet kunnen overwinnen. Overwin het kwade door het goede. De kracht van liefde voor mensen overwint het kwade in hen, daarom moeten we onze vijanden tegemoet treden met liefde. Zegen wie u vervloeken, hebt uw vijanden lief. Ze zullen u niet overmogen, maar van u wegvluchten.

Gebed: “God van liefde, leer mij om mijn tegenstanders met liefde tegemoet te treden en het kwade daarmee te overwinnen, amen.”

zondag 18 mei 2008

Ik zal horen, want Ik ben genadig

Exodus 22:27
"Wanneer hij tot Mij om hulp zal roepen, zal Ik horen, want Ik ben genadig."

In de omgang van mensen met elkaar gebeurt veel onrecht. We lenen en brengen niet terug, of we zeggen en doen niet. God zegt dat Hij dat merkt, vooral als mensen erdoor in de problemen komen. God zegt: ‘Ik hoor ze roepen en zal ze helpen, want Ik ben genadig.’ In geestelijke zin heeft de boze ons beroofd en ons zeer benadeeld. Ook op dat geroep reageert God. Als we gebrekkig zijn of tekorten hebben, als we verzwakt zijn of ongezond, God heeft ons hulpgeroep gehoord en is ons genadig geweest. De Here Jezus heeft ons alles gegeven wat van Hem was. Al zijn rijdom voor onze armoede, al zijn kracht voor onze zwakheid, al zijn rechtvaardigheid voor onze zonden, al zijn zegen voor onze vloeken.

Gebed: “Genadige Vader, dank U dat U ons verhoord hebt, zelfs voordat we riepen, amen.”

zaterdag 17 mei 2008

Ik ben gekomen om te behouden

Johannes 12:47
"Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden."

God kijkt heel anders naar de wereld dan wij. Wij zien het negatieve en veroordelen het. God ziet het negatieve en gaat helpen het op te lossen. De Here Jezus was heel duidelijk toen Hij zei dat Hij gekomen was om te redden, om te behouden. Het kwaad op de wereld gaat God aan Zijn hart. Het hoort niet zo te zijn. Alleen door de harten van mensen te veranderen, kan de wereld behouden worden. Veroordelen lost niets op, maar mensen behouden betekent dat Gods doel, vrede op aarde in de mensen, steeds meer realiteit wordt.

Gebed: “God van genade, dank U dat U liefde geeft in plaats van oordeel, amen.”

vrijdag 16 mei 2008

Ik oordeel hem niet

Johannes 12:47 "En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet."

We hebben bijna allemaal de neiging om het verkeerde te veroordelen in plaats van het goede te prijzen. We zien de fouten van de ander veel beter dan het goede. Dat is de reden dat we ook vaak denken dat God ons oordelen zal, wanneer we tegen Zijn woord handelen. God zegt hier heel duidelijk dat Hij dat niet zal doen. Waarom zou Hij ook? Het hele oordeel over onze zonden is immers al voltrokken op Golgotha. Daardoor zijn we verzoend met God, voor eeuwig.

Gebed: “Vader, ik dank U dat het hele oordeel van mij is afgenomen, amen.”

donderdag 15 mei 2008

Ook ondersteun Ik u

Jesaja 41:10
"Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand."

Zijn ondersteuning.ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’ Dit is meer dan kracht, meer dan hulp. Hier neemt God de verantwoordelijkheid voor onze hele situatie op Zich. Als het echt niet anders kan, pakt God ons helemaal op in Zijn hand en dan worden we gedragen. Ondersteunen betekent dat je al je gewicht op een ander mag leggen. God is sterk genoeg met Zijn heilrijke rechterhand (Jezus).

Gebed: “Lieve Vader, hoe kan ik ooit nog twijfelen aan uw liefde en uw zorg voor mij, dank voor Uw genade, amen.”

woensdag 14 mei 2008

Ook help Ik u

Jesaja 41:10
"Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand."

Zijn belofte om te helpen. ‘ook help Ik u’ Hij geeft ons niet alleen onze eigen kracht, maar Hij voegt er Zijn goddelijke kracht aan toe. Vroeger deden we wel eens een potje touwtrekken. Wanneer we dreigden te verliezen, riepen we anderen om een handje te helpen. Soms was dat net genoeg aanvulling om te winnen. Dat was maar spel natuurlijk, maar het aanbod van God is serieus. Hij zegt Zijn hulp toe. “Ik doe mee aan jouw kant.” Ja, zo win je natuurlijk altijd.

Gebed: “Sterke God, ik dank U dat ik met Uw hulp altijd win, niets en niemand kan mij nog verslaan, amen.”

dinsdag 13 mei 2008

Ik sterk u

Jesaja 41:10
"Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand."

De kracht die Hij ons belooft te geven. ‘Ik sterk u’ Dit is kracht in onszelf die we op dat moment nodig hebben. Als onze eigen kracht niet toereikend is, vult God die aan. Nooit zijn we op deze manier krachteloos. Paulus leerde het ook en zei: ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ Er zijn zoveel geheimen in het leven met God, het is zo heel anders dan we op aarde gewend zijn, dat we haast niet kunnen aanvaarden dat het waar is. Maar God is betrouwbaar en ook zijn kracht aan en in ons.

Gebed: “Vader, ik dank U voor de kracht die U geeft als mijn kracht niet toereikend is, amen.”

maandag 12 mei 2008

Zie niet angstig rond, want Ik ben uw God

Jesaja 41:10
"Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand."

Gods relatie met ons als onze God. 'zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.’ Hij geeft zichzelf aan ons. We mogen Zijn naam gebruiken. Is het niet prachtig om te belijden dat God ‘jouw God’ is? God zegt het zelf: “Ik ben uw God.” David zegt: ‘Met mijn God spring ik over een muur.’ Met mijn God spring ik. God is zo met ons hele leven verweven dat je soms niet eens meer merkt wie nu wat doet.

Gebed: “Mijn God, ik dank U dat U zo een met mij bent, dat er geen ruimte meer is voor angst, amen.”

zondag 11 mei 2008

Vrees niet, want Ik ben met u

Jesaja 41:10
"Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand."

Gods tegenwoordigheid. ‘Vrees niet, want Ik ben met u;’ Zijn aanwezigheid onder alle omstandigheden en op iedere plaats garandeert onze veiligheid. Je bent niet slechts in Gods nabijheid, nee, je bent in Zijn tegenwoordigheid, dat wil zeggen, je maakt deel uit van Gods wezen. Ons leven is verborgen in Christus bij God. Ik en Hem en Hij in mij. Veel christenen beseffen hun positie bij God niet. Ze denken nog dat ze dichterbij komen door netjes te leven. De waarheid is dat we door het offer van Christus deze plaats hebben gekregen, er is geen verdienste of inspanning van ons voor nodig. Daarom zegt God: “Vrees niet.”

Gebed: “Vader, ik dank U, dat de Bijbel zo duidelijk is over onze plaats bij U, amen.”

zaterdag 10 mei 2008

Elke versmachtende ziel verzadig Ik

Jeremia 31:25
"Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik."

De vermoeide ziel wordt door God verkwikt en Hij zegt erbij dat Hij dat doet voor elke smachtende ziel. Als God je verkwikt, gaat Hij door tot je helemaal verzadigd bent. David zegt in Psalm 23 'Hij verkwikt mijn ziel, mijn beker vloeit over.' Dat is God ten voeten uit. Hij houdt zoveel van je, dat Hij niet kan uitstaan dat je versmacht, terwijl Hij jou wil verzadigen. Alle aardse afleiding is tijdelijk, maar Gods aandacht voor ons leidt tot blijvende verzadiging. Verkwik je vermoeide ziel, laat God je verzadigen.

Gebed: “Lieve Vader, wat ben ik blij dat U een bron bent die nooit teleurstelt, amen.”

vrijdag 9 mei 2008

Ik verkwik de vermoeide ziel

Jeremia 31:25
"Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik."

Je kent het vast wel. Je loopt door de hitte en je voeten gaan zeer doen. Je lichaam raakt moe en uitgeput en je hebt geen water genoeg bij je. Niet alleen je lichaam wordt moe, maar ook je ziel. Je wordt stiller en je stappen gaan trager. Bij het minste of geringste ben je in staat een fout antwoord te geven. David kende dat ook, uitzien in een dor en dorstig land zonder water. Maar hij zag wonderlijk genoeg uit naar God. Davids kende God, Hij was zijn Vriend. God kende David, de man naar Zijn hart. David verkwikte zijn vermoeide ziel bij God. Zoals koel water het heerlijkst is voor een vermoeid en dorstig lichaam, zo is Gods verkwikking voor de vermoeide ziel. Gods water dat verkwikt zijn Zijn beloftes. Zijn woord verkwikt mijn vermoeide ziel.

Gebed: “Vader ik dank U voor uw verfrissende woorden, amen.”

donderdag 8 mei 2008

Ik waak over mijn woord om dat te doen

Jeremia 1:12
“Want Ik waak over mijn woord om dat te doen.”

Gods woord kan niet gebroken worden. Wat Hij belooft, doet Hij. Zijn woord houdt eeuwig stand. Daarom is het zo goed om Gods beloftes te kennen. Ze bouwen je op, geven moed, leren je uit te zien in zekerheid, richten je aandacht op God. Hij waakt over zijn woord om dat te doen. Daarom zegt Paulus: ‘Hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons. Wanneer wij amen zeggen, maken we God groot en noemen Hem betrouwbaar.

Gebed: “Trouwe God, U spreekt en doet, U kondigt aan en voert uit, U bent Ja en amen, amen.”

Ik waak over mijn woord om dat te doen

Jeremia 1:12

“Want Ik waak over mijn woord om dat te doen.”


Gods woord kan niet gebroken worden. Wat Hij belooft, doet Hij. Zijn woord houdt eeuwig stand. Daarom is het zo goed om Gods beloftes te kennen. Ze bouwen je op, geven moed, leren je uit te zien in zekerheid, richten je aandacht op God. Hij waakt over zijn woord om dat te doen. Daarom zegt Paulus: ‘Hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons. Daarom is het ook zo mooi om Amen te zeggen op Gods woord. Jeremia 1:12 “Want Ik waak over mijn woord om dat te doen.” Gods woord kan niet gebroken worden. Wat Hij belooft, doet Hij. Zijn woord houdt eeuwig stand. Daarom is het zo goed om Gods beloftes te kennen. Ze bouwen je op, geven moed, leren je uit te zien in zekerheid, richten je aandacht op God. Hij waakt over zijn woord om dat te doen. Daarom zegt Paulus: ‘Hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons. Daarom is het ook zo mooi om Amen te zeggen op Gods woord. Want Hij waakt erover het te doen. Gebed: “Trouwe God, U spreekt en doet, U kondigt aan en voert uit, U bent Ja en amen, amen.”

Gebed: “Trouwe God, U spreekt en doet, U kondigt aan en voert uit, U bent Ja en amen, amen.”

woensdag 7 mei 2008

Ik, de Here, ben uw Heelmeester

Exodus 15:26
“… want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.”

De Here was onze Heelmeester, Hij is onze Heelmeester en zal altijd onze Heelmeester zijn. Heelmeester of Heiland zijn woorden die aangeven wie God is. Hij maakt heel wat stuk is, schept orde uit chaos, brengt leven uit de dood, geeft licht in de duisternis. Hij geeft uitkomst in elke nood. De vloek wordt veranderd in zegen. Ziekte wordt gezondheid, verdriet wordt blijdschap, leugen verandert Hij in waarheid en uitzichtloosheid in hoop. Dat alles is Hij en doet Hij uit liefde voor jou en mij.

Gebed: “Vader, leer mij volledig te begrijpen wat U bedoelt als U zichzelf de Heelmeester noemt, amen.”

dinsdag 6 mei 2008

De Here is bij machte u vast te doen staan

Romeinen 14:4
“Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.”

Niemand kan een vrijgekochte van de Heer laten omvallen. Hij zal staande blijven, ondanks aanvallen van kritiek en oordeel, want de Here is bij machte hem vast te doen staan. Die macht komt voort uit genade, niet uit werken of eigen inspanning. De prijs die de Here Jezus betaalde staat garant voor onze vaste positie bij God. Wie zijn blik op Hem gericht houdt zal altijd staande blijven en hoe je gevoel ook is, God is bij machte je vast te doen staan.

Gebed: “Dank U, trouwe Heer, dat U mij altijd vast doet staan, amen.”

maandag 5 mei 2008

Maar hij zal staande blijven

Romeinen 14:4
"Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan."

Het lijkt wel een bokswedstrijd. Er is een linkse hoek uitgedeeld waar je KO van hoort te gaan. De ontvanger staat te wankelen op zijn benen, maar herstelt zich toch. Zoiets stel ik me voor als we kwaad spreken van elkaar. Je brengt mensen aan het wankelen. Zulke woorden komen hard aan. Ze kunnen je behoorlijk uit het veld slaan. Maar dan is daar Gods belofte: “Maar hij zal staande blijven.” Hij stond al en hij blijft staan. God zorgt ervoor dat we kunnen incasseren, we hebben een schild van geloof dat alle brandende pijlen uitdooft. We blijven staande. Niemand kan ons veroordelen, want God heeft ons gerechtvaardigd.

Gebed: “Dank U, Heer, dat U mij staande houdt en mij zelfs vast doet staan, amen.”

zondag 4 mei 2008

Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan

Romeinen 14:4
"Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan."

We hebben allemaal de gave om de fouten van anderen te zien en we worden er nog een handje bij geholpen door de aanklager (satan) van de broeders. Hij wijst ons op de fouten van anderen, want hij wil tweespalt en ruzie en verdeeldheid zaaien. God roept ons op om het helemaal anders te doen. God zegt: “Het gaat je niets aan of iemand staat of valt.” Laat het aan Mij over en bewaar de eenheid. “Ik ben de Heer.”Jezus bad voor Zijn discipelen op aarde, dat de duivel hen niet zou ziften. Hij bidt nu in de hemel nog steeds voor ons. Hij kent onze zwakke plekken, maar in Hem houden we stand.

Gebed: “Sterke God, ik weiger nog langer voor rechter te spelen, waarom zou ik, U veroordeelt immers niemand, amen.”

zaterdag 3 mei 2008

God veroordeelt niet

Romeinen 14:4
Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.”

Deze tekst kun je lezen op twee manieren. Als degene die een ander heeft geoordeeld, of als degene die door een ander is veroordeeld. In beide gevallen was het onterecht. Wij hebben elkaar niet te beoordelen, want dat is de taak van een rechter en wij zijn elkaars rechter niet. In hetgeen we een ander veroordelen, veroordelen we onszelf, want we zijn niet anders dan de ander. Het is Gods genade, niet ons goede gedrag, waardoor we zijn vrijgesproken van schuld en veroordeling.

Gebed: “Trouwe God, dank U dat U mij niet veroordeelt en ik vergeef de mensen die het wel doen, amen.”

vrijdag 2 mei 2008

Ik zal hem nacht en dag behoeden

Jesaja 27:3
"Ik, de HERE, zijn behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag behoeden."

Israël had overdag een wolkkolom en ’s nachts een vuurkolom om hen te begeleiden en te beschermen tegen de hitte van de dag en de koude van de nacht. Letterlijke verbeelding van Gods voortdurende aanwezigheid. Ook voor ons geldt dat God ons dag en nacht beschermt.

Gebed: “Lieve Vader, wat een heerlijke gedachte dat U dag en nacht over me waakt, amen.”

donderdag 1 mei 2008

Opdat niets hem beschadige

Jesaja 27:3
"Ik, de HERE, zijn behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag behoeden."

Wij zijn deel van Gods wijngaard, wij zijn ranken aan de Wijnstok; en de Landman, God, verzorgt en beschermt ons. Dag en nacht is zijn woord beschikbaar, als water dat ons hart bevochtigt. Opdat niets hem (de wijngaard, wij dus) zal beschadigen. De omstandigheden, de verleidingen kunnen ons bij God vandaan lokken, dan lopen we schade op, maar God waakt over ons, opdat we dicht bij Hem blijven en niet beschadigen. Zie je in dit alles Gods grote liefde en zorg voor jou?

Gebed: “Vader, ik dank U, dat U voortdurend naar mij omziet, amen.”