dinsdag 30 september 2008

Ik zal u Mij tot bruid werven

Hosea 2:19
"Ik zal u Mij tot bruid werven"

De komende dagen gaan we over dit vers nadenken. Vandaag het eerste gedeelte. Een huwelijk tussen man en vrouw is de meest intieme en duurzame relatie op aarde. Zo heeft God het gewild. Diezelfde relatie zoekt God met ons mensen, daar zijn we voor geschapen. Het huwelijk is een afbeelding van Gods liefde voor zijn kinderen. Het gaat om duurzaamheid, om veiligheid, om genieten, om vertrouwen, om acceptatie en bemoediging. Gods verlangen spreekt uit dit vers en tegelijk ook de zekerheid, dat Hij het gaat doen. Hij heeft het ook gedaan. Hij heeft ons als bruid verworven op Golgotha. Daar is de bruidsschat betaald. De bruidegom kocht zijn bruid met zijn leven. Wat een liefde.

Gebed: “Vader, wat is het geweldig om deel van uw bruid te zijn, amen.”

maandag 29 september 2008

Ik zal u onderhouden en ook uw kinderen

Genesis 50:21
"Vreest dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart."

Jozef die als slaaf was verkocht door zijn broers, zag zijn leven als door God geleid om zijn familie te redden. Hij beloofde voor hen te zorgen en voor hun kinderen. Jozef is een beeld van Christus, die ook door zijn broers werd verkocht en hen zo in leven kon houden. Daarom gelden deze woorden ook voor ons. Vrees niet, Jezus zal je onderhouden en ook je kinderen. Laat dat je troosten op momenten dat het nodig is.

Gebed: “Vader open toch onze harten voor het zien van uw hart, amen.”

zondag 28 september 2008

Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen

Genesis 12:2
"Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn."

Dit is Gods hart. Hij is de bron van ons leven en Hij schenkt overvloedig het goede voor ons en voor ons nageslacht. Abraham is de vader van alle gelovigen. Dat grote volk dat aan hem werd beloofd is de Gemeente van Jezus Christus. De zegen van Abraham is tot ons gekomen legt Paulus uit in de Galatenbrief. Daarom geldt ook voor ons dat God ons groot wil maken en zegenen. Denk niet te klein over wat God je wil schenken.

Gebed: “Dank U, Vader, voor uw rijke zegen die ons geschonken is in Christus, amen.”

zaterdag 27 september 2008

Uw loon is groot in de hemel

Lukas 6:23
"Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel;"

Veel mensen vinden het een rare gedachte dat er loon is in de hemel, maar de Bijbel is daar heel duidelijk over. Ons loon is groot in de hemel wanneer we op aarde worden gesmaad omdat we Jezus volgen. Een dag vol lijden betekent een eeuwigheid vol vreugde. Houd dat voor ogen als vandaag de haat tegen God ook jouw leven treft.

Gebed: “Vader, help mij om op te springen van vreugde wanneer ik vervolgd word omdat ik U liefheb, amen.”

vrijdag 26 september 2008

Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden

Mattheüs 10:22
"En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden."

De naam van Jezus is niet populair in de wereld. Overal wordt zijn naam gebruikt, maar vaak in negatieve zin. Maar er zijn ook landen waar je gehaat wordt om die naam. Vervolging is dan je deel. Toch is hier een keiharde belofte: wie volhardt tot het einde zal behouden worden. Niet opgeven in tijden van druk, doorgaan met het geloof in Jezus. Uiteindelijk zul je behouden worden, dat wil zeggen, dat je in alle delen van je leven heel en compleet zal zijn, want dat is de betekenis van behouden. Gezond en krachtig zijn naar ziel, geest en lichaam, dat is weggelegd voor wie niet opgeeft onder verdrukking.

Gebed: “Vader, help mij te volharden in verdrukking, zoals de Here Jezus deed, amen.”

donderdag 25 september 2008

De volmaakte wet der vrijheid

Jakobus 1:25
"Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen."

Christus heeft ons vrijgemaakt van ziekte, zonde en dood. Vrij om vrij te zijn, vrij om het goede te kunnen kiezen. We zijn geen zondeslaven meer, maar zonen en dochters van God. Tenminste als u dat aanbod in geloof hebt aanvaard. Veel mensen blijven zich liever zondaar noemen in plaats van zoon. Zondaren zijn voortdurend bezig met zonde en zijn maar gericht op zichzelf, maar zonen hebben de zonde achter zich gelaten, die houden zich bezig met het leven zelf. God kennen is leven, uit genade vrijgemaakt. Als je daarin blijft wandelen, word je zeker gelukkig.

Gebed: “Vader, dank U voor uw volmaakte vrijheid, amen.”

woensdag 24 september 2008

Eeuwig leven groeit op de akker van de Geest

Galaten 6:8
"Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten."

De Geest van God is ons gegeven toen we gelovig werden. Daardoor zijn we verbonden met God zelf. Je kunt God alleen leren kennen door de Heilige Geest. Hij openbaart Gods hart aan ons, dat is eeuwig leven, dat we God kennen en Zijn Zoon Jezus Christus. Door de Heilige Geest te volgen komt ook Gods karakter in ons leven naar boven, liefde, blijdschap, vrede, vreugde, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, goedheid, geduld, het zijn de vruchten van Gods hart. Het is de oogst van het omgaan met God.

Gebed: “Vader, ik dank U, dat ik U mag kennen door de Heilige Geest, amen.”

dinsdag 23 september 2008

Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten

Galaten 6:8
"Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten."

Hier zien we de wet van zaaien en oogsten. Ook Paulus schrijft over die wet als hij zegt: ‘Het goede dat ik wens, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wens, dat doe ik.’ En hij vindt dan de wet van de zonde en de dood die in zijn vlees regeert (Rom.7:23). We willen allemaal het goede doen, maar dat komt uit onszelf niet tevoorschijn. Er zal ander zaad nodig zijn voor een goede oogst. Uit ons vlees komt alleen verderf voort. Gelukkig is er een oplossing. Christus heeft die oplossing gebracht: sterven en opstaan en zo opnieuw gaan leven, maar nu uit Hem.

Gebed: “Vader, dank U voor dit nieuwe leven dat rechtstreeks uit Uzelf komt, amen.”

maandag 22 september 2008

Zal in hem worden tot een fontein van water

Johannes 4:14
"Maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven."

Je krijgt water om vervolgens zelf een fontein te worden die water geeft. Dat is de metafoor die de Heer gebruikt om aan te geven wat er gaat gebeuren als je Hem toelaat in je leven. Waar je hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Dat wordt ermee bedoeld. Wat je krijgt geef je door, met als doel het eeuwige leven, voor jezelf en door jou ook voor anderen.

Gebed: “Heer, geef mij steeds van uw levende water, zodat ik die fontein kan zijn, amen.”

zondag 21 september 2008

Geen dorst in eeuwigheid

Johannes 4:14
“Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid.”

Nooit meer dorst, dat zou geweldig zijn. David schrijft in een psalm: ‘Mijn ziel dorst naar U’. Dat is het geheim. Velen zoeken Gods oplossingen, maar David zoekt God zelf. De intimiteit met God, daar heeft elk mens behoefte aan. En Jezus zegt in deze tekst, dat Hij dat water is. Nooit meer zal er ander water nodig zijn. Jezus is de weg naar God. Onze ziel hoeft niet langer te dorsten naar God, we hebben Hem gevonden. Hij heeft zich laten vinden. Geen dorst meer in eeuwigheid, Ik heb God gevonden.

Gebed: “Vader, ik verlang ernaar dat mijn ziel elke dag wordt gelaafd aan U, amen.”

zaterdag 20 september 2008

Wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar

Spreuken 29:25
"Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar."

Onaantastbaar betekent letterlijk niet te raken door bederf, niet af te breken, niet te schaden. Wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar, maar wat betekent dat dan? Moet ik genoeg vertrouwen hebben? En als ik nu net tekort kom, ben ik dan wel aantastbaar? Nee, het gaat hier niet om onze inspanning om te vertrouwen, maar het gaat om het feit dat God te vertrouwen is. Hij is onze gerechtigheid, Hij heeft ons die positie gegeven die ons onaantastbaar maakt. We hebben de goedkeuring van mensen niet meer nodig. God heeft ons goedgekeurd. We zijn onaantastbaar door het offer van Jezus Christus.

Gebed: “Vader, help mij om niet te vergeten dar ik onaantastbaar ben, amen.”

vrijdag 19 september 2008

Vrees voor mensen spant een strik

Spreuken 29:25
"Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar."

Wat zullen de buren ervan vinden? Die vraag heb ik vroeger vaak gehoord. Onwillekeurig heeft het invloed gehad op mijn vorming. Ben ik acceptabel? Hoe denken anderen over me? Veel mensen laten zich door deze vragen leiden. De Bijbel is er duidelijk over: niet doen, het spant een strik. Je wordt erin gevangen, je verliest je vrijheid. Wanneer je steeds aan de wensen van anderen moet voldoen, zul je nooit gelukkig worden. Accepteer jezelf en geniet van het feit, dat God je heeft aanvaard als zijn kind.

Gebed: “Vader dank U dat Uw liefde angst voor mensen wegneemt, amen.”

donderdag 18 september 2008

Wie op de HERE vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt

Spreuken 28:25
"De hebzuchtige verwekt twist, maar wie op de HERE vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt."

Hebzucht is de natuur van de mens. De natuur van God is precies tegenovergesteld, Hij is een gever. Als iedereen wil hebben ontstaat er twist. ‘Van mij, van mij’, roepen kleine kinderen al tegen elkaar, van delen is geen sprake. Wie de Heer kent, weet dat hebzucht helemaal niet meer nodig is. Hij geeft je meer dan je nodig hebt, meer dan overvloedig. Maar de verkwikking ligt niet alleen in het feit dat we krijgen, maar vooral in het feit dat we nu kunnen geven.

Gebed: “Dank U, Vader, voor uw rijke zegen van overvloed, amen.”

woensdag 17 september 2008

Een betrouwbaar man heeft veel zegen

Spreuken 28:20
"Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft."

God wil ons overvloedig zegenen, maar wie zijn hart op rijkdom zet, haalt rampen zijn leven binnen. God is tegen armoede. Hij belooft zegen, leven en overvloed. Maar… het is de bedoeling dat we die overvloed gaan uitdelen. Pas wanneer je begrijpt dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen en je hart wat dat betreft op geven staat, wil God je zijn rijkdom geven. Wie betrouwbaar is in het geven, zal door God overvloedig worden gezegend, maar wie alleen op eigen gewin uit is, is meestal niet vies van oneigenlijke paden. Die zijn glibberig en leiden niet zelden tot overtredingen en straffen.

Gebed: “Vader, leer mij te geven zoals U, amen.”

dinsdag 16 september 2008

Wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming

Spreuken 28:13
"Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming."

Overtredingen moeten niet bedekt worden, ze moeten gewoon verdwijnen. De straf erover is gedragen en de schuld is betaald. De zonden zijn voor God uitgewist, voor eeuwig. De enigen die er nog last van kunnen hebben, zijn we zelf. Het valt niet mee om je zonden na te laten, maar we hebben een ontfermer. God weet wat maaksel we zijn, Hij helpt ons. De beste hulp daarbij is te overdenken wie Hij is. Zo lang je daarmee bezig bent, zondig je niet. Zo’n ontfermer heeft iedereen nodig.

Gebed: “Vader, ik dank U, dat U mijn gedachten niet bij mijn overtredingen, maar bij Uzelf bepaalt, amen.”

maandag 15 september 2008

Wie de HERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed

Psalm 34:10
"Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de HERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed."

Jonge leeuwen worden een tijdje gevoed door de ouders, maar daarna moeten ze zelf op jacht. Ze lijden ontbering en honger, want er is geen helper meer. Bij de Here is dat niet zo, die blijft altijd onze helper en ook onze voorziener. Wij lijden nooit honger of gebrek zolang we de Here zoeken. Wie het koninkrijk van God op de eerste plaats heeft staan, krijgt het overige bovendien.

Gebed: “Trouwe Heer, U verzadigt mij met al het goede, voor eeuwig, amen.”

zondag 14 september 2008

Wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid

Psalm 32:10
"Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid."

Goddelozen staan er helemaal alleen voor en wie kan dan standhouden tegen de krachten van de duisternis? Maar wie op God vertrouwt, kent Hem en weet dat hij alles vermag in Hem. Die weet dat hij meer dan overwinnaar is in Hem en dat niets hem enig kwaad zal doen. Ja, wie op de Heer vertrouwt wordt omringd met goedertierenheid, die wordt verzadigd met het goede en die zal altijd als overwinnaar handelen.

Gebed: “Vader, dank U voor uw goedertierenheid die altijd rondom ons is, amen.”

zaterdag 13 september 2008

Wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen

1Petrus 2:6
"Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen."

De hoeksteen draagt het bouwwerk. De hoeksteen van de Gemeente is Christus. Wie op Hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Dat betekent dat je moet weten waarop je vertrouwt, dat zijn Zijn beloftes. Alleen dan kun je vol verwachting uitzien en weet je waarop je wacht. Dat wachten kan nooit worden beschaamd. Zijn woord is de waarheid en Hijzelf is de waarheid. Wat een hoeksteen.

Gebed: “Here Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U en op uw woord, amen.”

Wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen

1Petrus 2:6

"Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen."


De hoeksteen draagt het bouwwerk. De hoeksteen van de Gemeente is Christus. Wie op Hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Dat betekent dat je moet weten waarop je vertrouwt, dat zijn Zijn beloftes. Alleen dan kun je vol verwachting uitzien en weet je waarop je wacht. Dat wachten kan nooit worden beschaamd. Zijn woord is de waarheid en Hijzelf is de waarheid. Wat een hoeksteen.


Gebed: “Here Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U en op uw woord, amen.”

vrijdag 12 september 2008

Ik zal hun zonde niet meer gedenken

Jeremia 31:34
"Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken."

God kennen, dat is eeuwig leven, legde de Here Jezus uit. God doet er alles aan om zich te laten kennen. De grootste obstakels die dat kennen in de weg stonden zijn opgeruimd. Iedereen zal Mij kennen, vertelt God, van de kleinste tot de grootste, want… Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en HUN ZONDE NIET MEER GEDENKEN!!!! Dat is het evangelie. De zonde is voorgoed weggedaan, er is geen afstand meer tussen de mens en God. De scheidsmuur is weggebroken, de voorhang gescheurd. De weg naar Gods hart is open. Iedereen mag Hem kennen. Voor wie gelooft bestaat geen zonde meer, geen oordeel meer, alleen maar genade, vergeving, verzoening, aanneming, omarming. God kennen, van hart tot hart, zonder veroordeling, dat is wat God aanbiedt, dat is wat Hij wil.

Gebed: “Vader, help ons, om een juist beeld van U te schetsen, amen.”

donderdag 11 september 2008

Want zij allen zullen Mij kennen

Jeremia 31:34
"Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken."

God laat zich kennen aan degenen die Hem zoeken. Hij maakt zich bekend als de liefdevolle Vader, de Schepper van hemel en aarde, die liefde is en liefde geeft, zonder aanzien des persoons. Van de kleinste tot de grootste onder hen, zegt God. Wie zijn die ‘hen’? Dat zijn allen die Hem hebben aangenomen als hun Verlosser en Vader. ‘Allen zullen zij Mij kennen’, betekent niet dat ook de ongelovigen Hem zullen kennen, dit voorrecht is alleen weggelegd voor Gods kinderen, van de kleinste tot de grootste.

Gebed: “Vader, dank U wel, dat U zich aan ons allen bekend maakt als Degene die ons liefheeft, amen.”

woensdag 10 september 2008

Kent de HERE

Jeremia 31:34
Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.”

God kennen, daar gaat het om. Wie Hem kent, wil dat anderen Hem ook gaan kennen, je broer, je naaste. Het doet pijn als mensen niet naar je willen luisteren, vooral als mensen je dierbaar zijn. Voor God is het nog veel erger. Hij heeft de prijs betaald, zodat we Hem weer kunnen kennen. Nu roepen we het elkaar nog toe: Ken de HERE. En er is feest in de hemel voor elke zondaar die zich bekeert.

Gebed: “Vader, help mij te blijven roepen naar mensen die U nog niet kennen, amen.”

dinsdag 9 september 2008

De HERE zal u een huis bouwen

1Kronieken 17:10
"Ik zal al uw vijanden onderwerpen. Ook kondig Ik u aan: de HERE zal u een huis bouwen."

David wilde voor God een huis bouwen. Hij kon het niet langer verdragen dat God in een tent woonde en hij in een mooi paleis. Maar God draait alles om. Nee, David, Ik ga voor jou een huis bouwen. Een eeuwige woning waarbij al je vijanden zijn verslagen. Totale rust en vrede zal je deel zijn. God heeft woord gehouden. De vijanden zijn verslagen door de dood en opstanding van Jezus, de Heer. David eindigt Psalm 23 met de woorden: Ik zal in het huis van de Heer verblijven, voor eeuwig. Dat eeuwige huis is niet alleen voor David, iedereen die geloof schenkt aan Gods woord mag daar wonen. God heeft ons een woning bereid, een eeuwig huis, waarin we met Hem wonen, nu en voor eeuwig.

Gebed: “Dank U, Vader, dat we een eeuwig huis bij U in de hemel bezitten, amen.”

maandag 8 september 2008

Ook zal Ik u een naam maken

1Kronieken 17:8
"Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb Ik voor u uitgeroeid. Ook zal Ik u een naam maken gelijk die van de groten der aarde."

David krijgt deze schitterende belofte van God. Het laat zo mooi Gods karakter zien. David, die bepaald niet onkreukbaar is geweest, wordt door God bij de groten der aarde geplaatst. Dat is genade. Alle vijanden zijn uitgeroeid. Overal is God met hem. Hij krijgt een hoge positie. Zie je dat God hetzelfde met jou heeft gedaan? Elke gelovige krijgt dezelfde beloftes als David en eigenlijk betere. Wij worden misschien niet bij de groten der aarde gerekend, maar wel bij de grootste van hemel en aarde. Zonen van God zijn we geworden (of dochter natuurlijk). Alle vijanden verslagen en God is altijd met ons.

Gebed: “Vader, dank U, dat U van elk mens een koning wil maken, amen.”

zondag 7 september 2008

Dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de HERE

1Kronieken 16:33
"Dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de HERE, want Hij komt om de aarde te richten."

De hele schepping zucht en is in nood, schreef Paulus aan de Romeinen. Zij wacht. Het herstel van de schepping is begonnen met de opstanding van Christus. Hij is de eerste die verrezen is uit de dood. En de gelovigen zijn met Hem opgestaan tot nieuwheid des levens. Verlost uit de macht van de zonde. De gevolgen worden merkbaar en zichtbaar in onze gedachten en daden. We gaan op een nieuwe manier denken en leven, niet langer als slaven van de ongerechtigheid, maar als vrijgekochten van de Heer. De mens mag het eerst vrij zijn, daarna de schepping als Jezus is teruggekeerd op aarde. Uiteindelijk zal alles vol worden van de heerlijkheid van God.

Gebed: “Vader, dank U, dat ik nu al mag jubelen voor U, amen.”

zaterdag 6 september 2008

Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden

Micha 4:3
"Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren."

Er komt een tijd waarop al het kwaad van de aarde verdwenen zal zijn. Als Jezus terugkeert en Zijn rijk op aarde vestigt, zal satan, de oude slang, worden gebonden en in de afgrond geworpen. Hij zal de mensen niet langer kunnen verleiden tot haat en nijd. Vrede op aarde zal het gevolg zijn. Het is haast niet voor te stellen dat dit werkelijk gaat gebeuren. Alleen wie gelooft kan zich al naar deze tijd verplaatsen en zich verheugen.

Gebed: “Vader, ik bid dat die vrede mijn hart en gedachten nu al zal vervullen, amen.”

vrijdag 5 september 2008

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen

Lukas 21:27
"En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid."

De Here Jezus komt terug op aarde, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer dat gaat gebeuren weet niemand, maar we moeten er wel op voorbereid zijn. Veel mensen denken dat dan het moment aanbreekt dat God gaat oordelen. Zullen we goedgekeurd worden of niet? Zullen we Zijn heerlijkheid met Hem delen of niet? Gelukkig is dat voor een christen geen vraag meer. Het oordeel is voltrokken op Golgotha over al onze zonden. We zijn gerechtvaardigd door het offer van Christus en het is ons deel door geloof. Daarom zien we met vreugde uit naar de terugkeer van onze Heiland. Het zal voor ons een geweldige vereniging zijn. We zullen Hem zien in wie we hebben geloofd. Wat een glorierijke dag zal dat zijn.

Gebed: “Vader, dank U, dat alle angst voor een oordeel van ons is afgenomen, amen.”

donderdag 4 september 2008

Zij wandelen, maar worden niet mat

Jesaja 40:31
"Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat."

Vroeger dacht ik dat er stond: ze wandelen, maar worden niet nat. Maar het gaat over niet mat worden. Als je ziel mat wordt, raakt hij alle kracht kwijt. Het leven wordt dan uitzichtloos. Dat is het gevolg van de slachtofferrol spelen. Die rol hoeven we nooit te spelen, want met God blijven we altijd overwinnaars. We wandelen met God, we beseffen dat Hij bij ons is en voor ons zorgt. We verheugen ons daarin. We weten dat Hij in de nood bij ons is en ons Zijn bovennatuurlijke kracht geeft om te dragen en te wachten op de uitkomst. Zo worden we nooit mat.

Gebed: “Ik dank U, Vader, voor uw niet aflatende liefde en zorg voor mij, amen.”

woensdag 3 september 2008

Zij lopen, maar worden niet moede

Jesaja 40:31
"Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat."

Wat Gods kracht tot stand kan brengen is ongehoord. Het volk Israël liep 40 jaar door de woestijn zonder ziek te worden, zonder dat hun schoenen sleten, zonder dat iemand van vermoeidheid moest achterblijven. Elia kon 40 dagen lopen op een maaltijd die hem door een engel was gebracht. God heeft bovennatuurlijke kracht. Hij tilt je boven je eigen vermogens uit. Daarom is het zo goed om Hem te zoeken. Hij laat zich altijd vinden. Zijn beloftes zijn er altijd, in elke situatie kan Hij je vermoeidheid veranderen in geestkracht. Het geheim is dat je Hem verwacht, kijk naar Hem uit, weet dat Hij doen zal wat Hij beloofde.

Gebed: “Vader, ik dank U voor uw bovennatuurlijke kracht, amen.”

dinsdag 2 september 2008

Zij varen op met vleugelen als arenden

Jesaja 40:31
"Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat."

Uitgetild worden boven je omstandigheden, dat is wat de beloftes van God met je doen. Ze geven je een ander perspectief. Zoals een arend zijn jongen meeneemt op zijn vleugels, zo neemt God ons mee naar een hoger niveau om ons zicht te geven op de toekomst. Met natuurlijke ogen kijken we tegen onze omstandigheden aan, maar met geestelijke ogen verheugen we ons over wat God beloofd heeft te zullen doen.

Gebed: “Sterke God, dank U voor uw vergezichten, amen.”

maandag 1 september 2008

Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht

Jesaja 40:31
"Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat."

Wie zijn het die de Heer verwachten en wat houdt dat verwachten in? Gaat het over de wederkomst? Dat laatste mogen we ook verwachten, maar de tekst gaat over meer dan dat alleen. Het gaat over alle beloftes van God. Zij tillen je uit boven je omstandigheden. God heeft beloofd dat Hij de uitkomst zal geven en die verwachten we. Die zekere verwachting geeft meteen nieuwe kracht. Het is als met een drenkeling die gehoord heeft dat de reddingsboot in aantocht is. Dat geeft nieuwe kracht.

Gebed: “Dank U, Vader, dat U de moede kracht geeft, amen.”