woensdag 31 december 2008

En hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken

Hebreeën 10:17
"En hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken"

Wat een heerlijke wetenschap, dat niet alleen onze schuld is betaald door het offer van Jezus, maar dat al onze zonden en ongerechtigheden zijn weggedaan. God zal ze niet meer gedenken. Ze kunnen nooit meer tegen ons worden gebruikt. Wat een genade, wat een liefde. Maar wat kost het veel mensen moeite dit te geloven. Al onze zonden en ongerechtigheden betekent ook die nog in de toekomst liggen. Toen Jezus zijn offer bracht voor onze zonden, lagen ze allemaal nog in de toekomst. Maar nu we die zonden doen mogen we weten dat God ze met schuld en al heeft weggedaan. Wij zijn nu net zo rechtvaardig als Christus. Geef God daarvoor de glorie, Hij heeft het gedaan.

Gebed: “Vader, U komt alle aanbidding toe in de hemel en op de aarde, amen.”

dinsdag 30 december 2008

En de vrede Gods zal u behoeden

Fillippenzen 4:7
"En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus."

Onze gedachten spelen ons vaak parten. We maken ons zorgen, trekken verkeerde conclusies, we gaan af op onze eigen inzichten en ervaringen, terwijl Gods woord ons leert dat juist niet te doen. We moeten echt vernieuwd worden in ons denken en het gebruiken van onze hersenen. De vrede van God gaat boven ons verstand uit. De vrede van God verandert zorgen in vreugde en beschermt ons tegen onszelf. Er staat wel iets voor in deze tekst, namelijk dat we de dingen moeten bedenken die waar zijn. Gods beloftes zijn waar. Alleen Hij geeft vrede en neemt onze zorgelijke gedachten weg.

Gebed: “Vredevorst, U weet hoeveel vrede ik nodig heb, leer mij te bedenken wat waar is, amen.”

maandag 29 december 2008

Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis

1Thessalonicenzen 5:4
"Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou."

De wederkomst van de Heer zal zijn als een dief in de nacht, maar niet voor wedergeboren christenen. Voor wie in de duisternis leven, de ongelovigen, de wereld, zal Hij komen als een plotseling verderf. Maar voor de zijnen komt Hij als Triomfator zijn glorie en heerlijkheid met hen delen. Wat een verschil tussen geloof en ongeloof op die dag. Een reden temeer om zolang het kan te getuigen van het licht.

Gebed: “Vader, leer ons ons leven te zien in het licht van uw wederkomst, amen.”

zondag 28 december 2008

Naar het beeld van zijn Schepper

Col 3:9,10
"Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper"

We zijn van oorsprong geschapen naar Gods beeld en we zullen herstellen naar Gods beeld. Het is haast te wonderlijk voor woorden als je erover nadenkt. Van de Here Jezus wordt gezegd dat Hij de afdruk van Gods wezen is. De Bijbel leert ook dat we het beeld van de hemelse zullen dragen. We gaan weer worden zoals we bedoeld zijn, mensen die Gods wezen in zich hebben en Zijn heerlijkheid weerspiegelen. Wat hebben we een geweldige God, die ons gered heeft voor Zijn glorie!

Gebed: “Vader der heerlijkheid, ik kan U alleen maar danken voor het beeld dat ik mag dragen van U, amen.”

zaterdag 27 december 2008

Die vernieuwd wordt tot volle kennis

Colossenzen 3:9,10
"Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper"

Is dat niet vreemd, een nieuwe mens die vernieuwd wordt? Denk aan een nieuwe geboorte, een compleet nieuwe mens, maar wel een die nog alles moet leren. Het grootste wat wij hebben te leren is wie God is. Hem te kennen is het enige doel in ons leven. Deze tekst belooft dat dat gaat lukken. We zullen als nieuwe mensen vernieuwd worden tot volle kennis. Dat is Gods werk in ons. Hij is dat werk begonnen en Hij gaat het vol maken. Het enige wat wij doen is wandelen in nieuwheid, in het volle besef dat we kinderen van God zijn, geliefde kinderen en gezegende kinderen. Wat een vreugde om God als Vader te leren kennen.

Gebed: “Heer, open onze ogen voor wie u bent, amen.”

vrijdag 26 december 2008

En de nieuwe aangedaan hebt

Colossenzen 3:9,10

"Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper"

Als je nieuwe kleren hebt gekocht wil je ze het liefst meteen aantrekken en aan iedereen laten zien. Als kind leerde ik dat je nieuwe kleren voor de zondag waren en je oude voor door de week. Misschien komt daar wel het idee vandaan dat je je nieuwe kleren ook weer kan uittrekken, maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. De nieuwe mens aandoen is gebeurd door het offer van Jezus. We zijn door Hem bekleed met hemelse gerechtigheid. We hebben een nieuwe Geest in ons binnenste en dat alles is blijvend. Het enige wat we moeten doen is leren wie we nu geworden zijn en erin gaan wandelen.

Gebed: “Vader, help mij te ontdekken wie ik voor U geworden ben, amen.”

donderdag 25 december 2008

Gij hebt de oude mens met zijn praktijken afgelegd

Colossenzen 3:9,10
"Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper."

De oude mens met zijn praktijken is afgelegd. Dat is voltooide tijd, klaar. Dat afleggen is gebeurd op Golgotha. Daar stierf de oude mens met Christus en is ook met Hem begraven. De oude mens, de Adam-mens is niet meer. God heeft er voorgoed mee afgerekend, hij bestaat niet meer. Maar, zal iemand zeggen, ik heb er toch nog last van. Het goede nieuws is, dat die last vanzelf overgaat als je beseft wie je als nieuwe mens geworden bent.

Gebed: “Vader, dank U, voor de nieuwe mens, amen.”

woensdag 24 december 2008

Liegt niet meer tegen elkander

Colossenzen 3:9,10
"Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper"

Liegen is een kenmerk van de duivel. Hij is de leugenaar en liegt altijd. De Here Jezus zegt: Ik ben de waarheid. Dat is een verschil van dag en nacht. Omdat wij het eigendom zijn geworden van Jezus en Zijn Geest ons gegeven is toen we tot geloof kwamen, hoeven we niet langer te liegen. We hebben de Geest van de waarheid ontvangen. Hij zal ons leiden in de waarheid en de waarheid zal ons vrij maken. Door liegen wordt je gebonden. Liegen om bestwil bestaat dus helemaal niet. Liegen is nooit om bestwil. Lieg niet meer tegen elkaar en ook niet tegen jezelf.

Gebed: “Vader, wat ben ik blij dat de waarheid kracht bezit om vrij te zijn en te blijven, amen.”

dinsdag 23 december 2008

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft

Filippenzen 4:13
"Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft."

Paulus is zeker van zijn zaak, aan kracht zal het hem nooit ontbreken. Let goed op dat er niet staat: ‘door Hem die mij kracht geeft’, maar ‘in Hem die mij kracht geeft’. Onze positie bij God is in Christus. In Hem zijn we heilig en rechtvaardig, in Hem zijn we meer dan overwinnaars, in Hem zijn we opgestaan en verheerlijkt en zitten we aan de rechterhand van God. In Hem vermag ik alle dingen. De kracht is dus van Hem en ik ben in Hem. Door zich bewust te zijn van zijn positie en identiteit bij God, kan Paulus zeggen: ik vermag alle dingen. En voor ons geldt precies hetzelfde, want ook wij bezitten onze kracht en positie in Hem.

Gebed: “Dank U, Vader, voor de opstandingskracht die we in U bezitten, amen.”

maandag 22 december 2008

Binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen

Johannes 2:19
"Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen."

Het was geen grootspraak van Jezus, maar geloof. Na drie dagen zou Hij verrijzen uit de dood. De tempel van Zijn lichaam, afgebroken aan het kruis, is verrezen. Is het niet prachtig dat Jezus ons Zijn tempel noemt? Zijn verrijzenis is tevens de onze. We zijn met Hem gekruisigd en met Hem opgestaan. Ik zal hem doen herrijzen, zei Hij. Alles in ons wat nog afgebroken is door de zonde, zal herrijzen. De glorie van God zal Zijn gehele tempel vullen.

Gebed: “Vader, ik prijs U, voor de opstanding van Jezus, die ook mijn opstanding is, amen.”

zondag 21 december 2008

Van God, onze Vader

Colossenzen 1:1
"Genade en vrede zij u van God, onze Vader"

Genade is de onverdiende gunst van God. We worden niet veroordeeld, maar gered. God is niet tegen ons, maar voor ons. Hij verwerpt ons niet, maar neemt ons aan als Zijn kinderen. God is niet langer onze rechter, maar Hij kan weer onze Vader zijn. Uit genade is de vrede tussen God en mensen hersteld. God is onze Vader, niet onze Bedreiger. God is onze Helper, niet onze Bestraffer. God is onze Metgezel, niet onze Tegenstander. Begint het al door te dringen? God is onze Vader, Hij houdt van ons, omdat Hij liefde is. Niet om iets wat wij doen, maar om wie Hij is, dat is de enige reden en ook meteen de beste reden. Wat een perfecte vrede vinden we in de genade van God. Stop met te proberen God te behagen, God houdt van je en Hij is genadig. Zijn vrede en liefde zijn er ook voor jou.

Gebed: “U bent de Vredevorst, Koning van de vrede. Vader, laat Uw vrede ook mijn gedachten over U vernieuwen, zodat ik U leer kennen zoals U bent, amen.”

zaterdag 20 december 2008

Genade en vrede zij u van God, onze Vader

Colossenzen 1:1
"Genade en vrede zij u van God, onze Vader"

Genade is onverdiende gunst. Het is genade dat we niet ter dood worden veroordeeld, hoewel we het verdienen. Het is genade dat we eeuwig leven krijgen, hoewel we er geen recht op hebben. Het is genade dat Christus onze plaats in het oordeel heeft ingenomen en we nu Zijn gerechtigheid hebben. Het is genade dat we niet worden veroordeeld en dat onze schuld is weggedaan. Het gevolg zou moeten zijn dat we nu vrede hebben. Vrede met God en de vrede van God. Helaas ervaart niet iedereen meteen die vrede. Vaak moeten we nog veranderen van denken voor we alles kunnen bevatten. Daarom is genade en vrede zowel ons deel als ook onze toekomst.

Gebed: “Vader, ik bid U, dat we Uw genade en vrede ten volle mogen begrijpen, amen.”

vrijdag 19 december 2008

Aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig

Fillipenzen 3:21
"Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt"

Niet alleen heeft Jezus Zijn lichaam geofferd voor de zonde der wereld, maar ook om ons een lichaam te kunnen geven dat gelijk is aan Zijn verheerlijkte lichaam. Dat lichaam kreeg Hij na Zijn opstanding. Hij kon ermee verschijnen en verdwijnen zonder gehinderd te worden door materie. Geen muren of deuren hielden Hem tegen. Hij kon met dat lichaam naar de hem reizen en weer terugkomen. Geen aardse limieten meer, ongehinderd verplaatsen, zelfs door de ruimte. Zo’n lichaam is ons in deze tekst beloofd. Maar het allermooiste is, dat dat nieuwe lichaam vol is van de glorie en de heerlijkheid van God.

Gebed: “Dank U, Vader, voor de belofte van een verheerlijkt lichaam, amen.”

donderdag 18 december 2008

Die ons vernederd lichaam veranderen zal

Fillipenzen 3:21
"Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt"

Heb je er wel eens bij stilgestaan dat je lichaam vernederd is? Door de zonde is er ook veel in ons lichaam stuk gegaan. Ouderdom, lichamelijke zwakheid, kwalen, ziektes en uiteindelijk de dood zijn rechtstreeks het gevolg van de zonde. Maar het goede nieuws is, dat die situatie totaal is veranderd door het ene volmaakte offer van Christus. Door Zijn striemen zijn we genezen, schrijft Petrus. God neemt geen genoegen met vernedering, Hij wil dat we verhoogd worden. Daarom heeft Christus zich laten vernederen, zodat wij zouden worden verhoogd. God heeft een hoopvolle toekomst, ook voor ons lichaam.

Gebed: “Dank U, Vader, dat het lijden maar tijdelijk is en dat U ook onze lichamen op het oog hebt, amen.”

woensdag 17 december 2008

God zal u ook dat openbaren

Fillipenzen 3:15
"En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren;"

God is liefde en als Hij ons iets openbaart over ons gedrag, dan is dat uit liefde. Nooit zal er een verwijt of een aanklacht uit Gods mond komen over ons leven, want Christus heeft het oordeel weggenomen. God overtuigt ons door liefde. Allereerst overtuigt Hij ons ervan dat we geliefd zijn. Uit liefde voor ons gaf God Zijn eigen Zoon om te worden veroordeeld in onze plaats. Gods liefde overtuigt ons ervan dat we geliefde kinderen van God zijn. God leidt ons naar volwassenheid in ons geloof. Vanuit Zijn liefde en ontferming worden we uitgedaagd, of aangespoord om de weg te gaan die Hij ons voorhoudt. God openbaart ons een betere weg naar een beter leven, niet uit dwang of verplichting, maar uit liefde overtuigt God ons ervan de zonde te haten en de waarheid lief te hebben, net als Hij.

Gebed: “Vader, Uw liefde is mijn beste onderwijzing, amen.”

dinsdag 16 december 2008

Tot de dag van Christus Jezus

Fillipenzen 1: 6
"Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

De dag van Christus zal een glorieuze dag zijn. Iedereen zal Hem zien als Hij terugkomt in Zijn heerlijke verschijning als Koning der koningen. Elke knie zal buigen en elke tong belijden dat Hij Heer is tot eer van God de Vader. De glorie op aarde wordt hersteld. Wat een dag zal dat zijn en die dag eindigt niet maar duidt op een tijdperk zonder einde. En het mooie is, dat wij Zijn glorie zullen delen. Het werk van Christus in ons is dan voleindigd en wij dragen dezelfde heerlijkheid als Christus. Die dag komt en we zien ernaar uit. Eer, heerlijkheid en glorie voor Hem die was, die is en die komt.

Gebed: “Vader help mij, om in de drukte van het leven uw dag te verwachten, amen.”

maandag 15 december 2008

Dit ten einde toe zal voortzetten

Fillipenzen 1: 6
"Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

God is in ons een werk begonnen en Hij gaat het ook afmaken. Tot het einde toe gaat Hij door. Er is geen dag dat Hij er niet mee bezig is. Wanneer we terugkijken op ons leven zien we dat we veranderd zijn. De ervaringen met God hebben hun uitwerking gehad. We leren steeds meer op Hem te vertrouwen en we gaan zelfs verwachtingen krijgen. Hoe beter je God kent, des te meer kun je verwachten dat Hij doet wat Hij zegt. God geeft, God is genadig, God helpt en vergeeft, God doet in ons een eeuwig werk. Hij verandert ons naar Zijn beeld en gelijkenis. Bedenk vandaag: God werkt aan en in mij.

Gebed: “Dank U, Vader, dat U precies weet wat U doet, amen.”

zondag 14 december 2008

Hij, die in u een goed werk is begonnen

Fillipenzen 1: 6
"Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

Het is zo belangrijk dat we begrijpen dat het goede werk in ons begonnen is. Dat betekent dat het nog niet af is en het betekent ook dat God ons nog steeds aan het vormen is naar zijn beeld. Het is de bedoeling dat we op Hem gaan lijken. Dat we Zijn karakter gaan krijgen. Het kenmerk daarvan is liefde en geduld, bewogenheid en ontferming. Dat is Gods houding naar ons toe en dat moet onze houding zijn naar anderen. Vergeet niet dat God ook met ieder ander bezig is, nog niemand is klaar. Maar het goede werk is begonnen en Hij zal het ook voleindigen.

Gebed: “Vader, maak mij er steeds attent op dat net zo goed met mij als met anderen een goed werk bent begonnen, amen.”

zaterdag 13 december 2008

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd

Filippenzen 1: 6
"Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

Volle overtuiging, dat kan mooi zijn, maar ook heel lastig. Veel mensen zeggen dat ze ergens vast van overtuigd zijn en dan blijkt het later toch niet te kloppen. Maar er zijn ook overtuigingen die altijd kloppen, omdat het de waarheid is. Gods beloftes horen daarbij. En ook deze tekst houdt een belofte in. Volle overtuiging is een werk van de Heilige Geest, Hij weet zelfs de meest verstokte zondaar te overtuigen. De liefde van God overtuigt. Laten we ons verheugen in het feit dat we zekerheid hebben in ons geloof.

Gebed: “Vader, ik dank U, dat we overtuigd mogen zijn van uw liefde, amen.”

vrijdag 12 december 2008

Tot een woonstede Gods in de Geest

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

God is geest en de ware aanbidders aanbidden in geest en waarheid, leert de Bijbel ons. Logisch dat Gods woonplaats dan in de Geest is. God bouwt een geestelijk huis met mensen van vlees en bloed. De geest van de mens is daarom het belangrijkst als het gaat om de relatie met God. Onze geest is een gemaakt met Gods Geest, maar dar gaat een uitwerking hebben op onze ziel en op ons lichaam. Je zou kunnen zeggen dat wat we in de Geest al ontvangen hebben, langzaam doordringt tot ons bewustzijn en tot ons gedrag. Vernieuwing van denken heet dat. Als je er goed over nadenkt is er een prachtig proces gaande in ons en aan ons, zodat God uiteindelijk alles in alles wordt.

Gebed: “Vader, ik bid dat we meer inzicht mogen krijgen in wat U voor ons en in ons doet, amen.”

donderdag 11 december 2008

In wie ook gij mede gebouwd wordt

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

Bij God is geen vriendjespolitiek, geen aanzien des persoons, geen voortrekkerij. Iedereen wordt gelijk behandeld. Omdat God uit genade schenkt, zijn er ook geen andere voorwaarden dan geloof. Als God mensen opbouwt die deel uitmaken van Zijn tempel, dan doet Hij dat met iedereen. Daarom wordt ook gij, ook jij, ook u mede gebouwd. Misschien heb je het nooit zo begrepen of gezien, maar God is bezig jou op te bouwen, zodat je precies past in Zijn eeuwig huis. God is geïnteresserd in jou, Hij houdt van je en geeft je een ereplaats in Zijn huis, net als ieder ander.

Gebed: “Vader, ik dank U voor de plaats in Uw tempel die ik mag innemen, amen.”

woensdag 10 december 2008

Heilig in de Here

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

Heilig in de Here. Heilig betekent apart gezet, afgezonderd voor de Heer, met een speciale bestemming. Deze tekst is zo prachtig, omdat hij laat zien dat alles om God draait. God bouwt, God laat groeien, God laat alles goed ineensluiten, God bouwt Zijn tempel en wij zijn bestemd voor Zijn glorie. En het allermooiste is, dat we daartoe niet gedwongen worden, maar dat we ervoor kiezen Hem uit liefde te dienen. Liefde is de basis van Gods tempel. Gods liefde waaruit alles ontstaat is ook in ons geplant. God is liefde en wij hebben een liefdevolle bestemming in Hem.

Gebed: “Heer, Uw tempel wordt prachtig omdat U bouwt met prachtige mensen, door U prachtig gemaakt, amen.”

dinsdag 9 december 2008

Tot een tempel

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

God is bezig een huis te bouwen voor Zijn naam. Een tempel, want zo heet een plaats van aanbidding. In Gods huis is alle aandacht voor Hem, Hij is het middelpunt. Alles is zo ingericht dat Hij gezien wordt in al Zijn glorie. God is bezig Zijn tempel te bouwen en die tempel bestaat uit mensen. Mensen die van nature gewend zijn zelf het middelpunt te zijn, worden omgevormd, veranderd, vernieuwd naar mensen die God centraal stellen en Hem aanbidden. Dat is God aan het doen met ons leven, wij groeien op, leggen egoïsme en zelfzucht af en gaan steeds meer lijken op Hem die in ons woning maakt.

Gebed: “Vader, ik dank U voor de verandering in mijn binnenste, amen.”

maandag 8 december 2008

In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

Hoewel we als individu gekocht en betaald zijn en we allemaal apart ons aan de Heer hebben toegewijd, zijn we toch allemaal deel van een groter geheel. God bouwt zichzelf een tempel. De tempel van Salomo werd buiten de stad steen voor steen gebouwd en daarna in Jeruzalem in elkaar gepast. Elke steen paste perfect, er werd geen getimmer of gehamer gehoord binnen de stad. Zo is God met ieder van ons bezig, om ons goed ineensluitend een plaats te geven waar we passen. Hij is de bouwmeester en voor Hem zal het bouwwerk zijn.

Gebed: “Vader U weet precies waar ik pas in uw tempel en ik dank U, dat U mij toerust en vormt, amen.”

zondag 7 december 2008

In Hem wast elk bouwwerk

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

Groei zien we in de natuur om ons heen. Alles groeit en bloeit en draagt vrucht. Dat is Gods werk. Niemand kan iets laten groeien behalve Hij. Wij kunnen wel planten en begieten, onderhoud plegen, maar we kunnen niets laten groeien. Veel christenen doen hun best om betere mensen te worden, maar dat kan niet. Wanneer we ons voeden met Gods woord komt de groei vanzelf. Door te leven in het licht, door het water van Gods woord, door de kracht van Gods Geest ontwikkelen we ons. In Hem, zegt de tekst, groeien we op. In Hem, dat is onze positie bij God.

Gebed: “Vader, leer mij te geloven dat ik alleen maar hoef te vertrouwen op U, amen.”

zaterdag 6 december 2008

Ik zal de dorstige geven uit de bron

Opbaring 21:6
"Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet."

God geeft om niet, dat is gratis, dat is genade. Er is bij God een bron van levend water en ieder die dorst heeft, krijgt water uit die bron. Niet een schepje, of een emmer, nee, je krijgt de hele bron. De Heilige Geest opent die bron in je hart en het zal een bron zijn die uit jouw binnenste naar buiten stroomt. God geeft om te geven. Het water des levens is Jezus zelf. Uit genade ontvangt elke dorstige het leven van Christus en zijn gerechtigheid en zijn liefde en zijn vrede en zijn vreugde, alles. Je hoeft niet te smeken om dat water, je mag als je dorst hebt gewoon komen en drinken om niet.

Gebed: “Bron van levend water ontspring nu in mij, amen.”

vrijdag 5 december 2008

Ik geef u een koning in mijn toorn

Hosea 13:11
"Ik geef u een koning in mijn toorn, en Ik neem hem weg in mijn verbolgenheid."

Toorn en verbolgenheid, daaruit spreekt grote emotie van God. Als ik dit vers lees, kan ik alleen maar denken aan het kruis. Daar droeg de koning die God had gegeven de toorn en verbolgenheid over de zonde. Daar kreeg de wereld haar Koning en werd zij bevrijd van schuld. Onze Koning droeg Gods toorn voor onze vrede. Hij werd weggenomen, zodat wij eeuwig kunnen leven. Ja, aan het kruis werd ons een Koning gegeven, die door zijn offer, ons tot koningen heeft gemaakt. Glorie en eer aan Hem die zit op de troon, halleluja!

Gebed: “Wat een genade en wat een uitkomst, leven uit de dood, dank U, Vader, voor uw oneindige goedheid, amen.”

donderdag 4 december 2008

Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd

Genesis 28:15 "Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd."

Wat een prachtige belofte voor een zondig mens, een bedrieger als Jakob. Wat een geweldige genade, niet op grond van het gedrag van Jakob, maar op grond van de trouw van God. God houdt zich aan Zijn woord. Betekent dat nu, dat Jakob kan doen wat hij wil? Nee, want God spreekt hem aan op zijn gedrag, God worstelt met Jakob maar uiteindelijk geeft hij zich gewonnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en een nieuwe naam. Jakob wordt Israël, ‘God heeft de overhand’, of ‘God regeert’ betekent dat. Ieder mens mag de genade van God ontvangen en voor ieder mens is God trouw. Hij houdt zich aan zijn woord.

Gebed: “Dank u, Vader, voor uw trouw, zelfs als ik ontrouw ben, amen.”

woensdag 3 december 2008

Ik zal u wederbrengen naar dit land

Genesis 28:15
"En Ik zal u wederbrengen naar dit land."

Jakob was op de vlucht, maar God had een plan met zijn leven. En hoewel Jakob alle reden had om nooit meer terug te komen, zei God dat Hij hem zou terugbrengen. Jakob moest terug naar het land van de belofte, omdat God daar een plan met hem had. Natuurlijk wist God dat Ezau kwaad was op Jakob, maar uiteindelijk bestuurt Hij alles zo, dat ze elkaar later in vrede ontmoeten. God overziet verleden heden en toekomst. 'Ik zal u wederbrengen naar dit land', is daarom geen grootspraak, maar voorspraak. Een vooruit vertellen van wat God al weet. Is het niet prachtig dat al Gods beloftes op waarheid berusten, omdat Hij de toekomst al kent?

Gebed: “Wonderlijke God, U die alles weet en alles overziet, ik vertrouw U, amen.”

dinsdag 2 december 2008

Ik zal u behoeden overal waar gij gaat

Genesis 28:15
"En Ik zal u behoeden overal waar gij gaat."

Genade stelt geen voorwaarden. Genade geeft. Jakob is op de vlucht met een slecht geweten, maar God komt hem tegemoet met genade. God zegt: ‘Ik zal je overal beschermen.’ Dit is op geen enkele manier te begrijpen wanneer je denkt in termen van goed en kwaad, maar wel als je denkt in genade. God is genadig, ook als je het niet hebt verdiend.

Gebed: “Vader ik bid dat veel mensen uw genade gaan zien in plaats van de wet, amen.”

maandag 1 december 2008

En zie, Ik ben met u

Genesis 28:15 "En zie, Ik ben met u."

Jakob is gevlucht nadat hij zijn vader en zijn broer heeft bedrogen. Onderweg krijgt hij een droom waarin hij ziet dat engelen opklimmen en neerdalen naar en van de hemel. God is daar en Jakob krijgt Gods genade te horen. Geen oordeel, geen verwijt, hoewel er reden genoeg voor was, nee, alleen genade en goedheid. Gods karakter komt naar voren. Een zondig mens ontvangt de belofte: ‘En zie, Ik ben met u.’ Niet vanwege Jakob is die belofte, maar vanwege God zelf. God belooft ook met ons te zijn, alle dagen van ons leven. Ook dat is uit genade, onverdiende gunst. Gods hart is vol genade, maar Hij kan nu ook voluit genadig zijn, omdat de prijs voor de zonde is volbracht.

Gebed: “Vader, wat is het toch prachtig dat u zondige mensen genadig kan en wil zijn, amen.”