woensdag 31 maart 2010

Je slaap zal vredig zijn

Spreuken 3:24 
“Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat, je slaap zal vredig zijn.”

Angst en bezorgdheid kunnen je uit je slaap houden. Niet dat het iets helpt, maar toch gebeurt het. De tekst zegt, dat het niet hoeft, je kan ook vrede hebben in plaats van angst. Rust in plaats van bezorgdheid. Het geheim is het kennen van God en zijn woord. Er geloof aan hechten, erin wandelen en ernaar handelen. ‘Kom tot mij’, zei Jezus, ‘en ik geef u rust.’ Aan alle kanten rust, van buiten en van binnen of andersom. Dat is het beste medicijn tegen slapeloosheid wegens angst.  

dinsdag 30 maart 2010

Nergens zul je struikelen

Spreuken 3:23 
“Je zult veilig je weg kunnen gaan, nergens zul je struikelen.”

Stel je voor dat er een pilletje werd uitgevonden waardoor je nooit meer zou kunnen struikelen, zou je die dan nemen? Stel je voor dat er een middel zou bestaan waardoor je overal veilig je weg zou kunnen gaan, zou je dat dan gebruiken? Je moet wel heel erg dom zijn om op deze vragen nee te zeggen. God biedt je een middel aan om veilig te wandelen en nooit te struikelen, wil je het hebben? Het middel is Gods woord. Het is een vast fundament voor je leven en een zekere bescherming tegen de aanvallen en verleidingen van de boze.

maandag 29 maart 2010

Een bron van leven, een sieraad om je hals

Spreuken 3:22 
“Ze zullen een bron van leven voor je zijn, een sieraad om je hals.”

Wie is je bron? Waar leef je uit? Wat geeft jouw leven inhoud en waar komt je vreugde vandaan? Paulus schrijft aan de Colossenzen: ‘En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.’ Het leven van Jezus in jou wordt zichtbaar in glorie en luister. Een sieraad om je hals is een pronkstuk, het maakt je mooi. God wil ons leven, dat door de zonde is aangetast, herscheppen en tot volheid brengen. Leven en overvloedig leven wil Hij ons geven. Dat leven begint met naar Hem te luisteren en te geloven wat Hij zegt. Maria zei op de bruiloft in Kana tegen de bedienden: ‘Wat Hij u ook zegt, doet dat!’ Hoe raar het ook was wat Hij zei, ze deden het en water werd wijn!

zondag 28 maart 2010

Bedachtzaamheid en wijs beraad

Spreuken 3:21
“Mijn zoon, streef naar bedachtzaamheid en wijs beraad, verlies die nooit uit het oog.”

Impulsief gedrag, toegeven aan spontane opwellingen, doen wat in je op komt, het zijn geen uitingen van wijsheid en bedachtzaamheid. We hebben niet voor niets een spreekwoord gekregen dat zegt: bezint, eer ge begint. Door schade en schande leren we de waarheid hiervan kennen. Mogen we dan nooit spontaan zijn? Ja hoor, maar je kan ook spontaan zijn en de bedachtzaamheid niet uit het oog verliezen. Elke daad heeft gevolgen en elk zaad geeft een vrucht. God zegent ons met wijsheid uit zijn woord, zodat we beschermd worden tegen dwaasheden.

zaterdag 27 maart 2010

Door zijn kennis brak het water los

Spreuken 3:20 
“Door zijn kennis brak het water los uit de diepte en druppelt er dauw uit de wolken.”

Het grote en het kleine wordt beheerst en gecontroleerd door Gods woord. Je staat er niet elke dag bij stil als je de dauw op het gras ziet, dat het er is omdat God het tot aanzijn heeft gesproken. Wanneer de grote oceanen er niet waren, zou het leven op aarde onmogelijk zijn. God heeft het alles met wijsheid gemaakt. Alles wat leeft op aarde, bestaat omdat God het heeft gesproken. Er is kracht in Gods woord. Daarom roept Gods woord altijd iets tevoorschijn, wanneer het wordt ontvangen in geloof. God kan voor jou het grote en het kleine scheppen. Begin met naar Hem te luisteren en te geloven wat Hij zegt. Als je het ook toepast in je leven, ga je de scheppingskracht van God in je leven ervaren.

vrijdag 26 maart 2010

Wijsheid en inzicht

Spreuken 3:19 
“De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd.”

Zie waartoe de wijsheid in staat is. Door het woord van God [ernaar luisteren is wijsheid], zijn hemel en aarde geschapen. Alle natuurwetten, de zwaartekracht, het magnetisme, het hele universum met alle stelsels van planeten en sterren, zonnen en manen staan vast door Gods wijsheid. Hij sprak en het was er, gebood en het stond er. Wijsheid en inzicht kun je krijgen in Gods grootheid en almacht als je alleen maar kijkt naar de schepping. Maar de wijsheid van God wil je ook Zijn hart openbaren. Daar waar de bron van liefde is, kun je zomaar komen door te luisteren en je te laten vernieuwen door zijn woord.

donderdag 25 maart 2010

De levensboom omhelzen

Spreuken 3:18 
“Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.”

Omhelzen spreekt van liefde en intimiteit. Geen gedachteloze hug met je hoofd afgewend om elkaar vooral niet te raken. Dat is geen echte. Maar het omhelzen van een boom, daarbij trekken we toch onze wenkbrauwen op, dat zie je nog niet veel. De levensboom die hier genoemd wordt is Jezus. Hij is de boom des levens. Wie van Hem eet zal leven. Hij is ook de wijsheid van God. Het is dus niet zo raar dat de wijsheid hier vergeleken wordt met de levensboom. De levensboom is een genadeboom. Het gaat niet meer over goed en kwaad, maar over leven en dood. Goed en kwaad deden wij en daarmee verdienden we de dood. Maar Jezus nam dat op zich, vereenzelfdigde zich ermee en onderging de dood, opdat wij onbezorgd zouden kunnen omhelzen en ons gelukkig prijzen omdat we leven door Hem. 

woensdag 24 maart 2010

Lieflijk en vredig

Spreuken 3:17 
“Haar wegen zijn lieflijk, haar paden vredig.”

Als je wandelt door de bossen is het fijn dat er af en toe wordt aangegeven dat je nog op het goede spoor zit. Je volgt een rode, of gele route bijvoorbeeld en je weet van tevoren hoe lang het duurt en waar je uit komt. Je kent de weg niet, maar de gele of rode aanwijzingen stellen je gerust, je gaat nog goed. Zodra ze gaan ontbreken, zit je fout en moet je terug. Op Gods route van wijsheid zijn ook aanwijzingen dat je nog goed zit en het juiste spoor houdt. ‘Lieflijk en vrede’ heten ze nu. Houd ze goed in de gaten. Als ze ontbreken zit je fout. Is wat je zegt vol liefde en vrede? Komt wat je doet voort uit liefde en vrede? Zijn je gedachten vol liefde en vrede? Dan kan het niet anders, of je wandelt dicht bij Jezus.

dinsdag 23 maart 2010

Leven en overvloed

Spreuken 3:16  
“Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand.”

Hier wordt de wijsheid voorgesteld als een mens die al het goede uitdeelt, links en rechts. Van welke kant je de wijsheid ook benaderd, je wordt altijd gezegend. Leven en overvloed, dat kwam Jezus brengen op aarde. Niet langer gezeur over zonde en tekortkomingen, maar alleen genieten van wat het ene offer van Jezus heeft gebracht. Geen eigen gerechtigheid meer, maar de gerechtigheid van Christus. Niet meer praten over wat wij allemaal goed of fout doen, maar alleen nog spreken over wat Hij heeft gedaan en doet. De wijsheid brengt ons bij Gods hart. We moeten Hem gaan zien in al Zijn glorie, dan alleen kunnen we volop genieten en gelukkig zijn.

maandag 22 maart 2010

Alles wat je zou wensen

Spreuken 3:15b 
“Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet.”

Salomo mocht kiezen van God. Zijn liefste wens zou in vervulling gaan. Uiteindelijk koos hij voor wijsheid en daarmee opende hij de deur naar al het andere. Een lang en rijk leven leverde het op. Niemand was wijzer dan Salomo, niemand was rijker en nooit had het land zo’n vrede als onder zijn regering. En Salomo met al die schitterende wijsheid was slechts een schaduw van hetgeen komen zou: de Wijsheid van God namelijk Christus. In plaats van lang leven geeft Hij eeuwig leven, zonder veroordeling, zonder afwijzing, zonder ooit nog gescheiden te kunnen worden van Zijn liefde. Een leven vol overvloed en zegen en dat alles uit genade door geloof.

zondag 21 maart 2010

Kostbaarder dan edelstenen

Spreuken 3:15a 
“Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen.”

Stel je voor dat we in de musea van de wereld in plaats van kostbare juwelen en edelsteden bladzijden uit de Bijbel in de vitrines zouden leggen. Met dubbele bewaking ervoor, omdat het zo kostbaar is. De wereld zou er schande van spreken en er geen goed woord voor over hebben. Edelstenen zijn mooi en kostbaar hier op aarde, maar voor de eeuwigheid heb je er niets aan. De schoonheid van Gods liefde en genade gaat alle aardse glans te boven.

zaterdag 20 maart 2010

Meer dan zilver en goud

Spreuken 3:14 
“Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud,”

Zou jij je zilver en goud willen ruilen voor wijsheid? ‘Verkoop alles wat je hebt’, zei Jezus tegen een rijke jongeman, ‘deel het uit aan de armen en je zult een schat hebben in de hemel.’ Hij deed het niet, want hij was zeer rijk, of arm? God zegt dat we niet op mensen moeten vertrouwen en zeker niet op zilver en goud. Hij zegt: ‘Ik weet wat je nodig hebt, Ik zal voor je zorgen.’ Wijsheid van God gaat met geloof gepaard. Zonder geloof bezit je alles, maar heb je niets.

vrijdag 19 maart 2010

Wijsheid en inzicht

Spreuken 3:13
“Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.”

De wijsheid kun je vinden, het is namelijk een persoon. Jezus heeft ons bij die wijsheid gebracht. Hij is Gods wijsheid, maar Hij verbindt ons door de Heilige Geest ook met Gods wijsheid. Al Gods woorden zijn vol wijsheid. Door het woord van Christus toe te passen, namelijk dat het leven in en door Hem is, dat Hij de bron is en alles uit genade heeft geschonken aan wie gelooft, zul je steeds meer inzicht krijgen in hoe het werkt in Gods koninkrijk. Daar word je zeer gelukkig van.

donderdag 18 maart 2010

De HEER straft wie Hij liefheeft

Spreuken 3:12 
“Want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon.”

Over dat woordje ‘straft’ bestaat heel wat misverstand. Veel mensen denken dat God opvoedt door te straffen. Rampen en tegenslagen, mislukkingen en ziektes worden dan aan God toegeschreven om ons op te voeden. Dat klopt niet met de werkelijkheid. God voedt ons op door zijn woord. De Bijbel is het licht op ons pad en in feite is Jezus het levende Woord van God die onze leidsman is en voleinder van het geloof. Rampen komen van de boze. Hij probeert ons te treffen, maar we hebben een schild van geloof om alle brandende pijlen te doven. ‘Straft’ mag je met evenveel recht vertalen met  ‘overtuigen of opvoeden’. De Zoon die God het meest liefheeft werd niet gestraft, maar nam juist de straf op zich, zodat wij nooit gestraft zouden worden. 

woensdag 17 maart 2010

Een berisping van de HEER

Spreuken 3:11 
“Mijn zoon, een berisping van de HEER mag je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan.”

David wist waarover hij sprak. De zonde met Bathséba stond hem helder voor ogen. Door zijn zonde was zijn zoon gestorven [2Samuël 12] en had hij zijn koningschap beschadigd. Onze kinderen zullen niet sterven om onze zonden. God heeft Zijn eigen Zoon daarvoor gegeven. Hij stierf voor de zonden van de wereld en er is voor wedergeboren mensen geen veroordeling meer, ook al doe je nog wel kwaad. Door de genade van God is ons dat eens voor altijd vergeven. We zijn verzoend met God door Zijn bloed. God voedt ons nu op door Zijn genade en Hij gebruikt daar Zijn woord voor.

dinsdag 16 maart 2010

Brood en wijn

Spreuken 3:10
“Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn.”

Graan en wijn, brood en wijn, het gaat hier over de zegen die voorvloeit uit het volgen van Jezus. Leven en overvloed heeft Hij beloofd [Joh.10:10]. Brood en wijn staan symbolisch voor het verlossingswerk van Christus, maar ook voor de volheid van Zijn leven. Wij hebben deel aan Zijn leven door het geloof. En we geloven door het woord van Christus. Eigenlijk betekent het gewoon: pas toe wat God je leert en je leven zal overvloedig gezegend worden.

maandag 15 maart 2010

Eer de HEER met al je rijkdom

Spreuken 3:9 
“Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.”

God heeft de blijmoedige gever lief. God heeft iedereen lief, maar God houdt ervan als we blijmoedig het beste geven voor Gods koninkrijk. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Vaak wordt er heel verkeerd gedacht over geven. Vaak denken mensen dat het een plicht is om te geven, dat God je anders niet zegent. Maar het is precies andersom. Omdat God je zegent, kun je blijmoedig geven. Hij geeft zaad aan de zaaier en wie geeft is een zaaier. Blijmoedig gegeven zaad zal altijd een ruime oogst geven, zodat je meer en opnieuw kan geven. 

zondag 14 maart 2010

Een verkwikkend medicijn

Spreuken 3:8 
“Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.”
Dit vers wordt op vele manieren vertaald, maar in elke vertaling betekent het een zegen voor je lichaam en je ziel. Gods zegen van gezondheid komt vrij door geloof. Geloof in het verlossingswerk van Jezus. Door zijn striemen zijn we genezen. Deze woorden van God mag je zaaien in je hart en toepassen op je leven. Ze werken verkwikkend en helend voor ieder die ze gelooft. Spreek uit wat je van God gekregen hebt uit genade. Zeg niet: ‘Ik ben ziek’, maar zeg: ‘Ik ben gezond.’ Want dat is de nieuwe werkelijkheid, die je uit geloof ontvangen hebt. Tenminste…, als je dat gelooft.

zaterdag 13 maart 2010

Heb ontzag voor de HEER

Spreuken 3:7
“Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg.”

Drie dingen worden hier genoemd, of eigenlijk maar twee, want wie eigenzinnig is, heeft automatisch geen ontzag voor de Heer. Zo’n eigenzinnig persoon vind zichzelf wijzer dan God. Hij zal dat natuurlijk nooit zo zeggen, maar je ontzag voor God blijkt uit je daden. Wie God liefheeft, bewaart [doet] Zijn woord. En dan is er ook nog het kwaad. Het kwaad komt altijd van de duivel; niet dat hij dat persoonlijk doet, maar hij zit er wel achter. Dat kwaad kun je weerstaan door naar Gods wijze raad te luisteren. Petrus schrijft het kort en bondig: onderwerp je aan God en biedt weerstand aan de boze en hij zal van je vlieden. Luisteren naar God en wegblijven bij het kwade heeft altijd zegen tot gevolg. 

vrijdag 12 maart 2010

Denk aan Hem

Spreuken 3:6 
“Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.”

‘Ken Hem in al uw wegen’ stond er in de vorige vertaling en dat is dichter bij de betekenis dan ‘denk aan Hem’. Hoe het ook zij, als je bij alles wat je doet Zijn raad volgt, zal HIJ voor jou de weg banen. Zodra er staat IK ZAL of HIJ ZAL gaat het over de genade van God. Hij zal het voor ons doen, wanneer wij ons hart op Hem richten. De enige inspanning die van ons wordt gevraagd is om Hem te vertrouwen en Hem te geloven. Zijn genade en ons geloof in Hem maakt alle dingen mogelijk.

donderdag 11 maart 2010

Heel je hart

Spreuken 3:5
“Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.”

Je hart is de plaats waar het gebeurt. Daar beginnen de oorsprongen van het leven. Wanneer je hart verdeeld is, zal je leven verdeeld zijn. Dat betekent twijfelen. Als een wegwijzer zegt dat je linksaf moet, maar dat je ook rechtsaf kan, wat moet je dan doen? Gods woord wijst maar in één richting: Jezus. Hij is de leidsman van je geloof. Hem moet je volgen. Al het andere moet je negeren, het is onbetrouwbaar.

woensdag 10 maart 2010

God en mensen zullen je genegen zijn

Spreuken 3:4 
“God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.”

Het leven in vrede met God heeft zo’n heilzaam effect op wie je bent, dat anderen daar ook van gaan profiteren. Want zonder dat je het weet, heb je invloed op je omgeving. De woorden die je spreekt komen uit je hart en hebben invloed. Je houding kan al rustgevend zijn, omdat je zelf in de rust bent. God hecht grote waarde aan zulke mensen, omdat ze Zijn Zoon weerspiegelen. Hij leeft in hen en dat wordt gezien. Je leven is waardevol geworden voor God en mensen toen je besloot Hem te gaan volgen in alles wat Hij zegt. 

dinsdag 9 maart 2010

Je hals en je hart

Spreuken 3:3b
“Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart”

Liefde en trouw, die sterke combinatie, wordt gekoppeld aan je hals en je hart. Hals en hart zijn altijd met elkaar verbonden. De hals staat symbool voor het spraakgedeelte van de mens. De lucht die je in en uitademt passeert de hals en in de hals zitten je stembanden. Waar je hart vol van is, daarvan spreekt je mond. Paulus schrijft: ‘Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken.’ Winden en schrijven zijn activiteiten. Je kan nooit passief zijn in je geloof, dat maakt je kwetsbaar. Je bent wel in de rust, maar niet passief. Wil je in het goede spoor blijven, dan moet je je hals en je hart verzorgen.

maandag 8 maart 2010

Liefde en trouw

Spreuken 3:3a
“Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,”

Liefde en trouw vormen een unieke combinatie, ze houden elkaar vast en ze houden elkaar actief. Wanneer de liefde onder druk komt, zal de trouw uitkomst geven en de liefde kan herstellen. Wanneer de trouw onder druk komt, is de liefde sterk genoeg om trouw te blijven. Maar als zowel de liefde als de trouw hun kracht hebben verloren, staat er een ramp te gebeuren. Daarom staat er niet ‘liefde of trouw’, maar ‘liefde en trouw’. Door uit God en zijn woord te leven, houden liefde en trouw hun kracht.

zondag 7 maart 2010

Ze vermeerderen de dagen van je leven

Spreuken 3:2
“Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.”

De wereld wil niets liever dan lang en gelukkig leven. Er worden pillen en poeders gezocht om jong en fris te kunnen blijven. Er wordt gezocht naar manieren om gelukkig te worden. En de oplossing is gewoon bekend: volg Gods woord en luister naar Gods wijsheid. Pas het toe in je leven en je kunt je pillen en poeders weggooien. Een lang en gelukkig leven wordt als een genadegave gegeven door God. Dat wil niet zeggen dat je het dus automatisch krijgt, want er zijn voorwaarden. Zoekt en je zal vinden, wees een dader van het Woord en je zal de zegen ontvangen, niet als loon, maar omdat dat de manier is waarop het gaat werken. Zo heeft God het ingesteld. God geeft het uit genade, we ontvangen het door geloof en passen het toe in ons leven.

zaterdag 6 maart 2010

Houd in je hart mijn richtlijnen vast

Spreuken 3:1
“Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast.”

Het hart is de centrale plaats in een mens. De woorden van God komen daar terecht en vormen geloof. Tenminste, dat is de bedoeling. Als er ook iemand anders woorden in je hart zaait, kunnen die je geloof verstikken, of verhinderen dat het wordt gevormd. Vandaar dat je je hart goed moet verzorgen. Uit je hart komen de oorsprongen van het leven. Dat betekent dat in je hart wordt bepaald of je Gods richtlijnen volgt of niet. De oogst van je leven begint in je hart.

vrijdag 5 maart 2010

Wie kwaad doen

Spreuken 2:22
“Maar wie kwaad doen, worden verdreven, wie God niet trouw zijn, worden weggevaagd.”

Hier worden de gevolgen van zonde beschreven. Zonde verandert niet Gods houding naar jou, maar wel jouw houding naar God. Als je het kwade volgt, geef je de duivel weer ingang in je leven en daardoor word je weggevaagd uit Gods vrede en uit Gods rust. Dat doet God niet, maar dat doe je zelf, of eigenlijk laat je toe dat de duivel zijn verderf over je uitstort. Je bent net als de ‘verloren zoon’. Je verlaat je veilige omgeving en dwaalt steeds verder weg. Intussen blijft God als een liefdevolle Vader op je terugkeer wachten. Hij zal je omarmen als je terugkomt.

donderdag 4 maart 2010

Wie onberispelijk hun weg gaan

Spreuken 2:21b
“Wie onberispelijk hun weg gaan, vinden er een vast verblijf”

Dit lijkt ook weer zo tegenstrijdig, maar het is pure genade. Wie zijn degenen die onberispelijk hun weg gaan? Kan iemand dat? Onberispelijk betekent zonder fouten, zonder zonde. Mensen die zo zijn hebben bij God een vast verblijf in het land der levenden. Ik ken alleen de Here Jezus die onberispelijk is. De genade van God is, dat ieder die in Hem geloof Zijn onberispelijkheid heeft gekregen. We zijn onberispelijk in Christus. Dat rechtvaardigt ons. Hij heeft ons lief en wij beantwoorden Zijn liefde door zijn woord te bewaren. Niet om op de goede weg te komen, maar om erop te blijven. En als we een keer van de weg dwalen – niet doen hoor – zijn we nog steeds onberispelijk en keren gewoon terug.

woensdag 3 maart 2010

Rechtschapen en levend

Spreuken 2:21a
“Want wie rechtschapen zijn, zullen wonen in het land der levenden”

Wie zijn rechtschapen? Wat is het land der levenden? Twee vragen die je kunt stellen bij dit zinnetje. De rechtschapenen, of de rechtvaardigen, zijn degenen die de weg van geloof gaan. God heeft ze rechtvaardig verklaard in Christus. Hun zonden zijn vergeven en weggedaan door God, Hij gedenkt ze niet meer. Ze hebben een nieuwe Geest in hun binnenste en gaan met blijdschap hun weg. Ze weten dat ze als mens kwetsbaar en feilbaar zijn, maar hun vreugde halen ze uit hun leven met God. Ze zijn levend gemaakt door Christus. Daarom leven ze in het land der levenden, dat zijn alle mensen die dood waren en levend geworden door hun geloof in het volbrachte werk van Christus. Wat een zegen allemaal. Rechtvaardig gemaakt, levend gemaakt, onbezorgd de goede weg gaan met Jezus, samen met alle andere rechtschapenen God liefhebben en zijn woord doen.

dinsdag 2 maart 2010

Houd het rechte pad

Spreuken 2:20
“Houd daarom het rechte pad, volg de weg van wie rechtvaardig zijn”

Waarom wordt iemand opgeroepen het rechte pad te volgen? Omdat er kennelijk afslagen zijn, die er aantrekkelijk uitzien. Verleidingen zijn er altijd en ons vlees is nog steeds zwak. De duivel weet dat en probeert ons van de rechte weg af te krijgen. Daarom is het goed om niet alleen te lopen op de weg van geloof. Loop samen met anderen, trek samen op en houd elkaar in het oog. Er is een makkelijke manier om te weten of je nog op de rechte weg bent: recht voor je uit zie je je einddoel. Daar moet je op blijven letten, dan gaat de rest vanzelf.

maandag 1 maart 2010

De weg naar het leven

Spreuken 2:19b
“Onbereikbaar is de weg die naar het leven leidt.”

Wie eenmaal in het dodenrijk is beland, komt er niet meer uit. De weg naar het leven is onbereikbaar geworden. Er is geen tweede kans voor gestorvenen. Hier in dit leven moeten we de keuze maken. Hier in dit leven kun je op de weg des levens komen. Die weg is geopend voor ieder die gelooft in het volbrachte werk van de Zoon van God. Hij gaf Zijn leven en zei: ‘Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij.’ De weg van genade is geopend voor zondaren die zich bekeren. Het voorhangsel is definitief gescheurd en Gods genadetroon mag je nu vrijmoedig naderen. Er is maar één voorwaarde: geloof in de Here Jezus Christus. Wie Hem afwijst, wijst het leven af. Er is geen andere weg.