dinsdag 31 augustus 2010

Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde

Spreuken 10:1
“Hier volgen spreuken van Salomo. Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.”

Een nieuw hoofdstuk Spreuken. Leuk dat Salomo allereerst aan zijn ouders denkt. Je zou ook kunnen zeggen dat een wijze zoon daar zelf veel vreugde aan beleeft, maar het besef dat zijn ouders daar ook blij mee zijn, is toch wel apart. Het is een kenmerk van liefde om de ander hoger te achten dan jezelf. Andersom is het ook zo dat dwaze zonen een bron van verdriet zijn voor hun ouders. De Here Jezus, die zelf De Wijsheid is, was altijd gericht op Zijn Vader. En de Vader op zijn beurt sprak liefdevol over Zijn Zoon. ‘In Hem heb ik mijn welbehagen, luister naar Hem’, sprak Hij. Die les kunnen we allemaal ter harte nemen.

maandag 30 augustus 2010

Gelokt naar de schimmen en de dood

Spreuken 9:18 
“Maar wie zij naar zich toe lokt weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, hij daalt af tot in het dodenrijk.”

Het is de duivel gelukt om van de bediening van de dood – de bediening van de wet – het hoogste doel te maken. Mensen doen hun best die wet zo goed mogelijk na te streven en als dat mislukt – het kan alleen maar mislukken – dan gaan ze hun schuld belijden en het opnieuw proberen. Geeft dat God eer? Absoluut niet. Het neemt de glans van Gods genade weg. Paulus zegt dat je buiten de genade komt te staan als je door de wet gerechtigheid verwacht. Dan is Christus tevergeefs gestorven. Het evangelie van genade is het goede nieuws over Jezus. Wie dat evangelie negeert, komt terecht in de klauwen van de dood. Langzaam maar zeker wordt de strop dicht getrokken. Je daalt af naar het dodenrijk. En dat is nu juist de plek waarvan Jezus je verlost heeft. Zie je hoe intens gemeen de duivel is om je te lokken naar de wet. Zie je hoe intens God van je houdt door voor jou de wet te vervullen en de hele wet en alles wat tegen je kan getuigen weg te doen? 

zondag 29 augustus 2010

Wie geen verstand heeft roept ze toe

Spreuken 9:16b-17
“Wie geen verstand heeft roept ze toe: ‘Gestolen water smaakt verrukkelijk, geroofd brood is een lekkernij.’”

Water en brood is gevangenisvoer. Maar er is ook water en brood uit de hemel. Jezus is het levende water, wie van Hem drinkt krijgt nooit meer dorst. Jezus is het levende brood, Hij gaf zijn lichaam om ons gezond te maken. Uit genade mag je nemen van het water des levens, je krijgt het om niet. Zonder prijs en zonder geld, want Iemand anders heeft voor jou betaald. Het is voldaan. Tegenover de genade van God staat de gerechtigheid van de mens door de wet. Het is gestolen water en geroofd brood. De duivel probeert te geven wat alleen God kan geven. De duivel probeert zich voor te doen als de bron die jou leven geeft, maar het einde ervan is de dood. Vrouwe Dwaasheid weet wel wie ze roepen moet: wie geen verstand heeft. Degenen die door de wet verblind en bijziend zijn geworden, degenen die doof zijn voor de waarheid, die roept ze toe. Maar wie de wijsheid van Christus heeft ontvangen weet wel beter.  

zaterdag 28 augustus 2010

Ze roept naar de voorbijgangers

Spreuken 9:15-16a 
“Ze roept naar de voorbijgangers, naar hen die rechtdoor willen gaan: ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’”

De dood heeft een stem. De dood roept. En die stem is begeerlijk om te volgen. Wie de stem van de dood volgt komt automatisch in veroordeling en schuld terecht. De stem van de dood is de wet. Eva werd niet verleid door een rotte vrucht, nee hij was begeerlijk om van te eten. Het is voor de mens begeerlijker om een aantal regels na te streven dan van genade te leven. De weg van genade – onverdiende vrijspraak, onverdiende zegen – geeft God alle eer. De wet – de bediening van de dood – geeft aan mensen de eer. Paulus was naar de wet gesproken onberispelijk, maar toen zijn ogen open gingen zag hij dat het vuilnis was. Het had hem blind gemaakt voor wie Jezus is. Hetzelfde gebeurt met mensen die de dwaasheid van de wet volgen. Ze willen bij het leven uitkomen, maar krijgen de dood. Wijk niet af van de weg van genade. Die weg is recht en brengt je regelrecht bij Gods hart.

vrijdag 27 augustus 2010

Hoog in de stad

Spreuken 9:14 
“Ze zit bij de deur van haar huis, in een zetel, hoog in de stad.”

Het gaat nog steeds over Vrouwe Dwaasheid. Kijk eens hoe hoog ze zit, boven alles en iedereen uit komt ze. Ze kijkt op alles en iedereen neer. Hoogmoed wordt dat genoemd. Met haar zitten is ze een imitatie van Christus. Ook Hij zit, Hij die de wijsheid is, zit in de hemel ver boven alle macht en heerschappij. Hij heeft de naam boven alle naam, omdat Hij verhoogd is door God de Vader. De Bijbel leert ons dat dat de enig juiste verhoging is. Niet jezelf op een voetstuk plaatsen vanuit je eigen wijsheid, maar door God geplaats worden op de troon die Hij door Zijn wijsheid heeft gemaakt. In Christus hebben we alle wijsheid, in onszelf hebben we slechts dwaasheid. Wees liever bescheiden en laat God je verhogen. Dat past beter bij Zijn glorie en heerlijkheid. 

donderdag 26 augustus 2010

Vrouwe Dwaasheid bazelt maar

Spreuken 9:13 
“Vrouwe Dwaasheid bazelt maar, door haar domheid heeft ze nergens weet van.”

Sommigen menen dat de veelheid van woorden aangeeft hoeveel inzicht iemand heeft, maar het is juist andersom. Jezus gebruikte weinig woorden om zijn boodschap duidelijk te maken. ‘Waar was je geloof?’, kon Hij vragen, of: ‘Heb je me lief?’ Een goed verstaander heeft aan weinig woorden genoeg. Als het om Gods wijsheid gaat, kun je beter heel goed luisteren en daarna nog eens vragen of je het goed begrepen hebt, voordat je overgaat tot handelen. Vrouwe Dwaasheid heeft nergens weet van, omdat ze door haar geklets geen tijd heeft om te luisteren. Maar als je geluisterd hebt en er niets mee doet, ben je even dwaas. Luisteren en doen horen bij elkaar in de omgang met God. Geloof zonder werken (zonder uitwerking) is dood.

woensdag 25 augustus 2010

Voordeel of nadeel

Spreuken 9:12 
“Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van, als je spot, benadeel je jezelf.”

Heeft het zin naar God te luisteren? Absoluut, want al Gods woorden zijn niet alleen vol wijsheid, maar ook vol zegen. Had Adam maar geluisterd, dan zou hij niet de boom des levens hebben verspeeld. Had Israël maar geluisterd, dan zouden ze niet omgekomen zijn in de woestijn. Had Jona maar geluisterd, hij zou op een veel prettiger manier naar Ninevé zijn gereisd. De Bijbel staat vol voorbeelden. De vrouw van Lot, de farao van Egypte, Goliath en vele anderen zouden zijn blijven leven als ze niet zichzelf hadden gezocht, maar Gods wijsheid. Wie Gods raad in de wind slaat, benadeelt niet alleen zichzelf ook vele anderen. Maar het allerergste is, dat je kennelijk Gods liefde niet vertrouwt en Hem verhindert je te zegenen. Angst is een slechte raadgever, evenals bezorgdheid. Gebruik je geloof om in Gods zegen te leven.

dinsdag 24 augustus 2010

Je levensjaren nemen door mij toe

Spreuken 9:11 
“Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, je levensjaren nemen door mij toe.”

God zegt dat je langer leeft wanneer je Hem kent en Zijn wijsheid toepast in je leven. Het omgaan met God is een voorrecht en een zegen. Het verlengen van je leven heb je dus zelf in de hand. Zo heeft God het ingesteld. Hij zegent als wij zoeken. Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken. En 'beloner' moet je begrijpen als het gevolg van het feit dat je met God in relatie leeft. Wanneer je de kraan aanzet, krijg je water. Dat is geen beloning van de kraan, maar het gevolg van het juiste gebruik. Zo is het met Gods wijsheid. Het zegent je leven, wanneer je er goed mee omgaat, dat wil zeggen, als je ernaar handelt in geloof.

maandag 23 augustus 2010

Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige

Spreuken 9:10 
“Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.”

Wil je God leren kennen, of wil je alleen een antwoord op je vragen? Zoek je wijsheid omdat je die nu nodig hebt, of zoek je God, die ook wijsheid is? Om wijsheid te ontvangen, moet er eerst een verlangen zijn naar God. Er moet een besef zijn dat je leven zonder Hem niet gezegend kan zijn. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Vertrouwelijke omgang met God bouw je op, door Hem dagelijks te betrekken bij je leven. Vertrouwdheid met God krijg je door Zijn woord te kennen. Vertrouwdheid met God begint met het aannemen van Zijn genade. Niet langer zeuren over jouw onvolmaaktheid, maar genieten van Zijn volkomen volheid en goedheid voor jou. Wijsheid is daar een onderdeel van.

zondag 22 augustus 2010

Spreuken 9:9 
“Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert.”

Wie rijk is wordt rijker en wie arm is wordt armer. In de wereld heet dit onrecht, maar in Gods koninkrijk is dat recht. Het gaat om de rijkdom van het kennen van God. Daarin kun je arm of rijk zijn. Gelukkig kun je toenemen in rijkdom door je hart te openen voor Gods woord. De zegen van God maakt je rijk en die zegen krijg je door geloof en niet door gezwoeg. Wil je rijk worden aan kennis en wijsheid van God, zoek Hem dan. Hij laat zich makkelijk vinden.

zaterdag 21 augustus 2010

Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten


Spreuken 9:8 
“Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten, berisp een wijze, en hij mag je graag.”

Wat een verschil tussen iemand die raad afwijst en iemand die raad zoekt. Die laatste wordt wijs genoemd. Een spotter is niet blij met een terechtwijzing, hij zal je erom haten. Hij voelt zich afgewezen en begint zich te verdedigen door jou te kleineren. Maar iemand die wijs is, is juist blij met iemand die hem een betere weg wijst. Hij zal je dankbaar zijn en je roemen om je wijsheid. Het is aan jou om te bepalen met wie je te maken hebt. Daarbij moet je niet letten op wat je ziet en hoort (dat is de buitenkant), maar op wat je proeft in de ander van Gods Geest. Zoek zijn hart zonder veroordeling en je merkt snel genoeg hoe daarop wordt gereageerd.

vrijdag 20 augustus 2010

Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot

Spreuken 9:7 
“Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot, wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt.”

Een spotter is niet op zoek naar God. Je kunt beter iemand helpen die wel zoekt. Dat is de strekking van dit vers. Wie niet naar Gods wijsheid wil luisteren, moet je niet proberen terecht te wijzen, want dat zal een averechts effect hebben. In zo’n geval moet je het gedrag voor lief nemen en proberen iemands hart te zoeken door bijvoorbeeld een vraag te stellen. Spotten is vaak een uiting van onvermogen of teleurstelling. Het is de vrucht van een falende mens en het is niet leuk als een ander dat nog eens onder je neus wrijft. Wanneer iemands hart gezond wordt, houdt het spotten vanzelf op. Zoek manieren om te laten zien dat je de ander niet afwijst om zijn gedrag en wacht op het moment dat hij wijsheid zoekt. 

donderdag 19 augustus 2010

Betreed de weg van het inzicht

Spreuken 9:6 
“Wees niet langer zo onnozel, leef, en betreed de weg van het inzicht.”

Het is het een of het ander, je bent onnozel, gaat je eigen weg en sterft, of je laat je leiden door Gods wijsheid, volgt Zijn raad op en leeft. Betreed de weg betekent een bewuste keuze maken. Je kan niet op twee wegen tegelijk gaan. Je bent dood of je leeft. Je bent onnozel of wijs. De weg van het inzicht gaan betekent dat je al doende [leven uit geloof] tot het inzicht komt dat je wijzer wordt. Dat je God steeds beter leert kennen en de goedheid van Zijn hart. Je ontdekt dat je rustiger bent onder stress en dat je vrede hebt onder alle omstandigheden. Ik hoop dat je kan zeggen: Ja die weg ken ik, daarmee ben ik vertrouwd.

woensdag 18 augustus 2010

Kom, eet het brood en drink de wijn

Spreuken 9:4b-5
Wie geen verstand heeft roept ze toe: ‘Kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd.’

Brood en wijn biedt God ons aan. Zijn tafel is daarmee bereid. Het zijn de symbolen van Zijn genade. Alle zonden zijn vergeven door het bloed van Christus. Alle schuld is verzoend door Zijn sterven aan het kruis. Het leven wordt nu geopenbaard door Zijn opstanding. Niets kan Hem nog weerhouden ieder te zegenen die door geloof van Zijn tafel eet.

dinsdag 17 augustus 2010

Onnozele mensen, kom toch deze kant op

Spreuken 9:3-4a 
Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, zelf roept zij vanaf de hoogste plaats:‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’

Het klinkt niet zo leuk om onnozel genoemd te worden, maar dat komt omdat we egocentrisch denken. Wanneer we oog krijgen voor wat God voor ons gedaan heeft, begrijpen we de onnozelheid van mensen die dat afwijzen. God doet alle moeite Zijn goede nieuws bekend te maken, maar uiteindelijk hangt alles af van de bereidheid van de genodigden. Bij God is alles gereed. Het feest kan beginnen. Iedereen wordt uitgenodigd om van Gods feesttafel te eten. Kom dan toch! Volg niet langer je eigen weg.

maandag 16 augustus 2010

Alles is gereed

Spreuken 9:2 
“Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt.”

Gods wijsheid wordt als een feestmaal voorgesteld. Het beste voedsel is gekozen en klaargemaakt. Het enige wat nog moet gebeuren is het komen van de gasten. Zo is het met Gods genade. Hij heeft alles klaargezet, wie komen wil is welkom. Je krijgt het water des levens om niet. ‘Kom’, roept Gods Geest. ‘Kom, eet en drink van Gods genade’. Het is ook voor jou bereid. 

zondag 15 augustus 2010

Wijsheid heeft haar huis gebouwd

Spreuken 9:1
“Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt.”

Hier wordt Gods wijsheid – uitgedrukt en zichtbaar gemaakt door Jezus – als een huis uitgebeeld. Een huis met zeven pilaren. Het hele huis steunt op deze pilaren. Het is een beeld van de Heilige Geest – door Zijn werk van openbaring wordt het huis gebouwd en gedragen. De zeven geesten die voor Gods aangezicht zijn kom je tegen in het boek Openbaring en ook daar is het een beeld van Gods Geest die de zeven gemeentes heeft gebouwd die daar worden genoemd. God bouwt Zijn huis met Wijsheid. De wereld lacht erom, maar degenen die het begrijpen worden erdoor gered en gezegend.

zaterdag 14 augustus 2010

Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad

Spreuken 8:36 
“Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, wie mij haat, bemint de dood.”

Wat zou er zijn gebeurd als Mozes niet naar dat water van de Rode Zee was gelopen? Als hij niet uit geloof Gods raad had opgevolgd? Het volk zou omgekomen zijn aan de oever van de zee. Iets dergelijks gebeurde toen ze Kanaän bereikten en Gods raad niet wilden volgen, ze kwamen allen om in de woestijn. Dat was geen straf van God, maar het gevolg van hun keuze. God is genadig, maar Hij kan niets doen tegen ongeloof. Voor zonde is vergeving geschonken, maar er is geen plaatsvervangend offer voor ongeloof. Wie aan Gods raad voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad. Zo gaat er heel wat goedheid en zegen verloren en daarvoor kan niemand God de schuld geven. 

vrijdag 13 augustus 2010

Want wie mij vindt, vindt het leven

Spreuken 8:35 
“Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.”

Wie zoekt zal vinden, heeft Jezus beloofd. Het mooiste en beste wat je kan vinden is Zijn genade. Hij schenkt je het leven en Hij schenkt je zijn gunst. Dat maakt je niet passief, maar juist actief. Want nu je het leven en de gunst van God hebt ontvangen, moet je eruit gaan leven. Leven uit geloof en je laten leiden door Zijn raad is niet makkelijk, maar het levert een geweldige zegen op als je het doet. Zou Mozes genoten hebben van dat pad door de Rode Zee? Reken maar. Was het eenvoudig om naar dat water te lopen en erop te slaan in de tegenwoordigheid van een radeloos volk?  Echt niet, maar Mozes deed wat God zei, hij volgde Zijn raad op en toen kwam de uitkomst. Zo werkt geloof.

donderdag 12 augustus 2010

Gelukkig is elk mens die naar mij luistert

Spreuken 8:34 
“Gelukkig is elk mens die naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur.”

Natuurlijk is dit beeldspraak, een metafoor. Waar zou je moeten gaan staan om de wacht bij Gods huis te houden? Deze manier van zeggen benadrukt de noodzaak om God in alles te kennen. Betrek Hem in al je beslissingen. Raadpleeg zijn adviezen. Kijk hoe anderen reageerden in dezelfde situaties. Kortom zoek in de Bijbel naar Gods voorbeelden en gedachten. Kijk naar Jezus en volg zijn raad op. Spreek met God over wat je bezighoudt en wees open voor verrassende antwoorden. Leef met God, niet alleen als er nood is en leer Hem kennen. Rust en vrede zullen altijd je deel zijn. En van daaruit komen de oplossingen, omdat je de rust hebt om te luisteren.

woensdag 11 augustus 2010

Luister naar wat ik je leer

Spreuken 8:33 
“Luister naar wat ik je leer, en word wijs, negeer mijn lessen niet.”

Luisteren begint bij je oren, daarna gaat je hart overwegen. Zal ik mijn eigen inzichten volgen, of zal ik Gods wijsheid volgen? Je gaat Gods waarheid afwegen en daar gaat het fout. Geloof gaat niet afwegen of redeneren, maar geloof handelt. Geloof vertrouwt de spreker en gaat uit van zijn betrouwbaarheid. ‘Kom maar’, betekent komen en ‘Niet doen’, betekent niet doen. Het is zo eenvoudig om Gods woorden toe te passen, maar het is heel moeilijk jezelf te kruisigen. Je eigen inzichten aan de kant te zetten en te doen wat de Ander zegt. Naarmate je God en jezelf beter teert kennen, lukt dat steeds beter. Door schade en schande wordt een mens wijs, maar God heeft liever dat je die schade en schande overslaat.

dinsdag 10 augustus 2010

Nu dan, zonen, luister naar mij

Spreuken 8:32 
“Nu dan, zonen, luister naar mij, gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft.”

Hier volgt de samenvatting: Nu dan, nu je dit alles gehoord hebt, wat voor reden kun je nu nog hebben om niet te luisteren? Wil je gelukkig worden of ongelukkig? Wil je leven of sterven? Wil je vrede en vreugde, of smart en verdriet? Het zijn vragen die geen antwoord verwachten. Het is duidelijk dat ieder weldenkend mens kiest voor het leven en het geluk. Toch is dat niet vanzelfsprekend, omdat er een tegenstander is die probeert je te misleiden. Je moet dicht bij je Vader blijven om niet te verdwalen. Blijf dicht bij de waarheid en de liefde van God, zo geef je de vijand geen kans. Maar dat niet alleen, je zult gelukkig zijn en genieten van Gods wijsheid in je leven.

maandag 9 augustus 2010

Blij met alle mensen

Spreuken 8:31 
“…vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen.”

De wijsheid van God geniet van Gods aanwezigheid en van Zijn schepping – de hele aarde en alle mensen. En ondanks alle kwaad op aarde, ondanks alle dood en verderf, heeft God Zijn plan niet veranderd. Hij voert het uit in grote trouw. Hij heeft aangekondigd en uitgevoerd wat Jezus heeft volbracht. En nu is Hij bezig alles onder één Hoofd in de hemel en op de aarde samen te voegen. Daarna zal Hij komen en zijn volk als Koning aanvoeren op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is een ingewikkeld proces geworden, maar God wist waaraan Hij begon. Hij is de Ontwerper, de Bouwmeester en de Voleinder. In Hem geloven wij – Zijn Wijsheid heeft ons overtuigd.

zondag 8 augustus 2010

Ik was altijd verheugd

Spreuken 8:30b 
“Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid…,”

Let eens goed op dit vers 30 van Spreuken 8. Gisteren stond er: ‘Ik was zijn lieveling’, en nu: ‘Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid.’ De Vader geniet van de Zoon en de Zoon verheugd zich over Vaders aanwezigheid. Ze gaan volkomen in elkaar op. En als de Here Jezus dan bidt, dat wij ook in die eenheid opgenomen zullen worden, zodat wij nu ook in hen zijn, dan moet ik afhaken, dan begrijp ik het gewoon niet meer. Ik heb er moeite mee om zoveel liefde te doorgronden. De hele Godheid verlangt ernaar dat ook de mens zal zijn waar Hij is. Een met Hem in volmaakte harmonie en dat tot in eeuwigheid. Geen wonder dat Paulus schrijft: ‘Het is in geen mensenhart opgekomen, al wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben.’

zaterdag 7 augustus 2010

Ik was zijn lieveling

Spreuken 8:30a 
“Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw.”

De Here Jezus was als de Zoon nauw betrokken bij het ontwerp van de aarde en bij het verlossingsplan daarna. Al voor de grondlegging der wereld, dus voor de schepping begon, bood Hij zich aan als Lam om de zonden der wereld weg te nemen. God de Vader genoot elke dag van God de Zoon. De volkomen toewijding, de volkomen bereidheid om deel van de schepping te worden, te sterven en op te staan uit de dood, het was voor God een bron van vreugde, Hij was en is voor God een bron van vreugde. Vreugde en blijdschap zijn voor Gods aangezicht, schrijft de Bijbel en je kunt wel raden wie daarmee bedoeld wordt.

vrijdag 6 augustus 2010

Toen hij aan de zeeën grenzen stelde

Spreuken 8:29 
“Toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde.”

De perfecte balans tussen land en zee zorgen voor een perfecte draaiing van de aarde. Wanneer er minder of meer water zou zijn, dan zou de aarde haar baan verliezen en het leven zou vernietigd worden. Er bestaat een perfecte harmonie tussen alle elementen en de hoeveelheid ervan. De temperatuur van de zon en de afstand tot de aarde, het is alles perfect in balans. Het kan geen toeval zijn en het is ook geen toeval, dat er geen enkele plek is gevonden waar ook leven voorkomt zoals op onze planeet Aarde. De wetenschap – de wijsheid van de wereld waar God om lacht – probeert nog steeds aan te tonen dat er geen Schepper bestaat. Dat we toevallig ontstaan zijn, zonder plan en zonder ontwerp. Dwaze mens. De wijsheid is voorhanden niet alleen met leven, maar ook met vergeving voor zoveel domheid.

donderdag 5 augustus 2010

Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf

Spreuken 8:27-28
“Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen.”

Het klinkt zo eenvoudig: ‘God sprak en het was er.’ Maar hier krijgen we een inkijk in de processen die God op gang heeft gebracht. De hemel als een koepel om de aarde geplaatst. Wolken die er als het ware tegenaan blijven hangen om daarna hun water weer terug te geven aan de aarde, vanwaar het ook weer opstijgt om nieuwe wolken te vormen. Een levenscyclus die standhoudt omdat Gods woord dat zo heeft bepaald. Dat de aarde rond is wordt hier trouwens ook even vermeld voordat de wetenschap dat eeuwen later pas ontdekte. En we hebben het nog steeds over de wijsheid van God. Als Hij zoveel aandacht heeft gegeven aan het kleinste detail van de schepping, hoe groot moet dan de aandacht zijn voor de mens, de vertegenwoordiger van God op aarde, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Zouden we ooit een tel buiten zijn liefdevolle aandacht zijn?

woensdag 4 augustus 2010

Geen korrel zand was nog gemaakt

Spreuken 8:26 
“De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt.”

Wat een verbeeldingskracht, wat een ideeënrijkdom, wat een creatief vermogen heeft God gebruikt om over alle details van de schepping na te denken, nog voor er iets bestond. Wat zullen ze een plezier hebben gehad Vader, Zoon en Geest bij het uitdenken van al dat moois. Vader bedacht, de Zoon zou het maken en de Geest zou het tot leven brengen. Wat een prachtig samenspel. De hele Godheid doet mee en nooit voert er een de boventoon ten koste van de ander. Volmaakte eenheid, volmaakte harmonie, liefde in optima forma, daaruit is alles geschapen. Elke korrel zand is met liefde gemaakt.

dinsdag 3 augustus 2010

Toen de bergen nog niet waren neergezet

Spreuken 8:25 
“Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren.”

Bergen en dalen, heuvels en glooiingen, ze vormen de schoonheid van ieder landschap. Wat zou de aarde saai zijn geweest wanneer alles even plat was gebleven. Er zou geen rivier hebben kunnen stromen en geen ruimte zijn voor de waterdieren. Zelfs de kaalste berg, de besneeuwde toppen, de gletschers en de koude winden zijn door God van tevoren gezien. Ze zijn nodig om te leven op aarde. Ze zijn nodig voor de seizoenen en de loop der natuur. En hoewel alles na de schepping sterk is veranderd op aarde, heeft God de grenzen vastgesteld. De Wijsheid van God was er eerder dan de bergen en ze zal er nog zijn als hemel en aarde vergaan. 

maandag 2 augustus 2010

Toen er nog geen oceanen waren

Spreuken 8:24 
“Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen.”

De wijsheid wordt in de volgende verzen voorgesteld als een persoon. Een kostbaar en geliefd persoon, iemand waarvan vreugde en blijdschap uitgaat. Het is geen wonder dat mensen hierin een beschrijving van de Here Jezus hebben gezien. Maar zoals ik gisteren uitlegde moeten we die gedachte toch verwerpen. Wat overblijft is de grote voldoening die God de Schepper gehad moet hebben bij het uitdenken van zijn scheppingsplan. Wie kan zoiets moois bedenken, oceanen en bronnen die wemelen van leven en die leven bieden aan duizenden. Ook die bronnen zijn op hun beurt weer afspiegelingen van Gods wezen. Hij is zelf de bron, de oceaan van het leven.

zondag 1 augustus 2010

Ik ben in het begin gemaakt

Spreuken 8:23 
“Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg.”

Over wie heeft de Heilige Geest het hier? Wie is er in het begin gemaakt? Het antwoord is: de Wijsheid. Als je niets maakt heb je ook geen wijsheid nodig, maar begin je aan iets groots zoals de hele schepping, dan kun je niet zonder. Sommigen denken op grond van dit vers en volgende dat het hier over de Here Jezus gaat, dat Hij door God de Vader is geschapen, maar zelf geloof ik dat niet. Vader, Zoon en Geest zijn één in wezen. God is de eeuwige Vader, dus is de Here Jezus de eeuwige Zoon en de Heilige Geest de eeuwige Geest. Vanuit zijn wezen heeft God wijsheid gebruikt om te scheppen en te creëren. Met zorg en wijsheid is alles bedacht en gemaakt. Dat wij nu kinderen van God zijn geworden is al voor de grondlegging der wereld bedacht en door de Here Jezus in de tijd werkelijkheid gemaakt.