maandag 28 februari 2011

De lessen van het leven

Spreuken 15:31
“Wie luistert naar de lessen van het leven schaart zich onder de wijzen.”

De lessen van het leven kun je makkelijk verkeerd begrijpen. De hele wereld probeert wijs te worden van de lessen van het leven, maar die lessen zijn vooral gebaseerd op hebzucht en macht. Wie echt wijs wil worden, moet luisteren naar de lessen van Het Leven, dat is de Here Jezus. Hij is het Leven en naar Hem luisteren betekent wijsheid ontvangen. Dat leven en die wijsheid zijn van een hogere orde. Ze zijn gebaseerd op liefde en genade. Een van de wijze lessen van Jezus is dat vergeving de sleutel is naar herstel. Een andere wijsheid is dat afwijzing en veroordeling niet van God komen. Er is zoveel meer wijsheid bij God dan in de wereld. Wie wijs is keert zich net als Maria tot Jezus en gaat luisteren en genieten. De rest komt daarna vanzelf.

zondag 27 februari 2011

Een lachend gezicht verblijdt het hart

Spreuken 15:30
“Een lachend gezicht verblijdt het hart, een goed bericht verkwikt het lichaam.”

Vreugde en blijdschap hebben een heilzame uitwerking op het lichaam. Krijg je van veel zorgen en spanningen mogelijk een maagzweer, of een depressie, door blijdschap en vreugde ben je sneller hersteld en blijf je gezond. Nu laten de meeste mensen hun vreugde afhangen van de omstandigheden en dat is nu juist wat je moet zien te vermijden. Want je omstandigheden kunnen per uur of per dag wisselen, terwijl je vreugde eigenlijk voortdurend aanwezig zou moeten zijn. God heeft hier een oplossing voor, Hij is zelf onze vreugde. Hij verandert nooit en is altijd dezelfde. Daarom is het kennen van God, niet alleen een bron van vreugde, maar ook heilzaam voor lijf en leden. Het evangelie is een goed bericht en wanneer we het ontvangen en aannemen, begint de zegen ervan meteen door te werken op ons gestel. We krijgen weer lachende gezichten en vreugdevolle harten. Zo wordt onze goddelijke bron van vreugde ook een bron voor anderen.

zaterdag 26 februari 2011

Het gebed van de rechtvaardigen hoort hij

Spreuken 15:29
“De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, het gebed van de rechtvaardigen hoort hij.”

Als Jezus op weg is om Lazarus uit de dood te doen opstaan, bidt Hij tot Zijn Vader en zegt: ‘Ik weet dat u mij altijd verhoort.’ Het was voor de Heer zo vanzelfsprekend, maar vanwege de menigte sprak Hij deze woorden hardop uit. Voor een rechtvaardige zou er nooit twijfel moeten bestaan of God zijn gebed wel heeft verhoord. ‘Alles, wat je de Vader vragen zult in Mijn naam, Ik zal het doen’, zei Jezus tegen zijn discipelen. ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt.’ Ook Jacobus was hiermee vertrouwd. Wij zijn door God rechtvaardig verklaard en Hij hoort ons altijd. Maar geloven we net als Jezus ook, dat Hij ons altijd verhoort?

vrijdag 25 februari 2011

Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt

Spreuken 15:28
“Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt, uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil.”

Het mooiste voorbeeld hiervan vind ik in het verhaal van Jezus met de op overspel betrapte vrouw. De aanklagers roepen als het ware om een dodelijk antwoord, maar Jezus zegt niets en schrijft wat met zijn vingers in het zand. De Rechtvaardige denkt na en zegt dan: ‘Wie van jullie zonder zonde is, werpt de eerste steen.’ Wat een geweldig antwoord, geen verwijt, ook niet naar de goddelozen, maar wat is dat antwoord veelzeggend. De aanklagers worden eveneens schuldig verklaard en verliezen daardoor het recht om te oordelen. Ze druipen af, de een na de ander. En dan zegt Jezus: ‘Ook ik veroordeel jouw niet. Ga heen en zondig niet meer.’ De liefde en bewogenheid die uit dit antwoord spreekt, kan niet uit een opwelling voortkomen. Wat een kostbare stilte ging aan dit prachtige antwoord vooraf. Wat heerlijk te weten dat God in Zijn liefde zwijgt over onze fouten en alleen spreken wil over Zijn liefde.

donderdag 24 februari 2011

Wie steekpenningen haat, zal leven

Spreuken 15:27
“Wie woekerwinst najaagt, richt zijn huis te gronde, wie steekpenningen haat, zal leven.”

God belooft ons te zegenen en Hij belooft ook dat we van Hem een overvloedig leven krijgen. De voorwaarde is geloof. Mensen die aan Gods beloftes twijfelen door ongeloof, ontvangen niets. Het najagen van woekerwinst en het aannemen van steekpenningen lijkt een snelle zegen te geven, maar in feite richten ze je huis te gronde. De bron is verkeerd. Hebzucht en begeerte geven nooit zegen, maar vloek. God wil ons rijk en voorspoedig maken uit geloof, net als Abraham. Hij weigerde rijk te worden door de koning van Sodom. Niets wilde hij hebben, want Gods belofte was genoeg. ‘Ik zal je zegenen’, had God gezegd. En diezelfde belofte geldt in Christus ook voor ons. God is onze voorziener, Hij zal ons zegenen. Wie dat gelooft kan elke verleiding weerstaan en zijn huis sparen van de ondergang.

woensdag 23 februari 2011

Vredige woorden zijn zuiver

Spreuken 15:26
“Kwade gedachten zijn de HEER een gruwel, vredige woorden zijn zuiver.”

Kwade gedachten zijn kwaad omdat ze de waarheid niet zijn. Elke gedachte heeft een bron en als God de bron niet is wie dan wel? Gods gedachten en woorden zijn zuiver en vol vrede. Ze weerspiegelen zijn karakter en waarheid. Kwade gedachten halen een mens naar beneden en maken hem angstig. Het is gedaan met je vrede als je kwade gedachten toestaat je hart te vullen. God roept ons voortdurend op te bedenken wat waar en waardig is. Nadenken over Jezus, Zijn liefde voor jou en Zijn volbrachte werk voor jou, Zijn gerechtigheid voor jou en Zijn bescherming, Zijn hulp voor jou en Zijn zegen, die vullen je hart met vrede en vreugde. Het zijn zuivere gedachten, er zit geen spoortje leugen bij.

dinsdag 22 februari 2011

De HEER verwoest het huis van de hoogmoedigen

Spreuken 15:25
“De HEER verwoest het huis van de hoogmoedigen, het bezit van weduwen beschermt hij.”

Hoogmoed is een karaktertrek die tegen het geloof in gaat. Wie nederig is, erkent de eigen kleinheid tegenover Gods grootheid. Koning Nebukadnezar sprak de legendarische woorden: ‘Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?’ Even later at hij gras als een rund en sliep hij tussen de dieren van het veld. Hoogmoed gaat dwars tegen Gods eer in. Hoogmoed zoekt eigen roem, is trots en opschepperig, bralt en kwetst, kortom is een grote leugen. De werkelijkheid is, dat God mensen verheft en groot maakt. Het is Hem een eer dat te doen. Jezus kwam dat doen. Ook Hij zocht de verlorenen en de geringen om hen op te heffen uit het stof. God is degene die alles wat Hij heeft geeft aan degene die niets heeft. De nederige erkent dat en geeft God eer.

maandag 21 februari 2011

De levensweg van een verstandig mens voert omhoog

Spreuken 15:24
“De levensweg van een verstandig mens voert omhoog, hij blijft op verre afstand van de diepte van het dodenrijk.”

Het diepe dodenrijk, daar is Jezus voor ons geweest, daar komen we nooit meer terecht. Maar we kunnen wel de gedachten van dat rijk horen en dan gaan we naar beneden, dan worden we depressief. De levensweg voert omhoog. Hoe beter je Jezus leert kennen, hoe hoger je gaat leven. En hoe hoger je leeft, des te minder ben je beïnvloedbaar door de duisternis van het dodenrijk. Je leeft hoog als je luistert naar Gods beloftes en gelooft dat Hij ze in je leven uitvoert. Laat je niet in de war brengen door wat je ziet en ervaart, maar geloof dat je levensweg [Jezus] je steeds hoger voert.

zondag 20 februari 2011

Een goedgekozen antwoord

Spreuken 15:23
“Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd-hoe voortreffelijk is dat.”

Woorden kunnen iemand maken en breken. Daarom is nadenken bij wat je zegt niet zo raar. Nog beter is het na te denken voordat je wat antwoord. De juiste woorden op de juiste tijd gesproken, is een kenmerk van Goddelijke wijsheid. Alle woorden van Jezus waren juist en op tijd. Zijn beroemdste woorden zijn: ‘Het is volbracht.’ Drie woorden die daarna de hele wereld zijn overgegaan en niets aan betekenis hebben verloren. En in die simpele woorden ligt een diepe vreugde. Voor Hem die ze uitsprak, maar vooral voor ons die ze hebben gehoord en geloofd. Die drie woorden brengen verlossing en leven. Hoe voortreffelijk is dat.

zaterdag 19 februari 2011

Bij gebrek aan overleg mislukken plannen

Spreuken 15:22
“Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.”

Jezus kwam om de wil van zijn Vader te doen op aarde. Hij kende het plan en wist wat er van Hem werd verwacht. Toch zei Hij: ‘Ik kan niets doen zonder mijn Vader.’ En ook: ‘Uit mijzelf doe ik niets.’ Dat zijn voorbeelden voor ons om niet op eigen kracht of op eigen inzicht te vertrouwen. We hebben overleg nodig, net als Jezus. We kunnen overleggen met God de Vader, met Jezus de Heer, met de Heilige Geest die de waarheid kent en is en met het Woord dat het verschil laat zien tussen overleggingen en gedachten van het hart. En als we dan nog wijsheid tekort komen, schenkt God het zonder verwijt. Je wordt en bent gezegend als je de Heer als Raadgever gebruikt. Hij openbaart ook de verborgenheden.

vrijdag 18 februari 2011

De juiste weg

Spreuken 15:21
“Voor wie geen verstand heeft, is dwaasheid een vreugde, een mens met inzicht kiest de juiste weg.”

‘Verstand’ moet hier en elders in de Bijbel worden begrepen als ‘inzicht’. Van de Farizeeërs zei de Heer dat ze ijver voor God hadden, maar zonder verstand, zonder inzicht in het nieuwe verbond. Niet wedergeboren mensen kunnen best uit liefde voor God ijverig zijn en er zelfs vreugde aan beleven, maar wanneer er een nieuwe Geest in je binnenste wordt gegeven, omdat je inzicht hebt gekregen in wat Jezus werkelijk kwam doen, dan zul je absoluut een andere weg kiezen. De dwaasheid van de eigen inspanningen, de eigen gerechtigheid, wordt ingeruild voor het ontvangen van Gods gerechtigheid. Levensheiliging –verandering van denken- is het gevolg van het wandelen op de juiste weg. Een dwaas spant zich in om op die weg te komen, maar zal dat nooit bereiken. Wie wijs is weet dat hij door Jezus op de juiste weg is geplaatst en dat hij alleen geloof in Hem nodig heeft om op die weg te wandelen.

donderdag 17 februari 2011

Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde

Spreuken 15:20
“Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaas veracht zijn moeder.”

Hoe spreek je over je ouders? Als Jezus over zijn Vader sprak, was het altijd vol liefde. En de Vader zei op verschillende plaatsen dat Hij een welbehagen had in zijn zoon. Geef je je ouders respect, ook al zijn ze niet volmaakt? Of ben je zo vol van je eigen gerechtigheid dat je je als een dwaas gaat gedragen? Hoe het ook zij, je dankt je leven aan je ouders. Daarom alleen al zou je dankbaar mogen zijn. Misschien is je leven hier op aarde slecht begonnen als kind, maar denk eens aan de eeuwigheid. Die ligt nu voor je, omdat je door je ouders een toekomst hebt gekregen. Je leeft en als je gaat begrijpen dat je niet leeft voor jezelf, of voor je ouders maar voor de Heer, dan komt je leven er heel anders uit te zien. Wees wijs en geef je ouders vreugde door niet bitter te zijn over je verleden. Als je dat doet, zit het goed met je hart, dan ben je op de toekomst gericht in plaats van op het verleden. Vergeef je ouders voor hun falen, maar wees trots op ze om dat het je ouders zijn.

woensdag 16 februari 2011

De weg van de oprechten is geëffend

Spreuken 15:19
“Het pad van een luiaard is vol dorens, de weg van de oprechten is geëffend.”

God houdt niet van luiheid. Zelfs Adam en Eva kregen nog wat te doen in hun perfecte omgeving. De mens is geschapen om vruchtbaar te zijn, om te produceren. Zelfs kleine kinderen komen al vol trots hun krassen op papier laten zien. Het doet ze goed, ze hebben iets gemaakt. Wie lui is laat alles maar over zich heen komen. De dorens en distels groeien vanzelf je pad dicht. Voor luie mensen wordt het steeds moeilijker een begaanbare weg te vinden. Dat is geestelijk ook zo. Genade ontvangen betekent niet dat je niets hoeft te doen. Jezus zat ook niet stil, maar Hij was vol genade en waarheid. Genade is de bron waaruit je leeft. Je fouten zijn al bij voorbaat door God vergeven, je wordt niet meer veroordeeld. Dat moet je juist aansporen uit te blinken in ijver, om samen met God je weg vandaag te gaan. De weg van oprechten wordt niet geëffend, maar hij is al geëffend. God heeft alle dorens en distels uit genade voor je weggehaald.

dinsdag 15 februari 2011

Een driftkop wakkert ruzie aan

Spreuken 15:18
“Een driftkop wakkert ruzie aan, wie kalm is sust een twistgesprek.”

Als je erover nadenkt is ruzie een vorm van ongeloof. Je vertrouwen is niet langer op de Heer die voor je zorgt en die jou bevestigt als geliefd mens, maar je zoekt je eigen eer in eigen kracht. Je leeft vanuit je vlees in plaats van door de Geest. We ervaren elke dag hoe lastig het is om niet jezelf te zoeken. Ruzie is nooit een oplossing, maar schept verwijdering en vergroot problemen. Vergeving brengt je weer in de rust en het besef dat je zelf ook niet volmaakt bent, helpt om de fouten van een ander te accepteren. Door vervuld te blijven met Gods waarheid en liefde word je een vredestichter en kun je met wat kalme woorden heel wat stormen luwen. Heb lief zoals Jezus jou liefheeft. Vergeef zoals Jezus jou vergeven heeft. Spreek zoals Jezus tot jou gesproken heeft. En praat met Jezus over je gekwetste gevoelens, Hij helpt je.

maandag 14 februari 2011

Liefde is beter dan een vetgemeste os

Spreuken 15:17
“Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.”

Liefde is wat een mens gelukkig maakt. Liefde is wat ieder mens nodig heeft. Al het andere is minder belangrijk. Paulus schrijft het ongeveer zo: Al wist ik alles, al kon ik alles, al had ik alles, zonder liefde zou het waardeloos zijn. Jezus heeft ons laten zien wat liefde is. Hij kwam om te sterven voor zijn vijanden en haters. Daarmee openbaarde Hij een nieuwe dimensie van liefde, de goddelijke liefde. Een liefde die zoekt en geeft, zonder er iets voor terug te vragen. Die liefde is beter dan een vetgemeste os. Als je die liefde leert kennen, maakt het niet meer uit wat er op tafel staat.

zondag 13 februari 2011

God kennen maakt je rijk

Spreuken 15:16
“Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.”

Ook in deze tekst zie je weer die twee bronnen. Aan de ene kant je bezittingen en aan de andere kant het kennen van de Heer. Wat geeft nu de grootste rijkdom? Het blijvende bezit van Gods tegenwoordigheid en Zijn beloftes die allemaal waar zijn, of het tijdelijke genot van aardse rijdom? God heeft niets tegen aardse rijkdom, integendeel, hij wil ons net zo rijk als Abram zegenen. Maar het mag nooit je bron van vreugde zijn in plaats van God zelf. Als je aardse bezit soms tijdelijk ontbreekt, dan nog is er de vreugde van de belofte: ‘Ik zorg voor je.’ Gods tegenwoordigheid geeft rust, zelfs in tijden van droogte.

zaterdag 12 februari 2011

Voor wie arm is

Spreuken 15:15
“Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest.”

Deze tekst gaat over ons hart. We zijn arm of rijk van binnen. Dat bepaalt de kwaliteit van ons leven. Wie steeds denkt dat hij tekort komt, ervaart slechts ellende. Had ik maar, had ik maar, is een grote leugen. De waarheid is dat Jezus jou door Zijn armoede rijk heeft gemaakt. Hij die alles bezat, heeft alles afgelegd, om jou alles te kunnen schenken. Aannemen wat Jezus jou geeft, doe je door geloof. Zo kan de arme zeggen: ‘Ik ben rijk, om wat Jezus heeft gedaan voor mij.’ Dan wordt het leven een feest, want God is je bron van vreugde geworden en niet je portemonnee of je bankrekening. Heb je hier moeite mee, vraag dan of God je helpt om je denken op dit punt te vernieuwen. Het leven is niet goed of fout; elke dag heeft genoeg ellende, maar ook een overvloed aan feestelijkheid. Het is maar hoe je kijkt.

vrijdag 11 februari 2011

De geest van een verstandig mens

Spreuken 15:14
“De geest van een verstandig mens zoekt kennis, dwazen zwelgen in dwaasheid.”

Sommige mensen zeggen: ‘Als God ons alles uit genade heeft geschonken, wat moet ik dan nog zoeken?’ De Bijbel geeft daar het antwoord op. God heeft ons Zijn Geest gegeven, opdat wij door Hem zouden weten wat ons uit genade geschonken is. Onze geest zoekt Gods Geest om Hem te kennen. Het gaat dus niet om boekenwijsheid, maar om het kennen van Hem die ons liefheeft. Wie Hem zoekt, zal Hem vinden. Wie Hem niet zoekt gedraagt zich als een dwaas. Het brood komt ook niet je mond in vliegen, dat neem je en eet je zelf. Je kunt verhongeren met een brood naast je, omdat je het niet pakt. Zo kun je ook geestelijk jezelf en anderen, maar vooral God tekort doen, door niet gebruik te maken van Zijn Woord en Geest. Wie zich voedt met het goede, wordt verzadigd van het goede. Dwazen voeden zich met dwaasheid en ze schieten er niets mee op, in tegendeel. God is genadig, jazeker, maar wil je die genade ook aannemen en gebruiken?

donderdag 10 februari 2011

Een vrolijk hart

Spreuken 15:13
“Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart pijnigt de geest.”

Het centrum van ons leven is ons hart. Vanuit het hart werkt elk gevoel verder door in ons hele lichaam. Is ons hart blij, dan straalt ons hele lichaam. Onze mondspieren reageren anders, onze armen en benen en ook onze stem en ogen. Als ons hart straalt, straalt alles mee. Stel je eens voor dat er helemaal geen zorgen in je hart meer kunnen komen, omdat alle ruimte wordt ingenomen door Jezus. Hij werd op aarde de man van smarten, om ons smartenvrij te maken. Onze smarten heeft Hij gedragen, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Een verdrietig hart pijnigt de geest. Verdriet grijpt altijd terug naar het verleden, terwijl angst en bezorgdheid zich richt op de toekomst. Al die emoties kunnen en mogen veranderen in vreugde. Paulus, die toch ook heel wat heeft meegemaakt, schrijft ‘de vreugde des Heren is mijn kracht’. Geloof maakt je hart vrolijk. Geloof in God die alles in zijn hand heeft. Die zegt: ‘Wees niet bezorgd, maar geef alles aan Mij. Ik zorg voor je.’ Daar moet je hart toch vrolijk van worden zou ik zeggen.

woensdag 9 februari 2011

Een terechtwijzing is geen veroordeling

Spreuken 15:12
“Een spotter wordt niet graag terechtgewezen, nooit wendt hij zich tot de wijzen.”

Een spotter is iemand die geen rekening houdt met God. Het is iemand die vertrouwt op eigen inzicht en ervaring. Een terechtwijzing wordt dan ook gezien als een afwijzing. Een correctie wordt ervaren als een straf. Zo iemand voelt zich vernederd als hij op zijn tekortkomingen wordt gewezen. Hij zal zich proberen te verdedigen door de schuld naar anderen te schuiven of door te proberen zijn fout goed te praten. Maar wie wijs is, laat zich terechtwijzen. Wie wijs is weet dat hij niet alles weet. Het is helemaal geen schande om anderen om raad te vragen, uiteindelijk neem je je beslissingen zelf. Wat een geweldige zegen is het, wanneer je gevoel van eigenwaarde niet meer afhangt van je beoordeling door mensen, of door jezelf. God heeft aan jou dezelfde waarde toegekend als aan Jezus. Ook jij bent zijn geliefde zoon of dochter. Dat zal altijd zo blijven, maar tegelijk kunnen we nog heel wat leren van mensen die Gods wijsheid kennen.

dinsdag 8 februari 2011

De HEER doorgrondt ons hart

Spreuken 15:11
“De HEER doorgrondt de afgrond van het dodenrijk, hoeveel te meer het hart van de mensen.”

Niemand kent de dieptes van zijn eigen hart. De profeet Jeremia zei al: ‘Ondoorgrondelijk is ons hart, wie zal het kennen?’ Uit ons hart komen de oorsprongen van het leven, dat wil zeggen, dat ons hart onze keuzes bepaalt. Vaak weten we zelf niet waarom we reageren op een bepaalde manier, maar God weet dat wel. Hij kent ons hart en is vertrouwd met al onze wegen. En het mooie is, Hij veroordeelt ons niet. Maar Hij wil wel ons hart veranderen, zodat het vernieuwd wordt naar Zijn beeld. Omdat God de kenner van onze harten is, kunnen we naar niemand beter luisteren dan naar Hem. Hij heeft het goede, welgevallene en volkomene met ons voor. ‘Als je hart je veroordeelt’, schrijft Johannes, ‘God is meer dan je hart en heeft kennis van alle dingen.’ Niemand is beter in staat jouw gevoelens te begrijpen dan God zelf. Als je hart gezond wordt door het kennen van Zijn liefde en genade, zal ook je gedachteleven en je gedrag ten goede veranderen. Zit er niet over in, Hij is een goed werk in jou begonnen en zal dat ook afmaken. Geniet van het feit dat Hij weet waaraan Hij begonnen is en geniet van de belofte dat het op een dag volmaakt af zal zijn.

maandag 7 februari 2011

Wie het rechte pad verlaat

Spreuken 15:10
“Wie het rechte pad verlaat, wordt zwaar gestraft, wie berispingen verafschuwt, sterft.”

Het rechte pad is de genadeweg die naar Gods troon leidt. Jezus heeft die weg voor ons geopend en we mogen er vrijmoedig op gaan. Het is een gezegende weg, een weg zonder duisternis en bedrog. Een weg die hulp biedt en uitkomst geeft. Er is geen andere weg dan deze levensweg om voorspoedig en gelukkig te leven. Je kunt deze weg verlaten, maar dat is niet alleen dom, ook levensgevaarlijk. Buiten deze weg heerst de dood. Er staat een waarschuwingsbord: betreden op eigen risico. Wie dat teken negeert, draagt zelf de gevolgen. God dreigt niet met angst en straf, Hij roept je met zegen en liefde.

zondag 6 februari 2011

Wie rechtvaardigheid nastreeft

Spreuken 15:9
“De weg van de goddelozen is de HEER een gruwel, wie rechtvaardigheid nastreeft, heeft hij lief.”

Er is voor God maar een mens in wie Hij een welbehagen heeft en dat is Jezus. Hij is de enige rechtvaardige en de enige die de zonde niet heeft toegelaten in zijn leven. Behalve aan het kruis, daar nam Hij alle zonden van de hele wereld op zich. Daar werd Hij de rechtvaardige tot onrechtvaardigheid gemaakt om zodoende vrijspraak en een nieuw leven te verkrijgen voor ieder die in Hem gelooft. Rechtvaardigheid nastreven betekent niet zelf allerlei inspanningen doen, maar Jezus volgen. Hij heeft alles in orde gemaakt en een nieuwe weg voor ons geopend. Wie Hem volgt in geloof, zal overvloedig worden gezegend met al het goede uit Gods huis.

zaterdag 5 februari 2011

Oprechte offers

Spreuken 15:8
“Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel, het gebed van de oprechten is hem welgevallig.”

Offers spelen in de Bijbel regelmatig een belangrijke rol. Kaïn vermoordde Abel vanwege een offer. Abraham offerde Isaäc op de berg Moria. Saul verspeelde zijn koningschap door het brengen van een offer. Er waren goede offers en foute. Maar uiteindelijk draait het maar om één offer. Het offer dat God zelf bracht. Jezus, Gods geliefde eerstgeboren Zoon werd geofferd voor de redding van de wereld. Een groter offer zal er nooit kunnen worden gebracht. Alles wat voor God waarde heeft, hangt samen met dit offer. Daarom zijn de offers van goddelozen Hem een gruwel. Het zijn offers zonder waarde. Het enige offer dat we God mogen aanbieden is de vrucht van onze lippen die Zijn naam belijden. Lofoffers, dankoffers, aanbiddingsoffers zijn altijd verbonden met het ene volmaakte offer dat God zelf bracht. In alles staat Jezus centraal. In onze verlossing, in onze aanbidding, in ons leven en in onze toekomst.

vrijdag 4 februari 2011

De woorden van de wijzen

Spreuken 15:7
“De woorden van de wijzen zaaien kennis, zo niet de geest van de dwazen.”

Woorden brengen altijd iets voort. Woorden werken als zaad. Woorden van wijzen zaaien kennis. Jezus was de wijste mens die ooit op aarde leefde. Wat Hij zei werd niet altijd begrepen, maar zijn uitspraken waren en zijn vol wijsheid. ‘Later zul je het verstaan’, zei Hij tegen zijn discipelen. ‘Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid [Jezus], zal Hij u de weg wijzen naar de volle waarheid.’ Als Gods Geest gaat helpen, worden Jezus woorden krachtig in ons leven. Dan leer je Gods hart kennen. De Geest van God ontvang je op het moment dat je gelovig wordt, dat wil zeggen dat je gelooft dat Jezus jou volmaakt heeft gemaakt in Gods ogen. Alleen dat besef al, maakt je zoveel wijzer dan je ooit geweest bent. Dwazen verkondigen dwaasheid. Zij doen net of Jezus nooit heeft bestaan en er niets door Hem is veranderd. Maar wie wijs geworden is, houdt [zich] vast aan de waarheid dat door Jezus al het oude is weggedaan en het nieuwe is gekomen.

donderdag 3 februari 2011

Het huis van een rechtvaardige

Spreuken 15:6
“Het huis van een rechtvaardige bergt talloze schatten, in wat een goddeloze voortbrengt, schuilt ellende.”

Jezus heeft het over het huis van zijn Vader vlak voor het afscheid van zijn discipelen. Hij zegt ze dat ze niet bedroefd moeten zijn of in de war, maar dat ze troost mogen putten uit het feit dat Gods vaderhuis nu ook hun huis is. Daar, in dat huis, is ons leven verborgen in Christus bij God. De schatten van dat huis zijn ook onze schatten. Het is het huis waarvan wij nu ook de bewoners zijn. Talloze schatten liggen er verborgen, alle hemelse zegeningen in Christus zijn ons deel. Gods volheid aan genade en liefde, aan ontferming en kracht liggen er voor ons uitgestald. We mogen ervan nemen zoveel we wensen. We eigenen het ons toe door geloof. De waarheid van die schatten tilt ons uit boven onze aardse omstandigheden. We bedenken de dingen die boven zijn en houden stand, overwinnen zo elke aanslag op onze vrede. En vanuit die zegenrijke omgeving mogen we uitdelen naar anderen, hen ook laten zien hoe rijk Vader voor elk van zijn kinderen is.

woensdag 2 februari 2011

Een dwaas veracht de lessen van zijn vader

Spreuken 15:5
“Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.”

Berispingen zijn niet hetzelfde als een pak slaag. Een berisping is opbouwend en erop gericht fouten te voorkomen. In een berisping zit geen veroordeling, maar wel een correctie. Voor sommigen voelt een correctie als een pak slaag. Dat zijn mensen met een heel laag zelfbeeld. Ze ervaren kritiek als een aanslag op de persoon. Ze voelen zich afgewezen en verongelijkt, ze kunnen niet overweg met kritiek en verbergen zich ervoor, of wapenen zich ertegen. Ze gedragen zich graag als slachtoffer en geven iedereen de schuld. God noemt dat dwaas, niet handig dus. Kom van je troon en laat je door Vader corrigeren. Als er iemand is die het goed met je voor heeft, is Hij het wel. Hij wil je aantrekkelijker maken voor jezelf en voor anderen.

dinsdag 1 februari 2011

Kalme woorden zijn een levensboom

Spreuken 15:4
“Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.”

Het woord wat vertaald is met ‘kalme’ betekent letterlijk ‘genezing, gezondheid, heelheid’. Het gaat hier dus om woorden die heilzaam zijn en niet om een rustige spreker. Woorden die heilzaam zijn komen alleen van God. Zijn woorden vertroosten en bemoedigen, ze bouwen op en versterken, geheel naar de aard van zijn Vaderhart. Gods woorden nemen de angst en veroordeling weg, ze spreken vrij en zegenen. De levensboom is Christus, die ons dit alles is komen openbaren en schenken. Elke andere tong is vals en geen wonder dat die de geest vernietigt, want het is de tong van de leugenaar en de mensenmoordenaar. Laat je vandaag opbouwen door de levenbrengende woorden van God. En als je woorden spreekt, laten het dan voor degenen die luisteren kalme woorden zijn van de levensboom.