dinsdag 31 mei 2011

Een valse getuige blijft niet ongestraft

Spreuken 19:5
“Een valse getuige blijft niet ongestraft, wie leugens verkondigt, gaat niet vrijuit.”

Een getuige moet vertellen wat de ander nog niet weet. Niemand heeft ooit God gezien, dus iemand die van Hem getuigt, moet door en door betrouwbaar zijn. Jezus is de getrouwe getuige. Hij laat de Vader zien zoals Hij is. Vol ontferming, helend, genezend en zonder veroordeling. De valse getuige is de duivel. Hij probeert een verkeerd beeld van God te scheppen. Een beeld dat angstig maakt en dreigt met veroordeling. Een beeld dat mensen tot slaven maakt die voortdurend beseffen dat ze tekort schieten. Daarom zijn veel christenen niet gelukkig. Ze zijn misleid over wie God is. Jezus is gekomen om ons een zuiver beeld van God te geven, zodat we ons geliefd en gewenst weten. Alle schuld van zonden en overtredingen heeft Hij voor ons naar het kruis gebracht, ze bestaan niet meer en God gedenkt ze niet meer. We kunnen nu ongehinderd genieten van het leven als zonen en dochters van God.

maandag 30 mei 2011

Rijkdom maakt veel vrienden

Spreuken 19:4
“Rijkdom maakt veel vrienden, een arme komt alleen te staan.”

Rijkdom is niet hetzelfde als veel geld bezitten. De zegen des Heren, die maakt rijk. En die zegen is Jezus. Met Hem wordt heel de aarde gezegend. Hij is het zaad van Abram dat komen zou. Wie Hem kent is rijk en maakt veel vrienden. Jezus is aantrekkelijk omdat Hij een gever is. Elke behoeftige kan bij Hem terecht. Als je naar Hem gaat blijf je niet arm, maar word je schatrijk. Rijk aan vergeving, rijk aan ontferming, rijk aan bewogenheid, rijk aan liefde en ja ook rijk aan bezit, zodat je kan delen. Het is niet nodig om arm en alleen te blijven. Ga Jezus zoeken en zodra je Hem vindt, wordt je leven totaal veranderd ten goede, voor jezelf en voor anderen.

zondag 29 mei 2011

Dwaasheid brengt een mens op de verkeerde weg

Spreuken 19:3
“Dwaasheid brengt een mens op de verkeerde weg, dan keert hij zich verbitterd tegen de HEER.”

Schuldschuiven is een onderdeel van de wet van zonde en dood. Iemand moet de schuld krijgen, zolang ik het zelf maar niet ben. Dwaasheid is hetzelfde als Gods raad in de wind slaan, wel eten van die boom waarvan je dood gaat. God wil dat we eten van de boom des levens, van Jezus en zijn volheid. Dan hoef je geen schuld meer te schuiven, maar erken je dat je zelf schuldig bent. Maar je erkent ook dat die schuld door Jezus van je afgenomen is. Je mag gewoon van je verkeerde weg terugkeren en er is geen verwijt van God en geen veroordeling. De genade van God en het volbrachte werk van Jezus zet ons leven onder een andere wet, die van de Geest des levens. In plaats van je verbitterd tot God te keren om alles wat er verkeerd ging, ga je van Gods nabijheid genieten, die jouw helpt van een verkeerde weg terug te komen. Hij neemt de bitterheid weg door je te wijzen op zijn liefde die Hij bewees toen je nog een zondaar was. Hij droeg jouw angsten en pijn, jouw afwijzing en verdriet, zodat jij nu vrij en blij kan leven.

zaterdag 28 mei 2011

IJver zonder kennis leidt tot niets

Spreuken 19:2
“IJver zonder kennis leidt tot niets, wie overijld te werk gaat, maakt al snel een blunder.”

Ik heb al heel wat brokken gemaakt in mijn leven, omdat ik dacht iets wel begrepen te hebben. Maar het wordt pas echt een blunder als er levens op het spel staan. Paulus was ijverig zonder kennis toen hij de gemeente van Christus vervolgde. Hij dacht daarmee God te behagen, maar in plaats daarvan vervolgde hij Jezus. De kennis die hem ontbrak was het kennen van Jezus. ‘Wie bent u Here?’ zei hij toen hij Hem ontmoette op weg naar Damascus. Gelukkig heeft hij later meer gearbeid dan alle apostelen bij elkaar. ‘Maar niet ik’, schrijft hij daarover, ‘maar de genade van God.’ Door het kennen van de genade werd hij de grootste apostel, een uitverkoren dienstknecht. Daar gaat het om, om Hem te kennen, om Jezus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat wil zeggen, dat je de betekenis kent van Zijn opstanding. Dat zet alles in een ander licht. Dat maakt je van een blunderaar tot een gezegende overwinnaar. Van een zondaar tot een geliefd kind van God.

vrijdag 27 mei 2011

Beter een arme die onberispelijk leeft

Spreuken 19:1
“Beter een arme die onberispelijk leeft dan een slinkse leugenaar-die is dwaas.”

Kan iemand onberispelijk leven? En als dat al kan, waarom is hij dan arm? Dat een leugenaar dwaas is, is logisch, maar ik blijf tobben over de arme die onberispelijk leeft. Natuurlijk kun je zeggen dat een goed karakter beter is dan veel bezit, maar is dat de boodschap? Ik kom er alleen uit als ik in de arme onberispelijke mens Jezus zie. Hoewel Hij zijn rijkdom aflegde, bleef Hij onberispelijk. En dat deed Hij voor ons. Nu is Hij niet meer arm, Hij bezit alle rijkdom, eer en macht in hemel en op aarde. En dat rijke leven deelt Hij met ons die geloven. Het gaat om de keuze tussen Jezus en de duivel. Beter Jezus dan die slinkse leugenaar. Beter rijk en gezegend dan arm en bedrogen. Jezus was arm om ons rijk te maken in alle opzichten. Heel en compleet, overvloedig en van de beste kwaliteit is ons leven geworden door Hem en in Hem.

donderdag 26 mei 2011

Wie veel vrienden heeft

Spreuken 18:24
“Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.”

Rijke en invloedrijke mensen worden vaak omringd door veel vrienden. Op party’s en feestjes zie je steeds dezelfde mensen om elkaar heen lopen. Maar zodra er iemand aan lager wal raakt, is hij niet langer gewenst. Dan komen de echte vrienden in beeld. Jezus is een echte vriend. Hij laat je niet vallen, zelfs niet als je alles hebt verspeeld. Een echte vriend blijft niet bij je om je geld of je macht, maar omdat hij om je geeft. Dat soort vriendschap kom je weinig tegen. De meeste mensen kunnen hun vrienden op een hand tellen. Het mooie van Jezus is, dat Hij je door en door kent. Je hoeft niets uit te leggen. Hij begrijpt en voelt zelfs je gevoelens. Niemand is beter in staat een goede en trouwe vriend te zijn. Al zouden al je vrienden je verlaten, Hij verlaat je nooit.

woensdag 25 mei 2011

Een verschoppeling bidt en smeekt

Spreuken 18:23
“Een verschoppeling bidt en smeekt, de rijkaard antwoordt hem hooghartig.”

Geld en bezit doet iets met een mens. Het kan hem het gevoel geven meer waarde te hebben dan een verschoppeling. Niet alleen geld, maar ook een positie kan dat effect op je hebben. De discipelen stuurden een roepende blinde weg en later ook moeders met kinderen. Wie waren zij dan om dit te doen? Ze hadden zichzelf dat recht verschaft en Jezus reageerde meteen. ‘Roep de blinde bij mij.’ ‘Laat de kinderen tot mij komen.’Jezus heeft ontferming en is bewogen met verschoppelingen. Hij weet dat ze slachtoffer zijn geworden van de listen van de boze. Ze zijn verstrikt geraakt in leugen en bedrog en op weg naar de dood. Jezus was rijk, maar maakte zich arm om de armen rijk te maken. Wij zijn ook rijk in Hem, maar laten we vooral rijk zijn aan bewogenheid en barmhartigheid, net als Jezus.

dinsdag 24 mei 2011

Wie een vrouw gevonden heeft

Spreuken 18:22
“Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.”

Dit is wel heel erg vanuit de man gedacht, of moet ik wat dieper zoeken? God schiep de man als eerste en daarna gaf Hij hem een vrouw. Maar daar moet toch een betekenis achter zitten? In de brief aan de Efeziërs legt Paulus dit geheim uit. Met de vrouw wordt de Gemeente aangeduid. Christus is de man en de Gemeente zijn vrouw, samen zijn ze een. Het hoofd en het lichaam. Vanuit dat perspectief wordt deze tekst begrepen. Wie Jezus aanneemt als Verlosser en Heer, vindt meteen de Gemeente, wordt daar een deel van. De gunst van de Heer rust op de Gemeente die Zijn lichaam is. Je kan dus ook lezen: wie de gemeente heeft gevonden, heeft deel aan Jezus gekregen. Hij ontvangt de gunst van de Heer. Gods heerlijkheid is in je en Gods gunst rust op je. Verwacht vandaag zijn glorie te zien, want je hebt deel aan Hem.

maandag 23 mei 2011

Woorden hebben macht over leven en dood

Spreuken 18:21
“Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.”

‘God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er’, zegt een psalm. Door te spreken komt er kracht vrij voor verandering. Woorden hebben kracht om het niet zijnde tot aanzijn te roepen. Leven en dood zijn in de macht van de tong. Vele mensen zijn slachtoffer van woorden die gesproken zijn. Woorden kunnen je opbouwen en afbreken. Hoe gevoelig zijn we voor woorden. Het hangt af van degene die ze spreekt. Het maakt een groot verschil of een klein kind zegt dat je dom bent of dat Maxima dat doet. Gelukkig kunnen we ook onder de macht van woorden uit, door ze te verbreken. Door te zeggen: ‘Zo is het niet. Ik weiger die woorden aan te nemen.’ Gods woorden houden stand in eeuwigheid. Hij heeft gesproken: ’Daar zij licht’ en de duisternis moest wijken. Door zijn woord: ‘Het is volbracht’, zijn we voor eeuwig overgezet uit de duisternis in het licht.

zondag 22 mei 2011

Als een mens iets goeds zegt

Spreuken 18:20
“Als een mens iets goeds zegt, heeft hij een gevoel van welbehagen, hij voedt zich met de vruchten van zijn mond.”

Het is fijn om te merken dat een ander wat heeft aan wat je zegt. Het is fijn om de waarheid in liefde te kunnen spreken. Het geeft een goed gevoel om goede dingen te zeggen. Je woorden zijn als zaad. Alles wat je zegt heeft een uitwerking, zowel op anderen als op jezelf. Wie zijn hart vult met alles wat waar en waardig is, het goede, welgevallige en volkomene, kortom wie zijn hart vult met Jezus, gaat daar vanzelf over spreken. Dat spreken over Jezus en de waarheid van Gods beloftes bouwt ook je eigen hart weer op. Zo wordt de zegenende ziel ook zelf gezegend. En het mooie is dat je op deze manier dingen gaat zeggen die door Gods Geest zijn geleid. Je gaat zelfs dingen zeggen die je zelf niet eens wist. God zelf spreekt dan door jou heen. Paulus schrijft daarover:‘Als iemand spreekt, laten het woorden zijn als door God zelf geleerd.’

zaterdag 21 mei 2011

Een verongelijkte broer

Spreuken 18:19
“Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting, ruzie is als een vergrendelde toren.”

In het verhaal van de ‘verloren zoon’ is de oudste broer verongelijkt. Hij kan de genade van zijn vader niet verdragen. Woedend keert hij zich tegen zijn vader en zijn broer. Zijn hart is verhard. De genade van zijn vader ‘Al het mijne is het uwe’ vindt bij hem geen ingang. Zijn boosheid is als een vergrendelde toren. Wettische mensen verzetten zich altijd tegen de genade. Het is als water en vuur. In de Bijbel staat dat de wet pas verdwijnt wanneer je Jezus gaat zien. Een prachtig voorbeeld zien we in het leven van Paulus. Van een hater werd hij een liefhebber. Van een vervolger van Jezus werd hij een trouwe discipel. Van een Farizeeër een apostel. Zijn eigen gerechtigheid (de wet) verwierp hij om de genade te omarmen. Wees niet verbaasd wanneer mensen boos worden omdat je Gods genade verkondigt. Toon juist dan dat je leeft zonder veroordeling. Liefde overwint alles, ook zonder woorden.

vrijdag 20 mei 2011

Het lot kan een geschil beslechten

Spreuken 18:18
“Het lot kan een geschil beslechten, het bemiddelt zelfs tussen de grootste heethoofden.”

Als je echt niet weet wat je kiezen moet, kun je altijd je heil zoeken in hulpmiddelen. Kruis of munt bepaalt wie er mag beginnen bij een voetbalwedstrijd. Een rechter is ook een hulpmiddel. Hij krijgt het laatste woord. Hij mag de beslissing nemen. Beide partijen leggen zich daarbij neer, want zo hebben we het afgesproken. Dat wil niet zeggen dat de heethoofden daarna vrienden zijn, maar er is bemiddeld in het conflict. Jezus is onze bemiddelaar. Hij heeft bemiddeld tussen God en mensen. Hij heeft het conflict van de zonde opgelost en een uitspraak gedaan: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven.’ God de Vader is blij met deze uitspraak. Wat Hem betreft staat niets meer in de weg voor een goede en gezegende relatie met ieder die gelooft.

donderdag 19 mei 2011

Wie als eerste pleit, lijkt zijn recht te krijgen

Spreuken 18:17
“Wie als eerste pleit, lijkt zijn recht te krijgen, maar dan komt zijn tegenstander, en die vecht het aan.”

Een verdediger en een aanklager staan in hun argumenten tegenover elkaar. Waar de een vrijspraak bepleit, zal de ander willen veroordelen wegens schuld. In Gods rechtspraak is de duivel de aanklager en Jezus degene die vrijpleit. Maar het bijzondere van deze zaak is dat de boze aanklaagt op grond van ons gedrag, terwijl Jezus vrijpleit op grond van zijn eigen gedrag. En wij krijgen vrijspraak wegens het gedrag van Jezus, onze voorbidder en pleiter bij de Vader. Niet dat de Vader ook maar een ogenblik twijfelt over de vrijspraak, maar misschien twijfelen wijzelf nog wegens de aanhoudende aanklachten van de tegenstander. Jezus heeft onze zaak voor het gerecht gebracht en vrijspraak van alle beschuldigingen verworven. We kunnen alle aanklachten rustig overlaten aan Jezus die het voor ons opneemt. Zaak gesloten.

woensdag 18 mei 2011

Wie geschenken uitdeelt

Spreuken 18:16
“Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.”

Wij noemen het relatiegeschenken of als het te gek wordt steekpenningen. We kopen de gunst van degenen die ons voordeel kunnen geven, of proberen dat te doen. We kennen allemaal de voorbeelden en gaan die verder niet noemen. Bij God is het andersom. Hij, de Almachtige, geeft ons een prachtig geschenk, niet om ons om te kopen, maar om ons te redden. God wil onze aandacht trekken door liefde en genade. Hij wil ons bevrijden uit zonde, ziekte en dood door Zichzelf te geven als slachtoffer en offergave. Hij zegt:‘Ik ben de deur, hij staat voor je open, kom binnen.’ Wie gelooft, heeft volle vrijmoedigheid om tot de Almachtige te naderen en Zijn gunst te ontvangen. God zelf is het geschenk dat ons Zijn gunst schenkt. Is dat niet wonderlijk?

dinsdag 17 mei 2011

Een verstandig mens verwerft kennis

Spreuken 18:15
Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht.”

Zoals een dwaas zonder God wil leven, zoekt een verstandig mens naar kennis en inzicht. Het openbaren van Gods gedachten is wat de Heilige Geest voor ons doet. Hoe meer we Gods hart leren kennen, des te meer komen we onder de indruk van alles wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben. Het kennen van God komt niet zomaar uit de lucht vallen, daar moet je iets voor doen. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoekt en hoe meer je Hem zoekt, hoe meer je te weten komt over Zijn liefde en genade. Open je hart voor Gods aanwijzingen en je zult ervaren dat het leven een stuk eenvoudiger wordt.

maandag 16 mei 2011

Door geestkracht overwint een mens zijn ziekte

Spreuken 18:14
“Door geestkracht overwint een mens zijn ziekte, maar wie geneest een zieke geest?”


Niet je eigen geest, maar de Geest van Christus in jou geeft je kracht. Dezelfde kracht waarmee Jezus opstond uit de dood is jou gegeven tot je welzijn. De Geest vertelt je dat genezing nu je recht is van Godswege. Je ontvangt het door in de Geest je erfenis te nemen. De kracht van de Geest is ook scheppingskracht. Door uit te spreken wat de Geest je heeft geopenbaard, wordt de kracht ervan in werking gezet. Van nature is onze geest ziek, omdat we geen verbinding hebben met God, die Geest is. Maar door Jezus zijn wij die veraf waren dichtbij gebracht. God heeft ons Zijn Geest in ons binnenste geschonken, zodat we altijd geestkracht hebben om elke ziekte te overwinnen.

zondag 15 mei 2011

Wie antwoordt zonder eerst te luisteren

Spreuken 18:13
“Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk.”


Het luisteren voor je antwoord geeft, gaat over je relatie met God. Hoe weet je nu wat je moet doen, als je niet eerst hebt geluisterd naar God? Dan handel je dwaas, omdat je vertrouwt op je eigen inzicht en verstand. Dan kies je voor wat jij logisch vindt. Maar Gods wegen en gedachten zijn anders en hoger dan de onze. Het was niet logisch om een pad door de Rode Zee te maken op weg naar vrijheid. Het was niet logisch om door een stuk hout bitter water zoet te maken. Wat is er logisch aan het spreken tegen een rots om water te krijgen? Toch verheerlijkte God zijn naam op deze manier, omdat Mozes luisterde. Dus eerst luisteren naar je liefhebbende Vader vandaag voor je gaat reageren op je situatie. Anders verval je in dwaasheid en mis je Gods glorie.

zaterdag 14 mei 2011

Wie zichzelf in de hoogte steekt

Spreuken 18:12
“Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.”

Hoogmoed, zelfoverschatting, denken dat je iets bent wat je niet bent, het wordt allemaal genoemd in de Bijbel als oorzaak van ten val komen. Maar het heeft ook allemaal te maken met de kijk op jezelf. Het grote geheim van succes is dat je gaat kijken naar Jezus. Wie Hij is bepaalt jouw leven. Zijn werk en Zijn mogelijkheden, Zijn wijsheid en Zijn liefde, Zijn bewogenheid en Zijn ontferming, Zijn kracht en Zijn gezondheid, kortom Zijn hele volheid is nu onze erfenis. We hoeven niet langer onszelf te bewijzen of omhoog te steken, maar we mogen roemen in Jezus onze Heer. Hij heeft ons leven zinvol en succesvol gemaakt. Door Hem en in Hem zijn we volmaakte, gezegende kinderen van God. Er is geloof voor nodig om hieruit te leven en dit te belijden. Het is de sleutel om het zichtbaar te maken in het heden van elke dag.

vrijdag 13 mei 2011

Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is

Spreuken 18:11
“Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.”

Je bezit is geen vesting en ook geen veilige muur. Rijkdom kan een mens in een waan brengen, zodat hij zich verzekerd en veilig voelt, maar je bezit kan in één dag verdwenen zijn. Rijkdom is niet een vervanging voor God. Hij is je vesting en je veiligheid. Hij geeft je zekerheid, ook in tijden van tekort en verlies. Rijkdom is een zegen, voor jezelf en voor anderen. Want wie rijk wordt kan geven en uitdelen. Investeren in mensenlevens in plaats van in spullen, dat maakt je leven zinvol. God wil ieder mens rijk maken, maar de grootste rijkdom is dat we Hem kennen als onze liefhebbende Vader. Hij geeft zijn kinderen het beste in overvloed, maar ziet ook graag dat ze het met liefde met anderen delen.

donderdag 12 mei 2011

De naam van de HEER is een sterke toren

Spreuken 18:10
“De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.”

Een sterke toren was vroeger de veiligste plek om je te beschermen tegen vijanden. Dikke muren om je heen en door de hoogte van de toren keek je altijd op je vijand neer. In onze moderne tijd lachen we om zo’n toren, want die biedt allang geen bescherming meer, maar is eerder een makkelijk doelwit geworden voor tanks en vliegtuigen. Maar Israël had veilige vluchtplaatsen waar een rechtvaardige naar toe kon snellen. Vrijsteden waren plaatsen waarin niemand je kwaad mocht doen, zolang je daar bleef was je veilig en beschermd. Wij hebben de naam van de Heer, sterker nog, wij hebben de Heer van de naam als onze veiligheid. Hij heeft de naam boven alle naam en dus alle macht in hemel en op aarde. Wij mogen ons veilig weten bij Hem. Geen vijand kan ons raken zolang we schuilen bij Hem.

woensdag 11 mei 2011

Wie lui is in zijn werk

Spreuken 18:9
“Wie lui is in zijn werk, werkt aan zijn eigen ondergang.”

Mensen zijn geschapen om actief te zijn. Stilstand is achteruitgang en rust roest. Actief zijn betekent niet dat je niet uit genade een gezegend leven hebt, maar het betekent dat je in die zegen leeft. Paulus zegt dat hij meer gearbeid heeft dan wie dan ook, maar meteen zegt hij erbij: ‘Niet ik, maar de genade van God heeft dit tot stand gebracht.’ Adam leefde in Gods zegen. Alles was goed en klaar, maar hij kreeg de verantwoordelijkheid voor het onderhoud. In Christus is voor ons ook alles klaar, maar van ons wordt een leven uit geloof verwacht. Wandelen in Gods zegeningen is de manier om gelukkig te zijn. Wie lui is, maakt geen gebruik van wat God hem uit genade heeft gegeven. De mogelijkheden blijven onbenut en hoewel je de zegen binnen handbereik hebt, werk je aan je ondergang. God vraagt van ons geen goede werken om behouden te worden, maar wel geloofswerken om gezegend te leven.

dinsdag 10 mei 2011

De woorden van een lasteraar

Spreuken 18:8
“De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op, als een lekkernij die de buik verzadigt.”

Roddel en achterklap zijn lekkere hapjes voor ons vlees, maar de Geest gruwt ervan. Met roddel en kwaadsprekerij haal je een ander naar beneden en dat is niet wat God wil. God wil mensen opheffen en vertellen hoe mooi ze zijn. Het is een list van de boze om mensen aan te zetten tot roddel. We moeten dat afleren. God roept ons op om alles te bedenken wat lieflijk en welluidend is, wat lof heet en eer verdient. Als we op Jezus willen lijken, zal ons hart met liefde gevuld moeten zijn. Jezus kwam niet om te veroordelen maar om te redden. Hij deed nooit mee aan roddel en geklets, integendeel, Hij ging eten met mensen over wie werd geroddeld. Hij ging het huis binnen van mensen waarover men kwaad sprak. Hij zegende de vervloekten en ontfermde zich over de ontheemden. Zo liet Hij Gods hart zien en zo werd de wereld herinnerd aan hoe het hoort te zijn.

maandag 9 mei 2011

Met zijn woorden stort een dwaas zichzelf in het verderf

Spreuken 18:7
“Met zijn woorden stort een dwaas zichzelf in het verderf, hij zet een valstrik voor zichzelf met wat hij zegt.”

Onbezonnenheid heeft al heel wat ellende veroorzaakt. Wie ondoordachte dingen zegt, stort zich in de diepte zonder te weten hoe diep dat is. Dwazen leven zonder God, maar ook christenen kunnen nog als dwazen spreken en handelen. Het feit dat je een wedergeboren kind van God bent, is geen garantie tegen dwaasheid. Maar zelfs als je als christen dwaas hebt gehandeld, is je situatie anders dan bij een dwaas. Je hebt namelijk een Vader die je beschermt en een Herder die naar je omkijkt en een Helper en Trooster om je te herstellen. Nooit kun je jezelf buiten Gods liefde plaatsen, maar het is natuurlijk veel wijzer om dwaasheid te voorkomen. Denk na voor je spreekt en laten je woorden overeenstemmen met Gods hart.

zondag 8 mei 2011

De woorden van een dwaas zaaien tweedracht

Spreuken 18:6
“De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt leidt tot een vechtpartij.”

Ook hier zie je weer dat spreken zaaien is. Met je woorden zaai je haat en tweedracht, of liefde en eenheid. Wat een wereld van verschil ligt daar tussen. In feite wordt het verschil gemaakt door Gods Geest. Wie die Geest mist vervalt in dwaasheid. Iemand die God verwerpt is zo’n dwaas. Als eerste gave heeft God iedere gelovige zijn Geest geschonken. De Geest van liefde, de Geest van Christus is in onze harten uitgestort als onderpand van de gehele erfenis van Christus. Waar de Geest van Jezus ontbreekt zal dwaasheid de overhand hebben. Partijschappen en twist zijn het gevolg. Religie is een vorm van zulke dwaasheid. Farizeeërs en Schriftgeleerden bestrijden alles wat niet in overeenstemming is met hun leer. Hagar verzet zich tegen Saraï, Ismaël tegen Izaäk, de wet tegen de genade, Sinaï tegen Sion. Let op je woorden, maar vooral let op de geest waaruit je spreekt. En reageer op dwaasheid met genade. Liefde overwint alles.

zaterdag 7 mei 2011

Het is niet goed een goddeloze te bevoorrechten

Spreuken 18:5
“Het is niet goed een goddeloze te bevoorrechten en het recht van een rechtvaardige te schenden.”

Ieder mens heeft een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid. Onrecht kunnen we moeilijk verdragen en we vinden het vreselijk als een goddeloze wordt bevoorrecht. Spreekwoorden die dat bevestigen zijn o.a. ‘eerlijk duurt het langst’ of juist andersom ‘boontje komt om zijn loontje.’ In de mensenwereld houden we hier rekening mee en in wat wij ontwikkelde landen noemen is de rechtspraak gebaseerd op rechtvaardigheid. Maar als we kijken naar Gods rechtsysteem, dan zien we juist het tegenovergestelde. Het recht van de rechtvaardige werd geschonden om de goddeloze te bevoordelen. Jezus stierf als rechtvaardige voor goddelozen, zodat God hen rechtvaardig kon verklaren. Dit voelt aan als onrecht en dat is het ook. Genade is onrecht, maar het is wel op een eerlijke basis gebeurd. Jezus gaf zich vrijwillig uit liefde om als lam van God geofferd te worden voor de misdaden van de wereld. Zo heeft God door genade en liefde het onrechtvaardige recht gemaakt.

vrijdag 6 mei 2011

Een sprankelende beek

Spreuken 18:4
“De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.”

Diepe wateren zijn vol leven, elke visser weet dat. Diepe wateren zijn zuurstofrijk en voedselrijk, ze bevatten ongeziene schatten. God wil ons meenemen naar diep water, daar waar we niet langer kunnen staan, maar ons moeten laten meenemen door de stroom. De spreuk van vandaag is zelf vol diepte. De goede mens is Jezus, die ons met zijn woorden meeneemt naar het hart van God de Vader. De sprankelende beek is een beeld van het leven dat door de Heilige Geest aan ons is geschonken. Het woord en de Geest samen brengen ons bij de bron van wijsheid, Jezus zelf, in wie alle schatten en rijkdommen van God zijn verborgen. Het is heerlijk en heilzaam om de diepte van Gods woord te overdenken en te ontdekken dat ze vol leven zijn.

donderdag 5 mei 2011

Waar goddeloosheid is, is verachting

Spreuken 18:3
“Waar goddeloosheid is, is verachting, een schanddaad gaat gepaard met smaad.”

Schaamte en schande blijven vaak aan een mens kleven vanwege een goddeloze daad uit het verleden. De buitenwereld kan zo iemand verachten en negeren, doen alsof hij niet langer bestaat. Dat grijpt diep in in een mensenleven. Hoevelen hebben ooit bij zichzelf gedacht: ‘Had ik het maar nooit gedaan.’ Een schanddaad gaat gepaard met smaad. En hoewel mensen je kunnen veroordelen vanwege je misstap, bij God is genade. Hij heeft de schande van jouw daad op Jezus gelegd en Hij heeft de verachting gedragen, zodat je voor God rechtvaardig bent, zuiver en heilig, alsof er nooit iets is gebeurd. Het werk van Jezus haalt je weg uit de veroordeling en de schande en plaatst je op een verheven troon naast God. Het evangelie van Gods genade en vrijspraak is genezend en bevrijdend. God kroont iedere zondaar met eer, vanwege het perfecte offer van Jezus. De schande is uitgewist samen met alles wat tegen ons getuigde. We zijn hersteld in onze waarde en voortaan zijn we geliefde kinderen van God. Geloof het, ervaar het en deel het.

woensdag 4 mei 2011

Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht

Spreuken 18:2
“Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.”

Ken je mensen die overal hun mening over geven zonder dat iemand erom vraagt? Ze zijn luidruchtig en vaak irritant. Ze missen wijsheid, ze missen God, ze missen bevestiging, ze missen het beste. Het enige wat ze op de been houdt is hun mening. Dat geeft ze het gevoel dat ze belangrijk zijn. God houdt van zulke mensen, Hij legde zijn leven voor hen af om het hen te geven. Wij zijn van nature allemaal zo dwaas geweest zonder God. Maar door de mensenliefde van Jezus hebben we ontdekt dat onze mening eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Het enige wat telt is liefde. Wie alles weet wat er te weten is, maar de liefde mist, die heeft helemaal niets. Liefde is belangrijker dan weten. Geluk is belangrijker dan gelijk.

dinsdag 3 mei 2011

Een zelfzuchtig iemand

Spreuken 18:1
“Een zelfzuchtig iemand volgt alleen zijn eigen wil, hij gaat de strijd met alle wijsheid aan.”

Zelfzucht is het gevolg van het missen van een relatie met God. Zelfzucht is eigenlijk een vorm van zelfbescherming, maar dan wel een heel gebrekkige. De enige die je nog vertrouwt, ben je zelf. God zegt: ‘Niet doen. Vertrouw Mij.’ Zelfzucht is in wezen de strijd aangaan met God. Geef je verzet op en geef je over aan Hem die je liefheeft. In de liefde van God is geen zelfzucht. Hij is niet iemand die zichzelf zoekt, maar de ander. Hij is een gever en een liefhebber. Hij heeft ons vergeving geschonken van al onze zonden en daarna heeft Hij ons Zijn Geest geschonken, waardoor we toegang hebben tot Gods wijsheid en inzicht. Het enige dat we zelf nog moeten doen is Hem vertrouwen. Door dat te doen word je wijzer dan de wereld en stroomt Gods zegen zo je leven binnen.

maandag 2 mei 2011

Een zwijgende dwaas

Spreuken 17:28
“Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.”

Als een dwaas gaat spreken, spreekt hij dwaasheid, daarom is het verstandig als hij zwijgt. Zolang hij zijn lippen op elkaar houdt, gaat hij door voor wijs en verstandig. Maar toch blijft hij slechts een zwijgende dwaas. De wereld is vol sprekende dwazen en daarom is de wereld van dwaasheid vol. Wat de wereld wijs noemt, is voor God dwaas en andersom. Alles zonder Gods wijsheid is dwaas. Een leven zonder God is dwaas en een dwaas is iemand die het bestaan van God ontkent. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Is het niet bijzonder dat God de wereld liefheeft? Dat Hij zijn eigen Zoon heeft gegeven om wat dwaas is wijs te maken? Dat Hij zegt: ‘Wanneer je in wijsheid tekort schiet, vraag Mij erom en je zal wijsheid krijgen, zonder verwijt.’ Als er nu maar niemand zo dwaas is om dit aanbod van wijsheid dwaas te noemen en af te wijzen. Want buiten Gods genade is er geen andere manier om wijs te worden.

zondag 1 mei 2011

Een verstandig mens is karig met zijn woorden

Spreuken 17:27
“Een verstandig mens is karig met zijn woorden, iemand met inzicht is bezonnen.”

Jezus was een man van weinig woorden. Hij kon met enkele zinnen de essentie aangeven van wat Hij bedoelde. Hij gaf daarmee blijk van een groot inzicht. Jacobus zegt, dat iemand die in zijn spreken niet struikelt een volmaakt mens is, in staat zijn hele lichaam te beheersen. Een reden om niet teveel te spreken is ook om te voorkomen dat je verkeerd wordt begrepen. Dan moet je daarna weer uitleggen, dat je dat niet hebt bedoeld. Mensen kunnen zich ook gekwetst voelen door woorden die je spreekt, ook al zijn ze niet kwetsend bedoeld. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Als je de fouten van een ander ontdekt, is het helemaal niet wijs om te spreken. Zwijgen en denken aan je eigen falen, maakt je reactie mild en voorkomt veroordeling. God is ons genadig door ons onze zonden niet toe te rekenen. Laten we ook genadig zijn voor elkaar en niet teveel spreken. Iemand met inzicht weet dat een goed verstaander aan een half woord genoeg heeft, of zelfs nog minder.