woensdag 30 november 2011

Ik zag het

Spreuken 24:32
“Ik zag het, en nam het ter harte, ik nam het in mij op, en trok er lering uit.”

De Bijbel staat vol met verhalen en illustraties van de geestelijke werkelijkheid. God laat als het ware in het zichtbare zien, hoe de onzichtbare dingen werken. In ons voorbeeld zien we een akker vol onkruid en distels, omdat iemand zijn akker heeft verwaarloosd. God heeft de akker gezegend met vruchtbaarheid, maar de bezitter maakte er geen gebruik van. Het volk Israël zag veel wonderen, zowel bij de uittocht uit Egypte als ook tijdens de woestijnreis. Toch konden ze het beloofde land niet binnengaan wegens hun ongeloof. God wil ook voor ons dat we die dingen zien, ze in ons opnemen en er lering uit trekken. Onderhoud je relatie met God door zijn woord te lezen, met Hem te spreken over wat je bezighoudt, zijn beloftes te kennen. Maar het meest krachtige voor je akker is dat je God aanbidt en prijst voor zijn bovennatuurlijke voorzieningen.

dinsdag 29 november 2011

Alles was overwoekerd door onkruid

Spreuken 24:31
“Alles was overwoekerd door onkruid, zijn hele terrein was met distels bedekt, de muur lag in puin.”

Onkruid overwoekert je akker en je wijngaard als je het zijn gang laat gaan. In de gelijkenis van de zaaier [Marcus 4] is het onkruid een beeld van mensen die zich zorgen maken, rijk willen worden en zelfzuchtig zijn. Ze houden zich bezig met hun eigen mogelijkheden in plaats van met Gods mogelijkheden. Ze zijn meer met hun problemen bezig dan met Gods oplossingen. Hun geloof begeeft het en wordt onvruchtbaar. De akker die zo rijk had kunnen voorzien, wordt overwoekerd door dorens en distels. Pijnlijk om op zo’n akker rond te lopen en dat doen ze dan ook niet meer. Wat moet je nu doen als je akker er zo bij ligt? Ga weer goed zaad zaaien, haal de stenen van ongeloof en twijfel weg uit je hart. Laat je weer opbouwen door Gods genade. Besef dat Jezus al jouw fouten heeft gedragen en weggedaan. Je wordt er niet voor gestraft. Je hoeft alleen maar te geloven in wat God je uit liefde heeft geschonken. Weet dat je geliefd bent en gezegend. Richt je op God en zijn beloftes en je akker gaat weer bloeien en een rijke opbrengst geven.

maandag 28 november 2011

Lui en dwaas

Spreuken 24:30
“Ik liep over het veld van een luiaard, door de wijngaard van een dwaas.”

God heeft alles uit genade geschonken. De hele schepping is een geschenk. Een akker is een stukje vruchtbaar land, het is gemaakt om te produceren. Dat geldt ook voor een wijngaard, of een boomgaard, of een tuin. Noem iets van de schepping en het is gemaakt voor productie. God heeft de mens aangesteld om dit moois te beheren. Maar als een mens luis is of dwaas, dan stopt de productie. In het geestelijke leven is het niet anders. God heeft ons gezegend met alle zegen die Hij heeft in Christus. Maar wij moeten die zegen ophalen en gebruiken. God heeft door zijn beloftes aangegeven wat onze zegeningen zijn. Wij halen ze op door geloof. Wie lui en dwaas is, denkt dat alles vanzelf in zijn schoot valt, maar een wijze weet beter. God zorgt voor de vogels, maar ze moeten zelf de wormen uit de grond trekken of op zoek naar zaadjes. Alles is bereid voor degene die zoekt en neemt.

zondag 27 november 2011

Gelijke munt

Spreuken 24:29
“Zeg niet: ‘Wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan. Ik betaal hem met gelijke munt.’”

Oog om oog en tand om tand hoort bij het oude verbond. Je krijgt wat je verdient. Duidelijkheid voor alles. Maar dat is niet wat God voor ogen staat. De aarde is vol geweld door dit principe. Voortdurend roept de ene actie de volgende vergelding op. Wraak op wraak, een eindeloze herhaling van dood en verderf. Maar toen kwam Jezus op aarde. Hij doorbrak deze geweldspiraal en stelde een nieuw verbond in werking. Nu krijg je wat je niet verdient, genade. En het is de bedoeling dat we diezelfde genade betonen naar elkaar. God heeft ons liefde gegeven, zodat we kunnen liefhebben als Hij. God heeft ons vergeving geschonken, zodat we kunnen vergeven als Hij. Gods heeft ons gezegend, zodat we elkaar kunnen zegenen als Hij. In dat opzicht kunnen we wel zeggen: ‘Wat Hij mij heeft aangedaan, doe ik terug.’ Maar dan hebben we het niet meer over dood en verderf, maar over leven en zegen. Een echt nieuw verbond dus, het lijkt niet op het oude.

zaterdag 26 november 2011

Waarom zou je liegen

Spreuken 24:28
“Leg over een ander geen vals getuigenis af, waarom zou je liegen?”

Goeie vraag: ‘Waarom zou je liegen?’ Om je beter te voelen dan de ander misschien? Wat de reden ook is, niet doen. Geef de duivel geen voet. Laat hem geen voordeel op ons behalen. Wij zijn uit de leugen verlost en in de waarheid geplaatst. Jezus is de waarheid en wij zijn vast verankerd met en in Hem. Als iets ons dwarszit, mogen we het op Hem afwentelen. Hij zorgt voor ons. Je staat er niet meer alleen voor. Hoe lelijk mensen ook soms tegen je doen, je kan in Gods vrede en rust blijven door je blik op Jezus te richten. Hij verdroeg alles wat mensen tegen en over Hem zeiden. Hij hield stand en Hij deelt die kracht met ons. We hoeven nergens bang voor te zijn. Liegen is het instrument van de duivel, hij liegt altijd. Maar wij houden ons vast aan de waarheid. De waarheid beschermt ons en zet ons vrij. Denk waarheid, spreek waarheid en elk wapen dat tegen je gesmeed wordt, houdt geen stand. Je kunt het in het ongelijk stellen. Dat is jouw recht van Godswege.

vrijdag 25 november 2011

Doe eerst je werk op het land

Spreuken 24:27
“Doe eerst je werk op het land, maak eerst je akker gereed, bouw daarna pas je huis.”

Er zijn dingen die je eerst moet doen, voor je tot je doel kan komen. Jezus moest ons eerst verlossen uit de macht van de zonde, voor Hij ons het leven kon geven. Gods huis wordt gebouwd op het fundament dat Jezus heeft gelegd. Hij werkte eerst op het land, zou je kunnen zeggen, voor Hij aan zijn eigen huis begon te bouwen. Hij maakte eerst de akker gereed – de akker is de wereld – voor Hij het leven kon gaan inzaaien. Hij betaalde eerst de prijs, voor Hij ons kon toevoegen aan zijn woning. Ook wij hebben eerst de dingen op te ruimen die Gods leven in de weg staan. Daarna mag je zien hoe dat leven meer en meer tevoorschijn komt. Geloof dat je geliefd en gereinigd bent. Geloof dat de zonde geen macht meer over je heeft en reken af met alles wat je aanvalt en aanklaagt. Besef dat het fundament gelegd is, maar de bouw van Gods huis nog in volle gang.

donderdag 24 november 2011

Een kus op de lippen

Spreuken 24:26
“Wie een eerlijk antwoord geeft, is als iemand die een kus op je lippen drukt.”

Een andere vertaling zegt: ‘Een eerlijk antwoord is als de kus van een vriend.’ In ieder geval is het weldadig om met iemand om te gaan die te vertrouwen is. Waarbij je niet steeds hoeft te denken: ‘Zou het wel waar zijn wat hij zegt?’ Een kus en vooral een kus op de lippen, is een uiting van intimiteit, dat doe je niet bij iedereen. Het feit dat Jezus werd verraden door een kus van Judas is ook weer zo’n voorbeeld van de goddelijke ruil die heeft plaatsgevonden. Jezus aanvaardde die kus en nam daarmee symbolisch onze leugenlippen op zich. Hij droeg de schuld van elke leugen die over onze lippen is gekomen en nog komen zal. Daar tegenover staat dat Zijn lippen ons voortdurend reinigen door de woorden die Hij tot ons spreekt. De lippen die zeiden: ‘Het is volbracht’, zeggen ook: ‘Ik heb je lief.’ Door Gods waarheid aan te nemen, worden we op de lippen gekust. Je gaat je steeds meer geliefd voelen en je openstellen voor de woorden uit Gods hart.

woensdag 23 november 2011

Rechtvaardig gezegend

Spreuken 24:25
“Wie de schuldigen veroordeelt, zal het goed gaan, hij wordt gezegend met voorspoed.”

God is rechtvaardig, door en door betrouwbaar en Hij zegent op rechtvaardige gronden. Schuldigen worden veroordeeld en onschuldigen vrijgesproken. Hoe bijzonder is het dan dat volgens Petrus: ‘de Rechtvaardige stierf voor onrechtvaardigen opdat Hij u tot God zou brengen.’ En met Christus kwam ook Gods zegen naar ons toe. Hij kan nu rechtvaardig zegenen, omdat Jezus ons tot God heeft gebracht. Hoe meer we gaan zien van Gods liefde en genade, hoe meer we komen tot aanbidding en verwondering. De liefde van God verdrijft alle angst voor afwijzing en oordeel.

dinsdag 22 november 2011

Je bent onschuldig

Spreuken 24:24
“Wie tegen een schuldige zegt: ‘Je bent onschuldig, ‘wordt door alle volken verwenst, wordt door alle naties vervloekt.”

In alle landen werkt het rechtsgevoel hetzelfde. Je mag een schuldige niet vrijspreken. Doet een koning dat toch, dan kan hij rekenen op een negatieve reactie. Tot zover allemaal te volgen. Maar nu zegt God tegen de schuldige: ‘Ik spreek je vrij van alle schuld’ en Hij noemt dat genade. Veel mensen ervaren dat als onrecht, maar dat is het niet. God is volkomen rechtvaardig wanneer Hij de schuldige vrijspreekt. Er is namelijk wel degelijk voor betaald. Jezus nam onze plaats in onder het oordeel van God over de schuld van de wereld. Jezus kon onze plaatsvervanger zijn omdat Hij zelf zonder zonde en zonder schuld was. Net als het offerlam bij de offerdienst in de tempel, nam Hij de plaats in van de zondaar. Hij is als lam van God gekeurd en aanvaard. Elke schuldige mag zijn hand op Gods Lam leggen en weten dat Hij wordt vrijgesproken. Het Lam droeg de straf. Zo wordt de schuldige vrijgesproken. Het gekke is, dat Jezus nog steeds wordt verwenst en vervloekt door degenen die Hem afwijzen als offerlam.

maandag 21 november 2011

Een partijdig oordeel

Spreuken 24:23
“Ook deze spreuken zijn afkomstig van de wijzen. Een partijdig oordeel in een rechtszaak is verkeerd.”

In onze democratie hebben we de rechtspraak gescheiden van de regering. Dat is gedaan om vermenging van belangen te voorkomen. In Israël was de koning meteen ook de hoogste rechter. Hij had zo gezegd alle touwtjes in handen. Blijf dan maar eens eerlijk. In onze tijd is corruptie onder regeringen aan de orde van de dag. Het mensenhart is kennelijk zo vervuild dat we moeilijk nee kunnen zeggen tegen de verleidingen van machtsmisbruik. Maar het simpele feit dat het mogelijk is maakt het nog niet legaal. Ja, je kunt de belasting ontduiken, maar het blijft bedrog. Je kunt iemand benadelen, omdat anderen het ook doen, maar het blijft verkeerd. Dat Jezus werd veroordeeld door Pilatus was verkeerd. Het feit dat God die dwaling heeft gebruikt om ons te redden, maakt niet dat de veroordeling goed wordt. Je mag nooit iets verkeerds goed praten, omdat God het ten goede heeft gebruikt. Jozef werd verkocht door zijn broers, dat was helemaal fout. Dat God daardoor zijn volk redde, zegt iets over Gods goedheid, maar niets over de broers. Laten we ons gedrag niet goedpraten omdat God genadig is.

zondag 20 november 2011

Ze gaan plotseling ten onder

Spreuken 24:22
“Ze gaan plotseling ten onder, en wie weet hoe zwaar de ramp is die hen treft?”

Protestbewegingen komen en gaan. Knokploegen, ondergronds verzet, rebellenclubs, het zijn allemaal uitingen van mensen die zich niet willen voegen in het bestaande systeem. Terecht of onterecht, dat is even niet van belang. De grondhouding is rebellie, verzet en dat is een destructieve kracht, daar zit Gods Geest niet achter. Jezus begon nooit een verzetsbeweging, niet tegen de Farizeeërs van zijn tijd, noch tegen de Romeinse overheersing. Hij predikte liefde en genade en wist God aan zijn kant. Wat een glorieuze aanpak en wat een resultaat. Nog steeds heeft zijn aanpak effect en nog steeds verandert een atmosfeer door zijn wijsheid. Wentel uw weg op de Here, is het advies uit de Bijbel. Geloof God. Hij zal je leiden vanuit liefde. Verdrukking zal je pad kruisen, maar in dat alles ben je meer dan overwinnaar door Hem, die jou lief heeft.

zaterdag 19 november 2011

Heb ontzag voor de HEER en de koning

Spreuken 24:21
“Mijn zoon, heb ontzag voor de HEER en de koning, ga niet om met wie zich tegen hen verzetten.”

Gezag aanvaarden is voor veel mensen een moeilijke zaak, ze zijn liever eigen baas. Dat is het gevolg van de zonde, die heeft mensen onafhankelijk gemaakt met de leugen dat ze zelf als God kunnen zijn. In werkelijkheid dienen ze daarmee Gods tegenstander, de duivel. Openlijk verzet tegen de leiders wordt in de Bijbel afgekeurd. In plaats daarvan worden we opgeroepen voor hen te bidden. God kent de harten van alle mensen, ook van de koningen. Hij is rechter over allen. Het oordeel over ons leven is van ons afgenomen, maar dat betekent niet dat ons leven daardoor nu perfect is. Laster en oordeel trekken een mens naar beneden. Ben je in een kring van negativiteit, dan is het heel moeilijk om niet mee te doen. Breng jezelf niet nodeloos in zo’n omgeving. Jezus kon niets doen in een omgeving vol kritiek en ongeloof, dat geldt voor ons zeker ook. Vestig daarom je aandacht op God. Praat met Hem over alles wat je dwars zit of moeilijk vindt en spreek goed over de koning, of over wie er boven je is gesteld. Ook zij hebben Gods genade nodig.

vrijdag 18 november 2011

Wie kwaad doet, heeft geen toekomst

Spreuken 24:20
“Want wie kwaad doet, heeft geen toekomst, het licht van goddelozen wordt gedoofd.”

Het kwade kan soms lang regeren, maar uiteindelijk heeft het geen toekomst. We zien het in de politiek, kwaadaardige systemen worden omvergeworpen, want uiteindelijk beseft iedereen dat er alleen toekomst is vanuit het goede. In de bijbel verzetten de Farizeeërs en Schriftgeleerden zich tegen de verkondiging van Jezus, maar een wijze als Gamaleël zei: ‘Als het niet van God komt, stopt het vanzelf. Maar als het wel van God komt, is het niet tegen te houden.’ Die nuchterheid moet je hebben als het kwaad op je pad komt. Het licht van de goddelozen gaat vanzelf uit. Intussen verheugen wij ons in de vastheid van Gods genade. Zijn goedheid en trouw eindigen nooit. De duisternis moet het altijd afleggen tegen het licht. Wij wandelen in het licht, zolang we de glorie van Jezus voor ogen houden.

donderdag 17 november 2011

Wind je niet op

Spreuken 24:19
“Wind je niet op over kwaadaardige mensen, wees niet jaloers op goddelozen.”

De apostel Paulus had reden genoeg om zich over van alles op te winden. Overal waar hij kwam met het evangelie stuitte hij op weerstand en afwijzing, vervolging en mishandeling. Toen hij er met God over sprak werd hij bemoedigd door het antwoord: ‘Mijn genade is u genoeg.’ Gods genade maakt je zo sterk, zo onoverwinnelijk, dat je alle kwaadaardigheid ermee kunt verdragen zonder je blijdschap te verliezen. ‘Verheug je in de Heer’, schreef Paulus vanuit de gevangenis. De kracht van genade wordt ervaren als je je zwak voelt en onmachtig. Dan wordt duidelijk dat God voor je is en niet tegen. Gods eigen kracht is ons gegeven om elke situatie het hoofd te kunnen bieden. Daarom schrijft Paulus aan de Hebreeën: ‘Laat daarbij je oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van je geloof.’ Woorden van een man met ervaring. Maak je niet kwaad, wind je niet op, het is de moeite niet waard. Geef God de eer in plaats van de boze.

woensdag 16 november 2011

Want de HEER ziet het

Spreuken 24:18
“Want de HEER ziet het en keurt het af, en laat zijn woede op je vijand varen.”

Toen de Farizeeërs met de overspelige vrouw bij Jezus kwamen, deden ze op zichzelf niets fout. Maar wat niet deugde waren hun motieven. Ze verhieven zichzelf boven deze vrouw. Ze vonden zichzelf veel beter. Jezus doorzag dat en hoewel deze vrouw volgens de wet van Mozes gestraft moest worden, sprak Jezus haar vrij. ‘Wie van jullie zonder zonde is,..’ Daarin sprak hij vooral de Farizeeërs aan. Ze beseften hun ongelijk en dropen af. God is genadig voor alle mensen, ook voor Farizeeërs. Maar eerst moet je beseffen dat je Gods genade nodig hebt, voor je ervan kan genieten. Zolang je nog denkt dat je eigen gedrag van invloed is op Gods goedkeuring, heb je de genade niet begrepen, maar ook niet de werkelijke toestand van je hart. Als de mens op de rechterstoel gaat zitten en gaat oordelen, neemt God het op voor de slachtoffers.

dinsdag 15 november 2011

Verheug je niet over de val van je vijand

Spreuken 24:17
“Verheug je niet over de val van je vijand, juich niet als hij ten onder gaat.”

In het oude testament lezen we over de vijanden die Israël aanvielen. Het waren er vele en de reden was steeds dezelfde: de boze wil Israël vernietigen, zodat Gods heil op aarde niet kan worden uitgevoerd. Dat is nog steeds zo. In Psalm 2 wordt verteld dat de volken woelen tegen de Here en zijn gezalfde. God is kwaad op de boze machten en heeft voor hen de hel gemaakt. De hel is voor de duivel en de demonen en niet in eerste instantie voor mensen. Als mensen zich als je vijand gedragen, komt dat altijd door boze geesten. Paulus legt uit dat we die geesten mogen bestrijden, maar dat we de mensen van vlees en bloed niet moeten zien als onze vijanden. Hoe ver mensen ook zijn afgedwaald van God, Hij wil ze altijd redden. Hoe groot hun tegenstand tegen ons ook is, we mogen ze tegemoet treden met liefde. Dat kunnen we, omdat God ons eerst heeft liefgehad. Vanuit die liefde kunnen we ook geven wat we zelf ontvangen hebben, vergeving en genade.

maandag 14 november 2011

Een goddeloze struikelt en staat niet meer op

Spreuken 24:16b
“Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden, en komt voorgoed ten val.”

Een rechtvaardige valt en staat weer op, maar een goddeloze valt en blijft liggen. Hij mist de kracht om op te staan. Die opstandingskracht is het geheim van het evangelie. Het is de kracht waarmee Jezus opstond uit de dood. Diezelfde kracht is aan elke christen gegeven vanaf zijn bekering. Die kracht is in je en blijft altijd beschikbaar. Maar een goddeloze valt en blijft liggen. Je eigen kracht is niet toereikend om je uit elke situatie te redden, je wordt moe, je geeft het op. Je blijft voorgoed liggen. Dat verschil moet toch duidelijk te zien zijn in de wereld. Het is niet zo dat christenen geen moeilijkheden krijgen, ze krijgen er zelfs meer dan de wereld omdat ze Jezus belijden, maar ze bezitten opstandingskracht en gaan door. Geen vervolging, geen diefstal, geen plundering of brandstapel kan ze stoppen. In dat alles zijn ze meer dan overwinnaar door Hem die hen liefheeft.

zondag 13 november 2011

Een rechtvaardige staat weer op

Spreuken 24:16a
“Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op.”

We leven onder Gods genade en onder Gods zegen. Zijn gunst is op ons, maar dat betekent niet dat we niet kunnen struikelen of vallen. God was heel genadig voor Israël bij de uittocht uit Egypte en van de laatste plagen werden zij uitgesloten. De dood kon hen niet treffen vanwege het aangebrachte bloed. Maar de woestijnreis was niet zonder problemen. Achternagezeten door het leger van Farao raakten ze in het nauw. Aan de overkant van de Rode Zee kwamen ze zonder water en toen ze water vonden, bleek het bitter te zijn. Maar hoe groot de problemen ook waren, er kwam altijd een oplossing. Een pad door de zee, het bittere water werd zoet. Kwakkels, manna, de zon die stil bleef staan, water uit de rots, het zijn allemaal voorbeelden van hoe Gods genade ervoor zorgt dat we kunnen opstaan als we zijn gevallen. Bij genade wordt de schuldvraag niet gesteld – Jezus nam alle schuld op zich – maar de focus ligt bij de oplossing. Je kunt zeven keer vallen of meer, maar altijd sta je weer op. Een rechtvaardige is niet uit te schakelen.

zaterdag 12 november 2011

Het huis van een rechtvaardige

Spreuken 24:15
“Jij, goddeloze, belaag niet het huis van een rechtvaardige, verwoest zijn woning niet.”

Tegen Adam en Eva zegt God al dat er vijandschap is tussen de slang en het zaad van de vrouw. Het zaad van de vrouw is een toespeling op de komst van Jezus. Hij gaat de kop van de slang vermorzelen, maar het zal hem zijn hiel kosten. Adderengebroed noemt Jezus de Farizeeërs en Schriftgeleerden die Hem proberen uit te schakelen. Het is de strijd tussen licht en donker, tussen God en de duivel, die de wereld beheerst. Gods huis, het huis van de rechtvaardige, staat tegenover het huis van de duivel met zijn demonen. Jezus heeft hen overwonnen en ontwapend door te sterven en op te staan. Daarom hebben ze geen rechten meer om de gelovigen lastig te vallen. Paulus zegt het zo: ‘De zonde mag niet langer over u heersen.’ Wanneer de boze je vandaag lastig valt, hoef je hem slechts weg te sturen en vervolgens richt je je blik naar Jezus. In zijn huis ben je onaantastbaar.

vrijdag 11 november 2011

Als je wijsheid vindt

Spreuken 24:14b
“Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.”

Als onze toekomst zou afhangen van onze eigen wijsheid, dan zag het er slecht uit. God leert ons in de Bijbel niet op eigen inzichten te vertrouwen. De wijsheid die hier wordt bedoeld is Jezus – Gods wijsheid. Als je Hem hebt gevonden heb je het leven zelf – inclusief je toekomst – gevonden. Hij wil je vanuit Gods liefde leven en overvloed geven op elk terrein van je bestaan. Je hebt een hoopvolle toekomst wanneer je begrijpt dat Christus zelf jouw positie bij God heeft bepaald. Het is door Hem en in Hem dat we rechtvaardig en gezegend zijn. We hebben de wijsheid gevonden, beter gezegd, de wijsheid heeft ons gevonden en wat voor ons ligt is een hoopvolle toekomst. Wat de wereld om ons heen ook zegt, wij hebben een hoopvolle toekomst, want we hebben DE wijsheid gevonden.

donderdag 10 november 2011

Honing voor je leven

Spreuken 24:14a
“Zie wijsheid als de honing voor je leven."

Honing is een natuurproduct dat gemaakt wordt door bijen. Tot op de dag van vandaag is het de industrie niet gelukt om honing na te maken. Honing wordt gebruikt in medicijnen, in schoonheidsmiddelen en als zoetstof. Honing is een van de Bijbelse metaforen voor het werk en de persoon van Jezus. Hij is niet na te maken, Hij maakt je gezond, Hij maakt je mooi en Hij maakt het bittere zoet. God noemt Hem ook zijn wijsheid. Alle schatten van wijsheid zijn in Hem verborgen. En die hemelse wijsheid is ons geschonken. Die goddelijke honing is elke dag ons deel. Als je last hebt van ziekte, of als je het gevoel hebt dat je als mens hebt gefaald, niet mooi genoeg bent, of als het bittere de overhand dreigt te nemen, gebruik dan honing. Jezus is Gods genade voor jou, elke dag.

woensdag 9 november 2011

Mijn zoon, eet honing

Spreuken 24:13
“Mijn zoon, eet honing, dat is goed voor je, zoete honing streelt de tong.”

Bij honing moet ik altijd aan Simson denken. Hij vond honing in een leeuw die hij eerder had gedood. Een prachtig beeld van Jezus. Hij werd gedood, de leeuw van Juda, maar daaruit kwam honing voort, zoete honing die de tong streelt. In ons vers vandaag is het advies: ‘Mijn zoon, eet honing.’ Het is net of God de Vader zegt: ‘Geniet vandaag volop van Jezus.’ Als zijn naam over je tong komt, dan is het goed. Eet honing, dat is goed voor je.

dinsdag 8 november 2011

Zeg niet: ‘Ik wist het niet.'

Spreuken 24:12
“Zeg niet: ‘Ik wist het niet, ‘want hij die de harten doorgrondt, het innerlijk doorziet, weet of je de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn daden.”

Niemand gaat verloren bij God uit onwetendheid. Hij weet of je de waarheid spreekt. Wie niet in staat was om Gods liefde te kennen, gaat niet verloren, maar wordt behouden. Jezus heeft ook voor hen de prijs betaald aan het kruis. Maar wie het evangelie hoort, begrijpt en afwijst, gaat verloren omdat hij niet gered wilde worden. Zeg niet: ‘Ik wist het niet’, want God accepteert geen leugens. De daden die God van ons beoordeelt zijn de vruchten van ons geloof. Als je Jezus leert kennen en Gods liefde, dan kan het niet anders of er komt verandering in je leven. Dan komt er een verlangen om ook anderen te redden. Niet door hun gedrag te veroordelen, maar door Gods liefde te tonen. Dat zijn de vruchten die God zoekt in ons leven. Daarop worden we beoordeeld. Als je deel hebt gekregen aan de boom des levens – dat is Jezus – dan zullen ook de vruchten van die boom zichtbaar worden. Aan de vruchten herken je de boom, niet aan mooie praatjes.

maandag 7 november 2011

Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn

Spreuken 24:11
“Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn, doe alles om hun leven te redden.”

Dit is Gods hart. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Zonder Gods genade is iedereen ter dood veroordeeld. Doe alles om hun leven te redden. Wat kunnen we doen om levens te redden? Het antwoord is simpel: vertel over Gods liefde en vergeving. Vertel over Jezus die kwam om Gods liefde te bewijzen. Vertel dat er bij God geen veroordeling is. Vertel dat God geen volmaakte mensen zoekt. Vertel dat er voor iedereen redding is. Vertel dat alle zonden zijn vergeven. Vertel dat God zich al heeft verzoend met jou. Vertel dat er maar een voorwaarde is: dat je het gelooft. Wat hebben we een prachtige boodschap te vertellen, zonder afkeuring, zonder afwijzing, zonder veroordeling, zonder voorwaarden dan alleen geloof. Klets niet over zonde en schuld, want die heeft Jezus op zich genomen en weggedaan. Vertel over de gevolgen ervan en red de mensen die dreigen verloren te gaan.

zondag 6 november 2011

Ben je moedeloos

Spreuken 24:10
“Ben je moedeloos wanneer je in het nauw zit, dan schiet je kracht tekort.”

‘In de wereld lijd je verdrukking’, zei Jezus tegen zijn discipelen. ‘Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten.’ Wanneer Jezus meer en meer zichtbaar wordt in je leven, dan zul je merken dat er ook meer tegenstand komt. Dat doet de boze. Hij wil niet dat Jezus wordt gezien en bekendgemaakt. De druk die op ons leven wordt uitgeoefend, gaat niet om ons, maar om Hem. Maar hoe ga je daar nu mee om? Ik zou zeggen, doe net al Jozef. Hij was in de druk, maar niet in het nauw. Hij maakte van zichzelf geen slachtoffer, maar vertrouwde op de Heer. Je geloof in God die met je is, is je kracht. Hij zal je uitredden en tot eer brengen. Als mensen je verlaten, God zal je nooit verlaten. Als niemand van je houdt zal Gods liefde je blijvend omringen. God is je kracht en het enige wat je hoeft te doen is te zeggen en te geloven: ‘Heer, ik vertrouw volkomen op u.’ En zoals Jozef werd verhoogd, zo zal ik jij worden verhoogd. Je kracht zit binnenin je, altijd, overal.

zaterdag 5 november 2011

Het wangedrag van een dwaas

Spreuken 24:9
“Het wangedrag van een dwaas is zondig, een spotter wordt door iedereen verafschuwd.”

Echte boosdoeners zijn niet populair in onze wereld. Vaak zijn de grootste boosdoeners ook mensen met macht. Denk aan leiders als Stalin, Hitler, Idi Amin, Mao en tegenwoordig Mugabe. Maar ook vroeger waren ze er: Nero, Herodus, Napoleon, de lijst is eindeloos. Miljoenen mensen zijn door hen vermoord om hun eigen dromen – vaak waanideeën – te verwezenlijken. De aarde is vol boosdoeners. Ook in de Bijbel komen ze volop voor. Kaïn, Nebukadnezar, Judas om er maar een paar te noemen. Maar ook Paulus was een boosdoener voor hij een uitverkoren werktuig voor God werd. Dat geeft hoop voor iedereen. Er is bij God liefde om te vergeven en opnieuw te beginnen. Misschien dat je het voor mensen niet meer goed kan maken, maar bij God is herstel en een hoopvolle toekomst voor ieder die gelooft. Wat een genade.

vrijdag 4 november 2011

Wie altijd kwaad in de zin heeft

Spreuken 24:8
“Wie altijd kwaad in de zin heeft, wordt een boosdoener genoemd.”

De daden van een boosdoener komen van binnenuit. Hij is ongelukkig, gefrustreerd, woedend wellicht. Allemaal verklaarbaar en misschien wel invoelbaar. Tegenwoordig zeggen we soms dat iemand niet geheel toerekeningsvatbaar is voor wat hij heeft gedaan. We bedoelen dan, dat hij er eigenlijk niets aan kon doen. De omstandigheden hebben dit van hem gemaakt. Maar de slachtoffers zitten met de brokken, de daders trouwens ook. Gelukkig is er ook voor boosdoeners een uitweg uit die ellende. Voor de moordenaar aan het kruis naast Jezus was er redding. En dat geldt voor elke boosdoener. Jezus zei: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ Dat zet je aan het denken. Zijn we eigenlijk niet allemaal boosdoeners? Gered door Gods genade kan elke boosdoener een geliefd kind van God worden.

donderdag 3 november 2011

Voor een dwaas is wijsheid onbereikbaar

Spreuken 24:7
“Voor een dwaas is wijsheid onbereikbaar, als de oudsten in de poort bijeen zijn, weet hij niets te zeggen.”

Een dwaas is iemand die geen rekening houdt met God, Hem niet kent en ook niet wil kennen. In de Bijbel zijn het de Farizeeërs en Schriftgeleerden die zichzelf wijs vonden, maar Jezus en zijn onderwijs afwezen. Paulus is ook een goed voorbeeld van iemand die zeer geleerd was, maar oliedom. Hij vervolgde de jonge kerk en meende daarmee zelfs God een dienst te bewijzen. Het keerpunt was zijn ontmoeting met Jezus. Toen zag hij pas in hoe dwaas hij geleefd had. De schellen vielen hem van de ogen en hij kreeg een inzicht in Gods geheimen, waar we nog steeds van profiteren. De wijsheid die God ons geeft, komt uit de hemel. Het is wijsheid die de wereld niet kent, maar die ons wijzer maakt dan de geleerden der aarde. Door die wijsheid is Salomo beroemd geworden toen twee moeders vochten om een baby. Wijsheid laat ons de uitweg zien in onze problemen. Wijsheid tilt ons op boven onze vijanden. Wijsheid is een persoon, Jezus, en we mogen elke dag bidden om wijsheid uit Zijn hart. Die wordt ons gegeven zonder verwijt.

woensdag 2 november 2011

Voer een oorlog met beleid

Spreuken 24:6
“Voer een oorlog met beleid, je zegeviert dankzij een keur van raadgevers.”

Een wijs mens weet dat hijzelf niet wijs genoeg is. Raadgevers laten je de zaak van alle kanten bekijken, zodat je een goed besluit kan nemen. In je leven kom je allerlei situaties tegen waarmee je moet afrekenen. Het kan iets in jezelf zijn, een slechte gewoonte, maar ook iets wat van buiten jezelf je leven niet fraaier maakt. Reken af met je vijanden, alles wat je geluk en vrede in de weg staat. Maar doe het niet alleen en zeker niet in eigen kracht. Voer je oorlog met beleid. Je beste raadgever is God zelf. Hij geeft soms wonderlijke raad, maar het zal altijd naar de overwinning leiden. Heb je menselijke raadgevers, zorg er dan voor dat ze hun wijsheid bij God hebben gehaald, anders heb je er weinig aan. Ze leiden je dan naar hun eigen inzichten en die zijn onbetrouwbaar. Een keur van raadgevers zoek je in de kring van gelovigen. Zij hebben Gods wijsheid ter beschikking. Maar wat ze ook adviseren, laat God zelf je eerste en laatste raadgever zijn.

dinsdag 1 november 2011

Alleen een wijze heeft kracht

Spreuken 24:5
“Alleen een wijze heeft kracht, inzicht maakt hem sterker.”

Iemand met inzicht – het woord zegt het al – kan niet alleen zien wat er buiten gebeurt, maar heeft ook kennis van wat onzichtbaar is. Het hart van een mens is niet te doorgronden, zegt de Bijbel, alleen God kan het kennen. Maar andersom geldt dat ook. Niemand kan Gods eigen hart doorgronden dan alleen Hijzelf. Iemand met inzicht, krijgt zicht op Gods hart. Dit voorrecht is alleen weggelegd voor mensen die met God verbonden zijn door Zijn Geest. Het kennen van Gods gedachten geeft kracht en maakt je sterker dan je tegenstander. Niets is krachtiger dan Gods woord, dan Gods uitgesproken gedachten. De hemel en de aarde zijn erdoor geschapen, maar ook onze verlossing is erdoor bepaald: ‘Het is volbracht’, is veel meer dan de uitroep van een stervend mens. Dat woord opent een heel nieuwe werkelijkheid voor wie gelooft. Inzicht in Gods genade en ontferming maakt je onaantastbaar, maakt je onoverwinnelijk, maakt je aan God gelijk.