maandag 31 december 2012

Het nieuwe leven

Verslaving Romeinen 8:2
‘Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.’

De narigheid van een wet is dat die altijd geldt, je kunt een wet niet negeren. Je bent pas vrij als je dood bent. Daarom is de oude mens, de gevangene van de zonde, met Christus gekruisigd. De oude mens is dood. De zondaar is niet meer. Daarom heeft de wet van zonde en dood geen vat meer op nieuwe scheppingen. Zij leven onder een nieuwe wet, die van de Geest van het leven. Gods Geest leert ons wie we zijn. De Bijbel zegt: een nieuwe schepping zondigt niet. Simpel toch? Betekent dat dat we niets meer verkeerd doen? Ja en nee. Het is niet verkeerd in de zin dat het geoordeeld moet worden, maar het is nog niet het nieuwe leven. Vaak vertonen we nog het gedrag van een zondaar, omdat we die gewoontes hebben aangeleerd. We reageren vaak zoals de oude mens zou reageren. De Bijbel zegt simpel: stop ermee, leg het af, negeer het. De Heilige Geest leert ons dat er vrede en vreugde beschikbaar is. Wie daarin leeft, uit geen boosheid maar zelfbeheersing, omdat hij vreugde vindt in wie hij is en niet in wat een ander zegt of doet. Het nieuwe leven is je geschonken uit genade. Nu mag het meer en meer tevoorschijn komen. Ga niet je oude gewoontes bestrijden, maar begin te leven als nieuwe mens. Niet om het te worden, maar omdat je het bent.

zondag 30 december 2012

Geen angst voor veroordeling

Verantwoording Mattheüs 12:36
‘Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.’

De dag des oordeels hangt als een zwaard van Damocles boven veel gelovigen. Ze leven alsof ze elk moment kunnen worden getroffen door de bliksem als ze een fout maken. Het enige wat telt is hun gedrag en de vraag of God er tevreden mee zal zijn. Wat heeft Johannes het toch eenvoudig gemaakt: ‘Wie gelooft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel.’ De oordeelsdag is voor mensen die alle genadeaanbiedingen hebben afgeslagen en genegeerd. Het is voor de wereld die wijsheid vindt in zichzelf en Gods wijsheid (Jezus) als dwaasheid bestempelt. Wij mogen in onze tijd vertellen dat er verzoening is in plaats van oordeel. Dat Gods liefde heeft voorzien en dat het oordeel op Jezus is gelegd. Niemand hoeft in angst te leven, angst heeft te maken met straf en die heeft Jezus voor ons gedragen. Aan ieder die gelooft wordt het leven gegeven en daarna geopenbaard. Stukje voor stukje mag je leren wie je bent als nieuwe schepping. Angst voor het oordeel zal plaatsmaken voor vreugde over de verlossing.

zaterdag 29 december 2012

Volmaakt tot Gods eer

Acceptatie Romeinen 15:7
‘Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.’

Je staat er niet elke dag bij stil, maar Christus heeft ons niet uitgezocht, Hij heeft ons aanvaard. Gelukkig deed Hij dat met een reden en niet omdat het Hem niet interesseert wie of wat we zijn. Hij heeft ons aanvaard tot heerlijkheid van God. Dat betekent dat er eer te behalen valt voor God, omdat wij er zijn. Het wijst ons op Gods plan om ons stralend mooi te maken nu we verlost zijn. Alle boosheid en ergernis, alle smarten en pijn, alle onverdraagzaamheid en liefdeloosheid zal verdwijnen uit ons leven. We zullen volmaakt zijn zoals Hij volmaakt is en de heerlijkheid dragen die Hij draagt. God is in ons een werk van herstel en vernieuwing begonnen en dat is de reden dat Hij ons heeft aanvaard. Hij ziet ons al zoals we zullen zijn en geniet ervan. In Christus hebben we Gods volheid ontvangen en dat ga je merken. Maar tegelijkertijd is het voor ons belangrijk elkaar ook op die manier te zien en te aanvaarden. God werkt Zijn plan uit in ieder van ons. We mogen elkaar nu al zien als nieuwe scheppingen, volmaakt gemaakt door Gods liefde. We kennen elkaar zoals God ons kent, als geliefde, mooie en schitterende kinderen van God. Volmaakt op weg naar volmaaktheid.

vrijdag 28 december 2012

Jezus is je fundament

Geloof 1 Petrus 2:6
In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’

De hoeksteen bepaalt de grootte van je fundament en je fundament is bepalend voor wat je erop kan bouwen. Jezus is onze hoeksteen, een kostbare steen door God zelf gelegd. Het is de steen van gerechtigheid en liefde. Die kan niemand anders leggen dan Jezus. Hij is onze vrede, onze gerechtigheid, ons leven. Wie op dit fundament bouwt, komt niet bedrogen uit. Veel mensen denken dat hun gedrag het fundament is, of hun geloof. Maar de werkelijkheid is veel beter dan dat. Ons fundament is onveranderlijk en onwankelbaar, door en door betrouwbaar, want het is niet ons gedrag, maar een persoon, Jezus. Hij heeft het gelegd en wij mogen er op bouwen. Zijn gerechtigheid en liefde vormen ons geloofsfundament, je kunt er zonder zorgen op bouwen en vertrouwen.

donderdag 27 december 2012

Schild van genade

Genade Psalm 5:12
‘U zegent de rechtvaardige(n), HEER, als een schild beschut hem(n) uw genade.’

Deze zin staat oorspronkelijk in het enkelvoud, maar de vertalers hebben er meervoud van gemaakt. Er is een groot verschil tussen De Rechtvaardige (Jezus) en de rechtvaardigen (de kerk). Toch is het niet zo gek, want door Gods genade zijn we aan Christus gelijk gemaakt. ‘Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld,’ schrijft Johannes. Zoals Jezus een schild van genade om zich heen had op aarde, zo hebben wij nu Gods genade als schild. Elke aanklacht wordt door dat schild tegengehouden. Gods genade brengt heil, herstel, genezing, bescherming, zegen. Gods genade is in Jezus op aarde geopenbaard, heilbrengend aan een wereld in schuld. Het is Gods genade die de schuld van de wereld betaalde aan het kruis. Het is door Gods genade dat we een boodschap van verzoening kunnen brengen. Er is geen veroordeling voor wie in Christus is. Geloof in het volbrachte werk van Jezus plaatst je achter Gods schild van genade. Jezus is je beschutting tegen de pijlen van de boze. Ze kunnen je niet treffen, zolang je bij Gods genade schuilt. Probeer niet zelf je bescherming te regelen door je gedrag of zo, want daar schiet elke pijl zo doorheen. Het is Gods trouw die jou beschermt, Zijn liefde is je garantie.

woensdag 26 december 2012

Denk positief over jezelf en anderen

Roddel Spreuken 25:23
‘Zoals de noordenwind een striemende regen brengt, zo brengt geroddel woedende blikken.’

Het praten over anderen, meestal negatief, is van alle tijden. Dat komt doordat mensen zich erg onzeker voelen over zichzelf. En dat komt weer door de zonde die is gaan heersen in de wereld. Jezus is gekomen om die negatieve cirkel te doorbreken. Hij leert de mensen dat ze geliefd zijn, maar ook dat negatief praten een negatieve oogst aan reacties geeft. Het balk- en splinterverhaal is wat dat betreft illustratief. Paulus schrijft dat we vernieuwd moeten worden in ons denken, daar zit het probleem. We denken vaak nog negatief over onszelf en over anderen. Maar we worden uitgedaagd om te bedenken wat waar en waardig is, wat eervol is en lof verdient. Zegen mensen door goede dingen over hen uit te spreken. Als je hart vernieuwd is door Gods genade, is er liefde genoeg om te veranderen. Begin positief over jezelf te denken, dan volgt de rest vanzelf. God houdt van je en Hij wil dat het goed met je gaat. Hij maakt je elke dag mooier van binnenuit. En als je nog iets ziet in jezelf of een ander dat onvolmaakt is, zwijg dan in je liefde en denk: ‘Er is ruimte voor verbetering.’

dinsdag 25 december 2012

Help mij te begrijpen

Alles Johannes 16:23-24
‘En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.’

De dag des heils is begonnen. De dag waarop we alles aan de Vader mogen vragen in Jezus’ naam en het zullen ontvangen is werkelijkheid geworden. Vragen in Jezus’ naam betekent dat we het vragen namens Jezus. Paulus schrijft dat God ons met Christus alle dingen zal schenken. In Christus hebben we alle zegen ontvangen, en als we toch nog wensen hebben, zal God die ook vervullen. Er is slechts een voorwaarde, dat we ons bewust blijven van onze gezegende positie in Christus. Dan vallen de vragen gewoon weg, ze zijn al vervuld.Sommigen zoeken een Piggelmee-geloof. Dat is dat je alles krijgt wat je hart maar begeert. Maar Jezus zegt: ‘Wie in Mij blijft, kan vragen wat hij wil en zal het ontvangen.’ In Hem blijven is de sleutel. Dat is de inhoud van ons geloof. We zijn in Hem en hebben alles ontvangen in Hem. De belangrijkste vraag is nog: help mij te begrijpen wat ik in genade ontvangen heb.

maandag 24 december 2012

Niets meer nodig

Vervulling Johannes 6:35
‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.’

Nooit meer honger en nooit meer dorst, dat is wat Jezus belooft en Hij heeft het dan over de toestand van ons hart. De mens is geschapen met een innerlijke behoefte aan liefde, acceptatie, erbij horen, belangrijk zijn voor de omgeving. Alleen God kan in die behoefte voorzien en Hij heeft dat gedaan door Jezus te geven. Door Jezus ben je geliefd, geaccepteerd en toegerust om nuttig te zijn. Hij heeft je opgetrokken tot Zijn niveau, je mag nu zijn zoals Hij is. Hoe meer we de liefde van God gaan begrijpen en accepteren, des temeer verdwijnen de pijnstillers die vallen onder de categorie ‘kijk mij eens, ik doe alles om me goed te voelen.’ Je hoeft niet meer de slimste, de beste, de knapste, de succesvolste, de wijste, of andersom de domste, de onnozelste, de meest geflipte, de slechtste, de gevaarlijkste te zijn om je goed te voelen. Je mag van binnenuit Gods voeding nemen en nooit meer behoefte hebben aan iets anders. Je voeding is: je bent geliefd, je bent Gods kind, je bent gerechtvaardigd, je hebt een prachtige toekomst, je bent een bron van vrede voor anderen, je bent fantastisch, enig en uniek, nodig en nuttig. Wat een maaltijd. Ik hoef niets anders meer.

zondag 23 december 2012

Nieuw denken is Godgericht

Flexibiliteit Romeinen 12:2
‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’

De zonde heeft ons denken aangetast en Jezus wil dat herstellen, zodat we gaan leven en genieten. Ons denken is vaak negatief en vol zorgen, maar daar is geen enkele reden voor. Want niet de omstandigheden bepalen ons geluk, maar onze God. Als ons denken wordt gevoed door Gods waarheid, door Gods beloftes en door Gods liefde, gaan we genieten onder alle omstandigheden. Het oude denken ging over alles wat we tekort denken te komen, maar het nieuwe denken gaat over de overvloedige voorziening vanuit Gods genade. Niet ik ben het middelpunt, maar Jezus. Mijn denken moet worden hervormd door wat Jezus heeft gedaan en door wie Hij nu is. Dat overdenken verandert mij. Het plaatst me binnenin Gods wil voor mij, dat is het goede, het aangename, het volmaakte. Ik bepaal zelf mijn denkrichting, maar wat een zegen als je de inhoud door God laat bepalen. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij,’ schrijft Paulus. Hij had het ook ontdekt.

zaterdag 22 december 2012

Het leven heeft gewonnen

Doodsangst 1 Corintiërs 15:55-57
‘Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.’

De dood lijkt iedereen in een ijzeren greep te houden. Veel mensen kennen angst voor de dood en zijn daardoor levenslang gebonden. Maar Paulus daagt de dood hier uit en roept: ‘Waar is nu je overwinning?’ Sinds Jezus opstond uit de dood is de dood van zijn kracht beroofd en niet langer iets om bang voor te zijn. Voor Gods kinderen geldt dat ze de dood niet zullen zien. Ze zijn overgegaan uit de dood in het leven. De wet prikkelde de zonde en de dood, maar ook daarvan zijn we verlost. Jezus heeft voor ons de wet vervuld en daarom is er geen gebod meer dat de zonde aanwakkert. Het leven is geopenbaard en de angst verdwijnt uit ons leven. We zijn niet langer met de dood bezig, maar met het leven. Onze verwachting is niet dat we op weg zijn naar de dood, maar dat we op weg zijn naar de volle openbaring van het leven. We gaan Jezus zien zoals Hij is en zullen zijn zoals Hij.

vrijdag 21 december 2012

Liefhebben leer je thuis

Familie 1 Timotheüs 3:5
‘Indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen?’

Zou je iemand die niet kan zwemmen badmeester maken? Zou je iemand die niet kan verven je huis laten schilderen? Zou je iemand die niet kan leiden als gids aanstellen? Nee, daar hebben we geen vertrouwen in, want goede bedoelingen zijn niet genoeg om kwaliteit te leveren. Is het niet heerlijk, dat God ons een gezin geeft om te leren? Leren geduld te hebben, leren zorgen, leren liefhebben, leren delen, leren vergeven, leren corrigeren, kortom een leergebied met verantwoordelijkheid, want het gaat tenslotte wel om mensen. Gelukkig hebben de meeste ouders hun kinderen lief en voeden ze ook op vanuit liefde. Dat wil God graag zien, dat we groeien in liefhebben, verdragen, vergeven. En bij dit alles het besef, dat we een machtige Helper hebben, die zelf met ons omgaat op basis van liefde. Zou het niet heerlijk zijn als alle godshuizen op die manier worden geleid? Dat is wat God voor ogen staat. Geen wettische rechtlijnigheid, maar flexibele liefde die alles verdraagt, hoopt, gelooft, omarmt en verwarmt.

donderdag 20 december 2012

Alleen genade

Trouw Deuteronomium 7:8
‘Maar, omdat de HERE u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de HERE u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte.’

Genade kun je niet verdienen, die wordt je geschonken. God schonk Israël verlossing uit genade. Hij gaf de bescherming van het bloed van een lam aan de deurpost uit genade. Hij leidde hen met een sterke arm uit Egypte uit genade. Hij maakte een pad door de zee uit genade. Hij voedde Zijn volk bovennatuurlijk in de woestijn uit genade. En toch zag Israël Gods genade niet. Ze zagen alleen zichzelf en hun omstandigheden. ‘Waren we maar nooit op weg gegaan’, zeiden ze, alsof dat hun idee was geweest. Er zijn door Jezus veel grotere genadebewijzen gegeven. Door Zijn bloed zijn we eens en voor altijd van onze slavernij aan de zonde verlost. Alle schuld en de zonde zijn weggedaan, God gedenkt ze niet meer. We hebben een weg die dwars door de dood van Jezus naar Gods genadetroon leidt. Daar ontvangen we alles wat we nodig hebben in overvloed. God is trouw omdat Hij trouw is, niet omdat wij het zijn. God heeft ons lief omdat Hij liefde is, niet omdat wij Zijn liefde verdienen. Heel ons leven is verborgen in Gods trouw en liefde uit genade. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw. Hij kan niet anders en wil niet anders.

woensdag 19 december 2012

Geniet van het leven

Eeuwigheid Psalm 22:26
‘De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER. Voor altijd mogen jullie leven!’

In Psalm 22 wordt de kruisiging van Christus profetisch verwoord. Eeuwenlang hebben mensen die psalm gelezen zonder de betekenis te begrijpen. Wij zijn bevoorrecht om te leven in de vervulling ervan. Het leven is geopenbaard door de dood van Christus, maar vooral door Zijn opstanding. De vernederden waren gevangen in slavernij aan de zonde. De duisternis was op aarde aan de macht, maar toen kwam Gods reddende rechterarm. Hij werd vernederd om ons te verhogen. Hij werd geslagen om ons te genezen. Hij werd gedood om ons het leven te schenken voor eeuwig. Zoek de Heer en proef en smaak dat Hij goed is. Wie Gods goedheid heeft ontdekt, kan alleen nog loven. Vrede voor eeuwig is ons deel. Licht in plaats van duisternis. Vreugde in plaats van rouw. En weet je wie daar het meest van geniet? Jezus, Hij mag het zien tot verzadiging toe. Hij mag de vruchten van Zijn werk elke dag aanschouwen. Als wij ervan genieten, geniet Hij nog meer. Ben je vernederd, God zal je verhogen tot Zijn glorie. Verheug je.

dinsdag 18 december 2012

Succes om te geven

Afgunst Prediker 4:4
‘Vervolgens ontdekte ik dat succes meestal voortkomt uit afgunst en jaloezie. Maar ook dat is dwaasheid.’

Wat is succes? Dat je betere resultaten behaalt dan je concurrenten? Dat je meer geld op je bankrekening hebt dan je buurman? Dat je huis groter en duurder is dan dat van je familie? Dat soort van succes is het najagen van wind. Het maakt je even tevreden, maar nooit gelukkig. Als je motivatie jaloersheid is, heb je niet door hoe rijk je al bent. Succes en rijkdom komen uit je hart. Het is het gevoel dat God je geeft omdat Hij voor je zorgt. Paulus schrijft: ‘Laat je hart vastheid vinden in genade.’ Alles daarbuiten is dwaasheid. Het is tijdelijk en aards. Maar wie wandelt met Jezus, bevindt zich in het licht van Gods gunst. Hij zal succesvol zijn bij alles wat hij onderneemt. Zijn succes is niet om mee te pronken, maar om uit te delen aan anderen. Het kunnen geven aan anderen is de hoogste vorm van succes. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En om te kunnen geven, heeft God je succes verzekerd. Hij geeft je alles wat je nodig hebt, zodat je er zelf van kan genieten en het ook royaal met anderen kan delen.

maandag 17 december 2012

Ons recht

Vijanden Jesaja 54:17
‘Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN.’

Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dat betekent dat niemand buiten Hem nog macht heeft. Er is geen vijand die nog iets tegen ons kan uitrichten. Toen Jezus werd gearresteerd en voor het gerecht gebracht, liet Hij dat toe. Hij gaf zich vrijwillig aan hen over. Toen Hij vals werd beschuldigd, onderging Hij dat en deed zijn mond niet open. Dat is de basis van ons recht. Hij deed dat voor ons, zodat er geen enkel wapen meer tegen ons gesmeed kan worden dat nog schade aanrichten kan. Geen enkele beschuldiging zal stand houden in het gericht. Ook de aanklachten bij God zijn kansloos. De aanklager van de broeders, de duivel, is ontwapend en machteloos gemaakt door Jezus. We hebben van Gods wege het recht om elke vijand uit te lachen en in het ongelijk te stellen. Wie zal nog een aanklacht indienen als God ons heeft vrijgesproken? Wie zal Gods kinderen kunnen benauwen? Niemand is het antwoord. Ons leven is verborgen in Christus bij God. Zolang je dat beseft kan niets je deren.

zondag 16 december 2012

Een stralende bruid

Twijfel 1 Thessalonicenzen 5:24
‘Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.’

Hoe kan iemand twijfelen aan de trouw van God? Jezus zegt van zichzelf dat Hij de waarheid is en ergens anders staat dat God niet liegen kan. Al Gods beloftes zijn betrouwbaar en worden uitgevoerd. ‘Hij zal het doen’, schrijft Paulus hier. Maar de vraag in dit vers is: Wat zal Hij doen? Het antwoord is te lezen in het vers ervoor. De verschillende vertalingen komen allemaal op hetzelfde neer, God zal onze geest, ziel en lichaam bewaren voor Christus. Hij zal onze roeping om een volmaakte bruid voor Christus te zijn, bewaken. Als Jezus terugkomt op aarde, zal Hij een bruid vinden die in alle opzichten heilig, rein en zuiver is. En Paulus zegt dat we dat niet zelf moeten doen, maar dat Degene die ons daartoe roept getrouw is en dat Hij het ook zal doen. God is een goed werk in ons begonnen en Hij zal het ook zelf volmaakt afronden. Het enige wat van ons wordt verwacht is dat we daaraan niet twijfelen.

zaterdag 15 december 2012

Spreken tot zegen

Ontevredenheid Spreuken 12:14
‘Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden, van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.’

Wanneer je over Gods goedheid en genade spreekt, breng je iets goeds tot stand. Gods waarheid moet gezaaid worden in de harten van mensen, dan kan er geloof ontstaan dat vrucht gaat dragen. Je kan tegen een ander spreken over Gods liefde, maar je kan het goede ook tegen jezelf zeggen. In beide gevallen zul je er zelf van profiteren. Gods woord zal altijd doen waartoe het gezonden is, het zal altijd een uitwerking hebben. Daarom is het uitspreken van Gods waarheid en van Gods beloften een zegen voor ieder die het hoort. Het heeft de potentie om een rijke oogst te geven wanneer erop wordt gereageerd met geloof. Dat wil zeggen dat je Gods woord als waarheid ontvangt en ernaar gaat handelen. Het is door afleiding, verdrukking, bezorgdheid en drukte dat het woord zijn uitwerking missen kan. Wanneer je merkt dat daarvan sprake is, zegen dan jezelf opnieuw met Gods woord. Laat je hart er voortdurend mee gevuld blijven, zodat je mond ervan kan overlopen.

vrijdag 14 december 2012

Liefde om op te voeden

Discipline Efeziërs 6:4
‘Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.’

Kinderen moeten veel leren en de belangrijkste plaats daarvoor is het gezin. De realiteit is echter, dat niet alle gezinnen een veilige plek bieden en dat niet alle ouders even bedreven zijn in het opvoeden. Er gaat weleens wat mis. Maar ook dat zijn lessen, zolang er maar ruimte is voor vergeving en herstel. De beste vader en opvoeder is God zelf. Hij begint ermee Zijn kinderen te leren dat Hij onvoorwaardelijk van ze houdt. Dat moet de basis zijn. Ook als ouders iets beslissen wat de kinderen niet begrijpen, moeten ze kunnen vertrouwen op de liefde van de ouders. In dat licht is deze tekst geschreven. Vaders, verbitter je kinderen niet. Weet dat ze kwetsbaar zijn en nog veel moeten leren. Leer ze ook wat genade is, onverdiende gunst, omdat je dit als ouders ook van God hebt ontvangen. Kinderen zijn niet volmaakt, ouders ook niet, maar in de genade is altijd ruimte om elkaar te vinden. En is er bitterheid ontstaan wees dan niet te groot om je fouten te erkennen tegenover elkaar. Liefde verdraagt alles en overwint alles.

donderdag 13 december 2012

Nieuwe kleren

Wanhoop Psalm 30:11
‘U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.’

Wat een glorieus moment moet het zijn geweest voor onze Heer toen Hij kon opstaan uit de dood. De straf was betaald en er was niets meer over van zonde en schuld. Ik kan me voorstellen dat Jezus een paar vreugdesprongen heeft gemaakt toen Hij uit de dood weer in het leven stond om het zo maar eens te zeggen. In werkelijkheid is Hij nooit uit het leven geweest, want Hij is zelf het leven. Onvernietigbaar is Zijn leven en zelfs de dood moest buigen en alle rechten aan Jezus geven. Hij heeft nu de sleutels van de dood en het dodenrijk, Hij heerst over alles. Het rouwkleed is weggenomen en in plaats daarvan is er een vreugdekleed. Zoals de ‘verloren zoon’ thuiskwam en zijn oude kleren werden vervangen door nieuwe, zo is Jezus weer thuisgekomen in de hemel. En Hij niet alleen, wij ook. Want waar Hij is, zijn ook wij, ons leven is verborgen in Hem. En zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Het rouwkleed over alles wat misging hebben we ingeruild voor het kleed der gerechtigheid. We dragen nu met Jezus de klederen des heils. De glorie van God straalt ervan af en vrede en vreugde vergezellen ons. Eens een rouwkleed, voor altijd een feestgewaad.

woensdag 12 december 2012

Je hoeft niet bang te zijn

Depressie Jesaja 41:10
‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’

Niet de omstandigheden maken ons angstig of depressief, maar de gedachten die we hebben over de omstandigheden. ‘Vrees niet’, is in de Bijbel een vaak gehoorde aansporing. Hoe kun je niet angstig zijn als je het gevaar op je af ziet komen? Dat kan alleen door anders te denken. Je moet niet denken aan wat er allemaal mis kan gaan, maar je moet bedenken wie er bij je is. Er staat een ‘want’ in de tekst. ‘Want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’ De heilrijke rechterhand is Jezus. Hij heeft ons voor God vrijgekocht uit de macht van de zonde. Hij staat borg voor ons leven. Wie daaraan denkt in tijden van gevaar, is niet langer in gevaar. Wie daaraan denkt in tijden van tekort, komt niet meer tekort. Hij is immers met u. Paulus schrijft dat we in de ellende aan iets anders moeten denken, aan wat waar en waardig is, aan Jezus die de waarheid is en zegt dat we niet hoeven te vrezen. Vrede van God stroomt dan je hart weer binnen. Gods liefde voor jou verdrijft je angst en je somberheid. Laten je gedachten je niet langer verontrusten, maar verheug je in de Heer die jouw God is.

dinsdag 11 december 2012

Elke dag overvloed

Tevredenheid Psalm 90:14
‘Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.’

Toen Israël door de woestijn trok lag er elke morgen manna voor hen klaar. Hemels brood voor een hongerig volk op een plaats zonder voedsel. Op het moment dat ze het beloofde land binnentrokken, hield het wonder van de manna op. Er was voedsel genoeg in het land, het stroomde over van melk en honing. Israël hoefde niet langer gevoed te worden, ze konden het nu zelf nemen. Dat is ook onze situatie. In Christus hebben we al Gods voorzieningen ontvangen, leven in overvloed. We mogen er zelf van nemen zoveel we wensen. Jezus is ons hemelbrood en het zal er zijn zolang we leven. Jezus is ook ons beloofde land, alle overvloed is in Hem. Jezus is ons leven, we kunnen elke dag juichend ingaan en ons verblijden. Hij zal ons niet begeven of verlaten en Zijn liefde en goedertierenheid zullen ons nooit ontbreken.

maandag 10 december 2012

Genadeverbond

Veroordeling Hebreeën 8:12
‘Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.’

Dit is de grondwet van het nieuwe verbond. Er staat geen woord in over het gedrag van de mens, maar vertelt wat God zal doen. Het is het verbond van genade voor de tijd die God het aangename jaar des Heren noemt. Je kunt ook zeggen: genadetijd. Voor de komst van Jezus regeerde de zonde op aarde en doet dat nog steeds in mensen die aan God ongehoorzaam blijven. Maar na de komst van Jezus is er een nieuwe tijd gekomen. De weg naar God is open omdat Jezus alle zonde en schuld op zich nam en zo de wereld verzoend heeft met God. Hij droeg de vloek en wij krijgen de zegen. Voor Hem de veroordeling en voor ons de vrijspraak. Onder het oude verbond konden we God niet naderen, nu wil God ons niet begeven of verlaten. Waar eerst de zonde heerste tot de dood, heerst nu de gerechtigheid voor eeuwig. Luister alleen naar wat God zegt: ‘Ik zal genadig zijn over je ongerechtigheden en je zonden niet meer gedenken.’ Als dat Gods houding is ten opzichte van ons, dan mag dat ook onze houding zijn ten opzichte van onszelf en alle anderen. Weg met alle schuld, schaamte en veroordeling en leve de liefde, de vrijspraak, de zegen.

zondag 9 december 2012

Standhouden

Competitie 2 Corintiërs 10:4
‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.’

Heerlijke tekst. Geen woord over onze vijand, maar uitleg over onze wapens. Wat zijn we sterk en goed toegerust voor de strijd! Welke strijd? De strijd in ons denken. De strijd tegen minderwaardigheid en veroordeling. De strijd tegen het gevoel dat we hebben gefaald of dat we tekortschieten. Die gedachtes worden op ons afgevuurd door de leugenaar, de dief die ons wil beroven van onze vrede en vreugde. Maar onze wapens zijn krachtig door God. Want in Hem zijn we heilig, rechtvaardig en goed, net als Jezus. Onze hemelse positie in Christus bij God is onze bescherming. We hoeven geen verslagen vijanden te overwinnen, we mogen overtuigd blijven van onze erfenis in Christus. Hij heeft ons rechtvaardig verklaard, wie zal ons veroordelen? Hij is voor ons, wie zal dan tegen ons zijn? In alle omstandigheden zien we op onze krachtige wapens. Gods gerechtigheid, heiligheid en liefde zijn onze geestelijke bescherming. We kijken niet naar de vijand, waarom zouden we ook, maar we zien op onze hemelse positie in Christus en blijven in Hem meer dan overwinnaars. Zo wordt elke leugen, elk bolwerk afgebroken, gewoon door de waarheid vast te houden.

zaterdag 8 december 2012

Een hart vol liefde

Communicatie Lukas 6:45
‘Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.’

Als Jezus met mensen sprak, was dat vanuit een hart vol liefde. Hij kwam niet om te veroordelen, maar om te redden, dat was te horen. Tegen de vrouw die op overspel was betrapt zei Hij: ‘Ik veroordeel je niet.’ Tegen de vrouw bij de waterput, die om haar pijn te verdrijven het gezelschap van veel mannen zocht, sprak hij : ‘Als je van Mij drinkt, zul je nooit meer dorst hebben.’ Maar het mooiste wat Hij sprak was aan het kruis: ‘Vader, vergeef het hun’ en vooral: ‘Het is volbracht.’ God toonde Zijn hart in Jezus aan ons. God wil Zijn liefde met ons delen. Hij wil ons als Zijn kinderen leren luisteren naar waarheid, zodat ons hart vastheid vindt in genade. Hoe meer genade er in ons hart komt, hoe meer ons spreken daardoor ten goede zal veranderen. Wij mogen zijn zoals Jezus in deze wereld, vol ontferming en niet veroordelend.

vrijdag 7 december 2012

Jezus is altijd bij je

Christengemeenschap Lukas 24:13-15
‘En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, zestig stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus, en zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging.’

Er zal heel wat gesproken zijn na de kruisiging van Jezus over de wonderlijke gebeurtenissen. De uren duisternis, het scheuren van het voorhangsel in de tempel, wie kon dat allemaal verklaren? En opeens is daar Jezus zelf om zich te tonen in hun midden. In het begin herkennen ze Hem niet en verbazen ze zich over Zijn schijnbare onwetendheid. Maar dan gaan hun ogen open en zien ze de opgestane Heer. Ze herkennen Hem bij het breken van het brood, bij de maaltijd in hun huis. Jezus wil zo graag gekend en herkend worden, dat Hij heeft gezegd altijd in ons midden te zijn, altijd bij ons en in ons te zijn. We mogen met elkaar wandelen en spreken en eten, maar wat een christengemeenschap bijzonder maakt, is dat Jezus er altijd bij is. Hij wil zich altijd laten vinden en als dat gebeurt, gaan je ogen open en zie je nog veel meer van Hem. Dat maakt het samenkomen als christenen zo bijzonder. Of je nu thuis bent of op straat, op je werk of waar dan ook, zodra je met iemand optrekt is Jezus erbij. Niet om te horen wat je fout doet, maar om meer te geven dan je al hebt.

donderdag 6 december 2012

Voor allen

Kinderen Handelingen 2:39
‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’

Veel mensen menen dat kinderen behouden zijn door het geloof van de ouders, dat is niet zo. Kinderen zijn geheiligd, apart gezet voor God, door het geloof van een van de ouders of van allebei, maar dat is niet hetzelfde als wedergeboren worden en een nieuwe schepping zijn. De tekst zegt dat Gods genade voor u is, voor uw kinderen en voor allen. God wil dat iedereen behouden wordt en daar kun je als ouders aan meewerken. Maar de Heer roept iedereen apart tot geloof. Ben je dan verloren zolang je niet gelooft? Nee, dat leert de Bijbel nergens. Niemand wordt gered door zijn geloof, maar door de genade van God. God kan genadig zijn op grond van het vergoten bloed van Jezus. Die genade verspeel je alleen, wanneer je het evangelie hebt gehoord en begrepen en toch niet wil aannemen. Dan heeft God geen mogelijkheid meer over om je te redden. Maar zolang de genade niet is afgewezen, ben je onder Gods gunst. Dat geldt voor jou, voor je kinderen en voor allen. God roept vanuit Zijn verzoening iedereen genade toe.

woensdag 5 december 2012

Koninklijk bouwwerk

Ondernemen 1 Kronieken 22:13
‘Dan zult gij voorspoed hebben, indien gij stipt onderhoudt de inzettingen en de verordeningen, die de HERE Mozes geboden heeft Israel op te leggen. Wees sterk en moedig; vrees niet en wees niet verschrikt.’

Deze woorden zijn gesproken door David en gericht aan Salomo. David heeft Gods vijanden verslagen en Salomo bouwt vanuit rust voor God een huis. Daarbij moet hij sterk en moedig zijn en zich niet laten verschrikken. Deze prachtige geschiedenis vertelt ons in beelden over Jezus die betaald heeft aan het kruis en daarna als Vredevorst het huis voor God bouwt. Een genadehuis met meer glans dan het vorige van de wet. Als Jezus voldaan heeft aan al Gods eisen, kunnen de bouwlieden (wij) aan de slag. We mogen de materialen gebruiken die Jezus voor ons heeft klaargelegd. Goud, zilver en kostbaar gesteente. Misschien besef je het niet elke dag, maar we bouwen Gods huis met de materialen die Hij zelf heeft klaargelegd. Het gaat om Zijn eer. Als God gaat kijken naar Zijn huis met ogen als een vuurvlam, zal alleen het mensenwerk verbranden. Dat was waardeloos materiaal, eigen ideeën, eigen inspanningen, hout, hooi, stro en stoppels. Daar neemt God geen genoegen mee. Alleen wat Jezus heeft bereid geeft God eer.

dinsdag 4 december 2012

Erger je niet

Boosheid Prediker 7:9
‘Wees niet te spoedig geergerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen.’

Ergernis is brandstof voor de duivel. Wanneer je je lang genoeg ergert, vliegt de boel vanzelf in de fik en dan moet je maar weer zien dat de brand wordt geblust. Ergernis is het gevolg van een foute vertaling. Je ziet of hoort wat feiten en trekt de verkeerde conclusies. In plaats van God te raadplegen, ga je te rade bij jezelf en dat is niet verstandig. Wie beseft hoe lief God hem heeft, hoeft zich noiet te ergeren. Het besef van Gods goedheid en genade zou je juist moeten beschermen tegen ergernis, omdat je weet dat je niets kan gebeuren. Als God aan jouw kant staat, voor wie of wat zou je dan vrezen? Wanneer je ergernis voelt opkomen, is dat net een rood stoplicht. Stop dan ook en ga niet door op die weg. Voorkom botsingen en wacht tot het licht groen wordt. Dat kan alleen als je oog weer op Gods liefde en vergeving is gericht. We zijn allemaal van tijd tot tijd een bron van ergernis voor een ander. Vergeef elkaar en verdraag elkaar. We leven allemaal van genade.

maandag 3 december 2012

Liefde geeft

Ambitie Prediker 9:10
‘Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk.’

Liefde is altijd Gods motivatie en de belangrijkste eigenschap van liefde is dat ze geeft. Je geeft liefde aan een ander en vanuit Gods genade geeft Hij liefde onverdiend, zelfs aan vijanden, haters en zondaren. Liefde die zo onbaatzuchtig is kan niet onbeantwoord blijven. Het is Gods liefde die mensen tot verandering brengt. Gods liefde verdrijft angst en bezorgdheid. Gods liefde brengt vrede en vreugde. Vanuit die liefde leven we en onze daden zijn er de vruchten van. In het dodenrijk heerst de duisternis, het is het domein van de slang. Jezus heeft ons daarvan verlost, het dodenrijk zal ons nooit begroeten. We zijn overgezet in het koninkrijk van Gods liefde en leven in het licht. Dat is de bron waaruit we handelen. We doen met volle inzet waartoe we worden gedrongen van binnenuit. Met geen andere bedoeling dan Gods liefde te delen met de wereld om ons heen.

zondag 2 december 2012

Leef vrolijk verder

Verslaving Galaten 5:24-25
‘Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.’

Sommige christenen zijn dagelijks in de weer om hun vlees ‘te kruisigen’. Dat gaat niet lukken, want het is al gekruisigd. Dat wil zeggen dat je vlees nog steeds je vlees is, maar dat je niet langer een slaaf van je begeerten bent. Christus heeft je aan het kruis verlost uit de slavernij van de zonde. Je bent nu vrij om vrij te zijn en in vrijheid je weg te gaan. God heeft ons Zijn Geest gegeven om ons het nieuwe leven te leren leven. De Geest maakt ons levend in alle delen van ons wezen. Waar zonde heeft geheerst gaat nu het leven heersen. Soms loop je nog wel eens tegen je vlees op, dan vlieg je uit de bocht, dan doe je iets of zeg je iets waar je je schuldig om kan gaan voelen. Niet doen, dat vlees inclusief schuld daar is aan het kruis mee afgerekend. Ga vrolijk verder met je leven en gebruik de Geest om in de rust te blijven. Hij wijst je op Gods liefde en genade en vertelt je dat je vlees je niet langer de baas is. Heerlijk toch.

zaterdag 1 december 2012

Wees wijs

Verantwoording Spreuken 9:12
‘Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van, als je spot, benadeel je jezelf.’

Heeft het zin naar God te luisteren? Absoluut, want al Gods woorden zijn niet alleen vol wijsheid, maar ook vol zegen. Had Adam maar geluisterd, dan zou hij niet de boom des levens hebben verspeeld. Had Israël maar geluisterd, dan zouden ze niet omgekomen zijn in de woestijn. Had Jona maar geluisterd, hij zou op een veel prettiger manier naar Ninevé zijn gereisd. De Bijbel staat vol voorbeelden. De vrouw van Lot, de farao van Egypte, Goliath en vele anderen zouden zijn blijven leven als ze niet zichzelf hadden gezocht, maar Gods wijsheid. Wie Gods raad in de wind slaat, benadeelt niet alleen zichzelf ook vele anderen. Maar het allerergste is, dat je kennelijk Gods liefde niet vertrouwt en Hem verhindert je te zegenen. Angst is een slechte raadgever, evenals bezorgdheid. Gebruik je geloof om in Gods zegen te leven.

vrijdag 30 november 2012

Voor iedereen

Acceptatie Handelingen 10:34-35
‘Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.’

De boodschap die Jezus heeft gebracht aan de joden was schokkend. Niet alleen kwam er een nieuw verbond, genade in plaats van wet, maar ook werd duidelijk dat de God van Israël de God van de hele wereld is. Het exclusieve van Israël – God heeft ons uit Egypte bevrijd – werd veel groter. Het was nu: God heeft de wereld uit de macht van de zonde bevrijd. Petrus had deze boodschap begrepen door het visioen met reine en onreine dieren. God had gezegd dat hij moest slachten en eten, maar dat was een gruwel voor een jood, je eet geen onreine dieren! Maar God verklaarde alle dieren [beeld van de volkeren] rein. God zei: ‘Wat Ik rein heb verklaard, zal niemand voor onrein houden.’ God maakt geen onderscheid tussen mensen of tussen volken. Iedereen die de gerechtigheid uit geloof heeft aangenomen is heilig, rechtvaardig en goed door Jezus Christus. We zijn door God de Vader geaccepteerd als Zijn kinderen en niemand kan dat ongedaan maken. Door Jezus is dat mogelijk geworden voor iedereen.

donderdag 29 november 2012

Leven uit geloof

Geloof Johannes 3:36
‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

De enige gehoorzaamheid die God van ons vraagt is de gehoorzaamheid van het geloof. Geloof in het werk wat Jezus heeft volbracht. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Er is geen andere weg tot behoud. Goede werken helpen je niet, goede bedoelingen evenmin. Er is niets in jezelf wat je redden kan, alleen Jezus kan je redden. We moeten gered worden van de heerschappij van de zonde. Die heerst in ieder mens, tot het moment dat je Jezus aanneemt als je verlosser. Dan ben je voor eeuwig verlost uit de macht van ziekte, zonde en dood. Jezus brengt je in het leven en Zijn Geest gaat alles levend en gezond maken van binnenuit, door geloof. God is Degene die het doet, wij geloven in Hem die ons in Christus alle dingen heeft geschonken.

woensdag 28 november 2012

Rijk als Job

Genade Job 10:12
‘Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt.’

In dit hoofdstuk van Job beklaagt Job zich tegenover God. Job vindt het niet eerlijk, dat God hem heeft gemaakt zoals hij is en daarna gaat speuren naar zijn fouten. Het is alsof Job zegt: ‘De fouten die U zoekt en bestraft in mijn leven hebt U er zelf ingelegd door mij te maken zoals ik ben.’ Job geeft er blijk van dat Hij God totaal niet kent. En in zijn onwetendheid zegt hij dan: ‘Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt.’ En hij zegt het als een verwijt om daarna zich erover te beklagen. Inderdaad heeft God leven en genade geschonken, maar die kun je pas werkelijk ontdekken als je Jezus kent. Als je weet dat God uit liefde Zijn Zoon gaf om dat leven en die genade te openbaren. Wij weten veel meer dan Job, maar we verheffen ons niet, want zoals Job Gods leven en genade nodig had, zo is het ook met ons. Zonder Gods leven en genade kan niemand bestaan.

dinsdag 27 november 2012

Bescherm je geloof

Roddel Spreuken 16:28
‘Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.’

Een lasteraar laat zich leiden door de vader der leugen, de duivel. Hij is er altijd op uit om tweedracht te zaaien. De duivel wordt aanklager van de broeders genoemd, omdat hij er een genoegen in heeft gelovigen tegen elkaar op te zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat Jezus niet gezien mag worden. Wie lastert toont niets van Jezus, wie gelasterd wordt moet heel sterk in het geloof blijven staan en naar Jezus blijven kijken, om niet onderuit te gaan. Tweedracht, lasteren, uit elkaar drijven horen bij de taktiek van de duivel om mensen uit de genade te trekken. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat de duivel geprobeerd heeft hen te ziften, tegen elkaar op te zetten, als de tarwe. ‘Maar ik heb voor jullie gebeden’, zegt Jezus, ‘dat je geloof niet zou bezwijken.’ Geloof richt de volle aandacht op Jezus en op Zijn liefde voor jou. Geloof maakt alle dingen mogelijk. Geloof behaagt God en is de overwinning over de duivel. Voed je geloof in Jezus en behandel lasteraars als mensen die gevangen zitten in de strikken van de boze. Zegen hen en bid dat hun geloof niet bezwijkt.

maandag 26 november 2012

Vragen wat je wil

Alles Johannes 15:7
‘Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.’

Wat zou jij vragen als je mag vragen wat je wil? Al snel zul je worden geleid door begeerte en hebzucht, al gauw zal je vlees je vertellen wat je nodig hebt. Daarom is de voorwaarde ‘als jullie in Mij blijven’. In Christus blijven betekent gericht zijn op Hem in plaats van op jezelf. Verlangen naar wat Hij verlangt en zeggen wat Hij zegt. Dat is wat Petrus meemaakte toen Hij Jezus zag die over het water van de zee naar hem toekwam. ‘Op uw woord kom ik naar U toe’, zei Petrus en Jezus zei: ‘Kom.’ De bovennatuurlijke kracht van geloof maakte dat Petrus werd als Jezus. Hij kon zijn wie Hij was en doen wat Hij deed. Maar toen Petrus zijn blik verlegde naar de golven, viel hij terug op zijn eigen mogelijkheden en zonk. Als we de mogelijkheden van Jezus voor ogen hebben en Zijn woorden kennen, is alles mogelijk zolang we blijven opzien naar Hem. Je kunt vragen wat je maar wilt en het zal gebeuren. In eigen kracht zul je falen, maar in Hem is alles mogelijk.

zondag 25 november 2012

Meer dan genoeg

Vervulling Joël 2:26
‘Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.’

Een kenmerk van Gods liefde en genade is dat het meer dan genoeg voorziet. Volop te eten, meer dan genoeg, nooit meer te schande, omdat God wonderbaarlijk heeft gehandeld. In een notendop staat het evangelie in deze tekst. Het gevolg is dat Gods volk de naam van God gaat prijzen. De naam die ons gegeven is, de naam boven alle naam, de naam van Jezus, de naam van God de Vader, Abba, de naam van de Heilige Geest zal worden geprezen. Toen Joël deze profetie uitsprak lag dat allemaal nog in de toekomst, maar voor ons is dit al werkelijkheid. We leven er al in, in het ‘meer dan genoeg’. Of het nu gaat om vrede, herstel, bevrijding of gezondheid, we hebben in Christus meer dan genoeg. Misschien zien we nog niet alle meer dan genoeg, maar we bezitten het wel. Verwacht ook voor vandaag in de situatie waarin je bent, dat God meer dan genoeg zal voorzien. Leef in het meer dan genoeg van Gods zegen en vergeet niet Hem ervoor te prijzen.

zaterdag 24 november 2012

Goede raad

Flexibiliteit Spreuken 15:22-23
‘Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!’

De Bijbel leert ons op diverse plaatsen niet te vertrouwen op onze eigen inzichten en toch is dat wat de meeste mensen juist wel doen. Ga eens samen behangen en kijk of je relatie daarna verbeterd is. Wat God ons vooral wil leren is dat Hij onze wijsheid wil zijn. Hij vergist zich nooit en geeft nooit het verkeerde advies. Hij wordt niet voor niets Wonderbare Raadsman genoemd. Zijn raad is niet wat je zou verwachten, maar wel de beste die er is. Tegen Mozes zei Hij: ‘Maak een pad door de zee.’ En ergens anders: ‘Sla op de rots en je hebt water.’ Gods raad gaat altijd over wat Hij kan doen voor ons. ‘Vertrouw op de Here Jezus en je zult behouden worden’, is ook zo’n raad. Wij moeten vernieuwd worden in ons denken, we moeten leren denken zoals God de Vader denkt. We moeten leren spreken wat Hij spreekt, dan gaan we vanzelf doen wat Hij zou doen. Een goede raad komt van God, is vol liefde en zonder veroordeling, altijd vol zegen voor wie hoort en ernaar handelt.

vrijdag 23 november 2012

Eeuwige liefde

Doodsangst Romeinen 8:38-39
‘Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan.’

Gods liefde is onvoorwaardelijk en daarom altijd aanwezig. God noemt zichzelf Liefde, omdat Hij liefde IS. Niets kan ons meer scheiden van Gods liefde. Vroeger was er scheiding tussen God en mensen, dat kwam door de zonde. God kon Zijn heiligheid niet delen met de wereld. In de tempel was Gods troon gescheiden van de buitenwereld en van de mensen. Maar toen Jezus de zonde teniet deed en de mensheid verzoende met God, was er geen scheiding meer. De weg naar Gods liefde is voor eeuwig open. Niets kan ons meer scheiden van Gods genade, liefde, barmhartigheid en trouw. In Gods kinderen heerst niet langer de dood maar het leven. En zoals het licht de duiternis verdijft, zo verdrijft Gods liefde alle angst.

donderdag 22 november 2012

Genade schenkt

Familie Exodus 20:12
‘Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de HERE, uw God, u zal geven.’

Een gebod met een belofte. Dat hoort bij het wetsverbond. De wet eist, maar de genade schenkt. God is niet harteloos en straft zeker niet met een te kort leven. God wil dat je eeuwig leeft en heeft dat gratis in de aanbieding, zonder voorwaarden. Wanneer je het oude en het nieuwe verbond probeert te vermengen, kom je in de problemen. Niemand kan aan de eisen van de wet voldoen, iedereen staat en stond schuldig tegenover God, met of zonder wet die dat aantoont. Maar Jezus is gekomen om de wet te vervullen, om genade te openbaren en vrij beschikbaar te stellen. De weg naar God en een lang leven vol zegen is geopend aan het kruis. De voorhang, de scheiding tussen God en mensen, scheurde voorgoed open en Gods Vaderhuis is nu open. Je kunt er vrij naar binnen gaan en genade krijgen. Liefde stroomt er uit Gods troon, zoveel liefde dat je je ouders kunt liefhebben, niemand is foutloos opgevoed, dus veel liefde naar je ouders, liefde ook voor degenen die je pijn hebben gedaan of nog doen, liefde voor haters en vijanden. Die liefde schenkt God en mogen we doorgeven. Geloof in de Here Jezus en je zult ‘behouden’ worden, dat is helemaal hersteld worden in je eer en waarde als mens en als kind van God. Gezond, gered, geheiligd, gerechtvaardigd, geliefd en gezegend voor eeuwig. God houdt van je.

woensdag 21 november 2012

God verlaat jou nooit

Trouw Genesis 28:15
‘En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd.’
Onze God is trouw zelfs als wij ontrouw zijn. Hij is onverdiend trouw. Dat is pure genade. God is trouw in wat Hij zegt, Zijn woord houdt stanbd in eeuwigheid en zal doen waartoe het gezonden is. Gods trouw is de hele Bijbel door te zien en mondt uit in het optreden van Jezus aan het kruis. Daar werd Gods liefde en trouw bewezen aan de wereld. Jezus, Gods Zoon, zegt bij Zijn afscheid tegen Zijn discipelen: ‘En zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ Jezus belooft trouw te zijn en trouw te blijven. We kunnen rusten in Zijn trouw. Het moet voor Jacob, die op de vlucht was na zijn bedrog, een hele troost geweest zijn dat God Zijn trouw aan hem beloofde. Trouw verdien je niet, dat krijg je van God, omdat Hij trouw is, blijft Hij trouw. Hij zal je nooit verlaten.

dinsdag 20 november 2012

Nieuw inzicht

Eeuwigheid 1 Johannes 5:20
‘We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.’

Johannes schrijft in zijn evangelie: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Eeuwenlang is er door religieuze mensen een beeld van God opgebouwd wat totaal niet klopt met de werkelijkheid. Toen Jezus kwam, openbaarde Hij de Vader. Hij genas de zieken, verloste de gebondenen, ging eten met zondaren en zocht de verlorenen. Hij veroordeelde niemand, maar leerde om lief te hebben. Hoe ver staat dat beeld van God af van wat de religie ervan maakt. Religie maakt mensen bang. ‘Je zult je hebben te verantwoorden voor alles wat je in je leven hebt gedaan’, zeggen ze. Ze leggen de nadruk op het gedrag van de mensen. Dat doet jezus niet. Hij laat de Vader zien. Hem kennen is leven, eeuwig leven. Geen oordeel maar zegen, geen angst maar liefde. Jezus is bezig het beeld van God in ons te herstellen. Hoe meer we begrijpen wie Hij is, hoe meer we leven.

maandag 19 november 2012

Glijd niet uit

Afgunst Spreuken 24:1
‘Wees niet jaloers op kwaadaardige mensen, zoek hun gezelschap niet.’

Jaloersheid laat zien wat je mist in je leven. Jaloersheid maakt van jou een slachtoffer, je hebt de boot gemist, je had het anders moeten doen. Jaloersheid richt je blik op jezelf. De grootste vergissing die je maakt is dat je denkt zonder God rijk te kunnen zijn. Laat ik er meteen bij zeggen dat die rijkdom niet alleen over geld en goederen gaat, maar vooral dat je rijk kan zijn omdat je onder Gods zegen leeft. In Psalm 73 zegt de Psalmist: ‘Bijna was ik uitgegleden.’ Hij vond zichzelf al zielig, tot zijn ogen open gingen en hij besefte: ‘U bent altijd bij mij.’ Mijn leven kent een glorieuze toekomst, maar kwaadaardige mensen hebben geen toekomst. Ze zijn in de greep van de dood en zullen eindigen met niets. Wanneer je overtuigd bent van Gods liefde en trouw, weet je dat je aan geen ding gebrek zult hebben, dat God je rijkelijk zal voorzien. Dan heeft jaloersheid geen kans je hart te verontrusten.

zondag 18 november 2012

Gods voorziening

Vijanden Job 5:20
‘In tijden van honger behoedt hij je voor de dood, in tijden van oorlog voor de macht van het zwaard.’

Een van Gods namen is Jehova-Jireh, God de voorziener. God zal voorzien in alles wat we nodig hebben. Hij heeft dat gedaan in Christus de Heer. Jezus is Gods voorziening. In Hem hebben we de vergeving van al onze zonden, de verlossing uit de macht van het kwaad. In Hem zijn we gezegend en beschermd tegen elke vijand. In Hem zijn we meer dan overwinnaar in elke situatie. Paulus zegt het zo: ‘Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’ En op een andere plaats schrijft hij: ‘Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.’ We hebben in Christus toegang tot alle zegen van God. Paulus bidt dat de gelovigen zullen toenemen in het kennen van Christus, opdat ze meer besef zullen krijgen van de diepe rijkdom van genade die God hen en ons in Hem heeft geschonken.

zaterdag 17 november 2012

Geloof alleen

Twijfel Romeinen 4:20-21
‘Hij klemde zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd dat God kon doen wat Hij beloofd had.’

Abraham is de vader van de gelovigen. Het geloof van Abraham wordt als voorbeeld gebruikt om nooit op te geven. Abraham klemde zich vast aan Gods woord. Hij wist, als ik dat loslaat, ben ik verloren, dan heb ik niets meer. Alles kan wankelen, maar Gods woord staat vast voor eeuwig. Abraham was op God gericht en op de mogelijkheden die Hij had om Zijn woord waar te maken. Abraham overwoog zelfs, dat God bij machte moest zijn om zijn zoon weer uit de dood te doen opstaan. Wat een geloof, maar ook wat een kracht. Je wordt onaantastbaar wanneer je je vertrouwen op God hebt gesteld en nooit twijfelt aan Zijn trouw. Je zult nooit wankelen of vallen wanneer je je vastklemt aan Gods beloftes. Wees er absoluut van overtuigd, dat God kan doen en zal doen wat Hij heeft beloofd.

vrijdag 16 november 2012

Dorst naar God

Ontevredenheid Psalm 63:1
‘Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.’

David loopt in de woestijn van Juda. Het is er heet en hij heeft dorst. Maar in plaats van zich te beklagen, denkt hij aan de Heer. Davids ziel smacht meer naar Gods tegenwoordigheid dan naar water. Hij wil liever zijn God ontmoeten, dan zijn dorst lessen. Die houding is zo mooi. Boven alles uit, hoe rot ik me ook voel, wil ik dicht bij Vader zijn. Daar verlang ik naar, want dan vind ik rust. David voelde zijn lichaam om water schreeuwen, maar meer nog dan dat riep zijn ziel naar God. David was een mens zoals wij. Hij leefde onder het oude verbond en had Gods Geest niet blijvend in zich. In veel opzichten zijn wij rijker dan David. Wij hebben Gods Geest permanent in ons. God is met ons alle dagen. Het nieuwe verbond heeft ons aan Christus gelijk gemaakt. En toch kunnen we meer in de war zitten om ons lichaam dan om het welzijn van onze ziel. Leer van David om in de woestijn naar God te zoeken. Hem hebben we meer nodig dan al het andere.

donderdag 15 november 2012

Vaderliefde

Discipline Spreuken 13:18
‘Wie zich niet laat terechtwijzen, wachten armoede en schande, wie berispingen aanvaardt, wordt geëerd.’

Opvoeden gaat gepaard met aanwijzingen en als dat nodig is terechtwijzingen. Ze zijn bedoeld om je te zegenen en niet om je te straffen. Armoede en schande zullen wegblijven of verdwijnen uit je leven, wanneer je Gods Woord liefhebt. Gods Woord is Jezus en wie Hem liefheeft, bewaart Zijn woord. Dat is het woord van genade, het woord dat voorziet en niet eist. Gods Woord, de Bijbel is bedoeld om ons Gods hart te laten zien en Jezus is daarvan de perfecte afdruk. Zoals Hij omging met mensen, zo wil God de Vader omgaan met Zijn kinderen. Zonder dreiging, Jezus kwam niet om te oordelen, maar om te redden. Dat is Gods hart. ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien,’ zegt Jezus. God de Vader wil je eren en zegenen, Hij wil trots zijn op Zijn kinderen, Hij wil tonen een liefhebbende Vader te zijn en een betrouwbare opvoeder. In dat licht mag je je laten terechtwijzen. Vanuit Gods liefde is het niet moeilijk zijn berispingen te aanvaarden. Ze hebben niets met straf of afwijzing te maken, maar met een liefdevolle Vader, die om Zijn kinderen geeft.

woensdag 14 november 2012

Juichend opstaan

Wanhoop Psalm 30:5
‘Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ‘s avonds in, ‘s morgens staan we juichend op.’

Onder het oude verbond kon je je afvragen: ‘Hoe lang moeten we nog gestraft worden? Hoe lang zullen onze vijanden nog over ons heersen?’ Maar in het nieuwe verbond zijn we meer dan overwinnaars. Dan zeggen we: ‘Deze vijand is verslagen door Jezus Christus, dus opzouten. Geen enkele vijand heeft nog het recht me te onderdrukken.’ Deze psalm gaat over Jezus en niet over mij. De uren aan het kruis, de toorn die over Hem heen ging, de tranen die Hij plengde in de avond, duurden een oogwenk in vergelijking met de eeuwige vreugde daarna. Jezus droeg Gods toorn over onze zonden. Door zijn striemen zijn we genezen. Wij mogen juichend deze nieuwe morgen begroeten. We leven voor eeuwig in het licht, omdat Jezus voor ons de duisternis heeft ondergaan en ons zo verlost en bevrijd heeft uit de macht van ziekte, zonde en dood.

dinsdag 13 november 2012

Vol verwachting

Depressie Jesaja 40:31
‘Maar wie de Here verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Paulus schrijft over de kracht die in ons werkt en dan bedoelt hij de kracht van de Heilige Geest. De kracht waardoor Jezus opstond uit de dood is in ons. De Heilige Geest is een persoon uit de God die een is. Jezus was op aarde en de Heilige Geest is nu op aarde. Jezus wees naar de Vader, de Heilige Geest wijst naar Jezus. Vader, Zoon en Geest wijzen naar elkaar en Jezus bidt tot de Vader en vraagt om ook ons op te nemen in de gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Geest. Wanneer we beseffen dat God zelf ernaar verlangt ons bij zich te hebben voor eeuwig, om net zo van ons te genieten als van Vader, Zoon en Geest, dan ervaren we de kracht van liefde en geborgenheid. Dan kunnen we onze vleugels uitslaan zonder moe te worden. De vreugde om in Gods gemeenschap te zijn opgenomen geeft onvermoeibare energie. Daarmee kan je heel de wereld aan. Verwachten is beseffen dat er verandering komt ten goede in je situatie. Het is Gods liefde die jou kracht geeft.

maandag 12 november 2012

Uiterlijk of innerlijk vernieuwd

Hoop 2 Corintiërs 4:16-18
‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.’

Je kunt je druk maken over de verkeerde dingen. Hoe zie ik eruit? Zit mijn haar goed? Staat dit een beetje? Er zijn potjes, poedertjes, smeersels en crêmes tegen veroudering en o, wat is het belangrijk er nog jong en fris uit te zien. Paulus zegt: verlies de moed niet, het gaat om je innerlijk. Wordt jouw innerlijk van dag tot dag vernieuwd? Geef je meer aandacht aan je uiterlijk dan aan je innerlijk? Deze tekst gaat helemaal niet over rimpeltjes en ouder worden, maar over de gevolgen van vervolging en verdrukking om Christus wil. Je zou de moed kunnen verliezen om door te gaan met het verkondigen van het evangelie, als je zo vaak wordt geslagen en vernederd. Paulus zegt: let op de eeuwige dingen en niet op de tijdelijke, zo houd je het vol. En Jezus bidt voor ons, dat ons geloof niet zal bezwijken. Wie had het nog over rimpeltjes?

zondag 11 november 2012

God vergeet jou niet

Tevredenheid Psalm 37:7
‘Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat.’

Als je leeft bij wat je ziet, kom je in de problemen. Je ziet rijken stelen en bedriegen en ermee wegkomen en je ziet armen en verdrukten die een uitzichtloos leven leiden. Je ziet goddelozen die leven in weelde en zorgeloosheid en je ziet toegewijde christenen van de ene ellende in de andere vallen. En waar is God in dit alles? Jezus leert ons anders te kijken. Hij zegt: ‘Let niet op de buitenkant, maar op de binnenkant. Let niet op het tijdelijke, maar op het eeuwige. Let niet op wat mensen zeggen, maar op wat God zegt.’ Dat is ook wat deze Psalm benadrukt. Wees stil en vertrouw erop dat God je kent, je liefheeft, je zegent. God de Vader heeft ons Zijn Zoon gegeven en met Hem alle dingen. Al Gods beloftes zijn ja en amen. God vergeet je niet en Hij is het zeker niet die je in de ellende stort. Richt je hart op de Heer en verwacht alles van Hem. Dan wordt het onmogelijke mogelijk en het onzichtbare zichtbaar.

zaterdag 10 november 2012

Van dood naar leven

Veroordeling Johannes 5:24
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.’

Voor veel mensen is de overgang van dood naar leven iets wat nog in de toekomst ligt, want je bent immers nog niet dood… Maar waar Jezus hier over spreekt is niet de lichamelijke dood, maar de geestelijke. Wij waren (verleden tijd) dood door onze overtredingen en zonden, maar Jezus heeft die dood van ons afgenomen en zelf weggedragen. Zo, door Zijn lichamelijke dood en opstanding, zijn wij overgegaan van de dood in het leven. Ons eeuwige leven ligt niet voor ons, maar is al begonnen. Jezus is ons leven. Wij zijn met Hem verenigd, samengegroeid, een geworden door het geloof. Het oordeel over ons leven heeft Jezus gedragen en wij zijn volkomen bevrijd van schuld om voor eeuwig rein tegenover God te staan. Onze zonden gedenkt God niet meer en we hebben een nieuwe Geest in ons binnenste, waardoor we God Abba, Vader noemen. We zijn niet meer veraf, achter een voorhangsel, maar dichtbij met Jezus gezeten op de troon aan Vaders rechterhand. Waarachtig, ik verzeker u, dat is de absolute zekerheid van het volbrachte werk van Jezus. Geliefd, gerechtvaardigd, verheerlijkt, kinderen van God voor eeuwig.

vrijdag 9 november 2012

Wie is je bron

Competitie Spreuken 16:20
‘Wie Gods woord ter harte neemt, zal het goede vinden; gelukkig is hij, die op de HERE vertrouwt.’

Er wordt wat afgekletst op deze wereld. Op tv kun je elke dag wel een handvol deskundigen aan het woord horen en iedereen heeft een mening over alles. Als je daar je oren naar laat hangen word je niet gelukkig. Daarom is deze tekst ook zo mooi. Je kunt fout luisteren, maar ook goed. Je kunt naar de wereld luisteren, maar ook naar God. Van dat laatste word je gelukkig. Want luisteren betekent bevestigd worden. Horen hoe geliefd je bent en vernemen hoe God je heeft gezegend in Christus met alle zegeningen die van God komen. Op de Heer vertrouwen, betekent dat je Zijn woord voor waar houdt. Je kunt dat woord volgen en de zegen zal naar je toe komen. Het zal je goed vergaan en je zult gelukkig zijn. Ik heb eigenlijk al veel te veel woorden gebruikt om hetzelfde te zeggen als de tekst. Lees de tekst, pas hem toe en je zult gelukkig zijn.

donderdag 8 november 2012

Wees wijs met woorden

Communicatie Spreuken 17:27
‘Een verstandig mens is karig met zijn woorden, iemand met inzicht is bezonnen.’

Jezus was een man van weinig woorden. Hij kon met enkele zinnen de essentie aangeven van wat Hij bedoelde. Hij gaf daarmee blijk van een groot inzicht. Jacobus zegt, dat iemand die in zijn spreken niet struikelt een volmaakt mens is, in staat zijn hele lichaam te beheersen. Een reden om niet teveel te spreken is ook om te voorkomen dat je verkeerd wordt begrepen. Dan moet je daarna weer uitleggen, dat je dat niet hebt bedoeld. Mensen kunnen zich ook gekwetst voelen door woorden die je spreekt, ook al zijn ze niet kwetsend bedoeld. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Als je de fouten van een ander ontdekt, is het helemaal niet wijs om te spreken. Zwijgen en denken aan je eigen falen, maakt je reactie mild en voorkomt veroordeling. God is ons genadig door ons onze zonden niet toe te rekenen. Laten we ook genadig zijn voor elkaar en niet teveel spreken. Iemand met inzicht weet dat een goed verstaander aan een half woord genoeg heeft, of zelfs nog minder.

woensdag 7 november 2012

Het levensboek

Christengemeenschap Maleachi 3:16
‘Zo spraken de mensen die ontzag voor de HEER hadden tegen elkaar, en de HEER hoorde het en luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de HEER hadden, die zijn naam hoogachtten.’

In het boek des levens staan de namen van Gods kinderen geschreven. Dat is het allerbelangrijkste volgens Jezus. Als je naam daarin staat, betekent het dat je gered bent en behouden wordt. Je komt in dat boek niet door je gedrag, maar door Gods genade, door geloof in Jezus en Zijn volbrachte werk. In de tijd van Maleachi gebeurde veel onrecht en mensen twijfelden aan Gods tegenwoordigheid. Datzelfde gebeurt nog steeds, er is veel onrecht op aarde en mensen vragen dan: waar is God? Op zulke momenten moet je focus weer terug naar de eeuwige dingen, het boek des levens is belangrijker dan deze dag. God vergeet je niet, Hij is er en zal er zijn, maar je focus bepaalt wat je van Hem ziet.

dinsdag 6 november 2012

U en uw huisgenoten

Kinderen Handelingen 16:31
Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

Kun je geloven voor je huisgenoten? Nee, dat kunnen ze alleen zelf. Deze tekst gaat over de gevangenisbewaarder die midden in de nacht tot geloof kwam en gedoopt werd. Als je door Gods genade wordt aangeraakt, maakt de tijd kennelijk niet uit. Paulus legt hier uit dat God niet af en toe iemand uitkiest, dat het bij God geen uitverkiezing is, of willekeur, maar dat Gods redding voor iedereen is. ‘Voor u en voor uw huisgenoten’, zegt Paulus en hij begint hen het evangelie uit te leggen. Nadat ieder het heeft gehoord en begrepen komen zij allen tot geloof en worden gedoopt. Grote blijdschap is het gevolg. Paulus wordt niet langer gevangen gehouden, maar verzorgd. De situatie is helemaal omgedraaid. Dat doet Gods liefde. Wat je vandaag nog niet kunt bedenken, kan morgen realiteit zijn. God wil iedereen behouden, herstellen en verzorgen, ook jou. ‘Wat moet ik doen om behouden te worden’, vroeg de bewaarder. Het antwoord was en is: ‘Geloof in de Here Jezus en je zult behouden worden.’

maandag 5 november 2012

Het leven

Ondernemen Spreuken 3:5
‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.’

Je hart is de plaats waar het gebeurt. Daar beginnen de oorsprongen van het leven. Wanneer je hart verdeeld is, zal je leven verdeeld zijn. Dat betekent twijfelen. Als een wegwijzer zegt dat je linksaf moet, maar dat je ook rechtsaf kan, wat moet je dan doen? Gods woord wijst maar in één richting: Jezus. Hij is de leidsman van je geloof. Hem moet je volgen. Al het andere moet je negeren, het is onbetrouwbaar.

zondag 4 november 2012

Geen paniek

Boosheid Spreuken 16:32
‘Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.’

De meeste mensen gaan voor het snelle resultaat, maar God laat je wel eens wachten. Abraham moest 25 jaar wachten op zijn beloofde zoon en David moest zo’n 13 jaar wachten op zijn koningschap. Jezus moest wachten tot Hij 30 jaar was voor Hij in de openbaarheid trad. Paulus leert ons dat we door geduld en geloof te beoefenen zullen ontvangen wat God ons beloofd heeft. Zelfbeheersing is een vrucht van de Geest. De Geest laat ons Jezus zien en alles wat Hij gedaan en beloofd heeft. Dat brengt ons in de rust. Hij zal voorzien, Hij zal doen wat Hij heeft gezegd, Hij zal voor de uitkomst zorgen. We hoeven niet te vechten en te strijden, we hoeven slechts geloof te bezitten in Hem die voorzien heeft en die alles aan ons gegeven heeft uit genade.

zaterdag 3 november 2012

Let alleen op Jezus

Ambitie Exodus 20:17
‘Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

De begeerte der ogen is een krachtig middel om te gaan zondigen. De reclamejongens doen niet anders dan onze ogen en oren prikkelen tot kopen. Als de reclamefolders op de mat vallen, weet ik nog niet wat erin staat, ik heb nog geen begeerte. Maar zodra ik ga kijken, wordt de begeerte opgewekt. Op dat punt moet je nadenken: ga ik die begeerte voeden en me verlustigen in de gedachte hoe mijn leven eruit zou zien als ik het begeerde aanschaf, of kom ik tot mezelf en zeg: een kwartier geleden had ik er geen enkele gedachte over, dus weg ermee. Zet je zinnen niet op het bezit van een ander, leert God ons. Je zinnen dat zijn je zintuigen daar hoort ook je gevoel bij. Alle zonde begint met begeerte en wanneer die begeerte wordt bevrucht door er hebberig naar te verlangen, baart ze zonde. Je verliest dan je zelfbeheersing en gaat dingen doen waar je later spijt van hebt. Wannneer je je zinnen op Jezus richt en over Hem nadenkt, hoe Hij je alles schenkt wat je nodig hebt omdat Hij van je houdt, dan krijgt de begeerte geen kans.

vrijdag 2 november 2012

Niet wat ik wil

Verslaving Galaten 5:16-17
‘Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.’

Elke christen heeft Gods Geest ontvangen toen hij tot geloof kwam en kan dus kiezen tussen vlees en Geest. Ga ik doen wat God van me vraagt of ga ik doen wat ik zelf wil? Toen Jezus voor die keuze stond, koos Hij voor de Geest. Gods woord was bepalend voor Zijn leven. De duivel kon Hem niet verleiden in de woestijn en ook niet in Gethsemane. De houding van Jezus was: niet wat Ik wil, maar Uw wil geschiede. Daarmee koos Hij voor wat God van Hem vroeg. Hij kende Gods wil en was bereid die te doen. Dat is geloof dat God behaagt. Door die houding en dat gedrag van geloof werd niet alleen God behaagd, maar ook de wereld gered. God kan wonderen en grote dingen doen door mensen die bereid zijn Hem te volgen in geloof.

donderdag 1 november 2012

Wederkomst

Verantwoording Lukas 21:36
‘Wees voortdurend op je hoede; bid steeds dat je veilig door de komende verschrikkingen heen zult komen en dat je daarna bij Mij mag zijn.’

Dit is de laatste zin uit de toespraak van Jezus over wat er op aarde zal gebeuren voorafgaand aan de wederkomst. Hij zegt dat er turbulente tijden zullen zijn met veel beproevingen en verdrukkingen, maar ook dat Gods woord betrouwbaar blijft. Hij drukt de luisteraars op het hart op Gods woord gericht te blijven en zich niet druk te maken om het dagelijks onderhoud. De duivel zal alle registers nog een keer opentrekken door de haat van de wereld op Israël te richten. Voor dat speciale volk zijn deze waarschuwingen bedoeld. Als de druk op Israël zo zwaar wordt dat ze dreigt te bezwijken, zal Jezus er zijn en uitkomst brengen. Dat is wat Hij vertelt aan het volk dat Hem afwijst. En hoewel Jezus door de Zijnen niet werd aangenomen, blijft Gods hart naar Israël uitgaan. Hij laat ze niet over aan de haat van de wereld. Wanneer Jezus voor de tweede keer verschijnt, zullen ze Hem herkennen als Degene die ze hebben doorstoken. Gods heil is ook voor Israël, maar ze zullen de weeën van verdrukking moeten doorstaan om tot een nieuwe geboorte te kunnen komen. De tekst slaat dus niet op de Gemeente of op de huidige tijd. Wij leven nu in de dag des heils, het is nu nog genadetijd.

woensdag 31 oktober 2012

Ons erfdeel in Christus

Acceptatie Efeziërs 1:11
‘In onze verbondenheid met hem hebben wij ons erfdeel ontvangen. Zo is het van tevoren beslist in het plan van God, die alles uitvoert zoals hij het wil.’

We hebben een goede Vader die wil dat het met Zijn kinderen ook goed gaat. Toen de ‘verloren zoon’ thuis kwam, kreeg hij van zijn vader schone kleren en een ring om zijn vinger. Daarna was het feest omdat hij weer thuis was. Dat is een illustratie voor elke christen die uit de wereld Gods koninkrijk binnengaat. God de Vader bekleedt Zijn kinderen met gerechtigheid en heiligheid, Hij geeft ze de autoriteit om namens Hem te regeren op aarde en maakt ze klaar voor het grote bruiloftsfeest dat voor Jezus wordt gevierd. We zijn voor eeuwig verbonden met Christus en delen voor eeuwig in Zijn erfenis. Al het Zijne is nu ook het onze. Omdat Jezus Gods volheid is, hebben wij die volheid gekregen in Hem. Al Gods liefde, al Gods wijsheid, al Gods kracht, al Gods autoriteit, Zijn hele Naam is ons gegeven, zodat we vrij en in vrede kunnen leven. Zo is Gods wil van voor de grondlegging van de wereld uitgevoerd. Het plan van God is dat we voor eeuwig Zijn kinderen zullen zijn door Jezus Christus. Dat is Zijn wil voor ons en zo heeft Hij het ook gedaan. Ons deel is slechts het erfdeel aan te nemen en eruit te leven door geloof.

dinsdag 30 oktober 2012

Grijp het eeuwige leven

Geloof Johannes 3:18
‘Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.’

Stel je voor dat je hangend over een stuk hout op de oceaan drijft. Geen voedsel of water tot je beschikking, haaien om je heen en geen spoortje land in zicht. Plotseling is daar een reddingsboot, die jou uit het water wil tillen en veilig aan land wil brengen. Je begrijpt heel goed dat je zonder hulp verloren bent, maar je weigert toch je te laten redden, hoe dom is dat? Dit is wat Johannes beschrijft, je bent verloren zonder hulp van Jezus. Als je Hem afwijst, is redding onmogelijk. God wil dat alle mensen behouden worden, maar kennelijk wil niet iedereen die behoudenis ontvangen. Tragisch maar waar. Jezus treurde over de houding van Jeruzalem, Hij had hen willen verzamelen onder zijn vleugels, zoals een hen doet met haat kuikens, maar ze wezen Hem af. God heeft er alles aan gedaan om iedereen te behouden, maar uiteindelijk beslis je zelf of je Gods uitgestoken hand wil aannemen.

maandag 29 oktober 2012

Ik ken u bij uw naam

Genade Exodus 33:17
‘Toen zei de Here tegen Mozes: Ook dit woord dat u spreekt, zal Ik doen, want u hebt genade gevonden in Mijn ogen en Ik ken u bij uw naam.’

Mozes was een mens als iedereen, hij maakte fouten, was bang op zijn tijd, verloor soms zijn geduld, maar er was iets in het leven van Mozes dat alleen God zag: Jezus. Mozes was een beeld van Jezus. Hij overwon de dood, redde Gods volk uit slavernij en leidde hen naar de vrijheid. Mozes vertegenwoordigde God op aarde, hij was een middelaar. Als God naar Mozes keek, zag Hij Jezus in hem. De zinsnede: ‘Ik ken u bij uw naam’, is in dit verband veelzeggend. Ik ken u door De Naam. Gods genade is nooit gebaseerd op het gedrag van de mens, genade kun je niet afdwingen door je gedrag. Genade kun je ontdekken in Gods karakter, genade word je geschonken op grond van je geloof in Jezus. Van Mozes wordt gezegd dat hij zijn blik gericht hield op de Onzienlijke. Hij zag Gods genade en op grond van die genade sprak hij met God. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken, maar je kunt Hem alleen vinden door Jezus. Wanneer je Jezus ziet, heb je Gods genade gevonden. Op grond van Zijn Naam word je gezegend.

zondag 28 oktober 2012

Bij God is je geheim veilig

Roddel Spreuken 11:13
‘Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.’

Farizeeërs en Schriftgeleerden houden ervan de fouten van anderen in het licht te stellen. Ze zoeken op die manier de eer van mensen. Kijk eens, wij doen zulke dingen niet. De Here Jezus kijkt er dwars doorheen als Hij zegt, dat ze alleen de buitenkant van de beker reinigen. Het zijn gewitte wanden, maar van binnen vol doodsbeenderen. Waarom roddelen mensen zo graag? Om de schijn op te houden dat ze zelf zo niet zijn. Helaas, het is maar schijn, want ze zijn precies eender. Als je niet wil dat je geheimen bekend worden, vertel ze dan niet. De ervaring leert, dat weinig mensen kunnen zwijgen. De enige die nooit iets nadeligs over je zal vertellen is God. Hij is door en door betrouwbaar. Vertel daarom je geheimen aan Hem, daar zijn ze veilig.

zaterdag 27 oktober 2012

Alles het uwe

Alles 1 Corintiërs 3:21-23
‘Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u; of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst-álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.’

De duivel is er als de kippen bij om mensen tegen elkaar op te zetten en tegen elkaar uit te spelen. Hij wijst op de verschillen en hangt er een oordeel aan. Het ene is goed en het andere is fout. Maar goed en fout bestaan niet onder het nieuwe verbond. Er zijn geen wetten meer die ons beoordelen. Paulus wijst er in zijn brief op dat we elkaar moeten insluiten en niet uitsluiten. We vullen elkaar aan, het is fijn dat er verschillende gaven en talenten zijn. Alles is voor jou. Maar je moet nooit vergeten, dat je niet het einddoel bent, dat is Christus. Wij ontvangen alles van Hem en door Hem, maar uiteindelijk gaat het om Zijn glorie. Hij kwam de aarde verlossen van de verdeeldheid en de ruzie die de zonde had gebracht. Het is nu de tijd van de omarming. Alles is het onze en wij zijn van Christus en Christus is van God. Zo zit dat. Schapen moeten nooit vergeten dat ze bij een kudde horen en dat de kudde van de Herder is.

vrijdag 26 oktober 2012

Als een adelaar

Vervulling Psalm 103:5
‘Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.’

Hoe moet je Gods liefde en goedheid beschrijven? Hoe moet je laten zien dat het Gods karakter is jou gelukkig en gezond, sterk en krachtig te maken? De psalmist gebruikt het beeld van een adelaar, de indrukwekkende vogel die boven zijn vijanden vliegt en die zijn uiterlijk jaarlijks vernieuwd. Sinds de dood op aarde ging heersen, begon ook de aftakeling. We zijn er zo aan gewend geraakt, dat we niet meer geloven dat het omkeerbaar is. Maar door de opstanding van Jezus is het herstel op aarde begonnen. Eerst de binnenkant, eerst een nieuwe Geest in ons binnenste en van daaruit vernieuwing van denken en een gezond leven. God overlaadt ons dag aan dag met schoonheid en geluk. Wanneer je iets tegenkomt wat nog niet vernieuwd is, kan je zeggen: ‘Ook dat wordt nieuw, want Gods kracht is door niets meer te stoppen. Zijn gunstbewijzen zijn nieuw elke morgen.’

donderdag 25 oktober 2012

Licht in de duisternis

Flexibiliteit Psalm 112:4-5
‘Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.’

Wie eenmaal begrepen heeft wat Gods koninkrijk inhoudt, hoeft zich nergens meer zorgen over te maken. Waar de wereld zich druk om maakt, is voor hem geen probleem meer. Hij leeft in het licht van Gods genade en liefde, weet zich geliefd en weet zich gezegend. Hij let niet meer op wat hij ziet, maar hij let op Jezus. Door Hem kent hij de Vader als levensbron. Hij weet dat je van geven rijker wordt, hij weet dat Vader hem kent en doorgrondt en hem vreugde schenkt en vrede. Onder alle omstandigheden kan hij gerust zijn, want God is met hem. Hij hoeft niet te liegen en te bedriegen, maar kan eerlijk zaken doen, eerlijk leven en eerlijk delen vanuit vrijheid en geborgenheid. Het koninkrijk van God is de plaats waar hij opgroeit en in zijn hart is rust. Dit leven is voor ieder mens beschikbaar en mogelijk. Je ontvangt het door het horen en aannemen van het evangelie van Jezus, de Christus.

woensdag 24 oktober 2012

Voor eeuwig geliefd

Doodsangst Psalm 48:14
‘Zo is God, onze God, nu en altijd, hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Angst voor de dood hoeft een kind van God niet meer te hebben. Jezus heeft gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven en in eeuwigheid niet sterven.’ Jezus heeft de dood overwonnen en voor ons heeft Hij de dood ondergaan, zodat wij rechtstreeks naar Gods Vaderhuis gaan als we ons lichaam verlaten. We zullen de dood en het dodenrijk niet zien en niet binnengaan. Angst om niet binnengelaten te worden hoeft een kind van God ook niet te hebben. Er is ons toegang verleend aan het kruis toen het voorhangsel van boven naar beneden openscheurde en er een weg werd geopend naar Gods troon. We hebben vrijmoedig toegang tot die troon, want het is Gods genadetroon. Jezus heeft Zijn bloed daar gebracht als een volkomen verzoening voor al onze zonden. Hij is daar zelf als onze Voorspraak. Niet dat we nog moeten twijfelen of we wel aanvaard zullen worden, maar om ons te herinneren aan het volbrachte werk aan het kruis. De tekst leert ons dat God niet verandert, Hij is altijd dezelfde liefhebbende Vader vandaag, morgen en tot over de dood.

dinsdag 23 oktober 2012

Gelovige ouders

Familie Spreuken 22:6
“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.”
Jong geleerd, oud gedaan, zeggen we dan. Wat is het heerlijk als kinderen ouders hebben die hen voorgaan in het geloof. Als ze van jongs af aan beleven wat geloof betekent. Wat dat betreft is de Here Jezus in een perfecte omgeving opgegroeid. Zowel Jozef als Maria waren mensen van geloof. God sprak met hen en ze lieten zich erdoor leiden. Maria zei: ‘Mij geschiede naar uw woord.’ Het woord van God – van Hem zelf ontvangen – was de motivatie voor hun handelen. Niet wat mensen ervan vonden, maar wat God zei, bepaalde hun keuzes. Kinderen worden apart gezet, geheiligd, door het geloof van de ouders, zelfs al is het er maar een.

maandag 22 oktober 2012

De regenboog

Trouw Genesis 9:16
‘Als ik de boog in de wolken zie, zal ik denken aan het verbond dat voor altijd zal bestaan tussen mij en alle levende wezens op de aarde.’

De regenboog is een bekend fenomeen uit de natuurkunde. Het licht van de zon valt door waterdruppels die als prisma werken in zeven kleuren uiteeen. De regenboog kwam pas na de zondvloed aan de hemel, omdat het voor die tijd nooit had geregend op aarde. God zegt: ‘Als ik de boog zie, denk ik aan het verbond tussen Mij en alle levende wezens. Nooit meer zal de aarde door water worden verzwolgen.’ Weet je dat er rondom Gods troon ook een regenboog is? Die boog wijst naar een ander verbond, het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Nooit meer zal iemand door Gods toorn worden getroffen wegens dat verbond. Voor wie in Christus zijn, is er geen veroordeling meer. De natuurlijke regenboog herinnert de mensen op aarde aan Jezus. Hij is onder Gods oordeel geweest in onze plaats. Als God de boog in de wolken ziet, kijkt Hij naast zich op de troon. Daar is het licht der wereld en het levende water tot een eeuwige regenboog geworden. Jezus is Gods verbond met alle levende wezens op aarde.

zondag 21 oktober 2012

Brood

Eeuwigheid Johannes 6:51
‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Het brood dat Ik voor het leven van de wereld zal geven, is mijn lichaam.’

Toen Israël op weg was naar het beloofde land Kanaän kreeg het elke dag manna te eten. Het was brood uit de hemel. God legde het elke dag voor Zijn volk neer, maar ze moesten het zelf oppakken, verzamelen en verwerken tot brood. Zo is het ook met Jezus. Hij is het levende brood, het levendmakende brood. God heeft het voor ons klaargelegd, maar wij moeten het oppakken in geloof. Het feit dat het er ligt heeft geen effect op je leven. Het feit dat Jezus voor je gestorven is en opgestaan, zal geen enkel effect hebben, als je die waarheid niet tot je neemt en daaruit leeft. Je moet het brood eten, het moet in je zitten, je helemaal vullen. Alles in je leven is afgestemd op Jezus. Wat heeft Hij me gegeven, wat ga ik ermee doen. Hoe pas ik toe wat ik geloof? Niet letten op wat je ziet of voelt, maar leven uit het geloof van wat je hebt begrepen over Jezus. Door Zijn bloed ben ik gerechtvaardigd, door Zijn striemen genezen. Zijn Geest vervult mij. Hij leidt mij in de waarheid, Gods woord. Wat een heerlijk brood.

zaterdag 20 oktober 2012

Laat je geloof niet roven

Afgunst Spreuken 23:17
‘Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER.’

Waarom zou een kind van God nog jaloers moeten zijn en op wie, hij bezit immers alles in Christus? Jaloersheid is een uiting van ongeloof en dat maakt je geloof vruchteloos en krachteloos. De duivel heeft geen enkele macht meer, alles is hem afgenomen, daarom probeert hij ons voor te liegen dat God niet voor ons zorgt. Hij wijst naar gebieden waar Gods glorie nog niet zichtbaar is en brengt je aan het twijfelen. Daarmee schakelt hij je geloof uit en kan God je niet geven wat Hij wilde. We ontvangen uit geloof, we leven uit geloof, dragen vrucht uit geloof, doen de werken van Jezus en grotere nog uit geloof. Wanneer dat geloof uitgeschakeld kan worden door twijfel of jaloezie, stopt de stroom van zegeningen. Het is alsof je het lichtknopje hebt uitgeschakeld. Heb ontzag voor de Heer, geloof Zijn woorden en vertrouw erop dat Hij zal doen wat Hij heeft beloofd. Hij zorgt voor je uit liefde, maar je ontvangt uit geloof.

vrijdag 19 oktober 2012

Verslagen vijanden

Vijanden Deuteronomium 20:4
‘De HEER, uw God, gaat met u mee, hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand; hij schenkt u de overwinning.’

Wat is het toch heerlijk om onder het nieuwe verbond te leven. Er is geen vijand meer die nog verslagen moet worden, Jezus heeft ermee afgerekend aan het kruis. We zijn meer bevoorrecht dan David die nog met Goliath de strijd aanging. We zijn meer bevoorrecht dan Jozua die met de inwoners van Kanaän moest afrekenen. We zijn zelfs meer dan overwinnaar, omdat Jezus zelfs de dood heeft overwonnen. Daarom roept Paulus in triomf uit: ‘Dood waar is uw prikkel?’ Het enige wat ons kan afhouden om te genieten van onze hemelse positie is de gedachte dat de overwinning nog behaald moet worden. We reageren vaak op situaties alsof de strijd nog gestreden moet worden. De waarheid is dat God met ons is en dat elke vijand verslagen aan ons is overgeleverd. Hartstikke waar voor wie het in geloof aanneemt.

donderdag 18 oktober 2012

Geen zorgen

Twijfel Lukas 12:29-31
‘Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’

De dagelijkse zorgen kunnen je zo in beslag nemen, dat je je zicht op Gods trouw verliest. Hij zegt dat Hij voor ons zal zorgen en dan is het ook zo. Binnen je eigen mogelijkheden zie je misschien geen ruimte, maar Gods mogelijkheden zijn eindeloos. Hij zorgde voor Elia bij een beek die opdroogde. Elia zag dagelijks zijn eigen mogelijkheden verminderen, maar God werd er niet door gehinderd. De enige die last heeft van zorgen maken ben je zelf. God blijft echt wel trouw, maar Hij wil ook dat je gelukkig bent als je niet ziet hoe het verder moet. Hij weet het en Hij zorgt voor je. In Zijn koninkrijk ben jij net zo geliefd als Jezus en net zo onbezorgd als Hij. Elke nieuwe dag is een stukje van je hoopvolle toekomst. Je wordt per dag rijker en rijker door het zien van Gods trouw en liefde. En niet te vergeten doordat Hij je geeft wat je nodig hebt naar de maat van Zijn genade.

woensdag 17 oktober 2012

Tegen alles bestand

Ontevredenheid Filippenzen 4:12-13
‘Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.’

Vertelt Paulus hier dat je het leven maar moet nemen zoals het komt? Absoluut niet. Hij legt hier uit welke tegenstand hij heeft ondervonden bij het verkondigen van het evangelie. Satan heeft op allerlei manieren geprobeerd hem het werken onmogelijk te maken, maar Paulus zegt: ‘Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.’ Jezus heeft gezegd: ‘In de wereld lijd je verdrukking, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’ Wie als getuige van Jezus leeft, krijgt te maken met tegenstand, haat, laster, verdrukking om Christus wil, dat is normaal. Daar mag je je in verheugen, zegt Jezus, je loon zal zeer groot zijn. Met andere woorden, het levert veel op, je zal een goede oogst krijgen van je inspanningen. Maar onder welke omstandigheden ook, je bent ertegen bestand door hem die je kracht geeft.

dinsdag 16 oktober 2012

Luister aandachtig

Discipline Spreuken 13:1
‘Een verstandige zoon luistert aandachtig naar zijn vaders lessen, maar een spotter slaat bestraffing in de wind.’

Jezus zei: ‘Ik doe nooit iets uit mezelf.’ En ergens anders: ‘Ik zoek niet Mijn eer, maar die van Mijn Vader.’ Je eert God als je naar Hem luistert. Jezus zegt dat je de liefde voor Hem kunt afmeten aan het doen van Zijn woorden. Gods wijsheid is zoveel wijzer dan dat van mensen, het is heel onverstandig om Zijn raad in de wind te slaan. Alles wat God de Vader zegt is vol liefde en genade. Hij houdt van Zijn kinderen en wil dat ze worden gezegend. Gods woorden komen tot ons uit de Bijbel, ze hebben gezag en houden stand in eeuwigheid. Jezus wist dit en als het erop aan kwam zei Hij: ‘Er staat geschreven …’ Paulus schrijft: Laat het woord van God rijkelijk in u wonen, zodat je het kunt gebruiken als het nodig is. Gods woorden houden beloftes in en vormen je geestelijke voedsel. Gods woorden zijn vol kracht en doven elke brandende pijl van de vijand. Gods woord geeft richting aan je leven en is een lamp voor je voet. Heel onverstandig om dat alles in de wind te slaan.

maandag 15 oktober 2012

Gaat u zitten

Wanhoop Mattheüs 11:28-29
‘Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden.’

Als je bij een dokter of hulpverlener binnenkomt is het eerste wat je hoort: ‘Gaat u zitten.’ Dat is het beste advies wat je kunt krijgen. Het is ook wat Jezus zegt: ‘Ga even zitten en kom tot rust.’ Maria zat aan de voeten van Jezus toen ze het beste deel had gekozen, haar zus Martha was druk bezig en zat vol verwijten. Jezus zegt tegen haar: ‘Martha, ga eens even zitten.’ Door het juk van Jezus – het kruis waaraan Hij stierf – komen we in de rust. We mogen nu bij Hem zitten, het werk is gedaan, er is rust. We praten met elkaar en Zijn woorden zijn vriendelijk en zacht. Hij stelt me gerust en zegt dat alles goed is. Langzaam maar zeker voel ik de rust terugkeren en weet ik weer. Ik mag Zijn juk op me nemen en tot rust komen. Ik mag begrijpen wat Hij voor mij gedaan heeft en wat het nu voor mij betekent. Dat geeft me rust en ik voel me weer geliefd.

zondag 14 oktober 2012

Jezus heelt al je wonden

Depressie Psalm 147:3
‘Mensen met een gebroken hart vinden bij Hem genezing; Hij heelt alle wonden.’

Je hart kan breken van verdriet of teleurstelling, maar Jezus is in staat je wonden te helen. Hij heeft zijn eigen hart gegeven om jouw hart te genezen. Hij gaf zijn lichaam voor jouw gezondheid. Jesaja zegt, de straf die ons de vrede (shalom=heelheid) aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen zijn we genezen. Als we gaan beseffen dat Jezus ook onze smarten heeft gedragen in Zijn eigen lichaam, komen we de rust binnen. Als alle vrienden ons verlaten, blijft Hij trouw. Als iedereen ons afwijst, blijft Hij voor ons. Als we denken dat niemand weet hoe we lijden, zegt Hij: ‘Ik weet het.’ Hij heelt onze wonden door Zijn liefde en trouw. Hij geneest onze harten door liefde, niet door medelijden. We hebben niet iemand nodig die met ons in de put gaat zitten, maar iemand die ons eruit haalt. Niet terugkijken maar vooruit. Verwachten dat het genezen zal omdat Hij met ons is. Hij geeft ons vrede.

zaterdag 13 oktober 2012

Word gered

Correctie 1Corintiërs 11:32
‘Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden.’

Wat is dat, het oordeel des Heren waardoor we worden opgevoed en gevormd? Het is de kennis van het werk van Jezus. Het diepe inzicht in wat Hij heeft gedaan. Het oordeel van God over de zonde dat door Jezus is gedragen. Daardoor worden we gered van het oordeel over de wereld. Er is nog maar een zonde op aarde die Jezus niet heeft kunnen verzoenen en dat is de zonde van het ongeloof. Jezus zegt dat de wereld overtuigd wordt van zonde, namelijk dat ze in Mij niet geloven. De Heilige Geest overtuigt de wereld van het verlossingswerk van Jezus. Hij wijst daar voortdurend en uitsluitend op. Maar wie dat afwijst en verder leeft in ongeloof zal met de wereld worden veroordeeld. God heeft Zijn hand in liefde uitgestoken naar de wereld, maar je moet hem grijpen door geloof. Dan ben je voor eeuwig verzoend en zijn al je zonden vergeven.

vrijdag 12 oktober 2012

Voorspoed en geluk

Tevredenheid Job 36:11
‘Als zij gehoorzamen en hem zullen dienen, leven zij tot in lengte van dagen in voorspoed, brengen zij hun jaren door in geluk.’

Voor Elihu, een vriend van Job, was het eenvoudig. Zijn evangelie was samen te vatten in een zin: ‘Wie gehoorzaamt wordt gezegend, wie niet gehoorzaamt wordt gestraft.’ Dus Job…. Je begrijpt dat Job daar weinig aan had. Ook vandaag de dag denken veel mensen op deze manier. Maar er is intussen na Job wel wat veranderd op aarde. Jezus is gekomen om ieder mens met God te verzoenen. Door Zijn bloed zijn we voor God voor altijd rechtvaardig en heilig. Niet ons gedrag, maar ons geloof in het volbrachte werk van Jezus geeft ons leven tot in lengte van dagen voorspoed en alleen door Hem kunnen we onze jaren doorbrengen in geluk.

donderdag 11 oktober 2012

Geen oordeel maar redding

Veroordeling Johannes 3:17
‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.’

Waarom zou er toch zo uitdrukkelijk bij staan dat Jezus niet gekomen is om een oordeel te vellen? Was het niet genoeg om te vertellen wat Hij wel kwam doen? Kennelijk zit de angst voor een oordeel er zo diep in bij de mensen, dat het speciaal wordt genoemd. Jezus is NIET gekomen om te veroordelen, maar WEL om te redden. Oordelen hoort bij de wet, zonder wet is er geen veroordeling. De wet had aangetoond dat de mens een veroordeling verdiende, dat hij schuldig was tegenover God. Des te meer is het Gods liefde die benadrukt dat dat oordeel NIET komt, maar dat er redding is. Het is tot op de dag van vandaag moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat er GEEN oordeel maar redding is gekomen. Jezus heeft je gered door zelf het oordeel te dragen. Hij heeft je verlost en verzoend met God. Daarvoor gaf Hij zijn leven, maar dat ligt nu achter ons. Het is volbracht en zal nooit weer gebeuren. Je bent voor eeuwig verlost en verzoend, voor eeuwig geaccepteerd als Gods kind door het bloed van Jezus.

woensdag 10 oktober 2012

Eerlijk en rijk

Competitie Spreuken 16:19
‘Het is beter in eenvoud te leven met de verdrukten, dan in weelde met de onderdrukkers.’

Deze tekst lijkt eenvoud te verkiezen boven rijkdom, maar dat is slechts schijn. De eenvoud komt kennelijk door de onderdrukking, en zo komt de weelde bij de onderdrukkers. De tekst gaat er dus niet over dat je geen rijkdom mag bezitten, maar dat je die niet moet verkrijgen door onderdrukking. Het is Gods genade die je rijk maakt, zodat je overvloedig en koninklijk met anderen kan delen. Je kunt omzien naar de verdrukten, omdat God je zegent. Het is Jezus zelf die spreekt over het feit dat de boze een dief en een rover is, maar dat Hij is gekomen om overvloedig te geven. God is niet tegen rijkdom, maar Hij is tegen diefstal en onderdrukking. Liever arm en eerlijk, dan rijk en onbetrouwbaar als ik daar tussen moet kiezen. Gods keuze is rijk en eerlijk, zodat je de armen kunt verzorgen. Het is Gods eer je rijk te zegenen in alle opzichten, zodat je in Zijn naam kan geven.

dinsdag 9 oktober 2012

Je bent heilig

Communicatie 1Petrus 1:15
‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.’

‘Word heilig’, klinkt als een opdracht maar het is een uitdrukking van verlangen. ‘Kijk dan zelf’, zou je kunnen zeggen, ‘Kijk dan zelf hoe heilig je geworden bent in Christus.’ Wanneer je begrijpt wat het betekent dat God het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden opende toen Jezus stierf aan het kruis, begrijp je ook dat je zelf niets kunt doen om heilig voor God te worden. Je bent heilig gemaakt. Hoe meer je gaat begrijpen wat Jezus heeft gedaan om jou volkomen te reinigen van al je zonden, hoe meer je gaat begrijpen dat je nu heilig en rein bent voor God voor eeuwig. Leven vanuit dat besef maakt je gedrag heilig, als een vrucht van het besef van Jezus’ volbrachte werk.

maandag 8 oktober 2012

Rijkdom van een volledig inzicht

Christengemeenschap Colossenzen 2:2
‘Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus.’

De strijd tussen wet en genade bepaalde het leven van Paulus. Sinds hij de genade had ontmoet in de persoon van Jezus, wilde hij radicaal afrekenen met het wettische denken in het leven van zijn tijdgenoten. Hij was een boodschapper geworden van het evangelie van genade. Buiten de wet om was er verlossing, vergeving en verzoening door het bloed van Jezus. Ook aan de gelovigen in Colosse is dat nieuws gebracht, maar de kans om terug te vallen naar de wet was groot. Daarom schrijft hij deze prachtige brief, waarin hij opnieuw uitlegt dat het kennen van Jezus betekent dat je hart wordt getroost en dat het door Gods liefde verenigt wat de wet gescheiden hield. Hij noemt het een voorrecht om dit grote geheim te mogen kennen, Jezus, in wie alle rijkdom van God naar ons toegekomen is. Het kennen van Gods genade door het kennen van Jezus verenigt elke groep in liefde en dankbaarheid.

zondag 7 oktober 2012

Simpel genoeg

Kinderen Mattheüs 11:25
‘In die tijd zei Jezus: ‘Vader, Heer van hemel en aarde, ik dank u, dat u aan de allerkleinsten hebt onthuld wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden.’

De wijzen en geleerden uit de tijd van Jezus waren de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Zij meenden dat hun geleerdheid het koninkrijk van God voor hen zou openen. Jezus liet zien dat de werkelijkheid van Gods koninkrijk niet het gevolg is van veel studeren, maar van horen en ontvangen. De houding van de geleerden was: ‘Ik zal jou eens vertellen wat je allemaal verkeerd doet en wat je moet doen om aanvaardbaar te worden.’ De houding van de kinderen was: ‘Ik vind het fijn bij U, U maakt me blij.’ Jezus kwam het verlorene zoeken, Jezus zoekt nog steeds het verlorene. Mensen die begrijpen dat ze zonder Jezus verloren zijn, kunnen Gods kinderen worden. Ach het is allemaal niet zo ingewikkeld.

zaterdag 6 oktober 2012

Je vermogen is Jezus

Ondernemen Deuteronomium 8:18
‘Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.’

Het verbond dat ‘met uw vaderen’ is gesloten, is het wetsverbond van Mozes. Dat verbond stelde allerlei voorwaarden aan het verkrijgen van zegen. Hier staat de belofte dat God kracht verleent om vermogen te verwerven. Dat is mooi, maar je moet je er wel voor inspannen. Onder het nieuwe verbond, het genadeverbond van Jezus, moeten we geen vermogen verwerven, maar is Jezus ons vermogen. We bezitten alles in Hem. De kracht om dat vermogen te beseffen en te gebruiken is de Heilige Geest. Wanneer we ziek zijn, wijst de Heilige Geest ons op de striemen van Jezus die ons genezing hebben gebracht. Wanneer onze financiën onder druk staan, wijst de Geest ons op Jezus, die arm werd om ons rijk te maken. Wanneer onze relaties verslechteren, wijst Hij op Jezus die ons nooit zal begeven of verlaten. Onze rijkdom is Jezus. We hebben een beter verbond dan Mozes en betere beloftes, omdat we een betere Hogepriester hebben die ons heeft verzoend met God en ons alles heeft geschonken door geloof.

vrijdag 5 oktober 2012

Verwondering

Boosheid Spreuken 15:1
‘Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.’

‘Ik veroordeel je niet’, zei Jezus tegen de op overspel betrapte vrouw. En tegen haar aanklagers zei Hij: ’Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ Jezus wist als geen ander door zijn woorden een situatie te veranderen. Hij liet met zijn woorden zien, dat mensen anders moeten kijken. Niet zoeken naar schuld of de schuldige, maar zien hoe God voor ieder genadig is. Niet alleen de vrouw werd niet veroordeeld, ook de aanklagers niet. Ze begrepen door Jezus woorden dat ze de situatie verkeerd hadden beoordeeld. Zodra we onze problemen, onze ergernissen, onze boosheid onder Gods genade plaatsen, komt er rust van binnen. Dan kijken we anders naar elkaar en naar onze omstandigheden, dan spreken we anders tegen elkaar. De woede bedaard en het besef komt weer boven dat er niemand voor God kan bestaan zonder Zijn genade. Houd je oog gericht op Jezus in plaats van op elkaar. Jezus verandert boosheid in verwondering.