woensdag 31 oktober 2012

Ons erfdeel in Christus

Acceptatie Efeziërs 1:11
‘In onze verbondenheid met hem hebben wij ons erfdeel ontvangen. Zo is het van tevoren beslist in het plan van God, die alles uitvoert zoals hij het wil.’

We hebben een goede Vader die wil dat het met Zijn kinderen ook goed gaat. Toen de ‘verloren zoon’ thuis kwam, kreeg hij van zijn vader schone kleren en een ring om zijn vinger. Daarna was het feest omdat hij weer thuis was. Dat is een illustratie voor elke christen die uit de wereld Gods koninkrijk binnengaat. God de Vader bekleedt Zijn kinderen met gerechtigheid en heiligheid, Hij geeft ze de autoriteit om namens Hem te regeren op aarde en maakt ze klaar voor het grote bruiloftsfeest dat voor Jezus wordt gevierd. We zijn voor eeuwig verbonden met Christus en delen voor eeuwig in Zijn erfenis. Al het Zijne is nu ook het onze. Omdat Jezus Gods volheid is, hebben wij die volheid gekregen in Hem. Al Gods liefde, al Gods wijsheid, al Gods kracht, al Gods autoriteit, Zijn hele Naam is ons gegeven, zodat we vrij en in vrede kunnen leven. Zo is Gods wil van voor de grondlegging van de wereld uitgevoerd. Het plan van God is dat we voor eeuwig Zijn kinderen zullen zijn door Jezus Christus. Dat is Zijn wil voor ons en zo heeft Hij het ook gedaan. Ons deel is slechts het erfdeel aan te nemen en eruit te leven door geloof.

dinsdag 30 oktober 2012

Grijp het eeuwige leven

Geloof Johannes 3:18
‘Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.’

Stel je voor dat je hangend over een stuk hout op de oceaan drijft. Geen voedsel of water tot je beschikking, haaien om je heen en geen spoortje land in zicht. Plotseling is daar een reddingsboot, die jou uit het water wil tillen en veilig aan land wil brengen. Je begrijpt heel goed dat je zonder hulp verloren bent, maar je weigert toch je te laten redden, hoe dom is dat? Dit is wat Johannes beschrijft, je bent verloren zonder hulp van Jezus. Als je Hem afwijst, is redding onmogelijk. God wil dat alle mensen behouden worden, maar kennelijk wil niet iedereen die behoudenis ontvangen. Tragisch maar waar. Jezus treurde over de houding van Jeruzalem, Hij had hen willen verzamelen onder zijn vleugels, zoals een hen doet met haat kuikens, maar ze wezen Hem af. God heeft er alles aan gedaan om iedereen te behouden, maar uiteindelijk beslis je zelf of je Gods uitgestoken hand wil aannemen.

maandag 29 oktober 2012

Ik ken u bij uw naam

Genade Exodus 33:17
‘Toen zei de Here tegen Mozes: Ook dit woord dat u spreekt, zal Ik doen, want u hebt genade gevonden in Mijn ogen en Ik ken u bij uw naam.’

Mozes was een mens als iedereen, hij maakte fouten, was bang op zijn tijd, verloor soms zijn geduld, maar er was iets in het leven van Mozes dat alleen God zag: Jezus. Mozes was een beeld van Jezus. Hij overwon de dood, redde Gods volk uit slavernij en leidde hen naar de vrijheid. Mozes vertegenwoordigde God op aarde, hij was een middelaar. Als God naar Mozes keek, zag Hij Jezus in hem. De zinsnede: ‘Ik ken u bij uw naam’, is in dit verband veelzeggend. Ik ken u door De Naam. Gods genade is nooit gebaseerd op het gedrag van de mens, genade kun je niet afdwingen door je gedrag. Genade kun je ontdekken in Gods karakter, genade word je geschonken op grond van je geloof in Jezus. Van Mozes wordt gezegd dat hij zijn blik gericht hield op de Onzienlijke. Hij zag Gods genade en op grond van die genade sprak hij met God. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken, maar je kunt Hem alleen vinden door Jezus. Wanneer je Jezus ziet, heb je Gods genade gevonden. Op grond van Zijn Naam word je gezegend.

zondag 28 oktober 2012

Bij God is je geheim veilig

Roddel Spreuken 11:13
‘Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.’

Farizeeërs en Schriftgeleerden houden ervan de fouten van anderen in het licht te stellen. Ze zoeken op die manier de eer van mensen. Kijk eens, wij doen zulke dingen niet. De Here Jezus kijkt er dwars doorheen als Hij zegt, dat ze alleen de buitenkant van de beker reinigen. Het zijn gewitte wanden, maar van binnen vol doodsbeenderen. Waarom roddelen mensen zo graag? Om de schijn op te houden dat ze zelf zo niet zijn. Helaas, het is maar schijn, want ze zijn precies eender. Als je niet wil dat je geheimen bekend worden, vertel ze dan niet. De ervaring leert, dat weinig mensen kunnen zwijgen. De enige die nooit iets nadeligs over je zal vertellen is God. Hij is door en door betrouwbaar. Vertel daarom je geheimen aan Hem, daar zijn ze veilig.

zaterdag 27 oktober 2012

Alles het uwe

Alles 1 Corintiërs 3:21-23
‘Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u; of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst-álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.’

De duivel is er als de kippen bij om mensen tegen elkaar op te zetten en tegen elkaar uit te spelen. Hij wijst op de verschillen en hangt er een oordeel aan. Het ene is goed en het andere is fout. Maar goed en fout bestaan niet onder het nieuwe verbond. Er zijn geen wetten meer die ons beoordelen. Paulus wijst er in zijn brief op dat we elkaar moeten insluiten en niet uitsluiten. We vullen elkaar aan, het is fijn dat er verschillende gaven en talenten zijn. Alles is voor jou. Maar je moet nooit vergeten, dat je niet het einddoel bent, dat is Christus. Wij ontvangen alles van Hem en door Hem, maar uiteindelijk gaat het om Zijn glorie. Hij kwam de aarde verlossen van de verdeeldheid en de ruzie die de zonde had gebracht. Het is nu de tijd van de omarming. Alles is het onze en wij zijn van Christus en Christus is van God. Zo zit dat. Schapen moeten nooit vergeten dat ze bij een kudde horen en dat de kudde van de Herder is.

vrijdag 26 oktober 2012

Als een adelaar

Vervulling Psalm 103:5
‘Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.’

Hoe moet je Gods liefde en goedheid beschrijven? Hoe moet je laten zien dat het Gods karakter is jou gelukkig en gezond, sterk en krachtig te maken? De psalmist gebruikt het beeld van een adelaar, de indrukwekkende vogel die boven zijn vijanden vliegt en die zijn uiterlijk jaarlijks vernieuwd. Sinds de dood op aarde ging heersen, begon ook de aftakeling. We zijn er zo aan gewend geraakt, dat we niet meer geloven dat het omkeerbaar is. Maar door de opstanding van Jezus is het herstel op aarde begonnen. Eerst de binnenkant, eerst een nieuwe Geest in ons binnenste en van daaruit vernieuwing van denken en een gezond leven. God overlaadt ons dag aan dag met schoonheid en geluk. Wanneer je iets tegenkomt wat nog niet vernieuwd is, kan je zeggen: ‘Ook dat wordt nieuw, want Gods kracht is door niets meer te stoppen. Zijn gunstbewijzen zijn nieuw elke morgen.’

donderdag 25 oktober 2012

Licht in de duisternis

Flexibiliteit Psalm 112:4-5
‘Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.’

Wie eenmaal begrepen heeft wat Gods koninkrijk inhoudt, hoeft zich nergens meer zorgen over te maken. Waar de wereld zich druk om maakt, is voor hem geen probleem meer. Hij leeft in het licht van Gods genade en liefde, weet zich geliefd en weet zich gezegend. Hij let niet meer op wat hij ziet, maar hij let op Jezus. Door Hem kent hij de Vader als levensbron. Hij weet dat je van geven rijker wordt, hij weet dat Vader hem kent en doorgrondt en hem vreugde schenkt en vrede. Onder alle omstandigheden kan hij gerust zijn, want God is met hem. Hij hoeft niet te liegen en te bedriegen, maar kan eerlijk zaken doen, eerlijk leven en eerlijk delen vanuit vrijheid en geborgenheid. Het koninkrijk van God is de plaats waar hij opgroeit en in zijn hart is rust. Dit leven is voor ieder mens beschikbaar en mogelijk. Je ontvangt het door het horen en aannemen van het evangelie van Jezus, de Christus.

woensdag 24 oktober 2012

Voor eeuwig geliefd

Doodsangst Psalm 48:14
‘Zo is God, onze God, nu en altijd, hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Angst voor de dood hoeft een kind van God niet meer te hebben. Jezus heeft gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven en in eeuwigheid niet sterven.’ Jezus heeft de dood overwonnen en voor ons heeft Hij de dood ondergaan, zodat wij rechtstreeks naar Gods Vaderhuis gaan als we ons lichaam verlaten. We zullen de dood en het dodenrijk niet zien en niet binnengaan. Angst om niet binnengelaten te worden hoeft een kind van God ook niet te hebben. Er is ons toegang verleend aan het kruis toen het voorhangsel van boven naar beneden openscheurde en er een weg werd geopend naar Gods troon. We hebben vrijmoedig toegang tot die troon, want het is Gods genadetroon. Jezus heeft Zijn bloed daar gebracht als een volkomen verzoening voor al onze zonden. Hij is daar zelf als onze Voorspraak. Niet dat we nog moeten twijfelen of we wel aanvaard zullen worden, maar om ons te herinneren aan het volbrachte werk aan het kruis. De tekst leert ons dat God niet verandert, Hij is altijd dezelfde liefhebbende Vader vandaag, morgen en tot over de dood.

dinsdag 23 oktober 2012

Gelovige ouders

Familie Spreuken 22:6
“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.”
Jong geleerd, oud gedaan, zeggen we dan. Wat is het heerlijk als kinderen ouders hebben die hen voorgaan in het geloof. Als ze van jongs af aan beleven wat geloof betekent. Wat dat betreft is de Here Jezus in een perfecte omgeving opgegroeid. Zowel Jozef als Maria waren mensen van geloof. God sprak met hen en ze lieten zich erdoor leiden. Maria zei: ‘Mij geschiede naar uw woord.’ Het woord van God – van Hem zelf ontvangen – was de motivatie voor hun handelen. Niet wat mensen ervan vonden, maar wat God zei, bepaalde hun keuzes. Kinderen worden apart gezet, geheiligd, door het geloof van de ouders, zelfs al is het er maar een.

maandag 22 oktober 2012

De regenboog

Trouw Genesis 9:16
‘Als ik de boog in de wolken zie, zal ik denken aan het verbond dat voor altijd zal bestaan tussen mij en alle levende wezens op de aarde.’

De regenboog is een bekend fenomeen uit de natuurkunde. Het licht van de zon valt door waterdruppels die als prisma werken in zeven kleuren uiteeen. De regenboog kwam pas na de zondvloed aan de hemel, omdat het voor die tijd nooit had geregend op aarde. God zegt: ‘Als ik de boog zie, denk ik aan het verbond tussen Mij en alle levende wezens. Nooit meer zal de aarde door water worden verzwolgen.’ Weet je dat er rondom Gods troon ook een regenboog is? Die boog wijst naar een ander verbond, het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Nooit meer zal iemand door Gods toorn worden getroffen wegens dat verbond. Voor wie in Christus zijn, is er geen veroordeling meer. De natuurlijke regenboog herinnert de mensen op aarde aan Jezus. Hij is onder Gods oordeel geweest in onze plaats. Als God de boog in de wolken ziet, kijkt Hij naast zich op de troon. Daar is het licht der wereld en het levende water tot een eeuwige regenboog geworden. Jezus is Gods verbond met alle levende wezens op aarde.

zondag 21 oktober 2012

Brood

Eeuwigheid Johannes 6:51
‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Het brood dat Ik voor het leven van de wereld zal geven, is mijn lichaam.’

Toen Israël op weg was naar het beloofde land Kanaän kreeg het elke dag manna te eten. Het was brood uit de hemel. God legde het elke dag voor Zijn volk neer, maar ze moesten het zelf oppakken, verzamelen en verwerken tot brood. Zo is het ook met Jezus. Hij is het levende brood, het levendmakende brood. God heeft het voor ons klaargelegd, maar wij moeten het oppakken in geloof. Het feit dat het er ligt heeft geen effect op je leven. Het feit dat Jezus voor je gestorven is en opgestaan, zal geen enkel effect hebben, als je die waarheid niet tot je neemt en daaruit leeft. Je moet het brood eten, het moet in je zitten, je helemaal vullen. Alles in je leven is afgestemd op Jezus. Wat heeft Hij me gegeven, wat ga ik ermee doen. Hoe pas ik toe wat ik geloof? Niet letten op wat je ziet of voelt, maar leven uit het geloof van wat je hebt begrepen over Jezus. Door Zijn bloed ben ik gerechtvaardigd, door Zijn striemen genezen. Zijn Geest vervult mij. Hij leidt mij in de waarheid, Gods woord. Wat een heerlijk brood.

zaterdag 20 oktober 2012

Laat je geloof niet roven

Afgunst Spreuken 23:17
‘Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER.’

Waarom zou een kind van God nog jaloers moeten zijn en op wie, hij bezit immers alles in Christus? Jaloersheid is een uiting van ongeloof en dat maakt je geloof vruchteloos en krachteloos. De duivel heeft geen enkele macht meer, alles is hem afgenomen, daarom probeert hij ons voor te liegen dat God niet voor ons zorgt. Hij wijst naar gebieden waar Gods glorie nog niet zichtbaar is en brengt je aan het twijfelen. Daarmee schakelt hij je geloof uit en kan God je niet geven wat Hij wilde. We ontvangen uit geloof, we leven uit geloof, dragen vrucht uit geloof, doen de werken van Jezus en grotere nog uit geloof. Wanneer dat geloof uitgeschakeld kan worden door twijfel of jaloezie, stopt de stroom van zegeningen. Het is alsof je het lichtknopje hebt uitgeschakeld. Heb ontzag voor de Heer, geloof Zijn woorden en vertrouw erop dat Hij zal doen wat Hij heeft beloofd. Hij zorgt voor je uit liefde, maar je ontvangt uit geloof.

vrijdag 19 oktober 2012

Verslagen vijanden

Vijanden Deuteronomium 20:4
‘De HEER, uw God, gaat met u mee, hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand; hij schenkt u de overwinning.’

Wat is het toch heerlijk om onder het nieuwe verbond te leven. Er is geen vijand meer die nog verslagen moet worden, Jezus heeft ermee afgerekend aan het kruis. We zijn meer bevoorrecht dan David die nog met Goliath de strijd aanging. We zijn meer bevoorrecht dan Jozua die met de inwoners van Kanaän moest afrekenen. We zijn zelfs meer dan overwinnaar, omdat Jezus zelfs de dood heeft overwonnen. Daarom roept Paulus in triomf uit: ‘Dood waar is uw prikkel?’ Het enige wat ons kan afhouden om te genieten van onze hemelse positie is de gedachte dat de overwinning nog behaald moet worden. We reageren vaak op situaties alsof de strijd nog gestreden moet worden. De waarheid is dat God met ons is en dat elke vijand verslagen aan ons is overgeleverd. Hartstikke waar voor wie het in geloof aanneemt.

donderdag 18 oktober 2012

Geen zorgen

Twijfel Lukas 12:29-31
‘Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’

De dagelijkse zorgen kunnen je zo in beslag nemen, dat je je zicht op Gods trouw verliest. Hij zegt dat Hij voor ons zal zorgen en dan is het ook zo. Binnen je eigen mogelijkheden zie je misschien geen ruimte, maar Gods mogelijkheden zijn eindeloos. Hij zorgde voor Elia bij een beek die opdroogde. Elia zag dagelijks zijn eigen mogelijkheden verminderen, maar God werd er niet door gehinderd. De enige die last heeft van zorgen maken ben je zelf. God blijft echt wel trouw, maar Hij wil ook dat je gelukkig bent als je niet ziet hoe het verder moet. Hij weet het en Hij zorgt voor je. In Zijn koninkrijk ben jij net zo geliefd als Jezus en net zo onbezorgd als Hij. Elke nieuwe dag is een stukje van je hoopvolle toekomst. Je wordt per dag rijker en rijker door het zien van Gods trouw en liefde. En niet te vergeten doordat Hij je geeft wat je nodig hebt naar de maat van Zijn genade.

woensdag 17 oktober 2012

Tegen alles bestand

Ontevredenheid Filippenzen 4:12-13
‘Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.’

Vertelt Paulus hier dat je het leven maar moet nemen zoals het komt? Absoluut niet. Hij legt hier uit welke tegenstand hij heeft ondervonden bij het verkondigen van het evangelie. Satan heeft op allerlei manieren geprobeerd hem het werken onmogelijk te maken, maar Paulus zegt: ‘Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.’ Jezus heeft gezegd: ‘In de wereld lijd je verdrukking, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’ Wie als getuige van Jezus leeft, krijgt te maken met tegenstand, haat, laster, verdrukking om Christus wil, dat is normaal. Daar mag je je in verheugen, zegt Jezus, je loon zal zeer groot zijn. Met andere woorden, het levert veel op, je zal een goede oogst krijgen van je inspanningen. Maar onder welke omstandigheden ook, je bent ertegen bestand door hem die je kracht geeft.

dinsdag 16 oktober 2012

Luister aandachtig

Discipline Spreuken 13:1
‘Een verstandige zoon luistert aandachtig naar zijn vaders lessen, maar een spotter slaat bestraffing in de wind.’

Jezus zei: ‘Ik doe nooit iets uit mezelf.’ En ergens anders: ‘Ik zoek niet Mijn eer, maar die van Mijn Vader.’ Je eert God als je naar Hem luistert. Jezus zegt dat je de liefde voor Hem kunt afmeten aan het doen van Zijn woorden. Gods wijsheid is zoveel wijzer dan dat van mensen, het is heel onverstandig om Zijn raad in de wind te slaan. Alles wat God de Vader zegt is vol liefde en genade. Hij houdt van Zijn kinderen en wil dat ze worden gezegend. Gods woorden komen tot ons uit de Bijbel, ze hebben gezag en houden stand in eeuwigheid. Jezus wist dit en als het erop aan kwam zei Hij: ‘Er staat geschreven …’ Paulus schrijft: Laat het woord van God rijkelijk in u wonen, zodat je het kunt gebruiken als het nodig is. Gods woorden houden beloftes in en vormen je geestelijke voedsel. Gods woorden zijn vol kracht en doven elke brandende pijl van de vijand. Gods woord geeft richting aan je leven en is een lamp voor je voet. Heel onverstandig om dat alles in de wind te slaan.

maandag 15 oktober 2012

Gaat u zitten

Wanhoop Mattheüs 11:28-29
‘Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden.’

Als je bij een dokter of hulpverlener binnenkomt is het eerste wat je hoort: ‘Gaat u zitten.’ Dat is het beste advies wat je kunt krijgen. Het is ook wat Jezus zegt: ‘Ga even zitten en kom tot rust.’ Maria zat aan de voeten van Jezus toen ze het beste deel had gekozen, haar zus Martha was druk bezig en zat vol verwijten. Jezus zegt tegen haar: ‘Martha, ga eens even zitten.’ Door het juk van Jezus – het kruis waaraan Hij stierf – komen we in de rust. We mogen nu bij Hem zitten, het werk is gedaan, er is rust. We praten met elkaar en Zijn woorden zijn vriendelijk en zacht. Hij stelt me gerust en zegt dat alles goed is. Langzaam maar zeker voel ik de rust terugkeren en weet ik weer. Ik mag Zijn juk op me nemen en tot rust komen. Ik mag begrijpen wat Hij voor mij gedaan heeft en wat het nu voor mij betekent. Dat geeft me rust en ik voel me weer geliefd.

zondag 14 oktober 2012

Jezus heelt al je wonden

Depressie Psalm 147:3
‘Mensen met een gebroken hart vinden bij Hem genezing; Hij heelt alle wonden.’

Je hart kan breken van verdriet of teleurstelling, maar Jezus is in staat je wonden te helen. Hij heeft zijn eigen hart gegeven om jouw hart te genezen. Hij gaf zijn lichaam voor jouw gezondheid. Jesaja zegt, de straf die ons de vrede (shalom=heelheid) aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen zijn we genezen. Als we gaan beseffen dat Jezus ook onze smarten heeft gedragen in Zijn eigen lichaam, komen we de rust binnen. Als alle vrienden ons verlaten, blijft Hij trouw. Als iedereen ons afwijst, blijft Hij voor ons. Als we denken dat niemand weet hoe we lijden, zegt Hij: ‘Ik weet het.’ Hij heelt onze wonden door Zijn liefde en trouw. Hij geneest onze harten door liefde, niet door medelijden. We hebben niet iemand nodig die met ons in de put gaat zitten, maar iemand die ons eruit haalt. Niet terugkijken maar vooruit. Verwachten dat het genezen zal omdat Hij met ons is. Hij geeft ons vrede.

zaterdag 13 oktober 2012

Word gered

Correctie 1Corintiërs 11:32
‘Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden.’

Wat is dat, het oordeel des Heren waardoor we worden opgevoed en gevormd? Het is de kennis van het werk van Jezus. Het diepe inzicht in wat Hij heeft gedaan. Het oordeel van God over de zonde dat door Jezus is gedragen. Daardoor worden we gered van het oordeel over de wereld. Er is nog maar een zonde op aarde die Jezus niet heeft kunnen verzoenen en dat is de zonde van het ongeloof. Jezus zegt dat de wereld overtuigd wordt van zonde, namelijk dat ze in Mij niet geloven. De Heilige Geest overtuigt de wereld van het verlossingswerk van Jezus. Hij wijst daar voortdurend en uitsluitend op. Maar wie dat afwijst en verder leeft in ongeloof zal met de wereld worden veroordeeld. God heeft Zijn hand in liefde uitgestoken naar de wereld, maar je moet hem grijpen door geloof. Dan ben je voor eeuwig verzoend en zijn al je zonden vergeven.

vrijdag 12 oktober 2012

Voorspoed en geluk

Tevredenheid Job 36:11
‘Als zij gehoorzamen en hem zullen dienen, leven zij tot in lengte van dagen in voorspoed, brengen zij hun jaren door in geluk.’

Voor Elihu, een vriend van Job, was het eenvoudig. Zijn evangelie was samen te vatten in een zin: ‘Wie gehoorzaamt wordt gezegend, wie niet gehoorzaamt wordt gestraft.’ Dus Job…. Je begrijpt dat Job daar weinig aan had. Ook vandaag de dag denken veel mensen op deze manier. Maar er is intussen na Job wel wat veranderd op aarde. Jezus is gekomen om ieder mens met God te verzoenen. Door Zijn bloed zijn we voor God voor altijd rechtvaardig en heilig. Niet ons gedrag, maar ons geloof in het volbrachte werk van Jezus geeft ons leven tot in lengte van dagen voorspoed en alleen door Hem kunnen we onze jaren doorbrengen in geluk.

donderdag 11 oktober 2012

Geen oordeel maar redding

Veroordeling Johannes 3:17
‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.’

Waarom zou er toch zo uitdrukkelijk bij staan dat Jezus niet gekomen is om een oordeel te vellen? Was het niet genoeg om te vertellen wat Hij wel kwam doen? Kennelijk zit de angst voor een oordeel er zo diep in bij de mensen, dat het speciaal wordt genoemd. Jezus is NIET gekomen om te veroordelen, maar WEL om te redden. Oordelen hoort bij de wet, zonder wet is er geen veroordeling. De wet had aangetoond dat de mens een veroordeling verdiende, dat hij schuldig was tegenover God. Des te meer is het Gods liefde die benadrukt dat dat oordeel NIET komt, maar dat er redding is. Het is tot op de dag van vandaag moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat er GEEN oordeel maar redding is gekomen. Jezus heeft je gered door zelf het oordeel te dragen. Hij heeft je verlost en verzoend met God. Daarvoor gaf Hij zijn leven, maar dat ligt nu achter ons. Het is volbracht en zal nooit weer gebeuren. Je bent voor eeuwig verlost en verzoend, voor eeuwig geaccepteerd als Gods kind door het bloed van Jezus.

woensdag 10 oktober 2012

Eerlijk en rijk

Competitie Spreuken 16:19
‘Het is beter in eenvoud te leven met de verdrukten, dan in weelde met de onderdrukkers.’

Deze tekst lijkt eenvoud te verkiezen boven rijkdom, maar dat is slechts schijn. De eenvoud komt kennelijk door de onderdrukking, en zo komt de weelde bij de onderdrukkers. De tekst gaat er dus niet over dat je geen rijkdom mag bezitten, maar dat je die niet moet verkrijgen door onderdrukking. Het is Gods genade die je rijk maakt, zodat je overvloedig en koninklijk met anderen kan delen. Je kunt omzien naar de verdrukten, omdat God je zegent. Het is Jezus zelf die spreekt over het feit dat de boze een dief en een rover is, maar dat Hij is gekomen om overvloedig te geven. God is niet tegen rijkdom, maar Hij is tegen diefstal en onderdrukking. Liever arm en eerlijk, dan rijk en onbetrouwbaar als ik daar tussen moet kiezen. Gods keuze is rijk en eerlijk, zodat je de armen kunt verzorgen. Het is Gods eer je rijk te zegenen in alle opzichten, zodat je in Zijn naam kan geven.

dinsdag 9 oktober 2012

Je bent heilig

Communicatie 1Petrus 1:15
‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.’

‘Word heilig’, klinkt als een opdracht maar het is een uitdrukking van verlangen. ‘Kijk dan zelf’, zou je kunnen zeggen, ‘Kijk dan zelf hoe heilig je geworden bent in Christus.’ Wanneer je begrijpt wat het betekent dat God het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden opende toen Jezus stierf aan het kruis, begrijp je ook dat je zelf niets kunt doen om heilig voor God te worden. Je bent heilig gemaakt. Hoe meer je gaat begrijpen wat Jezus heeft gedaan om jou volkomen te reinigen van al je zonden, hoe meer je gaat begrijpen dat je nu heilig en rein bent voor God voor eeuwig. Leven vanuit dat besef maakt je gedrag heilig, als een vrucht van het besef van Jezus’ volbrachte werk.

maandag 8 oktober 2012

Rijkdom van een volledig inzicht

Christengemeenschap Colossenzen 2:2
‘Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus.’

De strijd tussen wet en genade bepaalde het leven van Paulus. Sinds hij de genade had ontmoet in de persoon van Jezus, wilde hij radicaal afrekenen met het wettische denken in het leven van zijn tijdgenoten. Hij was een boodschapper geworden van het evangelie van genade. Buiten de wet om was er verlossing, vergeving en verzoening door het bloed van Jezus. Ook aan de gelovigen in Colosse is dat nieuws gebracht, maar de kans om terug te vallen naar de wet was groot. Daarom schrijft hij deze prachtige brief, waarin hij opnieuw uitlegt dat het kennen van Jezus betekent dat je hart wordt getroost en dat het door Gods liefde verenigt wat de wet gescheiden hield. Hij noemt het een voorrecht om dit grote geheim te mogen kennen, Jezus, in wie alle rijkdom van God naar ons toegekomen is. Het kennen van Gods genade door het kennen van Jezus verenigt elke groep in liefde en dankbaarheid.

zondag 7 oktober 2012

Simpel genoeg

Kinderen Mattheüs 11:25
‘In die tijd zei Jezus: ‘Vader, Heer van hemel en aarde, ik dank u, dat u aan de allerkleinsten hebt onthuld wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden.’

De wijzen en geleerden uit de tijd van Jezus waren de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Zij meenden dat hun geleerdheid het koninkrijk van God voor hen zou openen. Jezus liet zien dat de werkelijkheid van Gods koninkrijk niet het gevolg is van veel studeren, maar van horen en ontvangen. De houding van de geleerden was: ‘Ik zal jou eens vertellen wat je allemaal verkeerd doet en wat je moet doen om aanvaardbaar te worden.’ De houding van de kinderen was: ‘Ik vind het fijn bij U, U maakt me blij.’ Jezus kwam het verlorene zoeken, Jezus zoekt nog steeds het verlorene. Mensen die begrijpen dat ze zonder Jezus verloren zijn, kunnen Gods kinderen worden. Ach het is allemaal niet zo ingewikkeld.

zaterdag 6 oktober 2012

Je vermogen is Jezus

Ondernemen Deuteronomium 8:18
‘Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.’

Het verbond dat ‘met uw vaderen’ is gesloten, is het wetsverbond van Mozes. Dat verbond stelde allerlei voorwaarden aan het verkrijgen van zegen. Hier staat de belofte dat God kracht verleent om vermogen te verwerven. Dat is mooi, maar je moet je er wel voor inspannen. Onder het nieuwe verbond, het genadeverbond van Jezus, moeten we geen vermogen verwerven, maar is Jezus ons vermogen. We bezitten alles in Hem. De kracht om dat vermogen te beseffen en te gebruiken is de Heilige Geest. Wanneer we ziek zijn, wijst de Heilige Geest ons op de striemen van Jezus die ons genezing hebben gebracht. Wanneer onze financiën onder druk staan, wijst de Geest ons op Jezus, die arm werd om ons rijk te maken. Wanneer onze relaties verslechteren, wijst Hij op Jezus die ons nooit zal begeven of verlaten. Onze rijkdom is Jezus. We hebben een beter verbond dan Mozes en betere beloftes, omdat we een betere Hogepriester hebben die ons heeft verzoend met God en ons alles heeft geschonken door geloof.

vrijdag 5 oktober 2012

Verwondering

Boosheid Spreuken 15:1
‘Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.’

‘Ik veroordeel je niet’, zei Jezus tegen de op overspel betrapte vrouw. En tegen haar aanklagers zei Hij: ’Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ Jezus wist als geen ander door zijn woorden een situatie te veranderen. Hij liet met zijn woorden zien, dat mensen anders moeten kijken. Niet zoeken naar schuld of de schuldige, maar zien hoe God voor ieder genadig is. Niet alleen de vrouw werd niet veroordeeld, ook de aanklagers niet. Ze begrepen door Jezus woorden dat ze de situatie verkeerd hadden beoordeeld. Zodra we onze problemen, onze ergernissen, onze boosheid onder Gods genade plaatsen, komt er rust van binnen. Dan kijken we anders naar elkaar en naar onze omstandigheden, dan spreken we anders tegen elkaar. De woede bedaard en het besef komt weer boven dat er niemand voor God kan bestaan zonder Zijn genade. Houd je oog gericht op Jezus in plaats van op elkaar. Jezus verandert boosheid in verwondering.

donderdag 4 oktober 2012

De grootste aller tijden

Ambitie Mattheüs 23:11-12
‘Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.’

Beroemde mensen als Mahatma Ghandi, Albert Schweitzer, moeder Theresa en vele anderen zijn bekend geworden wegens hun verdiensten voor de mensheid. Ze offerden zichzelf op voor hun idealen in de wereld waarin ze leefden. Jezus wordt ook vaak in dit lijstje genoemd als iemand die in zijn tijd een uitzonderlijk gedrag vertoonde. Toch is er een levensgroot verschil tussen alle beroemde mensen en Jezus. Zij allen zijn gestorven, maar Jezus leeft. Hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Zijn nederigheid blijft, Zijn dienstbaarheid blijft, Zijn liefde blijft. Hij zegt: ‘Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.’ Hij doet niet zachtmoedig en nederig, Hij is het. Daarom is Hij de allergrootste, de hoogste, de verhevenste, hoger dan ieder ander.

woensdag 3 oktober 2012

Vrij om vrij te zijn

Verslaving Galaten 5:1
‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.’

Zie je Gods liefde in deze woorden? Hij wil dat je vrij bent en heeft je daarom bevrijd, je bent vrij! God wil geen verplichte offers, geen verplichte dienst. God wil geen verplichte nederigheid, geen vroomheid. Hij wil dat je begrijpt dat Hij zonder dat alles ook van je houdt. Je hoeft God niet te winnen, Hij is al voor je, altijd geweest. Het slavenjuk van Adam, dat alle mensen tot zondaars maakte heeft Hij verbroken, het is er niet meer. Je bent nu vrij om Gods kind te zijn. Niets staat meer tussen jou en Hem in, alles is weggedaan. Niemand kan meer iets tegen jou getuigen, want alles is verzoend, vergeven, voorgoed weggedaan. Wat moeten we nu aan met die vrijheid? Kiezen voor losbandigheid, als kalveren die voor het eerst de wei in mogen? Ja, dat mag, maar al gauw zul je merken dat er Iemans is die je aandacht vraagt. Je bent vrij om naar je Vader te gaan met alle vrijmoedigheid. Hij geeft je zelfvertrouwen en bevestigt je als Zijn kind. Hij omarmt je met Zijn liefde en zegt dat Hij altijd bij je zal blijven. Heerlijk, die vrijheid om vrij te zijn. Ongehinderd genieten van God als Vader, een groter voorrecht bestaat niet.

dinsdag 2 oktober 2012

Voorgangers zijn ook maar mensen

Verantwoording Hebreeën 13:17
‘Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen.’

Je hebt leiders en volgers. Als het goed gaat is dat prachtig. Je hebt elkaar nodig. Maar Jezus waarschuwde al dat leiders dienaars moeten zijn, geen heersers. In de wereld zijn leiders vooral gezaghebbers, maar in de gemeente van Jezus zijn leiders boven alles liefhebbers. Ze waken over de zielen, hoeden en voeden de kudde van Jezus. Maar ook degenen die hen moeten aanvaarden als hun leiders kunnen dat alleen vanuit liefde. Liefde geeft de ruimte om elkaar te verdragen en te vergeven zoals Jezus dat deed. Wat Paulus in dit vers doet is wijzen naar de bron, wijzen naar Jezus. Het moet in alles om Hem gaan en niet om ons. Dat geldt voor de leiders die zich moeten verantwoorden en ook voor de schapen die moeten volgen en zich onderwerpen aan de herders. Voorgaan is geen makkelijk baantje, je krijgt er meer kritiek en afwijzing dan ergens anders. Leiders kunnen door problemen worden afgeleid van Jezus en dan gaat het niet goed. In de gemeente hebben we de taak het onze leiders makkelijk te maken door ze te volgen en voor ze te bidden. Breng hun taak en hun namen voortdurend bij Jezus, evenals je mogelijke frustraties. Geef de boze geen kans mensen tegen elkaar uit te spelen, dan waak je met je voorgangers over de kudde van Jezus.

maandag 1 oktober 2012

Gods liefste wens

Uitverkoren Efeziërs 1:4
‘In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden.’

Al voor de wereld werd geschapen had God het verlangen ons als Zijn kinderen te hebben. Al voor de wereld bestond wist God dat dat alleen door Jezus mogelijk zou zijn. Alleen door Jezus zouden we voor God heilig en zuiver kunnen zijn. Omdat Jezus onze plaats heeft ingenomen op aarde, kunnen wij Zijn plaats innemen bij God. Hij werd tot zonde gemaakt en wij tot gerechtigheid. Buiten ons gedrag om zijn we heilig en zuiver gemaakt. Zoiets kan alleen een God van liefde bedenken en uitwerken. Zie je hoe belangrijk de woorden ‘in Christus’ zijn in de tekst? Zonder Christus zou Gods liefste wens niet zijn vervuld.