maandag 31 december 2012

Het nieuwe leven

Verslaving Romeinen 8:2
‘Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.’

De narigheid van een wet is dat die altijd geldt, je kunt een wet niet negeren. Je bent pas vrij als je dood bent. Daarom is de oude mens, de gevangene van de zonde, met Christus gekruisigd. De oude mens is dood. De zondaar is niet meer. Daarom heeft de wet van zonde en dood geen vat meer op nieuwe scheppingen. Zij leven onder een nieuwe wet, die van de Geest van het leven. Gods Geest leert ons wie we zijn. De Bijbel zegt: een nieuwe schepping zondigt niet. Simpel toch? Betekent dat dat we niets meer verkeerd doen? Ja en nee. Het is niet verkeerd in de zin dat het geoordeeld moet worden, maar het is nog niet het nieuwe leven. Vaak vertonen we nog het gedrag van een zondaar, omdat we die gewoontes hebben aangeleerd. We reageren vaak zoals de oude mens zou reageren. De Bijbel zegt simpel: stop ermee, leg het af, negeer het. De Heilige Geest leert ons dat er vrede en vreugde beschikbaar is. Wie daarin leeft, uit geen boosheid maar zelfbeheersing, omdat hij vreugde vindt in wie hij is en niet in wat een ander zegt of doet. Het nieuwe leven is je geschonken uit genade. Nu mag het meer en meer tevoorschijn komen. Ga niet je oude gewoontes bestrijden, maar begin te leven als nieuwe mens. Niet om het te worden, maar omdat je het bent.

zondag 30 december 2012

Geen angst voor veroordeling

Verantwoording Mattheüs 12:36
‘Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.’

De dag des oordeels hangt als een zwaard van Damocles boven veel gelovigen. Ze leven alsof ze elk moment kunnen worden getroffen door de bliksem als ze een fout maken. Het enige wat telt is hun gedrag en de vraag of God er tevreden mee zal zijn. Wat heeft Johannes het toch eenvoudig gemaakt: ‘Wie gelooft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel.’ De oordeelsdag is voor mensen die alle genadeaanbiedingen hebben afgeslagen en genegeerd. Het is voor de wereld die wijsheid vindt in zichzelf en Gods wijsheid (Jezus) als dwaasheid bestempelt. Wij mogen in onze tijd vertellen dat er verzoening is in plaats van oordeel. Dat Gods liefde heeft voorzien en dat het oordeel op Jezus is gelegd. Niemand hoeft in angst te leven, angst heeft te maken met straf en die heeft Jezus voor ons gedragen. Aan ieder die gelooft wordt het leven gegeven en daarna geopenbaard. Stukje voor stukje mag je leren wie je bent als nieuwe schepping. Angst voor het oordeel zal plaatsmaken voor vreugde over de verlossing.

zaterdag 29 december 2012

Volmaakt tot Gods eer

Acceptatie Romeinen 15:7
‘Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.’

Je staat er niet elke dag bij stil, maar Christus heeft ons niet uitgezocht, Hij heeft ons aanvaard. Gelukkig deed Hij dat met een reden en niet omdat het Hem niet interesseert wie of wat we zijn. Hij heeft ons aanvaard tot heerlijkheid van God. Dat betekent dat er eer te behalen valt voor God, omdat wij er zijn. Het wijst ons op Gods plan om ons stralend mooi te maken nu we verlost zijn. Alle boosheid en ergernis, alle smarten en pijn, alle onverdraagzaamheid en liefdeloosheid zal verdwijnen uit ons leven. We zullen volmaakt zijn zoals Hij volmaakt is en de heerlijkheid dragen die Hij draagt. God is in ons een werk van herstel en vernieuwing begonnen en dat is de reden dat Hij ons heeft aanvaard. Hij ziet ons al zoals we zullen zijn en geniet ervan. In Christus hebben we Gods volheid ontvangen en dat ga je merken. Maar tegelijkertijd is het voor ons belangrijk elkaar ook op die manier te zien en te aanvaarden. God werkt Zijn plan uit in ieder van ons. We mogen elkaar nu al zien als nieuwe scheppingen, volmaakt gemaakt door Gods liefde. We kennen elkaar zoals God ons kent, als geliefde, mooie en schitterende kinderen van God. Volmaakt op weg naar volmaaktheid.

vrijdag 28 december 2012

Jezus is je fundament

Geloof 1 Petrus 2:6
In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’

De hoeksteen bepaalt de grootte van je fundament en je fundament is bepalend voor wat je erop kan bouwen. Jezus is onze hoeksteen, een kostbare steen door God zelf gelegd. Het is de steen van gerechtigheid en liefde. Die kan niemand anders leggen dan Jezus. Hij is onze vrede, onze gerechtigheid, ons leven. Wie op dit fundament bouwt, komt niet bedrogen uit. Veel mensen denken dat hun gedrag het fundament is, of hun geloof. Maar de werkelijkheid is veel beter dan dat. Ons fundament is onveranderlijk en onwankelbaar, door en door betrouwbaar, want het is niet ons gedrag, maar een persoon, Jezus. Hij heeft het gelegd en wij mogen er op bouwen. Zijn gerechtigheid en liefde vormen ons geloofsfundament, je kunt er zonder zorgen op bouwen en vertrouwen.

donderdag 27 december 2012

Schild van genade

Genade Psalm 5:12
‘U zegent de rechtvaardige(n), HEER, als een schild beschut hem(n) uw genade.’

Deze zin staat oorspronkelijk in het enkelvoud, maar de vertalers hebben er meervoud van gemaakt. Er is een groot verschil tussen De Rechtvaardige (Jezus) en de rechtvaardigen (de kerk). Toch is het niet zo gek, want door Gods genade zijn we aan Christus gelijk gemaakt. ‘Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld,’ schrijft Johannes. Zoals Jezus een schild van genade om zich heen had op aarde, zo hebben wij nu Gods genade als schild. Elke aanklacht wordt door dat schild tegengehouden. Gods genade brengt heil, herstel, genezing, bescherming, zegen. Gods genade is in Jezus op aarde geopenbaard, heilbrengend aan een wereld in schuld. Het is Gods genade die de schuld van de wereld betaalde aan het kruis. Het is door Gods genade dat we een boodschap van verzoening kunnen brengen. Er is geen veroordeling voor wie in Christus is. Geloof in het volbrachte werk van Jezus plaatst je achter Gods schild van genade. Jezus is je beschutting tegen de pijlen van de boze. Ze kunnen je niet treffen, zolang je bij Gods genade schuilt. Probeer niet zelf je bescherming te regelen door je gedrag of zo, want daar schiet elke pijl zo doorheen. Het is Gods trouw die jou beschermt, Zijn liefde is je garantie.

woensdag 26 december 2012

Denk positief over jezelf en anderen

Roddel Spreuken 25:23
‘Zoals de noordenwind een striemende regen brengt, zo brengt geroddel woedende blikken.’

Het praten over anderen, meestal negatief, is van alle tijden. Dat komt doordat mensen zich erg onzeker voelen over zichzelf. En dat komt weer door de zonde die is gaan heersen in de wereld. Jezus is gekomen om die negatieve cirkel te doorbreken. Hij leert de mensen dat ze geliefd zijn, maar ook dat negatief praten een negatieve oogst aan reacties geeft. Het balk- en splinterverhaal is wat dat betreft illustratief. Paulus schrijft dat we vernieuwd moeten worden in ons denken, daar zit het probleem. We denken vaak nog negatief over onszelf en over anderen. Maar we worden uitgedaagd om te bedenken wat waar en waardig is, wat eervol is en lof verdient. Zegen mensen door goede dingen over hen uit te spreken. Als je hart vernieuwd is door Gods genade, is er liefde genoeg om te veranderen. Begin positief over jezelf te denken, dan volgt de rest vanzelf. God houdt van je en Hij wil dat het goed met je gaat. Hij maakt je elke dag mooier van binnenuit. En als je nog iets ziet in jezelf of een ander dat onvolmaakt is, zwijg dan in je liefde en denk: ‘Er is ruimte voor verbetering.’

dinsdag 25 december 2012

Help mij te begrijpen

Alles Johannes 16:23-24
‘En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.’

De dag des heils is begonnen. De dag waarop we alles aan de Vader mogen vragen in Jezus’ naam en het zullen ontvangen is werkelijkheid geworden. Vragen in Jezus’ naam betekent dat we het vragen namens Jezus. Paulus schrijft dat God ons met Christus alle dingen zal schenken. In Christus hebben we alle zegen ontvangen, en als we toch nog wensen hebben, zal God die ook vervullen. Er is slechts een voorwaarde, dat we ons bewust blijven van onze gezegende positie in Christus. Dan vallen de vragen gewoon weg, ze zijn al vervuld.Sommigen zoeken een Piggelmee-geloof. Dat is dat je alles krijgt wat je hart maar begeert. Maar Jezus zegt: ‘Wie in Mij blijft, kan vragen wat hij wil en zal het ontvangen.’ In Hem blijven is de sleutel. Dat is de inhoud van ons geloof. We zijn in Hem en hebben alles ontvangen in Hem. De belangrijkste vraag is nog: help mij te begrijpen wat ik in genade ontvangen heb.

maandag 24 december 2012

Niets meer nodig

Vervulling Johannes 6:35
‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.’

Nooit meer honger en nooit meer dorst, dat is wat Jezus belooft en Hij heeft het dan over de toestand van ons hart. De mens is geschapen met een innerlijke behoefte aan liefde, acceptatie, erbij horen, belangrijk zijn voor de omgeving. Alleen God kan in die behoefte voorzien en Hij heeft dat gedaan door Jezus te geven. Door Jezus ben je geliefd, geaccepteerd en toegerust om nuttig te zijn. Hij heeft je opgetrokken tot Zijn niveau, je mag nu zijn zoals Hij is. Hoe meer we de liefde van God gaan begrijpen en accepteren, des temeer verdwijnen de pijnstillers die vallen onder de categorie ‘kijk mij eens, ik doe alles om me goed te voelen.’ Je hoeft niet meer de slimste, de beste, de knapste, de succesvolste, de wijste, of andersom de domste, de onnozelste, de meest geflipte, de slechtste, de gevaarlijkste te zijn om je goed te voelen. Je mag van binnenuit Gods voeding nemen en nooit meer behoefte hebben aan iets anders. Je voeding is: je bent geliefd, je bent Gods kind, je bent gerechtvaardigd, je hebt een prachtige toekomst, je bent een bron van vrede voor anderen, je bent fantastisch, enig en uniek, nodig en nuttig. Wat een maaltijd. Ik hoef niets anders meer.

zondag 23 december 2012

Nieuw denken is Godgericht

Flexibiliteit Romeinen 12:2
‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’

De zonde heeft ons denken aangetast en Jezus wil dat herstellen, zodat we gaan leven en genieten. Ons denken is vaak negatief en vol zorgen, maar daar is geen enkele reden voor. Want niet de omstandigheden bepalen ons geluk, maar onze God. Als ons denken wordt gevoed door Gods waarheid, door Gods beloftes en door Gods liefde, gaan we genieten onder alle omstandigheden. Het oude denken ging over alles wat we tekort denken te komen, maar het nieuwe denken gaat over de overvloedige voorziening vanuit Gods genade. Niet ik ben het middelpunt, maar Jezus. Mijn denken moet worden hervormd door wat Jezus heeft gedaan en door wie Hij nu is. Dat overdenken verandert mij. Het plaatst me binnenin Gods wil voor mij, dat is het goede, het aangename, het volmaakte. Ik bepaal zelf mijn denkrichting, maar wat een zegen als je de inhoud door God laat bepalen. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij,’ schrijft Paulus. Hij had het ook ontdekt.

zaterdag 22 december 2012

Het leven heeft gewonnen

Doodsangst 1 Corintiërs 15:55-57
‘Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.’

De dood lijkt iedereen in een ijzeren greep te houden. Veel mensen kennen angst voor de dood en zijn daardoor levenslang gebonden. Maar Paulus daagt de dood hier uit en roept: ‘Waar is nu je overwinning?’ Sinds Jezus opstond uit de dood is de dood van zijn kracht beroofd en niet langer iets om bang voor te zijn. Voor Gods kinderen geldt dat ze de dood niet zullen zien. Ze zijn overgegaan uit de dood in het leven. De wet prikkelde de zonde en de dood, maar ook daarvan zijn we verlost. Jezus heeft voor ons de wet vervuld en daarom is er geen gebod meer dat de zonde aanwakkert. Het leven is geopenbaard en de angst verdwijnt uit ons leven. We zijn niet langer met de dood bezig, maar met het leven. Onze verwachting is niet dat we op weg zijn naar de dood, maar dat we op weg zijn naar de volle openbaring van het leven. We gaan Jezus zien zoals Hij is en zullen zijn zoals Hij.

vrijdag 21 december 2012

Liefhebben leer je thuis

Familie 1 Timotheüs 3:5
‘Indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen?’

Zou je iemand die niet kan zwemmen badmeester maken? Zou je iemand die niet kan verven je huis laten schilderen? Zou je iemand die niet kan leiden als gids aanstellen? Nee, daar hebben we geen vertrouwen in, want goede bedoelingen zijn niet genoeg om kwaliteit te leveren. Is het niet heerlijk, dat God ons een gezin geeft om te leren? Leren geduld te hebben, leren zorgen, leren liefhebben, leren delen, leren vergeven, leren corrigeren, kortom een leergebied met verantwoordelijkheid, want het gaat tenslotte wel om mensen. Gelukkig hebben de meeste ouders hun kinderen lief en voeden ze ook op vanuit liefde. Dat wil God graag zien, dat we groeien in liefhebben, verdragen, vergeven. En bij dit alles het besef, dat we een machtige Helper hebben, die zelf met ons omgaat op basis van liefde. Zou het niet heerlijk zijn als alle godshuizen op die manier worden geleid? Dat is wat God voor ogen staat. Geen wettische rechtlijnigheid, maar flexibele liefde die alles verdraagt, hoopt, gelooft, omarmt en verwarmt.

donderdag 20 december 2012

Alleen genade

Trouw Deuteronomium 7:8
‘Maar, omdat de HERE u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de HERE u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte.’

Genade kun je niet verdienen, die wordt je geschonken. God schonk Israël verlossing uit genade. Hij gaf de bescherming van het bloed van een lam aan de deurpost uit genade. Hij leidde hen met een sterke arm uit Egypte uit genade. Hij maakte een pad door de zee uit genade. Hij voedde Zijn volk bovennatuurlijk in de woestijn uit genade. En toch zag Israël Gods genade niet. Ze zagen alleen zichzelf en hun omstandigheden. ‘Waren we maar nooit op weg gegaan’, zeiden ze, alsof dat hun idee was geweest. Er zijn door Jezus veel grotere genadebewijzen gegeven. Door Zijn bloed zijn we eens en voor altijd van onze slavernij aan de zonde verlost. Alle schuld en de zonde zijn weggedaan, God gedenkt ze niet meer. We hebben een weg die dwars door de dood van Jezus naar Gods genadetroon leidt. Daar ontvangen we alles wat we nodig hebben in overvloed. God is trouw omdat Hij trouw is, niet omdat wij het zijn. God heeft ons lief omdat Hij liefde is, niet omdat wij Zijn liefde verdienen. Heel ons leven is verborgen in Gods trouw en liefde uit genade. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw. Hij kan niet anders en wil niet anders.

woensdag 19 december 2012

Geniet van het leven

Eeuwigheid Psalm 22:26
‘De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER. Voor altijd mogen jullie leven!’

In Psalm 22 wordt de kruisiging van Christus profetisch verwoord. Eeuwenlang hebben mensen die psalm gelezen zonder de betekenis te begrijpen. Wij zijn bevoorrecht om te leven in de vervulling ervan. Het leven is geopenbaard door de dood van Christus, maar vooral door Zijn opstanding. De vernederden waren gevangen in slavernij aan de zonde. De duisternis was op aarde aan de macht, maar toen kwam Gods reddende rechterarm. Hij werd vernederd om ons te verhogen. Hij werd geslagen om ons te genezen. Hij werd gedood om ons het leven te schenken voor eeuwig. Zoek de Heer en proef en smaak dat Hij goed is. Wie Gods goedheid heeft ontdekt, kan alleen nog loven. Vrede voor eeuwig is ons deel. Licht in plaats van duisternis. Vreugde in plaats van rouw. En weet je wie daar het meest van geniet? Jezus, Hij mag het zien tot verzadiging toe. Hij mag de vruchten van Zijn werk elke dag aanschouwen. Als wij ervan genieten, geniet Hij nog meer. Ben je vernederd, God zal je verhogen tot Zijn glorie. Verheug je.

dinsdag 18 december 2012

Succes om te geven

Afgunst Prediker 4:4
‘Vervolgens ontdekte ik dat succes meestal voortkomt uit afgunst en jaloezie. Maar ook dat is dwaasheid.’

Wat is succes? Dat je betere resultaten behaalt dan je concurrenten? Dat je meer geld op je bankrekening hebt dan je buurman? Dat je huis groter en duurder is dan dat van je familie? Dat soort van succes is het najagen van wind. Het maakt je even tevreden, maar nooit gelukkig. Als je motivatie jaloersheid is, heb je niet door hoe rijk je al bent. Succes en rijkdom komen uit je hart. Het is het gevoel dat God je geeft omdat Hij voor je zorgt. Paulus schrijft: ‘Laat je hart vastheid vinden in genade.’ Alles daarbuiten is dwaasheid. Het is tijdelijk en aards. Maar wie wandelt met Jezus, bevindt zich in het licht van Gods gunst. Hij zal succesvol zijn bij alles wat hij onderneemt. Zijn succes is niet om mee te pronken, maar om uit te delen aan anderen. Het kunnen geven aan anderen is de hoogste vorm van succes. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En om te kunnen geven, heeft God je succes verzekerd. Hij geeft je alles wat je nodig hebt, zodat je er zelf van kan genieten en het ook royaal met anderen kan delen.

maandag 17 december 2012

Ons recht

Vijanden Jesaja 54:17
‘Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN.’

Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dat betekent dat niemand buiten Hem nog macht heeft. Er is geen vijand die nog iets tegen ons kan uitrichten. Toen Jezus werd gearresteerd en voor het gerecht gebracht, liet Hij dat toe. Hij gaf zich vrijwillig aan hen over. Toen Hij vals werd beschuldigd, onderging Hij dat en deed zijn mond niet open. Dat is de basis van ons recht. Hij deed dat voor ons, zodat er geen enkel wapen meer tegen ons gesmeed kan worden dat nog schade aanrichten kan. Geen enkele beschuldiging zal stand houden in het gericht. Ook de aanklachten bij God zijn kansloos. De aanklager van de broeders, de duivel, is ontwapend en machteloos gemaakt door Jezus. We hebben van Gods wege het recht om elke vijand uit te lachen en in het ongelijk te stellen. Wie zal nog een aanklacht indienen als God ons heeft vrijgesproken? Wie zal Gods kinderen kunnen benauwen? Niemand is het antwoord. Ons leven is verborgen in Christus bij God. Zolang je dat beseft kan niets je deren.

zondag 16 december 2012

Een stralende bruid

Twijfel 1 Thessalonicenzen 5:24
‘Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.’

Hoe kan iemand twijfelen aan de trouw van God? Jezus zegt van zichzelf dat Hij de waarheid is en ergens anders staat dat God niet liegen kan. Al Gods beloftes zijn betrouwbaar en worden uitgevoerd. ‘Hij zal het doen’, schrijft Paulus hier. Maar de vraag in dit vers is: Wat zal Hij doen? Het antwoord is te lezen in het vers ervoor. De verschillende vertalingen komen allemaal op hetzelfde neer, God zal onze geest, ziel en lichaam bewaren voor Christus. Hij zal onze roeping om een volmaakte bruid voor Christus te zijn, bewaken. Als Jezus terugkomt op aarde, zal Hij een bruid vinden die in alle opzichten heilig, rein en zuiver is. En Paulus zegt dat we dat niet zelf moeten doen, maar dat Degene die ons daartoe roept getrouw is en dat Hij het ook zal doen. God is een goed werk in ons begonnen en Hij zal het ook zelf volmaakt afronden. Het enige wat van ons wordt verwacht is dat we daaraan niet twijfelen.

zaterdag 15 december 2012

Spreken tot zegen

Ontevredenheid Spreuken 12:14
‘Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden, van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.’

Wanneer je over Gods goedheid en genade spreekt, breng je iets goeds tot stand. Gods waarheid moet gezaaid worden in de harten van mensen, dan kan er geloof ontstaan dat vrucht gaat dragen. Je kan tegen een ander spreken over Gods liefde, maar je kan het goede ook tegen jezelf zeggen. In beide gevallen zul je er zelf van profiteren. Gods woord zal altijd doen waartoe het gezonden is, het zal altijd een uitwerking hebben. Daarom is het uitspreken van Gods waarheid en van Gods beloften een zegen voor ieder die het hoort. Het heeft de potentie om een rijke oogst te geven wanneer erop wordt gereageerd met geloof. Dat wil zeggen dat je Gods woord als waarheid ontvangt en ernaar gaat handelen. Het is door afleiding, verdrukking, bezorgdheid en drukte dat het woord zijn uitwerking missen kan. Wanneer je merkt dat daarvan sprake is, zegen dan jezelf opnieuw met Gods woord. Laat je hart er voortdurend mee gevuld blijven, zodat je mond ervan kan overlopen.

vrijdag 14 december 2012

Liefde om op te voeden

Discipline Efeziërs 6:4
‘Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.’

Kinderen moeten veel leren en de belangrijkste plaats daarvoor is het gezin. De realiteit is echter, dat niet alle gezinnen een veilige plek bieden en dat niet alle ouders even bedreven zijn in het opvoeden. Er gaat weleens wat mis. Maar ook dat zijn lessen, zolang er maar ruimte is voor vergeving en herstel. De beste vader en opvoeder is God zelf. Hij begint ermee Zijn kinderen te leren dat Hij onvoorwaardelijk van ze houdt. Dat moet de basis zijn. Ook als ouders iets beslissen wat de kinderen niet begrijpen, moeten ze kunnen vertrouwen op de liefde van de ouders. In dat licht is deze tekst geschreven. Vaders, verbitter je kinderen niet. Weet dat ze kwetsbaar zijn en nog veel moeten leren. Leer ze ook wat genade is, onverdiende gunst, omdat je dit als ouders ook van God hebt ontvangen. Kinderen zijn niet volmaakt, ouders ook niet, maar in de genade is altijd ruimte om elkaar te vinden. En is er bitterheid ontstaan wees dan niet te groot om je fouten te erkennen tegenover elkaar. Liefde verdraagt alles en overwint alles.

donderdag 13 december 2012

Nieuwe kleren

Wanhoop Psalm 30:11
‘U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.’

Wat een glorieus moment moet het zijn geweest voor onze Heer toen Hij kon opstaan uit de dood. De straf was betaald en er was niets meer over van zonde en schuld. Ik kan me voorstellen dat Jezus een paar vreugdesprongen heeft gemaakt toen Hij uit de dood weer in het leven stond om het zo maar eens te zeggen. In werkelijkheid is Hij nooit uit het leven geweest, want Hij is zelf het leven. Onvernietigbaar is Zijn leven en zelfs de dood moest buigen en alle rechten aan Jezus geven. Hij heeft nu de sleutels van de dood en het dodenrijk, Hij heerst over alles. Het rouwkleed is weggenomen en in plaats daarvan is er een vreugdekleed. Zoals de ‘verloren zoon’ thuiskwam en zijn oude kleren werden vervangen door nieuwe, zo is Jezus weer thuisgekomen in de hemel. En Hij niet alleen, wij ook. Want waar Hij is, zijn ook wij, ons leven is verborgen in Hem. En zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Het rouwkleed over alles wat misging hebben we ingeruild voor het kleed der gerechtigheid. We dragen nu met Jezus de klederen des heils. De glorie van God straalt ervan af en vrede en vreugde vergezellen ons. Eens een rouwkleed, voor altijd een feestgewaad.

woensdag 12 december 2012

Je hoeft niet bang te zijn

Depressie Jesaja 41:10
‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’

Niet de omstandigheden maken ons angstig of depressief, maar de gedachten die we hebben over de omstandigheden. ‘Vrees niet’, is in de Bijbel een vaak gehoorde aansporing. Hoe kun je niet angstig zijn als je het gevaar op je af ziet komen? Dat kan alleen door anders te denken. Je moet niet denken aan wat er allemaal mis kan gaan, maar je moet bedenken wie er bij je is. Er staat een ‘want’ in de tekst. ‘Want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’ De heilrijke rechterhand is Jezus. Hij heeft ons voor God vrijgekocht uit de macht van de zonde. Hij staat borg voor ons leven. Wie daaraan denkt in tijden van gevaar, is niet langer in gevaar. Wie daaraan denkt in tijden van tekort, komt niet meer tekort. Hij is immers met u. Paulus schrijft dat we in de ellende aan iets anders moeten denken, aan wat waar en waardig is, aan Jezus die de waarheid is en zegt dat we niet hoeven te vrezen. Vrede van God stroomt dan je hart weer binnen. Gods liefde voor jou verdrijft je angst en je somberheid. Laten je gedachten je niet langer verontrusten, maar verheug je in de Heer die jouw God is.

dinsdag 11 december 2012

Elke dag overvloed

Tevredenheid Psalm 90:14
‘Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.’

Toen Israël door de woestijn trok lag er elke morgen manna voor hen klaar. Hemels brood voor een hongerig volk op een plaats zonder voedsel. Op het moment dat ze het beloofde land binnentrokken, hield het wonder van de manna op. Er was voedsel genoeg in het land, het stroomde over van melk en honing. Israël hoefde niet langer gevoed te worden, ze konden het nu zelf nemen. Dat is ook onze situatie. In Christus hebben we al Gods voorzieningen ontvangen, leven in overvloed. We mogen er zelf van nemen zoveel we wensen. Jezus is ons hemelbrood en het zal er zijn zolang we leven. Jezus is ook ons beloofde land, alle overvloed is in Hem. Jezus is ons leven, we kunnen elke dag juichend ingaan en ons verblijden. Hij zal ons niet begeven of verlaten en Zijn liefde en goedertierenheid zullen ons nooit ontbreken.

maandag 10 december 2012

Genadeverbond

Veroordeling Hebreeën 8:12
‘Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.’

Dit is de grondwet van het nieuwe verbond. Er staat geen woord in over het gedrag van de mens, maar vertelt wat God zal doen. Het is het verbond van genade voor de tijd die God het aangename jaar des Heren noemt. Je kunt ook zeggen: genadetijd. Voor de komst van Jezus regeerde de zonde op aarde en doet dat nog steeds in mensen die aan God ongehoorzaam blijven. Maar na de komst van Jezus is er een nieuwe tijd gekomen. De weg naar God is open omdat Jezus alle zonde en schuld op zich nam en zo de wereld verzoend heeft met God. Hij droeg de vloek en wij krijgen de zegen. Voor Hem de veroordeling en voor ons de vrijspraak. Onder het oude verbond konden we God niet naderen, nu wil God ons niet begeven of verlaten. Waar eerst de zonde heerste tot de dood, heerst nu de gerechtigheid voor eeuwig. Luister alleen naar wat God zegt: ‘Ik zal genadig zijn over je ongerechtigheden en je zonden niet meer gedenken.’ Als dat Gods houding is ten opzichte van ons, dan mag dat ook onze houding zijn ten opzichte van onszelf en alle anderen. Weg met alle schuld, schaamte en veroordeling en leve de liefde, de vrijspraak, de zegen.

zondag 9 december 2012

Standhouden

Competitie 2 Corintiërs 10:4
‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.’

Heerlijke tekst. Geen woord over onze vijand, maar uitleg over onze wapens. Wat zijn we sterk en goed toegerust voor de strijd! Welke strijd? De strijd in ons denken. De strijd tegen minderwaardigheid en veroordeling. De strijd tegen het gevoel dat we hebben gefaald of dat we tekortschieten. Die gedachtes worden op ons afgevuurd door de leugenaar, de dief die ons wil beroven van onze vrede en vreugde. Maar onze wapens zijn krachtig door God. Want in Hem zijn we heilig, rechtvaardig en goed, net als Jezus. Onze hemelse positie in Christus bij God is onze bescherming. We hoeven geen verslagen vijanden te overwinnen, we mogen overtuigd blijven van onze erfenis in Christus. Hij heeft ons rechtvaardig verklaard, wie zal ons veroordelen? Hij is voor ons, wie zal dan tegen ons zijn? In alle omstandigheden zien we op onze krachtige wapens. Gods gerechtigheid, heiligheid en liefde zijn onze geestelijke bescherming. We kijken niet naar de vijand, waarom zouden we ook, maar we zien op onze hemelse positie in Christus en blijven in Hem meer dan overwinnaars. Zo wordt elke leugen, elk bolwerk afgebroken, gewoon door de waarheid vast te houden.

zaterdag 8 december 2012

Een hart vol liefde

Communicatie Lukas 6:45
‘Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.’

Als Jezus met mensen sprak, was dat vanuit een hart vol liefde. Hij kwam niet om te veroordelen, maar om te redden, dat was te horen. Tegen de vrouw die op overspel was betrapt zei Hij: ‘Ik veroordeel je niet.’ Tegen de vrouw bij de waterput, die om haar pijn te verdrijven het gezelschap van veel mannen zocht, sprak hij : ‘Als je van Mij drinkt, zul je nooit meer dorst hebben.’ Maar het mooiste wat Hij sprak was aan het kruis: ‘Vader, vergeef het hun’ en vooral: ‘Het is volbracht.’ God toonde Zijn hart in Jezus aan ons. God wil Zijn liefde met ons delen. Hij wil ons als Zijn kinderen leren luisteren naar waarheid, zodat ons hart vastheid vindt in genade. Hoe meer genade er in ons hart komt, hoe meer ons spreken daardoor ten goede zal veranderen. Wij mogen zijn zoals Jezus in deze wereld, vol ontferming en niet veroordelend.

vrijdag 7 december 2012

Jezus is altijd bij je

Christengemeenschap Lukas 24:13-15
‘En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, zestig stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus, en zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging.’

Er zal heel wat gesproken zijn na de kruisiging van Jezus over de wonderlijke gebeurtenissen. De uren duisternis, het scheuren van het voorhangsel in de tempel, wie kon dat allemaal verklaren? En opeens is daar Jezus zelf om zich te tonen in hun midden. In het begin herkennen ze Hem niet en verbazen ze zich over Zijn schijnbare onwetendheid. Maar dan gaan hun ogen open en zien ze de opgestane Heer. Ze herkennen Hem bij het breken van het brood, bij de maaltijd in hun huis. Jezus wil zo graag gekend en herkend worden, dat Hij heeft gezegd altijd in ons midden te zijn, altijd bij ons en in ons te zijn. We mogen met elkaar wandelen en spreken en eten, maar wat een christengemeenschap bijzonder maakt, is dat Jezus er altijd bij is. Hij wil zich altijd laten vinden en als dat gebeurt, gaan je ogen open en zie je nog veel meer van Hem. Dat maakt het samenkomen als christenen zo bijzonder. Of je nu thuis bent of op straat, op je werk of waar dan ook, zodra je met iemand optrekt is Jezus erbij. Niet om te horen wat je fout doet, maar om meer te geven dan je al hebt.

donderdag 6 december 2012

Voor allen

Kinderen Handelingen 2:39
‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’

Veel mensen menen dat kinderen behouden zijn door het geloof van de ouders, dat is niet zo. Kinderen zijn geheiligd, apart gezet voor God, door het geloof van een van de ouders of van allebei, maar dat is niet hetzelfde als wedergeboren worden en een nieuwe schepping zijn. De tekst zegt dat Gods genade voor u is, voor uw kinderen en voor allen. God wil dat iedereen behouden wordt en daar kun je als ouders aan meewerken. Maar de Heer roept iedereen apart tot geloof. Ben je dan verloren zolang je niet gelooft? Nee, dat leert de Bijbel nergens. Niemand wordt gered door zijn geloof, maar door de genade van God. God kan genadig zijn op grond van het vergoten bloed van Jezus. Die genade verspeel je alleen, wanneer je het evangelie hebt gehoord en begrepen en toch niet wil aannemen. Dan heeft God geen mogelijkheid meer over om je te redden. Maar zolang de genade niet is afgewezen, ben je onder Gods gunst. Dat geldt voor jou, voor je kinderen en voor allen. God roept vanuit Zijn verzoening iedereen genade toe.

woensdag 5 december 2012

Koninklijk bouwwerk

Ondernemen 1 Kronieken 22:13
‘Dan zult gij voorspoed hebben, indien gij stipt onderhoudt de inzettingen en de verordeningen, die de HERE Mozes geboden heeft Israel op te leggen. Wees sterk en moedig; vrees niet en wees niet verschrikt.’

Deze woorden zijn gesproken door David en gericht aan Salomo. David heeft Gods vijanden verslagen en Salomo bouwt vanuit rust voor God een huis. Daarbij moet hij sterk en moedig zijn en zich niet laten verschrikken. Deze prachtige geschiedenis vertelt ons in beelden over Jezus die betaald heeft aan het kruis en daarna als Vredevorst het huis voor God bouwt. Een genadehuis met meer glans dan het vorige van de wet. Als Jezus voldaan heeft aan al Gods eisen, kunnen de bouwlieden (wij) aan de slag. We mogen de materialen gebruiken die Jezus voor ons heeft klaargelegd. Goud, zilver en kostbaar gesteente. Misschien besef je het niet elke dag, maar we bouwen Gods huis met de materialen die Hij zelf heeft klaargelegd. Het gaat om Zijn eer. Als God gaat kijken naar Zijn huis met ogen als een vuurvlam, zal alleen het mensenwerk verbranden. Dat was waardeloos materiaal, eigen ideeën, eigen inspanningen, hout, hooi, stro en stoppels. Daar neemt God geen genoegen mee. Alleen wat Jezus heeft bereid geeft God eer.

dinsdag 4 december 2012

Erger je niet

Boosheid Prediker 7:9
‘Wees niet te spoedig geergerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen.’

Ergernis is brandstof voor de duivel. Wanneer je je lang genoeg ergert, vliegt de boel vanzelf in de fik en dan moet je maar weer zien dat de brand wordt geblust. Ergernis is het gevolg van een foute vertaling. Je ziet of hoort wat feiten en trekt de verkeerde conclusies. In plaats van God te raadplegen, ga je te rade bij jezelf en dat is niet verstandig. Wie beseft hoe lief God hem heeft, hoeft zich noiet te ergeren. Het besef van Gods goedheid en genade zou je juist moeten beschermen tegen ergernis, omdat je weet dat je niets kan gebeuren. Als God aan jouw kant staat, voor wie of wat zou je dan vrezen? Wanneer je ergernis voelt opkomen, is dat net een rood stoplicht. Stop dan ook en ga niet door op die weg. Voorkom botsingen en wacht tot het licht groen wordt. Dat kan alleen als je oog weer op Gods liefde en vergeving is gericht. We zijn allemaal van tijd tot tijd een bron van ergernis voor een ander. Vergeef elkaar en verdraag elkaar. We leven allemaal van genade.

maandag 3 december 2012

Liefde geeft

Ambitie Prediker 9:10
‘Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk.’

Liefde is altijd Gods motivatie en de belangrijkste eigenschap van liefde is dat ze geeft. Je geeft liefde aan een ander en vanuit Gods genade geeft Hij liefde onverdiend, zelfs aan vijanden, haters en zondaren. Liefde die zo onbaatzuchtig is kan niet onbeantwoord blijven. Het is Gods liefde die mensen tot verandering brengt. Gods liefde verdrijft angst en bezorgdheid. Gods liefde brengt vrede en vreugde. Vanuit die liefde leven we en onze daden zijn er de vruchten van. In het dodenrijk heerst de duisternis, het is het domein van de slang. Jezus heeft ons daarvan verlost, het dodenrijk zal ons nooit begroeten. We zijn overgezet in het koninkrijk van Gods liefde en leven in het licht. Dat is de bron waaruit we handelen. We doen met volle inzet waartoe we worden gedrongen van binnenuit. Met geen andere bedoeling dan Gods liefde te delen met de wereld om ons heen.

zondag 2 december 2012

Leef vrolijk verder

Verslaving Galaten 5:24-25
‘Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.’

Sommige christenen zijn dagelijks in de weer om hun vlees ‘te kruisigen’. Dat gaat niet lukken, want het is al gekruisigd. Dat wil zeggen dat je vlees nog steeds je vlees is, maar dat je niet langer een slaaf van je begeerten bent. Christus heeft je aan het kruis verlost uit de slavernij van de zonde. Je bent nu vrij om vrij te zijn en in vrijheid je weg te gaan. God heeft ons Zijn Geest gegeven om ons het nieuwe leven te leren leven. De Geest maakt ons levend in alle delen van ons wezen. Waar zonde heeft geheerst gaat nu het leven heersen. Soms loop je nog wel eens tegen je vlees op, dan vlieg je uit de bocht, dan doe je iets of zeg je iets waar je je schuldig om kan gaan voelen. Niet doen, dat vlees inclusief schuld daar is aan het kruis mee afgerekend. Ga vrolijk verder met je leven en gebruik de Geest om in de rust te blijven. Hij wijst je op Gods liefde en genade en vertelt je dat je vlees je niet langer de baas is. Heerlijk toch.

zaterdag 1 december 2012

Wees wijs

Verantwoording Spreuken 9:12
‘Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van, als je spot, benadeel je jezelf.’

Heeft het zin naar God te luisteren? Absoluut, want al Gods woorden zijn niet alleen vol wijsheid, maar ook vol zegen. Had Adam maar geluisterd, dan zou hij niet de boom des levens hebben verspeeld. Had Israël maar geluisterd, dan zouden ze niet omgekomen zijn in de woestijn. Had Jona maar geluisterd, hij zou op een veel prettiger manier naar Ninevé zijn gereisd. De Bijbel staat vol voorbeelden. De vrouw van Lot, de farao van Egypte, Goliath en vele anderen zouden zijn blijven leven als ze niet zichzelf hadden gezocht, maar Gods wijsheid. Wie Gods raad in de wind slaat, benadeelt niet alleen zichzelf ook vele anderen. Maar het allerergste is, dat je kennelijk Gods liefde niet vertrouwt en Hem verhindert je te zegenen. Angst is een slechte raadgever, evenals bezorgdheid. Gebruik je geloof om in Gods zegen te leven.