donderdag 28 februari 2013

Gods genade is groter dan het kwaad

Boosheid Romeinen 12:19-21
'Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.'

Wie zich laat overwinnen door het kwade, maakt van zichzelf een slachtoffer, meestal een die heel kwaad is. Kwaadheid om het onrecht dat je wordt aangedaan is een primaire reactie. Je wordt vanzelf kwaad, je voelt het diep van binnen. Op dat moment moet je een besluit nemen: 'Zo was ik lang genoeg kwaad, want mijn zaak is in handen van de Heer. Hij treedt voor mij op, Hij zal het vergelden.' Vanuit het besef van Zijn liefde word je weer rustig en heb je plezier, omdat het de boze niet is gelukt je te overwinnen. Jezus heeft het kwade overwonnen aan het kruis en ons Zijn goedheid geschonken. Laat Zijn vrede heersen in je hart, door je meteen tot Hem te keren met vreugde, als je voelt dat het kwade zich aan je opdringt. Ja, er zijn mensen die je misbruiken, kleineren, mishandelen, pijn doen, enz. Maar wat een kracht is ons gegeven in de liefde van God, dat we ons kunnen verweren door genade. Laat Zijn vrede je hart binnenstromen, prijs Hem om Zijn hulp en uitredding en laat geen ruimte over voor negatieve gedachten. God houdt van je. Hij zal voor je zorgen.

woensdag 27 februari 2013

Er is nog wat te winnen

Ambitie 1 Corintiërs 9:24
'Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts een de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die behaalt!'

Dit lijkt heel erg op je best doen en dat is het ook. Je moet je best doen om niets te verliezen. In Christus heeft de Vader ons alles geschonken, maar dat deed Hij met een doel: dat we erin zouden leven. Door een levensstijl die ik-gericht is, verliezen we veel van onze mogelijkheden om te winnen. Paulus schrijft in dit gedeelte dat hij zijn best doet anderen te winnen voor Christus, zelfs als dat betekent dat hij zich moet aanpassen aan de gewoontes van anderen. Voor joden een jood, voor Grieken een Griek, voor heidenen een heiden, om er in elk geval enkelen te winnen. Dat is de prijs die hij zoekt. Wat een prachtig getuigenis van liefde en genade. Van de liefde staat in hoofdstuk 13: 'Zij zoekt zichzelf niet.' Dat is wat Jezus liet zien aan het kruis, dat is ook het leven dat ons geschonken is. Dienend naar anderen in de hoop hen te winnen voor Christus. Dat is niet makkelijk, maar dat is geen enkele race. Je kunt je wel voorbereiden door heel veel liefde in je op te nemen. Hoe meer je zelf ontvangt, hoe meer je kunt geven. Leef voor Jezus en voor niemand anders. Laat je door Hem verwennen, dan komt die erekrans vanzelf.

dinsdag 26 februari 2013

Je nieuwe leven is vrij

Verslaving Kolossenzen 3:1-3
'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.'

Ons oude zondaarsleven bestaat niet meer voor God en het moet ook voor ons niet meer bestaan. 'Want gij zijt gestorven', betekent dat we met Christus gekruisigd en gestorven zijn. Jezus stierf daar in onze plaats, daarom zijn wij daar gestorven. 'En uw leven is verborgen', betekent dat het hier op aarde niet zichtbaar is. Het is een geestelijke werkelijkheid. Wat we hier op aarde zien is ons oude leven, maar God zegt dat we een nieuw leven bezitten, verborgen in Christus bij God. Veiliger en zekerder kan niet. Als de zonde je lastigvalt, weet dan dat al je zonden zijn verzoend en dat God ze niet meer gedenkt. Wanneer verslaving je parten speelt, weet dan, dat je nieuwe leven verborgen is in Christus bij God. Weet dat je bevrijd bent uit de macht van zonde en verslaving, omdat je gestorven bent. Wanneer de waarheid van je nieuwe leven je hart bereikt, wanneer je beseft dat God je liefheeft en dat er niets ontbreekt, zal de kracht van verslaving verdwijnen. De waarheid maakt je vrij.

maandag 25 februari 2013

Geen last van zonden

Verantwoording Deuteronomium 24:16
'De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.'

God straft niet onrechtvaardig. Ook in onze tijd zijn er nog christenen die zoeken naar de oorzaken van hun ellende in het voorgeslacht. Christenen, die denken dat God nog zonden van hun vader en grootvader en overgrootvader zal bezoeken aan hen en hun kinderen. Natuurlijk ken ik de tekst die dit suggereert, maar deze tekst is heel duidelijk: je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen gedrag. En omdat Jezus alle zonden van alle mensen heeft gedragen, zal er niemand die gelooft nog worden gedood of veroordeeld door God. God denkt niet meer aan onze zonden, ze zijn voor eeuwig weggedaan, klaar. God denkt aan ons leven en heeft ons toegerust om zegen te ontvangen. Verlost uit de slavernij van de zonde, leven we nu voor God. Uit genade zijn we verlost, bevrijd, vergeven, verzoend en opnieuw geboren. Gods Geest in ons binnenste heeft ons verenigd met Jezus. Zijn leven is nu mijn leven, omdat Zijn dood mijn dood is geweest.

zondag 24 februari 2013

Bevestigd en gezalfd

Acceptatie 2 Corintiërs 1:21
'Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God.'

Toen Jezus zich liet dopen in de Jordaan, wrd Hij bevestigd en gezalfd. Hij werd bevestigd door Gods woord: 'Dit is mijn geliefde zoon. In Hem heb Ik een welbehagen.' Hij werd gezalfd door de Heilige Geest, die in de gestalte van een duif op Hem bleef rusten. Later zei Jezus hierover: 'De Geest des Heren is op mij, omdat ik gezalfd ben.' Daarna legde Hij uit dat Hij gevangenen kwam bevrijden, blinden en doven genezen, lammen laten lopen en gebrokenen van hart herstellen. Ook wij, die in Christus geloven, zijn bevestigd en gezalfd, schrijft Paulus hier aan de Corintiërs. En dat heeft God zelf gedaan. God spreekt over ons uit, dat we een welbehagen voor Hem zijn. Daarom heeft Hij ons Zijn Geest als eerste gave gegeven, als een zegel en onderpand. Niets en niemand kan ons nog scheiden van deze gezalfde en verzegelde positie bij God. We zijn volkomen toegerust om het bevrijdende evangelie te verkondigen en te demonstreren. Zoals Christus is, zijn ook wij in deze wereld. We moeten niet proberen te worden als Jezus, we zijn het. Bevestigd door God zelf in de Gezalfde en gezalfd.

zaterdag 23 februari 2013

In het licht

Geloof Johannes 12:46
‘Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.’

Als je lang in het donker bent, wennen je ogen aan de duisternis. Een spoortje licht is dan al genoeg om voldoende te onderscheiden. Maar als je werkelijk in het licht bent, snap je niet dat je in die duisternis nog iets hebt kunnen zien. Geestelijk is dat ook zo. Zodra je door Jezus in de vrijheid, in het licht bent geplaatst, gaan je ogen open en besef je pas hoe donker je leven is geweest. De Bijbel leert, dat we door Adam allen in de macht en de slavernij van de zonde leefden. Daarom gingen we zondigen, we moesten wel. Maar Jezus heeft ons verlost en nu zijn we in de macht van Gods liefde gekomen. Als die in ons hart gaat heersen, komen er heel andere dingen tevoorschijn. Licht in plaats van duisternis. Angsten verdwijnen, zorgen verdwijnen, ziektes verdwijnen, vreugdeloosheid verdwijnt, uitzichtloosheid verdwijnt. Het leven begint vreugdevol en lieflijk te worden. Zegen stroomt ons leven binnen en we gaan ervan uitdelen. Van de duisternis in het licht door het verlossingswerk van Jezus. Geloof het en ontvang het, uit genade.

vrijdag 22 februari 2013

De Heer zegent je

Genade Psalm 115:12-13
'De HERE denkt aan ons; Hij geeft de zegen. Hij geeft zegeningen aan het volk van Israël, aan het nageslacht van Aäron en aan ieder die ontzag voor de HERE heeft; klein en groot.'

Wanneer het tegen zit in je leven, of wanneer je iets naars overkomt, zeggen mensen nog wel eens tegen je: 'Tel je zegeningen.' Met andere woorden, er blijft nog genoeg te danken over. Op zich mag dat waar zijn, maar Gods bedoeling is dat je elke dag gezegend leeft. De Here denkt aan ons en zegent ons, omdat we nageslacht zijn van Christus. Door Hem zijn we in een gezegende positie gebracht. De zegen hangt niet langer af van wat wij doen, maar van wat Hij heeft gedaan. Genieten van Gods zegen kun je alleen als je op Hem gericht bent. Wanneer je omstandigheden negatief zijn, hoef jij zelf niet negatief te worden. Je mag positief in het leven staan, omdat je weet: de Heer denkt aan mij en Hij zegent mij. Wanneer je dat met je hart gelooft en met je mond belijdt, zul je behouden/gezegend/hersteld worden. Een hart dat zijn vastheid vindt in genade, kan door de omstandigheden niet verontrust worden. Kijk naar de Here Jezus, hoe Hij elke dag leefde vanuit de rust en de vrede van God. Niets kon Hem van zijn stuk brengen, of verontrusten, behalve het kruis. Maar dat was dan ook met niets te vergelijken. Hij wilde dat dragen voor ons, zodat wij nooit zouden hoeven vrezen.

donderdag 21 februari 2013

Zegen in plaats van vloek

Roddel Psalm 52:2
'Je bent uit op vernietiging, je pleegt bedrog, je tong is scherp als een mes.'

Doëg had de schuilplaats van David verraden aan koning Saul, zodat deze uittrok om hem te zoeken en te doden. We lezen in Psalm 52 hoe David reageert op deze agressie. Hij heeft te doen met Doëg die vertrouwt op zijn rijkdom, maar niet door heeft dat hij zichzelf aan het vernietigen is en al zijn bezittingen zal verliezen. David zegt als het ware: 'Ik heb God aan mijn kant, je kunt dit toch nooit winnen.' Behalve dat David zich niet uit het veld laat slaan, doet hij nog iets. Hij vertelt wie hij is. Hij belijdt zijn positie bij God: 'Ik ben een groenende olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en immer.' Dat is hoe je staande blijft. Wat mensen ook over je zeggen, of welke woorden ze als vloek over je uitspreken, het zal geen doel treffen. Belijdt gewoon wie je bent in Christus en bidt voor degenen die je haten. Zo vervul je de wet van Christus en blijf je in de rust.

woensdag 20 februari 2013

Bid en ontvang

Alles Mark 11:24
'Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.'

Bidden met geloof is bidden zonder twijfel. Je vraagt om iets waar je recht op hebt, zoals de verloren zoon vroeg om zijn erfenis. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde en Hij heeft ons autoriteit gegeven, namens Hem te spreken en te bidden. Als we bidden met gezag, bidden we om iets wat van Jezus is en wat Hij met ons deelt. Gezag over ziekte, gezag over gebondenheid, gezag over machten en krachten van de duisternis, gezag om te binden en te ontbinden. De kerk is veel van dat gezag verloren door ongeloof. Maar de Bijbel is hierin heel duidelijk, alles zul je krijgen waarom je bidt zonder twijfel. Zolang je twijfelt heb je geen geloof. Dan moet je eerst meer voeding geven aan je hart, zodat geloof kan ontstaan. Het horen van Gods woord zal je geloof doen toenemen. Met geloof kun je bidden wat je wilt en het wordt je gegeven, sterker nog, het is je al gegeven.

dinsdag 19 februari 2013

God vergoedt wat de vijand roofde

Vervulling Joël 2:19
'Hij zei tegen hen: ‘Ik geef je weer voedsel: koren, wijn en olie, in overvloed. Geen volk zal je nog verachten.'

Sommige mensen menen dat de duivel alles moet teruggeven wat hij heeft geroofd, maar God zegt: “Ik geef je weer.” God laat het herstel van zijn volk niet aan de tegenstander over, dat doet Hij zelf. Hij heeft het al gedaan, het is volbracht. Opdat je waarlijk vrij zou zijn, heeft Christus je vrijgemaakt. We hoeven slechts stand te houden en ons niet meer te laten beroven. De duivel is door Jezus overwonnen, uitgeschakeld, ontwapend, krachteloos gemaakt. Die waarheid moet je omarmen. Wanneer je nu nog het gevoel hebt dat je op enig gebied tekortkomt, hoef je alleen maar te zeggen: 'Mijn God zal voorzien, in overvloed. Geen vijand zal mij nog verachten.' Negeer die verslagen vijand en kijk alleen naar God die heeft beloofd: 'Ik zal voorzien.' Hij houdt altijd zijn woord.

maandag 18 februari 2013

Leve het leven

Doodsangst Hebreeën 2:14-15
'Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.'

Mensen van vlees en bloed zijn allemaal nakomelingen van Adam. Door Adam is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Het gevolg is dat mensen van vlees en bloed last hebben van schuld en schaamte, ze verbergen zich achter van alles en nog wat. Succes, sport, prestaties, bezit, genot zijn allemaal pijnstillers en angststoppers. Maar dan komt Jezus. Hij wordt een mens van vlees en bloed en neemt alle schuld, straf en oordeel op zich, zodat iedereen vrij kan zijn. De zonde wordt verruild voor gerechtigheid. Vrijspraak en zegen in plaats van veroordeling en straf. Angst voor de dood is veranderd in vreugde in het leven. Door Jezus zijn we geen nakomelingen van Adam meer, maar kinderen van God. Een nieuwe Geest in ons binnenste en volkomen toegerust voor het nieuwe verbond van genade. God heeft zich met jou verzoend, is de boodschap. Leve het leven.

zondag 17 februari 2013

Liefde verenigt

Familie Maleachi 4:6
' Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen. Zij zullen één van hart en ziel zijn.'

De boodschap die Jezus kwam brengen op aarde was een boodschap van liefde en genade. Jezus predikte omarming in plaats van uitsluiting. In het verhaal van de verloren zoon is de reactie van de oudere broer tekenend. Hij voelt zich door de genade van zijn vader achtergesteld. Hij is kwaad, omdat zijn broer er zo makkelijk mee wegkomt. Dat is de houding van de wet. De overspelige vrouw moest gestenigd worden, maar Jezus gaf genade. Hij liet zien dat iedereen gestenigd zou moeten worden, als de zonden moesten worden afgerekend. 'Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.' Niemand is zonder zonde, niemand is goed genoeg. Daarom is er genade, onverdiende vergeving, onverdiende zegen, onverdiende insluiting. Jezus kan relaties herstellen, Zijn omarming laat mensen inzien, dat niemand beter is dan een ander. Hij brengt harten naar elkaar. Dat is de kracht van genade. De wet veroordeelt en brengt verwijdering. Een onreine wordt buitengesloten bij de wet, maar de genade raakt hem aan en hij geneest.

zaterdag 16 februari 2013

Laat Jezus je rust zijn

Trouw 1 Koningen 8:56
'Gezegend zij de HERE, Die Zijn belofte heeft gehouden en Zijn volk Israël rust heeft gegeven; elk woord van Zijn wonderbaarlijke beloften die Zijn dienaar Mozes afkondigde, is waarheid geworden.'

'Kom tot Mij', zegt Jezus, 'en Ik geef u rust.' Die belofte geldt voor iedereen die vermoeid is en onder druk staat. Moeite en druk veroorzaken stress en houden je rust juist weg. Je kunt 's nachts niet slapen en je gedachten malen door je hoofd. Een beeld dat voor steeds meer mensen herkenbaar is geworden. Maar Jezus zegt: 'Ik geef je rust.' We ploeteren door tot we er bij neervallen, onze eer staat op het spel, maar Jezus zegt: 'Geef die last aan Mij.' Als natuurlijke mensen hebben niet het vermogen om onder druk in de rust te blijven, want die rust is een persoon. Neem als nieuwe schepping je plaats in bij Jezus, Hij is je leven, Hij zal je leiden, Hij zal voor je zorgen, Hij zal je de uitkomst geven. God is trouw aan Zijn beloftes. Jezus is trouw aan Zijn belofte. Je hoeft niet bang te zijn, je hoeft niet boos te blijven, je hoeft niet angstig rond te zien. De waarheid is gekomen met genade. Jezus is het bewijs van Gods liefde en trouw. Geef alles wat je neerdrukt aan Hem en doe zelf niets anders meer dan rusten in Zijn trouw. Ga zien hoe Hij alles voor je oplost en tot een goed einde brengt. Vertrouw Hem.

vrijdag 15 februari 2013

We worden ingehaald

Eeuwigheid Psalm 23:6
'Ja, heil en goedertierenheid zullen mij (achter)volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.'

Heil en goedertierenheid komen van God, die hebben we ontvangen in Christus. Hoe kunnen we er dan door worden ingehaald? Het gaat hier over steeds meer beseffen, wat je door Gods goedheid hebt ontvangen. Alle zegen, alle heil is je geschonken op basis van het bloed van Christus. Hij gaf zijn leven voor ons, zodat wij eeuwig heil hebben. Maar we bezitten onze hemelse positie en onze hemelse erfenis in Christus. Hoe meer we leren dat Hij ons leven is, hoe meer we leren in Hem te zijn onder alle omstandigheden, hoe meer we dat heil en die goedheid gaan ervaren. Als de boze ons aanklaagt wegens onze fouten, reageren we vanuit ons heil en zeggen: 'Jezus is mijn leven, ga bij Hem maar vertellen wat je gezien hebt.' Keer op keer zal het heil je beschermen en zegenen en tenslotte is het gewoon je leven. Gods genade in al zijn volheid is je gegeven, maar het ontdekken ervan, de rijkdom ervan en de vrede die erbij komt, dat mag je dag na dag ervaren, dat neemt toe, haalt je in. Dit leven in Christus is wonen in Gods huis. Het is je eeuwig deel van Godswege.

donderdag 14 februari 2013

Wat een mooie mensen

Afgunst 1 Corintiërs 13:4
‘De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots;’

Als kind van God hoef je op niemand jaloers te zijn, integendeel, je mag mensen laten zien hoe goed je het hebt. Je bent geliefd door God, door de vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je bent gerechtvaardigd en er is niets meer waarvoor je bang moet zijn. Het oordeel over je leven heeft Jezus op zich genomen. Je bent verzoend met de Vader en leeft onder Zijn goedkeuring en gunst. Je hebt liefde ontvangen en je kunt nu liefde geven. Jezus is Gods zichtbare liefde. Hij wordt de volheid van God genoemd en die volheid heeft Hij ons geschonken, gratis, uit liefde. Wanneer we Hem zien in al Zijn glorie, dan straalt dat op ons af en veranderen we zelf ook van heerlijkheid naar heerlijkheid. Al die stralende, vriendelijke, geduldige, zegenende mensen om je heen, dat moeten wel kinderen van God zijn. Ze kennen Gods beloftes en weten dat hen nooit iets zal ontbreken. Vader zal hen naar de rijkdom van Zijn genade overvloedig voorzien van alles wat ze nodig hebben. Al die heerlijk stralende mensen om je heen, zijn niet trots, want ze weten dat het allemaal genade is. Geen enkele verdienste, alleen maar zegen. Herken je jezelf in dit beeld? Dan leef je zoals God het graag ziet, vanuit Zijn overvloed van genade. Ben je jaloers? Op wie dan?

woensdag 13 februari 2013

Leven zonder angst

Vijanden Lukas 1:74
‘Hij heeft ons het voorrecht gegeven Hem te dienen zonder angst, bevrijd uit de handen van onze vijanden.’

Angst voor fouten, angst voor straf, dat hoort bij de wet en de traditie. Maar wij leven onder een beter verbond, het verbond van genade, waarin geen veroordeling is, geen bezorgdheid, geen juk of dreiging, alleen vrede, veiligheid en rust. We leven als kinderen van God, zonen en dochters en zijn aan Jezus gelijkgesteld. We hebben Gods volheid, alle zegen, verkregen in Hem. Dat nieuwe leven mogen we ontdekken, leren toepassen, zodat we volstromen met Gods volkomenheid. Geen vijand kan ons deren, want Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is onze borg en middelaar. Hij beschermt ons, Hij is ons leven. Het is inderdaad een voorrecht dat we zo mogen leven voor de Heer. Het is onverdiende gunst, precies volgens Gods hart en plan.

dinsdag 12 februari 2013

Laat je niet kaalvreten

Twijfel Psalm 18:30
‘De weg van God is een volmaakte weg; het woord van de HERE is zuiver als goud. God beschermt ieder, die zijn heil bij Hem zoekt.’

Twijfel maakt je kwetsbaar. Je wil niet toegeven dat je twijfelt, want hoe kun je nu twijfelen aan Gods woord, maar toch is er reden genoeg om niet langer vast te staan op de beloftes. Je ziekte geneest niet, je financiële positie verandert niet, je relaties herstellen niet en dan komt het moment dat je opgeeft steeds dichterbij. Als je toegeeft aan twijfel, word je automatisch slachtoffer, je verliest de strijd en je laat je beroven. Als je fundament te zwak is, stort je huis zelfs in en blijf je achter in vertwijfeling. De duivel probeert je te laten twijfelen aan Gods trouw. Is Zijn woord wel betrouwbaar? Is Zijn weg wel recht? Beschermt God je wel? Twijfel aan Gods woord kan ervoor zorgen dat je leven niet langer stormbestendig is. Dan is een Psalm als deze een krachtig medicijn. Gods woord is betrouwbaar. God is trouw aan jou en aan Zijn woord. Hij zal je voet voor struikelen behoeden. Wanneer wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Geef de duivel geen voet, door te twijfelen aan Gods beloftes. Laat je niet beroven van je zekerheid. Laat de kaalvreter niet zijn gang gaan. Is dat toch gebeurd, dan zal God herstellen wat er is geroofd. Hij vergoedt wat de kaalvreter heeft genomen. Maar waarom zou je het zover laten komen? Onderwerp je aan God(s woord) en biedt zo weerstand aan de duivel, hij zal van je vlieden en jij blijft meer dan overwinnaar.

maandag 11 februari 2013

Verheug je in Gods goedheid

Ontevredenheid Psalm 103:1-5
‘Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede.’

Hoe bekend zijn deze regels uit Psalm 103 en toch staan we er vaak niet bij stil. We leven bij de dag en laten ons leiden door de omstandigheden zoals we die ervaren. Dat soort van leven maakt je niet gelukkig. Het is Gods bedoeling dat we genieten van het leven, omdat Hij met ons is. Hij heeft ons verlost, bevrijd en genezen van de zonde. Hij leert ons om als zonen en dochters van God te leven, bewust van onze status bij Hem. Gekroond met genade om te heersen over alles wat onze positie bij Hem bedreigt. Veel van deze regels uit Psalm 103 zijn al vervuld, maar het laatste stukje is nu nog bezig. Onze hemelse Vader is bezig onze ziel te verzadigen (zodat er geen ruimte is voor iets anders) met het goede, dat is met Jezus. We bedenken wat waar is, we bedenken wat boven is, we bedenken wie Jezus is en hoe wij in Hem aan Hem gelijk zijn gemaakt. Wie kan zich dan nog druk maken om de tijdelijke omstandigheden van deze dag? Loof de Here, mijn ziel, en laat je niet naar beneden trekken.

zondag 10 februari 2013

Geen discussie

Discipline 1 Timotheüs 4:7
‘Verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe sprookjes. Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven.’

Soms komen er mensen aan de deur die met je willen discussiëren over het geloof. Wat ze werkelijk willen, is je vertellen dat je standpunten niet deugen. In de tijd van Jezus waren het de Farizeeërs en Schriftgeleerden die het allemaal beter wisten. Jezus rekende meestal snel met ze af, door een vraag te stellen waarop ze geen antwoord wisten. Dat helpt goed, want dat soort mensen wordt daar erg onzeker van. Meestal vraag ik: 'Vertel me iets waar ik blij van word. Het evangelie is een blijde boodschap.' Tot nu toe is dat niemand gelukt en dat is triest. Daarna ben ik aan de beurt en vertel ik ze dat God van hen houdt en al hun zonden heeft vergeven. Meteen erna willen ze dan weer in discussie, maar dat vind ik niet goed. 'U hebt uw kans gehad, tot ziens.' Discussie is zinloos, de liefde van God bekendmaken bouwt op. Jezus deed niets anders dan Zijn Vaders liefde bekend maken. Door wat Hij zei en deed, de manier waarop Hij respect had voor mensen (niet voor hun ideeën), toonde Hij het Vaderhart. Er is in de genade geen veroordeling.

zaterdag 9 februari 2013

Onmetelijke goedheid

Wanhoop Psalm 103:10-12
‘Hij straft ons niet zoals wij verdienen, hij laat ons niet voor elke zonde boeten. Onmetelijk is zijn goedheid voor wie hem vereren, onmetelijk als de hemel.’

Jezus is naar de aarde gekomen om te redden, niet om te veroordelen. Door Adam is de zonde op aarde gaan heersen en met de zonde de dood. Door Jezus is die tirannie van de zonde gestopt en is het leven gaan heersen. Dat mensen zondigen komt door Adam, leert de Bijbel. Dat mensen behouden worden, komt door Jezus. Hebben wij er dan geen enkele invloed op? Jawel, wij moeten het geloven. Gods genade schenkt onverdiende vrijspraak, maar door geloof ontvangen we die. Jezus zei tegen de bloedvloeiende vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered.’ Als je het haar zou vragen, zou ze zeker zeggen: ‘Jezus heeft me gered.’ God schenkt genade aan ieder die gelooft dat de verlossing alleen uit genade is. Zelfs het vereren van God is geen voorwaarde om te ontvangen. Dat is het gevolg van ontvangen hebben. Er is feest in de hemel over iedere zondaar die zich bekeert. Er is feest in iedere zondaar die zich bekeerd heeft. Hij is voor eeuwig gered en het leven in hem begint zich te ontwikkelen. Onmetelijk is Gods goedheid, wanhoop niet, zit niet in angst, het oordeel is voorbij. Jezus nam al jouw schuld en heeft je verzoend met God voor eeuwig.

vrijdag 8 februari 2013

Jubelen in Sion

Depressie Jesaja 51:11
‘Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.’

Van verdriet naar vreugde, van bezetting naar bevrijding, van oorlog naar vrede. Dat is wat God voor ogen staat met de wereld. En Hij is begonnen in Sion. De geestelijke stad waar Hij zijn troon heeft staan. Alle bevrijde kinderen van God trekken er juichend binnen. Jezus heeft eens voor altijd de vijand verslagen. Nooit meer zal de zonde en de dood gaan heersen, voor altijd vrede en vreugde. Deze situatie is werkelijk gekomen, maar we ervaren het niet altijd zo. We laten ons nog te makkelijk beïnvloeden door onze omstandigheden. We voelen ons somber en in plaats van vreugde tonen we soms matheid van ziel. Daarom heeft God ons Zijn Geest geschonken. Deze wijst ons voortdurend op de geestelijke werkelijkheid: je bent vrij, je bent geliefd, je bent gezegend. Wanneer gejuich en vreugde de stad binnentrekken, moeten gejammer en verdriet eruit vluchten. Het gaat niet samen. Verblijd je in de Heer, schrijft Paulus. Gods vrede zal je gedachten behoeden.

donderdag 7 februari 2013

Er overkomt je niets

Tevredenheid Spreuken 19:23
‘Ontzag voor de HEER beschermt je leven, je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets.’

Het zijn onze gedachten, die ons uit de slaap houden. Het zijn de ‘wat als’ vragen, die ons verontrusten. Grappig woord trouwens, dat ‘verontrusten’. Het betekent dat je rust wordt weggenomen. Jezus heeft Zijn discipelen op het hart gedrukt niet bang te zijn, niet bezorgd te zijn en niet te denken zoals de wereld denkt. ‘Je hemelse Vader weet wat je nodig hebt’, zei Hij. Bezorgdheid is een vorm van ongeloof. We denken dat alles wat ons leven bedreigt ook winnen zal, terwijl de Bijbel leert, dat WIJ in Christus de overwinnaars zijn. Geloof, ontzag voor de Heer, ontzag voor Zijn woord, beschermt je leven. Je gedachten komen tot rust en je kunt rustig gaan slapen. God is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Uit liefde heeft Hij Zijn Zoon geschonken aan zondaars. Zou Hij dan Zijn kinderen vergeten? Vertrouw op de Heer, wees gerust, er overkomt je niets wat Hij niet aan kan.

woensdag 6 februari 2013

Bekering brengt zegen

Veroordeling Jesaja 55:7
‘Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen! Laten zij zich tot de HERE bekeren, zodat Hij Zich over hen ontfermt en tot onze God, want Hij zal grenzeloos veel vergeven!.’

Jezus zei dat Hij niet was gekomen om te veroordelen, maar om te redden. Dat is Gods hart. God wil zich ontfermen en vergeven, zodat Hij kan zegenen en genieten. Het enige wat dat in de weg staat, is de onwil van de mens. Bekering heeft een negatieve klank gekregen. Bekering wordt uitgelegd als een beschuldiging, een afkeuring, maar het is een uitnodiging tot zegen. Wie zich tot God keert, wordt niet veroordeeld maar gered. Zijn zonden worden vergeven en hij wordt als kind van God gezegend en omarmd. Wie zich niet bekeert, doet zichzelf tekort. Hij leeft buiten Gods genade. Bekeren is ontdekken wat Jezus voor je gedaan heeft, het aannemen en voor eeuwig leven onder Gods goedkeuring. Wie kan dat nu afwijzen?

dinsdag 5 februari 2013

Wat wil je nog meer?

Competitie Lukas 12:15
‘En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.’

Adam en Eva hadden alles ter beschikking, een overvloed aan eten en toch werden ze aangetrokken door de boom waarvan ze niet mochten eten. Een enkele vrucht temidden van een tuin vol vruchten. Koning Achab had een heel rijk en een paleis met een prachtige tuin, maar toch wilde hij de wijngaard van buurman Nabot. Hebzucht is een macht die mensen naar de dood leidt. Jezus nam niets maar gaf alles, opdat we zouden leven en niet sterven. Leven en dood gaan niet samen. Hebzucht is dodelijk, maar genade geeft. Je leven is het grootste geschenk dat God je gaf, wees er zuinig op. Laat het niet bederven door hebzucht. God heeft je in Christus immers alles geschonken? Als de duivel naar je toekomt met de leugen dat je iets tekort komt, verjaag je hem door te belijden dat de Heer je herder is en dat niets je ontbreekt. Zo zul je lang genieten van het leven dat God voor je heeft gekocht en betaald.

maandag 4 februari 2013

Drie woorden

Communicatie Spreuken 15:23
‘Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd-hoe voortreffelijk is dat.’

Woorden kunnen iemand maken en breken. Daarom is nadenken bij wat je zegt niet zo raar. Nog beter is het na te denken voordat je wat antwoordt. De juiste woorden op de juiste tijd gesproken, is een kenmerk van Goddelijke wijsheid. Alle woorden van Jezus waren juist en op tijd. Zijn beroemdste woorden zijn: ‘Het is volbracht.’ Drie woorden die daarna de hele wereld zijn overgegaan en niets aan betekenis hebben verloren. En in die simpele woorden ligt een diepe vreugde. Voor Hem die ze uitsprak, maar vooral voor ons die ze hebben gehoord en geloofd. Die drie woorden brengen verlossing en leven. Hoe voortreffelijk is dat.

zondag 3 februari 2013

In eenheid met God

Christengemeenschap Johannes 17:11
‘En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij.’

Voordat de Heer terugging naar Zijn Vader, bad Hij voor de zijnen. Hij wilde dat zij zouden worden opgenomen in de eenheid die bij God bestaat tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Geen drie-eenheid, maar een vier-eenheid. Vader, Zoon, Geest en Gemeente. Wij zijn zo volkomen gelijk geworden aan de status die Jezus heeft, dat dit een verhoord gebed is. De eenheid die kerken zoeken, ligt vaak op het natuurlijke vlak, samen bidden, samen een actie doen, samen oecumene, maar dat is niet de eenheid waar Jezus om vraagt. We zijn eengemaakt met de Zoon, Hij heeft zich eengemaakt met ons aan het kruis en daardoor zijn wij een met Hem in de verheerlijking. Alles wat Jezus is en heeft, deelt Hij met ons. Alle liefde van de Vader voor de Zoon is nu ook voor ons. Alle eer van de Heilige Geest, Zijn wijsheid en kracht, is nu ook de onze. Te mooi om waar te zijn? Nee, de realiteit voor ieder die gelooft.

zaterdag 2 februari 2013

Abba, Vader

Kinderen Marcus 10:15-16
’Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.’

God houdt van kinderen, vooral van Zijn eigen kinderen. Door Jezus’ komst naar de aarde, weten we dat God de Vader op zoek is naar kinderen. Wat is een Vader zonder kinderen? De Geest van God leert ons God te zien als onze Vader. Hij leert ons spreken tot God en Hem ‘Abba’, vader noemen. Veel mensen denken dat God een boze rechter is, een jurist die op de regeltjes let. Een straffende en veroordelende God, die wil niemand als Vader. Daarom zegt Jezus: ‘Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Ik en de Vader zijn een.’ Jezus heeft het Vaderbeeld van God hersteld en het hart van de Vader getoond. Niet alleen toen Hij de kinderen omarmde en zegende, maar vooral door Zijn liefde en bewogenheid. Door Zijn houding van niet veroordelen, maar redden. Niet vervloeken, maar zegenen. Het koninkrijk van God bestaat niet uit regeltjes, maar uit liefde en bewogenheid. God zoekt kinderen om ze te zegenen, te genezen en te verwennen. God is goed, God is liefde, God is Vader.

vrijdag 1 februari 2013

Al het andere ook

Ondernemen Mattheüs 6:33
‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’

Al die andere dingen, zijn de dingen waarover je bezorgd bent. Je zit in de war over je gezondheid, je financiën, of je kinderen, je baan, of je toekomst. Over al deze dingen maakt de wereld zich zorgen, omdat ze de toekomst niet kennen. God kent die wel en zegt: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laten je wensen met dankzegging bekend worden bij God.’ Je richt je tot God en je weet dat Christus jouw gerechtigheid is. Op grond van Zijn bloed mag je weten dat je bent vrijgesproken van schuld en veroordeling. Geen vloek mag jou nog treffen, omdat je gekocht bent en betaald, vrijgemaakt uit de macht van ziekte, zonde en dood. Het enige wat je kan doen is je verheugen in de liefde van God die jouw zekerheid is. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zal God de Vader zich ontfermen over jou. Hij fluistert je toe: ‘Mijn kind, maak je geen zorgen, ik weet wat je nodig hebt.’