zondag 30 juni 2013

Bekeer je en leef

Ezechiël 18:23
‘Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?’

Uit dit vers kun je de conclusie trekken, dat een zondaar niet leeft. Goddeloos leven is geen leven. Er zit niets blijvends in dat waarde heeft. Het enige blijvende in een goddeloos leven is het uitzicht op de dood. God doet er alles aan om dat te voorkomen. Hij zoekt wegen om wat verloren dreigt te gaan te redden. God kan niet meer doen dan Hij heeft gedaan. Hij heeft alle schuld vergeven, Hij heeft zich met de wereld verzoend, Hij heeft het bloed van Zijn Zoon gegeven als redmiddel tegen schuld en veroordeling, Hij heeft Zijn Geest gegeven aan ieder die gelooft, Hij heeft Zijn woord gegeven en Zijn beloftes. God heeft alles gedaan om iedereen te redden. En nog steeds roept Hij: ‘Laat je redden van je dwaalwegen, aanvaard Mijn genade en leef!’

zaterdag 29 juni 2013

Net als Jezus

1Johannes 3:23
‘En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.’

Liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad betekent dat we genadig leven, zonder veroordeling. Dat we iedereen accepteren en benaderen met vergeving. Genadig zijn betekent niet dat je alles maar moet goedvinden, maar wel dat je niemand veroordeelt omdat hij iets fout heeft gedaan. Genadig zijn betekent ook, dat je beseft dat je zonder die genade verloren zou zijn, net als die ander. Genade maakt mild, genade schenkt onverdiend vergeving, net als Jezus deed. Om zo te kunnen leven, moeten we Gods gebod serieus nemen, dat we geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen door Hem kun je genadig zijn.

vrijdag 28 juni 2013

Weerstand bieden door geloof

Jacobus 4:7
‘Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.’

Vrijheid betekent niet losbandigheid. Ook al is er geen veroordeling meer, er is nog wel kwaad in de wereld. Wie zich laat leiden door de Geest des levens, onderwerpt zich aan God. Door te belijden dat je geen slaaf van de zonde meer bent, maar kind van God, bied je weerstand aan de duivel. Weerstand bieden aan de duivel betekent niet dat je moet vechten, maar dat je datgene wat God je heeft geschonken moet blijven vasthouden. Je bent niet gered door je gedrag, dus je kan ook je vrede en je gerechtigheid niet verliezen door je gedrag. Biedt weerstand aan de duivel door je op God te richten en Zijn goedheid te belijden.

donderdag 27 juni 2013

Geen veroordeling meer

Romeinen 8:1-2
‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.’

Geen veroordeling terwijl je wel schuldig bent is onrechtvaardig. Het goede nieuws is, dat we niet langer schuldig zijn, want Jezus heeft al onze schuld op zich genomen. De Geest des levens heeft ons vrij gemaakt. Er is geen veroordeling meer, omdat er geen wet meer is die ons kan veroordelen. De Geest veroordeelt niet, maar spreekt vrij. De Geest wijst naar Jezus en zegt: ‘Hij droeg je schuld, je bent vrij.’ Je nieuwe positie voor God is dat je in Christus bent. In Hem ben je heilig, rechtvaardig en goed, omdat Hij dat is. We zijn aan Jezus gelijk gesteld, omdat Hij zich aan ons gelijk heeft geszteld. Zo, op die manier, is er geen veroordeling meer. De wet van zonde en dood is buiten werking gesteld door de wet van de Geest des levens. Geen veroordeling, voor altijd vrij.

woensdag 26 juni 2013

Genade is voor iedereen

1Timotheüs 1:6
‘Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.’

Paulus de apostel is een opmerkelijke persoon geweest. Voor veel mensen is hij de aangewezen persoon als voorbeeld van Gods genade. Religieus gezien een perfect mens, naar de wet gesproken onberispelijk. Dus voor mensen die onberispelijk willen leven: kijk naar Paulus – die toen nog Saulus heette. Hij heeft namelijk dat perfecte religieuze leven weggegooid als vuilnis, omdat het hem niet bij Jezus had gebracht. Integendeel, hij had de gemeente vervolgd en mensen laten doden. Hij was schuldig aan de dood van vele christenen en als zodanig een voorbeeld voor slechte mensen. Zondaren die denken dat ze te slecht zijn om nog in aanmerking te komen voor genade. Paulus is jullie (en ons) voorbeeld. Of je nu superreligieus, of superslecht bent, er is genade. Gods lankmoedigheid in het leven van Paulus is het bewijs. Er is genade voor iedereen. Doe net als Paulus, gooi die religieusiteit weg en neem de genade aan. Dan ga je leven.

dinsdag 25 juni 2013

1Petrus 3:10
‘In de Boeken staat: Wie van het leven houdt en gelukkig wil zijn, moet zijn tong in bedwang houden en geen leugen over zijn lippen laten komen.’

Het gaat hier over leugens over God of over jezelf. De vader der leugens is de duivel. Hij zegt niet: ‘Lieg maar eens lekker tegen elkaar’, maar wel: ‘God is niet betrouwbaar’, of, ‘Jij deugt niet voor Gods zegen.’ Door die leugens te geloven, ga je erin leven. Maar wanneer je Gods genade hebt aanvaard als de waarheid, dan mogen die leugens niet langer je denken beheersen. Dan weet je: God is betrouwbaar en ik ben niet onze Zijn veroordeling, maar onder Zijn goedkeuring. Er rust zegen op mijn leven. Door daarin vast te staan krijgt de boze geen vat meer op je denken. Je zult leven en gelukkig zijn.

Alleen door Jezus

Galaten 3:22
‘Maar de Schrift heeft heel de mensheid opgesloten in de gevangenis van de zonde, zodat zij die geloven de beloofde gave zouden krijgen, op grond van het geloof in Jezus Christus.’

Door Adam is de hele mensheid onder de heerschappij van de zonde gekomen. Hoe goed je ook je best doet, je komt er niet onderuit. Niemand kan daardoor aanspraak maken op Gods zegen, Hij kan die alleen schenken, als een echt kado. God heeft vanaf Adam gesproken over verlossing en bevrijding, over een redder die komen zou. Maar dat kon nooit een mens zijn die uit Adam was geboren. De enige redder kon God zelf zijn. Hij was de enige die niet onder de heerschappij van de zonde viel. Daarom was Jezus de enig mogelijke verlosser. Hij heeft niet gezondigd en is voor de zonde niet bezweken. Daarom kon Hij verlossen. Alle schuld van Adam werd op Hem gelegd, Hij droeg alle gevolgen en rekende er mee af. Zo opende Hij de weg naar vrijheid en herstel voor alle mensen. De enige voorwaarde die God stelt, is dat we dit geloven. Dat we geloven verlost te zijn uit de macht van ziekte, zonde en dood door het bloed en de dood van Jezus. Hij heeft door een offer ons voor altijd volmaakt gemaakt. Zoals we het beeld hebben gedragen van Adam, zo dragen we nu het beeld van Christus, niet uit onszelf, maar uit genade.

maandag 24 juni 2013

De kracht van God in ons leven

Efeziërs 3:20-21
‘Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.’

Over welke kracht gaat het in dit vers? Een kracht die blijkbaar werkt boven bidden of beseffen. Het is dus zeker niet onze kracht, maar hij werkt wel in ons. Het is Gods kracht, het is de kracht waarmee hemel en aarde zijn geschapen. Het is de kracht van de waarheid, de kracht van Gods woord. En die kracht werkt in ons, hoe? Door geloof. Geloof verbindt je met Gods kracht. Geloof is als de knop waarmee je het licht bedient. Het knopje geeft geen elektriciteit, evenmin als onze vingers waarmee het knopje bedienen. Maar de knop zet de elktriciteit in werking die al beschikbaar is. De tekst zegt dat we meer kracht in ons ter beschikking hebben dan we bidden of beseffen. De kracht wordt dus ook niet opgewekt door bidden of door bedenken. Geloof in Gods waarheid zet de kracht van die waarheid vrij in je leven. En als die geloofskracht zichtbaar en merkbaar is, geeft het God glorie. Voor Hem is de heerlijkheid en de eer.

zondag 23 juni 2013

Verzadigde priesters

Jeremia 31:14
‘Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede van Mij verzadigd worden, spreekt de HEERE.’

Onder het oude verbond van de wet was niet iedereen priester. Slechts een stam van Israël mocht priesters leveren, de rest was van het volk was van hen afhankelijk. In veel kerken lijkt dat ook zo te zijn, enkelen kennen de geheimen en zijn gewijd, de rest is van hen afhankelijk. Dat is niet hoe God het wil. Onder het nieuwe verbond van genade is iedereen priester, mag iedereen het huis van God binnengaan en door God zelf verzadigd worden met het goede. Gods huis is niet een stenen gebouw, het is een geestelijk huis, niet door mensenhanden gemaakt. Je gaat er binnen door geloof en je ontvangt overvloedig en tot verzadiging toe de volheid van het volbrachte werk van Christus. Al je zonden zijn vergeven en voor goed weggedaan. Je kan ongehinderd door schuldgevoel tot God naderen in het volle besef dat Hij je heeft uitgenodigd vrijmoedig te komen. Hij zegent je, omarmt je, verklaart je Zijn liefde en geeft je je waardigheid als mens terug. Alleen door Hem word je vervuld en verzadigd.

zaterdag 22 juni 2013

Een goede erfenis

Spreuken 13:22
‘De goede doet zijn kindskinderen erven, maar het vermogen van de zondaar wordt weggelegd voor de rechtvaardigen.’

Niemand kan iets meenemen als hij sterft. Alle zegen die op aarde is verworven gaat over in andere handen. Aardse schatten zijn maar tijdelijk, bedoeld om uiteindelijk [of eerder] weg te geven. De eersten die daarvan profiteren zijn de eigen kinderen en daarna de kleinkinderen. Succes blijft vaak in de familie en gaat geslachtenlang mee. De tekst van vandaag komt uit het oude verbond. Wie zich aan de wet houdt, wordt gezegend en kan er later zijn kinderen mee zegenen. Onder het nieuwe verbond leven we onder de genade. De wet is voor ons vervuld door Jezus en daarom worden we gezegend. De erfenis, de zegen in ons leven, hangt niet meer af van ons gedrag, maar is gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus. Het is niet langer onze inspanning die onze kinderen zegent, maar onze zegen komt voort uit Gods vermogen. Al het zijne is nu het onze geworden. Die zegen is vele malen belangrijker en groter dan welke aardse zegen ook. Het beste wat je je kinderen kan nalaten is het geloof in Gods goedheid en genade.

vrijdag 21 juni 2013

God is trouw

1Corintiërs 1:9
‘God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus.’

Wat een mooi begin: God is trouw. Dat moet voor alles duidelijk zijn, God is trouw en Hij blijft trouw. Daarna komt het geroepen zijn om samen een te zijn. Een met Zijn Zoon. Dat valt niet mee, tenminste als je het ziet als een opdracht. Maar gelukkig is het geen opdracht, maar een feit. We zijn een met de Here Jezus Christus gemaakt. Hij heeft zich een gemaakt met ons en wij met Hem, maar ook dat laatste is Zijn werk. We zijn door God geroepen om in die door Hem gemaakte eenheid te leven, om daar een besef van te krijgen en om dat je werkelijkheid te laten zijn. Dat valt niet mee als solist, maar God is getrouw. Hij helpt je erbij. Vanuit die eenheid met Christus wordt je leven gezegend. En als je toch in de fout gaat, blijft die eenheid intact, want God is getrouw. Hij blijft trouw, zelfs als wij ontrouw zijn. Let ook op het woordje ‘onze’. Onze Here Jezus Christus. Samen genieten we van die eenheid met Hem en van daaruit krijgen we ook eenheid met elkaar. En God is getrouw.

donderdag 20 juni 2013

Eet gezond

Johannes 6:27
‘U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’

Jezus is onze voeding, door Hem en vanuit Hem leven we. Zoals je de dag begint met ontbijten en daarna nog enkele eetmomenten gebruikt op een dag, moet je jezelf ook geestelijk verzorgen door goed te eten. Weten dat je gered bent is niet genoeg om van te leven. Als je geen nieuwe voeding tot je neemt, zul je geestelijk vermageren en verzwakken en tenslotte krachteloos zijn. Goede geestelijke voeding gaat over de goedheid van de Vader. Vergeving, verzoening, gerechtigheid, zondeloosheid, zegen, gunst, blijdschap, vrede, het zijn allerlei soorten beleg waarmee je je geestelijke bordje vol kunt leggen. Goede geestelijke voeding zet Jezus centraal. Door Hem blijft je zicht op de Vader scherp. Hij wijst je op de Heilige Geest als leidsman en trooster. Jezus neemt het voor je op als er tegen je wordt getuigd. Goede geestelijke voeding maakt je blij en dankbaar. Soms moet je er moeite voor doen om goed geestelijk voedsel te vinden, maar het is altijd het zoeken waard.

woensdag 19 juni 2013

Geen reden tot jaloersheid

Spreuken 3:31
‘Wees niet jaloers op iemand die met ellebogenwerk in deze maatschappij vooruitkomt.’

Kruiwagens, ellebogen, steekpenningen, snoepreisjes en alles wat dies meer zij, zijn uitvindingen van een corrupte wereld om aan de top te komen. Ben je eenmaal boven, dan zie je in dat alles leeg, doelloos en vreugdeloos is. IJdelheid , najagen van wind, noemt de Prediker dat. Dat soort leven hoef je niet te ambiëren. Wie daar jaloers op is, kent Gods genade niet. Het leven in Gods koninkrijk is van een geheel andere orde. Daar is de laagste de hoogste en de rijkste de armste. De eerste de laatste en de heerser de knecht. Maar wat een vreugde, wat een vrede heerst er. Wat een liefde en bereidheid te delen. Niet meer het hebben, maar het zijn staat centraal. Leven is belangrijker dan bezit en al het tijdelijke wordt eeuwig. Een nieuwe schepping in een voor ons nieuw koninkrijk. Leven en overvloed, dat is wat God voor ogen staat voor ons bestaan. Ellebogen zijn hier niet nodig, want al het Zijne is het mijne en zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Gods gunstbewijzen zijn elke morgen nieuw en Zijn trouw en goedheid duren eeuwig. We hebben niets, sorry, niemand anders meer nodig, ons ontbreekt niets.

dinsdag 18 juni 2013

Bang zijn is niet nodig

2Koningen 6:16
‘Maar hij zeide: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.’

O, als wij toch eens alles konden zien wat God ziet. Wat zouden er dan een hoop zorgen verdwijnen. We maken ons vaak druk om dingen die bij God bekend zijn inclusief de oplossing. Bij de spijziging van de 5.000 zegt de Bijbel: ‘Jezus wist wat Hij doen zou, maar om hen op de proef te stellen zeide Hij…’ Jezus weet wat er in ons hart en in onze gedachten leeft, maar Hij wil dat we het zelf ook weten. Maak je geen zorgen, wees niet bezorgd, zie niet angstig rond, wees niet bang, waarom ben je bevreesd, zijn allemaal vragen uit de Bijbel. Weest in geen ding bezorgd, schrijft Paulus. De reden om niet te vrezen is, dat zij die bij ons zijn, talrijker zijn, dan zij die bij hen zijn. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God zegt niet te vrezen, wie zou dan nog bevreesd zijn? We kunnen onder alle omstandigheden zeggen: God is mij een helper, wat zou een mens mij doen? Leg je gedachten naast die van God en kijk of ze gelijk zijn, kies anders voor de Zijne.

maandag 17 juni 2013

Het goede doen

Galaten 6:9
‘Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.’

Het goede doen, dat is kennelijk belangrijk, maar wat is dat dan? De rijke jongeling kwam bij Jezus en vroeg: ‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ We zijn altijd maar weer bezig met de vraag: wat moet ik doen? Doe ik het goed, doe ik het verkeerd. Is God tevreden met me of niet? Zal ik behouden zijn of worden afgewezen? Allemaal vragen die er niet toe doen. Want waar gaat het over in dit vers? Over ons gedrag? Nee, het gaat over onze bron. Leef je vanuit jezelf, of leef je vanuit God. Vertrouw je op jezelf, of vertrouw je op God? Dat is bepalend voor de oogst. In het vers hiervoor schrijft Paulus over twee akkers. De ene brengt de dood voort, de andere het leven. Het goede doen betekent dat je op de akker van de Geest zaait. Dat je je laat leiden door wat God je openbaart over Jezus. Het gaat niet om jou, maar om Hem. Hoe beter je Hem leert kennen, hoe beter het met jou zal gaan. Je moet niet iets doen, maar iets weten. Namelijk dat je zonden zijn vergeven en dat Gods gunst op je leven rust, omdat je in Christus bent. Dat te beseffen en uit dat besef te leven, is het goede doen. Dat gaat een rijke oogst geven.

zondag 16 juni 2013

Zegen is genade

Psalm 103:5
‘Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger.’

Toen God Adam en Eva had geschapen, geformeerd zullen rechtsnijders zeggen, deed Hij nog iets extra’s. Niet alleen was alles gereed toen Hij ze formeerde, maar we lezen ook: ‘En Hij zegende hen.’ Zegen is genade, zegen is geen loon. Je wordt niet gezegend omdat je zo goed je best hebt gedaan, maar omdat God goed voor je is. In de Psalmen staat dat we tevergeefs zwoegen, wanneer God het huis niet bouwt. Het is Gods genoegen om ons te zegenen. Hij heeft er plezier in als Hij ons kan laten genieten. Hoe groot moet het genoegen van Jezus zijn geweest, telkens wanneer Hij allen genas. Toen Hij 5.000 mensen kon laten eten zoveel ze wilden. Toen de golven van de zee stil werden op Zijn woord. Zegen is niet altijd stoffelijk, of materialistisch. We zijn door God in een gezegende positie gebracht door het bloed van Jezus. Alles is volbracht, alle dingen zijn gereed en bovendien worden we gezegend. We voelen ons bevoorrecht en zijn het ook. We voelen ons jong en zijn het ook. Hoe meer we Gods zegen in ons leven zien, hoe jonger we ons voelen. God is echt goed, kicken man.

zaterdag 15 juni 2013

Klein woordje, groot verschil

Filippenzen 4:8-9
‘Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.’

Paulus is een echte uitlegger. Maar wel een die spreekt uit ondervinding. Zo op het eerste gezicht lijkt het erop dat er een voorwaarde is aan Gods vrede. Bedenk …, breng dat in toepassing … EN de God des vredes zal met u zijn. Een woordje staat er niet en dat maakt een levensgroot verschil. Er staat niet ‘en de God des vredes zal DAN of DUS of DAARDOOR of DAAROM met u zijn.’ Nee, er staat gewoon dat de God des vredes met u is. Het woordje EN is niet redengevend, maar verbindend. Het ene is waar EN het andere ook. Doe je best om in de waarheid te leven, dat is beter voor je hart en je gemoedsrust. Maar hoe het ook uitpakt, de Gods des vredes zal met je zijn.

vrijdag 14 juni 2013

Je leeft omdat Jezus is opgestaan

Geloof Romeinen 6:8-9
‘Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.’

Mooi hè, omdat Jezus niet meer sterft, hebben wij geen last meer van de dood. We zijn niet langer onder de macht van de zonde, omdat we met Jezus gestorven zijn. Hij nam ons mee in Zijn dood en opstanding en zo zijn we met Hem verenigd, niet alleen in Zijn dood, maar vooral in Zijn opstanding. Hij leeft en wij met Hem. ‘Ja maar’, zal iemand zeggen, ‘ik zie nog niet dat de zonde niet meer heerst.’ Daarom staat er ook ‘indien we .. geloven .. zullen we ..’ Het leven dat we in Christus hebben ontvangen, mag je door geloof ontdekken en beleven. Door te geloven dat de dood geen heerschappij meer over je heeft, kun je alles wat met ziekte, zonden en dood te maken heeft, wegsturen. De tegenstander probeert je te beroven en te vernietigen, maar Jezus wil dat je leeft in overvloed. Hij heeft je Zijn naam als autoriteit gegeven tegen elke vijand die jou aanvalt. Biedt weerstand aan de duivel door te belijden dat je in Christus bent gestorven en opgestaan. Houd vast aan je belijdenis en je zult ontvangen wat is beloofd.

donderdag 13 juni 2013

Altijd dankbaar

Christengemeenschap Filippenzen 1:3
‘Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk,’

Wat een leuk zinnetje. Ik vraag me dan af of ik iemand ken om God altijd voor te danken. Maar staat dat er wel? Is de persoon waaraan je denkt de reden om God te danken, of is het net andersom? Is God de reden voor je dankbaarheid? Denk je aan Zijn genade voor die persoon, denk je aan het goede wat God die persoon gaat geven en ben je daarom dankbaar? Er zijn niet veel mensen die mij met dankbaarheid vervullen, maar God vervult me altijd met dankbaarheid. Aan wie ik ook denk, God maakt me dankbaar. Heel vaak denk ik, vooral als er kwaad over iemand wordt gesproken: ‘Maar God houdt van hem of haar net zoveel als van mij en jou.’ Ieder mens heeft gebreken, fouten, eigenaardigheden en moet wellicht behandeld worden met een gebruiksaanwijzing. Maar Gods genade heeft daar geen problemen mee. Daar ben ik dankbaar voor. Het gaat goed met je hart als je kan zeggen: ‘Ik dank God als ik aan je denk.’ Dan ben je goed afgestemd, namelijk op God. Hij vervult ons met dankbaarheid.

woensdag 12 juni 2013

Beelddragers van God

Veroordeling Jeremia 31:34
‘Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.’

De profeet Jeremia zal vast jaloers zijn geweest naar de uitkomst van deze profetie. Iedereen, van de kleinste tot de grootste zal God kennen. Hoe anders was dat in de tijd van Jeremia. Toen kenden de mensen God via de hogepriester en de profeten. Maar die tijd is voorgoed voorbij nu. Iedereen mag God nu persoonlijk kennen, van de kleinste tot de grootste. Het maakt dus niet meer uit wie je bent. WANT.. staat er. Want IK zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonde niet meer gedenken. God heeft alles wat in de weg kan staan om Hem te kennen, weggenomen. Toen Jezus dat allemaal op zich nam aan het kruis, scheurde God het tussenhangsel open. Iedereen mag Hem nu kennen als een vergevende, liefdevolle, genadige Vader. Wij leven in de tijd die Jeremia aankondigde. Wij mogen met God leven van aangezicht tot aangezicht. En hoe meer we bij Hem zijn, hoe meer we gaan schitteren. Zijn glorie straalt van Zijn gezicht naar het onze. We droegen het beeld van Adam, maar nu zijn we beelddragers van God.

dinsdag 11 juni 2013

Dankbaar bidden

Verslaving Filippenzen 4:6-7
‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’

Kleine kinderen weten al hoe goed bidden en smeken werkt. Ze jengelen om hun zin te krijgen en vaak gebeurt het ook zo. Jezus vertelt het verhaal van de onrechtvaardige rechter. Daar kwam een vrouw net zo lang zeuren tot hij haar eindelijk recht deed. Veel mensen denken dat het bij God ook zo werkt. Zodra er gebeden wordt, begint het vragen, zeuren, jengelen. Alsof God niet in ons geïnteresseerd is tot we lang genoeg hebben aangehouden. Is dat het beeld dat Jezus geeft van Zijn Vader? Moesten mensen bij Jezus net zo lang zeuren tot hij eindelijk reageerde? Nee, dat is niet het beeld van God. In de Bergrede zegt Jezus juist dat we niet zoveel woorden moeten gebruiken, omdat onze Vader toch wel weet wat we nodig hebben. Hij leert Zijn discipelen te danken en te aanbidden, omdat hun Vader in de hemel weet wat ze nodig hebben en het hen geeft, meer dan ze kunnen bidden of bedenken. Maar er staat toch gebed en smeking in de tekst? Ja, zo is het vertaald, maar er staat letterlijk breng je verzoek aan God over met dankbaarheid. Je weet immers al dat je meer zult krijgen dan je vraagt.

maandag 10 juni 2013

Definitief goedgekeurd

Geloof Romeinen 3:21-22
‘Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.’

Gerechtigheid is waar ieder mens naar zoekt. Onze hele rechtspraak is gebaseerd op het vinden van gerechtigheid. We hebben er wetten voor die precies bepalen wat wel en niet is toegestaan. Elke overtreder wordt gestraft. Zo was het ook met de wet van God. Wie die wet overtreedt, is schuldig en verliest zijn gerechtigheid tegenover God. Daarom is er niemand rechtvaardig, zelfs niet een. Want wie het kleinste gebod overtreedt, staat schuldig aan alle geboden. Ga er maar aan staan. Maar thans…, maar nu… is buiten de wet om, gerechtigheid van God (dus niet de onze) openbaar geworden. Gerechtigheid van God – een geschenk – voor allen. Hier zie je Gods hart, pure genade. Je krijgt wat je niet verdient. Door het geloof in Christus Jezus. Redt ons geloof ons dan? Nee, we geloven dat Jezus Gods gerechtigheid voor ons heeft gekocht met Zijn eigen bloed. Hij droeg onze schuld, zodat God ons rechtvaardig kan verklaren. Een offer voor altijd. Rechtvaardig voor eeuwig. Zo staan we recht tegenover God, zonder schuld, zonder veroordeling, rechtvaardig en heilig.

zondag 9 juni 2013

Van veraf naar dichtbij

Christengemeenschap Efeziërs 2:19
‘Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,’

Als we op vakantie naar een ander land gaan, zijn we vreemdelingen en bijwoners, we horen er niet bij, we zijn passanten. Als we emigreren naar een ander land, worden we in elk geval medeburgers van dat land, maar we blijven vreemdelingen tot we zijn geaccepteerd en ingeburgerd. Bij God zijn we huisgenoten geworden, gezinsleden, we wonen er definitief. Er is geen onderscheid bij God tussen volken en rassen en culturen. Zelfs niet tussen man en vrouw, jood of Griek, besneden of onbesneden. In Gods gezin is iedereen gelijk. Zo dicht zijn we door Jezus bij de Vader gebracht, dat alle uiterlijke kenmerken er niet meer toe doen. Gedrag, leeftijd, gewoontes of ervaring, ze doen er niet toe in Gods huis. Het enige dat telt is: je hoort erbij. Je bent bevoorrecht, bevorderd tot Gods hoogte. Je bent voor eeuwig Zijn geliefde kind.

zaterdag 8 juni 2013

Verzadigd met Gods beeld

Tevredenheid Psalm 17:15
‘Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.’

De eerste twee woorden van deze tekst kenmerken een tegenstelling. ‘Zij …, maar ik ..’ In deze psalm wordt David omringd door vijanden, ze wensen zijn ondergang. Maar David weet zich rechtvaardig en wil dat het beeld van God zijn gedachten vult. Zo blijf je staande temidden van boosdoeners. Jezus bleef op God gericht in Zijn leven op aarde. Mensen wilden Hem van de rotsen werpen, maar Hij keerde zich om en ging tussen hen door. Niemand kon Hem raken. Hij was rechtvaardig temidden van onrechtvaardigen. Wij zijn nu ook rechtvaardig, net als Jezus. Door Hem kunnen we ons afkeren van het kwaad en onaangeraakt weglopen. We keren ons dagelijks tot God en zien Zijn aangezicht. Hij kijkt naar ons met vreugde, Hij glimlacht ons toe en zegt: ‘Wees niet bezorgd, Ik ben met je.’ Bij het begin van de dag mogen we ons vullen met dit beeld. Wat er ook zal gebeuren deze dag, ik mag me als rechtvaardige verheugen voor Gods aangezicht en me verzadigen met Zijn beeld. Een betere bescherming is er niet.

vrijdag 7 juni 2013

God houdt van jou

Vijanden Psalm 97:10
‘Als u van de HERE houdt, haat dan elke vorm van kwaad. God beschermt Zijn kinderen en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.’

Goddeloze invloeden zijn er volop in de wereld en helaas ook in onze kerken. Goddeloze invloeden zetten de mens centraal met zijn gedrag. De preken gaan dan over je verantwoordelijkheid en je plicht. Paulus waarschuwt er in zijn brieven ook voor: laat je niet meeslepen door die armelijke wereldgeesten, raak niet, smaak niet, roer niet aan… Wie Gods liefde heeft leren kennen, wordt veranderd in zijn denken. Hij gaat de leegte zien van de menselijke inzettingen en de rijkdom van Gods genade. Veel religieuze leringen zijn leringen van boze geesten. Ze geven mensen een schuldgevoel en pressen tot meer toewijding. Als u van de Heer houdt, heeft Gods liefde eerst jouw hart bereikt. Gods Geest doet niets anders dan Gods grootheid laten zien. Niet de mens met zijn zondige gedrag staat centraal, maar Jezus met Zijn volmaakte en volbrachte werk. Zijn volmaakte liefde is het hart van het evangelie. Dat raakt mensen en brengt verandering. God behoedt Zijn kinderen, Hij biedt bescherming tegen kwade invloeden en allerlei wind van leer. De Heilige Geest laat zien hoeveel God van je houdt. Dat moet centraal staan in de prediking en in je denken.

donderdag 6 juni 2013

Bij welke schepping wil je horen?

Alles 2Corinthiërs 5:17
‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.’

Er bestaan maar twee scheppingen, een oude ten tijde van Adam en een nieuwe ten tijde van Jezus. Eerst maakten we deel uit van de oude schepping die in de greep van de zonde kwam en van alle mensen zondaars maakte. Maar door de wedergeboorte maken we deel uit van Gods nieuwe schepping, waardoor alle mensen vrij en rechtvaardig zijn geworden. Bij welke schepping je hoort, is dus bepalend voor je leven. Niet je gedrag, maar je geloof bepaalt of je bij de nieuwe schepping hoort. De nieuwe schepping rust op het werk van Christus. Zoals Adam bepalend was voor de oude schepping, is Christus het voor de nieuwe. Adam of Christus bepaalt hoe de kwaliteit van je leven is. Uit Adam worden slaven van de zonde geboren, uit Christus rechtvaardigen. Het is van levensbelang om voor jezelf te beslissen bij welke schepping je hoort. God biedt uit genade de nieuwe schepping aan als ons leefgebied. Het is door geloof dat we die gezegende nieuwe schepping zijn binnengegaan. Als je deel uitmaakt van Gods nieuwe schepping, is de oude definitief voorbij. Je bent dan geen zondaar meer, maar Gods zoon of dochter. Vroeger waren we net zo onrein als Adam, nu zijn we net zo rein als Christus. De schepping is bepalend.

woensdag 5 juni 2013

Van bitter naar zoet

Familie Efeziërs 6:4
‘Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.’

Als we deze raad krijgen van God, dan zou het toch heel vreemd zijn wanneer Hij zelf Zijn kinderen wel verbittert. Toch zijn er veel verbitterde kinderen van God. Ze zijn teleurgesteld. Ze voelen zich verongelijkt en God had dat in Zijn almacht kunnen voorkomen. Zo ongeveer is de redenering. Als je naar Jezus kijkt, zie je een afdruk van de Vader. Hoeveel mensen heeft Hij verbitterd? Niemand, maar toch waren de Farizeeërs en oudsten zo verbitterd, dat ze Hem overgaven om te worden gekruisigd. Bitterheid komt uit jezelf, het zijn je frustraties, je teleurgestelde verwachtingen, je onbegrepen verlangens die je bitter maken. Kinderen kunnen bitter worden, maar vaders kunnen hun kinderen helpen ermee om te gaan en ermee af te rekenen. Daar is liefde en wijsheid voor nodig, begrip en geduld. Vaders, verbitter uw kinderen niet is een oproep om niet met geweld je vaderlijke standpunten af te dwingen, maar om met liefde en geduld te wijzen naar Gods goedheid. In Hem worden alle wensen vervuld. Door Hem wordt al het bittere zoet. Dat geldt ook voor vaders ten opzichte van hun kinderen.

dinsdag 4 juni 2013

God valt je niet aan

Vijanden Jesaja 54:15
‘Word je toch aangevallen, het komt niet van mij. Valt iemand je aan? Het wordt zijn eigen val.’

Of je nu aangevallen wordt door mensen, of door ziekte, of door gebeurtenissen, ze komen niet van God. Wij hebben geen straf te vrezen, omdat Jezus alle straf heeft gedragen. Het veroordelen en straffen van verkeerd gedrag is voorbij. Dat is eens en voor altijd volbracht. God is niet tegen ons, Hij is nooit onze tegenstander. En Hij gebruikt ook niet de duivel om ons een lesje te leren, of om ons op te voeden. God is onze liefhebbende Vader, die ons helpt staande te blijven in de druk. Hij zegt dat ieder die ons aanvalt, zelf ten val komt. Dat kan Hij zeggen, omdat Hij alle machten en krachten heeft overwonnen en ontwapend. Aan Jezus is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. In Hem zijn we meer dan overwinnaar, want we hebben niet alleen verslagen vijanden, maar ook een zegenende Vader.

maandag 3 juni 2013

IK ben met u

Tevredenheid Hebreeën 13:5
‘Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’

Als kind vond ik het erg als mijn beide ouders ’s avonds de deur uit moesten, terwijl ik in bed was gestopt. Ook al waren ze twee huizen verder, ik lag daar maar alleen en verlaten. Dat gevoel vergeet ik nooit. Zou je de aanwezigheid van je ouders willen ruilen voor geld? Wie maakt zich nu druk om geld, wanneer je vader in de buurt is? Hij zorgt voor je. Dat is wat de tekst van vandaag zegt: ‘Waarom zit je in de war over geld, terwijl God beloofd heeft je nooit te verlaten?’ Veel mensen denken zoals Asaf aan het eind van Psalm 73 doet. ‘Het is mij goed nabij God te blijven.’ Maar de werkelijkheid is nu, dat wij niet bij God moeten blijven, maar dat Hij bij ons blijft. Zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ook de Heer zegt bij zijn afscheid dat Hij de Trooster zal zenden, om voor eeuwig bij ons en in ons te zijn. Bezorgdheid en angst komen door verkeerd geloof. De waarheid is veel mooier dan we met onze ogen kunnen zien.

zondag 2 juni 2013

De Goddelijke volgorde

Veroordeling Johannes 8:10-11
Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Ben jij wel eens op heterdaad betrapt? Dan helpt ontkennen niet meer, er is geen rechtvaardiging, je kunt het niet meer ongedaan maken. Wat overblijft is schuld en schaamte. Dit is het probleem van ieder mens, niemand uitgezonderd. Voor mensen kunnen we nog wel iets verbergen, maar niet voor God. In die geestelijke diepte komt Jezus naar je toe en zegt: ‘Ik veroordeel je niet. Ga heen (in vrede) en zondig niet meer.’ De Farizeeërs – ook de religieuzen van onze tijd – draaien dit om. Ze zeggen dat je eerst moet stoppen met zondigen en dat er daarna vergeving is. Maar bij God is dat precies andersom. Eerst is er liefde en genade van Zijn kant en daarna mogen wij daarop reageren door niet meer te zondigen. Wanneer we toch zondigen, is er opnieuw genade, dan is er een Voorspraak bij God. Jezus reinigt ons voortdurend met Zijn bloed, zodat we voor eeuwig rein blijven in Gods ogen. Wanneer we beseffen hoe Hij ons liefheeft en alles schenkt, verdwijnt de behoefte om te zondigen. Dat is de vrucht van genade.

zaterdag 1 juni 2013

Het geheim van succes

Competitie Spreuken 28:25
‘Wie hebzuchtig is, ontketent ruzie, wie op de HEER vertrouwt, wordt rijk.’

De eerste twee koningen van Israël waren Saul en David. Saul was jaloers op David, terwijl David niets liever wilde dan koning Saul dienen. Het succes van David was kwaad in de ogen van Saul, het krenkte zijn ego. De mensen in de straat zongen: ‘Saul heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden.’ Dat steekt. En Saul begon David te haten. Hij zocht een gelegenheid hem te doden, eerst met gevaarlijke opdrachten in de strijd, later direct met zijn eigen speer. David moest vluchten, terwijl hij als nieuwe koning was gezalfd. Uiteindelijk maakt Saul een einde aan zijn eigen leven, hij stort zich in zijn eigen zwaard. David volgt hem op en wordt de koning van Gods hart. Op God vertrouwen betekent niet dat je leven altijd makkelijk is, maar wel dat je op God kunt rekenen voor de uitkomst. Hebzucht is een ander woord voor jaloezie. In Christus bezit je alle volheid van God. Wie gericht is op wat hij niet heeft, gaat ten onder aan zijn eigen begeerte. Maar wie op God blijft zien, weet zich gezegend en rijk.