donderdag 31 oktober 2013

Geen loon maar onverdiende gunst

Romeinen 11:35
‘Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?’

Voor wat hoort wat zegt het spreekwoord. Helaas denken veel gelovigen dat ook ten opzichte van Gods goedheid en zegen. Maar de werkelijkheid is, dat God niet uitbetaalt wat wij voor Hem verdienen, maar dat Hij schenkt uit liefde. Alle wereldgodsdiensten zijn gebaseerd op goede werken, inspanningen die mensen leveren om de gunst van hun god te zoeken. Of ze die ook krijgen blijft onzeker, want ja, hoe zal hij of zij reageren? Is de inspanning groot genoeg, of wordt die weer teniet gedaan door een paar verkeerde daden? De mens verootmoedigt zich en vraagt vergeving, zonder te beseffen dat de Vader in de hemel genadig is en barmhartig, goedertieren en trouw. Hij heeft alle schuld vergeven en zich met de wereld verzoend door het ene offer van Zijn Zoon, Jezus Christus. God is geen beloner van goed gedrag, want dan zou niemand iets ontvangen. God schenkt uit genade, omdat Hij van je houdt. Niemand kan veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd. Stop met werken voor loon bij God. Stop met smeken om een zegen, alsof je Ezau bent die alles heeft verspeeld. Het enige wat God vergoeden zal, zijn de jaren dat de kaalvreter zijn gang kon gaan. Je zult meer dan overvloedig worden gezegend, zijn gezegend, vanuit Gods volheid van genade. Hij geneest je wonden en herstelt wat is geroofd, omdat Hij je liefheeft.

woensdag 30 oktober 2013

Geen oorlog meer

Jesaja 2:4
‘En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natien. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.’

Het werk van Jezus is niet alleen de bodem onder ons leven, maar ook de garantie voor herstel van de hele schepping. Toen de aarde werd geschapen, zag God dat het goed was. Alles eerde God, mens en dier, bomen, vissen en vogels, alles schitterde vol van Gods glorie. De geuren van bloemen en geluiden van vogels en dieren, ze zijn allemaal onderdeel van Gods volmaakte schepping. Zo was het in het begin en zo zal het zijn aan het einde. Wanneer Jezus terugkomt op aarde, zal Hij de vrede herstellen voor de hele schepping. Niet langer zal de zonde en de dood op aarde gevonden worden als alles is teruggebracht onder Gods heerschappij. Wij mogen als eerstelingen van de oogst al leven onder Gods zegen, maar het werk van Jezus zal pas voltooid zijn op aarde als alle knie zal buigen en elke tong belijden, dat Hij Heer is, tot eer van God de Vader.

dinsdag 29 oktober 2013

Vastheid in genade

Hebreeën 13:9
‘Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden.’

Het wetsverbond van Mozes kende allerlei voorschriften over rein en onrein, over wat wel en niet gegeten mocht worden. Wie zich aan al die voorschriften hielden, hebben er toch geen baat bij gevonden, leert deze brief aan de Hebreeeën. Want het menselijke gedrag, het houden van wetten en geboden, kan het zondeprobleem niet oplossen. Het wetsverbond van Mozes gaf slechts een bedekking, geen oplossing van het probleem. Maar door Jezus is het zondeprobleem – dat we in slavernij aan de zonde moesten leven – opgelost. Hij heeft ons uit die slavernij bevrijd en tot nieuwe scheppingen gemaakt. Als kinderen van God leven we niet met wetten en geboden, maar door de liefde van God geleid, groeien er vruchten van geloof en genade uit ons leven. Het zijn de vruchten van Gods eigen werk in ons, vrucht van de Geest, vrucht van genade. Daarin alleen vinden onze harten vastheid.

maandag 28 oktober 2013

Met open ogen ga je Hem zien

Handelingen 26:18
‘.. om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.’

Bekering heeft vaak een verkeerde betekenis gekregen. Bekering is niet foute daden veranderen in goede daden. Bekering is Jezus gaan zien zoals Hij is. De ogen van mensen moeten worden geopend voor wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Verlossing en bevrijding uit de macht van satan, de macht die mensen laat zondigen, om te komen in de vrijheid van het licht. Daar is vergeving van al je zonden, daar is genezing van al je smarten en ziektes. Daar is zegen in plaats van vloek en een heilige gemeenschap van gelovigen. God de Vader wil kinderen die door Jezus zijn gered en geheiligd. De toegang is gratis, het enige wat nodig is, is dat je ogen open gaan en je de werkelijkheid gaat zien zoals God die ziet. Gedrag is niet wat God zoekt, Hij zoekt geloof. Geloof in het volbrachte werk van Jezus. Met open ogen ga je Hem zien in al Zijn glorie en luister. Dat is bekering, dat je een helder beeld krijgt van Gods liefde voor jou.

zondag 27 oktober 2013

Christus leeft in mij

Galaten 2:20
‘Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.’

Wat een geweldige tekst, maar helaas heel vaak verkeerd begrepen. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat betekent niet dat ik nu Christus ben geworden, maar wel dat ik me niet meer zo druk moet maken om mijn eigen ik. Dat eigen ik, wat vlees genoemd wordt, doet niet meer mee. Het zit er wel, maar eigenlijk voor spek en bonen. Je hebt geloof gekregen om tegen je vlees te zeggen: ik leef in Christus en niet meer in jou. Gods liefde en genade hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten uitgeschakeld, meegekruisigd. En als dat vlees nog eens opspeelt, moet je niet proberen het te overwinnen, maar je schakelt weer over op je geloof dat God je liefheeft en dat je leeft in Christus, sterker nog, dat Christus leeft in jou.

zaterdag 26 oktober 2013

Kind van het licht

Efeziërs 5:8
‘Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts,’

Wij waren in de duisternis door Adam en we zijn in het licht door Jezus. Zo simpel is het. Toch zit er een oproep in de tekst van vandaag om als kinderen van het licht te leven. Dat betekent niet dat we uit alle macht moeten proberen zelf licht te geven, maar wel dat we moeten leven in het besef dat de duisternis voorbij is. De duisternis hoort bij zonde en dood. Die heerschappij is voorbij, Jezus heeft ze van hun kracht beroofd. Schuldgevoel hoort bij de duisternis, evenals veroordeling. Elke fout wordt genadeloos blootgelegd en veroordeeld. De tekst van vandaag roept op om je niet meer te laten aanklagen, zelfs niet als er voor je gevoel iets niet helemaal goed was. Je bent een kind van het licht, je mag weten dat God voor jou is en je heeft gerechtvaardigd. Hij houdt van je en Hij houdt je rein door het bloed van Jezus. Misschien ben je teleurgesteld in mensen of in jezelf, maar laat nooit toe, dat je vergeet dat je een kind van het licht bent. Je bent Gods stralende geliefde en staat midden in het licht voor eeuwig.

vrijdag 25 oktober 2013

Eeuwige troost en goede hoop

2Thessalonicenzen 2:16-17
‘En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.’

Het leven is niet altijd makkelijk, maar we hebben goede hoop en eeuwige troost om daar doorheen te komen. De liefde en genade die God ons heeft bewezen, is dat Hij Zijn eigen zoon heeft gegeven, zodat we niet langer gevangen zitten in de slavernij aan de zonde, maar als bevrijde mensen het goede kunnen doen. Mensen zonder God worden mensen zonder hoop genoemd. Ze kunnen zich in moeilijke omstandigheden nergens aan vasthouden. Ze hebben niemand die hen eeuwige troost kan geven. Ze moeten zichzelf zien te redden. Maar wij kennen Gods liefde voor ons. We kennen Zijn genade om te troosten en te ontfermen. We kennen Zijn uitreddingen, zelfs uit de dood. We zijn mensen met hoop, mensen met een bestemming. We staan er niet alleen voor. Onze harten worden sterk in de genade, vinden daar vastheid. En daaruit voort komen de vruchten die we goede werken noemen. Niet de werken van klagers om hun lot, maar werken van blijmoedige mensen die leven met God.

donderdag 24 oktober 2013

Ja en amen

2Corintiërs 1:20
'Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.'

Al Gods beloftes zijn vervuld door Jezus. Je zou ook kunnen zeggen, dat alles wat God heeft beloofd, op Jezus slaat. Het gaat altijd om Jezus. De Bijbel is ons gegeven zodat we Hem leren kennen. De profeten van het oude testament kondigden Hem aan. De psalmen verkondigen Hem en voor wie het gaat zien, staan de boeken van Mozes vol verwijzingen naar Hem. Alles in de hele schepping draait om Hem. Ook in de hemel krijgt Hij alle eer, alle aanbidding, want Hij is het Lam van God dat de zonde heeft weggenomen en de dood van zijn kracht beroofd. De mooiste belofte die door Jezus is vervuld, werd al door God aan Adam verkondigd. De kop van de slang zal vermorzeld worden. Uit het werk van Jezus stroomt zegen, herstel, verlossing en bevrijding, genezing en liefde naar de wereld toe. Wie daar amen op zegt eert God. Door dat kleine woordje maak je duidelijk, dat je de beloftes van God hebt ontvangen en dat ze ook in jouw leven zijn vervuld.

woensdag 23 oktober 2013

Laat de genade maar zien

1Petrus 2:15
'Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen,'

De onwetendheid van onverstandige mensen zorgt ervoor, dat de boodschap van genade in een kwaad daglicht wordt gesteld. Die wordt dan uitgelegd als een vrijbrief om te zondigen, alsof God gezegd zou hebben: ‘Leef er maar op los, Ik heb toch alles al vergeven.’ Dat laatste is waar, het eerste niet. Het is onwetendheid die zo spreekt. Maar degenen die wel weten, beseffen dat uit Gods genade goedheid groeit. Je gedrag is de vrucht van wat je gelooft, van wat je begrijpt. Petrus zegt hier, dat er een goede manier is om de mond van de onwetenden te stoppen. Laat hen maar zien dat je leven veranderd is. Laat maar zien dat je Gods genade niet hebt ontvangen als een vrijbrief om te zondigen, maar als een impuls om goed te doen. Laat de vruchten van Gods genade maar zien aan degenen die haar belasteren. Omdat je vrij bent, kun je daarvoor kiezen. Gods goedheid leidt tot goedheid. Gods liefde leidt tot liefde. Uit een zoete bron komt geen zout water voort. Dat is Gods wil voor ons leven, dat we de genade die we ontvangen hebben, door ons heen laten stromen naar onze daden.

dinsdag 22 oktober 2013

In elk opzicht rijk

1Corintiërs 1:5
‘.. want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis,’

In elk opzicht rijk, dat is een prachtige samenvatting van Gods genade voor ons. In elk opzicht, er is dus geen terrein in ons leven, wat niet onder Gods genade valt. Er was nog veel te verbeteren in de gemeente van Corinthië. Er waren ruzies en partijschappen, de een was voor Petrus, de ander voor Apollos of voor Paulus. Maar de apostel Paulus brengt hen weer op het goede spoor, we zijn allemaal van Christus. Er is openbare dronkenschap, zelfs aan het avondmaal, er moet paal en perk worden gesteld aan allerlei uitwassen van het vlees, maar in dat alles zijn ze in alle opzichten rijk in Christus. Paulus zegt heus wel wat hem niet bevalt, maar zijn hoofdtaak is de mensen te leren hoe rijk ze geworden zijn in de genade. Hij weet als geen ander hoe Gods liefde een mens veranderen kan. Het is Gods goedheid die tot boetvaardigheid leidt. Als we willen dat mensen veranderen, zullen we veel over Gods goedheid moeten spreken. Zonder veroordeling biedt God iedereen Zijn rijkdom aan.

maandag 21 oktober 2013

Het licht is goed

Genesis 1:4
‘En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.’

Dag en nacht ontstaan door de zon die al of niet met haar licht de aarde bereikt. Eigenlijk is het de aarde zelf die dat veroorzaakt, want de zon staat gewoon stil te stralen aan de hemel. Het is de aarde die zich naar de zon keert of zich er juist vanaf wendt. Daar zit een mooie symboliek in van een mensenleven. Toch gaat deze tekst daar niet over. Het gaat over geestelijk licht. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Wie in Christus leeft, wandelt in het licht en de duisternis heeft geen vat op hem. God heeft scheiding gemaakt tussen licht (God) en duisternis (zonde, dood). Toen Jezus stierf aan het kruis verdween het licht, het werd aardedonker (raar woord eigenlijk). Maar toen Hij opstond uit de dood straalde er een helder licht. In dat licht leven we nu. Het licht van Gods genade. Het licht is sterker dan de duisternis. We zijn door Jezus voor eeuwig gescheiden van de duisternis. En God zag dat het licht goed was.

zondag 20 oktober 2013

Leven en overvloed

Ezechiël 36:30
‘Ja, Ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het veld vermeerderen, opdat gij niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken.’

Armoede en honger komen niet van God, het is een smaad die gedragen wordt onder het juk van de verdrukker. De mensheid is eeuwenlang gebukt gegaan onder het juk van de dood. De dood heerste en heerst op aarde door Adam. Maar door Christus is er verlossing van deze vloek. Onder Gods zegen komt alles wat dood was tot leven. Het veld gaat zijn opbrengst geven en meer dan overvloedig, evenals de bomen. Je zou in onze tijd zeggen, dat het werk van je handen wordt gezegend. God zelf zal dit doen, het is geen vrucht van onze inspanning. God zegent zijn kinderen, omdat Hij van ze houdt en omdat Hij de verdrukker geen enkele eer gunt. Jezus heeft gezegevierd over de hele legermacht van de boze. Hij heeft de duivel ontwapend en alle macht ontnomen en Zijn kinderen uit de greep van de dood bevrijd. Daarom mag je zegen verwachten en uitspreken over je bomen en je veld. Want alle eer is en komt van onze God.

zaterdag 19 oktober 2013

Geen besnijdenis maar nieuw leven

Deuteronomium 10:16
‘Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig.’

De besnijdenis verwijst naar de dood van Jezus aan het kruis. Het is geen werk van mensenhanden aan het vlees. De besnijdenis is geestelijk en gebeurt aan het hart. Sinds Jezus gekomen is, geldt er een nieuw verbond in Zijn bloed. Alle symbolen uit het oude testament, de feesten, de offerdienst, de tabernakel, de wet en vele andere wezen vooruit naar Zijn komst, zo ook de besnijdenis. Het gaat God niet om een stukje voorhuid, maar om de geestelijke betekenis ervan. De Adamgeneratie moest sterven, daar moest het mes in worden gezet. Jezus heeft dat gedaan door namens allen te sterven aan het kruis. Nu is er de Christusgeneratie, mensen met een nieuwe Geest in hun binnenste, mensen die weten dat het om het hart gaat en niet om rituelen. Alleen door de dood en de opstanding van Christus wordt je hart besneden. Wie Jezus als offer voor zijn leven heeft aanvaard, krijgt van God een nieuw leven uitgestort in zijn hart en het kenmerk ervan is liefde.

vrijdag 18 oktober 2013

Blijf in Gods werkelijkheid

2Corintiërs 13:14
‘De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.’

Met deze tekst werd en wordt menige kerkdienst afgesloten. Daarom kan de betekenis vervlakken of zelfs niet meer dan wat woorden zijn. Zo gaat dat met herhalingen, het worden flarden die ergens in je geheugen liggen opgeslagen. Drie personen staan centraal, Jezus, God en de Heilige Geest, samen vormen deze drie een onlosmakelijke eenheid. Drie eigenschappen worden genoemd, genade, liefde en verbondenheid, ook deze zijn niet te scheiden. Deze volheid wenst Paulus iedereen toe. In Christus bezitten we dit allemaal, maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Hij wenst dat ieder in die volheid leeft. Het is zijn vurige wens dat iedereen Gods volle genade, liefde en verbondenheid beleeft als een eeuwige werkelijkheid. Het enige wat dat kan verstoren, is dat we worden afgeleid door onze omstandigheden en niet langer in die Goddelijke werkelijkheid blijven staan. Ik zou zeggen, laat je niet beroven door je omstandigheden van al het goede dat God je geeft.

donderdag 17 oktober 2013

Onze eigen aanbeveling

2Corintiërs 4:2
‘.. maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God.’

Paulus heeft zijn oude wettische leven achter zich gelaten, het had hem niets opgeleverd. Zijn ogen waren erdoor verblind, zodat hij Christus niet kon zien. Maar nu hij beter weet, omdat Jezus hem vergeven heeft en met liefde verviuld, wil hij niets anders dan leven voor en door Christus. In de druk, ja, maar niet in het nauw. Om raad verlegen, ja, maar niet radeloos. Het nieuwe leven gaat niet over gedrag, maar over Gods liefde. Het nieuwe leven is Christus en dat ga je aan me merken, is wat hij schrijft. Genade klinkt als een vrijbrief om te zondigen zonder gevolgen, maar Paulus zegt, kijk naar mij. Kijk naar de verandering, kijk naar de vruchten van Gods liefde in mijn leven en laat je daardoor overtuigen. In onze tijd zouden we zeggen: what you see, is what you get. Maar dan moet je vooral naar Jezus kijken.

woensdag 16 oktober 2013

De vrucht van Gods liefde

1Petrus 4:10
‘Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.’

Van de liefde wordt gezegd, dat zij zichzelf niet zoekt, maar onbaatzuchtig is, niet jaloers of kwaadaardig. Het is Gods eigen liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Die liefde wil zich laten zien, laten voelen en laten merken. In Christus zijn we allemaal gelijk, maar als mens hebben we interesses en kwaliteiten, talenten en mogelijkheden die een ander niet heeft. Het is allemaal genade die we mogen beheren en gebruiken. Dient elkaar, schrijft Petrus hier, niet in eigen kracht, niet verplicht, maar als vrucht van Gods liefde en genade. Paulus schrijft ergens anders, dat als die liefde aanwezig is en overvloedig wordt, het niemand zonder vrucht zal laten. Hoe meer we vervuld raken van genadebesef, hoe meer het naar de ander een uitwerking zal hebben ten goede. Het is de vrucht van het zaad dat God heeft geplant.

dinsdag 15 oktober 2013

De Geest laat ons genade zien

1Corintiërs 2:12
‘Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.’

Onze Vader wil dat we weten en beseffen hoe rijk we zijn in Christus. Hij heeft ons Zijn Geest geschonken opdat we zouden weten wat Gods genade inhoudt. Gods Geest opent voor ons Gods hart, niet omdat het dicht was, maar omdat het bedekt was voor onze ogen. De religieuze regeltjes leggen een bedekking over de genade, maken van de genade loon. Maar Gods Geest wil dat we Christus zien, dat we zien hoe groot het offer was dat Hij bracht, hoe groot de gevolgen ervan zijn voor degenen die geloven. We hebben geen leven in onszelf, in onze daden, zelfs niet in onze toewijding, maar we leven in Hem. Hij is ons leven, onze gerechtigheid, onze heiligheid en onze volheid. De Geest van God laat Jezus zien, laat Hem schitteren voor onze geestesogen. De Geest van God verheerlijkt Christus en Hij leert ons te genieten van alles wat door Hem volbracht is.

maandag 14 oktober 2013

Onbezorgd erfgenaam

Titus 3:7
‘.. opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.’

Genade is het middel waardoor God ons tot erfgenamen heeft gemaakt. Maar wat erven we dan en wanneer? De erfenis is het leven zelf, Gods volheid. Je kan je afvragen: Is God arm? Nee, dan is armoede geen deel van de erfenis. Komt God iets tekort? Nee, dan is tekort geen deel van de erfenis. Onze erfenis is Gods volheid, leven en overvloed. Niet om er egoïstisch en gemakzuchtig alleen zelf van te genieten, maar om er overvloedig van te kunnen uitdelen aan anderen. Jezus leert ons: wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Ongeveinsd, oprecht, als een vrucht van het leven dat God heeft geschonken. Eeuwig leven, eeuwige zekerheid, eeuwige veiligheid, eeuwige heelheid. Wanneer je gaat beseffen hoe rijk je gezegend bent in de goddelijke erfenis, zal de bezorgdheid uit je leven verdwijnen en uit dat van anderen.

zondag 13 oktober 2013

De dood heerst niet meer over ons

Romeinen 6:9
‘.. daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.’

Jezus heeft zich vrijwillig in de dood begeven. Hij werd er niet toe gedwongen. Tijdens Zijn leven op aarde liet Hij zien sterker te zijn dan de dood. Door Zijn woord moest de dood wijken uit het dochtertje van Jaïrus en door Zijn woord moest de dood Lazarus weer loslaten uit het graf. Jezus is het leven en Hij bezit leven van een onvernietigbare soort. Maar aan het kruis gaf Hij zich over aan de dood, Hij legde Zijn leven af voor ons, zodat wij de dood nooit zouden hoeven smaken. ‘Wie in Mij gelooft, zal leven’, sprak Hij. Jezus gaf zich eenmaal voor altijd als offerlam over aan de dood. Maar na drie dagen liet Hij zien, dat Hij geen gevangene was van de dood of het dodenrijk, maar bevrijder van ieder die door de dood werd vastgehouden. Opgestaan voor eeuwig, leven wij voor eeuwig met Hem. De dood voert geen heerschappij meer over Hem en dus ook niet meer over ons. We zijn bevrijd uit de macht van zonde, ziekte en dood. We hebben een andere Heer gekregen. We dienen nu het leven, omdat Hij leeft.

zaterdag 12 oktober 2013

In zonde of in rechtvaardigheid

Romeinen 5:21
‘.. opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.’

De zonde heerste op aarde als koning over ieder mens in het land De Dood. Dat land wordt gekenmerkt door goed en kwaad. In het land De Dood probeert iedereen goed te leven en het kwaad na te laten. In dat land De Dood wordt voortdurend geoordeeld en veroordeeld. Maar of je nu goed deed of kwaad, je bleef in dat land De Dood gevangen als slaaf van de zonde. Maar toen kwam Jezus en Hij bevrijdde ieder die dat wilde (en wil) uit dat vreselijke land De Dood. Hij had een nieuw land Rechtvaardigheid en daarin gelden heel andere wetten. Het gaat daar niet over goed en kwaad, maar over leven en overvloed. In dat land heerst niet de zonde maar de genade. Er wordt niemand beoordeeld of veroordeeld, want iedereen is in dat land automatisch goedgekeurd. Dat komt door Jezus Christus, Hij heeft dat voor alle bewoners geregeld. In dat land heerst vrede en er is vreugde, niemand is bezorgd, want de koning zorgt voor alles. Wat een verschil of je in het land De Dood woont of in het land Rechtvaardigheid. Een verschil tussen dood en leven.

vrijdag 11 oktober 2013

Genade is voor iedereen

Titus 2:11
‘Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,’

Het moet je maar gegeven zijn, is een uitdrukking die je nog wel eens hoort als het om behoudenis gaat. Alsof God willekeurig wat mensen uitkiest die Hij Zijn genade gunt. Nee, Gods genade is voor de hele wereld, voor iedereen, ook voor jou. De vraag is, of je die genade wilt aannemen. Gods genade wordt verpersoonlijkt in de Here Jezus Christus. Hij kwam niet om te veroordelen, maar om te redden. Hij betaalde zelf de prijs voor die redding, zodat de genade ook een rechtvaardige basis zou hebben. Gods vergeving, vrijspraak, verlossing, genezing en zegen zijn met een hoge prijs betaald aan het kruis. Daar stierf het Lam van God voor de schuld van de hele wereld. Daar openbaarde God Zijn liefde voor zondaren. Daar werd de genadeweg naar Gods troon geopend. De vraag is niet of we goed genoeg zijn om behouden te worden, maar of we die behoudenis willen aanvaarden. Om dat te kunnen, moet je die waarheid eerst als waarheid omarmen. Deze tekst helpt daarbij. Van God uit wordt aan alle mensen het heil aangeboden om niet, gratis dus. Wanneer je Gods genade aanvaardt, ben je voor eeuwig behouden en word je vanuit diezelfde genade gezegend en hersteld.

donderdag 10 oktober 2013

Vrije toegang

Romeinen 5:2
‘.. door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.’

Jezus heeft voor ons de genadeweg geopend aan het kruis. Toen scheurde de voorhang in de tempel open en werd het voor zondaren toegestaan God vrijmoedig te naderen. De zondaar stierf mee aan het kruis en is opgestaan met Christus als nieuwe schepping, als zoon en dochter van God. Het is door het werk van Jezus dat we roemen in de genade, dat we erin staan en bewegen. Onze hoop is Gods heerlijkheid te zien in alle delen van ons leven. Niet later, maar nu al. Die hoop hebben we elke dag. Omdat we in de genade staan, mogen we Gods heerlijkheid verwachten in onze dagelijkse situaties. We roemen in Gods genade, Hij is onze bron, Hij is ons leven en onze voorziening. Alle eer is voor Hem die ons dagelijks liefheeft en zegent, omdat we Zijn geliefde kinderen zijn geworden door Jezus. Probeer geen genade te verdienen, want dat kan niet. Besef dat je er door Jezus middenin staat en dat blijft zo.

woensdag 9 oktober 2013

Genade uit liefde

Psalm 44:3
‘Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen hadt,’

Elke stap die het volk Israël in het land Kanaän zou zetten, moest een stap van geloof zijn. Geloof in Gods belofte, dat Hij hen het land had gegeven. Het was nog niet in hun bezit, maar het was hen wel geschonken. Dat klinkt tegenstrijdig, maar zo werkt geloof. God heeft in Christus alles geschonken, vergeving, verlossing, bevrijding, genezing, zegen, leven en overvloed. De stappen die we zetten in dat gebied, moeten stappen van geloof zijn. Niet onze inspanning, maar Gods inspanning heeft ons dat alles geschonken. De regel uit deze Psalm zegt het zo prachtig: Ik heb het julllie geschonken, omdat Ik van je houdt. Dat is de enige reden voor genade. God zegent ons niet om onze daden, zelfs niet de daden van geloof, maar Hij zegent ons omdat Hij van ons houdt. Je kunt onder alle omstandigheden zeggen: God houdt van mij, daarom word ik gezegend.

dinsdag 8 oktober 2013

Gods overweldigende liefde

Openbaring 1:17
‘En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste,’

Johannes ziet Jezus in al Zijn glorie en valt als dood voor Zijn voeten. Ik denk dat de aanblik van God zo overweldigend is, dat we zelf in het niet vallen, letterlijk, en niet kunnen bevatten dat Hij ons liefheeft. Maar Jezus legt Zijn hand zegenend en geruststellend op Johannes en ook op ons. Hij zegt: ‘Ik ben niet een ander geworden nu Ik verheerlijkt ben. Ik ben nog steeds de goede herder, de trouwe vriend, de barmhartige hogepriester die voor jou is en niet tegen jou.’ Jezus is de eerste en de laatste, het begin en het einde, de oorsprong en het doel. In Hem heeft God zich aan de aarde geopenbaard als een liefhebbende Vader. Maar ook in de hemel zal Hij dezelfde zijn. Hij zet ons overeind op onze voeten en we mogen Hem zien, Hem aanraken, zonder angst voor de dood. Wanneer je jezelf te gering, te slecht, of te onbetrouwbaar vindt om in Zijn nabijheid te komen, dan is dat een ontkenning van Zijn liefde. Wees niet bevreesd, maar verwonder je over Zijn liefde en genade en aanbid Hem die jou liefheeft.

maandag 7 oktober 2013

God wijst zelf de weg

Numeri 9:22
‘Wanneer de wolk langere tijd op de tabernakel rustte, hetzij twee dagen, een maand of nog langer, dan bleven de Israelieten gelegerd en braken niet op; eerst, als zij optrok, braken zij op.’

Geleid worden door een wolk, het is haast te wonderlijk om te geloven. Maar het volk Israël was gewend aan de zichtbare tegenwoordigheid van God. De wolk was er om hen te leiden door de woestijn. De wolk gaf schaduw in de hitte van de dag en ’s nachts veranderde hij in een vuurkolom om het volk te beschermen tegen de kou van de nacht. Soms bleef de wolk stilstaan, dan reageerde het volk door ook stil te staan. Ging de wolk bewegen, dan bewoog het volk mee. De wolk was de leidsman. Wij bidden vaak: ‘Ga met ons mee, o God’, maar is dat wel een goed gebed? Moeten we het niet omdraaien en zeggen: ‘Wijst U maar de weg, Heer.’ Je leven laten leiden door Gods Geest brengt je voorspoed en zegen. Niet altijd op de manier die je verwacht, meestal niet, maar wel zo zeker als de liefde en de trouw van God. Zichtbaar of onzichtbaar, laat Hem je leven leiden.

zondag 6 oktober 2013

God is trouw voor eeuwig

Nehemia 9:19
‘..hebt Gij toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten. De wolkkolom week niet van boven hen des daags, om hen op de weg te leiden, noch de vuurkolom des nachts, om hun op de weg die zij gingen, licht te geven.’

Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goedheid en trouw. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw. God verlaat je niet omdat je een fout maakt. God verlaat je niet als je dwaalt. God verlaat je niet als je Hem ontrouw bent. God is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Toen het volk Israël dwaalde in de woestijn, was dat wegens hun ongeloof ten opzichte van God. Ze durfden het land niet in vanwege de bewoners. Ze waren te groot en te sterk in hun ogen. Maar God liet hen niet in de steek. Hij ging die veertig jaar met hen mee. Elke dag was er schaduw tegen de hitte en bescherming tegen de kou. Het is Gods liefde en genade dat we niet zijn omgekomen. Het is Zijn goedheid dat we elke dag worden gezegend met overvloed. Door het offer van Christus zijn we voor altijd naar God toegetrokken, een met Hem geworden. Door Gods trouw is dat voor eeuwig.

zaterdag 5 oktober 2013

Buig alleen voor Jezus

Micha 5:13
‘Ik zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het werk uwer handen.’

Micha profeteert tegen zijn tijdgenoten over de grote verlossing die God gaat geven. Verlost van alle vijanden zullen ze rust hebben en in vrede leven. Het mooie in deze profetie is, dat God het zelf zal uitvoeren. Hij gaat de gesneden beelden en gewijde stenen – symbolen van de menselijke manieren om God te behagen, uitroeien. Ze zijn niet meer van nut, nooit geweest trouwens. Gij zult u niet meer neerbuigen voor het werk van uw handen. Dat is geen opdracht, maar het gevolg van Gods verlossing. Wanneer God Zijn genade heeft geopenbaard, vallen alle menselijke inspanningen in het niet. Wat een prachtig vooruitzicht en het goede nieuws is, dat die tijd is aangebroken. Nog niet voor Israël, omdat ze nog onder de sluier van de wet leven, maar wel voor ieder die beseft dat er een nieuwe werkelijkheid is gekomen door het bloed van Jezus. Voor Hem alleen buigen we neer en nooit meer voor het religieuze werk van onze handen.

vrijdag 4 oktober 2013

Een met God

Mattheüs 19:6
‘Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.’

Man en vrouw zijn door God samengevoegd tot een mens. Maar voordat het zover was, werd de vrouw uit Adam geformeerd. Je zou kunnen zeggen dat God daarna de eenheid herstelde. Zo is het ook met Christus en de Gemeente, Zijn bruid. De Gemeente is uit Christus voortgekomen, uit Hem geboren, om vervolgens met Hem een onlosmakelijke eenheid te vormen. Niemand kan dat scheiden. Het is een liefdesrelatie die aan Gods kant begonnen is. Een menselijk huwelijk mag hier een afstraling van zijn. Een perfecte eenheid op basis van Gods liefde. Dat kan alleen bestaan als God de bron van liefde is en niet wordt vervangen door menselijke liefde. Menselijke liefde schiet tekort als het erop aan komt. Die heeft te weinig verdraagzaamheid, te weinig geduld, te weinig onbaatzuchtigheid. Daarom is het onmenselijk van een huwelijk te eisen dat het blijft bestaan, zonder dat er Goddelijke liefde wordt gekend. Aan de andere kant is de Goddelijke liefde zo krachtig, dat zelfs moeilijke tijden daarmee kunnen worden doorstaan. Het gaat dus om Gods liefde, daar vloeit alles uit voort.

donderdag 3 oktober 2013

Eerst het goede nieuws

Markus 13:10
‘En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.’

Dit zinnetje is uit een gesprek dat Jezus heeft met enkele discipelen over wat er nog zal gebeuren op aarde. Hij heeft het over rampen, aardbevingen, oorlogen, opstand, vervolging. En midden in dit alles dat zinnetje. Maar eerst moet aan alle volken het evangelie worden gepredikt. Maar over welk evangelie hebben we het dan? Dat er middenin alle ellende op aarde goed nieuws is. God heeft de wereld lief, nog steeds, en heeft alle schuld vergeven. Wie dit evangelie aanneemt met geloof, zal behouden worden. Dat betekent niet dat alle ellende je niet kan treffen, maar wel dat in dit alles God je bron van liefde is. Hij houdt je op de been en zal voor de uitkomst zorgen. zoals een vader die zich ontfermt over zijn kinderen. De wereld wordt niet steeds beter, maar steeds geweldadiger. Het zijn tekenen van de komst van Christus, maar het einde is het nog niet. Laat je niet verontrusten, maar blijf Gods liefde ontvangen en doorgeven.

woensdag 2 oktober 2013

Verwondering of boosheid

Lukas 4:22
‘En allen betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden van genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef?’

Allen betuigden hun instemming met Hem en allen verwonderden zich over de woorden van genade, maar een paar minuten later wilden diezelfde mensen Hem van de rotsen werpen, omdat ze zich beledigd voelden. Jezus wees eerst op Gods genade en daarna op het ongeloof van de mensen. Het eerste werd met instemming begroet, maar het tweede veroorzaakte grote boosheid. Mensen doen zo graag hun best voor God. Mensen doen het zo graag goed. Maar de werkelijkheid is, dat dat nooit voldoen kan aan Gods eis van volmaaktheid. Er was voortdurende aanbidding en heiligheid in de tempel, maar de voorhang bleef gesloten, tot Jezus aan het kruis Zijn leven gaf voor een verloren wereld. Stop met proberen God te behagen door je gedrag, geloof niet langer in je eigen vermogen heilig te leven. Ga in plaats daarvan genieten van Gods volheid die jou uit genade geschonken is. Voor jou is Jezus gekomen, om voor jou en in jou te doen wat je zelf niet kan. Laat Jezus je leven, je gerechtigheid en je heiligheid zijn.

dinsdag 1 oktober 2013

Geen losbandigheid maar vrijheid

Judas 1:4
‘Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.’

Genade is geen bandeloosheid, het is geen vrijbrief voor een goddeloos leven. Ook al zijn al onze zonden vergeven, het betekent niet dat we zomaar de werken van de boze gaan doen. We hebben een andere Heer. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. We zijn verlost uit de macht van de zonde, niet langer in slavernij. We zijn bevrijd om vrij te zijn, maar die vrijheid moeten we niet misbruiken. Wie is je Heer, dat is de vraag, in wiens dienst sta je? Dien je de zonde of leef je voor de eer van Jezus. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zal je een weg wijzen uit verslaving en verslagenheid. Hij is je kracht en je leven. Door te beseffen dat Hij je Heer en je bevrijder is, mag je weten dat je vrij bent en dat de verandering is begonnen. Probeer niet volmaakt te worden, maar besef dat je in Christus volmaakt bent.