zaterdag 31 mei 2014

Onze hogepriester is Jezus

Hebreeën 3:1
‘Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus,..’

Wij vinden het heel normaal dat we naar Jezus kijken, maar in de tijd van Paulus werd er naar de hogepriester gekeken. Hij had het hoogste geestelijke gezag. De gelovigen waren vooral joden, die gewend waren naar de tempel in Jeruzalem te komen. De hogepriester met zijn veelkleurige gewaad, vertegenwoordigde de mensen bij God. Hij alleen mocht met bloed het heilige der heiligen binnengaan op de grote verzoendag. Hij was Gods vertegenwoordiger op aarde. Maar onder het nieuwe verbond was er een nieuwe, een hogere priesterdienst, met een nieuwe en hogere hogepriester. Met het bloed van Jezus, het lam van God, was er een beter verbond gesloten door God. Jezus is nu de hogepriester, de middellaar tussen God en mensen. Die boodschap was moeilijk te aanvaarden, want het betekende het einde voor de levitische priesterdienst. Geen wonder dat er veel verzet was bij de joden tegen de nieuwe verkondiging. Ook in onze tijd hebben mensen liever zichtbare en tastbare rituelen, dan een relatie met een onzichtbare God. Maar wij zien Jezus, niet als mens op aarde, maar als hogepriester van onze belijdenis in de hemel. Hij heeft de naam boven alle naam en is onze voorspraak bij de Vader. We kijken alleen naar Hem en weten ons geliefd en veilig.

vrijdag 30 mei 2014

De zoon van Abraham

Genesis 22:18
‘En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.’

God doet een mooie belofte aan Abraham. Zijn nageslacht zal de aarde zegenen. Maar wat bedoelde God daar precies mee? Had Hij het over Israël als volk, of over Ismaël, Izaäk, of een van de andere kinderen (Je kent het liedje wel, vader Abraham had zeven zonen – en een dochter), of ging het toch om iemand anders? De brief aan de Galaten geeft het antwoord. Paulus legt uit, dat met ‘het zaad van Abraham’ Christus is bedoeld. God spreekt met Abraham over Jezus. Hij zal de zegen zijn voor de ganse aarde. Daarom begint Mattheüs het geslachtsregister van Jezus bij Abraham (Mt.1:1). Jezus is de zegen voor de wereld. God zal zegenen wie Hem zegent en vervloeken wie Hem vervloekt. Jezus zegt het zo: ‘Wie niet voor Mij is, is tegen Mij.’ God dringt Zijn zegen niet op, maar nodigt de hele wereld uit, om het leven te grijpen, dat in Jezus wordt geschonken. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en daarmee Gods volheid, leven en overvloedige zegen.

donderdag 29 mei 2014

De vierde man

Daniël 3:25
‘Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden!’

Sadrach, Mesach en Abednego, de drie vrienden van Daniël, werden gebonden in het vuur geworpen van Nebukadnezar, de koning van Babel. Het vuur was zo heet, dat de soldaten die hen in de oven moesten gooien, stierven. En dan is er plotseling een vierde man in de oven. Door Hem zijn de gebonden vrienden vrij. Het vuur deert hen niet. Ze kunnen vrij rondwandelen temidden van de vlammen. Als ze uit de oven stappen, zijn alleen hun touwen verbrand. Er is zelfs geen schroei- of brandlucht bij hen te vinden. Hoe kan dat? Dit verhaal is een prachtig voorbeeld van genade. Ook wij zijn door de zonde in het vuur van Gods toorn geworpen, maar we komen er als vrije, blije mensen uit. De vierde man heeft voor ons de kracht van het vuur gedoofd. In plaats van te worden verteerd, herrijzen we met Christus. Het oordeel ligt voorgoed achter ons en we zijn volkomen ongedeerd. Hoe kan dat? Jeremia schrijft in zijn Klaagliederen: Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat we niet omgekomen zijn. Zijn gunstbewijzen houden niet op. Ze zijn nieuw elke morgen. Elke dag opnieuw mogen we beseffen, dat er een vierde man is, die ons beschermt tegen de hitte van de vijand. En zelfs al komen we in het vuur, het zal ons geen kwaad doen, want Hij is bij ons.

woensdag 28 mei 2014

Lijden en verblijden

1Petrus 2:19
‘Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt.’

Er zijn al heel wat boeken geschreven over het vraagstuk van het lijden in de wereld. Er zijn ook heel wat kunstige verklaringen gevonden, maar het blijft toch wringen. Het lijden in de wereld kent vele oorzaken, maar waar Petrus hier over schrijft is het lijden om Christus’ wil, het lijden omdat je met God rekening houdt. Er is geen groep mensen die zo gehaat wordt als de kerk van Jezus Christus. De haat die bij de kruisiging geopenbaard werd, heeft zich daarna voortgezet. Tot vandaag de dag worden christenen vervolgd. Dat is de ene kant, de andere kant is, dat God het genade noemt. Want Hij weet dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Dat is geen doekje voor het bloeden, maar een werkelijke en krachtige troost. Lijden is verschrikkelijk, maar als dat lijden je een eeuwig gewicht aan heerlijkheid zal schenken, wordt het een lijden met uitzicht. Het donkere dal is het einde niet. God zal ons leiden naar rustige wateren, naar een plaats waar we voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Alle tranen zullen worden gedroogd en wat overblijft is eeuwige vreugde. We hebben ondanks vervolging en lijden een hoopvolle toekomst.

dinsdag 27 mei 2014

Koren, most en olie

Joël 2:19
‘De HERE antwoordde zijn volk: Zie, Ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij daarmede verzadigd wordt, en Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken.’

Koren, most en olie zijn de symbolen van zegen, van overvloed. Daarmee verwijzen ze naar de overvloed die ons door Jezus is geschonken. Hij zei, dat Hij gekomen was om leven en overvloed te geven. Koren komt voort uit een graankorrel die in de grond is gelegd en gestorven, dat wijst naar de dood en opstanding van Jezus. Most is de opbrengst van de wijnstok, wie in Hem blijft, draagt veel vrucht. Olie verwijst naar de olijf die eerst moet worden uitgeperst voordat hij de kostbare olie geeft. De Here Jezus is voor ons uitgeperst, in de aarde gelegd, en nu een bron van overvloedige zegen. Nooit meer worden we prijsgegeven aan de smaad van de volken. Nooit meer zal de vijand over ons kunnen heersen. Zie, zegt God, Ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij daarmee verzadigd wordt. Het is alles uit Gods hart naar ons toegebracht, pure genade.

maandag 26 mei 2014

De glorie van Jezus zien

2Corintiërs 3:18
‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.’

Alles wat het zicht op Jezus belemmert is weggenomen. Wij mogen vrijmoedig Gods troon naderen, zonder angst. Er zijn geen regels, geboden, wetten die ons verhinderen Zijn glorie binnen te gaan. Door wettisch te leven schep je afstand, maak je weer muren tussen jou en de Heer. Onder de wet zie je Christus niet, of nauwelijks. Maar Jezus heeft zelf alles wat scheiding maakte weggedaan, door het naar het kruis te brengen. Daar scheurde de voorhang, de scheidsmuur tussen God en mensen, open. Door het evangelie van genade mogen we God zien zoals Hij is. Een liefhebbende Vader, die Zijn kinderen in Zijn glorie binnenleidt. En hoe meer we ons daar letterlijk thuis voelen, hoe meer we de glans van het hemelse zullen laten zien. Dat gaat vanzelf, dat is het gevolg van bij Hem zijn. De heerlijkheid van Gods genade straalt van ons af. Het kan niet langer verborgen blijven. Gods Geest wijst niet je zonden aan, maar Hij verheerlijkt Jezus.

zondag 25 mei 2014

Veel meer dan Adam

Romeinen 5:17
‘Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.’

De overtreding van Adam heeft gevolgen gehad voor alle mensen na hem. Het is door Adam dat we zondaren zijn. Maar het effect van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, door de schuld van de wereld op zich te nemen en als een offerlam te sterven, is vele malen groter. Toch hebben veel christenen er moeite mee dit te geloven. Kort gezegd ben je door Adam een onrechtvaardige zondaar, maar door Jezus een rechtvaardig kind van God. Je bent het een of het ander, allebei dat kan niet. Aan het kruis stierf de zondaar, die is begraven met Christus. Maar bij Zijn opstanding werd het kind van God geboren. We hebben de gift van gerechtigheid ontvangen uit genade. We mogen nu als koningen heersen over de zonde en het kwaad, omdat we niet langer in de macht ervan zijn. Veel meer dan zondaar, zijn we nu geliefde kinderen van God. Het is Zijn werk in ons om dat verder af te maken. We gaan anders denken en anders reageren, omdat we beter beseffen wie we zijn, beter beseffen wat Jezus voor ons en in ons gedaan heeft.

zaterdag 24 mei 2014

Veelvuldig dank voor Gods genade

2Corintiërs 1:11
‘.. terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons.’

Paulus getuigt ervan dat God hem uit doodsgevaren heeft gered en dat zal blijven doen. Maar ook de steun van voorbede weet hij te waarderen, niet zozeer omdat hij op mensen vertrouwt, maar omdat hij weet, dat er gedankt zal worden voor alle genade die God bewijst. Het gaat Paulus om Gods eer en niets anders. Hij weet als geen ander hoe hij leefde zonder God te kennen. Hij was een ijveraar voor God vanuit de wet. Een blinde Farizeeër die de eer van mensen zocht. Maar na zijn ontmoeting met de opgestane Jezus, werd hij een ander mens. Hij besefte dat het leven niet om hem draait, maar om Jezus. Ook in zijn doodsgevaar vertrouwt hij op Gods redding. Het is alles genade, dat is zijn boodschap. ‘Bedankt voor jullie gebeden, want dat levert meer glorie op voor God.’ Wat is dat een prachtig getuigenis. Het is de kracht van Gods liefde die van Paulus een ander mens heeft gemaakt.

vrijdag 23 mei 2014

Geloof alleen

Galaten 2:16
'.. wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.'

Hoe word ik rechtvaardig voor God? Door mijn inspanningen om een goed mens te zijn, of door te beseffen dat ik nooit goed genoeg kan zijn en Gods genade te accepteren? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Deze tekst is zo duidelijk, die heeft geen verdere uitleg nodig. Hoe meer je beseft dat Jezus je leven is, des te meer leef je zonder veroordeling en schuldgevoelens. God heeft in Christus al je zonden vergeven en Hij gedenkt ze niet meer. Aan het kruis is ermee afgerekend, voorgoed. Als je nu nog je zonden gaat belijden, geloof je niet dat ze zijn weggedaan. Daarmee doe je Jezus tekort. Hij heeft je gerechtvaardigd, je rein verklaard en genezen. Ontken dat niet door vrome nederigheid. Ga leven en genieten van Gods genade. Geen wet kan jou voor God nog beschuldigen of veroordelen. Veroordeel ook jezelf niet, alles is weggedaan, het is volbracht. Ga genieten en leven onder het besef van Gods goedkeuring en zegen. Dat is genade.

donderdag 22 mei 2014

De liefde blijft

Romeinen 14:15
‘Want indien uw broeder door iets, dat gij eet, gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is.’

De liefde verdraagt alles en doet de naaste geen kwaad. Ze zoekt zichzelf niet. Paulus schrijft ergens: ‘Wanneer het je erom te doen is gelijk te hebben, wij hebben zo’n gewoonte niet.’ Onder de genade hoef je geen gelijk meer te hebben. Het is alles onverdiend wat je wordt geschonken. De een hecht aan een dag, voor de ander zijn ze alle gelijk. De een denkt dat hij alles mag eten, de ander eet alleen plantaardig voedsel. De een heeft een andere levensstijl dan de ander, so what? Ga elkaar er niet om veroordelen, alsof het ene goed is en het andere fout. De liefde heeft het niet over goed en fout, dat is totaal niet aan de orde. Het gaat om het feit dat je rekening houdt met elkaar, dat je elkaar verdraagt, hoogacht, vergeeft, liefhebt. Dat kan alleen als je zelf tot rust bent gekomen in Christus. Je hebt aan Hem genoeg. Of je nu gelijk hebt, of gelijk krijgt, is niet meer belangrijk. Wat een ander ervan vindt, boeit je niet meer, want je hebt je rust en je vrede in Hem. Hoe meer we onze positie in Christus beseffen, hoe minder we kritiek zullen hebben op anderen. Dat verdwijnt gewoon. En de liefde blijft.

woensdag 21 mei 2014

God laat ons niet lijden

1Petrus 5:10
‘Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.’

Het lijkt erop dat deze tekst leert dat we door lijden gelouterd moeten worden. Alsof we als ruwe diamanten nog geschaafd en geslepen moeten worden. Alsof Gods werk in Christus nog in de steigers staat. Zo is het niet. Het lijden dat hier wordt genoemd, heeft betrekking op de christenvervolgingen. Het is een lijden dat ons al is voorzegd door Jezus toen Hij zei: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ Het heeft niets te maken met groei of vorming, maar is een brute aanval op het leven van Christus in ons. Laat je er niet door in de war brengen, God is je sterkte, Hij zal zorgen dat je niet wankelt. We zijn volmaakt in Christus, daarom worden we aangevallen en vervolgd. In de Bergrede zegt Jezus, dat het een eer voor ons is, dat ons loon groot zal zijn, als men liegende allerlei kwaad over ons spreekt. Verblijd u en verheugt u, want u maakt deel uit van Gods heerlijkheid. Zijn naam wordt aangevallen, niet die van ons. En Zijn naam is de naam boven alle naam, onoverwinnelijk en almachtig. We zijn veilig in die naam. Wees niet bevreesd, geloof alleen.

dinsdag 20 mei 2014

Genade en waarheid

Johannes 1:17
‘.. want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.’

Er is geen wet die een mens rechtvaardig kan maken voor God. De wet die Mozes bracht, was een aanklacht tegen de menselijke natuur. Door die wet kwam de zonde aan het licht. De wet beschuldigt. Heel anders is het met Jezus. Hij bracht geen nieuwe regels en voorschriften, maar kwam met de oplossing. Hij kwam namens God de heerschappij van de zonde over de mens beëindigen. Hij werd zelf tot zonde gemaakt, hoewel Hij zonder zonde was, om ons ervan te verlossen. Niet alleen de schuld is weggenomen, maar de zondaar is met God verzoend voor eeuwig. Dat is genade. Jezus is Gods genade in eigen persoon. Uit genade zijn we behouden, door het geloof, en dat niet uit onszelf, maar het is een geschenk van God. Wat Mozes niet kon en wat de wet niet kon, heeft Jezus gedaan. We zijn rechtvaardig gemaakt en heilig, en we mogen leven als Gods geliefde kinderen voor eeuwig.

maandag 19 mei 2014

Alles uit geloof

Romeinen 4:16
‘Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is,’

Het volk Israël leefde sterk verweven met de wet van Mozes. Hun religieuze bestaan kon niet zonder de tempel, de offers, de priesters en de altaren. Er is geen ander volk op aarde dat zo met God verbonden was. En toen kwam Jezus. Hij predikte geloof in plaats van ijver. Liefde en bewogenheid in plaats van discipline en werken. Geloof is wat God in het hart van Abraham legde, toen Hij hem vroeg zijn land te verlaten en Hem te geloven in de weg die Hij wijzen zou. Dat geloof legt God ook in ons hart. We mogen Jezus volgen en geloven dat Hij ons als een Goede Herder leiden zal naar grazige weiden met een leven in overvloed. Geloof gaat soms tegen alle tradities in, gaat soms de regels voorbij. Geloof is niet te verklaren, het doet soms wat nog niemand ooit deed. God heeft ons genade geschonken, vrijgesproken van schuld, als Zijn kinderen aangenomen. Hij vraagt ons dat te geloven en erin te wandelen. Door Jezus, de beloofde zoon van Abraham, is heel de aarde gezegend. Geen wet, maar geloof is wat ons door God wordt geleerd.

zondag 18 mei 2014

Laat je horen

Romeinen 10:14
'Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?'

Geloven begint niet bij jezelf. Je kunt niet geloven zonder een ander. Er moet iemand zijn die jou iets vertelt en dat kun je dan geloven of niet. Geloven is ervan overtuigd zijn dat het waar is wat iemand zegt. Nu ben je daar bij mensen niet altijd zeker van, maar als God je iets zegt, kun je ervan op aan dat het waarheid is. Jezus zegt van zichzelf: ‘Ik ben de waarheid.’ Hoe kunnen mensen zeggen in God te geloven, als ze nog nooit het goede nieuws over Gods liefde en genade hebben gehoord? Mensen kunnen met hun verstand doorzien, vanuit de schepping, dat God bestaat, maar dat is iets anders dan in Hem geloven. Je gelooft in een boodschap die je hoort en daar reageer je op. Paulus vraagt zich af hoe heidenen in God kunnen geloven als niemand hen iets vertelt. Het goede nieuws over vergeving, verlossing, bevrijding, zegen zonder veroordeling, moet worden verteld. Ach, daar kun je toch je mond niet over houden?

zaterdag 17 mei 2014

Leven uit Gods ontferming

1Timotheüs 1:13
'hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb,'

Paulus denkt regelmatig na over zijn leven voor en na zijn ontmoeting met Jezus. Hij komt tot de conclusie dat zijn leven voor het kennen van Jezus, een leven was in onwetendheid. Hij noemt het ergens anders zonder enige waarde, vuilnis. Het was een leven vol religieuze ijver, maar zonder God. Hij deed het voor God, misschien wel uit liefde voor de traditie, maar niet met God, door God, uit God. Wat een verschil of je leven bij God begint of bij jezelf. Of het op God gericht is of op jezelf. Mij is ontferming bewezen, schrijft Paulus. Zo ziet hij dat. Het is pure genade dat God hem zocht op weg naar Damascus. Het veranderde zijn leven en zijn doel totaal. Van ongeloof en ijver naar geloof en rust. Van onwetendheid naar het kennen van Jezus, persoonlijk en steeds beter. Paulus roept ons op te stoppen met te leven volgens wetten en regels en te zoeken naar een leven met God. Een leven uit Gods ontferming, uit genade, zonder veroordeling om wie je bent of was. Een leven vol rust en vrede, met een hoopvolle toekomst.

vrijdag 16 mei 2014

Weet je geliefd

Markus 1:11
‘En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen.’

Een stem uit de hemel horen, dat zouden we allemaal wel eens willen. Meestal willen we dat als we in de problemen zitten. Wat moet ik doen, is dan de vraag. Maar deze stem zegt niet wat Jezus moet doen, Hij bevestigt wie Hij is. Je bent Mijn Zoon. Je bent Mijn geliefde. Je bent Mijn welbehagen. Zijn dat niet de woorden die we het liefst willen horen? God spreekt dezelfde woorden ook tegen jou en mij. Je bent Mijn kind. Je bent geliefd, Ik zie je graag. Wij zijn vaak meer gefocust op wat we moeten doen, dan op wie we zijn voor God. We hoeven niets te doen, God heeft onze hulp niet nodig. We mogen er zijn, we mogen leven en geloven, net als Jezus, geliefd te zijn. Die stem uit de hemel klinkt ook voor ons. In Christus zijn we voor God even welbehaaglijk als Jezus. Dat moet gezegd en herhaald worden, tot we het geloven.

donderdag 15 mei 2014

Geen verborgen liefde

Psalm 40:10
'Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente.'

Op Valentijnsdag kun je een kaartje ontvangen van een stille bewonderaar, of een stille liefde. De charme is dat je niet weet van wie het komt, of wat het betekent. Zo moet het niet gaan met je liefde voor God. Dat is geen zaak die verborgen moet blijven, omdat het ‘persoonlijk’ is. Je kunt Gods liefde niet verborgen houden. David spreekt in deze psalm openlijk over Gods trouw en over Zijn gerechtigheid. Hij zegt, dat hij die in een grote gemeente zal verkondigen. Gods liefde werd verkondigd door Jezus, Hij gaf aan Gods liefde inhoud door Zijn leven en Zijn daden. Hij kon zelfs zeggen: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ Het is goed om een stille verborgen omgang met God te hebben, heel intiem en heel persoonlijk. Maar het is niet goed als dat verborgen blijft. Wat is er mooier dan Gods liefde te tonen in je leven, door op jouw persoonlijke manier er te zijn voor anderen. Door een daad van liefde, een woord van genade, een gebaar van bemoediging. Dat gaat vanzelf, het komt uit je hart, omdat Gods liefde je heeft geraakt.

woensdag 14 mei 2014

Gods gerechtigheid uit genade

Filippenzen 3:9
'en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.'

Paulus wil Christus winnen, hij wil Hem beter leren kennen. Niet door eigen inspanningen volgens een wet, maar door te geloven in Gods gerechtigheid, dat is in Christus. Door Christus zijn we rechtvaardig voor God, niet door onze eigen inspanningen. Hoe meer we rust vinden in het volbrachte werk van Christus, hoe minder we ons schuldig voelen over ons gedrag. Paulus schrijft dat hij geprobeerd heeft als een rechtvaardig mens te leven, maar dat hij nu inziet dat het vuilnis was. Hij leerde er Christus niet door kennen, maar slechts zichzelf. Wees niet langer bezig met jezelf, met je gedrag, met je ijver voor God, maar geloof gewoon dat het in orde is. Door Jezus is het in orde tussen jou en God. Dat verandert nooit. Ga Gods genade leren kennen, juist op momenten dat je eigen gedrag tekortschiet. Wanneer je uit de bocht vliegt, omdat je toch weer driftig werd, of anderen begon te bekritiseren. Dan is er de rust van Gods genade. Jezus heeft jou geschonken wat je zelf niet kan bereiken, volmaakte gerechtigheid en heiligheid. Je leeft erin uit geloof.

dinsdag 13 mei 2014

Hoe groot is Jezus

Lukas 2:52
‘En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.’

Telkens als ik dit lees, verwondert het me. Deze tekst laat zien dat Jezus werkelijk al Zijn hemelse heerlijkheid en glorie heeft afgelegd toen Hij mens werd. Hij moest helemaal bij nul beginnen. Elk detail van ons menselijke leven nam Hij op zich. Hij werd een van ons, behalve de zonde. Elk detail van het leven leerde Hij kennen in Zijn menselijke lichaam. Hij leerde wat het is om kind te zijn, om op te groeien, om niet begrepen te worden. Hij leerde gehoorzaam te zijn aan Zijn ouders. Hij leerde lezen en las in de Schriften. En als volkomen mens werd Hij geliefd bij God en mensen. Deze volmaakte mens werd het volmaakte offer voor de zonde van de wereld. Zijn volmaakte leven vervulde al Gods wensen. Hij vervulde de wet en voor ons nam Hij de vloek ervan weg. Hij stierf een zondaarsdood om elke zondaar rechtvaardig te kunnen verklaren. Hoe groot is Hij. Nog steeds neemt Hij in onze levens dagelijks toe in wijsheid en grootte en genade.

maandag 12 mei 2014

Liefde is sterker dan angst

Johannes 12:42
'En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen;'

De oversten waren gesteld op de eer van mensen, meer dan op de eer van God. Ook in dit vers zie je de strijd tussen Geest en vlees. De Geest wil de aandacht naar Jezus trekken, maar het vlees is zelfgericht. Wat zullen de mensen zeggen? Die vraag is voor de oversten een verhindering om Jezus openlijk te volgen. Zij willen hun ‘zelf’ niet verloochenen en de kans lopen bespot te worden, of te worden buitengesloten. Je mag ervoor uitkomen dat je in Jezus gelooft. Je mag het tonen, want het is geen schande, maar een eer. Je mag openlijk laten zien, dat je onder de indruk bent van Zijn liefde. Je mag ervan getuigen, maar doe of laat het niet voor de eer van mensen. Paulus schrijft aan de Romeinen dat we in leven en sterven van Christus zijn. Daar verandert niets aan. Die waarheid wordt niet beïnvloed door ons gedrag. Je gedrag is een uiting van je hart, leef je uit geloof of uit angst? De liefde van Jezus zal je angst voor mensen verdrijven. Wat je ervoor terugkrijgt is een leven vol rust en vrede. Je bent onaantastbaar in Gods liefde.

zondag 11 mei 2014

Lofzang van Simeon

Lukas 2:32
‘.. licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israel.’

Het volk Israël had een enorme voorsprong ten opzichte van de heidenen (de volkeren), omdat God door middel van profeten de komst van Jezus had geopenbaard. Profeten als Mozes en koning David, die ook een groot profeet was, hebben veel geschreven en gezongen over de Knecht van God die komen zou. De heidenen wisten van niets. Toen Jezus werd geboren, betekende het dat Gods belofte werd vervuld, maar de wereld zag niets. Een oude man, Simeon, was een van de weinigen die dat wel deed. God had hem verteld, dat hij de beloofde redder zou zien, voor hij stierf. De ontmoeting van Simeon met Jozef en Maria bracht hem ertoe deze profetische woorden te spreken. Dit kind zal een openbaring zijn voor de heidenen en heerlijkheid voor Israël. Jezus is een zegen voor de hele wereld. Door Hem heeft God zich geopenbaard op een heerlijke manier. Wij mogen Hem zien en daarmee God zelf en genieten van het licht dat God voorgoed in de wereld heeft gebracht. Wat Israël weigerde te zien, hebben de heidenen aangenomen. Jezus is de beloofde Messias. Op een dag zal iedereen het zien.

zaterdag 10 mei 2014

Bekering van onwetendheid

Handelingen 17:30
‘God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;’

Bekering gaat niet over je gedrag, maar over je gedachten. Zoals een mens denkt, zo doet hij. In de tekst van vandaag worden mensen opgeroepen zich te bekeren van hun onwetendheid. Dat is de bekering die God zoekt. Van onwetendheid naar wetendheid. Je moet weten dat je zonden vergeven zijn en dat je schuld is weggedaan. Je moet weten dat God zich met jou heeft verzoend, door het aanvaarden van het bloed van Christus. Je moet weten dat je door dat offer bent vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Je moet weten dat God van je houdt en je nooit zal verlaten. Je moet weten dat God geen inspanning vraagt, maar geloof. Je moet weten dat je uit genade gered bent, ondanks je fouten. Je moet weten dat je niet langer onder de wet bent, die jou steeds maar veroordeeld, omdat het oordeel door Jezus is weggedragen. Ach je moet gewoon weten wie je Vader is, die in Christus naar je toe kwam om je te vinden en te redden. Als je dat allemaal weet en aanvaardt, heb je je bekeerd van je onwetendheid.

vrijdag 9 mei 2014

Laat Jezus bouwen

Lukas 14:28
‘Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?’

Jezus volgen betekent dat je alles aflegt wat van jezelf is en dat je alleen op Hem vertrouwt. Ik geloof dat het veel moeilijker is voor een mens om niets te doen en te geloven, dan om zelf de handen uit de mouwen te steken en aan te pakken. Jezus vraagt van ons om daarover na te denken. Een discipel leert van zijn meester om te worden als zijn meester. Jezus is het volmaakte voorbeeld van iemand die niets uit zichzelf deed, maar alles uit geloof. Hij zocht niet de eer van mensen, maar de eer van de Vader die Hem gezonden had. Dat is waar het om draait. Wie krijgt straks de eer? Hebben we alles afgelegd en zijn we Jezus gevolgd, of hebben we Jezus alleen maar nodig als we het zelf niet meer kunnen? Jezus zegt: ‘Als je zelf die toren wil bouwen, bedenk dan of je hem ook kan afmaken.’ Ik heb besloten dat Jezus mijn toren mag bouwen en ik geloof dat Hij hem volmaakt afbouwt. Heerlijke rust om Jezus te vertrouwen en Hem alle eer te geven.

donderdag 8 mei 2014

Een erenaam

Handelingen 11:26
‘En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden.’

Christus betekent gezalfde, het is de naam die aangeeft dat Jezus gezalfd is met de Heilige Geest. Gods volheid woont in Hem lichamelijk. En elke gelovige die Jezus aanvaard heeft als Gods genadegift, ontvangt diezelfde Geest, wordt ook een gezalfde. Elke christen is verzegeld met de Heilige Geest vanaf het moment dat hij gelovig is geworden. Het is Gods bevestigende hand op je leven, alsof Hij wil zeggen: je bent nu van Mij, gekocht en betaald. God heeft Zijn zegel op ons leven gedrukt voor eeuwig. Wat een heerlijk naam, om christen genoemd te worden. De volgelingen van Jezus in Antiochië viel het eerst deze eer te beurt. Misschien was het wel spottend bedoeld, misschien werden ze smalend christenen genoemd. Maar deze naam heeft alle volgende eeuwen doorstaan en alleen degenen die in Christus geloven laten zich zo noemen. De christenen dragen de naam van Christus, hun gezalfde Heer. Ze worden erom vervolgd en gedood, maar die naam is van de aarde niet meer weg te denken.

woensdag 7 mei 2014

Eerst het bittere dan het zoete

Lukas 17:25
‘Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.’

Let op het woordje ‘eerst’. Gods plan heeft een belangrijke volgorde. Er kan geen verzoening zijn zonder bloedstorting. Eerst moest Jezus lijden voor de schuld van de wereld, daarna kwam de opstanding en de heerlijkheid. Eerst was er een vijand die overwonnen moest worden, namelijk de dood. Toen dat gebeurd was, kon de blijde boodschap worden verteld: God heeft zich met de wereld verzoend door het bloed van Zijn geliefde Zoon. Er is leven in plaats van de dood. Eerst het bittere, dan het zoete, is tegenwoordig een geliefde uitdrukking in de politiek. Het betekent dat er van mensen eerst een offer wordt gevraagd voordat de tijden beter worden. Bij Gods genade heeft Hij dat eerste op zich genomen. Hij droeg het bittere en geeft ons het zoete. Hij maakte het bittere water zoet tijdens de reis van Israël door er een stuk hout in te werpen. Dat is Gods weg, eerst het kruis, dan de zegen. We hebben een hoopvolle toekomst, dankzij het bittere van Jezus dood. Door Zijn opstanding en verheerlijking zijn wij in Gods koninkrijk geplaatst. Daar ontvangen we genade op genade, zegen op zegen.

dinsdag 6 mei 2014

Blijf de Here trouw

Handelingen 11:23
‘Toen deze aankwam en de genade Gods zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven;’

Kun je de genade van God zien? Jazeker, Barnabas zag de genade van God toen hij in Antiochië kwam. Niet alleen joden, maar ook heidenen waren tot geloof in de Here Jezus gekomen en er was vreugde om Gods heil. Ook Barnabas verheugde zich en ondersteunde hun geloof met zijn bemoedigingen. Wat is dat precies, de Here trouw blijven? Waarom drong Barnabas zo aan dat te doen? Omdat vele niet-bekeerde joden probeerden om alle gelovigen onder de wet te brengen. De wet kan niemand rechtvaardig maken voor God. Je bent gerechtvaardigd door Christus en je ontvangt je rechtvaardigheid door geloof. Trouw blijven aan Jezus betekent, dat je niet op je eigen inspanningen gaat vertrouwen, dat je niet gaat werken om Gods gunst te verkrijgen. Weg met alle dode rituelen, weg met alle menselijke geboden, weg met raak niet, smaak niet, roer niet aan. Weg met alle discussie over de wet en over de sabbat. Het gaat alleen om Jezus. Hij is de werkelijkheid. Hij is je leven, je heiligheid, je gerechtigheid. Blijf daarbij, laat je er niet vanaf brengen. Dat is wat Barnabas zei en dat mogen we ons ook nu nog ter harte nemen.

maandag 5 mei 2014

Gewoon genieten

Galaten 5:22
'Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'

Het is niet de bedoeling dat we gaan proberen in eigen kracht Gods Geest te imiteren. De vrucht van de Geest zal nooit aan onze inspanningen worden toegeschreven. Gods Geest wil graag vruchtdragen in ons leven, maar daar hoeven we geen handje bij te helpen. Het enige wat we hebben te doen, is te genieten van het kennen van God liefde. Door te beseffen hoeveel God van ons houdt, verandert ons gedrag. Het vruchtdragen van de Geest in ons leven is geen opdracht, maar een vrucht van geloof. De Geest van God openbaart ons voortdurend Gods liefde. Als we onszelf veroordelen (of als anderen dat doen), wijst Gods Geest ons op het offer van Christus. Hij heeft ons vrijgemaakt, verlost en gereinigd. Niemand kan ons meer veroordelen bij God. Zelfs in de slechtste omstandigheden, kunnen we genieten van Gods genade. Wanneer we Jezus blijven zien, is de Geest bezig vrucht te dragen. Eigenlijk is het heel simpel. Geniet gewoon van elke dag, van elk mens en van elke situatie, want God is met je.

zondag 4 mei 2014

Onverdiende gunst

Galaten 2:21
‘Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.’

Niemand kan zonder Christus rechtvaardig worden. De wet is heilig en goed, maar kan je niet rechtvaardig maken. Door te proberen je aan de wet te houden, ben je wellicht wat minder in overtreding, maar nog steeds niet rechtvaardig. Een enkele verkeerde gedachte maakt je al schuldig aan de hele wet. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet een. Alleen Christus kan een mens rechtvaardig maken en dat heeft Hij gedaan door op te staan uit de dood. Daarmee gaf God aan dat het oordeel voorbij was. Alles wat in de weg stond is opgeruimd, weggedaan. We zijn door Jezus eens en voor altijd heilig, rechtvaardig en rein. Hij is onze gerechtigheid. God beoordeelt niet ons leven, maar dat van Jezus. En als wij die waarheid geloven en toepassen in ons leven, zullen we in ons gedrag en in ons denken veranderen naar dat beeld. Jezus heeft voor ons de wet vervuld, dat kunnen wij nooit. Daarom zijn we niet onder (de onmogelijke verplichting van) de wet, maar onder (de onverdiende gunst van) de genade.

zaterdag 3 mei 2014

Kom in het licht

Johannes 3:20
‘Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;’

Johannes schrijft, dat je niet God kan liefhebben en je broeder haten. Licht en duisternis gaan niet samen. Wie kiest voor de duisternis, haat het licht. Vele mensen leven zonder God, als vijanden van het licht. Vaak doen ze dit zonder het te beseffen. Wie in de duisternis wandelt raakt eraan gewend. Soms rijd je uit het licht een donkere tunnel binnen, dan zie je geen hand voor ogen. De duisternis kan alleen verdwijnen door licht. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Ieder mens mag komen in Gods licht en verlicht worden. In Gods licht, zie je het licht. Je ziet dan dat God je niet veroordeelt omdat je uit het duister komt. Er is geen veroordeling, want alles wat te veroordelen is, heeft Jezus op zich genomen. Ieder mag gewoon naderen tot God en zich laten bekleden met de klederen van heil en heelheid. Wanneer je eenmaal hebt gezien en geproefd dat God je liefheeft, verdwijnt de hang naar de duisternis. Eenmaal in het licht, wil je niet meer terug. Alleen degenen die het licht haten, heel bewust haten, kiezen voor de duisternis. Maar ook voor hen blijft Gods hand uitgestoken.

vrijdag 2 mei 2014

Gods liefde opent ogen

Habakuk 2:19
'Wee hem die tot een stuk hout zegt: Ontwaak, en tot een stomme steen: Word wakker. Zou die onderrichten? Zie, hij is gevat in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in hem.'

De Bijbel leert ons dat mensen verblind kunnen raken wanneer ze Gods waarheid onderhouden in ongerechtigheid. Je moet wel blind zijn en verduisterd in je verstand, als je gelooft in de bescherming van hout, steen of ijzer. Zelfs edel materialen als goud en zilver kunnen je niet helpen. Toch worden daarvan wereldwijd vele, vele afgoden gemaakt. Mensen reizen duizenden kilometers om ergens een steen aan te raken. Wee hem, zegt Habakuk. Jezus noemde hen een kudde zonder herder. Stomme schapen die dwalen, ieder op zijn eigen weg. De wereld is vol ongeloof en afgoderij en temidden daarvan roept Gods liefde om aandacht. Jezus verhief Zijn stem niet tegen de wereld, maar kwam om haar te redden. Bid dat er nog veel meer ogen zullen opengaan voor Gods genade en ontferming. Niet door afwijzing en veroordeling, maar door liefde en ontferming.

donderdag 1 mei 2014

Als een argeloos lam

Jeremia 11:19
‘Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke plannen tegen mij smeedden: ‘Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam niet meer gedacht worde!’

Jeremia was Gods stem op aarde en zijn leven was in gevaar. God waarschuwde hem voor de moordplannen van de mannen uit Anatot en beschermde hem. Jeremia was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt. Temidden van een goddeloos volk moest hij getuigen en hij deed het. Hij telde zijn leven niet en kende weinig vreugde. Alleen de Heer gaf hem voldoening, hij vond troost in Zijn woorden. Jeremia lijkt daarin op Jezus. Ook Hij ging als een lam naar de slachtbank. Het verschil was, dat Jezus het wel wist van tevoren. Maar de liefde voor zondaren woog zwaarder dan Zijn eigen leven. Hij liet zich als een lam offeren aan het kruis om de wereld te verzoenen met God. Zonder klagen droeg Hij Zijn lot en stierf als een zondaar tussen de misdadigers. Nog steeds wordt er gelachen en gespot om wat Jezus deed. Nog steeds is er blinde haat tegen Gods liefde. Maar wie het zien mogen, aanbidden het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegnam en ons verzoende met God.