donderdag 17 juli 2014

Voorspoedig en verhoogd

Jesaja 52:13
‘Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn.’

‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden’, had Jezus gezegd. Wie had ooit kunnen vermoeden dat verhoogd worden, voor de Here Jezus betekende gekruisigd worden? Ten hoogste verheven, betekende tegelijk ten diepste vernederd. En omdat Hij zich heeft laten vernederen tot in de dood, heeft God Hem verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Jezus, de knecht van God, de dienaar die zijn godheid aflegde om de wil van de Vader te doen, deze knecht is nu de koning der koningen. Hij heeft ons verlost uit de greep van de dood en ons een plaats gegeven op Zijn troon. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Omdat de weg van Jezus voorspoedig is, zijn wij dat ook. Dankzij Hem zijn ook wij voorspoedig en ten hoogste verheven. In Hem leven wij, bewegen wij, en zijn wij.