dinsdag 30 juni 2015

Succesvol ondernemen

Jesaja 48:17
‘Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet.’

God houdt van ondernemers, dat zijn mensen die wat ondernemen. In Psalm 1 staat dat wie op God gericht is en zijn woord dag en nacht overpeinst, succesvol zal zijn in alles wat hij onderneemt. Succesvol ondernemen is geen beloning, maar een gevolg. God leert ons wat nuttig is, bijvoorbeeld het overdenken van zijn woord. God leidt ons op de weg die we moeten gaan om succesvol te zijn. Dat betekent dat er ook andere wegen zijn. Het geheim van een succesvol leven is gericht zijn op God in plaats van op je succes. Wie op God gericht is en zich laat leiden door zijn adviezen, wordt door het succes ingehaald. Wie doet wat God aanbeveelt, zal nooit worden teleurgesteld. Je kunt wel in een situatie komen, die je geloof op de proef stelt, maar je succes is verzekerd, omdat je doet wat God je aanraadt. Onderneem iets en doe het succesvol, je hebt God als je helper en raadgever.

maandag 29 juni 2015

Een echt cadeau

Galaten 3:22
‘Maar de Schrift heeft heel de mensheid opgesloten in de gevangenis van de zonde, zodat zij die geloven de beloofde gave zouden krijgen, op grond van het geloof in Jezus Christus.’

Door Adam is de hele mensheid onder de heerschappij van de zonde gekomen. Hoe goed je ook je best doet, je komt er niet onderuit. Niemand kan daardoor aanspraak maken op Gods zegen, Hij kan die alleen schenken, als een echt cadeau. God heeft vanaf Adam gesproken over verlossing en bevrijding, over een redder die komen zou. Maar dat kon nooit een mens zijn die uit Adam was geboren. De enige redder kon God zelf zijn. Hij was de enige die niet onder de heerschappij van de zonde viel. Daarom was Jezus de enig mogelijke verlosser. Hij heeft niet gezondigd en is voor de zonde niet bezweken. Daarom kon Hij verlossen. Alle schuld van Adam werd op Hem gelegd, Hij droeg alle gevolgen en rekende er mee af. Zo opende Hij de weg naar vrijheid en herstel voor alle mensen. De enige voorwaarde die God stelt, is dat we dit geloven. Dat we geloven verlost te zijn uit de macht van ziekte, zonde en dood door het bloed en de dood van Jezus. Hij heeft door een offer ons voor altijd volmaakt gemaakt. Zoals we het beeld hebben gedragen van Adam, zo dragen we nu het beeld van Christus, niet uit onszelf, maar uit genade.

zondag 28 juni 2015

Gods kracht overtreft onze gedachten

Efeziers 3:20-21
‘Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.’

Over welke kracht gaat het in dit vers? Een kracht die blijkbaar werkt boven bidden of beseffen. Het is dus zeker niet onze kracht, maar hij werkt wel in ons. Het is Gods kracht, het is de kracht waarmee hemel en aarde zijn geschapen. Het is de kracht van de waarheid, de kracht van Gods woord. En die kracht werkt in ons, hoe? Door geloof. Geloof verbind je met Gods kracht. Geloof is als de knop waarmee je het licht bedient. Het knopje geeft geen elektriciteit, evenmin als onze vingers waarmee het knopje bedienen. Maar de knop zet de elektriciteit in werking die al beschikbaar is. De tekst zegt dat we meer kracht in ons ter beschikking hebben dan we bidden of beseffen. De kracht wordt dus ook niet opgewekt door bidden of door bedenken. Geloof in Gods waarheid zet de kracht van die waarheid vrij in je leven. En als die geloofskracht zichtbaar en merkbaar is, geeft het God glorie. Voor Hem is de heerlijkheid en de eer.

zaterdag 27 juni 2015

Verzadigd met Gods goedheid

Jeremia 31:14
‘Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede van Mij verzadigd worden, spreekt de HEERE.’

Onder het oude verbond van de wet was niet iedereen priester. Slechts een stam van Israël mocht priesters leveren, de rest van het volk was van hen afhankelijk. In veel kerken lijkt dat ook zo te zijn, enkelen kennen de geheimen en zijn gewijd, de rest is van hen afhankelijk. Dat is niet hoe God het wil. Onder het nieuwe verbond van genade is iedereen priester, mag iedereen het huis van God binnengaan en door God zelf verzadigd worden met het goede. Gods huis is niet een stenen gebouw, het is een geestelijk huis, niet door mensenhanden gemaakt. Je gaat er binnen door geloof en je ontvangt overvloedig en tot verzadiging toe de volheid van het volbrachte werk van Christus. Al je zonden zijn vergeven en voor goed weggedaan. Je kan ongehinderd, zonder schuldgevoel, of zondebesef, tot God naderen in het volle besef dat Hij je heeft uitgenodigd vrijmoedig te komen. Hij zegent je, omarmt je, verklaart je Zijn liefde en geeft je je waardigheid als mens terug. Alleen door Hem word je vervuld en verzadigd.

vrijdag 26 juni 2015

Wat laat je aan je kinderen na

Spreuken 13:22
‘De goede doet zijn kindskinderen erven, maar het vermogen van de zondaar wordt weggelegd voor de rechtvaardigen.’

Niemand kan iets meenemen als hij sterft. Alle zegen die op aarde is verworven gaat over in andere handen. Aardse schatten zijn maar tijdelijk, bedoeld om uiteindelijk [of eerder] weg te geven. De eersten die daarvan profiteren zijn de eigen kinderen en daarna de kleinkinderen. Succes blijft vaak in de familie en gaat geslachtenlang mee. De tekst van vandaag komt uit het oude verbond. Wie zich aan de wet houdt, wordt gezegend en kan er later zijn kinderen mee zegenen. Onder het nieuwe verbond leven we onder de genade. De wet is voor ons vervuld door Jezus en daarom worden we gezegend. De erfenis, de zegen in ons leven, hangt niet meer af van ons gedrag, maar is gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus. Het is niet langer onze inspanning die onze kinderen zegent, maar onze zegen komt voort uit Gods vermogen. Al het zijne is nu het onze geworden. Die zegen is vele malen belangrijker en groter dan welke aardse zegen ook. Het beste wat je je kinderen kan nalaten is het geloof in Gods goedheid en genade.

donderdag 25 juni 2015

Volkomen een met Jezus door Gods trouw

1Corintiers 1:9
'God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.'

Genade berust nooit op onze inspanningen, maar altijd op Gods liefde en trouw. We worden geroepen om in een intieme relatie met Jezus te leven. Wie roept er dan? Dat is God de Vader, onze Vader, onze Abba, Papa. Hij roept ons dichterbij, nog dichterbij, tot we niet dichterbij kunnen komen en we een zijn met Jezus. Het is alsof God roept van het Heilige der Heiligen naar ieder die buiten staat: 'Kom toch binnen, kom toch dichterbij. Ik wil je aanraken, omarmen en kussen. Ik wil dat je Mijn geliefde wordt.' Vanuit het religieuze denken blijven mensen op afstand. De zonde brengt immers scheiding tussen God en mensen? Dat is ons altijd zo geleerd. Maar het goede nieuws is, dat die scheiding is opgeheven door het kruis van Jezus. De voorhang werd door God verwijderd en de weg naar Zijn hart is geopend. We worden elke dag geroepen om gemeenschap te hebben met Jezus. Dezelfde intimiteit die er is tussen Vader, Zoon en Geest, daar worden we bij geroepen, in geroepen. Laat je niet afschrikken door de leugens van de religie. Laat je niet wijsmaken dat elke fout in je leven weer afstand schept, nee! God is getrouw, Hij heeft de weg geopend voor eeuwig en roept je in Zijn leven voor eeuwig. Dat is je plaats, daar ben je thuis, daar word je gezegend en daar spreekt God tot je hart. Voel je veilig en gezegend in Gods liefde en nabijheid. Hij roept je omdat Hij naar je verlangt. Hij is jouw minnaar en jij bent Zijn geliefde.

woensdag 24 juni 2015

Niets verhindert Gods trouw aan jou

Lukas 12:29-31
‘Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’

De dagelijkse zorgen kunnen je zo in beslag nemen, dat je je zicht op Gods trouw verliest. Hij zegt dat Hij voor ons zal zorgen en dan is het ook zo. Binnen je eigen mogelijkheden zie je misschien geen ruimte, maar Gods mogelijkheden zijn eindeloos. Hij zorgde voor Elia bij een beek die opdroogde. Elia zag dagelijks zijn eigen mogelijkheden verminderen, maar God werd er niet door gehinderd. De enige die last heeft van zorgen maken ben je zelf. God blijft echt wel trouw, maar Hij wil ook dat je gelukkig bent als je niet ziet hoe het verder moet. Hij weet het en Hij zorgt voor je. In Zijn koninkrijk ben jij net zo geliefd als Jezus en net zo onbezorgd als Hij. Elke nieuwe dag is een stukje van je hoopvolle toekomst. Je wordt per dag rijker en rijker door het zien van Gods trouw en liefde. En niet te vergeten doordat Hij je geeft wat je nodig hebt naar de maat van Zijn genade.

dinsdag 23 juni 2015

Leef uit Gods gerechtigheid

Romeinen 6:13
‘Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.’

Jezus heeft door zijn dood en opstanding een einde gemaakt aan de slavernij van de zonde. We zijn bevrijd uit de wetmatigheid van het zondigen, we kunnen nu voor de gerechtigheid leven. Zoals het volk Israël in de woestijn ervoor kon kiezen Mozes te volgen en te geloven dat God zou voorzien, zo volgen wij Jezus en geloven dat Hij heeft voorzien in alles wat we nodig hebben. Niemand kan ons dwingen om Jezus te volgen, dat is een keuze vanuit vrijheid. Wie gaat leven vanuit Gods gerechtigheid, ontvangt niet alleen zegen, maar zal zelf ook een bron van zegen zijn. Daar word je heel gelukkig door. Het is Gods verlangen dat door het werk van Jezus steeds meer mensen in de vrijheid komen en leren genieten van het door Hem geschonken leven.

maandag 22 juni 2015

Waarom zou je vrezen?

2Koningen 6:16
‘Maar hij zeide: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.’

O, als wij toch eens alles konden zien wat God ziet. Wat zouden er dan een hoop zorgen verdwijnen. We maken ons vaak druk om dingen die bij God bekend zijn, inclusief de oplossing. Bij de spijziging van de 5.000 zegt de Bijbel: ‘Jezus wist wat Hij doen zou, maar om hen op de proef te stellen zeide Hij…’ Jezus weet wat er in ons hart en in onze gedachten leeft, maar Hij wil dat we het zelf ook weten. Maak je geen zorgen, wees niet bezorgd, zie niet angstig rond, wees niet bang, waarom ben je bevreesd, zijn allemaal vragen uit de Bijbel. Weest in geen ding bezorgd, schrijft Paulus. De reden om niet te vrezen is, dat zij die bij ons zijn, talrijker zijn, dan zij die bij hen zijn. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God zegt niet te vrezen, wie zou dan nog bevreesd zijn? We kunnen onder alle omstandigheden zeggen: God is mij een helper, wat zou een mens mij doen? Leg je gedachten naast die van God en kijk of ze gelijk zijn, kies anders voor de Zijne.

zondag 21 juni 2015

Het goede doen

Galaten 6:9
‘Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.’

Het goede doen, dat is kennelijk belangrijk, maar wat is dat dan? De rijke jongeling kwam bij Jezus en vroeg: ‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ We zijn altijd maar weer bezig met de vraag: wat moet ik doen? Doe ik het goed, doe ik het verkeerd. Is God tevreden met me of niet? Zal ik behouden zijn of worden afgewezen? Allemaal vragen die er niet toe doen. Want waar gaat het over in dit vers? Over ons gedrag? Nee, het gaat over onze bron. Leef je vanuit jezelf, of leef je vanuit God. Vertrouw je op jezelf, of vertrouw je op God? Dat is bepalend voor de oogst. In het vers hiervoor schrijft Paulus over twee akkers. De ene brengt de dood voort, de andere het leven. Het goede doen betekent dat je op de akker van de Geest zaait. Dat je je laat leiden door wat God je openbaart over Jezus. Het gaat niet om jou, maar om Hem. Hoe beter je Hem leert kennen, hoe beter het met jou zal gaan. Je moet niet iets doen, maar iets weten. Namelijk dat je zonden zijn vergeven en dat Gods gunst op je leven rust, omdat je in Christus bent. Dat te beseffen en uit dat besef te leven, is het goede doen. Dat gaat een rijke oogst geven.

zaterdag 20 juni 2015

Gods genade zit vol energie

Psalmen 103:5
‘Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger.’

Toen God Adam en Eva had geschapen, geformeerd zullen rechtsnijders zeggen, deed Hij nog iets extra’s. Niet alleen was alles gereed toen Hij ze formeerde, maar we lezen ook: ‘En Hij zegende hen.’ Zegen is genade, zegen is geen loon. Je wordt niet gezegend omdat je zo goed je best hebt gedaan, maar omdat God goed voor je is. In de Psalmen staat dat we tevergeefs zwoegen, wanneer God het huis niet bouwt. Het is Gods genoegen om ons te zegenen. Hij heeft er plezier in als Hij ons kan laten genieten. Hoe groot moet het genoegen van Jezus zijn geweest, telkens wanneer Hij allen genas. Toen Hij 5.000 mensen kon laten eten zoveel ze wilden. Toen de golven van de zee stil werden op Zijn woord. Zegen is niet altijd stoffelijk, of materialistisch. We zijn door God in een gezegende positie gebracht door het bloed van Jezus. Alles is volbracht, alle dingen zijn gereed en bovendien worden we gezegend. We voelen ons bevoorrecht en zijn het ook. We voelen ons jong en zijn het ook. Hoe meer we Gods zegen in ons leven zien, hoe jonger we ons voelen. Gods genade zit vol energie, vernieuwend en krachtig.

vrijdag 19 juni 2015

Denk na over Gods waarheid

Filippenzen 4:8
‘Tenslotte, broeders en zusters, overweeg steeds wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient.’

Deze tekst staat in de context van niet bezorgd zijn. Zorgen kunnen je naar beneden trekken, de put in. Zorgen kunnen je geloof verstikken. Zorgen maken Jezus onzichtbaar en dan ben je voor je gevoel aan jezelf overgeleverd. Zorgen zijn leugens, een verkeerde vertaling van wat je waarneemt in het natuurlijke. Je trekt verkeerde conclusies en dat maakt je bezorgd. Net als de verspieders die bij Mozes en het volk klaagden dat ze het land Kanaän – door God beloofd – nooit zouden kunnen innemen. Hadden ze maar meer over Gods woord nagedacht. Hadden ze God maar beter gekend. Dat is waar de tekst van vandaag op wijst. Bedenk wat waar is, bedenk wie God is, bedenk wat Hij beloofd heeft. Wat je dan ook waarneemt, het maakt niet uit, Gods vrede zal je gedachten binnenstromen en beschermen. Hij zal voor je zorgen, zoals Hij heeft beloofd.

donderdag 18 juni 2015

Ontdek het leven door geloof

Romeinen 6:8-9
‘Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.’

Mooi hè, omdat Jezus niet meer sterft, hebben wij geen last meer van de dood. We zijn niet langer onder de macht van de zonde, omdat we met Jezus gestorven zijn. Hij nam ons mee in Zijn dood en opstanding en zo zijn we met Hem verenigd, niet alleen in Zijn dood, maar vooral in Zijn opstanding. Hij leeft en wij met Hem. ‘Ja maar’, zal iemand zeggen, ‘ik zie nog niet dat de zonde niet meer heerst.’ Daarom staat er ook ‘indien we .. geloven .. zullen we ..’ Het leven dat we in Christus hebben ontvangen, mag je door geloof ontdekken en beleven. Door te geloven dat de dood geen heerschappij meer over je heeft, kun je alles wat met ziekte, zonden en dood te maken heeft, wegsturen. De tegenstander probeert je te beroven en te vernietigen, maar Jezus wil dat je leeft in overvloed. Hij heeft je Zijn naam als autoriteit gegeven tegen elke vijand die jou aanvalt. Biedt weerstand aan de duivel door te belijden dat je in Christus bent gestorven en opgestaan. Houd vast aan je belijdenis en je zult ontvangen wat is beloofd.

woensdag 17 juni 2015

Een geëffende weg

Spreuken 15:19
‘Het pad van een luiaard is vol dorens, de weg van de oprechten is geëffend.’

God houdt niet van luiheid. Zelfs Adam en Eva kregen nog wat te doen in hun perfecte omgeving. De mens is geschapen om vruchtbaar te zijn, om te produceren. Zelfs kleine kinderen komen al vol trots hun krassen op papier laten zien. Het doet ze goed, ze hebben iets gemaakt. Wie lui is laat alles maar over zich heen komen. De dorens en distels groeien vanzelf je pad dicht. Voor luie mensen wordt het steeds moeilijker een begaanbare weg te vinden. Dat is geestelijk ook zo. Genade ontvangen betekent niet dat je niets hoeft te doen. Jezus zat ook niet stil, maar Hij was vol genade en waarheid. Genade is de bron waaruit je leeft. Je fouten zijn al bij voorbaat door God vergeven, je wordt niet meer veroordeeld. Dat moet je juist aansporen uit te blinken in ijver, om samen met God je weg vandaag te gaan. De weg van oprechten wordt niet geëffend, maar hij is al geëffend. God heeft alle dorens en distels uit genade voor je weggehaald.

dinsdag 16 juni 2015

Beelddragers van God

Jeremia 31:34
‘Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.’

De profeet Jeremia zal vast jaloers zijn geweest naar de uitkomst van deze profetie. Iedereen, van de kleinste tot de grootste zal God kennen. Hoe anders was dat in de tijd van Jeremia. Toen kenden de mensen God via de hogepriester en de profeten. Maar die tijd is voorgoed voorbij nu. Iedereen mag God nu persoonlijk kennen, van de kleinste tot de grootste. Het maakt dus niet meer uit wie je bent. WANT.. staat er. Want IK zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonde niet meer gedenken. God heeft alles wat in de weg kan staan om Hem te kennen, weggenomen. Toen Jezus dat allemaal op zich nam aan het kruis, scheurde God het voorhangsel in de tempel open. Iedereen mag Hem nu kennen als een vergevende, liefdevolle, genadige Vader. Wij leven in de tijd die Jeremia aankondigde. Wij mogen met God leven van aangezicht tot aangezicht. En hoe meer we bij Hem zijn, hoe meer we gaan schitteren. Zijn glorie straalt van Zijn gezicht naar het onze. We droegen het beeld van Adam, maar nu zijn we weer beelddragers van God.

maandag 15 juni 2015

Soms is zwijgen goud

Jakobus 1:19
‘Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.’

Kwaad worden is een gevaarlijke emotie. Daaruit maak je heel makkelijk verkeerde keuzes. Je doet iets of je zegt iets waar je later spijt van hebt, maar dan is het al gebeurd. De boze gebruikt deze emotie, hij probeert ons kwaad te krijgen, of door ons een ander kwaad te maken. Hij gebruikt daarvoor onze woorden, we flappen er dingen uit, zonder na te denken over wat het teweeg zal brengen. Daarom geeft Jakobus deze wijze raad: luister heel goed en wees langzaam, denk na, voor je antwoord geeft. Laten je gevoelens niet je antwoord bepalen, maar je relatie met Jezus. Zo houden we de boze op afstand en voorkomen we een hoop narigheid. En schieten we toch de fout in, hebben we toch te haastig gesproken, of onbezonnen, dan is er vergeving. Allereerst van Jezus ten opzichte van ons, maar door Hem is er ook vergeving voor elkaar. We geven de boze geen voet en ook geen mond.

zondag 14 juni 2015

Gods gerechtigheid is ons geschonken voor eeuwig

Romeinen 3:21-22
‘Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.’

Gerechtigheid is waar ieder mens naar zoekt. Onze hele rechtspraak is gebaseerd op het vinden van gerechtigheid. We hebben er wetten voor die precies bepalen wat wel en niet is toegestaan. Elke overtreder wordt gestraft. Zo was het ook met de wet van God. Wie die wet overtreedt, is schuldig en verliest zijn gerechtigheid tegenover God. Daarom is er niemand rechtvaardig, zelfs niet een. Want wie het kleinste gebod overtreedt, staat schuldig aan alle geboden. Ga er maar aan staan. Maar thans…, maar nu… is buiten de wet om, gerechtigheid van God (dus niet de onze) openbaar geworden. Gerechtigheid van God – een geschenk – voor allen. Hier zie je Gods hart, pure genade. Je krijgt wat je niet verdient. Door het geloof in Christus Jezus. Redt ons geloof ons dan? Nee, we geloven dat Jezus Gods gerechtigheid voor ons heeft gekocht met Zijn eigen bloed. Hij droeg onze schuld, zodat God ons rechtvaardig kan verklaren. Een offer voor altijd. Rechtvaardig voor eeuwig. Zo staan we recht tegenover God, zonder schuld, zonder veroordeling, rechtvaardig en heilig.

zaterdag 13 juni 2015

Je hoort er helemaal bij

Efeziers 2:19
‘Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,’

Als we op vakantie naar een ander land gaan, zijn we vreemdelingen en bijwoners, we horen er niet bij, we zijn passanten. Als we emigreren naar een ander land, worden we in elk geval medeburgers van dat land, maar we blijven vreemdelingen tot we zijn geaccepteerd en ingeburgerd. Bij God zijn we huisgenoten geworden, gezinsleden, we wonen er definitief. Er is geen onderscheid bij God tussen volken en rassen en culturen. Zelfs niet tussen man en vrouw, jood of Griek, besneden of onbesneden. In Gods gezin is iedereen gelijk. Zo dicht zijn we door Jezus bij de Vader gebracht, dat alle uiterlijke kenmerken er niet meer toe doen. Gedrag, leeftijd, gewoontes of ervaring, ze doen er niet toe in Gods huis. Het enige dat telt is: je hoort erbij. Je bent bevoorrecht, bevorderd tot Gods hoogte. Je bent voor eeuwig Zijn geliefde kind.

vrijdag 12 juni 2015

De beste bescherming

Psalmen 17:15
‘Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.’

De eerste twee woorden van deze tekst kenmerken een tegenstelling. ‘Zij …, maar ik ..’ In deze psalm wordt David omringd door vijanden, ze wensen zijn ondergang. Maar David weet zich rechtvaardig en wil dat het beeld van God zijn gedachten vult. Zo blijf je staande temidden van boosdoeners. Jezus bleef op God gericht in Zijn leven op aarde. Mensen wilden Hem van de rotsen werpen, maar Hij keerde zich om en ging tussen hen door. Niemand kon Hem raken. Hij was rechtvaardig temidden van onrechtvaardigen. Wij zijn nu ook rechtvaardig, net als Jezus. Door Hem kunnen we ons afkeren van het kwaad en onaangeraakt weglopen. We keren ons dagelijks tot God en zien Zijn aangezicht. Hij kijkt naar ons met vreugde, Hij glimlacht ons toe en zegt: ‘Wees niet bezorgd, Ik ben met je.’ Bij het begin van de dag mogen we ons vullen met dit beeld. Wat er ook zal gebeuren deze dag, ik mag me als rechtvaardige verheugen voor Gods aangezicht en me verzadigen met Zijn beeld. Een betere bescherming is er niet.

donderdag 11 juni 2015

Jezus moet centraal staan in de verkondiging

Psalmen 97:10
‘Als u van de HERE houdt, haat dan elke vorm van kwaad. God beschermt Zijn kinderen en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.’

Goddeloze invloeden zijn er volop in de wereld en helaas ook in onze kerken. Goddeloze invloeden zetten de mens centraal met zijn gedrag. De preken gaan dan over je verantwoordelijkheid en je plicht. Paulus waarschuwt er in zijn brieven ook voor: laat je niet meeslepen door die armelijke wereldgeesten, raak niet, smaak niet, roer niet aan… Wie Gods liefde heeft leren kennen, wordt veranderd in zijn denken. Hij gaat de leegte zien van de menselijke inzettingen en de rijkdom van Gods genade. Veel religieuze leringen zijn leringen van boze geesten. Ze geven mensen een schuldgevoel en pressen tot meer toewijding. Als u van de Heer houdt, heeft Gods liefde eerst jouw hart bereikt. Gods Geest doet niets anders dan Gods grootheid laten zien. Niet de mens met zijn zondige gedrag staat centraal, maar Jezus met Zijn volmaakte en volbrachte werk. Zijn volmaakte liefde is het hart van het evangelie. Dat raakt mensen en brengt verandering. God behoedt Zijn kinderen, Hij biedt bescherming tegen kwade invloeden en allerlei wind van leer. De Heilige Geest laat zien hoeveel God van je houdt. Dat moet centraal staan in de prediking en in je denken.

woensdag 10 juni 2015

Adam of Christus

2Corintiërs 5:17
‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.’

Er bestaan maar twee scheppingen, een oude ten tijde van Adam en een nieuwe ten tijde van Jezus. Eerst maakten we deel uit van de oude schepping die in de greep van de zonde kwam en van alle mensen zondaars maakte. Maar door de wedergeboorte maken we deel uit van Gods nieuwe schepping, waardoor alle mensen vrij en rechtvaardig zijn geworden. Bij welke schepping je hoort, is dus bepalend voor je leven. Niet je gedrag, maar je geloof bepaalt of je bij de nieuwe schepping hoort. De nieuwe schepping rust op het werk van Christus. Zoals Adam bepalend was voor de oude schepping, is Christus het voor de nieuwe. Adam of Christus bepaalt hoe de kwaliteit van je leven is. Uit Adam worden slaven van de zonde geboren, uit Christus rechtvaardigen. Het is van levensbelang om voor jezelf te beslissen bij welke schepping je hoort. God biedt uit genade de nieuwe schepping aan als ons leefgebied. Het is door geloof dat we die gezegende nieuwe schepping zijn binnengegaan. Als je deel uitmaakt van Gods nieuwe schepping, is de oude definitief voorbij. Je bent dan geen zondaar meer, maar Gods zoon of dochter. Vroeger waren we net zo onrein als Adam, nu zijn we net zo rein als Christus. De schepping is bepalend.

dinsdag 9 juni 2015

Genade voor ouders en kinderen

Efeziërs 6:4
‘Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.’

Kinderen moeten veel leren en de belangrijkste plaats daarvoor is het gezin. De realiteit is echter, dat niet alle gezinnen een veilige plek bieden en dat niet alle ouders even bedreven zijn in het opvoeden. Er gaat weleens wat mis. Maar ook dat zijn lessen, zolang er maar ruimte is voor vergeving en herstel. De beste vader en opvoeder is God zelf. Hij begint ermee Zijn kinderen te leren dat Hij onvoorwaardelijk van ze houdt. Dat moet de basis zijn. Ook als ouders iets beslissen wat de kinderen niet begrijpen, moeten ze kunnen vertrouwen op de liefde van de ouders. In dat licht is deze tekst geschreven. Vaders, verbitter je kinderen niet. Weet dat ze kwetsbaar zijn en nog veel moeten leren. Leer ze ook wat genade is, onverdiende gunst, omdat je dit als ouders ook van God hebt ontvangen. Kinderen zijn niet volmaakt, ouders ook niet, maar in de genade is altijd ruimte om elkaar te vinden. En is er bitterheid ontstaan wees dan niet te groot om je fouten te erkennen tegenover elkaar. Liefde verdraagt alles en overwint alles.

maandag 8 juni 2015

Wie jou aanvalt, komt zelf ten val

Jesaja 54:15
‘Word je toch aangevallen, het komt niet van mij. Valt iemand je aan? Het wordt zijn eigen val.’

Of je nu aangevallen wordt door mensen, of door ziekte, of door gebeurtenissen, ze komen niet van God. Wij hebben geen straf te vrezen, omdat Jezus alle straf heeft gedragen. Het veroordelen en straffen van verkeerd gedrag is voorbij. Dat is eens en voor altijd volbracht. God is niet tegen ons, Hij is nooit onze tegenstander. En Hij gebruikt ook niet de duivel om ons een lesje te leren, of om ons op te voeden. God is onze liefhebbende Vader, die ons helpt staande te blijven in de druk. Hij zegt dat ieder die ons aanvalt, zelf ten val komt. Dat kan Hij zeggen, omdat Hij alle machten en krachten heeft overwonnen en ontwapend. Aan Jezus is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. In Hem zijn we meer dan overwinnaar, want we hebben niet alleen verslagen vijanden, maar ook een zegenende Vader.

zondag 7 juni 2015

Nooit meer alleen

Hebreeën 13:5
‘Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’

Als kind vond ik het erg als mijn beide ouders ’s avonds de deur uit moesten, terwijl ik in bed was gestopt. Ook al waren ze twee huizen verder, ik lag daar maar alleen en verlaten. Dat gevoel vergeet ik nooit. Zou je de aanwezigheid van je ouders willen ruilen voor geld? Wie maakt zich nu druk om geld, wanneer je vader in de buurt is? Hij zorgt voor je. Dat is wat de tekst van vandaag zegt: ‘Waarom zit je in de war over geld, terwijl God beloofd heeft je nooit te verlaten?’ Veel mensen denken zoals Asaf aan het eind van Psalm 73 doet. ‘Het is mij goed nabij God te blijven.’ Maar de werkelijkheid is nu, dat wij niet bij God moeten blijven, maar dat Hij bij ons blijft. Zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ook de Heer zegt bij zijn afscheid dat Hij de Trooster zal zenden, om voor eeuwig bij ons en in ons te zijn. Bezorgdheid en angst komen door verkeerd geloof. De waarheid is veel mooier dan we met onze ogen kunnen zien.

zaterdag 6 juni 2015

Ik veroordeel je niet

Johannes 8:10-11
Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Ben jij wel eens op heterdaad betrapt? Dan helpt ontkennen niet meer, er is geen rechtvaardiging, je kunt het niet meer ongedaan maken. Wat overblijft is schuld en schaamte. Dit is het probleem van ieder mens, niemand uitgezonderd. Voor mensen kunnen we nog wel iets verbergen, maar niet voor God. In die geestelijke diepte komt Jezus naar je toe en zegt: ‘Ik veroordeel je niet. Ga heen (in vrede) en zondig niet meer.’ De Farizeeërs – ook de religieuzen van onze tijd – draaien dit om. Ze zeggen dat je eerst moet stoppen met zondigen en dat er daarna vergeving is. Maar bij God is dat precies andersom. Eerst is er liefde en genade van Zijn kant en daarna mogen wij daarop reageren door niet meer te zondigen. Wanneer we toch zondigen, is er opnieuw genade, dan is er een Voorspraak bij God. Jezus reinigt ons voortdurend met Zijn bloed, zodat we voor eeuwig rein blijven in Gods ogen. Wanneer we beseffen hoe Hij ons liefheeft en alles schenkt, verdwijnt de behoefte om te zondigen. Dat is de vrucht van genade.

vrijdag 5 juni 2015

Vertrouwen op God maakt je rijk

Spreuken 28:25
‘Wie hebzuchtig is, ontketent ruzie, wie op de HEER vertrouwt, wordt rijk.’

In het leven van Jozef zie je de hebzucht bij de broers. Ze zijn jaloers op de positie van Jozef. In feite vertrouwen ze hun vader Jakob niet. Ze denken dat ze tekort komen. Bij Jozef zie je het tegenovergestelde. Hij deelt zijn leven mee aan zijn broers en zijn vader. Hij deelt zelfs zijn dromen met hen. Niet om op te scheppen, maar omdat hij een gever is. De hebzuchtige broers ontketenen ruzie over Jozef en over hun vader en over elkaar, terwijl Jozef rijker wordt. Niet in materiële zin, want hij werd als slaaf zelfs verraden en kwam in de gevangenis. Maar hij werd rijker van binnen. Hij vertrouwde op God, gaf niet toe aan verleidingen en werd uiteindelijk verhoogd tot onderkoning en daarmee tot redder van zijn broers, zijn vader en zijn volk. Jozef is een beeld van Jezus. Hij zocht en zoekt niet zichzelf, maar hij zoekt de verlorenen, de ontheemden, de reddelozen. Hij deelt zijn leven uit en maakt ieder rijk die op Hem vertrouwt.

donderdag 4 juni 2015

De wet van Christus is liefde

Galaten 6:2
[2,10] ‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.’

Wat is de wet van Christus? Het is de wet van liefde, van onverdiende gunst, van barmhartigheid en ontferming, van vergeving en niet veroordelen. Door zo met elkaar om te gaan, is er acceptatie en insluiting in plaats van verwerping en uitsluiting. Elk mens is onvolmaakt in zijn spreken en in zijn gedrag. Je zegt dingen waar je spijt van krijgt, je doet dingen die je beter niet had kunnen doen, iedereen kent ze. De vraag is, hoe we erop reageren. Hoe ga je om met iemand die jou heeft bezeerd door zijn gedrag? De wet van Christus is dat we eerst zelf ontvangen. We hebben regelmatig nodig dat ons eigen hart weer wordt gevuld door Jezus. Mensen zijn onvolmaakt, maar Jezus is de volmaakte trooster. Hij weet als geen ander hoe afwijzing voelt, hoe smaad voelt, hoe leugens voelen. Maar met zijn liefde bedekt Hij deze dingen. Wanneer ons hart weer vastheid vindt in zijn genade, kunnen we de wet van Christus uitleven naar anderen. Dat gaat dan vanzelf, het kan niet anders, het is een wet.

woensdag 3 juni 2015

Genade om te geven

Psalmen 37:25-26
'Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood. De hele dag ontfermt hij zich en leent uit, en zijn nageslacht is tot zegen.'

God heeft ons rechtvaardig verklaard. Niet zomaar, maar omdat we dat zijn. We zijn gerechtvaardigd gemaakt door Jezus aan het kruis. Hij werd tot zonde gemaakt en wij rechtvaardig. De tekst zegt dat een rechtvaardige nooit in de steek wordt gelaten en dat zijn nageslacht niet zal vervallen tot armoede. Waarom? Omdat God zich over hem heeft ontfermd. Elke rechtvaardige is door God rijk gemaakt, zodat hij zich over anderen kan ontfermen. Iedereen is rijk in alle opzichten, maar niet alle opzichten passen bij iedere persoon. Daarom mag je uitdelen van waar jij je rijk in weet. Door zo te leven, blijf je rijk. Het is heerlijk om te kunnen geven en te beseffen dat je nooit zult verarmen. Maar het is nog heerlijker als je kunt geven in het besef dat God het je mogelijk heeft gemaakt om dat te doen. In plaats van trots te zijn op je geven, ben je dankbaar dat je dit uit genade kunt doen.

dinsdag 2 juni 2015

Hij die in u is

1Johannes 4:4
‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’

Over welke overwinning gaat het hier? Wie hebben we overwonnen en waarom? Laat ik met het laatste beginnen. We hebben overwonnen, omdat Hij die in ons is meer is. Hebben we iets gedaan voor die overwinning? Nee, we hebben iets ontvangen, of beter gezegd, iemand ontvangen. Hij die in ons is, is een persoon. En daarom hebben we hen overwonnen. In ons is de Geest uit God, die Jezus belijdt. Maar wie zijn ‘hen’, die we kennelijk hebben overwonnen? Dat zijn de wereldgeesten. De geesten in ieder die Jezus niet belijdt. De valse profeten, de valse leraren, de valse christussen. Zij belijden een leer, een systeem, een doctrine, een religie, een stelsel, wetten en regels, maar niet Christus. Deze geesten zijn niet uit God maar uit de wereld. Laat ze lekker kletsen zou ik zeggen, niet op reageren. Wij bezitten de Geest uit God, wij belijden Jezus als Heer, als ons leven. Lieve kinderen, u bent uit God. Dat is het geheim. U bent uit God. U bent Gods werk en daarom veilig. Als wereldgeesten via mensen tot je gaan spreken, belijdt dan simpel deze waarheid: ‘Ik ben uit God, dus.’

maandag 1 juni 2015

Verzadigd van gerechtigheid

Mattheus 5:6
‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’

Het is de Heer zelf die deze woorden sprak, maar wat wordt ermee bedoeld? Het gaat hier over Gods gerechtigheid, dat wil zeggen, Gods goedkeuring. Als je rechtvaardig voor God bent, is er geen fout of gebrek meer te vinden. Als je hiernaar hongert en dorst, verlang je naar een zuiver geweten, zonder besef van kwaad. Veel mensen proberen deze status te bereiken door zich aan strenge religieuze wetten te houden. Ze proberen aan alle eisen van de wet te voldoen. Maar Jezus kwam op de aarde om ons die status te schenken, uit genade. Hij wist dat niemand zelf toereikend is om door God te worden goedgekeurd. Jezus zelf kwam de wet vervullen voor en in ons. Hij heeft dat volbracht, zodat God ons nu rechtvaardig verklaart in Hem. In Jezus hebben we gerechtigheid voor God. In Jezus zijn we goedgekeurd. Jezus zelf is onze gerechtigheid. Daar had Jezus het over toen Hij zei: ‘Want zij zullen verzadigd worden.’