woensdag 23 augustus 2017

Zie, je bent gezond geworden

Johannes 5:14
‘Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.’

Alles wat tegen ons zou kunnen getuigen heeft Jezus weggedaan, door het aan het kruis te nagelen. Onder de genade word je niet gestraft voor je zonden. Maar je kunt door te zondigen wel jezelf in een situatie brengen die ongezond is. Waar heeft Jezus het over bij deze man? Hij is bij het badwater van Bethesda door Jezus’ woord genezen. Maar door de woorden van de wet werd hij veroordeeld, hij droeg namelijk zijn matras op sabbat. Jezus zegt: ‘Zie je bent gezond geworden.’ Maar de Farizeeërs zeggen: ‘Je bent een overtreder en verdient Gods oordeel.’ Je kunt heel makkelijk weer onder veroordeling komen door naar de verkeerde boodschap te luisteren. Jezus zegt: ‘Zie, je bent gezond geworden.’ Houd daar dan aan vast en luister niet naar andere boodschappers.

dinsdag 22 augustus 2017

De hoge prijs van genade

Jesaja 52:14
‘Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)’

We staan vaak stil bij het volbrachte werk van Jezus. Het kruis met alle gruwel is geweest, de dood is overgegaan in het leven en Jezus is nu verheerlijkt in de hemel. Toch zijn er momenten, dat we weer stilstaan bij de enorme prijs die voor ons werd betaald. Als je dit gedeelte leest uit Jesaja 52, dan besef je weer dat de kruisdood van Jezus geen kleinigheidje was. Velen hebben zich ontzet, zozeer misvormd, niet meer menselijk, wat is Jezus gruwelijk mishandeld en gefolterd. In onze tijd zouden we de daders levenslang opsluiten wegens misdaden tegen de menselijkheid. Maar Jezus zei: ‘Vader, vergeef het hun.’ ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, zei Jezus. De Vader was bereid te lijden voor ons, was bereid Zijn zoon te offeren voor ons, is nog steeds bereid tot het uiterste te gaan voor ons, zozeer heeft Hij ons lief. Het is heerlijk onder Gods gunst te leven en te genieten van alle zegen. Maar het is ook goed om af en toe weer te beseffen dat er een hoge prijs voor is betaald.

maandag 21 augustus 2017

De heerlijkheid van het nieuwe verbond

2Corintiërs 3:11
‘Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid.’

Het verdwijnende staat voor de wet, het oude verbond dat via Mozes naar Israël kwam. De berg Sinaï staat symbool voor de wet en het verdwijnende. Daarna kwam het blijvende op de berg Sion, daar werd door het kruis een nieuw verbond van kracht, een eeuwig verbond. Het oude verbond ging met een zekere heerlijkheid gepaard, Mozes’ gezicht straalde erdoor, maar die glans verdween ook weer. De heerlijkheid en de glans van het nieuwe verbond zijn blijvend. Onder het nieuwe verbond kijken we Jezus in het gezicht en zien Hem stralen. Hij heeft de glans van de overwinning, de naam boven alle naam en wij weerspiegelen die glans. Hoe meer we in het licht van het nieuwe verbond Gods glorie zien, des te meer gaan we zelf van heerlijkheid naar heerlijkheid. Het is de glans van het blijvende, de glans van de Eeuwige die ons leven glans geeft.

zondag 20 augustus 2017

Geloof in het licht

Johannes 12:36
‘Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Dit sprak Jezus en Hij ging heen en verborg Zich voor hen.’

Het volk van Israël wandelde in duisternis toen Jezus op aarde kwam. En hoewel Hij het licht van de wereld was, hebben zij het licht niet gegrepen. Jezus roept het volk hier op het licht te grijpen, nu het nog kan. Hij is nog in hun midden, ze kunnen zich nog tot Hem keren met geloof, ze kunnen nog geloven in het licht en kinderen van het licht worden. Jezus heeft het gesproken en met verdriet gezien, dat ze de duisternis liever hadden dan het licht. En Hij verborg zich voor hen. Jezus huilde over Jeruzalem, de stad die de tempel herbergde, maar God niet kende. Jezus werd afgewezen door de religie, door de verblindheid, door de tradities van de duisternis. Dat kan in onze tijd ook gebeuren. De wet die door veel kerken wordt geleerd als levensstandaard, verblindt de ogen en bedekt het hart. Jezus wordt niet gezien, laat staan herkend als vertegenwoordiger en brenger van Gods genade. Geloof in het licht is een actuele boodschap, misschien wel het meest voor de kerk.

zaterdag 19 augustus 2017

Sta op en word verlicht

Jesaja 60:1
‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op.’

In Jesaja 59 wordt door de profeet uiteengezet waarom God zich verborgen hield. Er was zoveel zonde en zoveel bloedvergieten, dat God zich terugtrok van zijn volk. Hij ontzette zich omdat er niemand tussenbeide kwam. Toen heeft Hij zelf ingegrepen en bracht Zijn rechterhand (beeld van Jezus) verlossing. Het is prachtig om te zien hoe daarna alles veranderde. Omdat Jezus gekomen is, spelen de zonden geen rol meer. Ze staan niet langer tussen God en mensen in. Ze zijn niet langer een reden voor God om terug te treden. Integendeel, we worden uitgenodigd vrijmoedig tot Gods troon te naderen en genade te ontvangen. ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van God gaat over u op.’ Die grote verandering komt niet door verbeterd gedrag, door bidden, vasten en zonden belijden, maar alleen door de genade van Gods rechterhand. Sta op, word verlicht, is een oproep anders te kijken naar jezelf en naar je relatie met God. Er is niets meer wat Gods heerlijkheid voor jouw leven nog in de weg kan staan, behalve ongeloof.

vrijdag 18 augustus 2017

God is met ons

Genesis 39:21
‘En de HERE was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.’

Als God met je is, kun je onder alle omstandigheden zegen verwachten. Jozef ging in zijn leven van heel hoog, naar heel laag en weer terug naar heel hoog. Maar overal was God met hem. Bij Potifar, de Egyptische eigenaar die hem kocht op de slavenmarkt en in de gevangenis bij de schenker en de bakker, overal werd Jozef gezegend. Tenslotte kwam hij in het paleis van de farao en werd hij onderkoning van Egypte. In de diepste ellende was God met hem en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenen winnen. Dit verhaal laat zo mooi zien, dat God onze omstandigheden kent en dat Hij erbij is. Hij laat ons zien, dat Zijn aanwezigheid de grondslag vormt van onze zegeningen. Door Hem houden we stand, door Hem overwinnen we, door Hem kunnen we onder alle omstandigheden rekenen op uitkomst. Uiteindelijk beziet Jozef zijn leven in het licht van Gods goedheid. ‘God heeft mij vooruit gestuurd, om jullie in leven te houden’, zegt hij tegen zijn broers die hem hebben verkocht. Pure genade, zonder bittere wortel. Net als Jezus aan het kruis kon hij zeggen: ‘Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.’

donderdag 17 augustus 2017

In alles ingewijd

Filippenzen 4:12
‘En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.’

Vernederd worden, honger lijden, gebrek lijden horen niet thuis in Gods koninkrijk. Ze maken deel uit van het duivelse systeem van onderdrukking. Als volgeling van Jezus krijg je daarmee te maken. Jezus zei: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ En ook: ‘In de wereld lijd je verdrukking, maar houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Wie met vervolging en onderdrukking te maken heeft vanwege Jezus, hoeft zich geen zorgen te maken. Paulus zegt: ‘Ik ben in alles ingewijd.’ Maar Paulus heeft ook Gods uitredding gezien, net als Petrus en vele anderen. Maar zelfs als je je leven zou verliezen vanwege het volgen en getuigen van Jezus, dan ben je niet in het nauw. Je lichaam kun je verliezen, maar je leven nooit.

woensdag 16 augustus 2017

Je bent gekocht en betaald

Exodus 30:15
‘De rijke zal niet meer noch de arme minder dan een halve sikkel opbrengen, om die te geven als heffing voor de HERE ter verzoening voor uw leven.’

Zo ging dat onder het oude verbond. Vanaf twintig jaar betaalde je de halve sikkel voor de dienst in de tabernakel. Daarmee voorkwam je dat er een plaag ging heersen in je leven. Als het over verzoening gaat, is er maar een prijs. Wie de offeraar is, rijk of arm, het maakt geen verschil. Daarmee geeft God al aan, dat je eigen inspanningen er niet toe doen. Dit voorschrift verwijst naar de verzoening die Jezus zou brengen. Niet elk jaar een halve sikkel betalen, maar eenmaal Zijn eigen bloed. Daarmee betaalde Hij verzoening voor de hele wereld. Rijk of arm, het doet er niet toe. Eigen inspanningen hebben op je verzoening geen effect. Maar er zit nog een ander aspect aan die halve sikkel. Het was kennelijk door iedereen op te brengen. God stelt aan de verzoening geen onbetaalbare eisen. Hij verlangt wat iedereen kan geven, geloof. Een Goddelijke ruil, een duurbetaalde verzoening voor een spotprijs. Alleen geloof in Jezus’ volbrachte werk, alleen Zijn bloed kan God voldoening geven en ons verzoening.

dinsdag 15 augustus 2017

Hij heeft mijn ziel bevrijd

Job 33:28
‘Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve, en mijn leven verlustigt zich in het licht.’

Van een man als Job kun je rustig zeggen, dat hij in zijn leven door een hel is gegaan. Al zijn kinderen verloren, al zijn bezittingen kwijtgeraakt, een lichaam vol jeukende en etterende zweren en dan ook nog een vrouw die het advies geeft om God de rug toe te keren en vrienden die hem komen uitleggen, dat het vast zijn eigen schuld is geweest. Een hel, waar Job niets van begreep. Hij leefde zo keurig en was zo braaf, daar kon iedereen een voorbeeld aan nemen en dat gebeurde ook. Midden in die ellende moet Job, in gesprek met God, zijn standpunten herzien. Hij moest toegeven dat hij God niet echt kende, maar slechts van Hem had horen vertellen. Job komt tot inkeer en zijn leven verandert van vloek in zegen. Dan spreekt hij de tekst van vandaag uit: ‘Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve.’ Job was met zijn goede gedrag op weg naar de dood. Goed gedrag is voor God nooit goed genoeg. Stop ermee Job en ontvang genade. ‘Mijn leven verlustigt zich in het licht’, zegt Job. Als ik de tekst lees, denk ik vooral aan Jezus. Na Zijn opstanding verheugt Hij zich over mensen zoals Job, die opeens gaan beseffen, dat ze uit de duisternis in het licht gekomen zijn.

maandag 14 augustus 2017

Je bent nooit alleen

Genesis 1:27
‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’

God schiep de mens als duo, of eigenlijk als trio, naar Gods aard en gelijkenis. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een drie-eenheid. Man, vrouw en God, een drie-eenheid van liefde. Iedereen heeft een eigen waarde en functionaliteit. Niemand is meer, niemand is minder. Een unieke eenheid, die los van elkaar niet volmaakt gelukkig kan zijn. Wat ben ik blij met Gods schepping. Een man zonder vrouw is niets, evenals een vrouw zonder man. Het is niet Gods bedoeling om als mens alleen te zijn. En als dat toch door omstandigheden zo is, dan heb je altijd nog God zelf, die altijd met je is en bij je is en in je is. Hij helpt je volmaakt mens te zijn. Hij helpt je iemand te vinden die bij je past. Hij weet dat als geen ander, want Hij heeft het zo gewild en gemaakt.

zondag 13 augustus 2017

Kind van God is je naam

Genesis 17:5
‘.. en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb.’

De naam van Abram werd door God veranderd, omdat God iets had gedaan. God had hem uitgekozen om vader van vele volkeren te zijn. Abram, hier is je nieuwe identiteit. Niet meer Abram, maar Abraham. Leuk hè, om dat te zeggen tegen een man zonder kinderen, die te oud is om nog kinderen te verwekken. Je zult de vader zijn van een menigte volken. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Zo werd Abraham de vader van de gelovigen. Uit Abraham kwam de Messias voort. Ook wij hebben nieuwe namen gekregen. Niet langer zullen we zondaar heten of overtreder, maar voortaan zul je kind van God heten, zoon of dochter van de Allerhoogste. Omdat God je daartoe heeft bestemd en aangesteld. God spreekt en Hij voert uit. Wij luisteren en geloven.

zaterdag 12 augustus 2017

Bepaal je keuze

Jozua 24:15
‘Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’

Af en toe komt er iemand langs die alles op scherp zet, Jozua was zo iemand. Elia op de berg Karmel deed hetzelfde. Hij zei: ‘Hoe lang blijf je op twee gedachtes hinken?’ Ook Jezus is zo iemand. Hij zegt: ‘Laat alles achter en volg mij.’ Als je keuzes tegen die van je gezin of van je familie ingaan, wat moet je dan doen? Jezus zegt heel simpel: ‘Volg mij.’ De enige vraag die je moet stellen is: Volg ik mensen, of volg ik Jezus? Er is maar een familie belangrijk en dat is Gods gezin. Wie daartoe behoort, is gezegend, wordt gezegend en heeft de juiste keuze gemaakt. Dit betekent niet dat je moet breken met je familie, maar wel dat ze niet bepalen hoe jouw keuzes zijn. Het is fijn als je met anderen uit je gezin of je familie dezelfde keuzes maakt en Jezus volgt, maar zelfs als je dat als enige doet, kan het een zegen worden voor de rest. Wees vooral blij met Gods gezin en wees een zegen voor je aardse familie door ze niet te veroordelen als ze je keuzes niet delen.

vrijdag 11 augustus 2017

Geloof God op zijn woord

Leviticus 25:19
‘En het land zal zijn vrucht geven, zodat gij tot verzadiging eet en daarin veilig woont.’

Tegen een volk in slavernij spreekt God over een land, overvloeiend van melk en honing. Ik breng jullie daar. Je zult er wonen en veilig zijn. Je zult er tot verzadiging toe leven en in hoge ouderdom sterven. Jullie vijanden zullen wegvluchten en ziekte zal je niet langer treffen. Alles wat je onderneemt zal gelukken in je huis en daarbuiten. Gods plannen zijn altijd overvloedig en vol genade. God werkt niet met menselijke principes zoals voor wat hoort wat. Nee, God is God en Hij geniet ervan te kunnen geven. Hoe triest is het dan geweest aan de oevers van dat beloofde land, om het ongeloof en de bangheid te zien bij het volk. Alles was gereed, maar het volk durfde niet op Gods woord naar binnen te gaan. Dat is het keerpunt voor die generatie. Het land is niet langer beschikbaar, pas de volgende generatie mag er binnen gaan. Pas op zegt God, dat je mijn beloftes niet afwijst door ongeloof. Daarom moedig ik je aan: geloof God op Zijn woord. Geloof Hem als Hij zegt: al je zonden zijn vergeven en Ik zal ze niet meer gedenken. Geloof Hem als Hij zegt: Je bent rein en rechtvaardig voor eeuwig. Geloof Hem als Hij zegt dat Hij je tot volmaaktheid zal brengen. Geloof Hem en geniet van Zijn genade en overvloed.

donderdag 10 augustus 2017

God heeft gesproken

Genesis 1:3
‘En God zeide: Er zij licht; en er was licht.’

Hoe lang de duisternis op aarde geheerst heeft voor God sprak, weet ik niet, maar daarna was het afgelopen. ‘Want God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.’ Dat zijn de woorden van Psalm 33. God spreekt vanuit gezag, Zijn woord is beslissend. Daarom kunnen we gerust zijn, want over ons heeft God gesproken: ‘Je bent rein, om het woord dat Ik gesproken heb.’ Dat woord sprak Jezus aan het kruis: ‘Het is volbracht.’ Dezelfde kracht waarmee de duisternis moest wijken voor het licht is ons gegeven. De kracht waarmee Jezus de dood overwon, is in ons. God heeft gesproken en wij mogen Hem naspreken. ‘Ik zal niet sterven maar leven.’ De Bijbel is vol prachtige, krachtige woorden. En als God spreekt, dan is het een bevel, dan is het zo. ‘Niemand kan ze roven uit mijn hand.’ Heerlijk, die woorden van God. Ze vervullen ons leven, ze veranderen situaties, ze raken onze harten. Het licht is sterker dan de duisternis. Hoe lang de duisternis ook heeft geheerst in je leven, door God is het licht geworden. En dat zal altijd zo blijven, omdat Hij het heeft gesproken.

woensdag 9 augustus 2017

Gods genadetroon

Hebreeën 4:16
‘Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.’

De troon van genade is het deksel van de ark. In de ark liggen alle bewijzen van rebellie en ongeloof, maar op het deksel ligt het bloed van Jezus. God ziet alleen het bloed en er is geen oordeel meer. Net als in Egypte bij de uittocht, is er veiligheid en bescherming achter het bloed. Jezus heeft Zijn bloed eens voor altijd geofferd en daarmee alle schuld voorgoed weggedaan. Daarom hebben we vrijmoedigheid om Gods troon te naderen en niet te worden afgewezen. God houdt ervan als we vrijmoedig naar Hem toe komen, als we hulp nodig hebben, of gewoon om te zeggen dat we van Hem houden. Er is geen enkele verhindering om te komen. Jezus heeft betaald voor je vrijmoedigheid. Maak er gebruik van en eer Hem daardoor. God wil niets liever dan je genade schenken en helpen.

dinsdag 8 augustus 2017

Horen en geloven

Johannes 5:24
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.’

Wat is het vaak moeilijk mensen te overtuigen van Gods genade. Voor het eeuwige leven hoef je geen examen te doen. Je hoeft niets te bewijzen, er zijn geen voorwaarden of eisen, je hoeft alleen te ontvangen. ‘Wie luistert en Mij gelooft’, zegt Jezus, ‘heeft eeuwig leven.’ Het kenmerk van genade is: geen oordeel, maar leven, omdat je geliefd bent. God houdt van je, Hij heeft je lief. Dat is de boodschap achter de genade. Omdat God van je houdt, daarom gaf Hij zijn Zoon. Omdat Hij je liefheeft, daarom is er geen oordeel meer. Omdat Hij je liefheeft wegens Zijn liefde ben je overgegaan uit de dood in het leven. Omdat je genade niet kan verdienen, doe je God tekort als je ervoor wil werken. God stelt geen eisen, maar schenkt uit liefde alles wat Hij is en alles wat Hij heeft aan wie Hem gelooft. ‘Waarachtig’, zegt Jezus, ‘Ik verzeker u.’ Wat wil je nu nog meer?

maandag 7 augustus 2017

Hij die in ons is

Jesaja 41:11
‘Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om;’

In het leven van Jezus zie je op verschillende plaatsen hoe Zijn leven dat van Zijn tegenstanders beschaamde. Mannen die Hem wilden gevangen nemen en doden, deinsden terug, weken achteruit en vielen op de grond. Slechts eenmaal was dat niet zo, omdat Jezus zich vrijwillig aan hen overgaf om te worden gekruisigd. Jezus legde vrijwillig Zijn leven af, niemand ontnam het Hem. Als Jezus een plaats krijgt in je leven en opgemerkt wordt door anderen, krijg je te maken met tegenstand, laster en haat. Maar Hij die in ons is, is veel meer dan hij die in de wereld is. De macht en autoriteit van Jezus is ook ons gegeven. We hoeven voor niemand te vrezen.

zondag 6 augustus 2017

De Vader verheugt zich over zijn kinderen

Spreuken 23:24
‘De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.’

Als ik dat lees, denk ik meteen aan God de Vader, die zich verblijdt over Zijn Zoon Jezus. En dan hoor ik Hem vol trots zeggen: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem heb ik een welbehagen.’ Hoe zal de Vader hebben genoten van Jezus, toen Hij Hem zag gaan op aarde. Jezus ging rond, verkondigende en weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren. Maar Jezus zat ook aan tafel bij zondaren, hoeren en tollenaars, mensen die ziek waren geworden en een dokter nodig hadden. Wat moet de Vader trots zijn geweest op de enige mens op aarde zonder zonde. Maar hoe zal het Zijn hart hebben gebroken toen Hij deze geliefde Zoon tot zonde moest maken en veroordelen. Gelukkig is dat allemaal achter de rug, verleden tijd. En het goede nieuws is, dat God nu vele rechtvaardige zonen en dochters heeft in welke Hij zich kan verheugen. Door de ene Rechtvaardige zijn wij allen rechtvaardig geworden. Wat een glorie.

zaterdag 5 augustus 2017

Rijk in Christus

Psalm 37:1
‘Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen.’

In Christus bezitten we elke zegen in de hemelse gewesten, schrijft Paulus, dus waarom zouden we op iemand jaloers zijn? Omdat we niet op Jezus zijn gericht en op onze zegeningen, maar op wat we zien of niet zien. Vaak reageren we vanuit onze ziel in plaats van onze geest. Het is onze ziel die altijd denkt dat we tekort komen. Adam en Eva hadden overvloed aan fruit, maar hun ziel werd getrokken naar die ene boom, waarvan de vrucht begeerlijk was om van te eten. De duivel trekt ons weg bij onze overvloed van genade door onze ziel te bewegen naar het zichtbare en het begeerlijke. Wie daaraan toegeeft wordt bitter en voelt zich vaak tekort gedaan. De werkelijkheid is dat we alle rijkdom bezitten in Christus. Dat is geen zoethoudertje, maar de geestelijke werkelijkheid. Wie daarop gericht is en dat verwacht, zal worden verzadigd met het goede. Jezus leert ons op God de Vader gericht te zijn. Hij zegt dat we niet bezorgd moeten zijn zoals de wereld, maar dat onze Vader weet wat we nodig hebben. Hij is een Vader die zich ontfermt over zijn kinderen en er een eer in stelt als het ze goed gaat.

vrijdag 4 augustus 2017

Kopen zonder geld

Jesaja 55:1
‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.’

Het is niet zo moeilijk om een dorstige te roepen naar water, maar het wordt lastiger iemand te laten kopen zonder geld. Kopen zonder geld is een onmogelijkheid. Je kan niet kopen zonder betaalmiddel. Nee, maar bij God wel. Hij nodigt je uit om het water des levens te drinken. Het is levend water en wie daarvan drinkt, krijgt nooit meer dorst. Maar er is meer, je kan ook eten, er is ook brood des levens beschikbaar en je zult nooit meer honger krijgen. Eten en drinken uit Gods bron is gratis beschikbaar. Eeuwige vergeving, verlossing, bevrijding, genezing, heelheid, herstel, zegen, het is er allemaal. Maar hoe kan ik dat dan kopen? Door het betaalmiddel te gebruiken wat God je geeft, het leven en het bloed van Jezus. Daarmee is alles gekocht en betaald. Voor ons gratis, voor Hem een hoge prijs. Kom, drink, eet, er is al voor betaald.

donderdag 3 augustus 2017

Hij zorgt voor u

1Petrus 5:6-7
‘Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Mooi gezegd van Petrus, maar hoe moeilijk was het voor hem deze les te leren. We hoeven de zwakheden van Petrus niet te bespreken, want ze lijken sterk op die van onszelf. Hoe vaak hebben we zelf getwijfeld over een goede afloop, hoe vaak op het cruciale moment de Heer verloochend? Wat heeft de Heer Zijn discipelen met zorg uitgekozen, zodat ze een rolmodel zouden kunnen zijn voor vele generaties na hen. Als Petrus uiteindelijk kon leren zich te vernederen onder Gods hand, als hij kon zeggen: ‘Hij zorgt voor u’, dan is er voor iedereen hoop. Moet je je best doen om zover te komen? Nee, je moet gewoon stoppen op jezelf te vertrouwen. Laat de oplossing aan de Heer over, Hij zorgt voor je.

woensdag 2 augustus 2017

Naar diep water

Spreuken 18:4
‘De woorden van iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid.’

Diepe wateren zijn vol leven, elke visser weet dat. Diepe wateren zijn zuurstofrijk en voedselrijk, ze bevatten ongeziene schatten. God wil ons meenemen naar diep water, daar waar we niet langer kunnen staan, maar ons moeten laten meenemen door de stroom. De spreuk van vandaag is zelf vol diepte. De goede mens is Jezus, die ons met zijn woorden meeneemt naar het hart van God de Vader. De sprankelende beek is een beeld van het leven dat door de Heilige Geest aan ons is geschonken. Het woord en de Geest samen brengen ons bij de bron van wijsheid, Jezus zelf, in wie alle schatten en rijkdommen van God zijn verborgen. Het is heerlijk en heilzaam om de diepte van Gods woord te overdenken en te ontdekken dat ze vol leven zijn.

dinsdag 1 augustus 2017

Kijk naar Jezus en niet naar je haters

Job 8:22
‘Wie je haten, zullen met schaamte bekleed worden, en de tent van de goddelozen zal er niet meer zijn.’

Wij hebben geen vijanden van vlees en bloed. Degenen die ons haten staan onder de leiding van hatende geesten. Maar Paulus schrijft: ‘Wie zal tegen ons zijn als God voor ons is?’ Het is geen partij, God is veel te sterk om je ook maar een tel druk te maken over je haters. God is voor je, dat is genoeg, dat is alles, klaar uit, punt. We houden ons bezig met het leven en dat leven hebben we in Jezus ontvangen. Door je te focussen op Hem, zie je je vijanden en haters niet meer. Ze zijn uit beeld. Zolang Israël in de woestijn de blik omhoog richtte naar de koperen slang die Mozes op een staf had geplaatst, zagen ze de slangen niet meer die hen probeerden te bijten. En zelfs als ze gebeten waren, werden ze gezond door naar Jezus te kijken. Zo werkt het nog steeds. Wie Jezus verhoogt, heeft geen hinder van haters. Jakobus zegt: ‘Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten.’ Dat doe je niet door naar de duivel te staren, maar door hem geen aandacht te geven. Geniet van wat Jezus je biedt en alles wat jou probeert dwars te zitten, zal er niet meer zijn.

maandag 31 juli 2017

Onwankelbaar belijden

Hebreeën 10:23
‘Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.’

Als onze belijdenis gebaseerd zou zijn op ons gedrag, of op ons geloof, zouden we die nooit onwankelbaar kunnen vasthouden. Gelukkig heeft die onwankelbaarheid niets te maken met hoe we ons voelen, of gedragen. Of we nu lekker in ons vel zitten, of juist niet, heeft geen enkel effect op onze belijdenis. Je belijdt niet je gevoel, maar Gods waarheid. Daarom is die belijdenis onwankelbaar. Want Hij die beloofd heeft, is getrouw. We belijden dat we rein en rechtvaardig zijn, omdat God dat zegt. We belijden dat we in het licht wandelen en dat de duisternis geen macht meer over ons heeft, omdat God het zegt. We belijden dat we Gods kinderen zijn en erfgenamen van Zijn heerlijkheid, omdat God het zegt. We belijden dat niemand ons kan scheiden van Gods liefde, omdat Hij het zegt. Onze belijdenis staat vast door Hem. Laten we die dan onwankelbaar vasthouden.

zondag 30 juli 2017

Zie Jezus in Gods woord

Spreuken 3:11
’Laat je door de Heer terechtwijzen, mijn zoon, kom niet in opstand, als hij je straft.’

De enige manier waarop God ons leven corrigeert en vernieuwt is door zijn woord. We leven in de dag des heils en niet langer onder het oordeel van de wet. Dat laatste hebben we trouwens nooit gedaan als Nederlanders, want de wet was aan Israël gegeven om hen te leren dat ze wel Gods volk waren, maar niet zonder tekortkomingen. Jezus heeft het oordeel weggenomen door het voor ons te ondergaan. Daar slaat deze tekst ook op. Het gaat over de zoon die God liefheeft, dat is Jezus en die Hij moet tuchtigen, voor ons heil. Veel teksten in de Bijbel, misschien wel de meeste gaan niet over ons, maar over Jezus. Voor Hem staan veel aanwijzingen en bemoedigingen in de Schriften. Hij kende ze en wees er zijn discipelen op. Hij toonde hen alles wat over Hem was geschreven door Mozes en de profeten en in de Psalmen. Hij opende hun ogen zodat ze niet langer zichzelf, maar Hem zouden zien in Gods woord. Wat dat betreft mogen onze ogen ook nog wel wat verder opengaan. Het is heerlijk om te weten dat God voor ons is en dat niets ons kan scheiden van zijn liefde.

zaterdag 29 juli 2017

Het zichtbare is tijdelijk

2Corintiërs 4:16-18
‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.’

Deze tekst gaat niet over ouder worden, maar over verdrukking. Als je Jezus belijdt voor de mensen, komt de geestenwereld in beweging. Paulus ondervond dat elke dag. Hij werd geslagen en vervolgd, leed schipbreuk, zat gevangen, kreeg stokslagen en werd gestenigd. Dat liet sporen na op zijn lichaam. Daar heeft hij het over. Maar hij zegt ook dat zijn innerlijke kracht niet te breken is. Die innerlijke kracht is Gods Geest, de Geest van Jezus die ons verder laat kijken dan het zichtbare. De verdrukkingen en het lijden dat ermee gepaard gaat, zijn tijdelijk. De onzichtbare werkelijkheid duurt eeuwig. Jezus is met ons en bij ons en voor ons voor eeuwig. Zijn beloftes zullen worden vervuld voor eeuwig. De innerlijke kracht neemt toe, zelfs wanneer de uiterlijke mens wordt verdrukt. We klagen niet over het ouder worden en verwachten zeker niet dat daarmee de gebreken komen. We geloven in de opstandingskracht van Jezus die sterker is dan de dood. Sterker dan welke verdrukking dan ook.

vrijdag 28 juli 2017

Geloofd zij God met diepst ontzag

Psalmen 68:19
‘Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Sela’

Als klein kind maakte ik een keer per jaar mee dat mijn opa jarig was. Hij woonde bij ons in en op zijn verjaardag kwamen al zijn broers en zussen, voor mijn gevoel een stuk of twaalf en bijna allemaal met aanhang. Mijn moeder zette dan lange tafels neer, met wit kastpapier erop. Er werden sigaren gerookt en bijna iedereen droeg zwarte kleren. Maar het hoogtepunt was de maaltijd. Dan ging iedereen staan rond de tafel en werd deze psalm gezongen. ‘God zij geloofd met diepst ontzag. Die God is ons een God van heil.’ Nu ben ik zelf opa. Zwarte pakken draag ik niet en sigaren roken doen we al lang niet meer. Maar deze psalm kunnen we nog steeds zingen. God is niet veranderd. Hij is de God van trouw. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil.

donderdag 27 juli 2017

Opstaan met gejuich

Psalmen 30:5
‘Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ‘s avonds in, ‘s morgens staan we juichend op.’

Onder het oude verbond kon je je afvragen: ‘Hoe lang moeten we nog gestraft worden? Hoe lang zullen onze vijanden nog over ons heersen?’ Maar in het nieuwe verbond zijn we meer dan overwinnaars. Dan zeggen we: ‘Deze vijand is verslagen door Jezus Christus, dus opzouten. Geen enkele vijand heeft nog het recht me te onderdrukken.’ Deze psalm gaat over Jezus en niet over mij. De uren aan het kruis, de toorn die over Hem heen ging, de tranen die Hij plengde in de avond, duurden een oogwenk in vergelijking met de eeuwige vreugde daarna. Jezus droeg Gods toorn over onze zonden. Door zijn striemen zijn we genezen. Wij mogen juichend deze nieuwe morgen begroeten. We leven voor eeuwig in het licht, omdat Jezus voor ons de duisternis heeft ondergaan en ons zo verlost en bevrijd heeft uit de macht van ziekte, zonde en dood.

woensdag 26 juli 2017

In Jezus zie je Gods glorie

Psalmen 63:5-6
‘Als met vet en merg word ik verzadigd, mijn mond looft met jubelende lippen, wanneer ik Uwer gedenk op mijn legerstede, in nachtwaken over U peins.’

Mooi hè, hoe David Gods goedheid vergelijkt met een overvloedige maaltijd. Vet en merg zouden wij nu niet meer kiezen, maar in de tijd van David moet dat het summum van heerlijkheid zijn geweest. Zijn gedachten worden zo krachtig, dat zijn lippen beginnen te jubelen. Midden in de nacht ligt David te loven en te aanbidden op zijn bed. En dan te bedenken dat David ver voor het kruis leefde. Hij mocht in de tempel niet verder komen dan de voorhof. Toch spreekt hij al over Gods heerlijkheid die hij in de tempel heeft gezien. Welke tempel was dat dan? Geen tempel van steen, want die moest nog worden gebouwd. David was een ziener, een profeet. Hij moet iets gezien hebben van de toekomst, van de heerlijkheid van God die komen zou. David heeft Jezus gezien, dat kan niet anders. Geen wonder dat hij jubelt, wie Hem ziet, aanschouwt Gods glorie.

dinsdag 25 juli 2017

Het leven is sterker dan de dood

Romeinen 8:6
‘Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.’

Een van de omschrijvingen van het woord gezindheid is ‘op iemands hand zijn, iemands kant kiezen’. Ons vlees, de natuurlijke mens, kiest de kant van de dood. Dat moet wel, want ons vlees wordt beheerst door de wet van zonde en dood. Paulus schrijft dat hij door die wet doet wat hij niet wil en vraagt zich af: ‘Wie verlost mij?’ Gelukkig weet hij het antwoord en zegt: ‘Gode zij dank, door Jezus Christus.’ De gezindheid van de Geest is leven en vrede. Dat wordt dus wel eens moeilijk kiezen. Beide wetten kunnen we benutten. Kiezen we dood of leven, vlees of Geest? We moeten het niet moeilijker maken dan het is, want een kind van God leeft door de Geest en heeft het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat betekent dat we niet moeten strijden tegen ons vlees, maar weten dat de dood is overwonnen door het leven. We zijn overgegaan uit de dood in het leven en het geestelijke vervangt meer en meer het natuurlijke. Het is Gods werk in ons om dat tot een goed einde te brengen, vertrouw daar maar op.

maandag 24 juli 2017

God slaat zijn kinderen niet

Job 5:17-18
‘Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd, wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af! Want hij verwondt en hij verbindt, hij slaat en zijn handen genezen.’

Wat een ontzettend verkeerd beeld van God wordt hier geschetst door Elifaz, een van de vrienden van Job. Het kwade en het goede worden door hem aan God toegeschreven, ja zelfs wordt het kwade goed genoemd. Dat hoor je ook tegenwoordig nog wanneer iemand iets erg overkomt: ‘God zal er een bedoeling mee hebben.’ Het gevolg is een gelatenheid, een passiviteit ten opzichte van het kwaad. Jezus heeft het over de duivel en Hij noemt hem een rover, een dief, een mensenmoordenaar, die komt om te stelen en te vernietigen. Jezus is gekomen om een einde te maken aan zijn vernietigende heerschappij. De duivel heeft genoeg vernield. De dood heeft geheerst op aarde vanaf Adam, maar door Jezus heerst nu het leven. Wie Hem toebehoort is overgegaan uit de dood in het leven, de duivel heeft geen macht meer over hem. Als iemand is verwond, zal Jezus komen met genezing. Is iemand gevangen, dan brengt Hij verlossing en bevrijding. God is geen Vader die zijn kinderen slaat, Hij is een ontfermer en doet ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat wist David al, maar die leefde dan ook veel later dan Elifaz.

zondag 23 juli 2017

Nooit meer dorst

Johannes 4:14
‘Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.’

God geeft ons geen fontein maar water. Als dat water in ons komt, omdat we ervan drinken, verandert het in een fontein. Wanneer je een cola drinkt, of een ander koolzuurhoudend drankje, begint zich een luchtbel te vormen in je maag die eruit wil. Zoals het moeilijk is een boer binnen te houden, zo is het nog moeilijker om de fontein van levend water te stoppen. Dat levende water van Gods evangelie heeft zoveel kracht, dat het naar buiten spuit en iedereen in de buurt nat maakt. Wat een heerlijk water van vergeving, van geen oordeel meer, van eeuwigdurende liefde. Naar dat water is iedereen op zoek en God geeft het gratis aan ieder die het wil. Waarom zou je blijven zoeken naar surrogaat, naar tijdelijke vervulling, als je het eeuwige kunt krijgen? Drink van het water des levens om niet en geniet van al dat overvloedige gespetter.

zaterdag 22 juli 2017

Mijn helper is Jezus

Hebreeën 13:6
‘Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?’

Een mens die veel te vrezen had, was Paulus. Overal waar hij kwam dreigde gevaar. Toch zegt hij: ‘Verheug je altijd in de Heer.’ En op een andere plaats: ‘..dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.’ Dat is het geheim, Paulus was bereid te sterven voor Christus. Hij maakte zich er niet zo druk om. Op aarde te zijn was nodig om het evangelie bekend te maken, maar bij de Heer te zijn was verreweg het beste. Veel christenen lijken wel eens te vergeten, dat we op weg zijn naar onze bestemming, dat is voor altijd bij de Heer te zijn. Er wacht ons een heerlijke toekomst bij Hem. God heeft beloofd altijd bij ons te zijn, Hij zal ons niet begeven of verlaten. Daarom kunnen we met vertrouwen zeggen: ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen.

vrijdag 21 juli 2017

Gods woord bezit Gods kracht

Jesaja 55:10-11
‘Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.’

Gods woord is zo belangrijk voor ons leven. Het bezit de kracht om Gods doel te bereiken, namelijk dat mensen behouden worden. Paulus schrijft dat het evangelie de kracht van God is om ieder die gelooft te behouden. Gods woord, Zijn beloofde verlossing, is vlees geworden in Christus. Heel Gods woord wijst naar Hem vooruit in het oude testament en naar Hem terug in het nieuwe. Gods woord draait om Jezus, de afdruk van Gods wezen. Woorden over Jezus, waarheid over Gods liefde, daalt als regen op ons leven neer. Het maakt harde grond zacht, zodat het meer regen kan bevatten. De grond wordt vruchtbaar en Gods woord gaat vruchtdragen. Mensen veranderen door Gods woord, ontvangen vergeving en liefde door dat woord. Dat woord komt tot zijn doel en dat behaagt God.

donderdag 20 juli 2017

Het is maar hoe je kijkt

Spreuken 15:15
‘Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest.’

Deze tekst gaat over ons hart. We zijn arm of rijk van binnen. Dat bepaalt de kwaliteit van ons leven. Wie steeds denkt dat hij tekort komt, ervaart slechts ellende. Had ik maar, had ik maar, is een grote leugen. De waarheid is dat Jezus jou door Zijn armoede rijk heeft gemaakt. Hij die alles bezat, heeft alles afgelegd, om jou alles te kunnen schenken. Aannemen wat Jezus jou geeft, doe je door geloof. Zo kan de arme zeggen: ‘Ik ben rijk, om wat Jezus heeft gedaan voor mij.’ Dan wordt het leven een feest, want God is je bron van vreugde geworden en niet je portemonnee of je bankrekening. Heb je hier moeite mee, vraag dan of God je helpt om je denken op dit punt te vernieuwen. Het leven is niet goed of fout; elke dag heeft genoeg ellende, maar ook een overvloed aan feestelijkheid. Het is maar hoe je kijkt.

woensdag 19 juli 2017

God voedt ons niet op door bestraffing maar door liefde

Hebreeën 12:11
‘Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.’

Zo op het eerste gezicht lijkt het een Spartaanse manier om tot de vrucht van gerechtigheid te komen. Door veel lijden en bestraffing word je volmaakt. Dat kan toch niet. Daar gaat het ook niet over in dit vers. Het gaat over vervolging wegens het geloof in Christus. Dwars door dat lijden heen is er Gods trouw. Zijn liefde en Zijn gerechtigheid zijn je enige houvast in het leven. Wanneer je dat zelfs onder verdrukking en vervolging vasthoudt, zal Gods vrede niet wijken uit je leven en uit je hart. Vervolgingen en verdrukking wegens het geloof in Jezus, zijn een eer voor je. In de Bergrede zegt Jezus daarover: ‘Verheug je en juicht, want je loon zal groot zijn in de hemel.’ God gebruikt geen bestraffing om ons op te voeden, dat doet Hij door Zijn woord, het is een lamp voor onze voet. Verdrukking en vervolging komen van de duivel, maar God zal ons dat lijden meer dan vergoeden.

dinsdag 18 juli 2017

De weg die Jezus voor ons ging

Spreuken 20:7
‘Een rechtvaardige, wandelend in zijn oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem.’

De juiste weg is niet altijd de makkelijkste of de meest voor de hand liggende. Jezus ging een weg als rechtvaardige die niemand zou wensen, de weg van het kruis. Maar als rechtvaardige wist Hij dat dit de enig juiste weg was. Hij zocht niet zichzelf, maar de eer van zijn Vader en het geluk van zijn kinderen. Doordat Jezus die weg is gegaan, leven wij een gezegend leven. Alle tegenslagen mogen we op Hem afwentelen. Alle vijanden heeft Hij ontwapend en verslagen. Onze levensweg is door Hem geplaveid. We zijn gelukkig door Hem. Er zijn miljarden mensen gered door zijn rechtvaardige wandel en dat maakte het voor Hem mogelijk door te gaan. De vreugde die voor Hem lag, gaf Hem de bezieling de kruisweg toch helemaal af te lopen. Ja, er is maar een rechtvaardige die de juiste weg heeft bewandeld en zijn kinderen gelukkig heeft gemaakt. Zijn naam is Jezus en Hij ontvangt alle eer.

maandag 17 juli 2017

Zoek niet jezelf maar Jezus

Johannes 5:44
‘Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?’

De Heilige Geest doet iets vreemds met een mens. Hij zorgt ervoor dat we niet langer over onszelf praten, maar over onze Vader en over Jezus, Zijn Zoon. De Heilige Geest wil niets liever dan Jezus verheerlijken. Hij neemt alles uit de diepte van God en verkondigt het ons. We gaan Gods liefde zien en ervaren. We gaan ons in Hem verheugen en willen Hem eren en aanbidden. De goedheid van God leidt tot jubel. Kijk maar eens hoe in Openbaring alles rondom Gods troon op Hem gericht is en Hem alleen aanbidt. Heerlijk is dat, het gaat niet om ons, maar om Hem die ons liefheeft. God wil zich graag aan ieder mens openbaren, maar wie alleen zichzelf zoekt is nog niet klaar om Gods liefde te ontvangen. Johannes vraagt zich af: ‘Hoe kun je tot geloof komen, als je nog zo vol bent van jezelf?’ Het antwoord is, zoek God. Keer je naar Hem en vraag Hem je zicht te vernieuwen. Zeker weten, dat Hij daarop reageert.

zondag 16 juli 2017

Alle eer is voor Jezus

Colossenzen 1:13-14
‘Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.’

Zie je hoe Jezus alles heeft gedaan, zonder dat wij hebben geholpen of gehinderd? Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons overgebracht. Hij heeft ons vergeven. Paulus schrijft dat Hij ook het werk afmaakt, dat Hij in ons begonnen is. Hoe komt het dan toch dat zoveel christenen maar blijven denken dat zij ook iets hebben te doen? Niemand kan zichzelf verlossen, niemand kan zichzelf vernieuwen, niemand kan zichzelf heiligen. Laat dat lekker aan de Heer over. Wanneer Zijn werk aan en in ons voltooid is, zullen we voor Hem staan zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En weet je wie daar de eer voor krijgt? Hij en Hij alleen.

zaterdag 15 juli 2017

Leef niet natuurlijk maar geestelijk

Judas 1:19
‘Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.’

Ieder mens is natuurlijk, maar sommigen zijn ook geestelijk, namelijk degenen die de Geest ontvangen hebben en zich erdoor laten leiden. Natuurlijke mensen zoeken zichzelf, maar de Geest in een geestelijk mens zoekt God. Een natuurlijk mens zoekt naar eigen vervulling en eigen gelijk, maar een geestelijk mens weet dat zijn vervulling Jezus is. Natuurlijke mensen veroorzaken scheuringen, ruzies en partijschappen, maar geestelijke mensen vergeven en verdragen en zoeken naar heelheid voor de ander. Wat een verschil of je de Geest hebt of niet. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren en heeft de Geest van God ontvangen. Iedere christen zou een geestelijk mens moeten zijn. Dat is hij in wezen ook, maar niet elke christen beseft dat al. Je kunt het zien aan de vruchten.

vrijdag 14 juli 2017

Garantie om gelukkig te zijn

Psalmen 127:1-2
‘Een bedevaartslied. U bent een gelukkig mens als u ontzag hebt voor de HERE en doet wat Hij wil. Uw werk zal u voldoende opleveren om van te leven. Het gaat goed met u en u bent heel gelukkig.’

Wat voor werk is dat dan, dat ons voldoende oplevert en ons gelukkig maakt? Het antwoord is heel simpel. Het enige werk wat we te doen hebben is ons vasthouden aan de waarheid. Geloven heet dat. Geloven dat Jezus gekomen is om de wil van God te doen voor ons. Gods wil was, dat we verlost zouden zijn van schuld en angst, dat we vrij zouden zijn en leven. Jezus heeft dat werk volbracht. De wil van God is geheel uitgevoerd. Dat werk van Jezus levert ons voldoende op om van te leven en om volmaakt gelukkig te zijn.

donderdag 13 juli 2017

Bestand tegen elke verzoeking

1Corintiërs 10:13
‘Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.’

Dit is een heerlijke tekst. Er staat niet dat er geen beproevingen komen, maar als ze komen, zul je ertegen bestand zijn. God zal niet toestaan, dat iemand of iets te zwaar is om te verdragen. God geeft ons geen beproevingen, die komen ergens anders vandaan. Het doet er niet eens toe waar ze vandaan komen, maak je daar niet druk om. Wat belangrijk is, is dat God voor de uitkomst zorgt. Hij zorgt ervoor dat je eruit komt. Sterker, rijker, ervarener, met meer dankbaarheid en meer geloof. Wie of wat jou ook het leven zwaar maakt, God keert het ten goede. Hij is getrouw, wat Hij belooft zal Hij doen. Er is niets om je zorgen om te maken.

woensdag 12 juli 2017

Zoek niet naar wat er niet is

Psalmen 103:10,12
‘Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.’

Als Jezus iets heeft weggedaan, moeten wij het niet tevoorschijn willen halen. Hoe komt het toch dat zoveel christenen maar blijven zoeken naar zonde en schuld in hun leven? De Bijbel zegt heel duidelijk dat alle schuld is weggedaan en dat God onze zonden en ongerechtigheden niet meer gedenkt. Dat betekent vrijspraak. Tegen alle christenen zou ik willen zeggen: stop met zoeken in jezelf naar perfectie, stop met wroeten in je verleden naar oorzaken, ga leven. Jezus heeft onze schuld en onze zonden weggedaan, voorgoed, eens voor altijd, het is klaar. Jezus is onze rechtvaardigheid voor God. Jezus is onze perfectie, in Hem zijn we aangenaam, zoek dat niet in jezelf. Je kan God het meest eren door Zijn genade aan te nemen en te stoppen met doen of er aan het kruis niets is gebeurd. Laat je niet langer wijsmaken dat je zelf je leven kan heiligen door te stoppen met zondigen. Jezus heeft je heilig gemaakt en wanneer je dat aanvaardt als waarheid, zal het zondigen vanzelf ophouden. Er is geen oordeel meer voor wie in Christus zijn leven heeft gevonden. Wat een krachtige genade!

dinsdag 11 juli 2017

God geeft de moede kracht

Jesaja 40:29
‘Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte.’

Als je moe bent, ga je een keer vroeg naar bed, maar de moeheid die hier wordt bedoeld, is van een andere orde. Het gaat om geestelijke moeheid. Dat kan door tegenwerking of vervolging komen, maar ook door teleurstelling, of een langgerekt hopen. Angst voor wat komen gaat kan ook een reden zijn. Wat de oorzaak ook is, God geeft de moede kracht en Hij vermeerdert de sterkte van de machteloze. Door de kracht van geloof worden bergen verzet en vijanden overwonnen. Zelfs Jezus werd moe en had bemoediging nodig. Die kwam dan ook in de vorm van een engel die Hem kracht gaf. De engel gebruikte Gods woord, Gods beloftes om Jezus op te bouwen. Zijn oog werd gericht op wat er na het kruis zou komen en vreugde en vrede stroomden Zijn hart binnen. Om de vreugde die voor Hem lag, was Hij in staat en bereid het kruis op zich te nemen en Zijn leven af te leggen.

maandag 10 juli 2017

Voor of tegen Jezus

1Petrus 4:12
‘Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen.’

De vuurgloed waarover hier gesproken wordt, is de vuurgloed van de haat van tegenstanders, de vuurgloed van vervolging. Die was te verwachten, want Jezus had dat al aangekondigd: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ En ergens anders: ‘In de wereld lijd je verdrukking, maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’ Het gaat ergens om in het leven. Je bent voor Jezus of tegen Hem. Laat u niet in de war brengen, denk niet, dat het aan jou ligt, dat je iets verkeerd hebt gedaan, of zo. Het vuur dat zich tegen je keert, is gericht op Jezus in jou. Maar wees gerust. Die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Vertrouw op Gods genade, Hij zal je de kracht geven alles te verdragen, de kracht van Zijn liefde.

zondag 9 juli 2017

Machtig door Gods kracht

2Corintiërs 12:10
‘Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

Paulus spreekt hier over de vervolgingen die hij ondervindt, omdat hij Jezus predikt. Het nieuwe verbond is een beter verbond, maar degenen die onder het oude wetsverbond leven, willen niets horen van een nieuw verbond. Paulus wordt, als prediker van genade en gerechtigheid door geloof, achtervolgd door joden en jodengenoten. Het kan de wereld niet zoveel schelen wat er wordt gepreekt, maar kom niet aan de tradities van de religie. Paulus heeft God gevraagd hem te verlossen van deze last, maar God heeft hem verzekerd, dat hij meer dan genoeg heeft aan Zijn genade. Nu is het voor Paulus geen issue meer. Wanneer hij zwak is, is hij machtig door Gods kracht, die van genade. De hulp van God komt van binnenuit, niet door het weghalen van de omstandigheden.

zaterdag 8 juli 2017

Laat je niet onrein verklaren

Hebreeën 10:22
‘Laten we dan God naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen.’

Dit was onder het oude verbond ondenkbaar. Niemand kon God zomaar naderen, zelfs de hogepriester niet. Maar door Jezus hebben we geen schuld meer, zijn we niet langer onrein en hebben we volle toegang tot Gods troon. De wet geeft mensen een schuldgevoel en het gevoel van onreinheid. Maar het bloed van Jezus heeft ons gereinigd en reinigt ons van alle zonden. Ons geweten is nu gerust. Het bloed van Jezus heeft alle schuld weggenomen en het water van Gods Geest houdt onze voeten schoon. We zijn rein door het woord dat Jezus heeft gesproken. Het is volbracht en wie zal veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd? Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Laat je niet wijsmaken dat je weer vuil bent. Laat je niet aanklagen, ook niet door je eigen geweten.

vrijdag 7 juli 2017

Bemoedigende woorden

Efeziërs 4:29
‘Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.’

Hoe meer je in de genade komt te staan, hoe beter je gaat reageren op wat je hoort en ziet. De wet wijst fouten aan en veroordeelt, maar de genade wijst Gods goedheid aan en bemoedigt. Paulus schrijft: laat je hart vastheid vinden in genade. Hoe doe je dat? Door je met genade te voeden en het te herkauwen tot het je genadig maakt. Vuile taal is de vrucht van een vuil hart. Wanneer je merkt dat je taal nog vervuild is, probeer dan niet dat af te leren, maar richt je op Jezus. Belijdt zijn liefde voor jou en geloof dat Hij je hart gezond zal maken. Hij is een werk in je begonnen en zal dat afmaken. Je zult volmaakt zijn als je voor Hem verschijnt. Bemoedigende woorden bouwen iemand op, ze wijzen naar Jezus zonder dat zijn naam wordt genoemd. De Geest van liefde komt vrij wanneer je de ander zegent met je woorden.

donderdag 6 juli 2017

Vruchtdragen is geen opdracht maar een gevolg

Filippenzen 2:1-2
‘Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.’

Moeten we iets terugdoen voor Gods genade? Moeten we nu uit dankbaarheid eensgezind zijn? Is dat waar Paulus hier over schrijft? Nee, wat Paulus doet is wijzen naar de vruchten van genade. Een appelboom moet geen vrucht dragen, maar die gaat vruchtdragen wanneer hij gezond is. Jezus heeft ons allen gezond gemaakt en daarom verwachten we vrucht. Zodra er een druk komt te staan op vruchtdragen, verandert de vrijheid in gebondenheid en genade in wet. En dat is de belangrijkste reden voor het ontbreken van vrucht. Paulus ziet de Geest werken, hij ziet de veranderingen komen. Voor hem zijn ze het bewijs dat de genade wortels heeft gekregen en dat zijn boodschap tot geloof heeft geleid. Dat maakt hem volkomen gelukkig, omdat Jezus in de Filippenzen zijn doel heeft bereikt.

woensdag 5 juli 2017

Gods genade is vruchtbaar

Psalmen 113:9
‘.. die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.’

Onvruchtbaarheid is een vloek, veroorzaakt door de zonde van Adam. Door hem is op aarde de duisternis, de wetteloosheid, de dood gaan heersen. Maar Jezus is gekomen om aan die situatie een einde te maken. Hij nam de vloek op zich door zelf een vloek te worden aan het kruis. Zo verloste Hij ons van de onvruchtbaarheid van de zonde. Door Zijn leven uit de dood, is onze vloek veranderd in zegen. Saraï, Rebecca en Rachel zijn voorbeelden van onvruchtbaarheid. God toonde zich aan hen genadig en opende hun schoot. Wat ze voortbrachten was bovennatuurlijk leven. Izaäk, Israël en Jozef, ze zouden er zonder Gods genade aan hun moeders niet zijn geweest. Ook alles in ons leven wat niet vruchtbaar is, mag je brengen onder Gods genade. Stop met proberen zelf je leven vruchtbaar te maken. Alleen Gods genade geeft God alle eer en ons alle zegen. Moet je dan passief blijven? Nee, je mag uitspreken, belijden, dat je gelooft in Gods zegen die jouw leven vruchtbaar maakt.

dinsdag 4 juli 2017

God wil niet dat iemand verloren gaat

Ezechiël 18:23
‘Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?’

Uit dit vers kun je de conclusie trekken, dat een zondaar niet leeft. Goddeloos leven is geen leven. Er zit niets blijvends in dat waarde heeft. Het enige blijvende in een goddeloos leven is het uitzicht op de dood. God doet er alles aan om dat te voorkomen. Hij zoekt wegen om wat verloren dreigt te gaan te redden. God kan niet meer doen dan Hij heeft gedaan. Hij heeft alle schuld vergeven. Hij heeft zich met de wereld verzoend. Hij heeft het bloed van Zijn Zoon gegeven als redmiddel tegen schuld en veroordeling. Hij heeft Zijn Geest gegeven aan ieder die gelooft. Hij heeft Zijn woord gegeven en Zijn beloftes. God heeft alles gedaan om iedereen te redden. En nog steeds roept Hij: ‘Laat je redden van je dwaalwegen, aanvaard Mijn genade en leef!’

maandag 3 juli 2017

Leven door genade

1Johannes 3:23
‘En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.’

Liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad betekent dat we genadig leven, zonder veroordeling. Dat we iedereen accepteren en benaderen met vergeving. Genadig zijn betekent niet dat je alles maar moet goedvinden, maar wel dat je niemand veroordeelt omdat hij iets fout heeft gedaan. Genadig zijn betekent ook, dat je beseft dat je zonder die genade verloren zou zijn, net als die ander. Genade maakt mild, genade schenkt onverdiend vergeving, net als Jezus deed. Om zo te kunnen leven, moeten we Gods gebod serieus nemen, dat we geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen door Hem kun je genadig zijn.

zondag 2 juli 2017

Houd je vast aan de waarheid

Jakobus 4:7
‘Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.’

Vrijheid betekent niet losbandigheid. Ook al is er geen veroordeling meer, er is nog wel kwaad in de wereld. Wie zich laat leiden door de Geest des levens, onderwerpt zich aan God. Door te belijden dat je geen slaaf van de zonde meer bent, maar kind van God, bied je weerstand aan de duivel. Weerstand bieden aan de duivel betekent niet dat je moet vechten, maar dat je datgene wat God je heeft geschonken moet blijven vasthouden. Je bent niet gered door je gedrag, dus je kan ook je vrede en je gerechtigheid niet verliezen door je gedrag. Biedt weerstand aan de duivel door je op God te richten en Zijn goedheid te belijden.

zaterdag 1 juli 2017

Opvoeden is leven met Jezus

Spreuken 22:6
‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’

Ik plak nog steeds een band zoals mijn vader het me geleerd heeft. En ik zou nog veel meer gewoontes kunnen noemen, die ik van huis uit heb meegekregen. Zo gaat dat, je leert van je ouders en je neemt hun gewoontes en waarden over. Je krijgt kinderen, leeft met ze onder een dak en ongemerkt ben je ze aan het vormen. Soms doe je dat ook bewust, dan ga je ze opvoeden met het oog op later. Niet alle kinderen zijn even makkelijk, sommigen zijn zelfs dwars en vervelend. Het opvoeden kan dan een hele toer zijn, om moedeloos van te worden. Gelukkig sta je er als ouders niet alleen voor. Je deelt de opvoeding met God zelf. Hij is nog veel meer bewogen met je kind dan jij. Hij heeft voor je kind een hoopvolle toekomst op het oog. De mooiste les die je aan je kind kan meegeven is je leven met Jezus. Als mens kun je falen, maar je vindt je rust bij Hem. Dat mogen je kinderen ervaren. In tijden van nood leren ze hoe God voorziet. Ze mogen delen in je vreugde en verdriet. Ze mogen ontvangen wat je als ouders zelf hebt ontvangen, Gods genade en liefde, zijn vergeving en zegen. Opvoeden gaat vanzelf wanneer je op Jezus bent gericht. Wanneer het hart van de ouder vastheid vindt in genade, zal het kind erdoor gezegend worden. Laat opvoeden geen taak worden, geen last die op je drukt. Het is gewoon je leven met Jezus delen met je kinderen. En Hij helpt ongezien mee. Hij bereidt in het hart van je kind de weg naar de Vader. Want uiteindelijk zijn onze kinderen niet van ons maar van Hem.

vrijdag 30 juni 2017

Succesvol ondernemen

Jesaja 48:17
‘Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet.’

God houdt van ondernemers, dat zijn mensen die wat ondernemen. In Psalm 1 staat dat wie op God gericht is en zijn woord dag en nacht overpeinst, succesvol zal zijn in alles wat hij onderneemt. Succesvol ondernemen is geen beloning, maar een gevolg. God leert ons wat nuttig is, bijvoorbeeld het overdenken van zijn woord. God leidt ons op de weg die we moeten gaan om succesvol te zijn. Dat betekent dat er ook andere wegen zijn. Het geheim van een succesvol leven is gericht zijn op God in plaats van op je succes. Wie op God gericht is en zich laat leiden door zijn adviezen, wordt door het succes ingehaald. Wie doet wat God aanbeveelt, zal nooit worden teleurgesteld. Je kunt wel in een situatie komen, die je geloof op de proef stelt, maar je succes is verzekerd, omdat je doet wat God je aanraadt. Onderneem iets en doe het succesvol, je hebt God als je helper en raadgever.

donderdag 29 juni 2017

Een echt cadeau

Galaten 3:22
‘Maar de Schrift heeft heel de mensheid opgesloten in de gevangenis van de zonde, zodat zij die geloven de beloofde gave zouden krijgen, op grond van het geloof in Jezus Christus.’

Door Adam is de hele mensheid onder de heerschappij van de zonde gekomen. Hoe goed je ook je best doet, je komt er niet onderuit. Niemand kan daardoor aanspraak maken op Gods zegen, Hij kan die alleen schenken, als een echt cadeau. God heeft vanaf Adam gesproken over verlossing en bevrijding, over een redder die komen zou. Maar dat kon nooit een mens zijn die uit Adam was geboren. De enige redder kon God zelf zijn. Hij was de enige die niet onder de heerschappij van de zonde viel. Daarom was Jezus de enig mogelijke verlosser. Hij heeft niet gezondigd en is voor de zonde niet bezweken. Daarom kon Hij verlossen. Alle schuld van Adam werd op Hem gelegd, Hij droeg alle gevolgen en rekende er mee af. Zo opende Hij de weg naar vrijheid en herstel voor alle mensen. De enige voorwaarde die God stelt, is dat we dit geloven. Dat we geloven verlost te zijn uit de macht van ziekte, zonde en dood door het bloed en de dood van Jezus. Hij heeft door een offer ons voor altijd volmaakt gemaakt. Zoals we het beeld hebben gedragen van Adam, zo dragen we nu het beeld van Christus, niet uit onszelf, maar uit genade.

woensdag 28 juni 2017

Gods kracht overtreft onze gedachten

Efeziërs 3:20-21
‘Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.’

Over welke kracht gaat het in dit vers? Een kracht die blijkbaar werkt boven bidden of beseffen. Het is dus zeker niet onze kracht, maar hij werkt wel in ons. Het is Gods kracht, het is de kracht waarmee hemel en aarde zijn geschapen. Het is de kracht van de waarheid, de kracht van Gods woord. En die kracht werkt in ons, hoe? Door geloof. Geloof verbind je met Gods kracht. Geloof is als de knop waarmee je het licht bedient. Het knopje geeft geen elektriciteit, evenmin als onze vingers waarmee we het knopje bedienen. Maar de knop zet de elektriciteit in werking die al beschikbaar is. De tekst zegt dat we meer kracht in ons ter beschikking hebben dan we bidden of beseffen. De kracht wordt dus ook niet opgewekt door bidden of door bedenken. Geloof in Gods waarheid zet de kracht van die waarheid vrij in je leven. En als die geloofskracht zichtbaar en merkbaar is, geeft het God glorie. Voor Hem is de heerlijkheid en de eer.

dinsdag 27 juni 2017

Verzadigd met Gods goedheid

Jeremia 31:14
‘Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede van Mij verzadigd worden, spreekt de HEERE.’

Onder het oude verbond van de wet was niet iedereen priester. Slechts een stam van Israël mocht priesters leveren, de rest van het volk was van hen afhankelijk. In veel kerken lijkt dat ook zo te zijn, enkelen kennen de geheimen en zijn gewijd, de rest is van hen afhankelijk. Dat is niet hoe God het wil. Onder het nieuwe verbond van genade is iedereen priester, mag iedereen het huis van God binnengaan en door God zelf verzadigd worden met het goede. Gods huis is niet een stenen gebouw, het is een geestelijk huis, niet door mensenhanden gemaakt. Je gaat er binnen door geloof en je ontvangt overvloedig en tot verzadiging toe de volheid van het volbrachte werk van Christus. Al je zonden zijn vergeven en voor goed weggedaan. Je kan ongehinderd, zonder schuldgevoel, of zondebesef, tot God naderen in het volle besef dat Hij je heeft uitgenodigd vrijmoedig te komen. Hij zegent je, omarmt je, verklaart je Zijn liefde en geeft je je waardigheid als mens terug. Alleen door Hem word je vervuld en verzadigd.

maandag 26 juni 2017

Wat laat je aan je kinderen na

Spreuken 13:22
‘De goede doet zijn kindskinderen erven, maar het vermogen van de zondaar wordt weggelegd voor de rechtvaardigen.’

Niemand kan iets meenemen als hij sterft. Alle zegen die op aarde is verworven gaat over in andere handen. Aardse schatten zijn maar tijdelijk, bedoeld om uiteindelijk [of eerder] weg te geven. De eersten die daarvan profiteren zijn de eigen kinderen en daarna de kleinkinderen. Succes blijft vaak in de familie en gaat geslachtenlang mee. De tekst van vandaag komt uit het oude verbond. Wie zich aan de wet houdt, wordt gezegend en kan er later zijn kinderen mee zegenen. Onder het nieuwe verbond leven we onder de genade. De wet is voor ons vervuld door Jezus en daarom worden we gezegend. De erfenis, de zegen in ons leven, hangt niet meer af van ons gedrag, maar is gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus. Het is niet langer onze inspanning die onze kinderen zegent, maar onze zegen komt voort uit Gods vermogen. Al het zijne is nu het onze geworden. Die zegen is vele malen belangrijker en groter dan welke aardse zegen ook. Het beste wat je je kinderen kan nalaten is het geloof in Gods goedheid en genade.

zondag 25 juni 2017

Volkomen een met Jezus door Gods trouw

1Corintiërs 1:9
'God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.'

Genade berust nooit op onze inspanningen, maar altijd op Gods liefde en trouw. We worden geroepen om in een intieme relatie met Jezus te leven. Wie roept er dan? Dat is God de Vader, onze Vader, onze Abba, Papa. Hij roept ons dichterbij, nog dichterbij, tot we niet dichterbij kunnen komen en we een zijn met Jezus. Het is alsof God roept van het Heilige der Heiligen naar ieder die buiten staat: 'Kom toch binnen, kom toch dichterbij. Ik wil je aanraken, omarmen en kussen. Ik wil dat je Mijn geliefde wordt.' Vanuit het religieuze denken blijven mensen op afstand. De zonde brengt immers scheiding tussen God en mensen? Dat is ons altijd zo geleerd. Maar het goede nieuws is, dat die scheiding is opgeheven door het kruis van Jezus. De voorhang werd door God verwijderd en de weg naar Zijn hart is geopend. We worden elke dag geroepen om gemeenschap te hebben met Jezus. Dezelfde intimiteit die er is tussen Vader, Zoon en Geest, daar worden we bij geroepen, in geroepen. Laat je niet afschrikken door de leugens van de religie. Laat je niet wijsmaken dat elke fout in je leven weer afstand schept, nee! God is getrouw, Hij heeft de weg geopend voor eeuwig en roept je in Zijn leven voor eeuwig. Dat is je plaats, daar ben je thuis, daar word je gezegend en daar spreekt God tot je hart. Voel je veilig en gezegend in Gods liefde en nabijheid. Hij roept je omdat Hij naar je verlangt. Hij is jouw minnaar en jij bent Zijn geliefde.

zaterdag 24 juni 2017

Niets verhindert Gods trouw aan jou

Lukas 12:29-31
‘Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’

De dagelijkse zorgen kunnen je zo in beslag nemen, dat je je zicht op Gods trouw verliest. Hij zegt dat Hij voor ons zal zorgen en dan is het ook zo. Binnen je eigen mogelijkheden zie je misschien geen ruimte, maar Gods mogelijkheden zijn eindeloos. Hij zorgde voor Elia bij een beek die opdroogde. Elia zag dagelijks zijn eigen mogelijkheden verminderen, maar God werd er niet door gehinderd. De enige die last heeft van zorgen maken ben je zelf. God blijft echt wel trouw, maar Hij wil ook dat je gelukkig bent als je niet ziet hoe het verder moet. Hij weet het en Hij zorgt voor je. In Zijn koninkrijk ben jij net zo geliefd als Jezus en net zo onbezorgd als Hij. Elke nieuwe dag is een stukje van je hoopvolle toekomst. Je wordt per dag rijker en rijker door het zien van Gods trouw en liefde. En niet te vergeten doordat Hij je geeft wat je nodig hebt naar de maat van Zijn genade.

vrijdag 23 juni 2017

Leef uit Gods gerechtigheid

Romeinen 6:13
‘Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.’

Jezus heeft door zijn dood en opstanding een einde gemaakt aan de slavernij van de zonde. We zijn bevrijd uit de wetmatigheid van het zondigen, we kunnen nu voor de gerechtigheid leven. Zoals het volk Israël in de woestijn ervoor kon kiezen Mozes te volgen en te geloven dat God zou voorzien, zo volgen wij Jezus en geloven dat Hij heeft voorzien in alles wat we nodig hebben. Niemand kan ons dwingen om Jezus te volgen, dat is een keuze vanuit vrijheid. Wie gaat leven vanuit Gods gerechtigheid, ontvangt niet alleen zegen, maar zal zelf ook een bron van zegen zijn. Daar word je heel gelukkig door. Het is Gods verlangen dat door het werk van Jezus steeds meer mensen in de vrijheid komen en leren genieten van het door Hem geschonken leven.

donderdag 22 juni 2017

Waarom zou je vrezen?

2Koningen 6:16
‘Maar hij zeide: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.’

O, als wij toch eens alles konden zien wat God ziet. Wat zouden er dan een hoop zorgen verdwijnen. We maken ons vaak druk om dingen die bij God bekend zijn, inclusief de oplossing. Bij de spijziging van de 5.000 zegt de Bijbel: ‘Jezus wist wat Hij doen zou, maar om hen op de proef te stellen zeide Hij…’ Jezus weet wat er in ons hart en in onze gedachten leeft, maar Hij wil dat we het zelf ook weten. Maak je geen zorgen, wees niet bezorgd, zie niet angstig rond, wees niet bang, waarom ben je bevreesd, zijn allemaal vragen uit de Bijbel. Weest in geen ding bezorgd, schrijft Paulus. De reden om niet te vrezen is, dat zij die bij ons zijn, talrijker zijn, dan zij die bij hen zijn. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God zegt niet te vrezen, wie zou dan nog bevreesd zijn? We kunnen onder alle omstandigheden zeggen: God is mij een helper, wat zou een mens mij doen? Leg je gedachten naast die van God en kijk of ze gelijk zijn, kies anders voor de Zijne.

woensdag 21 juni 2017

Het goede doen

Galaten 6:9
‘Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.’

Het goede doen, dat is kennelijk belangrijk, maar wat is dat dan? De rijke jongeling kwam bij Jezus en vroeg: ‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ We zijn altijd maar weer bezig met de vraag: wat moet ik doen? Doe ik het goed, doe ik het verkeerd. Is God tevreden met me of niet? Zal ik behouden zijn of worden afgewezen? Allemaal vragen die er niet toe doen. Want waar gaat het over in dit vers? Over ons gedrag? Nee, het gaat over onze bron. Leef je vanuit jezelf, of leef je vanuit God. Vertrouw je op jezelf, of vertrouw je op God? Dat is bepalend voor de oogst. In het vers hiervoor schrijft Paulus over twee akkers. De ene brengt de dood voort, de andere het leven. Het goede doen betekent dat je op de akker van de Geest zaait. Dat je je laat leiden door wat God je openbaart over Jezus. Het gaat niet om jou, maar om Hem. Hoe beter je Hem leert kennen, hoe beter het met jou zal gaan. Je moet niet iets doen, maar iets weten. Namelijk dat je zonden zijn vergeven en dat Gods gunst op je leven rust, omdat je in Christus bent. Dat te beseffen en uit dat besef te leven, is het goede doen. Dat gaat een rijke oogst geven.

dinsdag 20 juni 2017

Gods genade zit vol energie

Psalmen 103:5
‘Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger.’

Toen God Adam en Eva had geschapen, geformeerd zullen rechtsnijders zeggen, deed Hij nog iets extra’s. Niet alleen was alles gereed toen Hij ze formeerde, maar we lezen ook: ‘En Hij zegende hen.’ Zegen is genade, zegen is geen loon. Je wordt niet gezegend omdat je zo goed je best hebt gedaan, maar omdat God goed voor je is. In de Psalmen staat dat we tevergeefs zwoegen, wanneer God het huis niet bouwt. Het is Gods genoegen om ons te zegenen. Hij heeft er plezier in als Hij ons kan laten genieten. Hoe groot moet het genoegen van Jezus zijn geweest, telkens wanneer Hij allen genas. Toen Hij 5.000 mensen kon laten eten zoveel ze wilden. Toen de golven van de zee stil werden op Zijn woord. Zegen is niet altijd stoffelijk, of materialistisch. We zijn door God in een gezegende positie gebracht door het bloed van Jezus. Alles is volbracht, alle dingen zijn gereed en bovendien worden we gezegend. We voelen ons bevoorrecht en zijn het ook. We voelen ons jong en zijn het ook. Hoe meer we Gods zegen in ons leven zien, hoe jonger we ons voelen. Gods genade zit vol energie, vernieuwend en krachtig.

maandag 19 juni 2017

Denk na over Gods waarheid

Filippenzen 4:8
‘Tenslotte, broeders en zusters, overweeg steeds wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient.’

Deze tekst staat in de context van niet bezorgd zijn. Zorgen kunnen je naar beneden trekken, de put in. Zorgen kunnen je geloof verstikken. Zorgen maken Jezus onzichtbaar en dan ben je voor je gevoel aan jezelf overgeleverd. Zorgen zijn leugens, een verkeerde vertaling van wat je waarneemt in het natuurlijke. Je trekt verkeerde conclusies en dat maakt je bezorgd. Net als de verspieders die bij Mozes en het volk klaagden dat ze het land Kanaän – door God beloofd – nooit zouden kunnen innemen. Hadden ze maar meer over Gods woord nagedacht. Hadden ze God maar beter gekend. Dat is waar de tekst van vandaag op wijst. Bedenk wat waar is, bedenk wie God is, bedenk wat Hij beloofd heeft. Wat je dan ook waarneemt, het maakt niet uit, Gods vrede zal je gedachten binnenstromen en beschermen. Hij zal voor je zorgen, zoals Hij heeft beloofd.

zondag 18 juni 2017

Ontdek het leven door geloof

Romeinen 6:8-9
‘Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.’

Mooi hè, omdat Jezus niet meer sterft, hebben wij geen last meer van de dood. We zijn niet langer onder de macht van de zonde, omdat we met Jezus gestorven zijn. Hij nam ons mee in Zijn dood en opstanding en zo zijn we met Hem verenigd, niet alleen in Zijn dood, maar vooral in Zijn opstanding. Hij leeft en wij met Hem. ‘Ja maar’, zal iemand zeggen, ‘ik zie nog niet dat de zonde niet meer heerst.’ Daarom staat er ook ‘indien we .. geloven .. zullen we ..’ Het leven dat we in Christus hebben ontvangen, mag je door geloof ontdekken en beleven. Door te geloven dat de dood geen heerschappij meer over je heeft, kun je alles wat met ziekte, zonden en dood te maken heeft, wegsturen. De tegenstander probeert je te beroven en te vernietigen, maar Jezus wil dat je leeft in overvloed. Hij heeft je Zijn naam als autoriteit gegeven tegen elke vijand die jou aanvalt. Biedt weerstand aan de duivel door te belijden dat je in Christus bent gestorven en opgestaan. Houd vast aan je belijdenis en je zult ontvangen wat is beloofd.

zaterdag 17 juni 2017

Een geëffende weg

Spreuken 15:19
‘Het pad van een luiaard is vol dorens, de weg van de oprechten is geëffend.’

God houdt niet van luiheid. Zelfs Adam en Eva kregen nog wat te doen in hun perfecte omgeving. De mens is geschapen om vruchtbaar te zijn, om te produceren. Zelfs kleine kinderen komen al vol trots hun krassen op papier laten zien. Het doet ze goed, ze hebben iets gemaakt. Wie lui is laat alles maar over zich heen komen. De dorens en distels groeien vanzelf je pad dicht. Voor luie mensen wordt het steeds moeilijker een begaanbare weg te vinden. Dat is geestelijk ook zo. Genade ontvangen betekent niet dat je niets hoeft te doen. Jezus zat ook niet stil, maar Hij was vol genade en waarheid. Genade is de bron waaruit je leeft. Je fouten zijn al bij voorbaat door God vergeven, je wordt niet meer veroordeeld. Dat moet je juist aansporen uit te blinken in ijver, om samen met God je weg vandaag te gaan. De weg van oprechten wordt niet geëffend, maar hij is al geëffend. God heeft alle dorens en distels uit genade voor je weggehaald.

vrijdag 16 juni 2017

Beelddragers van God

Jeremia 31:34
‘Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.’

De profeet Jeremia zal vast jaloers zijn geweest naar de uitkomst van deze profetie. Iedereen, van de kleinste tot de grootste zal God kennen. Hoe anders was dat in de tijd van Jeremia. Toen kenden de mensen God via de hogepriester en de profeten. Maar die tijd is voorgoed voorbij nu. Iedereen mag God nu persoonlijk kennen, van de kleinste tot de grootste. Het maakt dus niet meer uit wie je bent. WANT.. staat er. Want IK zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonde niet meer gedenken. God heeft alles wat in de weg kan staan om Hem te kennen, weggenomen. Toen Jezus dat allemaal op zich nam aan het kruis, scheurde God het voorhangsel in de tempel open. Iedereen mag Hem nu kennen als een vergevende, liefdevolle, genadige Vader. Wij leven in de tijd die Jeremia aankondigde. Wij mogen met God leven van aangezicht tot aangezicht. En hoe meer we bij Hem zijn, hoe meer we gaan schitteren. Zijn glorie straalt van Zijn gezicht naar het onze. We droegen het beeld van Adam, maar nu zijn we weer beelddragers van God.

donderdag 15 juni 2017

Let op je woorden

Jakobus 1:19
‘Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.’

Kwaad worden is een gevaarlijke emotie. Daaruit maak je heel makkelijk verkeerde keuzes. Je doet iets of je zegt iets waar je later spijt van hebt, maar dan is het al gebeurd. De boze gebruikt deze emotie, hij probeert ons kwaad te krijgen, of door ons een ander kwaad te maken. Hij gebruikt daarvoor onze woorden, we flappen er dingen uit, zonder na te denken over wat het teweeg zal brengen. Daarom geeft Jakobus deze wijze raad: luister heel goed en wees langzaam, denk na, voor je antwoord geeft. Laten je gevoelens niet je antwoord bepalen, maar je relatie met Jezus. Zo houden we de boze op afstand en voorkomen we een hoop narigheid. En schieten we toch de fout in, hebben we toch te haastig gesproken, of onbezonnen, dan is er vergeving. Allereerst van Jezus ten opzichte van ons, maar door Hem is er ook vergeving voor elkaar. We geven de boze geen voet en ook geen mond.

woensdag 14 juni 2017

Gods gerechtigheid is ons geschonken voor eeuwig

Romeinen 3:21-22
‘Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.’

Gerechtigheid is waar ieder mens naar zoekt. Onze hele rechtspraak is gebaseerd op het vinden van gerechtigheid. We hebben er wetten voor die precies bepalen wat wel en niet is toegestaan. Elke overtreder wordt gestraft. Zo was het ook met de wet van God. Wie die wet overtreedt, is schuldig en verliest zijn gerechtigheid tegenover God. Daarom is er niemand rechtvaardig, zelfs niet een. Want wie het kleinste gebod overtreedt, staat schuldig aan alle geboden. Ga er maar aan staan. Maar thans…, maar nu… is buiten de wet om, gerechtigheid van God (dus niet de onze) openbaar geworden. Gerechtigheid van God – een geschenk – voor allen. Hier zie je Gods hart, pure genade. Je krijgt wat je niet verdient. Door het geloof in Christus Jezus. Redt ons geloof ons dan? Nee, we geloven dat Jezus Gods gerechtigheid voor ons heeft gekocht met Zijn eigen bloed. Hij droeg onze schuld, zodat God ons rechtvaardig kan verklaren. Een offer voor altijd. Rechtvaardig voor eeuwig. Zo staan we recht tegenover God, zonder schuld, zonder veroordeling, rechtvaardig en heilig.

dinsdag 13 juni 2017

Je hoort er helemaal bij

Efeziërs 2:19
‘Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,’

Als we op vakantie naar een ander land gaan, zijn we vreemdelingen en bijwoners, we horen er niet bij, we zijn passanten. Als we emigreren naar een ander land, worden we in elk geval medeburgers van dat land, maar we blijven vreemdelingen tot we zijn geaccepteerd en ingeburgerd. Bij God zijn we huisgenoten geworden, gezinsleden, we wonen er definitief. Er is geen onderscheid bij God tussen volken en rassen en culturen. Zelfs niet tussen man en vrouw, jood of Griek, besneden of onbesneden. In Gods gezin is iedereen gelijk. Zo dicht zijn we door Jezus bij de Vader gebracht, dat alle uiterlijke kenmerken er niet meer toe doen. Gedrag, leeftijd, gewoontes of ervaring, ze doen er niet toe in Gods huis. Het enige dat telt is: je hoort erbij. Je bent bevoorrecht, bevorderd tot Gods hoogte. Je bent voor eeuwig Zijn geliefde kind.

maandag 12 juni 2017

De beste bescherming

Psalmen 17:15
‘Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.’

De eerste twee woorden van deze tekst kenmerken een tegenstelling. ‘Zij …, maar ik ..’ In deze psalm wordt David omringd door vijanden, ze wensen zijn ondergang. Maar David weet zich rechtvaardig en wil dat het beeld van God zijn gedachten vult. Zo blijf je staande temidden van boosdoeners. Jezus bleef op God gericht in Zijn leven op aarde. Mensen wilden Hem van de rotsen werpen, maar Hij keerde zich om en ging tussen hen door. Niemand kon Hem raken. Hij was rechtvaardig temidden van onrechtvaardigen. Wij zijn nu ook rechtvaardig, net als Jezus. Door Hem kunnen we ons afkeren van het kwaad en onaangeraakt weglopen. We keren ons dagelijks tot God en zien Zijn aangezicht. Hij kijkt naar ons met vreugde, Hij glimlacht ons toe en zegt: ‘Wees niet bezorgd, Ik ben met je.’ Bij het begin van de dag mogen we ons vullen met dit beeld. Wat er ook zal gebeuren deze dag, ik mag me als rechtvaardige verheugen voor Gods aangezicht en me verzadigen met Zijn beeld. Een betere bescherming is er niet.

zondag 11 juni 2017

Jezus moet centraal staan in de verkondiging

Psalmen 97:10
‘Als u van de HERE houdt, haat dan elke vorm van kwaad. God beschermt Zijn kinderen en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.’

Goddeloze invloeden zijn er volop in de wereld en helaas ook in onze kerken. Goddeloze invloeden zetten de mens centraal met zijn gedrag. De preken gaan dan over je verantwoordelijkheid en je plicht. Paulus waarschuwt er in zijn brieven ook voor: laat je niet meeslepen door die armelijke wereldgeesten, raak niet, smaak niet, roer niet aan… Wie Gods liefde heeft leren kennen, wordt veranderd in zijn denken. Hij gaat de leegte zien van de menselijke inzettingen en de rijkdom van Gods genade. Veel religieuze leringen zijn leringen van boze geesten. Ze geven mensen een schuldgevoel en pressen tot meer toewijding. Als u van de Heer houdt, heeft Gods liefde eerst jouw hart bereikt. Gods Geest doet niets anders dan Gods grootheid laten zien. Niet de mens met zijn zondige gedrag staat centraal, maar Jezus met Zijn volmaakte en volbrachte werk. Zijn volmaakte liefde is het hart van het evangelie. Dat raakt mensen en brengt verandering. God behoedt Zijn kinderen, Hij biedt bescherming tegen kwade invloeden en allerlei wind van leer. De Heilige Geest laat zien hoeveel God van je houdt. Dat moet centraal staan in de prediking en in je denken.

zaterdag 10 juni 2017

Adam of Christus

2Corintiërs 5:17
‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.’

Er bestaan maar twee scheppingen, een oude ten tijde van Adam en een nieuwe ten tijde van Jezus. Eerst maakten we deel uit van de oude schepping die in de greep van de zonde kwam en van alle mensen zondaars maakte. Maar door de wedergeboorte maken we deel uit van Gods nieuwe schepping, waardoor alle mensen vrij en rechtvaardig zijn geworden. Bij welke schepping je hoort, is dus bepalend voor je leven. Niet je gedrag, maar je geloof bepaalt of je bij de nieuwe schepping hoort. De nieuwe schepping rust op het werk van Christus. Zoals Adam bepalend was voor de oude schepping, is Christus het voor de nieuwe. Adam of Christus bepaalt hoe de kwaliteit van je leven is. Uit Adam worden slaven van de zonde geboren, uit Christus rechtvaardigen. Het is van levensbelang om voor jezelf te beslissen bij welke schepping je hoort. God biedt uit genade de nieuwe schepping aan als ons leefgebied. Het is door geloof dat we die gezegende nieuwe schepping zijn binnengegaan. Als je deel uitmaakt van Gods nieuwe schepping, is de oude definitief voorbij. Je bent dan geen zondaar meer, maar Gods zoon of dochter. Vroeger waren we net zo onrein als Adam, nu zijn we net zo rein als Christus. De schepping is bepalend.

vrijdag 9 juni 2017

Genade voor ouders en kinderen

Efeziërs 6:4
‘Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.’

Kinderen moeten veel leren en de belangrijkste plaats daarvoor is het gezin. De realiteit is echter, dat niet alle gezinnen een veilige plek bieden en dat niet alle ouders even bedreven zijn in het opvoeden. Er gaat weleens wat mis. Maar ook dat zijn lessen, zolang er maar ruimte is voor vergeving en herstel. De beste vader en opvoeder is God zelf. Hij begint ermee Zijn kinderen te leren dat Hij onvoorwaardelijk van ze houdt. Dat moet de basis zijn. Ook als ouders iets beslissen wat de kinderen niet begrijpen, moeten ze kunnen vertrouwen op de liefde van de ouders. In dat licht is deze tekst geschreven. Vaders, verbitter je kinderen niet. Weet dat ze kwetsbaar zijn en nog veel moeten leren. Leer ze ook wat genade is, onverdiende gunst, omdat je dit als ouders ook van God hebt ontvangen. Kinderen zijn niet volmaakt, ouders ook niet, maar in de genade is altijd ruimte om elkaar te vinden. En is er bitterheid ontstaan wees dan niet te groot om je fouten te erkennen tegenover elkaar. Liefde verdraagt alles en overwint alles.

donderdag 8 juni 2017

Wie jou aanvalt, komt zelf ten val

Jesaja 54:15
‘Word je toch aangevallen, het komt niet van mij. Valt iemand je aan? Het wordt zijn eigen val.’

Of je nu aangevallen wordt door mensen, of door ziekte, of door gebeurtenissen, ze komen niet van God. Wij hebben geen straf te vrezen, omdat Jezus alle straf heeft gedragen. Het veroordelen en straffen van verkeerd gedrag is voorbij. Dat is eens en voor altijd volbracht. God is niet tegen ons, Hij is nooit onze tegenstander. En Hij gebruikt ook niet de duivel om ons een lesje te leren, of om ons op te voeden. God is onze liefhebbende Vader, die ons helpt staande te blijven in de druk. Hij zegt dat ieder die ons aanvalt, zelf ten val komt. Dat kan Hij zeggen, omdat Hij alle machten en krachten heeft overwonnen en ontwapend. Aan Jezus is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. In Hem zijn we meer dan overwinnaar, want we hebben niet alleen verslagen vijanden, maar ook een zegenende Vader.

woensdag 7 juni 2017

Nooit meer alleen

Hebreeën 13:5
‘Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’

Als kind vond ik het erg als mijn beide ouders ’s avonds de deur uit moesten, terwijl ik in bed was gestopt. Ook al waren ze twee huizen verder, ik lag daar maar alleen en verlaten. Dat gevoel vergeet ik nooit. Zou je de aanwezigheid van je ouders willen ruilen voor geld? Wie maakt zich nu druk om geld, wanneer je vader in de buurt is? Hij zorgt voor je. Dat is wat de tekst van vandaag zegt: ‘Waarom zit je in de war over geld, terwijl God beloofd heeft je nooit te verlaten?’ Veel mensen denken zoals Asaf aan het eind van Psalm 73 doet. ‘Het is mij goed nabij God te blijven.’ Maar de werkelijkheid is nu, dat wij niet bij God moeten blijven, maar dat Hij bij ons blijft. Zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ook de Heer zegt bij zijn afscheid dat Hij de Trooster zal zenden, om voor eeuwig bij ons en in ons te zijn. Bezorgdheid en angst komen door verkeerd geloof. De waarheid is veel mooier dan we met onze ogen kunnen zien.

dinsdag 6 juni 2017

Ik veroordeel je niet

Johannes 8:10-11
Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Ben jij wel eens op heterdaad betrapt? Dan helpt ontkennen niet meer, er is geen rechtvaardiging, je kunt het niet meer ongedaan maken. Wat overblijft is schuld en schaamte. Dit is het probleem van ieder mens, niemand uitgezonderd. Voor mensen kunnen we nog wel iets verbergen, maar niet voor God. In die geestelijke diepte komt Jezus naar je toe en zegt: ‘Ik veroordeel je niet. Ga heen (in vrede) en zondig niet meer.’ De Farizeeërs – ook de religieuzen van onze tijd – draaien dit om. Ze zeggen dat je eerst moet stoppen met zondigen en dat er daarna vergeving is. Maar bij God is dat precies andersom. Eerst is er liefde en genade van Zijn kant en daarna mogen wij daarop reageren door niet meer te zondigen. Wanneer we toch zondigen, is er opnieuw genade, dan is er een Voorspraak bij God. Jezus reinigt ons voortdurend met Zijn bloed, zodat we voor eeuwig rein blijven in Gods ogen. Wanneer we beseffen hoe Hij ons liefheeft en alles schenkt, verdwijnt de behoefte om te zondigen. Dat is de vrucht van genade.

maandag 5 juni 2017

Vertrouwen op God maakt je rijk

Spreuken 28:25
‘Wie hebzuchtig is, ontketent ruzie, wie op de HEER vertrouwt, wordt rijk.’

In het leven van Jozef zie je de hebzucht bij de broers. Ze zijn jaloers op de positie van Jozef. In feite vertrouwen ze hun vader Jakob niet. Ze denken dat ze tekort komen. Bij Jozef zie je het tegenovergestelde. Hij deelt zijn leven mee aan zijn broers en zijn vader. Hij deelt zelfs zijn dromen met hen. Niet om op te scheppen, maar omdat hij een gever is. De hebzuchtige broers ontketenen ruzie over Jozef en over hun vader en over elkaar, terwijl Jozef rijker wordt. Niet in materiële zin, want hij werd als slaaf zelfs verraden en kwam in de gevangenis. Maar hij werd rijker van binnen. Hij vertrouwde op God, gaf niet toe aan verleidingen en werd uiteindelijk verhoogd tot onderkoning en daarmee tot redder van zijn broers, zijn vader en zijn volk. Jozef is een beeld van Jezus. Hij zocht en zoekt niet zichzelf, maar hij zoekt de verlorenen, de ontheemden, de reddelozen. Hij deelt zijn leven uit en maakt ieder rijk die op Hem vertrouwt.

zondag 4 juni 2017

De wet van Christus is liefde

Galaten 6:2,10
‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.’

Wat is de wet van Christus? Het is de wet van liefde, van onverdiende gunst, van barmhartigheid en ontferming, van vergeving en niet veroordelen. Door zo met elkaar om te gaan, is er acceptatie en insluiting in plaats van verwerping en uitsluiting. Elk mens is onvolmaakt in zijn spreken en in zijn gedrag. Je zegt dingen waar je spijt van krijgt, je doet dingen die je beter niet had kunnen doen, iedereen kent ze. De vraag is, hoe we erop reageren. Hoe ga je om met iemand die jou heeft bezeerd door zijn gedrag? De wet van Christus is dat we eerst zelf ontvangen. We hebben regelmatig nodig dat ons eigen hart weer wordt gevuld door Jezus. Mensen zijn onvolmaakt, maar Jezus is de volmaakte trooster. Hij weet als geen ander hoe afwijzing voelt, hoe smaad voelt, hoe leugens voelen. Maar met zijn liefde bedekt Hij deze dingen. Wanneer ons hart weer vastheid vindt in zijn genade, kunnen we de wet van Christus uitleven naar anderen. Dat gaat dan vanzelf, het kan niet anders, het is een wet.

zaterdag 3 juni 2017

Genade om te geven

Psalmen 37:25-26
‘Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood. De hele dag ontfermt hij zich en leent uit, en zijn nageslacht is tot zegen.’

God heeft ons rechtvaardig verklaard. Niet zomaar, maar omdat we dat zijn. We zijn gerechtvaardigd gemaakt door Jezus, door Zijn dood en opstanding. Hij werd tot zonde gemaakt en wij tot gerechtigheid. De tekst zegt dat een rechtvaardige nooit in de steek wordt gelaten en dat zijn nageslacht niet zal vervallen tot armoede. Waarom? Omdat God zich over hem heeft ontfermd. Elke rechtvaardige is door God rijk gemaakt, zodat hij zich over anderen kan ontfermen. Iedereen is rijk in alle opzichten, maar niet alle opzichten passen bij iedere persoon. Daarom mag je uitdelen van waar jij je rijk in weet. Door zo te leven, blijf je rijk. Het is heerlijk om te kunnen geven en te beseffen dat je nooit zult verarmen. Maar het is nog heerlijker als je kunt geven in het besef dat God het je mogelijk heeft gemaakt om dat te doen. In plaats van trots te zijn op je geven, ben je dankbaar dat je dit uit genade kunt doen.

vrijdag 2 juni 2017

Hij, die in u is

1Johannes 4:4
‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’

Over welke overwinning gaat het hier? Wie hebben we overwonnen en waarom? Laat ik met het laatste beginnen. We hebben overwonnen, omdat Hij die in ons is meer is. Hebben we iets gedaan voor die overwinning? Nee, we hebben iets ontvangen, of beter gezegd, iemand ontvangen. Hij die in ons is, is een persoon. En daarom hebben we hen overwonnen. In ons is de Geest uit God, die Jezus belijdt. Maar wie zijn ‘hen’, die we kennelijk hebben overwonnen? Dat zijn de wereldgeesten. De geesten in ieder die Jezus niet belijdt. De valse profeten, de valse leraren, de valse christussen. Zij belijden een leer, een systeem, een doctrine, een religie, een stelsel, wetten en regels, maar niet Christus. Deze geesten zijn niet uit God maar uit de wereld. Laat ze lekker kletsen zou ik zeggen, niet op reageren. Wij bezitten de Geest uit God, wij belijden Jezus als Heer, als ons leven. Lieve kinderen, u bent uit God. Dat is het geheim. U bent uit God. U bent Gods werk en daarom veilig. Als wereldgeesten via mensen tot je gaan spreken, belijdt dan simpel deze waarheid: ‘Ik ben uit God, dus.’

donderdag 1 juni 2017

Verzadigd van gerechtigheid

Matthëus 5:6
‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’

Het is de Heer zelf die deze woorden sprak, maar wat wordt ermee bedoeld? Het gaat hier over Gods gerechtigheid, dat wil zeggen, Gods goedkeuring. Als je rechtvaardig voor God bent, is er geen fout of gebrek meer te vinden. Als je hiernaar hongert en dorst, verlang je naar een zuiver geweten, zonder besef van kwaad. Veel mensen proberen deze status te bereiken door zich aan strenge religieuze wetten te houden. Ze proberen aan alle eisen van de wet te voldoen. Maar Jezus kwam op de aarde om ons die status te schenken, uit genade. Hij wist dat niemand zelf toereikend is om door God te worden goedgekeurd. Jezus zelf kwam de wet vervullen voor en in ons. Hij heeft dat volbracht, zodat God ons nu rechtvaardig verklaart in Hem. In Jezus hebben we gerechtigheid voor God. In Jezus zijn we goedgekeurd. Jezus zelf is onze gerechtigheid. Daar had Jezus het over toen Hij zei: ‘Want zij zullen verzadigd worden.’

woensdag 31 mei 2017

Het geheim van Paulus

Filippenzen 1:21
‘Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.’

Als ik leef, leef ik voor Jezus en als ik sterf, ga ik naar Jezus. Dat was kort samengevat het leven van Paulus. Wat die man heeft meegemaakt in de tijd na zijn bekering kun je nalezen in de Bijbel. Maar als iemand reden had om het bijltje erbij neer te gooien, was het Paulus wel. Toch deed hij dat niet, sterker nog, hij voelde zich schuldig ten opzichte van de wereld, want hij wist iets wat anderen niet wisten. Hij kende Jezus op een manier die in die tijd onbekend en ongekend was. Paulus was door God zelf ingewijd in de geheimen van de genade. Hij wist wat het was om als zondaar rechtvaardig te worden verklaard. Hij kende het geheim dat er bij God geen veroordeling meer is, omdat Jezus dat oordeel heeft gedragen, eens voor altijd. Maar Paulus kende ook de haat van religieuze mensen, die hun systemen zagen afbrokkelen en verdwijnen. Op mensen hoefde Paulus zijn vertrouwen niet te stellen, want die lieten hem regelmatig in de steek. Aan het einde van zijn leven zegt hij: ‘Ze hebben mij allemaal verlaten, maar God heeft mij niet verlaten.’ Dat is de kracht van deze tekst. Je hebt aan Jezus genoeg. Wanneer je alles kwijtraakt, heb je nog steeds genoeg, meer dan genoeg. Het is altijd winst, of je nu leeft of sterft.

dinsdag 30 mei 2017

Eet het goede en geniet

Jesaja 55:2
‘Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.’

Zou jij naar de bakker gaan als je wist dat hij je nepbrood verkocht? Zou jij je geld uitgeven voor leugens en bedrog? De duivel is een dief die jou wil beroven tot er niets meer van je over is. Hij lokt je met wat niet verzadigen kan. Je raakt verslaafd aan dat namaakvoedsel, terwijl je weet dat je gevangen bent. Hoe kom je eruit? Jezus is het antwoord. Wanneer je begint te eten van wat Hij je aanbiedt, verdwijnen je verslavingen en word je gezond. Hij komt met liefde naar je toe, reinigt je leven met zijn bloed en veroordeelt je niet. Hij geeft je Zijn Geest, zodat je verbonden bent met Zijn wijsheid. Stap voor stap leert Hij je anders te denken, anders te kijken en anders te leven. Je ziel begint op te leven en er stroomt vreugde je leven binnen. Blijf eten, blijf luisteren, blijf doen wat Jezus je leert. Vertrouw je leven aan Hem toe en begin te genieten van wat Hij je geeft.

maandag 29 mei 2017

Wees oprecht en ontvang genade

Psalmen 112:4
‘Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.’

De oprechten, wie zijn dat? Volgens de tekst wandelen ze in de duisternis. De oprechten zijn degenen die toegeven dat ze in de duisternis wandelen. Ze hebben hulp nodig van het Licht, anders blijven ze in de duisternis. Gelukkig is die hulp er ook: genadig, barmhartig en rechtvaardig. Dat zijn de eigenschappen van de Vader. God belooft zegen voor de oprechten, voor hen en voor hun nageslacht. Mooie en ware woorden over de genade van God en de onmacht van de mens om op eigen kracht rechtvaardig te zijn. Door het offer van Jezus zijn de gelovigen rechtvaardig en overgezet vanuit de duisternis in het Licht. Daarom mogen we overvloed en leven verwachten. Door het offer van Jezus leven we onder Gods goedkeuring en zegen. De duisternis ligt voorgoed achter ons. We zijn nu kinderen van het Licht, geliefd, gerechtvaardigd, gezegend.

zondag 28 mei 2017

Je hoeft God niet te smeken tot Hij geeft

Lukas 18:7
‘Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?’

Jezus vertelt het verhaal van de onrechtvaardige rechter. Een arme weduwe blijft hem dagelijks aanspreken om haar recht te doen en uiteindelijk is hij het zat en doet een uitspraak. Veel mensen zien hierin een voorbeeld van het gebedsleven, blijven aanhouden tot je krijgt wat je verlangt. Dit is een karikatuur van God en van het gebedsleven. Jezus legt in de Bergrede uit dat je niet bezorgd moet zijn zoals de wereld. Je Vader weet wat je nodig hebt. Zoek eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid – dat betekent genade – en al het andere ontvang je bovendien. Wij hoeven niet te bidden en te smeken, zoals Abraham bij Sodom. Wij hoeven niet aan te houden, zoals deze weduwe. Wij mogen gaan zitten, zoals de 5.000 in het gras en met verbazing zien waartoe God in staat is. Zou Hij die zelfs Zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Wij hoeven niet nacht en dag te roepen, God kent van verre onze gedachten. Wij mogen God dag en nacht prijzen, omdat Hij ons in Zijn onmetelijke liefde heeft uitverkoren Zijn kinderen te zijn.

zaterdag 27 mei 2017

Leef verstandig door Gods Geest

Spreuken 16:22
‘Het verstand is voor zijn bezitters een bron van leven, maar de straf voor de dwazen is hun eigen dwaasheid.’

Het verstand heeft misschien wel een verkeerde naam, want heel vaak zijn onze gedachten niet zo verstandig. Je verstand is zeker geen bron van leven, zoals deze tekst zegt. De bron van leven is Jezus. Wanneer je je gedachten afstemt op Hem, zul je vrede en vreugde ervaren. Dat is dan weer wel verstandig. Maar zonder Jezus heb je weinig aan je verstand. De menselijke inzichten worden door God afgeraden, niet op steunen, ze zijn niet diep genoeg. Het is Gods Geest die de diepten van Gods hart laat zien. Jezus werd door die Geest geleid en Hij laat ons het Vaderhart zien. Het beste wat je doen kan als christen is je verstand laten meewerken met de Geest. Je verstand wil graag redeneren, conclusies trekken, afwegen, maar dat schakel je gewoon uit, niet doen dus. De Geest leidt je altijd in de waarheid, dus discussie is niet nodig. De Geest laat je altijd Gods glorie zien, dus geen weerstand bieden. Gewoon lekker meebewegen met de Geest, dat is het verstandigste wat je kan doen. Dat is leven.

vrijdag 26 mei 2017

De eeuwige Trooster

2Corintiërs 1:3-4
‘Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.’

Is het niet opmerkelijk dat de Heilige Geest de Trooster wordt genoemd? God is een eeuwige Trooster, maar is er dan ook eeuwig verdriet? Nee, Gods troosten is heel iets anders dan wat wij troosten noemen. In het verhaal van Job komen zijn vrienden troosten door hun mening te geven, door te zwijgen, door te zoeken naar oorzaken, door redeneringen. Daar heeft Job niets aan. Maar dan komt God zelf en de ogen van Job gaan open. De Trooster kwam langs om hem nieuwe, eeuwige waarheden te laten zien. Hierdoor werd Job getroost en hij zei: ‘Nu ken ik U van aangezicht tot aangezicht.’ Jezus zegt tegen zijn discipelen: ‘Wanneer de Trooster komt, zal Hij van Mij getuigen.’ De Trooster laat Gods hart zien, dat is Gods manier van troosten. Iedereen moet Gods hart kennen. Zo werd ook Jezus zelf getroost toen Hij dreigde te bezwijken voor de kruisiging. Zo werd Hij gesterkt in de woestijn. Troosten is niet meehuilen, klagen zoals de klaagvrouwen, die werden door Jezus weggestuurd. Troosten is wijzen op Gods hart, wijzen op Gods beloftes, het delen van Gods waarheid. Met die troost worden we getroost en mogen we anderen troosten.