dinsdag 17 oktober 2017

Zie de verandering

2Corintiërs 4:2
‘.. maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God.’

Paulus heeft zijn oude wettische leven achter zich gelaten, het had hem niets opgeleverd. Zijn ogen waren erdoor verblind, zodat hij Christus niet kon zien. Maar nu hij beter weet, omdat Jezus hem vergeven heeft en met liefde vervuld, wil hij niets anders dan leven voor en door Christus. In de druk, ja, maar niet in het nauw. Om raad verlegen, ja, maar niet radeloos. Het nieuwe leven gaat niet over gedrag, maar over Gods liefde. Het nieuwe leven is Christus en dat ga je aan me merken, is wat hij schrijft. Genade klinkt als een vrijbrief om te zondigen zonder gevolgen, maar Paulus zegt, kijk naar mij. Kijk naar de verandering, kijk naar de vruchten van Gods liefde in mijn leven en laat je daardoor overtuigen. In onze tijd zouden we zeggen: what you see, is what you get. Maar dan moet je vooral naar Jezus kijken.

maandag 16 oktober 2017

De vrucht van Gods liefde

1Petrus 4:10
‘Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.’

Van de liefde wordt gezegd, dat zij zichzelf niet zoekt, maar onbaatzuchtig is, niet jaloers of kwaadaardig. Het is Gods eigen liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Die liefde wil zich laten zien, laten voelen en laten merken. In Christus zijn we allemaal gelijk, maar als mens hebben we interesses en kwaliteiten, talenten en mogelijkheden die een ander niet heeft. Het is allemaal genade die we mogen beheren en gebruiken. Dient elkaar, schrijft Petrus hier, niet in eigen kracht, niet verplicht, maar als vrucht van Gods liefde en genade. Paulus schrijft ergens anders, dat als die liefde aanwezig is en overvloedig wordt, het niemand zonder vrucht zal laten. Hoe meer we vervuld raken van genadebesef, hoe meer het naar de ander een uitwerking zal hebben ten goede. Het is de vrucht van het zaad dat God heeft geplant.

zondag 15 oktober 2017

Zaai wat je wil oogsten

Matthëus 7:12
‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.’

De wereld zegt: ‘Wat gij NIET wilt dat u geschied, doe dat ook een ander NIET.’ Het gaat hier over GEEN actie, niets doen. Jezus legt het precies andersom uit en zegt: ‘DOE wat je wilt dat een ander jou zal DOEN.’ Het initiatief ligt bij jou. Jezus legt hiermee opnieuw het principe uit van zaaien en oogsten. Hoe kan je het negatieve doorbreken? Door het te negeren? Nee, Jezus gaf alle haat en beschuldiging over aan Zijn Vader, die rechtvaardig oordeelt. Zelf reageerde Hij met liefde en genade. Soms kwamen zijn woorden hard over bij Farizeeërs en Schriftgeleerden, maar dat kwam omdat ze zelfgericht leefden. Dan kun je weinig waarheid verdragen, zelfs als ze met liefde wordt gesproken. Wie in Gods liefde wandelt, heeft de goedkeuring van mensen niet nodig. Je krijgt je bevestiging van Vader zelf. Je bent geliefd bij Hem. Daarom kun je liefde zaaien. Hoe meer je beseft wie je bent in Christus, hoe meer je een ander kunt behandelen, zoals de Vader jou behandelt.

zaterdag 14 oktober 2017

Spreken heeft kracht

Spreuken 13:3
‘Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.’

Met je mond kun je heel wat in beweging brengen. Jacobus vergelijkt de tong met het roer van een schip. Het is een klein onderdeel maar bestuurt het hele schip. Wat je spreekt, komt ergens vandaan. Is het een opwelling, een voorbereide actie, een uiting van emotie? Wat het ook is, het is verbonden met je hart, met je leven. Alles wat je spreekt heeft gevolgen, het is als het zaaien van zaad, er komt daarna een oogst. Het spreekwoord zegt: wie wind zaait, zal storm oogsten. De oogst is altijd groter dan het zaaigoed. Door je bewust te zijn van wat je zegt, of juist niet zegt, geef je richting aan je leven en aan dat van anderen. Jezus sprak niet zo lang, maar als Hij wat zei, zat het vol kracht, vol waarheid en vol liefde. Zijn spreken was veelzeggend, maar zijn zwijgen ook. Jezus zweeg onder zijn veroordeling, maar sprak liefdevol tegen veroordeelden, de overspelige vrouw, de Samaritaanse bij de put, Zacheüs in de boom, de moordenaar aan het kruis, en ook tegen jou en mij.

vrijdag 13 oktober 2017

Wij leven omdat Jezus is opgestaan

Romeinen 6:9
‘.. daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.’

Jezus heeft zich vrijwillig in de dood begeven. Hij werd er niet toe gedwongen. Tijdens Zijn leven op aarde liet Hij zien sterker te zijn dan de dood. Door Zijn woord moest de dood wijken uit het dochtertje van Jaïrus en door Zijn woord moest de dood Lazarus weer loslaten uit het graf. Jezus is het leven en Hij bezit leven van een onvernietigbare soort. Maar aan het kruis gaf Hij zich over aan de dood, Hij legde Zijn leven af voor ons, zodat wij de dood nooit zouden hoeven smaken. ‘Wie in Mij gelooft, zal leven’, sprak Hij. Jezus gaf zich eenmaal voor altijd als offerlam over aan de dood. Maar na drie dagen liet Hij zien, dat Hij geen gevangene was van de dood of het dodenrijk, maar bevrijder van ieder die door de dood werd vastgehouden. Opgestaan voor eeuwig, leven wij voor eeuwig met Hem. De dood voert geen heerschappij meer over Hem en dus ook niet meer over ons. We zijn bevrijd uit de macht van zonde, ziekte en dood. We hebben een andere Heer gekregen. We dienen nu het leven, omdat Hij leeft.

donderdag 12 oktober 2017

Leven onder Gods goedkeuring

Romeinen 5:21
‘.. opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.’

De zonde heerste op aarde als koning over ieder mens in het land De Dood. Dat land wordt gekenmerkt door goed en kwaad. In het land De Dood probeert iedereen goed te leven en het kwaad na te laten. In dat land De Dood wordt voortdurend geoordeeld en veroordeeld. Maar of je nu goed deed of kwaad, je bleef in dat land De Dood gevangen als slaaf van de zonde. Maar toen kwam Jezus en Hij bevrijdde ieder die dat wilde (en wil) uit dat vreselijke land De Dood. Hij had een nieuw land Rechtvaardigheid en daarin gelden heel andere wetten. Het gaat daar niet over goed en kwaad, maar over leven en overvloed. In dat land heerst niet de zonde maar de genade. Er wordt niemand beoordeeld of veroordeeld, want iedereen is in dat land gelijk. Dat komt door Jezus Christus, Hij heeft alle bewoners gerechtvaardigd. In dat land heerst vrede en er is vreugde, niemand is bezorgd, want alles is beschikbaar gesteld door de Koning zelf. Wat een verschil of je in het Land De Dood woont of in het land Rechtvaardigheid. Een verschil tussen dood en leven. Hoe je in dat land komt? Door te geloven dat Jezus het verlossingswerk heeft volbracht. Dat je schuld en al je zonden voorgoed zijn weggedaan en dat je nu voor eeuwig leeft onder Gods goedkeuring.

woensdag 11 oktober 2017

Leef uit Gods wijsheid

Spreuken 14:29
‘Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.’

Jezus is Gods wijsheid. Hij laat zien hoe God denkt en handelt en dat is totaal tegengesteld aan de wereldse wijsheid. De vraag is dus: door welke wijsheid laat je je leiden? Als je in Gods wijsheid staat, ben je in de rust en straalt er rust van je uit. De vrede van God die alle gedachten (dus ook zorgen) te boven gaat, regeert in je hart. Je hoeft je geduld niet te verliezen, want God zal voor je zorgen en een uitkomst geven, die niet uit onze wijsheid voortkomt. Mensen zeggen wel eens: ‘Je moet toch ook je verstand gebruiken?’ Zeker, en dat doe je het best door je te richten op Gods wijsheid, Jezus. Dwaze mensen zeggen: ‘Er is geen God.’ Daarom kennen ze Gods wijsheid ook niet. Ze hebben geen rust, maar onrust. Ze zijn kortaangebonden als ze hun zin niet krijgen. Wie in Gods wijsheid leeft, weet dat hij veel meer krijgt dan hij zelf kan bedenken. Zijn vertrouwen is op God gericht. Zo iemand heeft veel inzicht en leeft in vrede.

dinsdag 10 oktober 2017

Roemen in Gods genade

Romeinen 5:2
‘.. door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.’

Jezus heeft voor ons de genadeweg geopend aan het kruis. Toen scheurde de voorhang in de tempel open en werd het voor zondaren toegestaan God vrijmoedig te naderen. De zondaar stierf mee aan het kruis en is opgestaan met Christus als nieuwe schepping, als zoon en dochter van God. Het is door het werk van Jezus dat we roemen in de genade, dat we erin staan en bewegen. Onze hoop is Gods heerlijkheid te zien in alle delen van ons leven. Niet later, maar nu al. Die hoop hebben we elke dag. Omdat we in de genade staan, mogen we Gods heerlijkheid verwachten in onze dagelijkse situaties. We roemen in Gods genade, Hij is onze bron, Hij is ons leven en onze voorziening. Alle eer is voor Hem die ons dagelijks liefheeft en zegent, omdat we Zijn geliefde kinderen zijn geworden door Jezus. Probeer geen genade te verdienen, want dat kan niet. Besef dat je er door Jezus middenin staat en dat blijft zo.

maandag 9 oktober 2017

Gods liefde geeft zegen

Psalmen 44:3
‘Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen hadt,’

Elke stap die het volk Israël in het land Kanaän zou zetten, moest een stap van geloof zijn. Geloof in Gods belofte, dat Hij hen het land had gegeven. Het was nog niet in hun bezit, maar het was hen wel geschonken. Dat klinkt tegenstrijdig, maar zo werkt geloof. God heeft in Christus alles geschonken, vergeving, verlossing, bevrijding, genezing, zegen, leven en overvloed. De stappen die we zetten in dat gebied, moeten stappen van geloof zijn. Niet onze inspanning, maar Gods inspanning heeft ons dat alles geschonken. De regel uit deze Psalm zegt het zo prachtig: Ik heb het jullie geschonken, omdat Ik van je houdt. Dat is de enige reden voor genade. God zegent ons niet om onze daden, zelfs niet de daden van geloof, maar Hij zegent ons omdat Hij van ons houdt. Je kunt onder alle omstandigheden zeggen: God houdt van mij, daarom word ik gezegend.

zondag 8 oktober 2017

Jezus blijft dezelfde

Openbaring 1:17
‘En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste,’

Johannes ziet Jezus in al Zijn glorie en valt als dood voor Zijn voeten. Ik denk dat de aanblik van God zo overweldigend is, dat we zelf in het niet vallen, letterlijk, en niet kunnen bevatten dat Hij ons liefheeft. Maar Jezus legt Zijn hand zegenend en geruststellend op Johannes en ook op ons. Hij zegt: ‘Ik ben niet een ander geworden nu Ik verheerlijkt ben. Ik ben nog steeds de goede herder, de trouwe vriend, de barmhartige hogepriester die voor jou is en niet tegen jou.’ Jezus is de eerste en de laatste, het begin en het einde, de oorsprong en het doel. In Hem heeft God zich aan de aarde geopenbaard als een liefhebbende Vader. Maar ook in de hemel zal Hij dezelfde zijn. Hij zet ons overeind op onze voeten en we mogen Hem zien, Hem aanraken, zonder angst voor de dood. Wanneer je jezelf te gering, te slecht, of te onbetrouwbaar vindt om in Zijn nabijheid te komen, dan is dat een ontkenning van Zijn liefde. Wees niet bevreesd, maar verwonder je over Zijn liefde en genade en aanbid Hem die jou liefheeft.

zaterdag 7 oktober 2017

Laat je leiden

Numeri 9:22
‘Wanneer de wolk langere tijd op de tabernakel rustte, hetzij twee dagen, een maand of nog langer, dan bleven de Israëlieten gelegerd en braken niet op; eerst, als zij optrok, braken zij op.’

Geleid worden door een wolk, het is haast te wonderlijk om te geloven. Maar het volk Israël was gewend aan de zichtbare tegenwoordigheid van God. De wolk was er om hen te leiden door de woestijn. De wolk gaf schaduw in de hitte van de dag en ’s nachts veranderde hij in een vuurkolom om het volk te beschermen tegen de kou van de nacht. Soms bleef de wolk stilstaan, dan reageerde het volk door ook stil te staan. Ging de wolk bewegen, dan bewoog het volk mee. De wolk was de leidsman. Wij bidden vaak: ‘Ga met ons mee, o God’, maar is dat wel een goed gebed? Moeten we het niet omdraaien en zeggen: ‘Wijst U maar de weg, Heer.’ Je leven laten leiden door Gods Geest brengt je voorspoed en zegen. Niet altijd op de manier die je verwacht, meestal niet, maar wel zo zeker als de liefde en de trouw van God. Zichtbaar of onzichtbaar, laat Hem je leven leiden.

vrijdag 6 oktober 2017

God verlaat je nooit

Nehemia 9:19
‘..hebt Gij toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten. De wolkkolom week niet van boven hen des daags, om hen op de weg te leiden, noch de vuurkolom des nachts, om hun op de weg die zij gingen, licht te geven.’

Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goedheid en trouw. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw. God verlaat je niet omdat je een fout maakt. God verlaat je niet als je dwaalt. God verlaat je niet als je Hem ontrouw bent. God is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Toen het volk Israël dwaalde in de woestijn, was dat wegens hun ongeloof ten opzichte van God. Ze durfden het land niet in vanwege de bewoners. Ze waren te groot en te sterk in hun ogen. Maar God liet hen niet in de steek. Hij ging die veertig jaar met hen mee. Elke dag was er schaduw tegen de hitte en bescherming tegen de kou. Het is Gods liefde en genade dat we niet zijn omgekomen. Het is Zijn goedheid dat we elke dag worden gezegend met overvloed. Door het offer van Christus zijn we voor altijd naar God toegetrokken, een met Hem geworden. Door Gods trouw is dat voor eeuwig.

donderdag 5 oktober 2017

Het werk dat God verricht

Micha 5:13
‘Ik zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het werk uwer handen.’

Micha profeteert tegen zijn tijdgenoten over de grote verlossing die God gaat geven. Verlost van alle vijanden zullen ze rust hebben en in vrede leven. Het mooie in deze profetie is, dat God het zelf zal uitvoeren. Hij gaat de gesneden beelden en gewijde stenen – symbolen van de menselijke manieren om God te behagen, uitroeien. Ze zijn niet meer van nut, nooit geweest trouwens. Gij zult u niet meer neerbuigen voor het werk van uw handen. Dat is geen opdracht, maar het gevolg van Gods verlossing. Wanneer God Zijn genade heeft geopenbaard, vallen alle menselijke inspanningen in het niet. Wat een prachtig vooruitzicht en het goede nieuws is, dat die tijd is aangebroken. Nog niet voor Israël, omdat ze nog onder de sluier van de wet leven, maar wel voor ieder die beseft dat er een nieuwe werkelijkheid is gekomen door het bloed van Jezus. Voor Hem alleen buigen we neer en nooit meer voor het religieuze werk van onze handen.

woensdag 4 oktober 2017

Gods liefde geeft kracht

Mattheüs 19:6
‘Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.’

Man en vrouw zijn door God samengevoegd tot een mens. Maar voordat het zover was, werd de vrouw uit Adam geformeerd. Je zou kunnen zeggen dat God daarna de eenheid herstelde. Zo is het ook met Christus en de Gemeente, Zijn bruid. De Gemeente is uit Christus voortgekomen, uit Hem geboren, om vervolgens met Hem een onlosmakelijke eenheid te vormen. Niemand kan dat scheiden. Het is een liefdesrelatie die aan Gods kant begonnen is. Een menselijk huwelijk mag hier een afstraling van zijn. Een perfecte eenheid op basis van Gods liefde. Dat kan alleen bestaan als God de bron van liefde is en niet wordt vervangen door menselijke liefde. Menselijke liefde schiet tekort als het erop aan komt. Die heeft te weinig verdraagzaamheid, te weinig geduld, te weinig onbaatzuchtigheid. Daarom is het onmenselijk van een huwelijk te eisen dat het blijft bestaan, zonder dat er Goddelijke liefde wordt gekend. Aan de andere kant is de Goddelijke liefde zo krachtig, dat zelfs moeilijke tijden daarmee kunnen worden doorstaan. Het gaat dus om Gods liefde, daar vloeit alles uit voort.

dinsdag 3 oktober 2017

De bron van liefde

Markus 13:10
‘En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.’

Dit zinnetje is uit een gesprek dat Jezus heeft met enkele discipelen over wat er nog zal gebeuren op aarde. Hij heeft het over rampen, aardbevingen, oorlogen, opstand, vervolging. En midden in dit alles dat zinnetje. Maar eerst moet aan alle volken het evangelie worden gepredikt. Maar over welk evangelie hebben we het dan? Dat er middenin alle ellende op aarde goed nieuws is. God heeft de wereld lief, nog steeds, en heeft alle schuld vergeven. Wie dit evangelie aanneemt met geloof, zal behouden worden. Dat betekent niet dat alle ellende je niet kan treffen, maar wel dat in dit alles God je bron van liefde is. Hij houdt je op de been en zal voor de uitkomst zorgen. zoals een vader die zich ontfermt over zijn kinderen. De wereld wordt niet steeds beter, maar steeds gewelddadiger. Het zijn tekenen van de komst van Christus, maar het einde is het nog niet. Laat je niet verontrusten, maar blijf Gods liefde ontvangen en doorgeven.

maandag 2 oktober 2017

Instemming of afwijzing

Lukas 4:22
‘En allen betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden van genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef?’

Allen betuigden hun instemming met Hem en allen verwonderden zich over de woorden van genade, maar een paar minuten later wilden diezelfde mensen Hem van de rotsen werpen, omdat ze zich beledigd voelden. Jezus wees eerst op Gods genade en daarna op het ongeloof van de mensen. Het eerste werd met instemming begroet, maar het tweede veroorzaakte grote boosheid. Mensen doen zo graag hun best voor God. Mensen doen het zo graag goed. Maar de werkelijkheid is, dat dat nooit voldoen kan aan Gods eis van volmaaktheid. Er was voortdurende aanbidding en heiligheid in de tempel, maar de voorhang bleef gesloten, tot Jezus aan het kruis Zijn leven gaf voor een verloren wereld. Stop met proberen God te behagen door je gedrag, geloof niet langer in je eigen vermogen heilig te leven. Ga in plaats daarvan genieten van Gods volheid die jou uit genade geschonken is. Voor jou is Jezus gekomen, om voor jou en in jou te doen wat je zelf niet kan. Laat Jezus je leven, je gerechtigheid en je heiligheid zijn.

zondag 1 oktober 2017

Wie is je Heer?

Judas 1:4
‘Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.’

Genade is geen bandeloosheid, het is geen vrijbrief voor een goddeloos leven. Ook al zijn al onze zonden vergeven, het betekent niet dat we zomaar de werken van de boze gaan doen. We hebben een andere Heer. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. We zijn verlost uit de macht van de zonde, niet langer in slavernij. We zijn bevrijd om vrij te zijn, maar die vrijheid moeten we niet misbruiken. Wie is je Heer, dat is de vraag, in wiens dienst sta je? Dien je de zonde of leef je voor de eer van Jezus. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zal je een weg wijzen uit verslaving en verslagenheid. Hij is je kracht en je leven. Door te beseffen dat Hij je Heer en je bevrijder is, mag je weten dat je vrij bent en dat de verandering is begonnen. Probeer niet volmaakt te worden, maar besef dat je in Christus volmaakt bent.

zaterdag 30 september 2017

Maar gij ziet Mij

Johannes 14:19
‘Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven.’

Vroeger speelden we als kind het spelletje ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’, maar uiteindelijk zag de ander het dan ook. In dit geval zegt Jezus dat alleen degenen die leven Hem kunnen zien. De wereld leeft dus niet, zij zijn voor wat God betreft nog in de dood. Geestelijk dood ben je als je Jezus niet ziet. Wanneer je ogen opengaan, zie je Jezus in al Zijn glorie en luister en begin je ook zelf te leven. Daar draait het om in het leven, dat je ogen gericht zijn op Jezus. Wanneer er een probleem opdoemt, zie jij Jezus. Hij gaat voor je zorgen, wees niet bevreesd. Wanneer je geen uitkomst ziet, blijven je ogen gericht op Jezus, want Hij leeft en jij zult leven. De dood zal je niet meer in zijn greep krijgen, daar ben je voor altijd uit verlost. De dood is verslonden door het leven, omdat Jezus leeft en ook voor jou uit de dood is opgestaan.

vrijdag 29 september 2017

Door Jezus wordt het licht

Job 24:13
‘Anderen behoren tot de vijanden van het licht, zij kennen zijn wegen niet en blijven niet op zijn paden.’

Job beschrijft hier de boeven en rovers die zich in het donker van de nacht veilig voelen. Maar ook geestelijk kun je in de nacht terechtgekomen zijn. De apostel Johannes schrijft dat het licht in de wereld komende was toen Jezus zich openbaarde, maar dat zijn tijdgenoten de duisternis liever hadden dan het licht. Jezus liep rond, weldoende en zegenende, maar de geestelijke elite keerde zich tegen Hem. Hij paste niet in hun traditie. Je kan een vijand van het licht zijn, terwijl je denkt dat je God dient. Paulus was zo iemand, tot hij letterlijk het licht ontmoette op de weg naar Damascus. Hij veranderde totaal van vijand van het licht tot vertegenwoordiger van het licht. Zo moet het gaan. Jezus kwam om te verlossen en te herstellen. Hij veroordeelt de duisternis niet, maar brengt het licht. Elke volgeling van Jezus, elk kind van God, is in het licht gebracht en leeft als kind van het licht. Het licht is in de wereld gekomen en steeds meer zal de duisternis verdwijnen, ook uit ons eigen leven. Niet door eigen kracht, maar door de kracht van het licht zal de duisternis verdwijnen.

donderdag 28 september 2017

Niet langer blind

Jesaja 42:16
‘En Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik niet zal nalaten.’

Jezus noemde de Farizeeërs blinde leidslieden. Ze kenden Gods genade niet, ze dachten dat het ging om het houden van de wet in plaats van leven uit Gods goedheid. Doen, doen, doen, goede werken, betere werken, nog betere werken. Maar het omzien naar mensen in nood, de barmhartigheid, ontbrak. Jezus is gekomen om de ogen van blinden te openen voor Gods waarheid, vergeving uit liefde in plaats van verdienste. Genade in plaats van wetten en regels. Het zijn paden die zij niet kenden en ook vandaag dwalen nog veel gelovigen op het pad van de Farizeeërs. Jezus heeft een weg geopend die niemand door zijn goede gedrag kon openen. De voorhang scheurde open door het kruis, niet door de priesterdienst. De weg waarop Jezus ons brengen wil is de weg van Gods liefde en genade. Het is een weg zonder voorwaarden. God stelt geen eisen om op die weg te komen. Het enige wat God vraagt is te geloven in Hem die hen van hun blindheid verlost.

woensdag 27 september 2017

Wij zien Jezus

Hebreeën 2:9
‘.. maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.’

Maar wij zien Jezus … met eer en heerlijkheid gekroond. Dat schrijft Paulus, maar wat zien de anderen dan en wie zijn zij? Die anderen zijn degenen die nog niet hebben gezien dat Jezus voor ieder de dood heeft gesmaakt. Jezus is door de dood gegaan om ons voor eeuwig te bevrijden van de last van zonde en dood. Door de genade van God zijn we voor eeuwig behouden en wordt ons leven hersteld. Wij zien Jezus, zittend op de troon en bekleed met alle macht en glorie. Wij zien de overwinnaar die de duivel heeft overwonnen en ontwapend, de dood jaagt nu geen angst meer aan. De anderen zien Jezus als een mens van goede bedoelingen, maar die het uiteindelijk ook niet heeft gered, eigenlijk een mislukkeling. Sommigen noemen Hem een bedrieger en leugenaar, omdat Hij zich aan God gelijk stelde. Veel gelovigen gaan nog gebukt onder een zondelast, terwijl Jezus die allang heeft verzoend en weggedaan. Wat zou het een glorie betekenen voor de Kerk als alle christenen Jezus zagen zoals Paulus Hem ziet, met eer en heerlijkheid gekroond. Het is volbracht.

dinsdag 26 september 2017

Voor of tegen genade

Handelingen 4:18
‘En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus.’

Is het niet wonderlijk dat het niet de wereld is, maar de religie die de naam van Jezus verbiedt te gebruiken? De gevestigde religieuze opvattingen, de traditie, gaan boven de nieuwe door God geopenbaarde waarheid. Jezus openbaarde Gods liefde voor onvolmaakte mensen, maar de religie wil dat onvolmaakte mensen beter hun best doen zich aan de regels te houden. De wet is immers ook door God gegeven? Er is in geestelijk opzicht nog steeds een strijd gaande tussen de volgelingen van Jezus die uit genade leven en de religieuze volhouders die denken dat ze met hun inspanningen God kunnen behagen. Het is de oude strijd tussen Hagar en Sara, tussen slaven en vrijen. De naam van Jezus staat voor vrijheid en herstel uit genade. De naam van Mozes staat voor orde en regel uit verplichting. De wereld kijkt ernaar en verbaast zich. Het waren de religieuzen die zich moesten bekeren, niet de wereld. Nog steeds staan de wettische verplichtingen het kennen van Jezus in de weg, maar nog steeds is er in de genade voor iedereen ruimte om in de naam van Jezus acceptatie en herstel te vinden.

maandag 25 september 2017

Buiten de genade

Galaten 5:4
‘Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.’

Wanneer je aan christenen vraagt wat hen los kan maken van Christus, zullen ze waarschijnlijk zonde noemen als oorzaak. Maar zonde is voor God geen issue meer, dat is opgelost. Jezus heeft alle zonden van de wereld weggenomen. Wat de zonde betreft zijn we voor altijd rein en geheiligd. Wat kan ons dan van Jezus scheiden? Het teruggaan naar de wet. Teruggaan naar het oude verbond, betekent dat je de scheiding tussen God en mensen weer herstelt. De voorhangsel die scheurde toen Jezus zijn lichaam gaf aan het kruis, wordt door de wet weer aangebracht. Je gaat terug in de tijd en dat plaatst je weer onder Gods oordeel. Je hebt geen deel aan Christus als je door de wet gerechtigheid zoekt. Gods gerechtigheid is een geschenk, je kunt en mag er niet voor werken. De wet is heilig en goed, maar dat is geen reden om er naar terug te grijpen. God heeft het oude wetsverbond voor verouderd verklaard omdat het onvolmaakt was. Het nieuwe verbond in het bloed van Christus zet je in een relatie met God op basis van liefde. Gods liefde voor zondaren en niet andersom. Genade gaat van God uit en die kun je alleen maar ontvangen, niet verdienen.

zondag 24 september 2017

God is met ons

Exodus 33:16
‘Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn.’

Vroeger hadden we de gulden als munteenheid en op de rand ervan stond de tekst ‘God zij met ons’ gegraveerd. Onze ouders vonden het nog heel normaal om dat op de munt te zetten. Als wij op de euro een tekst mochten zetten, zou het zijn ‘God is met ons’, daar zijn we zeker van, omdat Jezus het heeft gezegd. Zie Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Daaraan weten we dat we genade hebben gevonden in Gods ogen. Er is geen enkele belemmering meer voor God, om niet met ons te zijn. Het volbrachte werk van Jezus, Zijn ene volmaakte offer, is zo krachtig, dat Hij voor altijd de scheiding heeft weggenomen. Door het bloed van Jezus is er geen veroordeling meer voor wie gelooft. God is met ons en dat maakt ons anders dan degenen die zonder God leven. We zijn niet beter dan de rest, maar wel bevoorrecht. We leven in het besef dat God met ons is.

zaterdag 23 september 2017

Een prachtige bestemming

Johannes 15:16
‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.’

Dit ziet eruit als een bevel en dat is het absoluut niet. Het gaat om het woordje ‘tithemi’ dat vertaald is met ‘opgedragen’ en dat is een misleidende vertaling. Andere vertalingen zeggen ‘uitgekozen’, ‘ertoe bestemd’, ‘uitverkoren’ en daarmee is het geen opdracht, maar een geweldige belofte. Jezus zegt: ‘Ik heb jullie ertoe bestemd zo te leven, dat de vrucht die jullie leven voortbrengt van God de Vader komt en eeuwig is.’ Kortgezegd: ‘Jullie zijn bofkonten.’ Het woordje ‘tithemi’ heeft ook de betekenis van apart zetten. Niet klaar voor de start, maar klaar voor de groei. Jezus zegt eigenlijk, dat zijn discipelen speciaal zaad zijn, zorgvuldig geselecteerd en uitgekozen, om een bijzondere oogst te geven. ‘Het leven van God de Vader zal uit jullie gaan stromen en blijvende vrucht geven. Jullie hebben dat niet zelf bedacht, maar Ik heb jullie daarvoor gekozen en klaargemaakt. Je bent nu neergelegd in de aarde en let eens op wat een bijzondere vrucht er tevoorschijn zal komen. Jullie leven met God zal zo vanzelfsprekend worden, dat alles wat je zegt zal gebeuren. Je zal net zo leven als Ik.’ Geen opdracht dus, maar een prachtige belofte en bestemming.

vrijdag 22 september 2017

Jezus heeft ons vrijgekocht

Romeinen 9:33
‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

God heeft een steen neergelegd in Sion, dat is in het hemelse Jeruzalem, niet het aardse volgens Galaten 4:22-26. Dat hemelse Jeruzalem is vrij. Dat betekent dat we uit genade leven en niet vanuit de wet. Wie dat laatste doet, zal struikelen en zich stoten en zich ergeren en zich afkeren. Dat is wat we in veel kerken zien gebeuren. De kinderen van God, door Jezus vrijgekocht uit de slavernij van de zonde, worden weer onder het juk van de wet geplaatst. Ze moeten presteren en zich toewijden en proberen zo goed als ze kunnen de wet na te leven, om Gods goedkeuring weg te dragen. Het gevolg is dat de kerk gemeden wordt, het is een plaats geworden waar mensen zich stoten, waar ze worden veroordeeld en te licht bevonden. En dat terwijl er al die tijd een kostbare steen ligt in Sion – Jezus – die ons goedkeurt en liefheeft en zegt, dat Hij ons nooit zal veroordelen en dat we aangenaam zijn en volmaakt in Hem. Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.

donderdag 21 september 2017

Je hebt het al

1Corintiërs 15:46
‘Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.’

De eerste mens Adam was uit de aarde en al zijn nakomelingen waren dus aards en zwak door de zonde. De tweede mens Jezus is uit de hemel en al zijn nakomelingen zijn hemels en sterk, omdat ze de Geest en het leven van God bezitten. Onze aardse afkomst bezitten we nog steeds, maar we leven uit de hemelse. Dat kan wel eens tot verwarring leiden. We denken dan dat we onze aardse afkomst moeten veranderen, dat we moeten vechten tegen onze aardse natuur en gewoontes, maar dat is niet wat God wil. Hij wil dat we beseffen dat het hemelse na het aardse komt. Dus zeur en treur niet over je aardse afkomst, maar verheug je en wees blij met je hemelse. Jezus heeft afgerekend met je aardse zonden en Hij heeft je Zijn hemelse leven geschonken. Je hoeft niet te wachten tot na je dood om het hemelse leven te ontvangen, je hebt het al.

woensdag 20 september 2017

Liefde en trouw

Spreuken 3:3-4
‘Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.’

Het woordje ‘dan’ duidt op een voorwaarde om Gods goedkeuring te verwerven. Maar aan de genade zijn geen voorwaarden verbonden, behalve dan dat je ze aanvaardt. De liefde en trouw die hier worden bedoeld zijn niet de onze. De ‘liefde en trouw’ waardoor we Gods goedkeuring ontvangen zijn van Jezus. Het gaat over Hem in wie we voor God welbehaaglijk zijn. We zijn aangenaam in de Geliefde gemaakt. Als het om onze liefde en trouw zou gaan, zag het er beroerd voor ons uit. Maar nu het gaat om Jezus, is Gods goedkeuring een zekerheid. Leven vanuit het besef dat we door Jezus Gods goedkeuring wegdragen, brengt ons in de rust. Liefde en trouw zijn een geschenk van een liefhebbende Vader aan zijn kinderen. Je mag Gods goedkeuring als een sierlijk kleed met je meedragen. Wanneer je je bewust bent van Gods liefde en trouw, word je aangenaam gezelschap voor God en mensen.

dinsdag 19 september 2017

Liefde verandert mensen

Spreuken 18:8
‘De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op, als een lekkernij die de buik verzadigt.’

Roddel en achterklap zijn lekkere hapjes voor ons vlees, maar de Geest gruwt ervan. Met roddel en kwaadsprekerij haal je een ander naar beneden en dat is niet wat God wil. God wil mensen opheffen en vertellen hoe mooi ze zijn. Het is een list van de boze om mensen aan te zetten tot roddel. We moeten dat afleren. God roept ons op om alles te bedenken wat lieflijk en welluidend is, wat lof heet en eer verdient. Als we op Jezus willen lijken, zal ons hart met liefde gevuld moeten zijn. Jezus kwam niet om te veroordelen maar om te redden. Hij deed nooit mee aan roddel en geklets, integendeel, Hij ging eten met mensen over wie werd geroddeld. Hij ging het huis binnen van mensen waarover men kwaad sprak. Hij zegende de vervloekten en ontfermde zich over de ontheemden. Zo liet Hij Gods hart zien en zo werd de wereld herinnerd aan hoe het hoort te zijn. De houding van Jezus raakte mensen in hun hart op een positieve manier. Ze werden geraakt en veranderd door Gods liefde.

maandag 18 september 2017

De kern van ons bestaan

2Corintiërs 1:12
‘Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u.’

Als je oud bent geworden en terugkijkt op je leven, heb je misschien de neiging om jezelf te veroordelen. Je hebt zoveel dingen gedaan, die je niet had willen doen. Of kansen laten liggen, die je achteraf had moeten grijpen. Paulus doet dat niet, hij is niet zo met zichzelf bezig. Zijn focus is Christus en Gods genade in zijn leven. In heiligheid en reinheid Gods, dat zijn de woorden waarmee hij zijn leven kenmerkt. Hij noemt het de genade van God. Paulus heeft geleefd in het volle besef van wie hij was – een vervolger en moordenaar, ondanks zijn religieuze uitmuntendheid - , maar veel meer van wie hij is in Christus. Gods gerechtigheid en heiligheid, Gods reinheid en zuiverheid zijn hem geschonken uit genade. Daaruit leefde en arbeidde hij. Zo heeft hij in de wereld verkeerd. Is dat niet de kern van ons bestaan, dat we Jezus kennen en zijn gerechtigheid, dat Hij ons leven is?

zondag 17 september 2017

Geschikt voor je taak

1Timotheüs 3:10
‘Laten ook dezen eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen.’

Leiders en opzieners moeten voorbeeldig zijn, letterlijk een voorbeeld. Maar bestaan er onberispelijke mensen? Zijn er foutloze opvoeders en leiders? Nee, natuurlijk, het gaat hier niet over het karakter, maar over deskundigheid. Je laat je auto toch ook niet besturen door iemand zonder rijbewijs? Maar een rijbewijs zegt niets over iemands karakter. Als christen ben je volmaakt en onberispelijk in Christus, maar dat betekent niet dat je voor elke taak geschikt bent. Als er een taak wordt gevraagd van iemand, dan kijk je allereerst naar zijn geloof. De brooddelers uit Handelingen zijn een goed voorbeeld. Er werden mannen gezocht, vol van Geest en wijsheid, om voor deze taak aan te stellen. Vol van Geest en wijsheid, dat is de gezochte combinatie. In Christus heb je ze beide ontvangen, nu nog de bekwaamheid om ze te gebruiken. Wanneer je dat hebt aangetoond, ben je geschikt voor je taak, welke dat ook is.

zaterdag 16 september 2017

Ga anders denken

Romeinen 12:2
‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’

De zonde heeft ons denken aangetast en Jezus wil dat herstellen, zodat we gaan leven en genieten. Ons denken is vaak negatief en vol zorgen, maar daar is geen enkele reden voor. Want niet de omstandigheden bepalen ons geluk, maar onze God. Als ons denken wordt gevoed door Gods waarheid, door Gods beloftes en door Gods liefde, gaan we genieten onder alle omstandigheden. Het oude denken ging over alles wat we tekort meenden te komen, maar het nieuwe denken gaat over de overvloedige voorziening vanuit Gods genade. Niet ik ben het middelpunt, maar Jezus. Mijn denken moet worden hervormd door wat Jezus heeft gedaan en door wie Hij nu is. Dat overdenken verandert mij. Het plaatst me binnenin Gods wil voor mij, dat is het goede, het aangename, het volmaakte. Ik bepaal zelf mijn denkrichting, maar wat een zegen als je de inhoud door God laat bepalen. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij,’ schrijft Paulus. Hij had het ook ontdekt.

vrijdag 15 september 2017

Vrijgemaakt om lief te hebben

1Petrus 4:2
‘.. om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.’

God wil dat het ons goed gaat. Hij heeft ons verlost uit de macht van zonde en dood en een plaats gegeven in Zijn koninkrijk. Je bent vrijgemaakt om vrij te zijn, niet losbandig, want dan houd je geen rekening meer met anderen. Dan is de liefde uitgeschakeld. De vrijheid van een kind van God wordt door religieuze mensen verafschuwd. Zij willen je graag weer geboden opleggen, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat zijn geboden van mensen, want Gods gebod is liefhebben. Leef in vrijheid, leef uit genade, leef in het besef dat Gods goedheid en goedkeuring gunsten zijn, door Christus aan ons geschonken. Nooit kun je Gods liefde verspelen door je gedrag, maar dat mag geen reden zijn om goddeloos te leven. Het gaat om Gods wil, dat alle mensen door genade behouden worden. Blijf je vrijheid in Christus koesteren en blijf vertellen, dat God van mensen houdt.

donderdag 14 september 2017

Dragen is Gods werk

1Kronieken 23:26
‘.. nu behoeven de Levieten de tabernakel en al zijn dienstgerei niet meer te dragen.’

De zonen van Levi waren belast met het vervoeren en dragen van de tabernakel en alles wat erbij hoorde. Dat was geen kleinigheid. Maar koning David had de ark in Jeruzalem gebracht en daarmee was deze levitische transportdienst ten einde. Niet langer werd God door het volk gedragen – wat voor velen nog steeds een opdracht lijkt te zijn – maar vanaf dat nieuwe moment was het duidelijk, dat God zijn volk draagt. Door het werk van Jezus heeft God de Vader duidelijk gemaakt, dat Hij de drager en verzorger is van Zijn kinderen. Wij hoeven God niet te dragen, Hij draagt ons. Wij hoeven God niet te verzorgen, Hij verzorgt ons. Wij hoeven God niet te helpen, Hij helpt ons. Door Jezus is er een totale en radicale verandering gekomen in de omgang met God. Niet langer moeten er offers worden gebracht, maar mogen we genoeg hebben aan het ene offer dat God heeft gebracht. God woont in een huis wat niet door mensenhanden is gemaakt, maar door Hemzelf. Laat God je dragen, Hij brengt je in Zijn huis. Van daaruit komt alle zegen naar je toe.

woensdag 13 september 2017

Licht om lief te hebben

1Johannes 2:9
‘Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.’

Haat hoort niet bij het licht, maar bij de duisternis. Als je hart nog verduisterd is, heb je geen goed zicht op Gods liefde, je ziet jezelf. Je ziet wat mensen je aandoen. Je ziet wat je tekort komt. Je ziet en je voelt hoeveel kwaad je broeder je aandoet. Je vindt dat je recht hebt op boosheid en zelfs op haat. Je zoekt bevestiging voor je gevoel en zakt weg in zelfmedelijden. De boze vindt dat prachtig, hij hoeft er niets voor te doen, je doet het jezelf aan. Maar Gods woord is haarscherp, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Het dringt dwars door je gevoelens je hart binnen. Je leeft in de duisternis, de liefde kan er niet bij. God veroordeelt dit gedrag niet, Hij veroordeelt je nooit, maar Hij wil dat je eruit komt. Hij wijst naar Jezus. Kijk, Hij droeg jouw smarten, dat hoef je niet zelf te doen. Hij werd gepijnigd, dat is niet iets wat jij moet dragen. Stap het licht binnen en ga genieten. Ja, er is onrecht, maar door Jezus ben je ervan verlost. Er is pijn, maar Jezus heeft jouw pijn gedragen. Geef alles wat je hindert aan Hem. Vertel Hem wat je dwars zit en Hij zal je meenemen naar Zijn hart. Laten zien hoe licht het daar is. Licht en liefde, meer dan overvloedig om zelfs de grootste vijanden lief te hebben.

dinsdag 12 september 2017

Wees genadig

1Corintiërs 8:8
‘Nu zal wat wij eten, ons niet bij God brengen; eten wij niet, wij zijn er niet minder om; eten wij wel, wij zijn er niet meer om.’

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig, niet alles bouwt op. Ja, onder de genade is alles toegestaan, zelfs zondigen, zonder dat het invloed heeft op Gods liefde voor ons. Maar het heeft wel invloed op onszelf en op elkaar. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Geef elkaar geen aanstoot, ook al is het toegestaan. Eten en drinken, wel of niet je handen wassen voor het eten, het zijn menselijke regels, ze brengen je niet dichter bij God. Je gedrag heeft geen invloed op Gods liefde, maar wel op de relatie met anderen. Omdat Christus je heeft vrijgemaakt, kun je rekening houden met de zwakheden van anderen. Je hoeft ze niet te veroordelen, of aan de kaak te stellen, je mag ze verdragen, omdat het er niet toe doet. Val elkaar of jezelf niet lastig met vragen over goed en kwaad, maar leef vanuit Gods genade, leef vanuit Gods liefde. Er is geen veroordeling in de liefde. Je kan Gods liefde niet verspelen door verkeerd gedrag, anders zou er niemand behouden kunnen zijn. Je kan wel door je gedrag verhinderen dat iemand Gods liefde leert kennen.

maandag 11 september 2017

Garantie van de koning

2Samuël 14:10
‘Toen zeide de koning: Breng ieder die iets tegen u mocht zeggen, tot mij; dan zal hij u niet meer lastig vallen.’

Stel je voor dat dit tegen jou werd gezegd. Hoe zou jij je voelen? Bevoorrecht, veilig, gerust, gezegend? Er is niemand meer die nog iets tegen je kan inbrengen bij de koning. De garantie van de koning is, dat zo iemand je niet meer zal lastig vallen, hij zal er voor zorgen. Weet je dat dit de bevoorrechte positie van elke christen is bij God? Er is geen veroordeling meer, geen beschuldiging die door God nog serieus wordt genomen. Je bent veilig door Zijn belofte. Veel gelovigen laten zich nog beschuldigen, laten zich nog veroordelen, veroordelen vaak zichzelf, zoeken zelfs naar zonde en schuld in hun leven. Maar God heeft gezegd, dat er geen aanklacht meer kan zijn, omdat Hij die alle heeft gedragen en weggedaan. Zoek niet langer naar zonde en schuld, laat je niet langer veroordelen, maar geniet van de genade van de Koning. Hij is je garantie, je veiligheid, je bescherming. Gods woord is genoeg. Niemand kan je meer lastig vallen of aanklagen bij God. Hij heeft je rechtvaardig verklaard voor eeuwig.

zondag 10 september 2017

Je leeft onder Gods welbehagen

Lukas 12:32
‘Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.’

Bang zijn, bevreesd zijn, angstig zijn, het zit in de aard van de mens, omdat hij op zichzelf vertrouwt. We weten vaak niet hoe het verder moet gaan, of we vrezen, dat onze zorgen niet op te lossen zijn. Jezus zegt, dat het allemaal niet nodig is. Je hoeft immers niet voor jezelf te zorgen, dat doet je Vader wel. We hebben een goede Herder, die Zijn leven voor ons inzet. Het heeft de Vader behaagd, ons Zijn koninkrijk te geven. De oplossingen en voorzieningen komen van Hem. Wij zijn een klein kuddeke, wij schieten tekort, maar het gaat niet om onze sterkte, God is immers degene die zal voorzien? Dit is voor een mens misschien wel het moeilijkst te geloven, maar God is begonnen ons het grootste al te schenken, vergeving, verzoening, verlossing, bevrijding, zegen. Al het andere valt daarbij in het niet. Je mag gaan genieten van de zekerheid dat God heeft voorzien en zal voorzien. Hij heeft ons in Christus Zijn hele koninkrijk geschonken.

zaterdag 9 september 2017

Uit Adam of uit Jezus

Romeinen 5:9
‘Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.’

Wij zijn door het bloed van Jezus gerechtvaardigd, niet door ons gedrag. Onze redding en onze behoudenis (herstel, heelheid, zegen) liggen vast verankerd in het offer van het bloed van Jezus. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Daarom en daarom alleen zijn we voor God rechtvaardig, heilig en goed. Als het offer goed is, is de offeraar gerechtvaardigd. De dood is gaan heersen op aarde door een zonde van Adam. Het leven en Gods gerechtigheid zijn veel meer gaan heersen door een daad van liefde van Jezus. Waar wil je uit leven, uit Adam of uit Jezus? Onze zekerheid ligt verankerd in Gods genade. Hij gaf ons Zijn Zoon, Hij zal ons behouden van de toorn. Er is niets van ons bij. Hij heeft het gedaan, Hij zal het doen. Zie je nog fouten in je leven? Heb geloof dat God bezig is je te vernieuwen naar Zijn beeld. Het gaat om Zijn werk en Zijn eer.

vrijdag 8 september 2017

De duisternis voorbij

Jesaja 5:20
‘Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.’

In de tijd van Jezus waren het de Farizeeërs die van zichzelf dachten dat zij het licht vertegenwoordigden, maar Jezus liet hen zien dat ze de duisternis hadden omarmd als hun vader. Jezus werd de zoon van Beëlzebub genoemd en als misdadiger gekruisigd. Wee hun, zegt de tekst, niet om te dreigen, maar uit medelijden. Wee Saulus, die meende God een dienst te bewijzen door christenen te vervolgen. Gelukkig gingen zijn ogen open en zag hij zijn dwaling in. Ook in onze tijd wordt nog heel wat duisternis licht genoemd en andersom. Als het over genade gaat – onverdiende gunst van God – dan wordt er gezegd, dat het niet allemaal zo eenvoudig is. Je zult er toch minstens heilig voor moeten leven, of op zijn minst er je best voor doen. Allemaal duisternis die licht wordt genoemd. Wee hun, want ze missen het goede van God. Menselijke inspanningen brengen geen heiligheid, geen vergeving, geen rust en geen vrede. Het zijn pogingen vanuit de duisternis om het licht te bedekken. God heeft je in het licht geplaatst, je bent een kind van het licht, je bent door God rein verklaard en hebt Gods gerechtigheid ontvangen. Je bent aan God gelijk gemaakt en in Hem is in het geheel geen duisternis. Wij hebben Gods volheid verkregen in Christus. Het licht bestaat uit pure genade.

donderdag 7 september 2017

Dag en nacht is God trouw

Nehemia 9:12
‘Met een wolkkolom hebt Gij hen des daags geleid en met een vuurkolom des nachts, om hun op de weg die zij gingen, licht te geven.’

De wolkkolom en de vuurkolom begeleidden het volk Israël door de woestijn. De wolk gaf overdag schaduw tegen de hitte en de vuurkolom verlichtte de nacht. Gods tegenwoordigheid was zichtbaar en voelbaar. En hoewel God zijn volk zo dagelijks trouw bewees, liet zien dat Hij bij hen was, bleef dat volk toch angstig op eigen kunnen vertrouwen. Het ontbrak het volk aan geloof. Door ongeloof misten ze het beste, het beloofde land met de beloofde zegeningen. Zo is het nog steeds. God is niet veranderd. Hij is met ons, dag en nacht, maar wat we moeten leren is Hem te vertrouwen, zowel in de hitte van de dag als in de duisternis van de nacht. Hij zal ons nooit begeven of verlaten, wat zou een mens ons doen?

woensdag 6 september 2017

Kijk naar Gods trouw

Psalmen 37:6
‘Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.’

De zon komt op en de zon gaat onder, dat ritme is door God bepaald. We kunnen er zeker van zijn. David bemoedigt met deze psalm de mensen die dreigen teleurgesteld te raken, omdat ze naar anderen kijken die het allemaal makkelijker of beter lijken te hebben. David zegt: Kijk naar Gods trouw. Hij is je gerechtigheid en Hij is je recht. In de regel ervoor staat: wentel je weg op de Heer, vertrouw op Hem. Let er vooral ook op dat er staat dat Hij jouw gerechtigheid laat opgaan. Dat betekent niet dat Hij jouw inspanningen zegent, maar dat Hij jouw gerechtigheid is. Daar mag je elke dag op vertrouwen. God staat zelf garant voor jouw gerechtigheid en jouw recht. Hij is het zelf, zo zeker als de zon weer op zal gaan over elke nieuwe dag.

dinsdag 5 september 2017

De zevende dag

Genesis 2:3
‘En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.’

De zevende dag is voor God een prachtige dag. Alles is gereed, de schepping is af. De mens was door God geplaatst in een volmaakte omgeving, midden in de rust van Gods volbrachte werk. De zevende dag wijst vooruit naar de rust die Jezus zou komen brengen op aarde. God wist dat de mens feilbaar was en Hij wist dat de rust zou worden verstoord door de zonde. Toch heeft God ervoor gekozen het zo te doen, een mens maken met een vrije wil. Door Jezus is de rust hersteld voor ieder die gelooft. Wij leven nu in de zevende dag. Alles is volbracht en God geniet ervan als we leven in de rust en de vrede van Zijn volbrachte werk.

maandag 4 september 2017

Ogen en harten moeten opengaan

2Corintiërs 8:1
‘Wij maken u de genade Gods bekend, broeders, die aan de gemeenten van Macedonië geschonken is.’

In de tijd van Paulus stonden in veel steden synagogen van de joden. Daar werd de wet geleerd en werden de Schriften gelezen. Jezus zei daarover: ‘Deze zijn het welke van Mij getuigen.’ De Bijbel openbaart Gods liefde, de Schriften gaan over Jezus en over Gods genade. Maar de ogen van de mensen zagen alleen wetten en regels, voorschriften en geboden. Zelfs Jezus, die de afdruk van Gods wezen was, werd niet herkend door de geleerden en Farizeeën. Ze kenden de Schriften, maar ze kenden God niet. Paulus vat zijn bediening samen met de woorden van vandaag: ‘Wij maken u de genade van God bekend, broeders.’ Ook vandaag is het nodig dat de genade Gods bekend wordt gemaakt. De genade die geschonken is en wordt aan alle mensen, omdat God liefde is en genadig voor alle mensen. Gods genade is de complete vergeving van alle zonden, Gods verzoening met alle zondaren van de hele wereld. Je ogen moeten ervoor opengaan en je hart moet het gaan geloven. Geen regels die je bij God brengen, maar liefde. Geen inspanning van mensen, maar genade van God.

zondag 3 september 2017

Genade verdien je niet

Romeinen 4:4
‘Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting.’

Loon verdien je, maar genade wordt je geschonken, uit geloof. God vraagt alleen geloof als antwoord op Zijn genade; als antwoord, niet als voorwaarde. Bij het oude verbond van de wet ging het niet om geloof, maar om werken. Wie het goed deed werd gezegend, wie het fout deed gestraft. Dat oude verbond is voorbij, omdat het tekort schoot aan de kant van de mens. Niemand kon aan de eisen van God voldoen, behalve Jezus. Hij was zonder zonde op aarde en vervulde voor ons de wet. Zo kon Hij het volmaakte offer zijn, op grond waarvan God Zijn genade kan schenken. Er is letterlijk afgerekend met de zonde en plaats gemaakt voor het nieuwe verbond van genade. Probeer daarom nooit Gods gunst te verdienen door je inspanningen. Geloof niet in de leugen dat je foutloos moet leven voor God. Dat vraagt Hij niet, want dat kan je niet. Hij vraagt je Zijn genade aan te nemen en te leven uit geloof. Het is in orde tussen jou en God. Al je zonden zijn vergeven en je kan Zijn genade nooit verspelen. Je leeft onder Gods gunst en onder Zijn goedkeuring uit genade, omdat Jezus ervoor heeft betaald uit liefde.

zaterdag 2 september 2017

Gods woord verlicht ons leven

Psalmen 119:105
‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’

We zouden Jezus niet kennen zonder Gods woord. We zouden niets weten over Gods liefde en over Zijn barmhartigheid. We zouden geen enkele belofte hebben en geen uitzicht op de toekomst. Zonder Gods woord dwalen we in het duister en gaan we al tastende rond. We zouden het leven zinloos en doelloos vinden en onze kinderen niets waardevols te geven hebben. Veel mensen denken dat Gods woord ons leert aan welke regels we ons moeten houden, om God tevreden te stellen. Ze maken van het Woord een wetboek. Maar David zegt in deze psalm: ‘Uw woorden zijn volkomen zuiver; ik, Uw dienaar, heb ze van harte lief.’ David heeft gezien dat het woord vol is van genade en waarheid, vol van ontferming, vol van Jezus. Jezus is het licht op ons pad, Hij is de lamp voor onze voet. Zonder Hem zouden we voor eeuwig in het duister leven.

vrijdag 1 september 2017

Het licht van de genade

Lukas 11:35
‘Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij.’

Zoals je thuis met het lichtknopje niet de elektriciteit uitschakelt, maar wel onderbreekt, zo kun je ook Gods genade onderbreken, door je weer onder de wet te plaatsen. We zijn in het licht van Gods genade geplaatst, maar de religieuze leiders willen iedereen onder religieuze wetten en regels plaatsen. Ze noemen dat Gods wil en Gods heiliging, maar het zijn leugens, die het donker maken in je binnenste. Zie dan toe, let dan goed op, dat niemand verachtert van de genade. Gebeurt het toch dat het licht uitgaat, je merkt het door schuldgevoel en gebrek aan vreugde, doe dan gewoon het licht weer aan. Hoe? Door te belijden dat je gedrag niet de bron is waaruit je leeft, maar dat het Gods liefde is. Hij is nooit bij je vandaan gegaan, Hij is nog steeds Dezelfde. Zijn liefde kan alleen ervaren worden als je beseft, dat je die niet verdient. Houd het licht van de genade brandend en laat het nooit doven door een wet.

donderdag 31 augustus 2017

Beelden met betekenis

Johannes 16:25
‘Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal.’

De Bijbel spreekt in beelden. Personen zijn beelden, verhalen zijn beelden, voorwerpen zijn beelden, tijden zijn beelden. Al die beelden spreken maar over een ding: Jezus. En toen Jezus op aarde was, sprak Hij ook in beelden. Tegen de Farizeeërs zegt Jezus: ‘De Schriften zijn het die van Mij getuigen.’ Bij zijn afscheid zegt Jezus, dat Hij tot nu toe in beelden heeft gesproken. ‘Maar er komt een tijd, dat Ik vrijuit over de Vader zal spreken.’ Die tijd is gekomen door de uitstorting van de Heilige Geest. Hij openbaart ons de Vader. Hij opent de beelden, zodat we Jezus kunnen zien. Hij opent ons verstand, zodat we Gods waarheid kunnen bevatten. Zonder Geest begrijp je niets van de beelden, zie je ze niet eens. Maar ons is het voorrecht gegund niet alleen de beelden te kennen, maar ook hun inhoud. Hoe meer je ogen worden geopend, hoe meer je ziet dat de Bijbel alleen over Jezus gaat.

woensdag 30 augustus 2017

Goed gezien

Hosea 14:3
‘Assur zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. En wij zullen niet meer zeggen tot het werk onzer handen: Onze God! Want van U verkrijgt de wees barmhartigheid.’

Vind je het niet geweldig wat Hosea hier zegt? Die wees, dat zijn wij, jij en ik. We wandelden rond als wezen, geen vader of moeder om ons te helpen. Geen wonder dat we alles zelf wilden doen. We vertrouwden op onze slimheid, op onze ervaring, op de hulp van paarden, of in onze tijd machines. Wat het ook was, we kunnen stoppen erop te vertrouwen. Het is niet langer nodig. We hebben weer een Vader, we zijn geen wezen meer. We hebben de allerbeste Vader van de hele wereld en omstreken. We hoeven ons nergens meer zorgen om te maken, want Hij zorgt voor ons. Goed gezien Hosea.

dinsdag 29 augustus 2017

Genade werkt door

Efeziërs 2:8
‘Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;’

Genade is altijd een geschenk, anders is het geen genade. Genade heeft nooit een oorzaak in jezelf, genade komt altijd van buiten. Elke zondaar wordt door God benaderd met liefde en genade. God komt met verzoening, met nieuw leven naar je toe. Wanneer je Zijn geschenk aanneemt, zal je leven daardoor veranderen. Probeer niet zelf je leven te veranderen, laat dat aan Gods genade over. Zoals Hij uit liefde naar je toe kwam, toen je nog een vijand en een hater en een zondaar was, zo zal Hij je uit liefde veranderen en heiligen. Het enige wat van ons wordt verwacht is dat we Zijn genade aanvaarden. Dat we ons erbij neerleggen, dat er voor ons geen eer te behalen is, maar des te meer voor Hem. Hinder God niet door je eigen inspanningen, maar laat alles aan Hem over. Hij kent je beter dan jij jezelf kent, Hij weet waar Hij moet beginnen en Hij weet hoe Hij het tot een goed einde moet brengen. Hij is begonnen en Hij zal het afmaken. Pure genade, geniet ervan.

maandag 28 augustus 2017

Niet meer uit werken

Romeinen 11:6
‘Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.’

Kan het nog eenvoudiger worden gezegd? Niet meer uit werken, betekent dat het daarvoor wel uit werken was. De wet, het oude verbond, vraagt om werken. Eigen verdienste, eigen inspanning, voor wat hoort wat. Wie het goed doet wordt beloond, wie het fout doet gestraft. Net als bij Sinterklaas, wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Maar nu is er genade. Weg met de werken, weg met de eigen verdienste, weg met het proberen een goed mens te zijn, het lukt je toch niet, stop ermee. Er is nu genade. Genade is alleen genade als er niet voor wordt gewerkt. Genade verdien je niet, genade wordt je geschonken. God schenkt overvloedige genade uit liefde. Hij schenkt vergeving, verzoening, bevrijding, genezing, herstel, zegen, overvloed uit liefde. Dringt het al tot je door? God houdt van je. Niet vanwege je gedrag, maar vanwege Zijn liefde. Genade is honderdduizend keer beter dan de wet. Wat de wet niet kon bewerken, verandering van gezindheid, wordt geschonken uit genade. God verandert je leven van binnenuit. Het is Zijn werk, uit liefde voor jou.

zondag 27 augustus 2017

Liefde en kracht

Handelingen 6:8
‘En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.’

Stefanus was een van de diakenen die werden aangesteld in Jeruzalem om aan de armen brood uit te delen. Vol van genade en kracht deed hij dat. Terwijl hij brood deelde, deelde hij ook liefde uit en kracht. Hij was net als Jezus vol ontferming en barmhartigheid. Stefanus was op Jezus gericht bij het eenvoudige werk dat hij te doen kreeg. Maar wat was hij een man van geloof. Hij zou niet lang daarna worden vermoord, maar zelfs in zijn dood zag hij nog de hemel geopend en Jezus staande naast de troon. Had het leven van Stefanus zin? Ja, want ondanks zijn te vroege dood is hij tot op de dag van vandaag een getuige van Gods liefde en kracht. Velen zijn hem gevolgd in de dood. De kerk heeft een lange geschiedenis van martelaren, maar wat er altijd doorheen blijft klinken zijn de liefde en de kracht van het geloof. Er is niets veranderd sinds het begin van de kerk. Ook nu nog zijn het Gods liefde en kracht die wonderen en grote tekenen doen.

zaterdag 26 augustus 2017

Bekeer je tot de persoon Jezus

Handelingen 26:20
‘.. maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.’

Bekering is een geliefd onderwerp bij predikers. Maar de meesten van hen weten niet waarover ze spreken. Ze brengen de mensen vaak vanuit de slavernij van de zonde naar de slavernij van de wet. Bekering heeft bij God de betekenis van het oude verbond de rug toekeren, omdat er een nieuw verbond is ingetreden. Let er maar eens op, als er in de Bijbel over bekering wordt gesproken, is het altijd tegen religieuze mensen. Keer de dode werken van religie de rug toe en ga leven uit geloof. De ware bekering is die welke Paulus meemaakte op weg naar Damascus. Paulus was uitermate religieus, maar hij vervolgde daarmee Jezus zelf. Na zijn bekering is Paulus nog maar op een ding uit: Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding. Bekering gaat niet over je gedrag, maar over je focus. Niet langer gaat het om jou en je inspanningen, maar om Jezus en om wat Hij heeft gedaan.

vrijdag 25 augustus 2017

Gods vrede is in jou

Lukas 10:5
‘Welk huis gij ook binnentreedt, zegt eerst: Vrede zij dezen huize.’

Overal waar Jezus een huis binnen ging bracht Hij zegen. Niet het huis, maar degene die binnentreedt bepaalt de atmosfeer. Toch kunnen er huizen zijn waar Gods vrede niet welkom is. Dan kan God er ook weinig doen. In zulke huizen vindt Gods vrede geen ingang. Wat doe je dan? Heel eenvoudig, je draait je om, gaat weg en Gods vrede verlaat met jou het huis. Gods vrede is in jou, waar jij bent is de vrede. Spreek vrede uit voor je een huis binnengaat, dat zorgt ervoor dat je je bewust bent van Gods vrede en dat kan het huis zegenen. Verwacht zegen. Overal waar je binnen gaat, mag je de brenger van vrede zijn. Verwacht niets van het huis dat je binnengaat, maar breng er Gods vrede in. Je houding, je reactie, je woorden zullen een zegen zijn, omdat Gods vrede in je is.

donderdag 24 augustus 2017

Vreugde voor je hart

Psalmen 37:4
‘Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.’

Stel je voor dat iemand tegen je zegt: ‘Draai de kraan open, dan geeft hij je water.’ Dat is hetzelfde als in de tekst ‘schep vreugde in de Heer.’ God komt niet in beweging, maar jij komt in beweging. God heeft alles al voor je klaargezet in Christus. Jouw vreugde is er al die tijd al, maar je moet je hart op die vreugde richten om het ook te ervaren. Die vreugde stroomt dan van je Geest naar je ziel en ook je lichaam ervaart vreugde en gaat misschien wel zingen of springen. Het is onze ziel die droogte ervaart en het is onze ziel die weer vreugde kan genieten. In de Geest is het allemaal aanwezig, maar dat kan je pas voelen als je hart zich richt op Jezus, op wat Hij heeft gedaan, op wat Hij heeft gegeven, op wat Hij heeft beloofd. Onze harten zijn ervoor ontworpen om in de vreugde van God te leven, anders worden we ongelukkig.

woensdag 23 augustus 2017

Zie, je bent gezond geworden

Johannes 5:14
‘Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.’

Alles wat tegen ons zou kunnen getuigen heeft Jezus weggedaan, door het aan het kruis te nagelen. Onder de genade word je niet gestraft voor je zonden. Maar je kunt door te zondigen wel jezelf in een situatie brengen die ongezond is. Waar heeft Jezus het over bij deze man? Hij is bij het badwater van Bethesda door Jezus’ woord genezen. Maar door de woorden van de wet werd hij veroordeeld, hij droeg namelijk zijn matras op sabbat. Jezus zegt: ‘Zie je bent gezond geworden.’ Maar de Farizeeërs zeggen: ‘Je bent een overtreder en verdient Gods oordeel.’ Je kunt heel makkelijk weer onder veroordeling komen door naar de verkeerde boodschap te luisteren. Jezus zegt: ‘Zie, je bent gezond geworden.’ Houd daar dan aan vast en luister niet naar andere boodschappers.

dinsdag 22 augustus 2017

De hoge prijs van genade

Jesaja 52:14
‘Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)’

We staan vaak stil bij het volbrachte werk van Jezus. Het kruis met alle gruwel is geweest, de dood is overgegaan in het leven en Jezus is nu verheerlijkt in de hemel. Toch zijn er momenten, dat we weer stilstaan bij de enorme prijs die voor ons werd betaald. Als je dit gedeelte leest uit Jesaja 52, dan besef je weer dat de kruisdood van Jezus geen kleinigheidje was. Velen hebben zich ontzet, zozeer misvormd, niet meer menselijk, wat is Jezus gruwelijk mishandeld en gefolterd. In onze tijd zouden we de daders levenslang opsluiten wegens misdaden tegen de menselijkheid. Maar Jezus zei: ‘Vader, vergeef het hun.’ ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, zei Jezus. De Vader was bereid te lijden voor ons, was bereid Zijn zoon te offeren voor ons, is nog steeds bereid tot het uiterste te gaan voor ons, zozeer heeft Hij ons lief. Het is heerlijk onder Gods gunst te leven en te genieten van alle zegen. Maar het is ook goed om af en toe weer te beseffen dat er een hoge prijs voor is betaald.

maandag 21 augustus 2017

De heerlijkheid van het nieuwe verbond

2Corintiërs 3:11
‘Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid.’

Het verdwijnende staat voor de wet, het oude verbond dat via Mozes naar Israël kwam. De berg Sinaï staat symbool voor de wet en het verdwijnende. Daarna kwam het blijvende op de berg Sion, daar werd door het kruis een nieuw verbond van kracht, een eeuwig verbond. Het oude verbond ging met een zekere heerlijkheid gepaard, Mozes’ gezicht straalde erdoor, maar die glans verdween ook weer. De heerlijkheid en de glans van het nieuwe verbond zijn blijvend. Onder het nieuwe verbond kijken we Jezus in het gezicht en zien Hem stralen. Hij heeft de glans van de overwinning, de naam boven alle naam en wij weerspiegelen die glans. Hoe meer we in het licht van het nieuwe verbond Gods glorie zien, des te meer gaan we zelf van heerlijkheid naar heerlijkheid. Het is de glans van het blijvende, de glans van de Eeuwige die ons leven glans geeft.

zondag 20 augustus 2017

Geloof in het licht

Johannes 12:36
‘Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Dit sprak Jezus en Hij ging heen en verborg Zich voor hen.’

Het volk van Israël wandelde in duisternis toen Jezus op aarde kwam. En hoewel Hij het licht van de wereld was, hebben zij het licht niet gegrepen. Jezus roept het volk hier op het licht te grijpen, nu het nog kan. Hij is nog in hun midden, ze kunnen zich nog tot Hem keren met geloof, ze kunnen nog geloven in het licht en kinderen van het licht worden. Jezus heeft het gesproken en met verdriet gezien, dat ze de duisternis liever hadden dan het licht. En Hij verborg zich voor hen. Jezus huilde over Jeruzalem, de stad die de tempel herbergde, maar God niet kende. Jezus werd afgewezen door de religie, door de verblindheid, door de tradities van de duisternis. Dat kan in onze tijd ook gebeuren. De wet die door veel kerken wordt geleerd als levensstandaard, verblindt de ogen en bedekt het hart. Jezus wordt niet gezien, laat staan herkend als vertegenwoordiger en brenger van Gods genade. Geloof in het licht is een actuele boodschap, misschien wel het meest voor de kerk.

zaterdag 19 augustus 2017

Sta op en word verlicht

Jesaja 60:1
‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op.’

In Jesaja 59 wordt door de profeet uiteengezet waarom God zich verborgen hield. Er was zoveel zonde en zoveel bloedvergieten, dat God zich terugtrok van zijn volk. Hij ontzette zich omdat er niemand tussenbeide kwam. Toen heeft Hij zelf ingegrepen en bracht Zijn rechterhand (beeld van Jezus) verlossing. Het is prachtig om te zien hoe daarna alles veranderde. Omdat Jezus gekomen is, spelen de zonden geen rol meer. Ze staan niet langer tussen God en mensen in. Ze zijn niet langer een reden voor God om terug te treden. Integendeel, we worden uitgenodigd vrijmoedig tot Gods troon te naderen en genade te ontvangen. ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van God gaat over u op.’ Die grote verandering komt niet door verbeterd gedrag, door bidden, vasten en zonden belijden, maar alleen door de genade van Gods rechterhand. Sta op, word verlicht, is een oproep anders te kijken naar jezelf en naar je relatie met God. Er is niets meer wat Gods heerlijkheid voor jouw leven nog in de weg kan staan, behalve ongeloof.

vrijdag 18 augustus 2017

God is met ons

Genesis 39:21
‘En de HERE was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.’

Als God met je is, kun je onder alle omstandigheden zegen verwachten. Jozef ging in zijn leven van heel hoog, naar heel laag en weer terug naar heel hoog. Maar overal was God met hem. Bij Potifar, de Egyptische eigenaar die hem kocht op de slavenmarkt en in de gevangenis bij de schenker en de bakker, overal werd Jozef gezegend. Tenslotte kwam hij in het paleis van de farao en werd hij onderkoning van Egypte. In de diepste ellende was God met hem en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenen winnen. Dit verhaal laat zo mooi zien, dat God onze omstandigheden kent en dat Hij erbij is. Hij laat ons zien, dat Zijn aanwezigheid de grondslag vormt van onze zegeningen. Door Hem houden we stand, door Hem overwinnen we, door Hem kunnen we onder alle omstandigheden rekenen op uitkomst. Uiteindelijk beziet Jozef zijn leven in het licht van Gods goedheid. ‘God heeft mij vooruit gestuurd, om jullie in leven te houden’, zegt hij tegen zijn broers die hem hebben verkocht. Pure genade, zonder bittere wortel. Net als Jezus aan het kruis kon hij zeggen: ‘Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.’

donderdag 17 augustus 2017

In alles ingewijd

Filippenzen 4:12
‘En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.’

Vernederd worden, honger lijden, gebrek lijden horen niet thuis in Gods koninkrijk. Ze maken deel uit van het duivelse systeem van onderdrukking. Als volgeling van Jezus krijg je daarmee te maken. Jezus zei: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ En ook: ‘In de wereld lijd je verdrukking, maar houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Wie met vervolging en onderdrukking te maken heeft vanwege Jezus, hoeft zich geen zorgen te maken. Paulus zegt: ‘Ik ben in alles ingewijd.’ Maar Paulus heeft ook Gods uitredding gezien, net als Petrus en vele anderen. Maar zelfs als je je leven zou verliezen vanwege het volgen en getuigen van Jezus, dan ben je niet in het nauw. Je lichaam kun je verliezen, maar je leven nooit.

woensdag 16 augustus 2017

Je bent gekocht en betaald

Exodus 30:15
‘De rijke zal niet meer noch de arme minder dan een halve sikkel opbrengen, om die te geven als heffing voor de HERE ter verzoening voor uw leven.’

Zo ging dat onder het oude verbond. Vanaf twintig jaar betaalde je de halve sikkel voor de dienst in de tabernakel. Daarmee voorkwam je dat er een plaag ging heersen in je leven. Als het over verzoening gaat, is er maar een prijs. Wie de offeraar is, rijk of arm, het maakt geen verschil. Daarmee geeft God al aan, dat je eigen inspanningen er niet toe doen. Dit voorschrift verwijst naar de verzoening die Jezus zou brengen. Niet elk jaar een halve sikkel betalen, maar eenmaal Zijn eigen bloed. Daarmee betaalde Hij verzoening voor de hele wereld. Rijk of arm, het doet er niet toe. Eigen inspanningen hebben op je verzoening geen effect. Maar er zit nog een ander aspect aan die halve sikkel. Het was kennelijk door iedereen op te brengen. God stelt aan de verzoening geen onbetaalbare eisen. Hij verlangt wat iedereen kan geven, geloof. Een Goddelijke ruil, een duurbetaalde verzoening voor een spotprijs. Alleen geloof in Jezus’ volbrachte werk, alleen Zijn bloed kan God voldoening geven en ons verzoening.

dinsdag 15 augustus 2017

Hij heeft mijn ziel bevrijd

Job 33:28
‘Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve, en mijn leven verlustigt zich in het licht.’

Van een man als Job kun je rustig zeggen, dat hij in zijn leven door een hel is gegaan. Al zijn kinderen verloren, al zijn bezittingen kwijtgeraakt, een lichaam vol jeukende en etterende zweren en dan ook nog een vrouw die het advies geeft om God de rug toe te keren en vrienden die hem komen uitleggen, dat het vast zijn eigen schuld is geweest. Een hel, waar Job niets van begreep. Hij leefde zo keurig en was zo braaf, daar kon iedereen een voorbeeld aan nemen en dat gebeurde ook. Midden in die ellende moet Job, in gesprek met God, zijn standpunten herzien. Hij moest toegeven dat hij God niet echt kende, maar slechts van Hem had horen vertellen. Job komt tot inkeer en zijn leven verandert van vloek in zegen. Dan spreekt hij de tekst van vandaag uit: ‘Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve.’ Job was met zijn goede gedrag op weg naar de dood. Goed gedrag is voor God nooit goed genoeg. Stop ermee Job en ontvang genade. ‘Mijn leven verlustigt zich in het licht’, zegt Job. Als ik de tekst lees, denk ik vooral aan Jezus. Na Zijn opstanding verheugt Hij zich over mensen zoals Job, die opeens gaan beseffen, dat ze uit de duisternis in het licht gekomen zijn.

maandag 14 augustus 2017

Je bent nooit alleen

Genesis 1:27
‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’

God schiep de mens als duo, of eigenlijk als trio, naar Gods aard en gelijkenis. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een drie-eenheid. Man, vrouw en God, een drie-eenheid van liefde. Iedereen heeft een eigen waarde en functionaliteit. Niemand is meer, niemand is minder. Een unieke eenheid, die los van elkaar niet volmaakt gelukkig kan zijn. Wat ben ik blij met Gods schepping. Een man zonder vrouw is niets, evenals een vrouw zonder man. Het is niet Gods bedoeling om als mens alleen te zijn. En als dat toch door omstandigheden zo is, dan heb je altijd nog God zelf, die altijd met je is en bij je is en in je is. Hij helpt je volmaakt mens te zijn. Hij helpt je iemand te vinden die bij je past. Hij weet dat als geen ander, want Hij heeft het zo gewild en gemaakt.

zondag 13 augustus 2017

Kind van God is je naam

Genesis 17:5
‘.. en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb.’

De naam van Abram werd door God veranderd, omdat God iets had gedaan. God had hem uitgekozen om vader van vele volkeren te zijn. Abram, hier is je nieuwe identiteit. Niet meer Abram, maar Abraham. Leuk hè, om dat te zeggen tegen een man zonder kinderen, die te oud is om nog kinderen te verwekken. Je zult de vader zijn van een menigte volken. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Zo werd Abraham de vader van de gelovigen. Uit Abraham kwam de Messias voort. Ook wij hebben nieuwe namen gekregen. Niet langer zullen we zondaar heten of overtreder, maar voortaan zul je kind van God heten, zoon of dochter van de Allerhoogste. Omdat God je daartoe heeft bestemd en aangesteld. God spreekt en Hij voert uit. Wij luisteren en geloven.

zaterdag 12 augustus 2017

Bepaal je keuze

Jozua 24:15
‘Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’

Af en toe komt er iemand langs die alles op scherp zet, Jozua was zo iemand. Elia op de berg Karmel deed hetzelfde. Hij zei: ‘Hoe lang blijf je op twee gedachtes hinken?’ Ook Jezus is zo iemand. Hij zegt: ‘Laat alles achter en volg mij.’ Als je keuzes tegen die van je gezin of van je familie ingaan, wat moet je dan doen? Jezus zegt heel simpel: ‘Volg mij.’ De enige vraag die je moet stellen is: Volg ik mensen, of volg ik Jezus? Er is maar een familie belangrijk en dat is Gods gezin. Wie daartoe behoort, is gezegend, wordt gezegend en heeft de juiste keuze gemaakt. Dit betekent niet dat je moet breken met je familie, maar wel dat ze niet bepalen hoe jouw keuzes zijn. Het is fijn als je met anderen uit je gezin of je familie dezelfde keuzes maakt en Jezus volgt, maar zelfs als je dat als enige doet, kan het een zegen worden voor de rest. Wees vooral blij met Gods gezin en wees een zegen voor je aardse familie door ze niet te veroordelen als ze je keuzes niet delen.

vrijdag 11 augustus 2017

Geloof God op zijn woord

Leviticus 25:19
‘En het land zal zijn vrucht geven, zodat gij tot verzadiging eet en daarin veilig woont.’

Tegen een volk in slavernij spreekt God over een land, overvloeiend van melk en honing. Ik breng jullie daar. Je zult er wonen en veilig zijn. Je zult er tot verzadiging toe leven en in hoge ouderdom sterven. Jullie vijanden zullen wegvluchten en ziekte zal je niet langer treffen. Alles wat je onderneemt zal gelukken in je huis en daarbuiten. Gods plannen zijn altijd overvloedig en vol genade. God werkt niet met menselijke principes zoals voor wat hoort wat. Nee, God is God en Hij geniet ervan te kunnen geven. Hoe triest is het dan geweest aan de oevers van dat beloofde land, om het ongeloof en de bangheid te zien bij het volk. Alles was gereed, maar het volk durfde niet op Gods woord naar binnen te gaan. Dat is het keerpunt voor die generatie. Het land is niet langer beschikbaar, pas de volgende generatie mag er binnen gaan. Pas op zegt God, dat je mijn beloftes niet afwijst door ongeloof. Daarom moedig ik je aan: geloof God op Zijn woord. Geloof Hem als Hij zegt: al je zonden zijn vergeven en Ik zal ze niet meer gedenken. Geloof Hem als Hij zegt: Je bent rein en rechtvaardig voor eeuwig. Geloof Hem als Hij zegt dat Hij je tot volmaaktheid zal brengen. Geloof Hem en geniet van Zijn genade en overvloed.

donderdag 10 augustus 2017

God heeft gesproken

Genesis 1:3
‘En God zeide: Er zij licht; en er was licht.’

Hoe lang de duisternis op aarde geheerst heeft voor God sprak, weet ik niet, maar daarna was het afgelopen. ‘Want God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.’ Dat zijn de woorden van Psalm 33. God spreekt vanuit gezag, Zijn woord is beslissend. Daarom kunnen we gerust zijn, want over ons heeft God gesproken: ‘Je bent rein, om het woord dat Ik gesproken heb.’ Dat woord sprak Jezus aan het kruis: ‘Het is volbracht.’ Dezelfde kracht waarmee de duisternis moest wijken voor het licht is ons gegeven. De kracht waarmee Jezus de dood overwon, is in ons. God heeft gesproken en wij mogen Hem naspreken. ‘Ik zal niet sterven maar leven.’ De Bijbel is vol prachtige, krachtige woorden. En als God spreekt, dan is het een bevel, dan is het zo. ‘Niemand kan ze roven uit mijn hand.’ Heerlijk, die woorden van God. Ze vervullen ons leven, ze veranderen situaties, ze raken onze harten. Het licht is sterker dan de duisternis. Hoe lang de duisternis ook heeft geheerst in je leven, door God is het licht geworden. En dat zal altijd zo blijven, omdat Hij het heeft gesproken.

woensdag 9 augustus 2017

Gods genadetroon

Hebreeën 4:16
‘Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.’

De troon van genade is het deksel van de ark. In de ark liggen alle bewijzen van rebellie en ongeloof, maar op het deksel ligt het bloed van Jezus. God ziet alleen het bloed en er is geen oordeel meer. Net als in Egypte bij de uittocht, is er veiligheid en bescherming achter het bloed. Jezus heeft Zijn bloed eens voor altijd geofferd en daarmee alle schuld voorgoed weggedaan. Daarom hebben we vrijmoedigheid om Gods troon te naderen en niet te worden afgewezen. God houdt ervan als we vrijmoedig naar Hem toe komen, als we hulp nodig hebben, of gewoon om te zeggen dat we van Hem houden. Er is geen enkele verhindering om te komen. Jezus heeft betaald voor je vrijmoedigheid. Maak er gebruik van en eer Hem daardoor. God wil niets liever dan je genade schenken en helpen.

dinsdag 8 augustus 2017

Horen en geloven

Johannes 5:24
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.’

Wat is het vaak moeilijk mensen te overtuigen van Gods genade. Voor het eeuwige leven hoef je geen examen te doen. Je hoeft niets te bewijzen, er zijn geen voorwaarden of eisen, je hoeft alleen te ontvangen. ‘Wie luistert en Mij gelooft’, zegt Jezus, ‘heeft eeuwig leven.’ Het kenmerk van genade is: geen oordeel, maar leven, omdat je geliefd bent. God houdt van je, Hij heeft je lief. Dat is de boodschap achter de genade. Omdat God van je houdt, daarom gaf Hij zijn Zoon. Omdat Hij je liefheeft, daarom is er geen oordeel meer. Omdat Hij je liefheeft wegens Zijn liefde ben je overgegaan uit de dood in het leven. Omdat je genade niet kan verdienen, doe je God tekort als je ervoor wil werken. God stelt geen eisen, maar schenkt uit liefde alles wat Hij is en alles wat Hij heeft aan wie Hem gelooft. ‘Waarachtig’, zegt Jezus, ‘Ik verzeker u.’ Wat wil je nu nog meer?

maandag 7 augustus 2017

Hij die in ons is

Jesaja 41:11
‘Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om;’

In het leven van Jezus zie je op verschillende plaatsen hoe Zijn leven dat van Zijn tegenstanders beschaamde. Mannen die Hem wilden gevangen nemen en doden, deinsden terug, weken achteruit en vielen op de grond. Slechts eenmaal was dat niet zo, omdat Jezus zich vrijwillig aan hen overgaf om te worden gekruisigd. Jezus legde vrijwillig Zijn leven af, niemand ontnam het Hem. Als Jezus een plaats krijgt in je leven en opgemerkt wordt door anderen, krijg je te maken met tegenstand, laster en haat. Maar Hij die in ons is, is veel meer dan hij die in de wereld is. De macht en autoriteit van Jezus is ook ons gegeven. We hoeven voor niemand te vrezen.

zondag 6 augustus 2017

De Vader verheugt zich over zijn kinderen

Spreuken 23:24
‘De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.’

Als ik dat lees, denk ik meteen aan God de Vader, die zich verblijdt over Zijn Zoon Jezus. En dan hoor ik Hem vol trots zeggen: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem heb ik een welbehagen.’ Hoe zal de Vader hebben genoten van Jezus, toen Hij Hem zag gaan op aarde. Jezus ging rond, verkondigende en weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren. Maar Jezus zat ook aan tafel bij zondaren, hoeren en tollenaars, mensen die ziek waren geworden en een dokter nodig hadden. Wat moet de Vader trots zijn geweest op de enige mens op aarde zonder zonde. Maar hoe zal het Zijn hart hebben gebroken toen Hij deze geliefde Zoon tot zonde moest maken en veroordelen. Gelukkig is dat allemaal achter de rug, verleden tijd. En het goede nieuws is, dat God nu vele rechtvaardige zonen en dochters heeft in welke Hij zich kan verheugen. Door de ene Rechtvaardige zijn wij allen rechtvaardig geworden. Wat een glorie.

zaterdag 5 augustus 2017

Rijk in Christus

Psalm 37:1
‘Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen.’

In Christus bezitten we elke zegen in de hemelse gewesten, schrijft Paulus, dus waarom zouden we op iemand jaloers zijn? Omdat we niet op Jezus zijn gericht en op onze zegeningen, maar op wat we zien of niet zien. Vaak reageren we vanuit onze ziel in plaats van onze geest. Het is onze ziel die altijd denkt dat we tekort komen. Adam en Eva hadden overvloed aan fruit, maar hun ziel werd getrokken naar die ene boom, waarvan de vrucht begeerlijk was om van te eten. De duivel trekt ons weg bij onze overvloed van genade door onze ziel te bewegen naar het zichtbare en het begeerlijke. Wie daaraan toegeeft wordt bitter en voelt zich vaak tekort gedaan. De werkelijkheid is dat we alle rijkdom bezitten in Christus. Dat is geen zoethoudertje, maar de geestelijke werkelijkheid. Wie daarop gericht is en dat verwacht, zal worden verzadigd met het goede. Jezus leert ons op God de Vader gericht te zijn. Hij zegt dat we niet bezorgd moeten zijn zoals de wereld, maar dat onze Vader weet wat we nodig hebben. Hij is een Vader die zich ontfermt over zijn kinderen en er een eer in stelt als het ze goed gaat.

vrijdag 4 augustus 2017

Kopen zonder geld

Jesaja 55:1
‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.’

Het is niet zo moeilijk om een dorstige te roepen naar water, maar het wordt lastiger iemand te laten kopen zonder geld. Kopen zonder geld is een onmogelijkheid. Je kan niet kopen zonder betaalmiddel. Nee, maar bij God wel. Hij nodigt je uit om het water des levens te drinken. Het is levend water en wie daarvan drinkt, krijgt nooit meer dorst. Maar er is meer, je kan ook eten, er is ook brood des levens beschikbaar en je zult nooit meer honger krijgen. Eten en drinken uit Gods bron is gratis beschikbaar. Eeuwige vergeving, verlossing, bevrijding, genezing, heelheid, herstel, zegen, het is er allemaal. Maar hoe kan ik dat dan kopen? Door het betaalmiddel te gebruiken wat God je geeft, het leven en het bloed van Jezus. Daarmee is alles gekocht en betaald. Voor ons gratis, voor Hem een hoge prijs. Kom, drink, eet, er is al voor betaald.

donderdag 3 augustus 2017

Hij zorgt voor u

1Petrus 5:6-7
‘Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Mooi gezegd van Petrus, maar hoe moeilijk was het voor hem deze les te leren. We hoeven de zwakheden van Petrus niet te bespreken, want ze lijken sterk op die van onszelf. Hoe vaak hebben we zelf getwijfeld over een goede afloop, hoe vaak op het cruciale moment de Heer verloochend? Wat heeft de Heer Zijn discipelen met zorg uitgekozen, zodat ze een rolmodel zouden kunnen zijn voor vele generaties na hen. Als Petrus uiteindelijk kon leren zich te vernederen onder Gods hand, als hij kon zeggen: ‘Hij zorgt voor u’, dan is er voor iedereen hoop. Moet je je best doen om zover te komen? Nee, je moet gewoon stoppen op jezelf te vertrouwen. Laat de oplossing aan de Heer over, Hij zorgt voor je.

woensdag 2 augustus 2017

Naar diep water

Spreuken 18:4
‘De woorden van iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid.’

Diepe wateren zijn vol leven, elke visser weet dat. Diepe wateren zijn zuurstofrijk en voedselrijk, ze bevatten ongeziene schatten. God wil ons meenemen naar diep water, daar waar we niet langer kunnen staan, maar ons moeten laten meenemen door de stroom. De spreuk van vandaag is zelf vol diepte. De goede mens is Jezus, die ons met zijn woorden meeneemt naar het hart van God de Vader. De sprankelende beek is een beeld van het leven dat door de Heilige Geest aan ons is geschonken. Het woord en de Geest samen brengen ons bij de bron van wijsheid, Jezus zelf, in wie alle schatten en rijkdommen van God zijn verborgen. Het is heerlijk en heilzaam om de diepte van Gods woord te overdenken en te ontdekken dat ze vol leven zijn.

dinsdag 1 augustus 2017

Kijk naar Jezus en niet naar je haters

Job 8:22
‘Wie je haten, zullen met schaamte bekleed worden, en de tent van de goddelozen zal er niet meer zijn.’

Wij hebben geen vijanden van vlees en bloed. Degenen die ons haten staan onder de leiding van hatende geesten. Maar Paulus schrijft: ‘Wie zal tegen ons zijn als God voor ons is?’ Het is geen partij, God is veel te sterk om je ook maar een tel druk te maken over je haters. God is voor je, dat is genoeg, dat is alles, klaar uit, punt. We houden ons bezig met het leven en dat leven hebben we in Jezus ontvangen. Door je te focussen op Hem, zie je je vijanden en haters niet meer. Ze zijn uit beeld. Zolang Israël in de woestijn de blik omhoog richtte naar de koperen slang die Mozes op een staf had geplaatst, zagen ze de slangen niet meer die hen probeerden te bijten. En zelfs als ze gebeten waren, werden ze gezond door naar Jezus te kijken. Zo werkt het nog steeds. Wie Jezus verhoogt, heeft geen hinder van haters. Jakobus zegt: ‘Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten.’ Dat doe je niet door naar de duivel te staren, maar door hem geen aandacht te geven. Geniet van wat Jezus je biedt en alles wat jou probeert dwars te zitten, zal er niet meer zijn.

maandag 31 juli 2017

Onwankelbaar belijden

Hebreeën 10:23
‘Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.’

Als onze belijdenis gebaseerd zou zijn op ons gedrag, of op ons geloof, zouden we die nooit onwankelbaar kunnen vasthouden. Gelukkig heeft die onwankelbaarheid niets te maken met hoe we ons voelen, of gedragen. Of we nu lekker in ons vel zitten, of juist niet, heeft geen enkel effect op onze belijdenis. Je belijdt niet je gevoel, maar Gods waarheid. Daarom is die belijdenis onwankelbaar. Want Hij die beloofd heeft, is getrouw. We belijden dat we rein en rechtvaardig zijn, omdat God dat zegt. We belijden dat we in het licht wandelen en dat de duisternis geen macht meer over ons heeft, omdat God het zegt. We belijden dat we Gods kinderen zijn en erfgenamen van Zijn heerlijkheid, omdat God het zegt. We belijden dat niemand ons kan scheiden van Gods liefde, omdat Hij het zegt. Onze belijdenis staat vast door Hem. Laten we die dan onwankelbaar vasthouden.

zondag 30 juli 2017

Zie Jezus in Gods woord

Spreuken 3:11
’Laat je door de Heer terechtwijzen, mijn zoon, kom niet in opstand, als hij je straft.’

De enige manier waarop God ons leven corrigeert en vernieuwt is door zijn woord. We leven in de dag des heils en niet langer onder het oordeel van de wet. Dat laatste hebben we trouwens nooit gedaan als Nederlanders, want de wet was aan Israël gegeven om hen te leren dat ze wel Gods volk waren, maar niet zonder tekortkomingen. Jezus heeft het oordeel weggenomen door het voor ons te ondergaan. Daar slaat deze tekst ook op. Het gaat over de zoon die God liefheeft, dat is Jezus en die Hij moet tuchtigen, voor ons heil. Veel teksten in de Bijbel, misschien wel de meeste gaan niet over ons, maar over Jezus. Voor Hem staan veel aanwijzingen en bemoedigingen in de Schriften. Hij kende ze en wees er zijn discipelen op. Hij toonde hen alles wat over Hem was geschreven door Mozes en de profeten en in de Psalmen. Hij opende hun ogen zodat ze niet langer zichzelf, maar Hem zouden zien in Gods woord. Wat dat betreft mogen onze ogen ook nog wel wat verder opengaan. Het is heerlijk om te weten dat God voor ons is en dat niets ons kan scheiden van zijn liefde.

zaterdag 29 juli 2017

Het zichtbare is tijdelijk

2Corintiërs 4:16-18
‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.’

Deze tekst gaat niet over ouder worden, maar over verdrukking. Als je Jezus belijdt voor de mensen, komt de geestenwereld in beweging. Paulus ondervond dat elke dag. Hij werd geslagen en vervolgd, leed schipbreuk, zat gevangen, kreeg stokslagen en werd gestenigd. Dat liet sporen na op zijn lichaam. Daar heeft hij het over. Maar hij zegt ook dat zijn innerlijke kracht niet te breken is. Die innerlijke kracht is Gods Geest, de Geest van Jezus die ons verder laat kijken dan het zichtbare. De verdrukkingen en het lijden dat ermee gepaard gaat, zijn tijdelijk. De onzichtbare werkelijkheid duurt eeuwig. Jezus is met ons en bij ons en voor ons voor eeuwig. Zijn beloftes zullen worden vervuld voor eeuwig. De innerlijke kracht neemt toe, zelfs wanneer de uiterlijke mens wordt verdrukt. We klagen niet over het ouder worden en verwachten zeker niet dat daarmee de gebreken komen. We geloven in de opstandingskracht van Jezus die sterker is dan de dood. Sterker dan welke verdrukking dan ook.

vrijdag 28 juli 2017

Geloofd zij God met diepst ontzag

Psalmen 68:19
‘Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Sela’

Als klein kind maakte ik een keer per jaar mee dat mijn opa jarig was. Hij woonde bij ons in en op zijn verjaardag kwamen al zijn broers en zussen, voor mijn gevoel een stuk of twaalf en bijna allemaal met aanhang. Mijn moeder zette dan lange tafels neer, met wit kastpapier erop. Er werden sigaren gerookt en bijna iedereen droeg zwarte kleren. Maar het hoogtepunt was de maaltijd. Dan ging iedereen staan rond de tafel en werd deze psalm gezongen. ‘God zij geloofd met diepst ontzag. Die God is ons een God van heil.’ Nu ben ik zelf opa. Zwarte pakken draag ik niet en sigaren roken doen we al lang niet meer. Maar deze psalm kunnen we nog steeds zingen. God is niet veranderd. Hij is de God van trouw. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil.

donderdag 27 juli 2017

Opstaan met gejuich

Psalmen 30:5
‘Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ‘s avonds in, ‘s morgens staan we juichend op.’

Onder het oude verbond kon je je afvragen: ‘Hoe lang moeten we nog gestraft worden? Hoe lang zullen onze vijanden nog over ons heersen?’ Maar in het nieuwe verbond zijn we meer dan overwinnaars. Dan zeggen we: ‘Deze vijand is verslagen door Jezus Christus, dus opzouten. Geen enkele vijand heeft nog het recht me te onderdrukken.’ Deze psalm gaat over Jezus en niet over mij. De uren aan het kruis, de toorn die over Hem heen ging, de tranen die Hij plengde in de avond, duurden een oogwenk in vergelijking met de eeuwige vreugde daarna. Jezus droeg Gods toorn over onze zonden. Door zijn striemen zijn we genezen. Wij mogen juichend deze nieuwe morgen begroeten. We leven voor eeuwig in het licht, omdat Jezus voor ons de duisternis heeft ondergaan en ons zo verlost en bevrijd heeft uit de macht van ziekte, zonde en dood.

woensdag 26 juli 2017

In Jezus zie je Gods glorie

Psalmen 63:5-6
‘Als met vet en merg word ik verzadigd, mijn mond looft met jubelende lippen, wanneer ik Uwer gedenk op mijn legerstede, in nachtwaken over U peins.’

Mooi hè, hoe David Gods goedheid vergelijkt met een overvloedige maaltijd. Vet en merg zouden wij nu niet meer kiezen, maar in de tijd van David moet dat het summum van heerlijkheid zijn geweest. Zijn gedachten worden zo krachtig, dat zijn lippen beginnen te jubelen. Midden in de nacht ligt David te loven en te aanbidden op zijn bed. En dan te bedenken dat David ver voor het kruis leefde. Hij mocht in de tempel niet verder komen dan de voorhof. Toch spreekt hij al over Gods heerlijkheid die hij in de tempel heeft gezien. Welke tempel was dat dan? Geen tempel van steen, want die moest nog worden gebouwd. David was een ziener, een profeet. Hij moet iets gezien hebben van de toekomst, van de heerlijkheid van God die komen zou. David heeft Jezus gezien, dat kan niet anders. Geen wonder dat hij jubelt, wie Hem ziet, aanschouwt Gods glorie.

dinsdag 25 juli 2017

Het leven is sterker dan de dood

Romeinen 8:6
‘Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.’

Een van de omschrijvingen van het woord gezindheid is ‘op iemands hand zijn, iemands kant kiezen’. Ons vlees, de natuurlijke mens, kiest de kant van de dood. Dat moet wel, want ons vlees wordt beheerst door de wet van zonde en dood. Paulus schrijft dat hij door die wet doet wat hij niet wil en vraagt zich af: ‘Wie verlost mij?’ Gelukkig weet hij het antwoord en zegt: ‘Gode zij dank, door Jezus Christus.’ De gezindheid van de Geest is leven en vrede. Dat wordt dus wel eens moeilijk kiezen. Beide wetten kunnen we benutten. Kiezen we dood of leven, vlees of Geest? We moeten het niet moeilijker maken dan het is, want een kind van God leeft door de Geest en heeft het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat betekent dat we niet moeten strijden tegen ons vlees, maar weten dat de dood is overwonnen door het leven. We zijn overgegaan uit de dood in het leven en het geestelijke vervangt meer en meer het natuurlijke. Het is Gods werk in ons om dat tot een goed einde te brengen, vertrouw daar maar op.

maandag 24 juli 2017

God slaat zijn kinderen niet

Job 5:17-18
‘Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd, wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af! Want hij verwondt en hij verbindt, hij slaat en zijn handen genezen.’

Wat een ontzettend verkeerd beeld van God wordt hier geschetst door Elifaz, een van de vrienden van Job. Het kwade en het goede worden door hem aan God toegeschreven, ja zelfs wordt het kwade goed genoemd. Dat hoor je ook tegenwoordig nog wanneer iemand iets erg overkomt: ‘God zal er een bedoeling mee hebben.’ Het gevolg is een gelatenheid, een passiviteit ten opzichte van het kwaad. Jezus heeft het over de duivel en Hij noemt hem een rover, een dief, een mensenmoordenaar, die komt om te stelen en te vernietigen. Jezus is gekomen om een einde te maken aan zijn vernietigende heerschappij. De duivel heeft genoeg vernield. De dood heeft geheerst op aarde vanaf Adam, maar door Jezus heerst nu het leven. Wie Hem toebehoort is overgegaan uit de dood in het leven, de duivel heeft geen macht meer over hem. Als iemand is verwond, zal Jezus komen met genezing. Is iemand gevangen, dan brengt Hij verlossing en bevrijding. God is geen Vader die zijn kinderen slaat, Hij is een ontfermer en doet ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat wist David al, maar die leefde dan ook veel later dan Elifaz.

zondag 23 juli 2017

Nooit meer dorst

Johannes 4:14
‘Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.’

God geeft ons geen fontein maar water. Als dat water in ons komt, omdat we ervan drinken, verandert het in een fontein. Wanneer je een cola drinkt, of een ander koolzuurhoudend drankje, begint zich een luchtbel te vormen in je maag die eruit wil. Zoals het moeilijk is een boer binnen te houden, zo is het nog moeilijker om de fontein van levend water te stoppen. Dat levende water van Gods evangelie heeft zoveel kracht, dat het naar buiten spuit en iedereen in de buurt nat maakt. Wat een heerlijk water van vergeving, van geen oordeel meer, van eeuwigdurende liefde. Naar dat water is iedereen op zoek en God geeft het gratis aan ieder die het wil. Waarom zou je blijven zoeken naar surrogaat, naar tijdelijke vervulling, als je het eeuwige kunt krijgen? Drink van het water des levens om niet en geniet van al dat overvloedige gespetter.

zaterdag 22 juli 2017

Mijn helper is Jezus

Hebreeën 13:6
‘Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?’

Een mens die veel te vrezen had, was Paulus. Overal waar hij kwam dreigde gevaar. Toch zegt hij: ‘Verheug je altijd in de Heer.’ En op een andere plaats: ‘..dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.’ Dat is het geheim, Paulus was bereid te sterven voor Christus. Hij maakte zich er niet zo druk om. Op aarde te zijn was nodig om het evangelie bekend te maken, maar bij de Heer te zijn was verreweg het beste. Veel christenen lijken wel eens te vergeten, dat we op weg zijn naar onze bestemming, dat is voor altijd bij de Heer te zijn. Er wacht ons een heerlijke toekomst bij Hem. God heeft beloofd altijd bij ons te zijn, Hij zal ons niet begeven of verlaten. Daarom kunnen we met vertrouwen zeggen: ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen.

vrijdag 21 juli 2017

Gods woord bezit Gods kracht

Jesaja 55:10-11
‘Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.’

Gods woord is zo belangrijk voor ons leven. Het bezit de kracht om Gods doel te bereiken, namelijk dat mensen behouden worden. Paulus schrijft dat het evangelie de kracht van God is om ieder die gelooft te behouden. Gods woord, Zijn beloofde verlossing, is vlees geworden in Christus. Heel Gods woord wijst naar Hem vooruit in het oude testament en naar Hem terug in het nieuwe. Gods woord draait om Jezus, de afdruk van Gods wezen. Woorden over Jezus, waarheid over Gods liefde, daalt als regen op ons leven neer. Het maakt harde grond zacht, zodat het meer regen kan bevatten. De grond wordt vruchtbaar en Gods woord gaat vruchtdragen. Mensen veranderen door Gods woord, ontvangen vergeving en liefde door dat woord. Dat woord komt tot zijn doel en dat behaagt God.

donderdag 20 juli 2017

Het is maar hoe je kijkt

Spreuken 15:15
‘Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest.’

Deze tekst gaat over ons hart. We zijn arm of rijk van binnen. Dat bepaalt de kwaliteit van ons leven. Wie steeds denkt dat hij tekort komt, ervaart slechts ellende. Had ik maar, had ik maar, is een grote leugen. De waarheid is dat Jezus jou door Zijn armoede rijk heeft gemaakt. Hij die alles bezat, heeft alles afgelegd, om jou alles te kunnen schenken. Aannemen wat Jezus jou geeft, doe je door geloof. Zo kan de arme zeggen: ‘Ik ben rijk, om wat Jezus heeft gedaan voor mij.’ Dan wordt het leven een feest, want God is je bron van vreugde geworden en niet je portemonnee of je bankrekening. Heb je hier moeite mee, vraag dan of God je helpt om je denken op dit punt te vernieuwen. Het leven is niet goed of fout; elke dag heeft genoeg ellende, maar ook een overvloed aan feestelijkheid. Het is maar hoe je kijkt.