zaterdag 9 september 2017

Uit Adam of uit Jezus

Romeinen 5:9
‘Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.’

Wij zijn door het bloed van Jezus gerechtvaardigd, niet door ons gedrag. Onze redding en onze behoudenis (herstel, heelheid, zegen) liggen vast verankerd in het offer van het bloed van Jezus. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Daarom en daarom alleen zijn we voor God rechtvaardig, heilig en goed. Als het offer goed is, is de offeraar gerechtvaardigd. De dood is gaan heersen op aarde door een zonde van Adam. Het leven en Gods gerechtigheid zijn veel meer gaan heersen door een daad van liefde van Jezus. Waar wil je uit leven, uit Adam of uit Jezus? Onze zekerheid ligt verankerd in Gods genade. Hij gaf ons Zijn Zoon, Hij zal ons behouden van de toorn. Er is niets van ons bij. Hij heeft het gedaan, Hij zal het doen. Zie je nog fouten in je leven? Heb geloof dat God bezig is je te vernieuwen naar Zijn beeld. Het gaat om Zijn werk en Zijn eer.