maandag 26 februari 2018

Een prachtige boodschap

Handelingen 13:47
‘Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.’

Paulus was een man met een bijzondere roeping. Hij was het levende bewijs van Gods genade. Een vervolger van Jezus die het licht wordt voor de volkeren, om aan ieder het heil te verkondigen. Door deze opdracht voelde Paulus zich schuldig ten opzichte van de wereld. Hoezeer hij ook leed onder vervolging en verdrukking, hij bleef zijn boodschap verkondigen, dat Jezus de Christus is. Wij hebben niet allemaal dezelfde weg te gaan, maar we zijn wel, net als Paulus, bestemd om tot een licht te zijn. Jezus heeft het licht in de wereld gebracht, Gods verzoening voor de wereld, en wij mogen de prachtige boodschap verkondigen, dat er heil is op grond van Gods genade. We leven niet meer voor onszelf, maar voor Hem die ons liefheeft en ons verlost heeft uit de slavernij van zonde en dood.