woensdag 7 februari 2018

Gods nauwkeurige reddingsplan

Daniël 9:24
‘Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.’

Deze profetie van Daniël wijst naar de komst van Jezus en wel naar Zijn dood en opstanding. Daarmee kwam een einde aan de periode van Adam en van de heerschappij van zonde en dood. Jezus nam alle schuld op zich en daarmee kwam er een einde aan de overtreding en werd alle ongerechtigheid verzoend. De laatste Adam stierf aan het kruis. De nieuwe tijd begon met eeuwige gerechtigheid bij de opstanding van Jezus uit de dood. Gods gerechtigheid kan nu worden ontvangen als een geschenk voor wie gelooft. Koningen, hogepriesters en profeten werden gezalfd. Jezus is alle drie in een. Als onze Hogepriester offerde Hij Zijn eigen bloed, als Koning heeft Hij alle macht in hemel en op aarde en als Profeet is Hij Gods levende woord. De profetieën en gezichten die Zijn komst aankondigden zijn bezegeld, bevestigd, vervuld. Wat een prachtig voorbeeld is deze tekst van Gods nauwkeurige uitwerking van Zijn verlossingsplan.