dinsdag 1 mei 2018

Als een argeloos lam

Jeremia 11:19
‘Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke plannen tegen mij smeedden: ‘Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam niet meer gedacht worde!’

Jeremia was Gods stem op aarde en zijn leven was in gevaar. God waarschuwde hem voor de moordplannen van de mannen uit Anatot en beschermde hem. Jeremia was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt. Temidden van een goddeloos volk moest hij getuigen en hij deed het. Hij telde zijn leven niet en kende weinig vreugde. Alleen de Heer gaf hem voldoening, hij vond troost in Zijn woorden. Jeremia lijkt daarin op Jezus. Ook Hij ging als een lam naar de slachtbank. Het verschil was, dat Jezus het wel wist van tevoren. Maar de liefde voor zondaren woog zwaarder dan Zijn eigen leven. Hij liet zich als een lam offeren aan het kruis om de wereld te verzoenen met God. Zonder klagen droeg Hij Zijn lot en stierf als een zondaar tussen de misdadigers. Nog steeds wordt er gelachen en gespot om wat Jezus deed. Nog steeds is er blinde haat tegen Gods liefde. Maar wie het zien mogen, aanbidden het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegnam en ons verzoende met God.