vrijdag 11 mei 2018

De profetie van Simeon

Lukas 2:32
‘.. licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël.’

Het volk Israël had een enorme voorsprong ten opzichte van de heidenen (de volkeren), omdat God door middel van profeten de komst van Jezus had geopenbaard. Profeten als Mozes en koning David, die ook een grote profeet was, hebben veel geschreven en gezongen over de Knecht van God die komen zou. De heidenen wisten van niets. Toen Jezus werd geboren, betekende het dat Gods belofte werd vervuld, maar de wereld zag niets. Een oude man, Simeon, was een van de weinigen die dat wel deed. God had hem verteld, dat hij de beloofde redder zou zien, voor hij stierf. De ontmoeting van Simeon met Jozef en Maria bracht hem ertoe deze profetische woorden te spreken. Dit kind zal een openbaring zijn voor de heidenen en heerlijkheid voor Israël. Jezus is een zegen voor de hele wereld. Door Hem heeft God zich geopenbaard op een heerlijke manier. Wij mogen Hem zien en daarmee God zelf en genieten van het licht dat God voorgoed in de wereld heeft gebracht. Wat Israël weigerde te zien, hebben de heidenen aangenomen. Jezus is de beloofde Messias. Op een dag zal iedereen het zien.