woensdag 2 mei 2018

Levende liefde

Habakuk 2:19
'Wee hem die tot een stuk hout zegt: Ontwaak, en tot een stomme steen: Word wakker. Zou die onderrichten? Zie, hij is gevat in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in hem.'

De Bijbel leert ons dat mensen verblind kunnen raken wanneer ze Gods waarheid onderhouden in ongerechtigheid. Je moet wel blind zijn en verduisterd in je verstand, als je gelooft in de bescherming van hout, steen of ijzer. Zelfs edele materialen als goud en zilver kunnen je niet helpen. Toch worden daarvan wereldwijd vele, vele afgoden gemaakt. Mensen reizen duizenden kilometers om ergens een steen aan te raken. Wee hem, zegt Habakuk. Jezus noemde hen een kudde zonder herder. Stomme schapen die dwalen, ieder op zijn eigen weg. De wereld is vol ongeloof en afgoderij en temidden daarvan roept Gods liefde om aandacht. Jezus verhief Zijn stem niet tegen de wereld, maar kwam om haar te redden. Bid dat er nog veel meer ogen zullen opengaan voor Gods genade en ontferming. Niet door afwijzing en veroordeling, maar door liefde en ontferming.