maandag 11 juni 2018

Alle eer voor Jezus

2Koningen 5:13
‘Toen traden echter zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden: Mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zoudt gij dat dan niet doen? Hoeveel te meer, nu hij tot u gezegd heeft: Baad u en gij zult rein worden?’

Wat is dat toch in een mens, dat hij liever een prestatie levert, dan iets te krijgen op een eenvoudige manier? Is het eerzucht, is het trots, is het de drang naar bewondering, of de drang beter te zijn dan anderen? Het zal van alles wat wezen, maar vast staat, dat genade voor veel mensen moeilijk te aanvaarden is. Naäman was melaats en kon genezing ontvangen door zich in de Jordaan onder te dompelen. Dat was hem eigenlijk te min, dat paste niet bij zijn status, dacht hij. Maar uiteindelijk laat hij zich overreden. Het moeilijke was hij bereid te doen, waarom dan niet het makkelijke? Het is een verhaal met een boodschap. De melaatse Naäman, dat zijn we zelf, onze melaatsheid heet zonde. Jezus vraagt ons of we gezond willen worden door in Hem te geloven. Hij ging voor ons de Jordaan in, de scheiding tussen woestijn en het beloofde land vol melk en honing. Het overvloedige leven wordt ons aangeboden, maar dan is er geen eer voor onszelf te behalen. We worden niet gered door eigen inspanningen, maar door simpel te geloven in het werk dat Jezus heeft volbracht. Veel religies rusten op prestaties, maar het geloof in Jezus is het kenmerk van het christendom. Geen eer voor mensen, maar alle eer voor Hem.