vrijdag 31 januari 2020

Alleen door Jezus

Colossenzen 1:17
'.. en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;'

Paulus begint zijn brief aan de Colossenzen met een indrukwekkende beschrijving van Christus. Hij is dankbaar voor de gelovigen uit Colosse, maar zonder Jezus zouden ze niet bestaan. Jezus is hun fundament en Jezus is hun toekomst. Jezus is hun hoop op heerlijkheid, door Jezus zijn ze gered en verzoend met God. Door Jezus zullen ze volmaakt zijn wanneer Hij verschijnt. Het gaat erom dat elke gelovige beseft hoe rijk hij is geworden in Christus en dat hij slechts bestaat dankzij Jezus. Jezus is de bron waaruit het leven voortkomt. Door Hem leven we en hebben we vrede. Alle dingen hebben hun bestaan in Hem, schrijft Paulus. Voor alles moeten we dat steeds weer beseffen. We bestaan en leven in en door Hem. Hij is ons leven en onze toekomst. Hij is onze eer en heerlijkheid.

donderdag 30 januari 2020

Gods genade verandert je leven

Romeinen 1:16
‘Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.’

Het goede nieuws is voor iedereen, voor joden en Grieken. De eersten hadden de wet, de laatsten hun goden. Dat maakte het moeilijk om de boodschap te aanvaarden. Voor de joden was de boodschap van genade haast niet te bevatten. De wet van Mozes had de lat heel hoog gelegd en nu was er opeens geen lat meer. Iedereen kan behouden worden door geloof. Deze krachtige boodschap is vandaag nog even krachtig. Of je nu jood bent of Griek, God biedt je genade aan. Of je nu je leven lang al probeerde God te behagen, of nog helemaal niet, voor jou is het evangelie Gods geschenk. De boodschap heeft zoveel kracht, dat alles hersteld wordt wat was geroofd door de zonde. Het is een boodschap vol vreugde, omdat hij niet veroordeelt. Je hoeft je niet eerst te veranderen, de boodschap verandert jou. God zelf neemt het werk ter hand en zal je leven vernieuwen van binnenuit. Goed nieuws, krachtig nieuws, voor iedereen.

woensdag 29 januari 2020

Voor wie leef je?

2Corintiërs 5:15
‘.. daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.’

Voor wie leef je? Dat is een belangrijke vraag. Sommige mensen leven alsof ze Remi zelf zijn, alleen op de wereld. Ze vinden zichzelf zielig en alles draait om hen. Het zijn mensen zonder God. Jezus is voor alle mensen gestorven en opgestaan, zodat ieder kan leven met een doel. Leef niet voor jezelf, maar leef voor Hem die je liefheeft. Je wordt er gelukkig van wanneer je leeft voor een ander. Jezus is voor ons gestorven om ons te verlossen uit zelfzucht en egoïsme. We zijn geen wezen meer, maar geliefde kinderen van God. We hebben een Vader die van ons houdt en die ons een hoopvolle toekomst geeft. Laat geen zielige gedachten toe in je denken, alsof je alleen op de wereld bent, alsof er geen doel meer is. Je doel is om te leven voor Jezus. Wees voor Hem beschikbaar, zodat Hij je kan leiden naar die plaatsen waar Hij nodig is.

dinsdag 28 januari 2020

God heeft ons rein verklaard

2Corintiërs 6:14
‘Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?’

Dit is geweldig nieuws. Er is geen overeenkomst tussen gerechtigheid en wetteloosheid, tussen licht en duisternis. Dat betekent dat we rechtvaardig en rein zijn, anders had God ons Zijn Geest niet kunnen schenken. Nota bene de Heilige Geest is voor altijd in ons komen wonen. Het licht zelf woont niet in de duisternis. De gerechtigheid zelf woont niet bij de wetteloosheid. Deze waarheid geldt zeker ook tussen mensen, maar mag je vooral zien als een bewijs van het volkomen verzoend zijn met God. Het verlossingswerk van Jezus is zo krachtig, Zijn dood zo vol betekenis, dat we na Zijn opstanding net zo heilig en rein zijn als God zelf. We zijn niet langer kinderen van Adam, maar geboren uit God, kinderen van het licht. Er is door Jezus geen duisternis meer in ons leven. God heeft ons rein verklaard.

maandag 27 januari 2020

Door de Here geliefd

2Thessalonisenzen 2:13
‘Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.’

Het was voor de Thessalonicenzen moeilijk, om staande te blijven temidden van vervolging en afval. Misschien herkenbaar voor velen onder ons. Maar dan is deze tekst erg bemoedigend. Paulus schrijft dat hij vol dankbaarheid is om deze door God geliefde gelovigen. Hij zegt, beseffen jullie wel dat God je bij de eerstelingen van de oogst heeft verkoren? De eerstelingen zijn voor de Heer, ze zijn heilig en alleen bestemd voor Gods eer. Ja, wij behoren nog steeds tot de eerstelingen van het werk van Christus. Pas bij Zijn wederkomst zal de volle oogst zichtbaar worden, als ook heel Israël zich zal bekeren. Wij hebben Gods Geest ontvangen, die ons leidt in de waarheid. We wandelen in geloof, niet in aanschouwen. We leven van genade, in het besef dat God bij machte is ons staande te houden in de druk. We verheugen ons in Gods liefde en mogen elke dag beseffen, dat we Gods geliefden zijn.

zondag 26 januari 2020

De betekenis van de doop

Colossenzen 2:12
'.. daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.'

De doop van een gelovige, kopje onder, is een zichtbare uitdrukking van de onzichtbare waarheid, dat we met Christus gestorven zijn en opgestaan tot nieuw leven. De doop volgt op de bekering, het is een bewuste keuze van de gelovige zich te laten dopen. Je bent niet behouden door de doop, je gaat ook niet verloren zonder doop, maar het is een geloofsuitdrukking. Je laat ermee zien dat je de dood en opstanding van Christus hebt begrepen. Dat je leven als zondaar is geëindigd en dat je leven als kind van God is begonnen. De doop laat zien dat je je nieuwe positie in Christus hebt begrepen en aanvaard. De werking van Gods Geest die Jezus terugbracht uit de dood, zal ook jouw leven herstellen van dood (door de zonde) naar leven (in Christus).

zaterdag 25 januari 2020

Door het geloof

Hebreeën 11:11
‘Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.’

Alles is mogelijk voor wie gelooft. Geloof is de sleutel die God ons in handen geeft om te ontvangen wat Hij beloofd heeft. Het volbrachte werk van Jezus is voor iedereen beschikbaar, maar moet ontvangen worden door geloof. De hele Bijbel door hebben mensen op God gereageerd met geloof. Soms gingen mensen in iets geloven buiten Gods opdracht of belofte om. Wie dat deden, kwamen bedrogen uit. Israël stond voor Kanaän en kreeg van tien verspieders een slecht bericht. Het geloof in dat foute bericht, maakte Gods belofte voor hen krachteloos. Gods woord is niet krachteloos, maar ongeloof of verkeerd geloof maakt het krachteloos. In Nazareth kon Jezus weinig doen vanwege hun ongeloof. Hij kon het wel doen, maar zij konden het niet ontvangen. Door geloof, vasthouden aan Gods waarheid, ontvang je alles wat God heeft beloofd. Dat gaat nooit buiten Jezus om. Hij heeft de weg vrij gemaakt, geen schuld staat Gods woord meer in de weg. Ontvang ongehinderd genade op genade.

vrijdag 24 januari 2020

Vertrouw op de naam van Jezus

Jesaja 50:10
‘Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op zijn God.’

Jesaja profeteert over de knecht des Heren, dat is de Here Jezus. Toen Hij in diepe duisternis aan het kruis hing, van licht beroofd, van God verlaten, geen enkel houvast meer, moest Hij terugvallen op wat Hij geloofde. Hij had Zijn discipelen verteld dat Hij zou opstaan. Dat had ook de engel benadrukt die gekomen was om Hem te versterken in de hof van Getsémané. En Hij is uit Zijn angsten verlost, schrijft de Hebreeënschrijver. Soms kun je in een situatie terechtkomen die uitzichtloos is. Je weet niet meer waar je het zoeken moet. Vertrouw dan op de naam van Jezus, vertrouw op God, steun op je fundament. Jezus ging door de duisternis om ons in het licht te brengen. Laat de duisternis je niet weer overvallen, alsof hij daar recht op heeft. Je bent verlost en mag weten dat niets je meer kan scheiden van de liefde van Christus.

donderdag 23 januari 2020

Blank en rood

Hooglied 5:10
‘Mijn geliefde is blank en rood, uitblinkend boven tienduizend.’

Het Hooglied is een prachtig liefdeslied, waarin de liefde tussen een koning en een gewoon meisje uit het volk wordt bezongen. Die koning is Jezus en dat meisje is Zijn geliefde, de Gemeente, de Bruid. In het vers van vandaag beschrijft de bruid haar geliefde en ze zegt: Hij is blank en rood. Een vreemde omschrijving zo op het eerste gezicht. Maar als je bedenkt dat het over Jezus gaat, dan is die omschrijving prachtig. Hij is blank, zuiver, zonder zonde, de rechtvaardige die voor God welbehaaglijk is. En Hij is rood door het bloed dat Hij geeft om Zijn geliefde vrij te kopen aan het kruis. De rechtvaardige die sterft voor de onrechtvaardige als teken van liefde. Ja mijn geliefde, onze geliefde is blank en rood, uitblinkend boven tienduizend, honderdduizend, boven alles en allen.

woensdag 22 januari 2020

Zoals de regenboog

Jesaja 54:9
‘Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal dreigen.’

Als God iets beloofd heeft, staat het vast. Zo hoort bij het nieuwe verbond de belofte dat God niet meer toornig zal zijn. Gods toorn over de zonde is aan het kruis geopenbaard. Daar heeft het recht gezegevierd. De zonde is geoordeeld en de zondaar veroordeeld tot de dood. Jezus stierf aan het kruis als zondaar in onze plaats. Hij werd tot zonde gemaakt om ons rechtvaardig te kunnen maken. Dat is de reden dat God niet meer toornt. Het is volbracht. We leven nu onder Gods goedkeuring door het werk van Jezus. Voor wie dat in geloof heeft aanvaard is er geen oordeel of dreiging meer. Zoals de regenboog ons herinnert aan Gods belofte dat er nooit meer een zondvloed zal zijn, zo herinneren brood en wijn van het avondmaal ons eraan, dat Gods toorn op Jezus is gelegd. Nooit zal Gods oordeel ons treffen. Hij heeft het zelf beloofd.

dinsdag 21 januari 2020

Lichtdragers op aarde

Johannes 9:5
‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.’

Er is maar een licht en dat is God. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Met Jezus kwam Gods licht op aarde om de duisternis te verlichten met de kennis van God. Wat Jezus leerde en deed op aarde kwam voort uit het licht. Nu het verlossingswerk van Jezus is volbracht, zijn al Gods kinderen ook in het licht. Ook in hen is geen duisternis meer. Alles wat duister was heeft Jezus weggedaan. We zijn kinderen van het licht, kinderen van God. Dat geloven we, of niet. Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat zij nu het licht van de wereld zijn. Gij zijt het licht der wereld. Daarmee stelt Hij hen aan zichzelf gelijk. Nu Jezus in de hemel is, zijn wij de lichtdragers op aarde. De aarde moet worden verlicht met de kennis des Heren. Dat wil zeggen, dat we aan ieder moeten vertellen over Gods genade. Net als Jezus doen we dat niet gedwongen of agressief, maar we benutten de gelegenheden die we hebben. Hoe meer Gods genade wordt aanvaard, hoe lichter het wordt op aarde.

maandag 20 januari 2020

God voorziet overvloedig

Johannes 6:11
‘Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten.’

Er is al veel gezegd over deze wonderbare spijziging en er zijn nog steeds veel vragen over. Om er eens een paar te noemen, was de vis nog rauw of al gebakken en hoe breek je gebakken vis in stukken? We laten die vragen lekker voor wat ze zijn, want die details daar gaat het niet om. Het grote wonder is dat Jezus van iets wat wij als niets beoordelen heel veel maakt. Je ziet Zijn almacht, Hij is nooit in paniek, weet altijd de oplossing. En Hij geeft overvloedig. Dit principe is veel belangrijker dan de details van de vis of het brood. Jezus is de goede herder die Zijn schapen leidt naar grazige weiden met overvloed. Soms is de weg erheen moeilijk begaanbaar, maar dan mag je weten, dat de uitkomst zeker goed en overvloedig is. Jezus dankte voor wat Hij kreeg aangereikt en Hij dankte de Vader voor wat er ging komen. Jezus was op God gericht en kende Hem als een liefhebbende Vader. Zo liet Hij Hem zien in brood en vis, in Zijn woorden en wonderen en het meest van alles, in Zijn dood en opstanding. We leven van geloof in een God die overvloedig voorziet, elke dag opnieuw. Begin om van niets iets te verwachten, begin met te danken voor de uitkomst zichtbaar is.

zondag 19 januari 2020

Toen werd het stil

Handelingen 15:11
‘Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.’

Petrus houdt een krachtige korte toespraak in een vergadering waar de gemoederen hoog oplaaien. Het gaat om Mozes, de besnijdenis en de wet. Daar moeten de heidenen zich toch zeker ook aan houden? Maar Petrus legt uit dat niemand zich daaraan heeft gehouden of kan houden. Het is door genade, zegt hij, dat zij en wij behouden worden. Het mooie van het nieuwe verbond is, dat iedereen gelijk is, man, vrouw, besneden, onbesneden, jood of heiden, iedereen wordt op dezelfde manier gered en veranderd. Het is Gods Geest die door de liefde van God onze harten reinigt van veroordeling en dode werken. Het gaat niet om wetten en gedrag, maar om liefde en geloof. Liefde van God en geloof van ons in het volbrachte werk van Jezus. Na deze woorden van Petrus werd het stil en zo hoort het ook. Geen mensenvergaderingen die regels en wetten voorschrijven om behouden te worden, maar alleen de liefde en genade van God.

zaterdag 18 januari 2020

Laat je overtuigen

Johannes 16:10
‘En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet;'

De Geest van God dwingt niemand te geloven, Hij overtuigt mensen. Overtuiging is niet hetzelfde als weten of begrijpen, het is veel sterker dan dat. Overtuiging sluit alle twijfel uit. Voor wie overtuigd is, staat de waarheid vast. Je komt aan een overtuiging door te luisteren. Wat je hoort komt als een zaad in je hart, daar kan het gaan ontkiemen en wortelen en tenslotte leiden tot vrucht. Een overtuiging draagt altijd vrucht. Je laat als het ware zien wat je overtuiging is. Maar wat, als je overtuiging niet waar is? Daar heb je bij Gods Geest geen last van. Hij openbaart alleen maar waarheid. Hij verheerlijkt Jezus en spreekt over Zijn werk en de gevolgen ervan. Hij leert allereerst dat zonde het probleem is en vervolgens dat dat probleem door Jezus is opgelost. Dan legt Hij uit dat er gerechtigheid is vrijgekomen voor ieder die gelooft, Gods gerechtigheid, niet die van ons. Tenslotte zal de Geest ieder ervan overtuigen dat het oordeel van God over de zonde achter ons ligt. Hij wijst ons de weg naar zegen, naar leven en overvloed. De Geest openbaart het hart van God, dat vol liefde is voor iedereen. De hele wereld is met God verzoend door het bloed van Jezus. Laat je ervan overtuigen, dat God je liefheeft als zijn eigen zoon of dochter.

vrijdag 17 januari 2020

Verzoend met God en behouden

Romeinen 5:10
‘Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;’

We zijn verzoend met God door de dood van Zijn Zoon. Daar hebben veel mensen al moeite mee. Ze denken dat ze steeds weer opnieuw verzoend moeten worden na elke zonde, maar dan zou Jezus telkens opnieuw moeten sterven. Nee, we zijn verzoend, eens voor altijd. Maar er is een ‘veel meer’, iets wat nog belangrijker is. Omdat Jezus is opgestaan en leeft, worden we behouden. Dat wil zeggen dat we vernieuwd worden van binnenuit. Alles wat door de zonde was beschadigd en geroofd, wordt hersteld door Gods genade, omdat Jezus leeft. Het leven van Christus is in ons gelegd in alle volheid. Het behouden worden is dat je steeds meer gaat begrijpen, wat God je uit genade geschonken heeft. Die behoudenis is nog veel zekerder dan de verzoening, omdat we bij de verzoening nog zondaren waren, maar nu zijn we Gods kinderen. God heeft ons verlost, verzoend en begenadigd. We worden elke dag meer behouden doordat Hij leeft.

donderdag 16 januari 2020

Zie jezelf zoals God je ziet

Hooglied 7:10
‘Van mijn geliefde ben ik, en naar mij gaat zijn begeerte uit.’

Kun je je voorstellen dat God verliefd is? En dat Hij verliefd is op jou? De bruid in het Hooglied kon zich dat niet voorstellen, ze zei: ‘Ik ben zwart, mijn huid is verbrand door de zon.’ Ze vond zichzelf tegenover de koning niet mooi en aantrekkelijk. Misschien hadden mensen haar wel verteld, dat ze niet mooi was en was ze dat gaan geloven. Maar de bruidegom bekeek haar met heel andere ogen, Hij vond haar mooi en prees haar schoonheid. Hij verlangde naar haar en zocht haar op. Zo is het ook met gelovigen in Christus. Er is zo vaak verteld dat je een zondaar bent en slecht, dat je jezelf tegenover God niet mooi en aantrekkelijk kunt vinden. Toch is dat de waarheid. We zijn door het offer van Jezus mooi en aantrekkelijk, ja zelfs volmaakt geworden. In Gods ogen zijn we rein en rechtvaardig. Daarom wil Hij bij ons zijn en in eenheid met ons leven. Hij wil en zal ons nooit meer begeven of verlaten en zal niet toestaan dat er ook maar iets Zijn liefde zal onderbreken. Zie jezelf zoals God je ziet, als Zijn geliefde, begeerlijk en aantrekkelijk voor altijd.

woensdag 15 januari 2020

Goedgekeurd voor eeuwig

Johannes 7:39
'Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was'

De Heilige Geest is het bewijs dat Jezus verheerlijkt is, maar wat is dat precies? Het betekent dat Jezus in de hemel alle eer heeft gekregen, de hoogste plaats, de naam boven elke naam. Zijn werk is volbracht en volkomen goedgekeurd. Van de zonde en de schuld die Hij op zich nam is niets meer over, alles is achtergebleven in de dood. Dat Jezus verheerlijkt is, betekent voor ons dat we voor God heilig en onberispelijk zijn voor zijn aangezicht. Daarom kan Hij ons Zijn Geest schenken als we tot geloof in Hem zijn gekomen. God geeft Zijn Geest niet aan zondaren. Hij deelt Zijn licht niet met de duisternis, Zijn leven heeft geen gemeenschap met de dood. Omdat Jezus verheerlijkt is, zijn wij het ook. Omdat Jezus alle eer heeft ontvangen en nu de hoogste autoriteit heeft, kan Hij die delen met hen die Hij geheiligd heeft en dat is elke gelovige in Hem. De Heilige Geest is Gods zegel op ons leven, goedgekeurd voor eeuwig.

dinsdag 14 januari 2020

Vreugde door Gods liefde

1Petrus 1:8
'Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.'

Niemand heeft ooit God gezien, maar wie Jezus ziet, heeft de Vader gezien. Wij kunnen Jezus alleen zien vanuit de Bijbelse verhalen. Onze ogen kunnen opengaan voor de verborgen glorie van Gods genade in de verhalen en voorwerpen uit het oude testament. We geloven in iemand die we nooit hebben gezien, we verheugen ons en vertrouwen op hem, omdat onze ziel tot rust is gekomen. We kunnen alles verdragen – hoewel soms onder grote druk – omdat we weten, dat Hij uitkomst zal geven. We verheugen ons in de toekomst, die heerlijk en hoopvol is. We hebben God lief, omdat we zijn aangeraakt door Zijn liefde. Wonderlijk, dat degenen die Jezus wel hebben gezien en gehoord zo’n moeite hadden Hem te herkennen. Ik vermoed dat het zien vaak meer een hindernis is, dan een voordeel. Ik ben blij dat onze ogen Jezus mogen zien in zijn heerlijkheid en dat we ons dagelijks mogen verheugen in Zijn nabijheid. Hij zal ons nooit begeven of verlaten. Verheug je in Hem en verwacht Zijn glorie vandaag.

maandag 13 januari 2020

God is je oorsprong en je doel

Openbaring 1:8
‘Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.’

Deze uitdrukking alfa en omega komt alleen in het boek Openbaring voor. Drie keer om precies te zijn, een keer aan het begin en twee keer aan het eind en telkens in relatie tot het volkomen herstel van de schepping. Veel dingen zijn nog verborgen, we leven uit geloof, maar God wil benadrukken dat Hij weet wat Hij doet. Hij was er in het verleden, Hij zal er nu zijn en in de toekomst. Alles draait om Hem, wees gerust, het komt allemaal goed. Hij is het begin en het einde, anders gezegd, Hij is degene die begint en afmaakt wat Hij begon. Hij is de oorsprong en het doel van ons leven. Het goede nieuws is dat we Gods kinderen zijn uit genade. De vernieuwing is begonnen in ons denken en vanuit dat nieuwe besef van Gods liefde en vergeving, verandert ons gedrag. Angsten en zorgen verdwijnen en steeds meer gaan we leven in de volkomen gerustheid van Gods vrede. Hij is begonnen en Hij maakt het af. Laat het je bemoedigen wanneer je nog tekortkomingen ervaart. Vader weet wat Zijn kinderen nodig hebben, Hij kent onze gedachten en Hij weet dat we stof zijn. Maar in ons is de kracht van God zelf werkzaam, een niet te stuiten vernieuwende kracht. Vind troost en bemoediging in de woorden: Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.

zondag 12 januari 2020

God maakt de duisternis licht

Johannes 1:5
‘.. en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.’

Met de duisternis wordt in dit vers het volk Israël onder de wet bedoeld. Ze jaagden een eigen gerechtigheid na, maar in plaats daarvan werd het steeds donkerder in hun hart. Dat doet de wet, die prikkelt de zonde en voedt dode werken. Jezus kwam met genade, Hij was en is het licht dat schijnt in de duisternis. Genade werkt door geloof, niet door werken. Bij genade mag je leven onder de gerechtigheid van Christus, niet die van jezelf. Genade verlost je uit de macht van de zonde en geeft je vrijheid. Grijp het licht als je dat nog niet hebt gedaan. Blijf niet in de duisternis leven van zelfverwijt en veroordeling. Blijf niet proberen God te behagen door je eigen toewijding. Besef dat het de toewijding van Jezus was die jou aangenaam maakt voor God. De duisternis kan geen licht voortbrengen, maar ieder die in de duisternis gevangen zit, kan wel het licht grijpen dat God in liefde aanreikt. Geloof het en grijp het. Je bent uit de duisternis getrokken door Gods liefde. Je bent vrij.

zaterdag 11 januari 2020

Een eeuwig verbond

Hebreeën 5:6
‘..zoals Hij ook op een andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.’

Er zijn twee priesterordes, die van Levi onder het verbond van de wet en die van Melchisedek onder het verbond van genade. De eerste is tijdelijk, de tweede is eeuwig. De eerste kon de zonde bedekken, de tweede heeft de zonde vergeven en weggenomen. Deze twee ordes zijn niet te vermengen, zoals veroordeling niet te mengen is met vrijspraak. Wij leven onder het nieuwe verbond van genade, het eerste verbond is opgehouden toen Jezus een nieuw verbond sloot in Zijn bloed. Het bloed van Jezus dat de zondaar met God heeft verzoend, blijft even krachtig doorwerken, zolang er nog een aanklacht tegen ons kan worden ingebracht. De aanklager is de duivel, of het zijn mensen van het eerste verbond, of het is ons oude geweten, dat nog niet gereinigd is van dode werken. Wat de oorzaak ook is, het bloed van Jezus spreekt ons vrij. We hebben een hogepriester die voor ons optreedt en een voorspraak is tegen elke beschuldiging. Wat het bloed van bokken en stieren niet kon bewerken, doet het bloed van Jezus wel. Het brengt ons in de heilige tegenwoordigheid van God voor eeuwig, omdat we nu volkomen rein zijn. Onze hogepriester Jezus staat daar garant voor. Het zal nooit meer veranderen, omdat Hij hogepriester is naar de orde van Melchisedek, voor eeuwig.

vrijdag 10 januari 2020

Genade kan alles aan

2Corintiërs 12:9
‘En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.’

Paulus werd keer op keer vervolgd, smadelijk behandeld, was in nood en benauwdheid om Christus wil. Dat zijn de zwakheden waarin Gods genade nog meer werd geopenbaard. Wie om Christus wordt vervolgd, voelt zich vaak machteloos tegenover een hatelijke omgeving. Je kunt je voorstellen dat Paulus erom gebeden heeft, dat dit eens zou stoppen, maar God zei: ‘Dit stopt niet, het hoort erbij, maar Mijn genade is u genoeg. Ik zal zorgen dat je ertegen kunt. Mijn genade steekt nog sterker af tegen al die boosheid, blijf daarom doorgaan met het prediken van genade.’ Vanaf dat moment bekeek Paulus zijn omstandigheden anders. Als hij weer vervolgd werd, of smadelijk behandeld, dan verheugde hij zich in de kracht van Gods genade. Die kracht is zichtbaar aan het kruis, wanneer Jezus vraagt om vergeving voor degenen die Hem kruisigden. Die kracht komt ook in ons eigen leven aan het licht, wanneer we onze ogen gericht hebben op Gods liefde, in plaats van op de haat van de wereld om ons heen omdat we rekening houden met Jezus. Zijn genade is genoeg, ook in onze tijd.

donderdag 9 januari 2020

De enige zonde is niet geloven in Jezus

Johannes 16:8-9
‘En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;..’

De enige zonde die door Jezus niet is weggedaan is de zonde van ongeloof. God heeft de wereld liefgehad door Zijn eniggeboren Zoon te geven als een verzoening voor alle zonden. De Heilige Geest wil ieder mens graag overtuigen van Gods liefde en genade. Zonde neemt zo’n prominente plaats in in de prediking van de afgelopen eeuwen, dat we zijn gaan geloven dat elke misstap beleden moet worden om weer met God in het reine te komen. De waarheid is, dat Jezus ons in het reine met God heeft gebracht, eens voor altijd. Al onze zonden zijn vergeven en voorgoed weggedaan. Dit is het evangelie dat moet worden verkondigd. Wie dat gelooft, ontvangt het eeuwige leven, wie dat niet gelooft, blijft onder Gods oordeel. Dat is wat de Heilige Geest mensen wil leren. Geloof de waarheid of mis alles. Wie Jezus heeft aangenomen is voor eeuwig een nieuwe schepping. Het is het begin van een compleet nieuw leven. Ons denken wordt vernieuwd van dag tot dag, we leren te wandelen zonder veroordeling, in het besef dat we op de dag van Christus volmaakt, zonder vlek of rimpel, voor Hem zullen staan. De Heilige Geest leidt ons in de waarheid van Gods genade en bouwt ons op in Gods gerechtigheid. Het is Zijn werk in ons dat wordt voltooid.

woensdag 8 januari 2020

Onder welke bediening wil je leven

2Corintiërs 3:9
‘Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid.’

Twee bedieningen, de ene brengt veroordeling en de andere brengt rechtvaardigheid. Welke van de twee zou jij kiezen? De eerste kwam met heerlijkheid, de tweede met overvloedige heerlijkheid. Welke zou jij kiezen? Toch kiezen de meeste christenen voor de eerste, de bediening van de wet die veroordeling brengt. Daarom zeggen ze ook steeds dat ze slecht zijn, zondaren, geneigd tot alle kwaad. Wie kiest voor de tweede bediening, die van de genade, spreekt heel andere taal. Zo iemand zegt: ‘Ik ben rechtvaardig, ik ben geliefd, ik ben Gods kind en ik leef onder Gods zegen.’ Mozes bracht door de wet de ware aard van de mens aan het licht. Jezus bracht door de genade de ware aard van God de Vader aan het licht. Onder welke bediening wil je leven, de bediening die veroordeling brengt, omdat het over je eigen onvolmaakte inspanningen gaat, of de bediening die zegt: ‘Je bent met Christus gestorven en met Hem opgestaan tot nieuw leven.’ Aanvaard je vrijspraak en leef. Ik kies voor de laatste. Jezus is mijn leven, mijn gerechtigheid en mijn roem. In Hem leef ik onder overvloedige heerlijkheid.

dinsdag 7 januari 2020

Niemand kan roemen over zichzelf

Efeziërs 2:9
'...niet uit werken, opdat niemand roeme.'

Een mens is tot veel in staat, maar er is iets wat hij niet kan, namelijk zichzelf verlossen van de zonde en rechtvaardig worden voor God. Toch kan ieder mens verlost worden van de zonde en rechtvaardig zijn voor God. God wil dat alle mensen behouden worden, niemand uitgezonderd, maar de weg naar behoud loopt niet via werken. Het zijn niet de daden van een mens die hem wel of niet rechtvaardig maken. Het gaat niet om onze werken, opdat niemand roemen zal. Door genade, onverdiende gunst, zijn we behouden en daar krijgt alleen God de eer voor. Vader, Zoon en Heilige Geest zorgen gezamenlijk voor de verlossing en de heiliging. Jezus heeft ons verlost en ons Gods Geest geschonken. Die zal ons leiden in de waarheid waardoor we Gods liefde steeds beter leren begrijpen. Het gaat niet om ons, maar om Hem die ons liefheeft. Alle eer is voor Hem, elke knie zal buigen voor hem en belijden dat Hij alleen waard is om aanbeden te worden. Alle roem is uitgesloten, zegt een oud lied. Onverdiende zaligheên, heb ik van mijn God genoten, ‘k roem in vrije gunst alleen.

maandag 6 januari 2020

Geworteld in de genade

Lukas 13:8
‘Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen,’

Ik heb niet veel verstand van tuinieren, maar een ding heb ik geleerd, de wortels bepalen welke voeding een plant of een boom krijgt. Gaat het bij de wortels goed, dan komt de rest vanzelf. Onze geestelijke wortels moeten vaste grond vinden in Gods genade. Van daaruit gaan we groeien. Niet onze inspanningen, maar de goede grond waarin we staan bepalen onze vrucht. Door steeds te beseffen dat we geplant zijn in Jezus zelf, Hij is onze vaste grond, groeien we door naar steeds meer vrucht. Geworteld en gegrond in de liefde, schrijft Paulus, zul je samen in staat zijn te begrijpen hoe groot Gods liefde is en zul je volstromen met Gods volkomenheid. Ergens anders schrijft hij: ‘geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem.’ Eerst de wortel dan de vrucht. Let niet allereerst op de buitenkant, op wat je ziet en hoort, maar heb geloof dat God bezig is om een ieder tot volle vrucht te brengen. Hij verzorgt je wortelstelsel, onzichtbaar in Hem verborgen, zodat je zichtbaar groeien en veranderen kan.

zondag 5 januari 2020

God wil zijn rijkdom delen

Efeziërs 2:7
‘.. om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.’

We zijn met Christus gestorven en opgestaan, om in de komende eeuwen … Je hoort zo vaak de boodschap dat Jezus voor onze zonden is gestorven, maar zo weinig waarom Hij dat deed. Het doel was niet dat we geen schuldgevoel en zondebesef meer zouden hebben, hoewel dat ook waar is, maar God wilde iets veel mooiers. Hij wilde Zijn rijkdom met ons delen, Zijn goedheid laten kennen, Zijn genade openbaren. Eeuwenlang hadden de profeten in beelden geprofeteerd, maar nu kan er voluit verkondigd worden. We zijn verlost van de zonde, we kunnen nu eeuwenlang genieten van de overweldigende rijkdom van Gods genade. God zegent ons via Christus, Hij gebruikt de gerechtigheid en heiligheid van Jezus om ons te kunnen verwennen en zegenen op een rechtvaardige manier. Wij mogen Gods rijkdom kennen, zodat we die kunnen doorgeven. Het gaat niet om geld en goederen, maar om vrede en vreugde. In Christus zijn we voor eeuwig gezegend, dat was Gods bedoeling met het kruis.

zaterdag 4 januari 2020

Jezus opende de weg naar Gods troon

Hebreeën 9:7
'..maar in de tweede (tent) alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven.'

In de tweede tent van de tabernakel stond de ark van het verbond. De tweede tent was het Heilige der Heiligen. Niemand mocht daar komen, want het was de plaats van Gods tegenwoordigheid. Wie daar kwam zou sterven wegens zijn zonden en onheiligheid. Slechts de hogepriester mocht een keer per jaar de tweede tent binnengaan met bloed. Nu is de situatie totaal veranderd. Want Jezus zelf is met Zijn eigen bloed het heiligdom binnengegaan. Dat was niet de tweede tent, maar de hemel zelf. Jezus is voor God verschenen met Zijn eigen bloed om een totale verzoening te brengen voor de zonden van de hele wereld. De tweede tent bestaat niet meer. De voorhang is weggescheurd en de weg naar Gods troon is open voor ieder die gelooft. Wij hebben vrijmoedig toegang tot Gods genadetroon op grond van het bloed van Christus. Hij is onze verzoening en onze heiligheid. Niets kan ons meer scheiden van Gods liefde. Er is geen dreiging meer van de dood of van veroordeling voor wie in Christus zijn. Alle zonden zijn vergeven, ook de toekomstige. We zijn door Gods genade net zo heilig en rechtvaardig gemaakt als God zelf. Zijn volheid woont in ons. We zijn zeer bevoorrecht.

vrijdag 3 januari 2020

God neemt ons bij de hand

Jesaja 42:6
‘Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën:’

De profeet Jesaja spreekt over Jezus en elke keer als Jezus zich als mens op aarde in de Schriften verdiepte, kwam Hij bemoedigende teksten tegen. Ook hier zegt God dat Hij hem geroepen heeft, bij de hand genomen, beschermd, zodat Hij het verbond kon sluiten voor de wereld. De duivel heeft geprobeerd Jezus te stoppen, maar Jezus verdedigde zich met het Woord. Later laat Jezus aan Zijn discipelen zien wat er allemaal over Hem in de Schriften staat. Hij laat het ze zien in de boeken van Mozes, de Psalmen en alle profeten. Het staat er ook voor ons, zodat ook wij telkens Jezus ontmoeten in de Schriften. Onze blik wordt gericht op Hem en dat is heilzaam. God heeft Zijn eer aan Jezus gegeven en die deelt Hij met ons. Omdat wij in Christus leven, mogen we ook voor onszelf weten dat God onze hand heeft gevat, dat Hij ons beschermt en tot kinderen van het licht heeft gemaakt. Gods gerechtigheid is onze garantie voor een eeuwige verlossing.

donderdag 2 januari 2020

Bevrijd om vrij te zijn

Psalmen 66:6
'Hij veranderde de zee in het droge, te voet trokken zij door de rivier. Daar verheugden wij ons in Hem,'

De doortocht door de Rode Zee is een van de verborgen voorbeelden van het werk van Jezus aan het kruis. Vanuit de slavernij regelrecht in de vrijheid. Daar verheugden wij ons in Hem, zegt de psalmist. Wanneer je begrijpt dat het werk van Jezus een definitief werk is geweest, eens voor altijd, dan is er ook zeker reden om je te verheugen. Na de bevrijding uit de slavernij van de zonde, moet je gaan leren om geen slaaf meer te zijn. Dat doe je door te blijven herhalen wat de waarheid is geworden: ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. Het moet tot in je diepste wezen doordringen dat je werkelijk vrij bent. Daarom is het zo triest dat veel voorgangers hun mensen voorhouden dat ze nog steeds zondaars zijn, nog steeds gevangen zitten en nog steeds wachten op verlossing. Daarom vind je daar ook weinig vreugde. Het volk Israël had na de bevrijding de taak om met geloof achter God aan te gaan naar de beloofde zegeningen in Kanaän. Ze faalden door ongeloof. Hoewel ze vrij waren, reageerden ze op elke situatie met ongeloof, met angst en wilden ze liever teruggaan naar de slavernij. Het is Gods bedoeling dat we vrij zijn en wandelen in geloof. Hij zal elke dag voorzien in al onze behoeften naar de rijkdom van zijn genade. Laten we ons elke dag in Hem verheugen omdat we geloven gezegend te zijn.

woensdag 1 januari 2020

Uit God geboren

Galaten 4:4-5
‘Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.’

Jezus is naar de aarde gekomen om ons te redden uit een onhoudbare situatie. Gevangen onder de zonde en gevangen onder de wet was het uitzicht voor ieder mens de dood. Maar Jezus kwam niet door de wil van een man op aarde, Hij werd geboren uit een vrouw door de wil van God. Jezus was geen slaaf van Adam en van de zonde, maar zoon van God. Hij werd geboren als vrije, door geen zonde of wet gehinderd, om iedereen vrij te kopen. Van wie? Van de duivel? Nee, van Gods oordeel. Jezus kocht ons vrij van de dood door zelf die dood op zich te nemen. Jezus maakte ons vrij van de wet (voor zover we daar als niet-joden al onder waren), door die wet voor ons te vervullen. En waarom deed Hij dat? Omdat we anders geen vrije zonen van God konden worden. De wet maakt van slaven geen zonen, dat was ook de bedoeling niet. De wet toonde alleen aan dat we slaaf waren van de zonde. De dood van Jezus maakte daaraan een einde. Door Zijn dood zijn we vrij van zonde en is de wet overbodig. Door Zijn opstanding uit de dood zijn we uit God geboren als vrije kinderen. We hebben dezelfde positie als Jezus met dezelfde rechten en zegeningen. Overdenk dit vers uit Galaten eens woord voor woord en laat tot je doordringen dat je een vrijgekochte slaaf bent, een geboren zoon en een eeuwige erfgenaam van God.