zaterdag 24 augustus 2019

Vreugde voor je hart

Psalmen 37:4
‘Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.’

Stel je voor dat iemand tegen je zegt: ‘Draai de kraan open, dan geeft hij je water.’ Dat is hetzelfde als in de tekst ‘schep vreugde in de Heer.’ God komt niet in beweging, maar jij komt in beweging. God heeft alles al voor je klaargezet in Christus. Jouw vreugde is er al die tijd al, maar je moet je hart op die vreugde richten om het ook te ervaren. Die vreugde stroomt dan van je Geest naar je ziel en ook je lichaam ervaart vreugde en gaat misschien wel zingen of springen. Het is onze ziel die droogte ervaart en het is onze ziel die weer vreugde kan genieten. In de Geest is het allemaal aanwezig, maar dat kan je pas voelen als je hart zich richt op Jezus, op wat Hij heeft gedaan, op wat Hij heeft gegeven, op wat Hij heeft beloofd. Onze harten zijn ervoor ontworpen om in de vreugde van God te leven, anders worden we ongelukkig.

vrijdag 23 augustus 2019

Zie, je bent gezond geworden

Johannes 5:14
‘Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.’

Alles wat tegen ons zou kunnen getuigen heeft Jezus weggedaan, door het aan het kruis te nagelen. Onder de genade word je niet gestraft voor je zonden. Maar je kunt door te zondigen wel jezelf in een situatie brengen die ongezond is. Waar heeft Jezus het over bij deze man? Hij is bij het badwater van Bethesda door Jezus’ woord genezen. Maar door de woorden van de wet werd hij veroordeeld, hij droeg namelijk zijn matras op sabbat. Jezus zegt: ‘Zie je bent gezond geworden.’ Maar de Farizeeërs zeggen: ‘Je bent een overtreder en verdient Gods oordeel.’ Je kunt heel makkelijk weer onder veroordeling komen door naar de verkeerde boodschap te luisteren. Jezus zegt: ‘Zie, je bent gezond geworden.’ Houd daar dan aan vast en luister niet naar andere boodschappers.

donderdag 22 augustus 2019

De hoge prijs van genade

Jesaja 52:14
‘Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)’

We staan vaak stil bij het volbrachte werk van Jezus. Het kruis met alle gruwel is geweest, de dood is overgegaan in het leven en Jezus is nu verheerlijkt in de hemel. Toch zijn er momenten, dat we weer stilstaan bij de enorme prijs die voor ons werd betaald. Als je dit gedeelte leest uit Jesaja 52, dan besef je weer dat de kruisdood van Jezus geen kleinigheidje was. Velen hebben zich ontzet, zozeer misvormd, niet meer menselijk, wat is Jezus gruwelijk mishandeld en gefolterd. In onze tijd zouden we de daders levenslang opsluiten wegens misdaden tegen de menselijkheid. Maar Jezus zei: ‘Vader, vergeef het hun.’ ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, zei Jezus. De Vader was bereid te lijden voor ons, was bereid Zijn zoon te offeren voor ons, is nog steeds bereid tot het uiterste te gaan voor ons, zozeer heeft Hij ons lief. Het is heerlijk onder Gods gunst te leven en te genieten van alle zegen. Maar het is ook goed om af en toe weer te beseffen dat er een hoge prijs voor is betaald.

woensdag 21 augustus 2019

De heerlijkheid van het nieuwe verbond

2Corintiërs 3:11
‘Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid.’

Het verdwijnende staat voor de wet, het oude verbond dat via Mozes naar Israël kwam. De berg Sinaï staat symbool voor de wet en het verdwijnende. Daarna kwam het blijvende op de berg Sion, daar werd door het kruis een nieuw verbond van kracht, een eeuwig verbond. Het oude verbond ging met een zekere heerlijkheid gepaard, Mozes’ gezicht straalde erdoor, maar die glans verdween ook weer. De heerlijkheid en de glans van het nieuwe verbond zijn blijvend. Onder het nieuwe verbond kijken we Jezus in het gezicht en zien Hem stralen. Hij heeft de glans van de overwinning, de naam boven alle naam en wij weerspiegelen die glans. Hoe meer we in het licht van het nieuwe verbond Gods glorie zien, hoe meer we zelf van heerlijkheid naar heerlijkheid gaan. Het is de glans van het blijvende, de glans van de Eeuwige die ons leven glans geeft.

dinsdag 20 augustus 2019

Geloof in het licht

Johannes 12:36
‘Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Dit sprak Jezus en Hij ging heen en verborg Zich voor hen.’

Het volk van Israël wandelde in duisternis toen Jezus op aarde kwam. En hoewel Hij het licht van de wereld was, hebben zij het licht niet gegrepen. Jezus roept het volk hier op het licht te grijpen, nu het nog kan. Hij is nog in hun midden, ze kunnen zich nog tot Hem keren met geloof, ze kunnen nog geloven in het licht en kinderen van het licht worden. Jezus heeft het gesproken en met verdriet gezien, dat ze de duisternis liever hadden dan het licht. En Hij verborg zich voor hen. Jezus huilde over Jeruzalem, de stad die de tempel herbergde, maar God niet kende. Jezus werd afgewezen door de religie, door de verblindheid, door de tradities van de duisternis. Dat kan in onze tijd ook gebeuren. De wet die door veel kerken wordt geleerd als levensstandaard, verblindt de ogen en bedekt het hart. Jezus wordt niet gezien, laat staan herkend als vertegenwoordiger en brenger van Gods genade. Geloof in het licht is een actuele boodschap, misschien wel het meest voor de kerk.

maandag 19 augustus 2019

Sta op en word verlicht

Jesaja 60:1
‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op.’

In Jesaja 59 wordt door de profeet uiteengezet waarom God zich verborgen hield. Er was zoveel zonde en zoveel bloedvergieten, dat God zich terugtrok van zijn volk. Hij ontzette zich omdat er niemand tussenbeide kwam. Toen heeft Hij zelf ingegrepen en bracht Zijn rechterhand (beeld van Jezus) verlossing. Het is prachtig om te zien hoe daarna alles veranderde. Omdat Jezus gekomen is, spelen de zonden geen rol meer. Ze staan niet langer tussen God en mensen in. Ze zijn niet langer een reden voor God om terug te treden. Integendeel, we worden uitgenodigd vrijmoedig tot Gods troon te naderen en genade te ontvangen. ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van God gaat over u op.’ Die grote verandering komt niet door verbeterd gedrag, door bidden, vasten en zonden belijden, maar alleen door de genade van Gods rechterhand. Sta op, wordt verlicht, is een oproep anders te kijken naar jezelf en naar je relatie met God. Er is niets meer wat Gods heerlijkheid voor jouw leven nog in de weg kan staan, behalve ongeloof.

zondag 18 augustus 2019

God is met ons

Genesis 39:21
‘En de HERE was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.’

Als God met je is, kun je onder alle omstandigheden zegen verwachten. Jozef ging in zijn leven van heel hoog, naar heel laag en weer terug naar heel hoog. Maar overal was God met hem. Bij Potifar, de Egyptische eigenaar die hem kocht op de slavenmarkt en in de gevangenis bij de schenker en de bakker, overal werd Jozef gezegend. Tenslotte kwam hij in het paleis van de farao en werd hij onderkoning van Egypte. In de diepste ellende was God met hem en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenen winnen. Dit verhaal laat zo mooi zien, dat God onze omstandigheden kent en dat Hij erbij is. Hij laat ons zien, dat Zijn aanwezigheid de grondslag vormt van onze zegeningen. Door Hem houden we stand, door Hem overwinnen we, door Hem kunnen we onder alle omstandigheden rekenen op uitkomst. Uiteindelijk beziet Jozef zijn leven in het licht van Gods goedheid. ‘God heeft mij vooruit gestuurd, om jullie in leven te houden’, zegt hij tegen zijn broers die hem hebben verkocht. Pure genade, zonder bittere wortel. Net als Jezus aan het kruis kon hij zeggen: ‘Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.’