woensdag 25 april 2018

Absolute zekerheid

1Johannes 5:13
‘Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.’

Wat is nog zeker in deze snel veranderende tijd? Alleen het onveranderlijke is zeker. Gods woord verandert nooit. Hemel en aarde zullen vergaan, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Het woord van Johannes is weinig waard, maar het woord van Jezus des te meer. ‘Het is volbracht.’ Dat betekent dat er niets aan zal worden toegevoegd of veranderd. Het staat vast, wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Twijfel er niet aan, want je eeuwige zekerheid berust niet op je gedrag, maar op je geloof in het volbrachte werk van Jezus. Hij heeft de hele wereld verzoend met God. Wie het aanneemt en gelooft, heeft eeuwig leven. Elk systeem wat op eigen gedrag is gebaseerd, kan nooit zekerheid bieden. Maar het geloof in Jezus ligt buiten jezelf. Je gelooft in wat Hij heeft gedaan. Je hebt eeuwig leven, omdat Jezus je leven is. En het is je geschonken uit genade, voor wie het gelooft.

dinsdag 24 april 2018

Van water naar wijn

Johannes 2:10
‘Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard.’

Er bestaat een natuurkundige wet die leert dat alles wat bestaat uiteindelijk vervalt tot chaos. Een nieuw gebouw wordt een ruïne, een mens veroudert en sterft, metaal verroest, alles wordt minder, breekt af, vergaat. We zijn er zo aan gewend geraakt, dat we er niet meer van opkijken. Maar in Gods koninkrijk gaat alles wat dood was leven. Alles wat slecht was, wordt goed en de veranderingen zijn verbeteringen. We worden vernieuwd in ons denken, we zullen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor God komen te staan. Het goede werk dat Hij begonnen is, zal Hij afmaken, alles wordt nieuw. Water wordt wijn, een groot wonder, maar voor God iets vanzelfsprekends. Voor God telt alleen het beste. Hij is de beste, geeft het beste en in een overvloedige mate. Als je het wil zien, wordt er elke dag van water wijn gemaakt.

maandag 23 april 2018

Het recht om Gods kind te zijn

Jeremia 51:10
‘De HERE heeft ons recht aan het licht gebracht; komt en laten wij in Sion het werk van de HERE, onze God, verhalen.’

Welk recht is er voor ons aan het licht gebracht? Het recht om Gods kinderen te zijn op grond van het volbrachte werk van Christus. Hij is gestorven voor onze zonden en opgestaan voor onze rechtvaardiging. We hebben nu het recht van het zoonschap gekregen. Dat recht kun je niet verdienen, alleen aanvaarden, het is een genadegift. De boodschap van Jezus’ opstanding en de betekenis ervan werd het eerst in Jeruzalem verkondigd en daarna aan de wereld. Wie de boodschap hoort en aanvaardt, is gered. Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult behouden worden. De boodschap die we wereldwijd mogen verkondigen gaat niet over goed of fout, gaat niet over gedrag, maar over geloof. Je gelooft de boodschap of je wijst hem af. Door Jezus ben je verzoend met God, het is het werk van de Here onze God.

zondag 22 april 2018

God bewees ons Zijn liefde

Mattheüs 27:43
'Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.'

De hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten bespotten Jezus, evenals de misdadigers naast Hem aan het kruis. Niemand had door wat er werkelijk gebeurde. Niemand wist dat God daar de grootste daad van liefde demonstreerde. Zijn eigen Zoon werd als offer gebracht voor de schuld van de wereld. Natuurlijk had God Hem kunnen verlossen, maar dan waren wij verloren gegaan. Natuurlijk had Jezus van het kruis kunnen komen, maar dan waren wij nog in onze zonden en hadden we uitzicht op Gods eeuwige oordeel. Het is Gods genade dat Hij de spotters en haters heeft verdragen uit liefde. ‘Vader vergeef het hun’, sprak Jezus aan het kruis, ‘zij weten niet wat zij doen.’ En het is ons vergeven. Alle zonden zijn voor eeuwig weggedaan, omdat Jezus niet van het kruis kwam, maar bereid was te sterven en op te staan. Onze schuld is voor eeuwig verzoend en we hebben een nieuwe Geest in ons binnenste. Die laat ons zien wie Jezus werkelijk is.

zaterdag 21 april 2018

Een gezegende ontmoeting

Johannes 4:42
‘.. en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.’

Job had slechts van horen zeggen van God gehoord en het gevolg was een religieus leven vol eigen gerechtigheid. Dat veranderde drastisch toen hij een ontmoeting kreeg met God. Datzelfde overkwam Paulus op weg naar Damascus. De ontmoeting met Jezus veranderde zijn aangeleerde inzichten en hij deed er afstand van, net als Job trouwens. Ook de mensen uit Samaria hadden van Jezus gehoord van de vrouw bij de put. Zij vertelde over Hem met enthousiasme. Het gevolg was dat het dorp uitliep om Jezus te zoeken. En toen ze Hem gevonden hadden, kwamen ze onder de indruk van Zijn liefde en genade. Ze hadden de vrouw niet meer nodig. Nu hadden ze Jezus zelf gevonden. Dat is het geheim van een gezegend leven, het kennen van Jezus. Door Hem ga je Gods hart zien en je geliefd en aanvaard weten.

vrijdag 20 april 2018

De weg der gerechtigheid

Mattheüs 21:32
'Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd.'

Johannes de Doper wees de mensen op Jezus met de woorden: ‘Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.’ Dat vonden de Farizeeërs niet leuk, want zij leerden de mensen dat ze hun zonden moesten belijden en hun best doen om ze na te laten. De tollenaars en de hoeren wisten dat ze alleen door genade gered konden worden en grepen die kans. De Farizeeërs vonden zichzelf geen zondaars, ze waren het voorbeeld van een zuiver leven. Paulus schrijft later dat hij volgens de wet onberispelijk was. Hoe blind kun je zijn! Ieder mens staat schuldig tegenover God, niemand is rechtvaardig, zelfs niet een. Of je nu tollenaar, hoer, of Farizeeër bent, je kan alleen in Gods gunst komen door het aanvaarden van het Lam van God. Door genade ben je behouden, door geloof, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. De weg der gerechtigheid is het geloof in Jezus Christus.

donderdag 19 april 2018

Maria

Lukas 1:30
‘En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.’

Maria kreeg de onverdiende gunst om de moeder van Jezus te worden. Niet omdat zij beter was dan de rest, niet omdat zij zonder zonde was, maar omdat God haar die gunst verleende. En Maria was willig en bereid om dat te aanvaarden. Ondanks de schande en de roddel die het zou geven, wilde zij beschikbaar zijn voor Gods plan. Maria is daarmee de meest bekende en de meest vereerde vrouw ter wereld geworden. Ik houd van Maria. In al haar eenvoud was ze bereid, omdat ze God vertrouwde. Geen angst Maria, want er is niets om bang voor te zijn. God zal je behoeden. Het was niet makkelijk en Maria heeft veel geleden onder haar moederschap van Jezus. Ze was erbij toen Hij werd gekruisigd, maar ook toen Hij was opgestaan. Door Maria is God mens geworden op aarde. En door de mens Jezus hebben wij nu allemaal genade gevonden bij God.