zondag 25 februari 2018

Jezus maakt mensen vrij

Marcus 10:45
‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.’

Jezus leert Zijn discipelen dat de machthebbers van deze wereld zich laten dienen. Het gaat hen om de macht. Ze leggen schatten op en verplichten het volk het beste van zichzelf te geven. Zo is het niet in Gods koninkrijk. Hij heeft niets nodig en legt niemand verplichtingen op. Hij zegent met liefde en goedheid en is genadig voor mensen die worstelen met hun gewoontes. God is barmhartig en wil graag dienen. Jezus gaf zichzelf als zoenoffer voor de wereld. Van welke religieuze leider kan dat worden gezegd? Alle religies worden gekenmerkt door een programma van verplichtingen, maar Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te redden. Nog steeds heeft onze Vader niets nodig van Zijn kinderen. Religieuze leiders kunnen wetten opleggen, maar Jezus maakt mensen vrij. Jezus is de Goede Herder die Zijn leven inzet voor Zijn schapen. Het enige wat God vraagt is dat we Zijn liefde, genade, vergeving en goedheid aannemen. Daar geniet Hij van en wij genieten van Hem.

zaterdag 24 februari 2018

Genade is niet goedkoop

Lukas 22:44
‘En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.’

Wanneer je met mensen over Gods genade spreekt, hoor je vaak beweren dat genade goedkoop is. Daarmee bedoelt men dan, dat je er geen enkele inspanning voor hoeft te doen, dat het te makkelijk is. Maar de werkelijkheid is anders. De prijs voor Gods genade is door Jezus betaald. Hij heeft geleden onder de zondelast die Hem werd opgelegd. Dodelijke angst maakte zich van Hem meester, opdat wij uit alle angst zouden zijn bevrijd. Zijn zweet viel als bloed op de aarde, opdat wij verlost zouden zijn van de vloek van Adam. Hij liet zich kruisigen, opdat wij in vrijheid zouden leven. Hij onderging de diepste vernedering en haat, opdat wij ons geliefd en verhoogd zouden weten. Nee, genade is niet goedkoop, maar je moet dan wel leren om niet over jezelf, maar over Jezus te spreken. Alles draait om Hem. Het is uit Hem en door Hem en tot Hem dat we leven uit genade.

vrijdag 23 februari 2018

Blijf bij Gods genade

Handelingen 13:43
‘En na het uitgaan van de synagoge, volgden vele van de Joden en de vereerders van God, die Jodengenoten waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods.’

Overal waar Paulus kwam zocht hij eerst naar een synagoge om het evangelie van genade te brengen. Ook in Antiochië in Pisidië, op zijn eerste zendingsreis, sprak hij in de synagoge over Jezus. Hoe God Zijn belofte heeft vervuld en hoe Jezus is opgewekt uit de dood. Paulus verkondigde vergeving van alle zonden, letterlijk zei hij: ‘Ieder die in Hem gelooft, wordt bevrijd van alle schuld en staat daardoor recht voor God; iets wat men nooit bereikt door zich aan de wet van Mozes te houden.’ Het is een revolutionaire boodschap, vergeving van alle zonden, op grond van geloof. De wet kan nooit geven wat Gods genade geeft. Veel gelovigen vereren de wet in plaats van Gods genade. Door de wet komt de slechtheid van de mens aan het licht. Door de genade zien we Gods goedheid. Voed je ziel met Gods genade en leef vanuit Zijn volkomen vergeving van alle zonden. In Gods ogen ben je nieuw.

donderdag 22 februari 2018

Gods werk op aarde

Lukas 2:40
‘Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem.’

God die mens wordt is een van de grootste wonderen op aarde. De Schepper van hemel en aarde komt deel uitmaken van Zijn schepping om haar van de ondergang te redden. Als een eenvoudige baby begint het leven van Jezus op aarde. God, geopenbaard in het vlees. En het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem. Jezus kwam om onze plaats in te nemen, zodat wij Zijn plaats zouden krijgen. Elke keer als iemand opnieuw geboren wordt, gebeurt ditzelfde wonder. Elke gelovige gaat dezelfde weg als Jezus, maar dan in het geloof. Je groeit op, wordt krachtig, wordt vervuld met wijsheid, omdat Gods genade op je rust. Met Jezus gestorven en opgestaan tot nieuw leven. Maar dat nieuwe leven ontwikkelt zich in elke gelovige tot volwassenheid en volheid. Het is Gods werk op aarde. Het is Gods werk in elke gelovige. Zoals Jezus opgroeide en krachtig werd, zo ook wij. Gods genade rust op ons, zoals op Hem.

woensdag 21 februari 2018

Doel en middel

Johannes 4:39
'En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb.'

Hoe vindt iemand de weg naar Jezus? Meestal doordat een ander erover vertelt. Het geloof is uit het horen en dat gaat vaak beetje bij beetje. Deze vrouw vertelt over zichzelf en over haar ontmoeting met Jezus. Hij wist alles van haar mannen en dat overtuigde haar. Zou Hij niet de beloofde profeet zijn? De Samaritanen hoorden haar en werden nieuwsgierig. Ze gingen zelf op zoek naar Jezus en vonden Hem bij de put. Dan worden ze door Jezus zelf aangesproken en Hij raakt hun harten aan. Ze komen tot geloof en zeggen tegen de vrouw: ‘Nu geloven we niet langer om wat jij ons vertelde, maar nu hebben we Hem zelf ontmoet.’ Dat is het mooiste wat je als verteller over Jezus kan meemaken. Dat iemand zelf Jezus ontmoet en dat je merkt dat je werk vrucht draagt. Johannes de Doper deed dat toen hij merkte dat Jezus zelf volgelingen kreeg. Hij zei toen: ‘Hij moet meer worden en ik minder.’ Het doel van spreken over Jezus is dat je mensen naar Hem kan verwijzen. Hij is het doel, wij mogen het middel zijn.

dinsdag 20 februari 2018

Vrij

Handelingen 10:38
‘Gij weet .. van Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’

Er bestaat wel degelijk een geestelijk wezen dat we duivel noemen. Tegenwoordig wordt daarover lacherig gedaan, alsof dat een middeleeuwse gedachte is. Maar Gods woord is er duidelijk over. De mensen waren door hem overweldigd. Het gevolg was ziekte, gebondenheid, ellende en dood. Maar Jezus heeft aan die onderdrukking een einde gemaakt. Hij genas de zieken en maakte gebondenen vrij. Hij was een weldoener in plaats van een boosdoener. Er is geen grotere tegenstelling dan tussen Jezus en de duivel. Jullie weten dit, zegt Petrus tegen de mensen. Je was erbij, je hebt het gezien en ervaren. Jezus kon deze dingen doen, omdat Hij vrij was van zonde. Hij was gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, want God was met Hem. Door Hem leven wij nu ook in diezelfde gezegende omstandigheden. Iedere gelovige is bij zijn bekering gezalfd en verzegeld met de Heilige Geest en met kracht. En God is met ons alle dagen, tot aan het einde der tijden. Wij kunnen nu leven als vrije mensen, niet langer gebonden door de duivel, maar vrij van elke onderdrukking. We zijn geen slaven van de zonde meer, maar vrije kinderen van God.

maandag 19 februari 2018

Geloof komt niet door een wonder

Johannes 12:37
'En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem,'

Als wonderen en tekenen tot geloof zouden leiden, was heel Israël bekeerd in de dagen van Jezus. Maar zo werkt het niet. Gelukkig maar, want anders zou je niet kunnen geloven als je een paar wonderen had gemist. Nee, geloof is gebaseerd op Gods woord. Het woord van God, dat is wat Jezus kwam openbaren. Het woord dat gesproken was door profeten werd werkelijkheid. Wonderen en tekenen bevestigen het woord, maar als je het Woord niet gelooft, zullen de wonderen niet overtuigen. Jezus was de vervulling van Gods woord. Hij was degene die komen zou, de tekenen en wonderen bevestigden dat. Maar de tijdgenoten van Jezus zaten zo vast aan hun tradities, dat ze het nieuwe niet durfden of wilden grijpen. God kwam met liefde, met vergeving, met zegen naar Zijn volk, onverdiende gunst, genade. Maar het volk keerde zich af en had liever religie en de Wet. Deze houding bestaat nog steeds bij mensen. Velen willen God dienen, maar weinigen willen Zijn genade aannemen als onverdiende gunst. Toch verandert God niet van aanpak. Hij biedt liefde en ontferming aan, vergeving en genade, eeuwige rechtvaardigheid en zegen. Laat je door die wonderen overtuigen, het is de enige weg tot behoud.