vrijdag 17 augustus 2018

De kracht van het gesproken woord

Marcus 4:39
‘Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.’

Wie tegenwoordig spreekt tegen een meer of tegen de wind, wordt waarschijnlijk naar een psycholoog gestuurd. Je spreekt tegen mensen en tegen dieren, maar niet tegen dingen, zoals de wind, of een boom. Jezus deed dat wel, omdat Hij wist dat er kracht zat in wat Hij zei. Hij sprak met hemelse autoriteit tegen een verschrompelde hand, tegen de koorts, tegen ziekte en zelfs tegen een dode. Jezus kende de kracht van het gesproken woord, omdat Hij de waarheid van die woorden kende. Nadat Jezus had gesproken, ging de wind liggen en het meer werd stil. Jezus vraagt dan aan Zijn discipelen: ‘Waar was jullie geloof?’ Geloven wij dat we kunnen spreken tegen alles wat ons bedreigt? Doen we dat ook en wat zeggen we dan? Het gaat niet om formuleringen en bezweringen, zoals ‘in de naam van Jezus’, maar om geloof. Geloven we dat we bekleed zijn met dezelfde autoriteit als Jezus, omdat we een met Hem zijn? Je gaat anders leven en reageren op situaties als je beseft hoe Jezus je heeft bekleed met Zijn gerechtigheid, zodat je als koning kan heersen in dit leven. Niet over mensen, maar over elke situatie die je bedreigt. Spreek er tegen, kort en bondig, net als Jezus deed.

donderdag 16 augustus 2018

Gods koninkrijk in jou

Romeinen 14:17
‘Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.’

Het koninkrijk van God is de geestelijke wereld waarin God koning is. In dat koninkrijk gelden wetten van liefde en gerechtigheid. Je bent in dat koninkrijk geplaatst door de dood en opstanding van Christus. Je bent erin en kan er niet meer uit, wat je ook doet, het verandert niets aan de werkelijkheid. We zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. We leven in het licht en de duisternis heeft geen rechten meer op ons leven. Eten en drinken verandert daar niets aan. Het is Gods Geest in ons die God behaagt. Gerechtigheid, vreugde en vrede zijn ons geschonken en worden zichtbaar door geloof. Door te wandelen in de waarheid van Gods liefde, ervaren we vrede en vreugde en leven we uit Zijn gerechtigheid. Geen religieus gedoe van raak niet, smaak niet, raak niet aan, maar liefde werkend door geloof en andersom. De Geest speelt de hoofdrol in ons leven. Het is de Geest die ons Christus laat zien en die Hem centraal stelt in ons denken. Van daaruit leven we, vanuit vergeving, verzoening, verlossing, bevrijding, kortom vanuit genade. Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Die liefde is in elke situatie voldoende om vrede en vreugde te ervaren. Zoek het niet in het houden van wetten en regels, maar geniet van het volbrachte werk van Jezus. Hij is onze gerechtigheid, onze vrede en onze vreugde.

woensdag 15 augustus 2018

Belijd Gods waarheid

Hebree├źn 13:15
‘Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.’

Vaak wordt aan christenen geleerd, dat ze hun zonden moeten belijden, maar dat is niet in overeenstemming met wat Gods verlangen is. Het zondeprobleem is door Jezus eens en voor altijd opgelost. Onze schuld is betaald, onze zonden zijn bestraft en God gedenkt ze niet meer, dus laten wij dat ook niet doen. Als zondaren bestaan we niet meer, we zijn nu kinderen van God geworden en zoals Jezus is, zijn ook wij in deze wereld. Dus geen zonden belijden die er niet meer zijn, maar wat dan wel? Het antwoord is eenvoudig. Ga belijden dat je een nieuwe schepping bent. Belijd dat je door Jezus bent verlost uit de slavernij aan de zonde. Belijd dat God je Vader is en dat Hij je lief heeft. Belijd dat je onder Gods gunst leeft en dat zonde, ziekte en dood niet langer heerschappij over je voeren. Belijd dat Jezus je hogepriester is die voortdurend getuigt van je vrijspraak. Belijd Gods genade. Belijd Gods naam en Gods waarheid. Door dat te doen, eer je God en breng je Hem voortdurend een lofoffer.

dinsdag 14 augustus 2018

Goed nieuws voor een zieke

Jacobus 5:14
‘Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.’

Heerlijk, je bent ziek, roept de oudsten, ze zalven je met olie en hup, daar ben je beter. Wat zouden we graag willen dat het zo werkt. Maar deze tekst legt niet uit hoe het werkt. Deze tekst gaat over geloof, niet in de oudsten, niet in de olie, maar in het volbrachte werk van Jezus. Want dat is waar de oudsten en de olie op wijzen als het goed is. Zoals Jezus al onze schuld en al onze zonden heeft weggedragen, zo heeft Hij ook al onze ziektes en smarten weggedragen. Alle gevolgen van de zonde werden op Hem gelegd, Hij werd ervoor veroordeeld en zo heeft Hij verlossing gebracht. Wanneer we ziek worden, mogen we weten en geloven, dat Jezus daarvoor aan het kruis stierf. Niet om je ziek te maken, maar om je te genezen. Wanneer de ziekte zich manifesteert, mogen de oudsten van de gemeente Jezus verkondigen. Met olie als tastbaar symbool van Gods Geest die het leven van Jezus in ons zal openbaren. Het is een levendmakende Geest, die het werk van Jezus in ons aan het licht brengt. Niet de ziekte vertelt ons hoe het er met ons voorstaat, maar de Geest. In Christus hebben we verzoening, verlossing en genezing. Dat is wat de oudsten komen vertellen. Houd moed, Jezus heeft voor je genezing betaald met Zijn eigen bloed, met Zijn eigen lichaam. Door Zijn striemen ben je genezen.

maandag 13 augustus 2018

Vergeven ondanks je pijn

Colossenzen 3:13
‘Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.’

Mensen kunnen elkaar ongelooflijk veel pijn doen, bewust of onbewust. Toch zit die pijn in onszelf, omdat we het ons zo aantrekken en we zo weinig op Jezus letten. Pijn en vergeving zijn twee aparte zaken. Jezus kon vergeven toen Hij gekruisigd werd. Meer pijn kon Hem niet worden aangedaan. Maar Hij vergaf de mensen, omdat ze niet wisten wat ze deden. Ze beseften niet wat er geestelijk gebeurde. De duivel gaat regeren als we onszelf zielig vinden en van onszelf een slachtoffer maken. Maar wie Jezus laat regeren over zijn leven, vergeeft. Die blijft de leiding aan God geven. Hij zal uitkomst geven, Hij zal helen, Hij zal zegenen. Vergeven kan middenin je pijn. Genezen komt daarna. En of je ooit weer een goede relatie krijgt met degene die jou pijn deed, hangt van die ander af. Die moet jouw liefde en vertrouwen opnieuw verdienen. Relaties kunnen herstellen vanuit vergeving. Wanneer je beseft hoe schuldig je tegenover God stond, toen Hij jou al je zonden vergaf, is de ander vergeven eenvoudiger, ondanks de pijn.

zondag 12 augustus 2018

Het is Gods liefde

1Johannes 4:10
‘Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.’

Op allerlei manieren probeert de Bijbel ons uit te leggen dat Gods liefde niet verdiend kan worden. Als de reddingsbrigade uitrukt omdat er iemand dreigt te verdrinken in zee, gebeurt dat niet omdat de zwemmer dat verdient, maar uit mededogen, uit barmhartigheid. De redders brengen zichzelf in gevaar om iemand te redden die hulpeloos is. Zo heeft God onze hulpeloosheid gezien en ons gered. Hij gaf Zijn Zoon om ons te redden en al onze zonden te vergeven. Hij heeft verzoening gebracht die voor eeuwig is. Dat is het wezenlijke van Gods liefde, dat Hij niet handelt omdat we iets verdienen, maar omdat Hij barmhartig is en genadig. Je kunt Gods liefde niet verdienen, maar ook niet verspelen. Het is een liefde die zich in Gods hart bevindt, altijd is die liefde daar. God is liefde en Hij handelt uit liefde. Niets kan ons scheiden van Gods liefde, dus ook niet van Zijn verzoening. Wanneer we Gods liefde gaan beseffen, komt er rust en vrede in ons leven.

zaterdag 11 augustus 2018

Altijd groene boom

Jeremia 17:7-8
‘Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.’

Er zijn voor God maar twee soorten mensen, de ene die op de Heer vertrouwt en de ander die dat niet doet. Die ander vertrouwt op zichzelf of op wat anderen zeggen. Het gevolg is dat zo iemand met alle winden meewaait. Als het koud is, klaagt hij over de kou en als de hitte komt, over de hitte. Het is een boom die dan weer wat blad heeft, dan weer verdort. Maar degene die op de Heer vertrouwt is een gezegende. Hij leeft niet van de seizoenen en van de weersinvloeden, maar van Gods trouw. Wie Jezus als Heer heeft, is zo’n altijd groene boom. In Hem dragen we voortdurend vrucht en doorstaan we elke situatie. We merken de hitte niet, omdat we op Jezus letten. Hij is onze bron, niet de zon of de regen. Onze wortels gaan diep, geworteld in de liefde stroomt Gods kracht door ons heen. Onze vrede en vreugde zijn vruchten van het kennen van Hem. Gezegend hij, wiens toeverlaat de Heer is.