woensdag 20 juni 2018

Vuur dat niet verteert

Exodus 3:3
‘Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt.’

Vuur is vernietigend, daar zijn voorbeelden genoeg van. Brand trekt altijd kijkers, omdat het zo spectaculair is. Maar vuur zonder schade, dat is zelden gezien. Mozes zag het bij de braamstruik. Nebukadnezar zag het bij de drie vrienden in zijn oven. Maar de grootste brand die niet verteerde zien we bij de kruisiging van Jezus. Het vuur van Gods oordeel ging over Jezus heen, maar Hij stond op uit het oordeel en alleen de zonden en de schuld van de wereld waren verbrand. Vuur wat niet verbrandt is bijzonder. We zien het weer op de Pinksterdag als de Heilige Geest wordt uitgestort. Tongen als van vuur waren zichtbaar op de hoofden van de discipelen. Alsof God daarmee wilde zeggen: er is geen veroordeling meer. Dit bijzondere verschijnsel is nog dagelijks te bewonderen. Je voelt je schuldig, omdat je hebt gefaald, maar toch blijf je rein en ben je rechtvaardig, omdat Jezus door Gods oordeel is gegaan en voor jou de verzoening heeft betaald. In de brandende braamstruik mag je Jezus zien, maar ook jezelf. Vuur dat niet verteert is een beeld van Gods goedertierenheid en genade.

dinsdag 19 juni 2018

Zoek je recht bij God

1Corintiërs 6:3
‘Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?’

Op het eerste gezicht lijkt deze tekst op te roepen om te oordelen, terwijl Jezus ons leert om dat vooral niet te doen. Daarom is het belangrijk ook de context te lezen. Het gaat hier over grote problemen tussen christenen, die ze samen niet kunnen oplossen. Er wordt zelfs een aardse rechter bijgehaald om uitspraak te doen. Dat gaat Paulus veel te ver. ‘Waarom lijd je niet liever onrecht?’, vraagt hij. En dan wijst hij op het feit, dat God ons zo in eenheid met Christus ziet, dat we zelfs in het oordeel van Jezus over engelen betrokken zullen zijn. Waarom lijd je niet liever onrecht, dan je gelijk te krijgen? Dat is de vraag. Vergeet je dan dat God voor je zorgt en dat Hij het voor je opneemt? We kunnen als mensen door ons vleselijke denken overvallen worden, maar dan is het goed als iemand ons weer op Jezus wijst. Laat Hij je bron van vreugde en vrede, van zegen en voorziening zijn.

maandag 18 juni 2018

Blij en verwonderd

Jesaja 12:3
‘Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.’

Jesaja de profeet kondigde verlossing aan. En met de verlossing kondigde hij ook aan dat er gejubel zou zijn. Vreugde en blijdschap bij het putten uit de bron van heil. Wij zijn in onze tijd zo gezegend met een waterleiding, dat we niet meer naar een pomp of een bron hoeven te lopen voor water. We draaien de kraan open en daar is het, warm of koud, al naar believen. Wie staat er nog te juichen en te springen, te dansen en te zingen, omdat er water uit de kraan komt? Hoe gewoon vinden we het dat er verlossing is en genade? Hoe dankbaar en blij zijn we nog om het heil uit Gods bron? Ze zeggen wel eens dat alles went, maar Gods genade mag nooit wennen, mag nooit afstompen tot zo iets gewoons als water uit de kraan. Sta er weer eens bij stil en wordt opnieuw verwonderd, dat God van je houdt en je elke dag laat drinken uit Zijn bron van heil.

zondag 17 juni 2018

Wat moet God nog meer doen om te overtuigen?

Johannes 8:46
‘Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?’

Dit hoofdstuk van Johannes beschrijft gesprekken die Jezus had met de joden. Hij probeerde duidelijk te maken wie Hij was, maar Hij werd niet begrepen. Het was alsof Hij een andere taal sprak, alsof de betekenis van Zijn woorden onbekend was. Je zou het een spraakverwarring kunnen noemen. Jezus sprak over het geestelijke, over vrijheid, over licht, over Zijn Vader die hem gezonden had. Maar de mensen reageerden vanuit hun vlees, ze noemden Hem een leugenaar en bezeten. De waarheid van Jezus was niet de waarheid van de mensen die Hem hoorden. Voor hen was Mozes de waarheid en het feit dat ze kinderen van Abraham waren. Maar Jezus laat zien dat die waarheid hen niet vrij kan maken, omdat ze slaven van de zonde zijn. Hij probeert aan te geven dat er alleen vrijheid kan zijn door Hem te geloven, door Hem te erkennen als de door God gezonden Messias. ‘Waarom geloof je me niet? Wie overtuigt Mij van zonde? Zie je dan niet dat Ik anders ben, dat Ik geen zonde doe zoals ieder ander?’ Na deze gebeurtenissen opent Jezus de ogen van een blinde. Maar ook dat overtuigt hen niet. Wat moet God nog meer doen, om de wereld te overtuigen? Hij liet Jezus sterven en opstaan uit de dood, maar ook dat wordt niet geloofd. Alle zonden zijn vergeven, je bent verzoend met God. Geloof je het?

zaterdag 16 juni 2018

Blijf dicht bij de herder

1Petrus 2:25
‘Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.’

Het is niet toevallig dat mensen in de Bijbel worden vergeleken met schapen. God geeft op die manier weer, dat we geschapen zijn voor een herder. Een schaap zonder herder gaat zwerven, dwaalt wat rond en kan zich nauwelijks beschermen. Een schaap zonder kudde is nog kwetsbaarder. Een wolf noemt zo’n alleen dwalend schaap lunch. De profeet Jesaja schrijft dat wij allen dwaalden als schapen, ieder op zijn eigen weg. Schapen zijn alleen kuddedieren als ze door de herder bij elkaar worden gehouden, van nature zijn het individualisten uit onnozelheid. Ze dwalen ongemerkt af, omdat ze zo met zichzelf bezig zijn. Petrus schrijft dat we ons hebben bekeerd tot de herder en hoeder van onze zielen, dat is Jezus. Hij zoekt schapen en brengt ze bij zijn kudde. Hij beschermt ze en brengt ze zelfs door duistere dalen naar grazige weiden. Bij de herder ben je veilig en door de herder ben je veilig. Heb je ooit een schaap gezien dat probeerde de herder te zijn, of als de herder te worden? Als schapen de herder missen, gaan ze blaten. Dat hoor je voortdurend om je heen, geklaag en gevraag. Het is voor de herder een teken om een zoekactie te starten.

vrijdag 15 juni 2018

Door een mens

Romeinen 5:19
‘Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.’

Wat is een zondaar? Is dat iemand die zondigt en daarom schuldig is en moet proberen het met God weer in orde te maken? Veel mensen hebben dit zo geleerd en geleefd, ik ook. Tot iemand me op dit vers wees. Je bent geen zondaar omdat je zondigt, maar omdat Adam heeft gezondigd. Je kan er dus niets aan doen dat je een zondaar bent en dus gaat zondigen! Je bent slaaf van de zonde buiten je eigen wil om. Een mens heeft dit veroorzaakt en allen lijden eronder. Maar het probleem is opgelost door Jezus. Eén mens veranderde alles. Door Adam een zondaar, maar door Jezus rechtvaardig en schuldvrij. Jezus heeft ongedaan gemaakt wat Adam heeft veroorzaakt. Wij hoeven niet langer als zondaren te leven, we kunnen nu als vrije kinderen van God leven. Doen we dan geen zonden meer? Elke dag doen we die, zelfs als we niets doen. Maar het goede nieuws is, dat God die allemaal op Jezus heeft gelegd, vergeven en weggedaan. Hij gedenkt je zonden niet meer, omdat ze er niet meer zijn. Je bent voor eeuwig rechtvaardig en geliefd. Dank zij één Mens. Zijn bloed reinigt en heeft gereinigd, zodat er geen aanklacht meer kan bestaan. En wat je gedrag betreft, dat verandert doordat je besef van Gods genade groeit.

donderdag 14 juni 2018

Gods naam is te wonderlijk

Richteren 13:18
‘Maar de Engel des HEREN zeide tot hem: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar.’

In het oude testament lezen we regelmatig over ‘de engel des Heren’. We komen Hem tegen bij Hagar in de woestijn, bij Abraham op de berg Moria waar hij Izaäk wil offeren, bij Bileam die op weg is om Israël te vervloeken, bij Gideon om hem te vertellen dat hij een held is en nog vele andere plaatsen. Algemeen wordt geloofd dat de engel des Heren Jezus is. Nu wordt aan een onvruchtbare vrouw de geboorte van een zoon aangekondigd. Een zoon die aan God gewijd zal zijn vanaf de moederschoot – een verwijzing naar Jezus. De ouders van Simson vragen naar de naam van de engel, maar die zegt alleen dat die wonderbaar is. In de nieuwe vertaling staat, dat die naam te wonderbaar is. God heeft niet maar een naam, er is niet een naam die het hele karakter en het hart van God kan weergeven. Daar was een persoon voor nodig, Jezus. Hij is de afdruk van Gods wezen, wie Hem heeft gezien, heeft de Vader gezien. Vader, dat is Gods lievelingsnaam. De Geest van God leert ons die naam te gebruiken. Wat Jezus ons liet zien van de Vader is wonderbaar, te groot voor woorden, te groot voor een naam. De naam boven elke naam is voor Jezus, de afdruk van Gods wezen. Barmhartig, genadig, goedertieren en trouw. Voor elk aspect van Gods wezen is een naam, honderden, duizenden namen. Maar het belangrijkst van alles is dat we Hem mogen kennen die al die namen draagt.