zondag 16 februari 2020

God is altijd trouw

Psalmen 89:33
'..maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen,'

Psalm 89 gaat over Gods belofte en Gods trouw. De belofte dat er een koning der koningen zal zijn en de trouw aan die belofte zelfs als het volk ontrouw zal zijn. In de geschiedenis van Israël neemt koning David een prominente plaats in. David, de man naar Gods hart, kreeg de belofte dat er voor eeuwig iemand uit zijn geslacht op de troon zou zitten als koning. God sprak over Jezus, Zijn eigen Zoon, die een eeuwige Koning is. Uit het geslacht van David kwam Hij, in een tijd van ontrouw en schijnheiligheid. Jezus kwam de ontrouw dragen van Israël en van de wereld. Hij werd gekruisigd als bewijs van Gods liefde en trouw. Vanuit die liefde leven we. En we mogen weten dat niets ons daarvan kan scheiden. Zoals God trouw bleef aan David, zo is Hij dat ook aan ons. Wanneer wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw. En Jezus zit nu op de troon als eeuwige Koning. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. De belofte aan David is vervuld. En als Jezus terugkeert op aarde, zal Hij dat doen in Zijn koninklijke waardigheid. Zijn rijk zal de hele aarde vervullen.

zaterdag 15 februari 2020

Een laatste woord van Paulus

Handelingen 20:32
‘En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.’

Als Paulus afscheid neemt van de gelovigen uit Efeze, laat hij deze woorden na. Dit is het belangrijkste wat hij hen nog te zeggen heeft. Geen rijtje met verordeningen of regels om na te leven, maar de wens om bij het woord van genade te blijven. Paulus geeft hier aan dat God degene is die bij machte is te bouwen en het beloofde erfdeel te geven onder de geheiligden. Het is de kern en samenvatting van het evangelie. Niet je inspanningen, niet je toewijding, maar Gods woord van genade zal je leven veranderen en zegenen. Zo was het toen, zo is het nu nog steeds. Geen werken der wet, maar geloof in Gods liefde en genade zullen je geven wat God heeft beloofd.

vrijdag 14 februari 2020

Hoe je een discipel wordt van Jezus

Lukas 14:26
'Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.'

Vele scharen volgden Jezus, maar Jezus zegt: ‘Je kunt me wel volgen, maar je kunt pas een discipel zijn, wanneer je alles opgeeft, je afkomst en zelfs je leven.’ Eigenlijk zegt Hij dus: ‘Je kunt pas Mijn discipel zijn na je dood.’ En zo is het ook. Pas nadat je met Christus bent gekruisigd en opgestaan, kun je als nieuwe schepping Jezus volgen. Een discipel ben je uit genade, niet door inspanning. Dat is wat Jezus zegt. Je kunt wel achter Hem aanlopen, zoals de scharen deden toen Hij op aarde was, maar dat betekent nog helemaal niets. Pas als je met Hem bent gestorven en opgestaan, heb je afstand gedaan van je aardse afkomst en ben je verlost van je eigen leven. Alleen door geloof kun je leven als nieuwe schepping en als volgeling van Jezus. Het is een leven uit genade, uit geloof. Het is leven uit de dood.

donderdag 13 februari 2020

Jezus maakt je leven niet zwaar

Mattheüs 11:30
‘..want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Jezus roept alle mensen die moe en belast zijn tot zich. Hij wil dat ons leven Zijn rust binnengaat. De enige last die Hij te dragen geeft, is op Hem gericht te blijven. Jezus wil dat we ervan overtuigd zijn, dat alles in orde is, dat we ons geen zorgen hoeven te maken, omdat Hij voor ons zorgt. De lasten van het leven kunnen ondragelijk worden, maar Jezus roept ons bij Zich en zegt: ‘Luister, Ik heb jullie lasten gedragen, Ik heb jullie smarten genomen, Ik ben vertrouwd met jullie ziektes, Ik ben arm geworden en Ik ben de dood ingegaan. Waarom denk je dat Ik dat deed? Zodat jij ervan verlost bent. Geloof me, je bent vrij, je bent rijk, je bent verlost, je bent rechtvaardig en genezen, je bent geliefd en gezegend voor eeuwig.’ Zolang mensen naar hun omstandigheden kijken, om deze waarheid te geloven, blijven ze hun last dragen. Maar het juk van geloof is zacht en licht.

woensdag 12 februari 2020

Het is veilig om God te zien

Ezechiël 39:29
‘En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE.’

Ik moet bij deze tekst denken aan het verhaal van Mozes. Terwijl de prinses ging baden en Mozes in zijn biezen mandje tussen het riet verborgen was, stond Mirjam zich schuil te houden. Pas toen ze zag dat alles veilig was, kon ze zich vertonen en zich bekendmaken. God moest zich ook verborgen houden, want niemand zou blijven leven als hij Gods aangezicht zou zien. De zonde en schuld maakten het onmogelijk voor God om zich al openlijk te vertonen. Maar nu Jezus alles wat ons bedreigde heeft weggedaan door het aan het kruis te nagelen, kunnen en mogen we God zien zoals Hij is, van aangezicht tot aangezicht. Gods Geest maakt Hem bekend. Gods Geest is het bewijs dat er geen scheiding meer is tussen God en de mensen aan wie Hij Zijn Geest heeft gegeven. Geloof in het volbrachte werk van Jezus opent de weg naar Gods hart en naar Zijn genadetroon. We hebben volle vrijmoedigheid om Hem te naderen en andersom hoeft God zich niet langer verborgen te houden om ons leven te sparen. In Christus is er geen oordeel meer.

dinsdag 11 februari 2020

De vrucht komt vanzelf

Marcus 4:28
‘De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar.’

Paulus schrijft aan de Corintiërs dat we als mensen kunnen planten en begieten, maar dat God de wasdom geeft. Zo is het ook met het geloof. We kunnen ons geloof onderhouden door het Woord van God tot ons te nemen, we kunnen nieuw zaad ontvangen door te horen, maar uiteindelijk is het God die ons verandert en tot bloei laat komen. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Vanzelf betekent dat je er niet over in de war hoeft te zitten, of er wel vrucht zal komen. Als je geworteld bent in Gods liefde, komt de vrucht vanzelf. Eerst de halm, maar voor de halm zichtbaar wordt is er eerst onder de grond al een wortelstelsel gegroeid, dan verschijnt er een puntje halm uit de grond. De halm wordt een aar, nog allemaal voorbereiding voor de eigenlijke vrucht. Dan het volle koren in de aar. Je leven komt pas tot volle bloei aan het einde van het groeiproces. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Geloof dat maar, wanneer je vindt dat je eigen leven nog niet zoveel voorstelt. Voor God ben je een kostbare plant die veel vrucht gaat dragen op Zijn tijd. En vergeet het niet, de vrucht komt vanzelf, jij mag je blijven voeden met de waarheid van Gods liefde voor jou.

maandag 10 februari 2020

Het ene volmaakte offer van Jezus

Hebreeën 7:27
‘.. die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht.’

De wet van Mozes kon geen volmaaktheid brengen, het was Gods middel om aan te tonen hoezeer de mens tekort schoot. Er was geen volmaakte hogepriester en er was geen volmaakt offer. Er veranderde niets aan de heerschappij van de zonde, totdat Jezus kwam. Hij bracht werkelijke verandering en een absolute oplossing. Als volmaakte, zondeloze hogepriester, bracht Hij een volmaakt offer met volmaakt bloed. Door een offer veranderde alles voor altijd. Door een offer werd de schuld van de wereld verzoend. Door een offer werd de mens bevrijd van slavernij aan de zonde. Door een offer werd de weg gebaand naar een totaal nieuw leven. Niet langer als zondaar gevangen in gebondenheid, maar als zoon of dochter van God vrijgemaakt om vrij te zijn. Veel gelovigen proberen nog steeds door de wet tot volmaaktheid te komen, maar de waarheid is, dat je die volmaaktheid hebt gekregen uit genade. Het volmaakte leven van Christus is en wordt ons toegerekend uit liefde. God ziet ons leven in Christus aan. In Hem zijn we door een offer volmaakt volmaakt geworden. Die waarheid verandert ons denken en ons gedrag. Zo groeien we in heerlijkheid en veranderen we naar Zijn beeld door het aanvaarden van Zijn genade.