maandag 17 december 2018

Als niemand je kan helpen

Job 17:3
‘Stel U zelf als mijn borg bij U; wie anders zal voor mij handslag geven?’

Job zat diep in de ellende en niemand kon hem helpen. Zijn kennissen en vrienden hadden hem beschuldigd en verlaten, zijn vrouw evenzo. De enige waarin Job nog hoop kon hebben was God. Job verweet God ook dat Hij hem onschuldig liet lijden, maar toch wist hij ook, alleen God kan mij redden. ‘Wees Gij mijn borg,’ zegt hij. Gelukkig heeft Job niet hoeven wachten tot de komst van Jezus. Al snel leerde Job dat hij fout zat en dat hij zijn houding ten opzichte van God moest herzien. ‘Ik kende U niet,’ zei hij. ‘Ik had slechts van U vernomen.’ Dat is het verschil. God kennen is heel iets anders dan van God gehoord hebben. Het gebed van Job is inmiddels verhoord en meer dan vervuld door Jezus. Hij gaf niet alleen Zijn hand, maar Zijn hele lichaam en Zijn hele leven. Hij is onze borg voor eeuwig. Maar het grootste verlangen van God is dat we Hem leren kennen. En dat begint ermee, dat je Hem gaat vertrouwen, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Zijn trouw is je enige zekerheid in dit leven.

zondag 16 december 2018

Raak Jezus aan

Marcus 5:34
‘Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’’

Een vrouw die al twaalf jaar tobt met haar kwaal, zoekt haar heil tenslotte bij Jezus. Zij raakt Zijn kleed aan en Jezus voelt dat er kracht uit Hem stroomt. Het is een bekend verhaal. Is deze vrouw gered door haar geloof? Hebben we een reddend geloof? Nee, het was de kracht van Jezus die haar genas, maar het was de kracht van haar geloof die alle hindernissen overwon om er te komen. Jezus is de bron, maar soms moeten we moeite doen om die bron weer aan te raken. Allerlei gedachten kunnen in de weg zitten. Allerlei ervaringen kunnen de weg versperren. Maar het was het getuigenis over Jezus dat bij deze vrouw haar geloof opbouwde. Iedereen werd door hem geholpen, niemand werd afgewezen. Dan was er ook voor haar redding. En ze ging, dwars door alle protocollen, ze overtrad allerlei regels, maar ze was vastbesloten. Ze moest naar Jezus en ze zou Hem aanraken. Zo werd ze gedreven door haar geloof, dat alleen Jezus haar helpen kon. En ze werd geholpen en bemoedigd. Geef niet op, wanneer het moeilijk wordt, maar wees vastberaden en raak in geloof Jezus aan. Hij is je redding en zegt: Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.

zaterdag 15 december 2018

Davids Zoon

1Koningen 2:33
‘…, maar David, zijn nageslacht, zijn huis en zijn troon zullen voor altoos vrede hebben van de HERE.’

Aan David had God de belofte gegeven dat er altijd een nazaat van hem op de troon zou zitten in Jeruzalem. Die belofte is vervuld en de laatste nazaat op de troon is Jezus. Hij wordt Davids zoon genoemd, omdat Hij de beloofde zoon is, die voor God een huis zou bouwen. Salomo bouwde een huis van steen, maar Jezus, de Vredevorst, bouwt een huis voor God, waarvan God zelf de bouwmeester is. Zijn huis zijn wij en Jezus is onze koning en hogepriester. Zijn vrede regeert tot in eeuwigheid in ons hart en op Zijn troon. Gods beloftes zijn in Christus vervuld en door Hem erven wij wat beloofd is, vrede en vreugde voor eeuwig onder het koningschap van De Zoon van David.

vrijdag 14 december 2018

God is Abba, Vader

Johannes17:26
'.. en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.'

De missie van Jezus was onder andere om het juiste Godsbeeld te brengen op aarde. De verblindheid die door de zonde was gaan heersen, had het zicht op God vertroebeld. God werd met angst gediend en de indruk was ontstaan, dat men Gods gunst moest verdienen met goede werken. Wie zich perfect aan de regels en wetten hield, zoals de Farizeeërs leerden, verdiende Gods zegen. Jezus zegt hier in Zijn gebed tot de Vader: ‘Ik heb Uw naam bekend gemaakt en zal dat blijven doen.’ De naam Abba, Vader, is Gods hoogste naam. Die geeft Zijn karakter en wezen weer. Gods liefde moet gaan heersen, in plaats van vrees. Jezus zegt: ‘Opdat de liefde in hen zij, waarmee U Mij liefhebt.’ Het doel van het evangelie is dat we door Jezus de Vader leren kennen. Genadig, barmhartig en goed. Gods verlangen is dat we Hem kennen. Daar heeft Hij alles voor over gehad. Laat je overtuigen van Gods liefde voor jou. Kijk naar Jezus, kijk hoe Hij reageerde op mensen die werden afgewezen en veracht. Hij ontfermde zich over hen en veroordeelde niemand. Zo is de Vader ook voor jou. Verwacht zegen in plaats van veroordeling, overvloed in plaats van tekort.

donderdag 13 december 2018

Vrijgemaakt van de zonde

Romeinen 6:22
‘Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.’

In dit ene zinnetje staat de hele ontwikkeling van je geloofsleven. Door het offer van Jezus zijn we eens en voor altijd vrijgemaakt van de zonde. De zonde heeft geen rechten meer op ons leven. Voor de zonde zijn we gestorven en begraven. Dat wil niet zeggen dat we nu automatisch niet meer zondigen, maar het is net als bij een kind dat leert lopen, wanneer we struikelen, staan we op en gaan verder zonder schuldgevoel. Het zal steeds beter lukken om als zoon of dochter van God te reageren op situaties. Je besef van eigenwaarde neemt toe, naarmate je Gods liefde leert kennen. Dat is de vrucht die heiliging wordt genoemd. En uiteindelijk zul je zonder vlek of rimpel voor Jezus staan. Hij heeft je bevrijd, gereinigd, geheiligd en volkomen gemaakt. Het eeuwige leven is al begonnen in ons en wordt door Jezus begeleid en voleindigd. Leef daarom ontspannen. Je bent vrij en mag leren God te dienen vanuit het kennen van Zijn liefde voor jou.

woensdag 12 december 2018

Juich in de God van je heil

Habakuk 3:18
‘.., nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil.’

Het is niet elke dag feest, leerde ik vroeger van mijn ouders. We werden simpel opgevoed en bij de koffie kregen we ontbijtkoek of een speculaasje. Een echt koekje van de bakker was voor de zondag en voor de visite. Ons werd geleerd tevreden te zijn met wat we hadden, de oorlog was net voorbij en de middelen schaars. Veel mensen leven geestelijk ook in die schaarsheid. Verwacht niet dat het alle dagen feest is, wees blij met wat je hebt. Tel je zegeningen, alsof dat te doen zou zijn. Waar Habakuk over spreekt, is de vijand, de rover, de plunderaar. Zijn vertrouwen op Gods redding is zo groot, dat hij uitspreekt: zelfs al zou alles geroofd zijn en er niets meer over zijn, dan nog zal ik jubelen in de God van mijn heil. Uit deze woorden spreekt geen schaarste, maar overvloed. Habakuk ziet Gods rijkdommen, hij ziet schatten die niemand ziet en juicht erover. Die houding is krachtig en beschermt je tegen zelfmedelijden en somberheid. Juich in de God van je heil, want Hij zorgt voor je. Hij zal meer dan overvloedig vergoeden wat de kaalvreter heeft geroofd. Vrede en vreugde zijn voor Zijn aangezicht. Verheug je in Hem en het is elke dag feest.

dinsdag 11 december 2018

Geen zondaar meer door Jezus’ opstanding

1Corintiërs 15:17
‘.., en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.’

Als Jezus niet was opgestaan, waren wij nog in onze zonden en was ons geloof zinloos. Maar Hij is wel opgestaan en dus zijn we niet langer in onze zonden en is ons geloof vruchtbaar geworden. Niet meer in je zonden zijn betekent dat je geen zondaar meer bent. Voor God is die tijd voorgoed voorbij. We zijn nu nieuwe scheppingen, kinderen van God, die leren opnieuw te leven. De fouten als zondaar leren we af en we worden gewend aan het feit dat we niet langer gebukt hoeven te gaan onder schuld en schaamte. Wanneer de boze ons aanklaagt, of iemand anders, dan mogen we dat negeren en belijden dat Jezus is opgestaan en wij met Hem. De inhoud van ons geloof is Jezus en de vruchten ervan liefde. Hoe meer we in ons hart overtuigd zijn van de opstandingskracht in ons, hoe meer we zullen vruchtdragen voor Hem. Dat gaat automatisch, het wordt onze natuur. Zoals we vroeger steeds hoorden hoe slecht we waren, zo horen we nu steeds hoe geliefd we zijn en hoe mooi in Gods ogen. Wat je hoort beïnvloedt je denken en je geloof. Als Jezus is opgestaan uit de dood, dan ben ik een nieuwe schepping en niet langer een zondaar. Jezus heeft door Zijn opstanding inhoud gegeven aan mijn leven. Dat is de voeding voor mijn hart, Jezus in al Zijn glorie.