woensdag 20 november 2019

God blijft je trouw

Romeinen 3:3
'Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen?'

God gaf Zijn woord aan Abraham, door zijn nageslacht (Jezus) zou de hele aarde gezegend worden. En al was Israël ontrouw, Gods belofte aan Abraham bleef intact. God heeft zijn woord gegeven en volbracht. Hij kan niet anders, wat Hij spreekt en belooft, doet Hij ook. Dus houd je vast aan Gods woorden, aan Zijn belofte om jou nooit te begeven of te verlaten. Houd je vast aan Zijn belofte dat Hij voor je zal zorgen, dat Hij voor de uitkomst zal zorgen als je beproefd wordt. God is trouw voor eeuwig en Hij houdt van je, zelfs als je ontrouw bent. Hij verlaat je nooit. En behalve dat Hij voor je zorgt, zal Hij je ook zegenen, zodat je door jouw overvloed anderen tot zegen kan zijn.

dinsdag 19 november 2019

Geloof en kracht

Handelingen 14:3
‘Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden.’

De joden hadden de wet en Paulus kwam met het evangelie van genade. In Ikonium kwamen vele joden tot geloof, maar daarmee begon ook de rebellie tegen het evangelie. Midden in die druk spreken Paulus en de zijnen vrijmoedig over Gods liefde en genade. Daarbij vertrouwen ze op de Here, dat Hij Zijn woord zal bevestigen. En zo gebeurt het ook. Het is Gods woord van genade dat ze spreken, het is Gods kracht die zich openbaart door hun handen. Zij leggen zieken de handen op, maar het is God die geneest. Wat een heerlijk samenspel van geloof en kracht. Temidden van de druk je ogen gevestigd houden op de waarheid en verwachten dat God zelf Zijn woord zal bevestigen. Zo mogen en kunnen we gaan door dit leven. Zo zijn we standvastig en onwankelbaar.

maandag 18 november 2019

Niet langer blind en doof

Jesaja 32:3
‘Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken;’

Een prachtig hoofdstuk uit de profetie van Jesaja. Wanneer de koning der gerechtigheid komt, dan zullen de verblinden gaan zien en de doven horen. Het is de tijd van herstel, de tijd van nieuw inzicht en begrip. Wanneer de Geest van God wordt uitgestort over een mens, dan zal dat gebeuren. Telkens als iemand zich tot God bekeert, gebeurt dit wonder. Je gaat zien wat je nooit gezien hebt en begrijpen wat je wel hoorde, maar niet verstond. Wij leven in die tijd van herstel en openbaring. God schenkt Zijn Geest aan iedere gelovige, zodat hij kan begrijpen en toepassen wat God hem uit genade heeft geschonken. We mogen de steunpilaren zijn van degenen die nog wankelend gaan in hun verblindheid en doofheid. We mogen de medewerkers van Gods genade zijn. Mijn advies: lees eens aandachtig dit hoofdstuk van Jesaja en probeer te ontdekken waarin je jezelf herkent. Vraag God je ogen te openen en je oren, zodat je kan opmerken wat Gods Geest je wil openbaren.

zondag 17 november 2019

Bevestigde trouw

Psalmen 89:2
'Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw.'

De psalmist twijfelt niet aan Gods trouw, want die is bevestigd in de hemel. Als Gods trouw zou rusten op onze toewijding, op onze inspanning, op ons gedrag, dan was die trouw erg wankelbaar. We zijn niet elke dag even Godgericht. Soms zijn het de omstandigheden die ons afleiden of benauwen. Soms zijn het mensen die ons onder druk zetten, of geweld aandoen. Dan is het moeilijk op God gericht te blijven, maar Gods trouw verandert er niet door. Die rust in de hemel. Gods trouw is Jezus. Hij heeft Gods trouw bevestigd, bewezen tot in de dood. Als we op aarde aan het wankelen zijn gebracht, kunnen we ons altijd vasthouden aan Gods trouw. Niets kan ons van Hem scheiden, zelfs de dood niet. God is trouw voor eeuwig en Zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. Hij zal voor je zorgen.

zaterdag 16 november 2019

Grijp het licht

Jesaja 9:2
‘Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.’

Over een maand wordt het kerst en dan is deze tekst weer heel populair. Het volk dat in duisternis wandelt, wandelt nog steeds in duisternis. Het licht was komende in de wereld, schrijft Johannes, maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Jezus kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen. We kunnen elk jaar prachtig vertellen van het Licht dat is gekomen, maar als we dat licht niet aannemen, blijft het duister, dan is het Licht alleen maar even langs geweest als een bliksemflits. Gods licht straalt over Zijn kinderen, zoals in Egypte toen Israël in het licht was tijdens de plaag van duisternis. De religie praat over het licht, viert het zelfs, maar grijpt het niet. Johannes zegt, maar wie Hem hebben aangenomen, hebben het recht gekregen (genade) Gods kinderen te zijn. Het licht kwam in de wereld om de aarde te verlichten, om de aarde te verlossen uit de macht van de duisternis. Toen het donker werd aan het kruis, brak het licht door voor Gods kinderen. Laten we dat maar vieren, dat we voor eeuwig in het licht zijn gebracht door Gods liefde.

vrijdag 15 november 2019

Wil je Gods genade wel?

2Corintiërs 6:1
‘Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen,’

Paulus had heel wat te stellen met zijn tijdgenoten. Daar was de tegenwerking van de joden die het oude verbond niet wilden loslaten. Daar was de losbandigheid van mensen die dachten dat zondigen onder het nieuwe verbond straffeloos kon gebeuren. En daar waren de door hem gestichte gemeentes die als hij weer weg was hun gang gingen en op eigen manier een draai gaven aan het geloof. Paulus was de allereerste mens met de boodschap van genade. God had hem geopenbaard wat het offer van Jezus voor God betekende. Nu moesten de mensen worden overtuigd van Gods liefde en vergeving. Wij leven eeuwen later, kunnen alles nog eens nalezen in de Bijbel, maar ook in onze tijd is er veel tegenwerking en hebben mensen moeite de boodschap van verzoening aan te nemen. Genade ontvangen betekent dat je er zelf niets voor hoeft te doen, maar het betekent ook dat je verlost bent uit de slavernij van de zonde. Een heel nieuwe leven, waarbij Gods Geest je leidt in de waarheid. Maar wil je dat eigenlijk wel?

donderdag 14 november 2019

Bekering van verkeerd geloof

Handelingen 19:4
'Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.'

Toen Paulus in Efeze gelovigen aantrof, was hij niet geïnteresseerd in hun gedrag, maar in hun geloof. Want verkeerd geloof geeft verkeerd gedrag. Als je gelooft dat je gedrag bepalend is voor Gods zegen, dan mis je het hart van het evangelie. Je gedrag is het gevolg van een goed begrip van wat Jezus heeft gedaan. Paulus wijst de gelovigen uit Efeze erop dat Johannes de Doper dat ook had gezegd: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ Dat moeten de mensen weten, je zonden zijn weggenomen, ze bestaan niet meer voor God. Je mag nu leven in vrijheid als nieuwe schepping, als kind van God. Je bent een met Hem geworden in Zijn dood, opstanding en verheerlijking. Christus is je leven, Hij is je bron. In Hem ben je heilig, rechtvaardig en rein, omdat Hij dat is. En als je weet dat je rechtvaardig bent, dan mag je ook zo gaan leven. Niet als een verplichting, maar omdat je beseft dat je die zonden niet meer hoeft te doen, je bent ervan bevrijd. Het is Gods verlangen, dat we de volle omvang van Zijn genade leren kennen. We moeten ons bekeren van verkeerd geloof.