zaterdag 26 september 2020

Een hogepriester die meevoelt

Hebreeën 4:15 ‘Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.’ 

Een God die kan meevoelen wanneer we zwak zijn, of wanneer we ons zwak voelen, is precies wat we nodig hebben. De Bijbel benadrukt, dat God niet alleen kan meevoelen, maar ook bekend is met het probleem van verzoeking en beproeving. Hij heeft het zelf meegemaakt. Jezus werd elke dag beproefd en verzocht. Hij stond onder druk vanaf het moment dat Hij zich bekend maakte als God zelf. De duivel deed zijn aanval op het leven van Jezus vanaf het eerste begin. De kindermoord in Bethlehem is een rechtstreekse aanval op het leven van Jezus. De beproevingen die wij mensen meemaken, moeten ook in dat licht worden gezien. De duivel valt Jezus aan in Zijn volgelingen. Gods kinderen worden met vurige pijlen bestookt. Maar we hebben een trouwe hogepriester, we hebben een rots, een beschermer die het voor ons opneemt. Aanklachten en beschuldigingen worden niet in behandeling genomen, alleen verworpen. We mogen in kwade dagen weten, dat we niet in gevaar zijn. Onze hogepriester Jezus is onze garantie voor een klinkende overwinning. Blijf je in Hem verheugen want de overwinning is al behaald.


vrijdag 25 september 2020

Wet of genade

2Corintiërs 3:14 ‘Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.’ 

Mozes bracht de wet mee terug naar het volk, maar Jezus kwam met genade, Hij bracht zichzelf. De wet versluiert je gedachten, waardoor je hart zijn hardheid houdt. Maar Jezus haalt de sluier van hardheid weg en maakt je hart zacht door liefde. Mozes wordt nog steeds verheerlijkt en Jezus wordt nog steeds verworpen. Behalve bij degenen die Gods liefde hebben herkend in Zijn Zoon. De wet brengt veroordeling, genade geeft vrijspraak. De wet eist, genade schenkt. Er is geen enkele overeenkomst tussen wet en genade. En mensen proberen nog steeds de twee te vermengen, maar dat gaat niet. Het nieuwe verbond van genade is geen voortzetting van het oude, het is wat het zegt te zijn, een nieuw verbond. Nieuw, helemaal compleet nieuw. De profeet Jesaja had het al gezegd, dat God iets nieuws zou doen en wij hebben het zien uitspruiten. Het nieuwe is Jezus, het is Gods liefde, het is Gods Geest die harten zacht maakt en van binnenuit vernieuwt. Geen gedwongen regels, maar vrijheid. Geen veroordeling en schuld, maar vergeving en verzoening. Waarom nog proberen een goed mens te worden, als je in Jezus volmaakt bent. Ga leven vanuit het nieuwe perspectief, dat God in jou een werk is begonnen en dat Hij het ook zal volmaken. De vrucht van de Geest is een vrucht, geen opdracht.


donderdag 24 september 2020

Het enige wat telt

Johannes 14:9 ‘Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?’ 

Mensen zien vaak alleen wat ze willen zien, in plaats van wat ze moeten zien. Vooringenomen standpunten, of ongeloof, staan een openbaring van de waarheid vaak in de weg. Jezus kwam naar de aarde om Gods liefde te openbaren. Hij sprak: ‘Ik ben niet gekomen om te veroordelen maar om te redden.’ Veel christenen wordt geleerd dat God hen zal oordelen, dat hun daden de doorslag zullen geven over behouden zijn, of verloren gaan. Dat is een wettische gedachte en heeft niets met genade te maken. Niemand kan gered worden door zijn daden, en niemand gaat verloren om zijn daden. Het enige wat telt, is of je Gods liefde wil aanvaarden of niet. Gods genade, geopenbaard aan het kruis, is voor iedereen doorslaggevend. Je gelooft het of niet. Jezus ging rond, vol genade en waarheid. Hij genas zieken, bevrijdde mensen van boze geesten, ontfermde zich over zondaren, hoeren en tollenaars. Tegen de overspelige vrouw sprak Hij: ‘Ik veroordeel u niet.’ Zie je dan nog niet het verschil tussen wet en genade? ‘Ben ik zo lang bij je en herken je nog steeds de Vader niet?’ God is liefde, Hij heeft zich verzoend met de wereld. Het is Gods eeuwige plan dat we in Christus aangenaam zijn voor Hem. Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade.


woensdag 23 september 2020

Een liefdevolle vader

Genesis 3:9 ‘Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’’ 

Ik ben een keer in mijn leven aan het strand een kind kwijt geweest. Als vader slaat dan de schrik om je hart en natuurlijk ga je zoeken. Dat vaderlijke gevoel hebben we van God. Het hoort bij een liefdevolle gemeenschap dat er zorg is voor elkaar. Toen Adam en Eva als het ware ‘kwijt’ waren door de zonde, kwam Vader God hen opzoeken. Niet om te straffen, maar om te vinden en te behouden.  Ze hadden zelf een bedekking gemaakt van bladeren, omdat ze ontdekt hadden dat ze ‘naakt’ waren. Dat gebeurt nog steeds. Mensen proberen hun fouten te bedekken met goede werken. Maar God heeft een betere oplossing. Hij bedekt ons met Christus. Die neemt de schuld van de zonde weg en zorgt ervoor dat de schande niet langer zichtbaar is. ‘Waar ben je?’, zijn de woorden van een liefhebbende Vader. Voor ieder die zich nog niet heeft laten vinden, klinken die woorden nog steeds. Onze God is een ontfermer.


dinsdag 22 september 2020

Tot de dag van heden

Romeinen 11:8 ‘..gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.’ 

Wanneer Gods waarheid niet wordt aanvaard, wanneer menselijke redenering de voorkeur krijgt boven openbaring, dan treedt er geestelijke blindheid en doofheid op. Dat was in Israël het geval, toen Jezus er rondging. Hij was Gods openbaring van liefde, genade en waarheid, maar Hij werd veracht, omdat Hij uit Nazaret kwam en zijn vader een timmerman was. Het verstand verdrong de Geest en het werd donker. God had dat voorspeld, toen Hij liet profeteren over een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Die geest kwam niet van God, integendeel, die geest keerde zich tegen God. Maar let op, de profetie eindigt met de woorden: tot de dag van heden. De geest van diepe slaap kan vandaag ten einde komen. Telkens wanneer mensen Gods liefde herkennen in Jezus, wanneer ze aanvaarden en geloven dat Hij de afdruk is van Gods wezen, dan verdwijnt de blindheid en worden mensen opnieuw geboren. Mensen kunnen dwalen, maar God blijft genadig. Hij schenkt Zijn leven voor eeuwig aan allen die Hem willen aanvaarden als hun verlosser en redder.


maandag 21 september 2020

Alles is gereed

Genesis 2:2 ‘Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.’ 

Op de eerste dag van Adam en Eva rustte God van al Zijn werk. Niet omdat Hij moe was, maar omdat alles af was. De mens hoefde er niets aan toe te voegen, alleen de hof te onderhouden en te verzorgen. Eerst alles gereed maken en dan de mens erin plaatsen, dat is wat God doet en heeft gedaan. Zo is het ook nu nog. Jezus heeft alles herschapen, zelfs de mens is een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. De voorhang is gescheurd en wij mogen als Gods kinderen leven in een bevrijde en vernieuwde wereld. De zonde heerst niet langer over ons, we hoeven alleen te bewaren wat God ons heeft gegeven. De geestelijke wapenrusting is om stand te houden, om niet kwijt te raken wat we hebben. We zijn door Jezus in Gods volmaakte rust gebracht. Net als Adam en Eva mogen we ons verwonderen over de prachtige werkelijkheid waarin we leven. We mogen het een naam geven en steeds meer ontdekken, dat alles af is en precies bij ons past.


zondag 20 september 2020

Gods woord is krachtig en waar

Johannes 1:3 ‘Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.’

De wetenschap zoekt naar de oorsprong van het leven en naar bewijzen. Ze bedenkt theorieën en verklaringen, maar komt nooit op het idee dat er een God is die sprak en het was er. Gelukkig hebben we Gods woord, dat ons kristalhelder vertelt hoe God alle dingen heeft geschapen door de kracht van Zijn woord. Het woord van God is gelijk aan de kracht van God. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. De wetenschap moet haar standpunten regelmatig herzien, Gods woord hoeft dat nooit. Als God gesproken heeft, zal de uitwerking zijn zoals God sprak. Daarom is het zo mooi, dat onze behoudenis niet berust op inspanningen of gedrag van onszelf, maar op het gesproken woord van God. Jezus sprak het uit aan het kruis: ‘Het is volbracht.’ En ergens anders: ‘Gij zijt nu rein door het woord dat Ik gesproken heb.’