dinsdag 30 mei 2017

Eet het goede en geniet

Jesaja 55:2
‘Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.’

Zou jij naar de bakker gaan als je wist dat hij je nepbrood verkocht? Zou jij je geld uitgeven voor leugens en bedrog? De duivel is een dief die jou wil beroven tot er niets meer van je over is. Hij lokt je met wat niet verzadigen kan. Je raakt verslaafd aan dat namaakvoedsel, terwijl je weet dat je gevangen bent. Hoe kom je eruit? Jezus is het antwoord. Wanneer je begint te eten van wat Hij je aanbiedt, verdwijnen je verslavingen en word je gezond. Hij komt met liefde naar je toe, reinigt je leven met zijn bloed en veroordeelt je niet. Hij geeft je Zijn Geest, zodat je verbonden bent met Zijn wijsheid. Stap voor stap leert Hij je anders te denken, anders te kijken en anders te leven. Je ziel begint op te leven en er stroomt vreugde je leven binnen. Blijf eten, blijf luisteren, blijf doen wat Jezus je leert. Vertrouw je leven aan Hem toe en begin te genieten van wat Hij je geeft.

maandag 29 mei 2017

Wees oprecht en ontvang genade

Psalmen 112:4
‘Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.’

De oprechten, wie zijn dat? Volgens de tekst wandelen ze in de duisternis. De oprechten zijn degenen die toegeven dat ze in de duisternis wandelen. Ze hebben hulp nodig van het Licht, anders blijven ze in de duisternis. Gelukkig is die hulp er ook: genadig, barmhartig en rechtvaardig. Dat zijn de eigenschappen van de Vader. God belooft zegen voor de oprechten, voor hen en voor hun nageslacht. Mooie en ware woorden over de genade van God en de onmacht van de mens om op eigen kracht rechtvaardig te zijn. Door het offer van Jezus zijn de gelovigen rechtvaardig en overgezet vanuit de duisternis in het Licht. Daarom mogen we overvloed en leven verwachten. Door het offer van Jezus leven we onder Gods goedkeuring en zegen. De duisternis ligt voorgoed achter ons. We zijn nu kinderen van het Licht, geliefd, gerechtvaardigd, gezegend.

zondag 28 mei 2017

Je hoeft God niet te smeken tot Hij geeft

Lukas 18:7
‘Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?’

Jezus vertelt het verhaal van de onrechtvaardige rechter. Een arme weduwe blijft hem dagelijks aanspreken om haar recht te doen en uiteindelijk is hij het zat en doet een uitspraak. Veel mensen zien hierin een voorbeeld van het gebedsleven, blijven aanhouden tot je krijgt wat je verlangt. Dit is een karikatuur van God en van het gebedsleven. Jezus legt in de Bergrede uit dat je niet bezorgd moet zijn zoals de wereld. Je Vader weet wat je nodig hebt. Zoek eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid – dat betekent genade – en al het andere ontvang je bovendien. Wij hoeven niet te bidden en te smeken, zoals Abraham bij Sodom. Wij hoeven niet aan te houden, zoals deze weduwe. Wij mogen gaan zitten, zoals de 5.000 in het gras en met verbazing zien waartoe God in staat is. Zou Hij die zelfs Zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Wij hoeven niet nacht en dag te roepen, God kent van verre onze gedachten. Wij mogen God dag en nacht prijzen, omdat Hij ons in Zijn onmetelijke liefde heeft uitverkoren Zijn kinderen te zijn.

zaterdag 27 mei 2017

Leef verstandig door Gods Geest

Spreuken 16:22
‘Het verstand is voor zijn bezitters een bron van leven, maar de straf voor de dwazen is hun eigen dwaasheid.’

Het verstand heeft misschien wel een verkeerde naam, want heel vaak zijn onze gedachten niet zo verstandig. Je verstand is zeker geen bron van leven, zoals deze tekst zegt. De bron van leven is Jezus. Wanneer je je gedachten afstemt op Hem, zul je vrede en vreugde ervaren. Dat is dan weer wel verstandig. Maar zonder Jezus heb je weinig aan je verstand. De menselijke inzichten worden door God afgeraden, niet op steunen, ze zijn niet diep genoeg. Het is Gods Geest die de diepten van Gods hart laat zien. Jezus werd door die Geest geleid en Hij laat ons het Vaderhart zien. Het beste wat je doen kan als christen is je verstand laten meewerken met de Geest. Je verstand wil graag redeneren, conclusies trekken, afwegen, maar dat schakel je gewoon uit, niet doen dus. De Geest leidt je altijd in de waarheid, dus discussie is niet nodig. De Geest laat je altijd Gods glorie zien, dus geen weerstand bieden. Gewoon lekker meebewegen met de Geest, dat is het verstandigste wat je kan doen. Dat is leven.

vrijdag 26 mei 2017

De eeuwige Trooster

2Corintiƫrs 1:3-4
‘Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.’

Is het niet opmerkelijk dat de Heilige Geest de Trooster wordt genoemd? God is een eeuwige Trooster, maar is er dan ook eeuwig verdriet? Nee, Gods troosten is heel iets anders dan wat wij troosten noemen. In het verhaal van Job komen zijn vrienden troosten door hun mening te geven, door te zwijgen, door te zoeken naar oorzaken, door redeneringen. Daar heeft Job niets aan. Maar dan komt God zelf en de ogen van Job gaan open. De Trooster kwam langs om hem nieuwe, eeuwige waarheden te laten zien. Hierdoor werd Job getroost en hij zei: ‘Nu ken ik U van aangezicht tot aangezicht.’ Jezus zegt tegen zijn discipelen: ‘Wanneer de Trooster komt, zal Hij van Mij getuigen.’ De Trooster laat Gods hart zien, dat is Gods manier van troosten. Iedereen moet Gods hart kennen. Zo werd ook Jezus zelf getroost toen Hij dreigde te bezwijken voor de kruisiging. Zo werd Hij gesterkt in de woestijn. Troosten is niet meehuilen, klagen zoals de klaagvrouwen, die werden door Jezus weggestuurd. Troosten is wijzen op Gods hart, wijzen op Gods beloftes, het delen van Gods waarheid. Met die troost worden we getroost en mogen we anderen troosten.

donderdag 25 mei 2017

Vrede en vreugde voor eeuwig

Psalmen 30:5
‘Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ‘s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich.’

Onder het oude verbond was er de dreiging van straf, wanneer Gods geboden werden overtreden. Onder het nieuwe verbond bestaat die dreiging niet meer. God heeft al onze overtredingen op Jezus gelegd aan het kruis en zo verzoening gebracht. De toorn van God over de zonde duurde zolang Jezus aan het kruis hing. Op de eeuwigheid is dat een ogenblik in de tijd. Maar het gevolg is dat we voor eeuwig onder Gods gunst leven, uit genade. Voor het kruis is er geween, na het kruis begint het gejuich. De verlosten juichen om Gods liefde en goedheid. Zijn genade voor zondaren heeft ons eeuwig heil gebracht. De nieuwe dag is begonnen, het is Gods dag van heil waarin we leven. Zegen, overvloedig leven in alle opzichten, zodat we gul kunnen zijn voor anderen, dat is ons deel. Neem en eet van Gods tafel en geniet. De depressie is voorbij, die heeft Jezus ondergaan, voor ons is er vrede en vreugde voor eeuwig.

woensdag 24 mei 2017

Eindelijk is het zover

Openbaring 12:10-11
‘Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft Zijn macht gebruikt om Zijn Koninkrijk te vestigen. Zijn Christus heeft hier nu het gezag. De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven.’

In de hemel heeft een stem geklonken: ‘Eindelijk is het zover.’ Dat gebeurde op hetzelfde moment dat op aarde een stem klonk: ‘Het is volbracht.’ De dood heerst niet langer op aarde. De aanklager is uit de hemel gegooid, omdat er niets meer aan te klagen is. De vrijheid van de kinderen van God is gekomen. Eindelijk, eindelijk is het zover. God heeft hier eeuwenlang op gewacht. Hij wist dat Jezus zou komen. Hij wist dat de verlossing en de bevrijding er zouden zijn. Vanaf die dag dat Jezus riep: ‘Het is volbracht’, kunnen de broeders regeren en heersen met het gezag van Christus. We overwinnen door het bloed van het Lam. En we zoeken niet langer ons eigen leven te behouden, omdat we bereid zijn het te verliezen. We hebben immers niets meer te verliezen. We hebben eeuwig leven. Eindelijk vrij. Zelfs de dood jaagt geen angst meer aan. Wat een heerlijke waarheid. Wat een geweldig evangelie. Wat een geweldige God. Alle eer, roem en aanbidding is voor Hem.