vrijdag 22 september 2017

Jezus heeft ons vrijgekocht

Romeinen 9:33
‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

God heeft een steen neergelegd in Sion, dat is in het hemelse Jeruzalem, niet het aardse volgens Galaten 4:22-26. Dat hemelse Jeruzalem is vrij. Dat betekent dat we uit genade leven en niet vanuit de wet. Wie dat laatste doet, zal struikelen en zich stoten en zich ergeren en zich afkeren. Dat is wat we in veel kerken zien gebeuren. De kinderen van God, door Jezus vrijgekocht uit de slavernij van de zonde, worden weer onder het juk van de wet geplaatst. Ze moeten presteren en zich toewijden en proberen zo goed als ze kunnen de wet na te leven, om Gods goedkeuring weg te dragen. Het gevolg is dat de kerk gemeden wordt, het is een plaats geworden waar mensen zich stoten, waar ze worden veroordeeld en te licht bevonden. En dat terwijl er al die tijd een kostbare steen ligt in Sion – Jezus – die ons goedkeurt en liefheeft en zegt, dat Hij ons nooit zal veroordelen en dat we aangenaam zijn en volmaakt in Hem. Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.

donderdag 21 september 2017

Je hebt het al

1Corintiërs 15:46
‘Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.’

De eerste mens Adam was uit de aarde en al zijn nakomelingen waren dus aards en zwak door de zonde. De tweede mens Jezus is uit de hemel en al zijn nakomelingen zijn hemels en sterk, omdat ze de Geest en het leven van God bezitten. Onze aardse afkomst bezitten we nog steeds, maar we leven uit de hemelse. Dat kan wel eens tot verwarring leiden. We denken dan dat we onze aardse afkomst moeten veranderen, dat we moeten vechten tegen onze aardse natuur en gewoontes, maar dat is niet wat God wil. Hij wil dat we beseffen dat het hemelse na het aardse komt. Dus zeur en treur niet over je aardse afkomst, maar verheug je en wees blij met je hemelse. Jezus heeft afgerekend met je aardse zonden en Hij heeft je Zijn hemelse leven geschonken. Je hoeft niet te wachten tot na je dood om het hemelse leven te ontvangen, je hebt het al.

woensdag 20 september 2017

Liefde en trouw

Spreuken 3:3-4
‘Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.’

Het woordje ‘dan’ duidt op een voorwaarde om Gods goedkeuring te verwerven. Maar aan de genade zijn geen voorwaarden verbonden, behalve dan dat je ze aanvaardt. De liefde en trouw die hier worden bedoeld zijn niet de onze. De ‘liefde en trouw’ waardoor we Gods goedkeuring ontvangen zijn van Jezus. Het gaat over Hem in wie we voor God welbehaaglijk zijn. We zijn aangenaam in de Geliefde gemaakt. Als het om onze liefde en trouw zou gaan, zag het er beroerd voor ons uit. Maar nu het gaat om Jezus, is Gods goedkeuring een zekerheid. Leven vanuit het besef dat we door Jezus Gods goedkeuring wegdragen, brengt ons in de rust. Liefde en trouw zijn een geschenk van een liefhebbende Vader aan zijn kinderen. Je mag Gods goedkeuring als een sierlijk kleed met je meedragen. Wanneer je je bewust bent van Gods liefde en trouw, word je aangenaam gezelschap voor God en mensen.

dinsdag 19 september 2017

Liefde verandert mensen

Spreuken 18:8
‘De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op, als een lekkernij die de buik verzadigt.’

Roddel en achterklap zijn lekkere hapjes voor ons vlees, maar de Geest gruwt ervan. Met roddel en kwaadsprekerij haal je een ander naar beneden en dat is niet wat God wil. God wil mensen opheffen en vertellen hoe mooi ze zijn. Het is een list van de boze om mensen aan te zetten tot roddel. We moeten dat afleren. God roept ons op om alles te bedenken wat lieflijk en welluidend is, wat lof heet en eer verdient. Als we op Jezus willen lijken, zal ons hart met liefde gevuld moeten zijn. Jezus kwam niet om te veroordelen maar om te redden. Hij deed nooit mee aan roddel en geklets, integendeel, Hij ging eten met mensen over wie werd geroddeld. Hij ging het huis binnen van mensen waarover men kwaad sprak. Hij zegende de vervloekten en ontfermde zich over de ontheemden. Zo liet Hij Gods hart zien en zo werd de wereld herinnerd aan hoe het hoort te zijn. De houding van Jezus raakte mensen in hun hart op een positieve manier. Ze werden geraakt en veranderd door Gods liefde.

maandag 18 september 2017

De kern van ons bestaan

2Corintiërs 1:12
‘Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u.’

Als je oud bent geworden en terugkijkt op je leven, heb je misschien de neiging om jezelf te veroordelen. Je hebt zoveel dingen gedaan, die je niet had willen doen. Of kansen laten liggen, die je achteraf had moeten grijpen. Paulus doet dat niet, hij is niet zo met zichzelf bezig. Zijn focus is Christus en Gods genade in zijn leven. In heiligheid en reinheid Gods, dat zijn de woorden waarmee hij zijn leven kenmerkt. Hij noemt het de genade van God. Paulus heeft geleefd in het volle besef van wie hij was – een vervolger en moordenaar, ondanks zijn religieuze uitmuntendheid - , maar veel meer van wie hij is in Christus. Gods gerechtigheid en heiligheid, Gods reinheid en zuiverheid zijn hem geschonken uit genade. Daaruit leefde en arbeidde hij. Zo heeft hij in de wereld verkeerd. Is dat niet de kern van ons bestaan, dat we Jezus kennen en zijn gerechtigheid, dat Hij ons leven is?

zondag 17 september 2017

Geschikt voor je taak

1Timotheüs 3:10
‘Laten ook dezen eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen.’

Leiders en opzieners moeten voorbeeldig zijn, letterlijk een voorbeeld. Maar bestaan er onberispelijke mensen? Zijn er foutloze opvoeders en leiders? Nee, natuurlijk, het gaat hier niet over het karakter, maar over deskundigheid. Je laat je auto toch ook niet besturen door iemand zonder rijbewijs? Maar een rijbewijs zegt niets over iemands karakter. Als christen ben je volmaakt en onberispelijk in Christus, maar dat betekent niet dat je voor elke taak geschikt bent. Als er een taak wordt gevraagd van iemand, dan kijk je allereerst naar zijn geloof. De brooddelers uit Handelingen zijn een goed voorbeeld. Er werden mannen gezocht, vol van Geest en wijsheid, om voor deze taak aan te stellen. Vol van Geest en wijsheid, dat is de gezochte combinatie. In Christus heb je ze beide ontvangen, nu nog de bekwaamheid om ze te gebruiken. Wanneer je dat hebt aangetoond, ben je geschikt voor je taak, welke dat ook is.

zaterdag 16 september 2017

Ga anders denken

Romeinen 12:2
‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’

De zonde heeft ons denken aangetast en Jezus wil dat herstellen, zodat we gaan leven en genieten. Ons denken is vaak negatief en vol zorgen, maar daar is geen enkele reden voor. Want niet de omstandigheden bepalen ons geluk, maar onze God. Als ons denken wordt gevoed door Gods waarheid, door Gods beloftes en door Gods liefde, gaan we genieten onder alle omstandigheden. Het oude denken ging over alles wat we tekort meenden te komen, maar het nieuwe denken gaat over de overvloedige voorziening vanuit Gods genade. Niet ik ben het middelpunt, maar Jezus. Mijn denken moet worden hervormd door wat Jezus heeft gedaan en door wie Hij nu is. Dat overdenken verandert mij. Het plaatst me binnenin Gods wil voor mij, dat is het goede, het aangename, het volmaakte. Ik bepaal zelf mijn denkrichting, maar wat een zegen als je de inhoud door God laat bepalen. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij,’ schrijft Paulus. Hij had het ook ontdekt.