zondag 21 oktober 2018

Je bent Gods geliefde kind

Lukas 3:22
‘en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Na de doop van Jezus klonk deze stem uit de hemel. ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.’ Daarna werd Jezus door de Heilige Geest meegenomen de woestijn in. Daar ontmoette Hij de duivel, die Hem probeerde tot zonde te verleiden. Maar de echo van Vaders woorden waren sterker dan de zalvende leugens van de duivel. Die probeerde het nog wel: ‘Als je dan Gods Zoon bent,…’ Het woord ‘geliefde’ kreeg hij niet over zijn tong, maar Jezus pareerde zijn uitdagingen met het Woord. Er staat geschreven. Jezus heeft laten zien hoe de geestelijke wereld wordt geleefd. God begint met het tonen en uitspreken van Zijn liefde. Dat is ons houvast onder alle omstandigheden. Je bent een door God geliefde zoon of dochter. Tegenslagen en beproevingen, moeiten en strijd kunnen dat nooit beïnvloeden of veranderen. Je bent Gods geliefde kind en je mag je veilig weten door het Woord dat God gesproken heeft. God vindt vreugde in jou, omdat je het leven van Jezus in je meedraagt.

zaterdag 20 oktober 2018

Leven uit overwinning

Mattheüs 12:20
'Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht.'

Veel zonden die voor de komst van Jezus zijn gedaan, heeft God verdragen en het oordeel uitgesteld. Het geknakte riet is een beeld van een gebroken leven en de walmende vlaspit – die gebruikt werd in de olielamp -, is een beeld van een mens vol somberheid en donkerheid. Twee beelden die God gebruikt om aan te geven hoe Hij de mensen ziet na de zondeval. Ze zouden veroordeeld moeten worden, omdat ze niet vasthielden aan Gods woord, maar in plaats daarvan wacht Hij. Het riet wordt niet verbroken en de vlaspit niet gedoofd. God heeft andere plannen. Hij wil herstel. Jezus is gekomen om het oordeel tot overwinning te brengen. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele wereld. Iedereen kan nu een leven van overwinning hebben. Niet jouw eigen overwinningen, want die zijn niet zo talrijk, nee leven uit overwinning is beseffen dat Jezus de overwinning heeft gebracht. Het gebroken riet wordt weer sterk en de vlaspit walmt niet meer. God wil niet dat we bang zijn voor het oordeel, maar dat we gaan leven uit overwinning. Het kwaad is geoordeeld aan het kruis en door Jezus’ opstanding tot overwinning gebracht. In Hem zijn we meer dan overwinnaar, omdat Hij ons heeft liefgehad.

vrijdag 19 oktober 2018

Alles staat klaar

Jozua 5:11
‘.. en zij aten, daags na het Pascha, van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroost koren, op dezelfde dag.’

Na de doortocht door de Jordaan werd het verbond vernieuwd. Alle mannen die tijdens de 40 jaren in de woestijn waren geboren, werden besneden. Na hun herstel werd het Pesachfeest gevierd – beeld van het offer van Jezus - en meteen daarna hield God op hen manna te geven. Vanaf dat moment konden ze eten van de opbrengst van het land. Terwijl Israël nog door de woestijn liep – beeld van de zondige staat van de mens -, bereidde God voor hen een land, overvloeiend van melk en honing. Datzelfde zag je bij de schepping. Toen alles gereed was en de bomen vrucht droegen, schiep God de mens. In geestelijke zin is dat niet anders. Terwijl wij nog onwetend waren over Gods liefde en genade, bereidde Hij al een erfenis voor ons. Jezus heeft alles voorbereid, zodat wij meteen kunnen genieten van Gods goedheid. Vanaf het eerste begin is alles gereed. Israël trok het land binnen in de oogsttijd. En wij hebben Gods volheid in Christus. Vanaf het moment dat we gelovig werden, is ons Gods volheid geschonken. We hoeven niet te ploeteren om door God gezegend te worden, maar mogen drinken van het water des levens om niet.

donderdag 18 oktober 2018

God, die de harten kent

Handelingen 15:8-9
‘En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende.’

Het hart is de ‘place to be’, daar gebeurt het. Uit het hart komen de wortels van ons bestaan. De wereld kiest voor het verstand, de rede, maar God kiest het hart. Daar wil Hij zijn en daar wil Hij verandering geven. Ons verstand is een kenniscentrum, maar het gevoel zit in het hart. De tekst van vandaag zegt, dat God de harten kent. Hij weet wat er zit en Hij weet dat daar liefde nodig is. Daarom heeft Hij Zijn liefde uitgestort in onze harten. En vanuit die liefde werkt Hij verder aan ons hart. Hij leert ons te vertrouwen op Zijn liefde, te geloven in Zijn woord. God maakt geen onderscheid tussen mensen, Hij trekt niemand voor en stelt niemand achter. Hij is voor iedereen Dezelfde. Onze daden zijn vruchten van ons hart. Daarom verandert niemand vanuit regels, door het verstand geleerd, maar wel vanuit geloof, dat door liefde werkt. Wij mensen zien elkaars buitenkant en we hebben daar vaak een mening over, maar God kent de harten. Hij kent de vragen en de twijfels. Hij kent de gedachten en overleggingen, maar Hij weet, dat redeneren niet helpt. God is een werk in ons hart begonnen en Hij maakt het helemaal af, zodat al het onreine en onheilige, maar ook alle schuldgevoel, alle negatieve emotie verdwijnt. Hij doet dat door Zichzelf te openbaren als een liefhebbende Vader, een ontfermende Vader, die geen stenen voor brood geeft. Ga niet zelf proberen je hart en gedachten te veranderen, maar verdiep je in Gods liefde. Dan komt de verandering door Hem vanzelf.

woensdag 17 oktober 2018

Een overvloedige oplossing

2Koningen 4:6-7
‘Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij: ‘Er zijn er geen meer.’ Toen hield de olie op te vloeien.’

Elisa kreeg bezoek van een weduwe. Haar man was gestorven en ze bleef achter met twee zonen, schulden en een kruikje olie. Elisa geeft haar het advies potten en pannen bij de buren te vragen en daarin de olie uit te gieten. Ze doet het tot het laatste vat is gevuld. Dan houdt de olie op te stromen. Mooi verhaal, maar wat heeft het ons te zeggen? Allereerst dat God onze voorziener is en dat bij Hem niets onmogelijk, of onoplosbaar is. Ten tweede dat er geloof wordt gevraagd om te handelen naar Gods raad. Ten derde dat God overvloedig geeft, meer dan nodig was. De vrouw kon haar schulden betalen met de olie en daarna leven van het overschot. Ten vierde, dat God meestal andere mensen inschakelt om Zijn plannen uit te voeren. Ten vijfde, dat niemand dit van tevoren had kunnen bedenken. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. Ik word bemoedigd door zulke verhalen. God is een ontfermer. Hij vraagt niet naar de reden van haar armoede, maar geeft een overvloedige oplossing. Als vandaag de bel gaat en iemand vraagt om een pannetje, geef het dan. Wie weet wil God het gebruiken voor een wonder.

dinsdag 16 oktober 2018

De bron van het leven is liefde

Hooglied 7:6
‘Hoe schoon zijt gij, liefde; hoe heerlijk onder wat men verlangen kan!’

Van alle songs op aarde, gaat meer dan negentig procent over liefde. Liefde is het centrale thema in het leven. Alles draait om liefde. Dat is ook geen wonder, want de bron van het leven is liefde. God, die alles schiep, is liefde. De grootste behoefte van elk mens is liefde. Zonder liefde word je ziek en ga je dood. Zonder liefde stopt het leven. Maar wat is liefde eigenlijk? Daarvoor moet je naar de bron kijken, naar God zelf. De brief aan de Corintiërs bevat een heel hoofdstuk om de liefde te beschrijven. Alle eigenschappen daarvan zijn evenzoveel kenmerken van God zelf. De grootste uitdrukking van Gods liefde is te zien in de kruisiging van Zijn Zoon. Door het sterven van Jezus voor een verloren geraakte wereld, bewees God Zijn liefde. Het Hooglied is een loflied op de liefde. Twee geliefden zoeken naar woorden om elkaar te beschrijven. Ze zijn verrukt over elkaar. Niemand is mooier dan mijn geliefde, zeggen ze. Voor wie het zien wil, vertelt het Hooglied Gods verrukking over Zijn Geliefde. Die Geliefde van God zijn wij. God verheugt zich over ons. Jezus is vol verlangen om ons te ontmoeten en bij Zijn Vader te brengen. Voor ieder die zich afvraagt geliefd te zijn, lees het Hooglied. Laat je keer op keer overtuigen, dat God verrukt over je is. En jij mag het natuurlijk zijn over Hem. Zo gaat dat in de liefde.

maandag 15 oktober 2018

Keer niet terug maar ga verder

Ezechiël 46:9
‘Hij zal niet door dezelfde poort terugkeren als waardoor hij binnenkwam, maar door die welke er recht tegenover ligt, naar buiten gaan.’

Een bezoek aan de tempel moest mensen veranderen, omdat ze Gods goedheid weer hadden gezien. Om dat te benadrukken mochten ze niet door dezelfde poort weer naar buiten, maar door de poort er tegenover. Dat betekent, dat je je weg vervolgt en niet terugkeert. Je leven gaat door en blijft niet hangen in wat is geweest. Je afkomst laat je achter je, want je hebt een nieuwe toekomst, je bent Gods kind geworden en gaat niet naar de weg van de zondaar terug. Elke keer dat je Gods genade beter begrijpt, wordt je leven mooier, heerlijker. De beweging is vooruit, verder op die weg, verder in dat spoor. We gaan niet op en neer en heen en weer door allerlei wind van leer, schrijft Paulus, maar we gaan vooruit. Onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Onthoud dat de poort waardoor je binnenging voorgoed achter je ligt. Kijk niet achterom, maar kijk naar de weg die voor je ligt. Het is een gezegende weg, vol nieuwe openbaringen van Gods heerlijkheid.