donderdag 23 november 2017

Laat Gods liefde je leiden

Psalmen 94:12-13
‘Gelukkig de mens, HEER, die door u wordt geleid en onderwezen in uw wet en uw leer. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.’

Gods wet en Gods leer bestaan niet uit regels en voorschriften, maar uit liefde. We worden geleid door liefde, door Jezus, door de Geest van Christus die in ons is. Gods Geest wijst ons altijd naar Gods liefde. Daarin vinden we rust, want het is liefde die voorziet. Paulus zegt het zo: ‘Zou Hij die ons zijn Zoon heeft gegeven, ons met Hem niet alle dingen schenken?’ Als God het meerdere heeft gegeven uit liefde, zou Hij dan het mindere niet geven? Wie Gods liefde heeft leren kennen, vindt rust in kwade dagen, maar ook in goede dagen. We zijn Gods rust binnengegaan door Jezus. Onder alle omstandigheden leven we vanuit die Goddelijke rust. Hij zal voor ons zorgen. Hij is met ons alle dagen. Hij heeft ons lief, wat kan een mens mij doen? Hij is altijd bij mij en geeft mij leven en kracht. Ik mag altijd in Zijn huis verkeren en met Hem als koning heersen. Dat betekent ook dat ik in kwade dagen mijn vertrouwen uitspreek in God die mij leidt. Dat ik tegen het kwade kan zeggen: ‘Ga uit mijn leven, want Jezus woont in mij. Ik ben van Hem en niet van jou.’ Gelukkig zijn Gods kinderen die zich laten leiden door genade. Leven en overvloed is hun deel voor eeuwig.

woensdag 22 november 2017

Een God van trouw, zonder onrecht

Deuteronomium 32:4
'..de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.'

We hebben een prachtige God die geen half werk verricht. Alles wat Hij doet is zuiver, rechtvaardig, goed en voor eeuwig. Onze Vader wordt niet verrast door de omstandigheden, maar heeft zijn plan gereed van voor de grondlegging van de wereld. Hij wist dat de mens die Hij maakte feilbaar zou zijn, door hem een eigen vrije wil te geven. Hij wist dat het volk dat Hij verloste, Hem verlaten zou. En toch blijft Hij volkomen onwankelbaar en trouw aan Zijn eigen plan. Zijn liefde verandert niet, Zijn genade neemt niet af. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, een God van trouw, zonder onrecht. Deze God is onze Vader die ons liefheeft. Hij is de Rots waardoor we een stevig fundament hebben in Christus. Al onze zonden zijn vergeven en we mogen vrijmoedig Zijn troon naderen om hulp te krijgen. Hij zelf is onze voorspraak en we hebben de verlossing door Zijn bloed. Door Hem en in Hem zijn we rein, rechtvaardig, geliefd en gezegend voor eeuwig.

dinsdag 21 november 2017

Jezus bracht licht en leven

Johannes 1:4
‘In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;’

Johannes begint zijn evangelie met een vergelijking tussen de eerste en de tweede schepping van God. In het begin sprak God: ‘Daar zij licht.’ En het was alzo. Dat licht kwam niet van de zon, maar van het leven, van God zelf. Toen Jezus op aarde verscheen, gebeurde hetzelfde. Gods licht, Gods leven kwam in de duisternis die over de aarde hing. Maar nu lag de keuze bij de mens. God sprak, maar er werd niet op gereageerd. Het licht kwam en het leven, maar zij hadden de duisternis liever dan het licht. Hoe moeilijk is het, om mensen te overtuigen dat ze de duisternis achter zich mogen laten. Door Jezus mag je in het licht komen. De duisternis is voorbij. De zonde is niet langer aan de macht. Er is licht en leven voor iedereen en voor altijd. God heeft gesproken, er is licht, maar dat licht moet je zelf grijpen. Aanvaard dat je zonden vergeven zijn. Aanvaard dat God van je houdt. Aanvaard dat je in het licht bent gebracht. Aanvaard Gods liefde voor jou en ga genieten van het nieuwe leven.

maandag 20 november 2017

God blijft je trouw

Romeinen 3:3
'Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen?'

God gaf Zijn woord aan Abraham, door zijn nageslacht (Jezus) zou de hele aarde gezegend worden. En al was Israƫl ontrouw, Gods belofte aan Abraham bleef intact. God heeft zijn woord gegeven en volbracht. Hij kan niet anders, wat Hij spreekt en belooft, doet Hij ook. Dus houd je vast aan Gods woorden, aan Zijn belofte om jou nooit te begeven of te verlaten. Houd je vast aan Zijn belofte dat Hij voor je zal zorgen, dat Hij voor de uitkomst zal zorgen als je beproefd wordt. God is trouw voor eeuwig en Hij houdt van je, zelfs als je ontrouw bent. Hij verlaat je nooit. En behalve dat Hij voor je zorgt, zal Hij je ook zegenen, zodat je door jouw overvloed anderen tot zegen kan zijn.

zondag 19 november 2017

Geloof en kracht

Handelingen 14:3
‘Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden.’

De joden hadden de wet en Paulus kwam met het evangelie van genade. In Ikonium kwamen vele joden tot geloof, maar daarmee begon ook de rebellie tegen het evangelie. Midden in die druk spreken Paulus en de zijnen vrijmoedig over Gods liefde en genade. Daarbij vertrouwen ze op de Here, dat Hij Zijn woord zal bevestigen. En zo gebeurt het ook. Het is Gods woord van genade dat ze spreken, het is Gods kracht die zich openbaart door hun handen. Zij leggen zieken de handen op, maar het is God die geneest. Wat een heerlijk samenspel van geloof en kracht. Temidden van de druk je ogen gevestigd houden op de waarheid en verwachten dat God zelf Zijn woord zal bevestigen. Zo mogen en kunnen we gaan door dit leven. Zo zijn we standvastig en onwankelbaar.

zaterdag 18 november 2017

Niet langer blind en doof

Jesaja 32:3
‘Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken;’

Een prachtig hoofdstuk uit de profetie van Jesaja. Wanneer de koning der gerechtigheid komt, dan zullen de verblinden gaan zien en de doven horen. Het is de tijd van herstel, de tijd van nieuw inzicht en begrip. Wanneer de Geest van God wordt uitgestort over een mens, dan zal dat gebeuren. Telkens als iemand zich tot God bekeert, gebeurt dit wonder. Je gaat zien wat je nooit gezien hebt en begrijpen wat je wel hoorde, maar niet verstond. Wij leven in die tijd van herstel en openbaring. God schenkt Zijn Geest aan iedere gelovige, zodat hij kan begrijpen en toepassen wat God hem uit genade heeft geschonken. We mogen de steunpilaren zijn van degenen die nog wankelend gaan in hun verblindheid en doofheid. We mogen de medewerkers van Gods genade zijn. Mijn advies: lees eens aandachtig dit hoofdstuk van Jesaja en probeer te ontdekken waarin je jezelf herkent. Vraag God je ogen te openen en je oren, zodat je kan opmerken wat Gods Geest je wil openbaren.

vrijdag 17 november 2017

Bevestigde trouw

Psalmen 89:2
'Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw.'

De psalmist twijfelt niet aan Gods trouw, want die is bevestigd in de hemel. Als Gods trouw zou rusten op onze toewijding, op onze inspanning, op ons gedrag, dan was die trouw erg wankelbaar. We zijn niet elke dag even Godgericht. Soms zijn het de omstandigheden die ons afleiden of benauwen. Soms zijn het mensen die ons onder druk zetten, of geweld aandoen. Dan is het moeilijk op God gericht te blijven, maar Gods trouw verandert er niet door. Die rust in de hemel. Gods trouw is Jezus. Hij heeft Gods trouw bevestigd, bewezen tot in de dood. Als we op aarde aan het wankelen zijn gebracht, kunnen we ons altijd vasthouden aan Gods trouw. Niets kan ons van Hem scheiden, zelfs de dood niet. God is trouw voor eeuwig en Zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. Hij zal voor je zorgen.