vrijdag 31 maart 2017

God schenkt je Zijn trouw

Romeinen 8:32
‘Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’

Is het niet wonderlijk hoe mensen kunnen twijfelen aan Gods liefde? Dat de wereld Hem niet kent, is begrijpelijk, dat nemen we niemand kwalijk. Maar als christenen zich afvragen of God hen wel helpen wil, dan is er iets niet goed gegaan in de prediking. Hoe vaak hoor je christenen bidden om Gods nabijheid. Hoe vaak vragen om hen niet te verlaten. Dat komt door het verkondigen van een verkeerd evangelie. God is niet de ene dag dichtbij en de andere veraf. God is niet de ene keer met ons en de andere keer niet. Hoe kun je twijfelen aan Gods liefde, hoe kun je twijfelen aan Zijn trouw? Hij heeft je Zijn Zoon gegeven toen je nog een zondaar en een hater was. Hoe kun je denken, dat God je nu vergeten zal? De waarheid is, dat dezelfde God die Zijn Zoon heeft geschonken, ons met Hem ook alle dingen schenkt, schenkt, schenkt, schenkt. Je verdient Gods trouw niet, Hij schenkt hem je. En dat geldt voor alles wat je nodig hebt en meer.

donderdag 30 maart 2017

Genade kent geen jaloersheid

Spreuken 3:31
‘Wees niet jaloers op iemand die met ellebogenwerk in deze maatschappij vooruitkomt.’

Kruiwagens, ellebogen, steekpenningen, snoepreisjes en alles wat dies meer zij, zijn uitvindingen van een corrupte wereld om aan de top te komen. Ben je eenmaal boven, dan zie je in dat alles leeg, doelloos en vreugdeloos is. IJdelheid , najagen van wind, noemt de Prediker dat. Dat soort leven hoef je niet te ambiëren. Wie daar jaloers op is, kent Gods genade niet. Het leven in Gods koninkrijk is van een geheel andere orde. Daar is de laagste de hoogste en de rijkste de armste. De eerste de laatste en de heerser de knecht. Maar wat een vreugde, wat een vrede heerst er. Wat een liefde en bereidheid te delen. Niet meer het hebben, maar het zijn staat centraal. Leven is belangrijker dan bezit en al het tijdelijke wordt eeuwig. Een nieuwe schepping in een voor ons nieuw koninkrijk. Leven en overvloed, dat is wat God voor ogen staat voor ons bestaan. Ellebogen zijn hier niet nodig, want al het Zijne is het mijne en zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Gods gunstbewijzen zijn elke morgen nieuw en Zijn trouw en goedheid duren eeuwig. We hebben niets, sorry, niemand anders meer nodig, ons ontbreekt niets.

woensdag 29 maart 2017

Twijfel niet aan Gods woord

Psalmen 18:30
‘De weg van God is een volmaakte weg; het woord van de HERE is zuiver als goud. God beschermt ieder, die zijn heil bij Hem zoekt.’

Twijfel maakt je kwetsbaar. Je wil niet toegeven dat je twijfelt, want hoe kun je nu twijfelen aan Gods woord, maar toch is er reden genoeg om niet langer vast te staan op de beloftes. Je ziekte geneest niet, je financiële positie verandert niet, je relaties herstellen niet en dan komt het moment dat je opgeeft steeds dichterbij. Als je toegeeft aan twijfel, word je automatisch slachtoffer, je verliest de strijd en je laat je beroven. Als je fundament te zwak is, stort je huis zelfs in en blijf je achter in vertwijfeling. De duivel probeert je te laten twijfelen aan Gods trouw. Is Zijn woord wel betrouwbaar? Is Zijn weg wel recht? Beschermt God je wel? Twijfel aan Gods woord kan ervoor zorgen dat je leven niet langer stormbestendig is. Dan is een Psalm als deze een krachtig medicijn. Gods woord is betrouwbaar. God is trouw aan jou en aan Zijn woord. Hij zal je voet voor struikelen behoeden. Wanneer wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Geef de duivel geen voet, door te twijfelen aan Gods beloftes. Laat je niet beroven van je zekerheid. Laat de kaalvreter niet zijn gang gaan. Is dat toch gebeurd, dan zal God herstellen wat er is geroofd. Hij vergoedt wat de kaalvreter heeft genomen. Maar waarom zou je het zover laten komen? Onderwerp je aan God(s woord) en biedt zo weerstand aan de duivel, hij zal van je vlieden en jij blijft overwinnaar.

dinsdag 28 maart 2017

Lijden om Christus wil

Filippenzen 1:29
‘Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,’

God noemt het genade, wanneer je lijden moet vanwege Christus. Aan u is de genade verleend. Lijden om Christus wil betekent dat Hij in jou gezien wordt. Omdat Jezus jouw leven gebruikt om zich te openbaren aan de wereld, richt de haat tegen Hem zich op jou. Je bent bevoorrecht, wanneer je voor Hem mag lijden. Duizenden hebben dat al voor jou gedaan en duizenden zullen het na jou doen. Jezus zegt: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ Maar in dat alles zijn we meer dan overwinnaar door hem die ons heeft liefgehad en die Zich voor ons heeft overgegeven. Zoals nu het lijden overvloedig over ons komt, zo zal Gods heerlijkheid meer dan overvloedig zijn over allen die zich niet hebben geschaamd Zijn naam te belijden voor de mensen.

maandag 27 maart 2017

Waarom zou je liegen?

Spreuken 24:28
'Leg over een ander geen vals getuigenis af, waarom zou je liegen?'

Goeie vraag: ‘Waarom zou je liegen?’ Om je beter te voelen dan de ander misschien? Wat de reden ook is, niet doen. Geef de duivel geen voet. Laat hem geen voordeel op ons behalen. Wij zijn uit de leugen verlost en in de waarheid geplaatst. Jezus is de waarheid en wij zijn vast verankerd met en in Hem. Als iets ons dwarszit, mogen we het op Hem afwentelen. Hij zorgt voor ons. Je staat er niet meer alleen voor. Hoe lelijk mensen ook soms tegen je doen, je kan in Gods vrede en rust blijven door je blik op Jezus te richten. Hij verdroeg alles wat mensen tegen en over Hem zeiden. Hij hield stand en Hij deelt die kracht met ons. We hoeven nergens bang voor te zijn. Liegen is het instrument van de duivel, hij liegt altijd. Maar wij houden ons vast aan de waarheid. De waarheid beschermt ons en zet ons vrij. Denk waarheid, spreek waarheid en elk wapen dat tegen je gesmeed wordt, houdt geen stand. Je kunt het in het ongelijk stellen. Dat is jouw recht van Godswege.

zondag 26 maart 2017

Geestelijke voeding is broodnodig

Johannes 6:27
‘U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’

Jezus is onze voeding, door Hem en vanuit Hem leven we. Zoals je de dag begint met ontbijten en daarna nog enkele eetmomenten gebruikt op een dag, moet je jezelf ook geestelijk verzorgen door goed te eten. Weten dat je gered bent is niet genoeg om van te leven. Als je geen nieuwe voeding tot je neemt, zul je geestelijk vermageren en verzwakken en tenslotte krachteloos zijn. Goede geestelijke voeding gaat over de goedheid van de Vader. Vergeving, verzoening, gerechtigheid, zondeloosheid, zegen, gunst, blijdschap, vrede, het zijn allerlei soorten beleg waarmee je je geestelijke bordje vol kunt leggen. Goede geestelijke voeding zet Jezus centraal. Door Hem blijft je zicht op de Vader scherp. Hij wijst je op de Heilige Geest als leidsman en trooster. Jezus neemt het voor je op als er tegen je wordt getuigd. Goede geestelijke voeding maakt je blij en dankbaar. Soms moet je er moeite voor doen om goed geestelijk voedsel te vinden, maar het is altijd het zoeken waard.

zaterdag 25 maart 2017

Boos worden is geen zonde

Efeziërs 4:26-27
'Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.'

Boos worden is geen zonde maar een emotie. Als boos worden zonde is, dan is blij worden ook een zonde. Waar het om gaat is, dat je je niet laat leiden door je emoties, maar door de Geest. Vanuit emotie neem je emotionele beslissingen en die blijken achteraf vaak verkeerd te zijn, te impulsief. Nog niets aan de hand, wat dit vers betreft, maar dan komt het. Wanneer je boos blijft, ook de volgende dag nog en daarna, dan geef je de duivel toegang tot je leven en dat voert altijd naar de dood. Er gaat iets dood van binnen en God houdt teveel van je om je daar niet voor te waarschuwen. Geef de duivel geen kans, schrijft Paulus. Hij heeft geen rechten meer en geen macht over je, maar je kunt het hem wel geven op deze manier. En dat is zonde, zonde van je leven, zonde van je toekomst. Veel zegen gaat dan langs je heen, omdat je niet meer alleen Jezus volgt. Wat is de oplossing? Geef de duivel geen kans. Heb je verkeerd gereageerd, maak het dan in orde. Nam je verkeerde besluiten, draai ze dan terug als dat nog kan. Werp je zorgen, problemen, omstandigheden op Jezus en kijk eens hoe Hij erop reageert. Door het bloed van Jezus ben je nog steeds rein, geliefd en rechtvaardig. Kom terug in de rust van Gods nabijheid en geniet van deze dag, dat is het.