dinsdag 5 juli 2022

God geeft uitredding

2Koningen 18:19 ‘En de maarschalk zeide tot hen: Zegt tot Hizkia: Zo spreekt de grote koning, de koning van Assur: Wat is dat voor een vertrouwen, dat gij koestert?’ 

Koning Sanherib van Assyrië was zeker van zijn zaak. Niemand kon hem stoppen in zijn zucht naar wereldmacht. Vele koningen waren verslagen en nu was Hizkia aan de beurt. Maar Hizkia leefde met God als geen koning voor hem had gedaan en hij stelde zijn vertrouwen op de Heer. Daarin ging hij zijn volk voor en hoewel er een grote legermacht voor Jeruzalem verscheen, wankelde hij niet. Hij raadpleegde de Heer, stortte zijn hart voor Hem uit en God gaf uitredding. Die nacht streed een engel van God tegen het leger van de vijand. Er waren zoveel doden, dat het leger van Assyrië vertrok en niet meer terugkwam. Deed God dit nu omdat Hizkia zo goed was? Nee, natuurlijk was het goed van Hizkia op God te vertrouwen, dat gaf hem kracht en gerustheid. Maar God gaf uitredding, omdat Zijn naam op het spel stond en om wat Hij David had beloofd. Het geloof van Hizkia werd door God gebruikt om Zijn woord te bevestigen. ‘Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen en haar bevrijden’, zei Hij. Wanneer wij ons vertrouwen op God stellen in het grootste gevaar, zal Hij ons uitredden omwille van Zichzelf en omwille van Zijn dienaar Jezus. Wees niet bevreesd, geloof alleen.


maandag 4 juli 2022

De liefde die blijft

1Corintiërs 13:13 ‘Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’ 

Een kruis, een anker en een hart, dat zijn de symbolen van geloof, hoop en liefde. Het zijn kenmerken van Gods hart. Hij is Degene in wie we geloven, door Hem hebben we hoop en Hij is de liefde zelf. Heel Gods wezen is liefde, genade en ontferming. Het gaat bij geloof, hoop en liefde niet om ons, maar om Jezus. Heel hoofdstuk 13 van de brief aan de Corinthiërs beschrijft de liefde die Jezus openbaarde. Waarom is de liefde het meeste van deze drie? Omdat de liefde blijft. Geloof en hoop hebben we tijdelijk nodig op aarde, maar liefde hebben we voor eeuwig nodig. God is liefde en vanuit die liefde wordt ons geloof en onze hoop gevoed. Hoe meer we gericht zijn op Gods liefde voor ons, hoe meer we veranderen van angstige, bezorgde mensen naar kinderen van God die rust vinden in Zijn trouw, Zijn geduld, Zijn genade.


zondag 3 juli 2022

Geen moeilijke keuze

Numeri 14:11 ‘En de HERE zeide tot Mozes: Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb?’ 

Wij mensen hebben het dubieuze vermogen om niet te zien wat God doet. We zien het wel, maar we zien niet dat het God is die voor ons werkt. We kunnen alles verklaren, maar de verklaring is vrijwel nooit: dit doet God. Bij Israël was het niet anders. Met een sterke hand had God hen uit Egypte geleid. Ze waren erbij, toen ze door de Rode Zee trokken. Ze hebben gezien hoe God in de woestijn in alles heeft voorzien. Vijanden werden verslagen, zelfs de zon stond stil om Jozua de overwinning te schenken. En toch verviel het volk in afgoderij. Telkens was er angst en verbittering, omdat Gods trouw niet werd gezien. God werd versmaad, ondanks Zijn voortdurende zorg en bescherming. De zondige natuur van de mens heeft zich van God afgekeerd. Daarom heeft God ons een nieuwe Geest in ons binnenste gegeven. Gods Geest laat ons Gods hart zien. Hij focust onze blik op Jezus. En zolang we door de Geest geleid willen worden, zullen we vrede en rust ervaren. We zien God in al Zijn glorie en zijn niet bevreesd voor welke vijand dan ook. Aan ons de keus, laat ik me door Gods Geest leiden in zegen en overvloed, of vertrouw ik op mijn vlees en bezwijk ik onder angst en stress. De keuze lijkt me niet al te moeilijk.


zaterdag 2 juli 2022

Je kracht is Jezus

Psalmen 20:7 ‘Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE, onze God.’ 

Wat is je kracht wanneer er een vijand op je afkomt? Ga je je manschappen en je materieel tellen en beoordelen, of heb je genoeg aan Gods belofte, dat Hij met je is, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. In Psalm 20 is het duidelijk, niet de paarden of de wagens geven gerustheid, maar de naam van de Here, onze God. Onder druk zal blijken wat je gelooft en wat alleen verstandelijke kennis is. Je verstand helpt je niet, evenmin als de wagens en ruiters. Het is het geloof wat alle dingen mogelijk maakt. Het is het geloof in de naam van de Here, onze God, die ons in alles meer dan overwinnaar laat zijn. Paulus zegt: ‘Als ik moet roemen, zal ik roemen over mijn zwakheid.’ Hij weet dat hij in zichzelf de kracht mist om staande te blijven tegenover de aanvallen die hij moet verduren. Maar hij zegt tegelijk: ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gods genade is mij genoeg.’ Wanneer de vijand je wil imponeren met wagens en ruiters, mag jij je veilig weten in de naam van Jezus, de naam boven alle naam. Hij heeft de strijd gestreden en overwonnen. In Zijn overwinning weerstaan we elke vijand.


vrijdag 1 juli 2022

Een nieuwe generatie

Filippenzen 3:3 ‘Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.’ 

De besnijdenis die God als teken van het verbond aan Abraham voorschreef, was een verwijzing naar Christus. De zondegeneratie van Adam moest worden weggesneden. Dat gebeurde aan het kruis, daar stierf de Adamgeneratie met Christus. Niet je natuurlijke afkomst, maar je Geestelijke is belangrijk. Uit God geboren zijn door het geloof, geldt voor God als besneden zijn. Het is geen werk van mensenhanden aan het vlees, zoals Paulus schrijft, maar een werk van God aan ons hart. Door die besnijdenis dienen we God, roemen we in Christus en letten we niet meer op onze natuurlijke mogelijkheden. In Christus zijn we van een nieuwe Goddelijke generatie, die leeft uit geloof.


donderdag 30 juni 2022

De zondebok

Leviticus 16:22 ‘Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten.’ 

Op de Grote Verzoendag waren twee bokken nodig, de eerste werd beladen met de schuld van het hele volk de woestijn ingestuurd en de tweede werd geofferd. Beide bokken vormen een illustratie van Gods genade. De bokken staan symbolisch voor het werk van Jezus aan het kruis. Hij droeg daar de schuld van de hele wereld en Hij werd daar geofferd als het Lam van God. Dat de zondebok de woestijn in werd gestuurd wil zeggen, dat die zonden niet meer terugkomen, ze zijn voorgoed weggedaan. De schuld is vergeven en de prijs betaald. De Grote Verzoendag wees vooruit naar het kruis. Daar werd door een offer voorgoed afgerekend met de schuld van de wereld. Daar vond de verzoening plaats tussen God en mensen. God heeft zich met de wereld verzoend door het offer van Zijn Zoon. Al onze zonden zijn vergeven en God gedenkt ze niet meer. Iedereen kan nu tot God komen zonder angst voor veroordeling. Het enige wat God vraagt is te geloven in Zijn Zoon Jezus Christus. Voor Israël kwam de Grote Verzoendag elk jaar opnieuw terug. Voor ons is het ene offer van Jezus voldoende voor altijd.


woensdag 29 juni 2022

Er is veel meer

1Corintiërs 15:19 ‘Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.’ 

Veel mensen zijn gestorven zonder te ontvangen waarop ze tijdens hun leven hebben gehoopt. De brief aan de Hebreeën geeft een hele lijst geloofshelden. Ze hebben in geloof de meest wonderlijke dingen gedaan, of zien gebeuren. Toch bleef er veel onvervuld en was er veel lijden en vervolging, juist vanwege hun geloof. Mensen werden gemarteld en gedood, beroofd en bespot. Christus heeft alles volbracht, Hij hoeft er niets aan toe te voegen. Maar dat betekent niet dat we nu in Luilekkerland leven, zonder problemen en zonder waaroms. Zolang we leven in een lichaam met beperkingen, omdat het aards is en zolang we een verstand hebben wat te klein is om ook maar een fractie van Gods genade te begrijpen, zijn we afhankelijk van wat de Geest ons laat zien. En wat een heerlijke Geest is dat. Hij laat ons Jezus zien, voor dit leven en voor het leven daarna. Hij laat ons het hart van God zien, dat veel verder reikt dan dit aardse bestaan. Hij schetst ons een toekomst op aarde en in de hemel vol heerlijkheid van Christus. We zullen Hem zien en leren kennen zoals Hij is. Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen en ons laten stralen, helderder dan de zon. De glans van de hemel mogen we al zien in ons leven hier op aarde, maar we zijn beklagenswaardig als we denken dat dit alles is.