vrijdag 24 maart 2023

Leven onder Gods genade

Galaten 3:25 ‘Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.’ 

De wet van Mozes wordt de tuchtmeester genoemd. De wet was een bescherming tegen al te grove overtreding, omdat er meteen werd gestraft. De wet maakte geen mens beter, maar de wet hield mensen in bedwang, onder controle. Het gaat bij de wet niet om geloof, maar om goed gedrag, dat wordt beloond. Toen Jezus kwam, liet Hij zien dat niemand de wet kan houden. Zelfs door je gedachten ben je al veroordeeld. Jezus kwam voor ons de wet vervullen, Hij nam onder de wet onze plaats in en droeg onze schuld. Door het nieuwe verbond zijn we niet onder de wet, maar onder de genade. Onverdiende gunst, onverdiende vrijspraak, onverdiende zegen is nu ons deel. Veel mensen geloven dit niet en daarmee plaatsen ze zichzelf weer onder de wet en onder het oordeel. Geloof of wet, een van de twee. Je gaat je best doen voor je eigen gerechtigheid, of je ontvangt uit geloof Gods gerechtigheid. Simpel eigenlijk.


donderdag 23 maart 2023

God doet het zelf

1Thessalonicenzen 5:24 ‘Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.’

Hoe kan iemand twijfelen aan de trouw van God? Jezus zegt van zichzelf dat Hij de waarheid is en ergens anders staat dat God niet liegen kan. Al Gods beloftes zijn betrouwbaar en worden uitgevoerd. ‘Hij zal het doen’, schrijft Paulus hier. Maar de vraag in dit vers is: Wat zal Hij doen? Het antwoord is te lezen in het vers ervoor. De verschillende vertalingen komen allemaal op hetzelfde neer, God zal onze geest, ziel en lichaam bewaren voor Christus. Hij zal onze roeping om een volmaakte bruid voor Christus te zijn, bewaken. Als Jezus terugkomt op aarde, zal Hij een bruid vinden die in alle opzichten heilig, rein en zuiver is. En Paulus zegt dat we dat niet zelf moeten doen, maar dat Degene die ons daartoe roept getrouw is en dat Hij het ook zal doen. God is een goed werk in ons begonnen en Hij zal het ook zelf volmaakt afronden. Het enige wat van ons wordt verwacht is dat we daaraan niet twijfelen.


woensdag 22 maart 2023

Genade is geen beloning maar een geschenk

Romeinen 6:23 ‘Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.’ 

Jezus heeft voor ons de dood ondergaan, Hij heeft het loon van de zonde gedragen. Dat was nodig om Gods genade te kunnen ontvangen. Let op het woordje ‘maar’ in de tekst, daar zit een verandering van situatie. De zonde en de dood zijn door God weggedaan uit ons leven, Hij gedenkt ze niet meer. Nu is er alleen nog genade. Die schenkt God je – dat is het kenmerk van genade: het is een geschenk van God. Je kan het niet verdienen door je best te doen, het is Gods gift aan jou, omdat Hij van je houdt en ernaar verlangt dat je uit de dood – het steeds weer gericht zijn op zonde – stapt en gaat leven. Dat betekent dat je hart vastheid vindt in Gods genade. Gods liefde is je gegeven voor eeuwig. Zoek dat leven niet in jezelf, Jezus is jouw leven. Al Zijn volheid is nu het jouwe, je bent een gezegend mens.


dinsdag 21 maart 2023

Gods Geest openbaart je Gods hart

Daniël 2:22 ‘Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.’ 

De Geest van God openbaart ons niet onze zonden en zwakheden, maar de verborgen wijsheid en kennis van God. God is alwetend, Hij doorgrondt alles en er is niets voor Hem verborgen. De toekomst is Hem bekend, maar ook wat geweest is. Hij kent ook onze zwakheden en angsten, onze pijn en verdriet, we hoeven Hem niets uit te leggen. Hij is vertrouwd met al onze wegen en kent van verre onze gedachten. De vraag is echter of we ook van verre Zijn gedachten kennen. We kunnen onder alle omstandigheden gerust zijn, want God is voor ons, wie zal tegen ons zijn? Zoals Daniël geholpen werd toen hij als balling gevangen zat onder moeilijke omstandigheden, zo helpt God ook ons. Waar je ook in zit, in dat alles ben je meer dan overwinnaar door Hem. Hij weet het, vertrouw Hem, Hij zal voor de uitkomst zorgen. Hij zal het laten zien. 


maandag 20 maart 2023

Laat je niet veroordelen door je eigen hart

1Johannes 3:21-22 'Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.' 

Over deze tekst zou ik een heel hoofdstuk kunnen schrijven, maar ik moet me beperken. We hebben altijd volle vrijmoedigheid tegenover God, maar als ons hart ons veroordeelt, denken we van niet. Johannes keert zich tegen het wettische denken. Wie zal veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd? We zijn rein en rechtvaardig, uit genade, uit God. Als ons hart ons veroordeelt kijken we naar onszelf in plaats van naar Jezus. Hij is ons leven en daarom krijgen we wat we bidden, we hebben het alles al in Hem ontvangen. Het ontvangen van God heeft niets te maken met ons gedrag, maar alles met ons geloof. Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben we vrijmoedigheid, dat beseffen we dan. Als ons hart ons wel veroordeelt, denken we dat we onze vrijmoedigheid bij God hebben verspeeld en dan kan God ons niet meer bereiken, dan verstoppen we ons voor Hem. Laat je niet wijsmaken, dat je Gods goedheid en gunst kan verspelen door je gedrag. Daarmee zeg ik niet dat alles wat je doet goed is, maar het is vanuit Gods liefde en vanuit de vrijmoedigheid om Zijn troon te naderen (gebed), dat we ontvangen wat we nodig hebben. Het gebod van God is dat we in Zijn liefde blijven, Zijn genade niet ontkennen, anders doen we Hem, onszelf en anderen tekort.


zondag 19 maart 2023

Het goede nieuws gaat de eeuwen door

Deuteronomium 6:20-21 'Wanneer later uw zoon u vraagt ... dan zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de HERE heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid;' 

Het doorgeven van Gods daden is een van de voorrechten van het ouderschap. Voor kinderen is het een zegen als hun ouders kunnen vertellen wat God gedaan heeft. Kinderen komen, ouders gaan, de geslachten volgen elkaar op, maar God blijft in alle generaties dezelfde. Het kennen van Hem moet worden doorgegeven. Het goede nieuws over Gods liefde, trouw, vergeving, verlossing, bevrijding, gaat de eeuwen door. Niet iedereen heeft dat persoonlijk meegemaakt. Niet iedereen was in Egypte ten tijde van de bevrijding, ook de vaders niet die het hun kinderen vertelden. Niet iedereen was aanwezig bij de kruisiging of was getuige van de opstanding, maar de daden die God verricht heeft, blijven dezelfde. De trouw en liefde van God mag je zelf ervaren in je eigen leven, maar de heilsfeiten waarop jouw leven rust, zijn al eeuwen eerder verricht. Dit moet samengaan, weten wat God gedaan heeft in het verleden en het wandelen met Hem in het heden. Je kinderen zien het laatste en je mag ze vertellen waarop dat gezegende leven is gebouwd. Wij waren slaven van de zonde, maar Jezus heeft ons eruit bevrijd.


zaterdag 18 maart 2023

Ja en amen tot Gods eer

2Corintiërs 1:20 'Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.' 

Al Gods beloftes zijn of worden nog vervuld door Jezus. Je zou ook kunnen zeggen, dat alles wat God heeft beloofd, op Jezus slaat. Het gaat altijd om Jezus. De Bijbel is ons gegeven zodat we Hem leren kennen. De profeten van het oude testament kondigden Hem aan. De psalmen openbaren Hem en voor wie het gaat zien, staan de boeken van Mozes vol verwijzingen naar Hem. Alles in de hele schepping draait om Hem. Ook in de hemel krijgt Hij alle eer, alle aanbidding, want Hij is het Lam van God dat de zonden heeft weggenomen en de dood van zijn kracht beroofd. De mooiste belofte die door Jezus is vervuld, werd al door God aan Adam verkondigd. De kop van de slang zal vermorzeld worden. Uit het werk van Jezus stroomt zegen, herstel, verlossing en bevrijding, genezing en liefde naar de wereld toe. Wie daar amen op zegt eert God. Door dat kleine woordje amen maak je duidelijk, dat je de beloftes van God gelooft en door Christus de vervulling ervan hebt ontvangen.