donderdag 8 december 2022

God voorziet

1Koningen 17:4 ‘Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien.’

Deze passage uit het boek Koningen en uit het leven van Elia geven aan hoe God voorziet. God is Jehova Jireh, de God die erin voorzien zal. Elia werd door God naar de beek Krith gestuurd en moest daar wachten. Hij kon daar drinken uit de beek en de raven brachten hem spijze. Dat is niet normaal, dat is bovennatuurlijk. Toch ziet het er heel normaal uit, water, vogels, spijs, het zijn aardse gerechten die op een bovennatuurlijke manier voorzien. Veel mensen zien Gods werken niet, omdat het er zo gewoon uit ziet. Er komt iemand langs, op de koffie, die door God kan zijn gestuurd om je te bemoedigen. Je krijgt een kaartje met een mooie tekst, of je vindt geld op de mat, dat iemand door de brievenbus heeft geschoven. Kleine dingen, die toch groot zijn, omdat God erachter zit. Elia wist het, want God had het gezegd, maar toch, elke dag opnieuw, je gaat er aan wennen. Dat deed Israël met het manna, ze kregen er zelfs genoeg van, sommigen walgden zelfs van Gods hemelbrood. God is onze voorziener. Hij heeft voorzien en zal voorzien. Jezus is onze voorziening, maar vergeet niet in de gewone dingen ook Gods hand te zien.


woensdag 7 december 2022

Verzorgen en bemoedigen is wat God doet

Johannes 15:2 ‘Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.’

Als je deze tekst leest, krijg je de indruk dat God een hebberige ondernemer is, vol winstbejag en gericht op de grootst mogelijke productie. De ranken krijgen ervan langs wanneer de opbrengst tegenvalt. Dat kan natuurlijk niet waar zijn en dat is ook niet waar. De vertalers zijn wel erg vrijpostig omgesprongen met de bedoeling van de tekst. Wat er werkelijk staat is, dat God een rank die geen vrucht draagt, optilt en schoonmaakt, zodat hij weer herstelt en gaat vruchtdragen. De ranken zijn wij, en soms komen we op de grond terecht, of in de modder. Dan worden we niet weggesneden, maar opgetild en verzorgd. God toont ons Zijn liefde en genade. Hij herstelt onze eer, zodat we weer verder kunnen in geloof. Bemoedigd en opgebouwd gaan we weer genieten van Gods leven in ons. Dan komen de vruchten vanzelf tevoorschijn. Het gaat in deze tekst niet over onze fouten, maar over onze zegeningen. God doet er alles aan om ons zoveel mogelijk te kunnen zegenen. Dat doet Hij door Zijn woord en met Zijn Geest. We gaan Jezus weer zien en rechten onze rug. Geen snoeien of wegnemen, maar verzorgen en opbeuren, dat is wat God doet.


dinsdag 6 december 2022

Gezegend door het offer van Jezus

Exodus 23:25 ‘Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.’

De zegeningen van het oude verbond waren duidelijk gekoppeld aan het gedrag van Gods volk. Wanneer de Here op de juiste manier werd gediend, dan was er zegen. Het oude verbond was voorwaardelijk. Wij leven onder een beter verbond, het nieuwe verbond op grond van genade. De zegeningen worden ons geschonken omdat ze gekoppeld zijn aan het volbrachte werk van Jezus. Hij is onze bron. Daarom hoeven we niet aan ons gedrag te werken om gezegend te worden, maar aan ons geloof. Wanneer we geloven dat we Gods geliefde kinderen zijn, zullen we ons ook niet meer druk maken over fouten en tekortkomingen. We weten dat er van binnenuit aan wordt gewerkt. Ons denken verandert en daarmee ook ons gedrag. In de tekst wordt ook ziekte genoemd als iets wat God uit ons midden zal verwijderen. Dat was onder het oude verbond een duidelijke zegen, hoeveel te meer onder het betere verbond. Wanneer ziekte of zwakheid zich manifesteren, keren we ons in geloof tot God. Onze mond spreekt uit wat ons hart gelooft. Mijn God zal in mijn lot een keer brengen. En tegen de ziekte en zwakheid zeg je in geloof: verdwijn, ik ben een gezegende in Jezus naam.


maandag 5 december 2022

Niet meer ziek en hulpeloos

Jesaja 33:24 ‘Het volk van Israël zal niet langer zeggen: "Wij zijn ziek en hulpeloos,"  want de HERE zal het volk de zonden vergeven en het zegenen.’ 

Jesaja profeteerde over de tijd waarin wij nu leven, de tijd na het kruis, de genadetijd. Paulus schrijft daarover: zie, nu is de dag des heils, nu is de tijd des welbehagens. Het keermoment is gekomen door Jezus. Hij vervulde de wet en bracht voor ieder het offer dat de zonden vergaf. Vanaf Jezus kan God ieder zegenen op grond van Zijn volbrachte werk. Ook wij hoeven niet langer te zeggen: ‘Wij zijn ziek en hulpeloos,’ want al onze zonden zijn vergeven en God gedenkt ze niet meer. Wanneer we ziek of zwak worden, moeten we niet denken aan onze zonden, maar aan Gods gerechtigheid. We spreken uit wat we geloven. De zwakke zegt: ‘Ik ben sterk,’ en de arme: ‘Ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons.’ Wij leven onder Gods gunst en Hij zegent ons elke dag opnieuw. De tijd van zuchten en klagen is voorgoed voorbij.


zondag 4 december 2022

Bevrijd om vrij te leven

Exodus 12:23 ‘En de HERE zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de HERE die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.’ 

Het bloed van een onschuldig lam bracht redding voor Israël. De verderver ging voorbij als hij bloed zag. Maar dat was niet het enige. Doordat de dood geen kans kreeg, kon het volk die nacht vertrekken, op weg naar vrijheid. Het verhaal over de uittocht uit Egypte wordt nog elk jaar herdacht bij het joodse Pesachfeest. Jezus heeft ons bevrijd uit de slavernij van de zonde. Hij deed dat door Zijn eigen bloed te geven. De dood voert geen heerschappij meer over ons. We zijn door de dood van Jezus op weg gegaan naar onze vrijheid. Vrijheid begint in je hart, in je gedachten. Als je weet dat Christus je heeft vrijgemaakt, dan kun je ook gaan leven als iemand die vrij is. Wanneer de duivel je aanklaagt, of probeert te verleiden, mag je hem wijzen op het bloed van Jezus. Hij moet jou met rust laten, je bent veilig achter het bloed van Jezus. Laat je niet langer behandelen als een slaaf van de zonde, maar leef als vrijgemaakt kind van God.


zaterdag 3 december 2022

Toegang tot de boom des levens

Genesis 3:22 ‘Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.’ 

Veel mensen zien de verbanning uit de hof van Eden als een terechte straf van God op het zondige gedrag van Adam en Eva. Ze werden uitgesloten van de boom des levens. Maar was dat wel een straf? Want tegelijkertijd kondigt God aan dat het zaad van de vrouw (Jezus) de kop van de slang zou vermorzelen. Na de zonde zocht God meteen Adam en Eva op, niet om ze te straffen, maar om ze te helpen. Hij kwam met een bedekking voor hun naaktheid. Hij wilde voorkomen dat de mens voortaan gebukt zou gaan onder de dramatische gevolgen van hun keuze. God zelf zou een nieuwe weg naar de boom des levens openen. Als nieuwe schepping zou de mens weer toegelaten worden, niet als zondaar. De zonde kreeg geen eeuwige toegang tot het leven, de dood moest eerst worden vernietigd, dan zou de weg naar Gods leven weer hersteld zijn. God geeft ons eeuwig leven, wij mogen dagelijks de vruchten eten van de boom des levens, dat is Jezus. Maar niet als zondaar, want dat zijn we niet meer. Door de dood en opstanding van Jezus zijn we gerechtvaardigd en leven we als kinderen van God, als nieuwe scheppimgen  in Zijn hof.


vrijdag 2 december 2022

Over echte en valse profeten

2Petrus 1:20 ‘Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;’

Jezus is de geest van de profetie, schrijft Johannes. Daarom moet elke profetie Jezus centraal stellen, het gaat alleen om Hem. Profeten hadden onder het oude verbond een belangrijke functie, ze waren de verbinding met God. God sprak het volk toe door de profeten en de profeten die een vals getuigenis van God gaven, moesten worden gedood. Zo belangrijk is de zuiverheid van de boodschap en de uitleg ervan. Onder het nieuwe verbond heeft iedereen zelf contact met God en hebben de OT profeten afgedaan. Profeteren heeft een nieuwe functie gekregen. Wie nu profeteert brengt Jezus bij de gelovigen in herinnering. Profetie vestigt de aandacht op Jezus. Daarom moet profetie altijd bemoedigend en opbouwend zijn, stichtend en vertroostend. Want het gaat niet over aardse zaken, maar over hemelse waarheid. Gods genade moet onversneden worden gebracht. Dat kan alleen als Jezus centraal staat. Het is door Hem dat we rechtvaardig zijn. Volg geen valse profeten, dat zijn mensen die zichzelf zoeken en nooit over Jezus spreken. Ze zetten de mens met zijn handelen centraal ter ere van de profeet, die zich daarmee een status aanmeet. Hij doet alsof hij namens God spreekt, maar elke eigenmachtige uitleg is niet uit God. Het kenmerk van zuivere profetie is Jezus. Als Hij door de profetie meer gaat schitteren, als onze ogen verder opengaan voor Zijn glorie, dan is het goed.