zaterdag 22 januari 2022

Zoals de regenboog

Jesaja 54:9 ‘Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal dreigen.’ 

Als God iets beloofd heeft, staat het vast. Zo hoort bij het nieuwe verbond de belofte dat God niet meer toornig zal zijn. Gods toorn over de zonde is aan het kruis geopenbaard. Daar heeft het recht gezegevierd. De zonde is geoordeeld en de zondaar veroordeeld tot de dood. Jezus stierf aan het kruis als zondaar in onze plaats. Hij werd tot zonde gemaakt om ons rechtvaardig te kunnen maken. Dat is de reden dat God niet meer toornt. Het is volbracht. We leven nu onder Gods goedkeuring door het werk van Jezus. Voor wie dat in geloof heeft aanvaard is er geen oordeel of dreiging meer. Zoals de regenboog ons herinnert aan Gods belofte dat er nooit meer een zondvloed zal zijn, zo herinneren brood en wijn van het avondmaal ons eraan, dat Gods toorn op Jezus is gelegd. Nooit zal Gods oordeel ons treffen. Hij heeft het zelf beloofd.


vrijdag 21 januari 2022

Lichtdragers op aarde

Johannes 9:5 ‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.’

Er is maar een licht en dat is God. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Met Jezus kwam Gods licht op aarde om de duisternis te verlichten met de kennis van God. Wat Jezus leerde en deed op aarde kwam voort uit het licht. Nu het verlossingswerk van Jezus is volbracht, zijn al Gods kinderen ook in het licht. Ook in hen is geen duisternis meer. Alles wat duister was heeft Jezus weggedaan. We zijn kinderen van het licht, kinderen van God. Dat geloven we, of niet. Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat zij nu het licht van de wereld zijn. Gij zijt het licht der wereld. Daarmee stelt Hij hen aan zichzelf gelijk. Nu Jezus in de hemel is, zijn wij de lichtdragers op aarde. De aarde moet worden verlicht met de kennis des Heren. Dat wil zeggen, dat we aan ieder moeten vertellen over Gods genade. Net als Jezus doen we dat niet gedwongen of agressief, maar we benutten de gelegenheden die we hebben. Hoe meer Gods genade wordt aanvaard, hoe lichter het wordt op aarde.


donderdag 20 januari 2022

God voorziet overvloedig

ohannes 6:11 ‘Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten.’ 

Er is al veel gezegd over deze wonderbare spijziging en er zijn nog steeds veel vragen over. Om er eens een paar te noemen, was de vis nog rauw of al gebakken en hoe breek je gebakken vis in stukken? We laten die vragen lekker voor wat ze zijn, want die details daar gaat het niet om. Het grote wonder is dat Jezus van iets wat wij als niets beoordelen heel veel maakt. Je ziet Zijn almacht, Hij is nooit in paniek, weet altijd de oplossing. En Hij geeft overvloedig. Dit principe is veel belangrijker dan de details van de vis of het brood. Jezus is de goede herder die Zijn schapen leidt naar grazige weiden met overvloed. Soms is de weg erheen moeilijk begaanbaar, maar dan mag je weten, dat de uitkomst zeker goed en overvloedig is. Jezus dankte voor wat Hij kreeg aangereikt en Hij dankte de Vader voor wat er ging komen. Jezus was op God gericht en kende Hem als een liefhebbende Vader. Zo liet Hij Hem zien in brood en vis, in Zijn woorden en wonderen en het meest van alles, in Zijn dood en opstanding. We leven van geloof in een God die overvloedig voorziet, elke dag opnieuw. Begin om van niets iets te verwachten, begin met te danken voordat de uitkomst zichtbaar is.


woensdag 19 januari 2022

Toen werd het stil

Handelingen 15:11 ‘Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.’ 

Petrus houdt een krachtige korte toespraak in een vergadering waar de gemoederen hoog oplopen. Het gaat om Mozes, de besnijdenis en de wet. Daar moeten de heidenen zich toch zeker ook aan houden? Maar Petrus legt uit dat niemand zich daaraan heeft gehouden of kan houden. Het is door genade, zegt hij, dat zij en wij behouden worden. Het mooie van het nieuwe verbond is, dat iedereen gelijk is, man, vrouw, besneden, onbesneden, jood of heiden, iedereen wordt op dezelfde manier gered en veranderd. Het is Gods Geest die door de liefde van God onze harten reinigt van veroordeling en dode werken. Het gaat niet om wetten en gedrag, maar om liefde en geloof. Liefde van God en geloof van ons in het volbrachte werk van Jezus. Na deze woorden van Petrus werd het stil en zo hoort het ook. Geen kerkvergaderingen die mensen regels en wetten voorschrijven om behouden te worden, maar alleen de liefde en genade van God.


dinsdag 18 januari 2022

Laat je overtuigen

Johannes 16:10 ‘En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet;' 

De Geest van God dwingt niemand te geloven, Hij overtuigt mensen. Overtuiging is niet hetzelfde als weten of begrijpen, het is veel sterker dan dat. Overtuiging sluit alle twijfel uit. Voor wie overtuigd is, staat de waarheid vast. Je komt aan een overtuiging door te luisteren. Wat je hoort komt als een zaad in je hart, daar kan het gaan ontkiemen en wortelen en tenslotte leiden tot vrucht. Een overtuiging draagt altijd vrucht. Je laat als het ware zien wat je overtuiging is. Maar wat, als je overtuiging niet waar is? Daar heb je bij Gods Geest geen last van. Hij openbaart alleen maar waarheid. Hij verheerlijkt Jezus en spreekt over Zijn werk en de gevolgen ervan. Hij leert allereerst dat zonde het probleem is en vervolgens dat dat probleem door Jezus is opgelost. Dan legt Hij uit dat er gerechtigheid is vrijgekomen voor ieder die gelooft, Gods gerechtigheid, niet die van ons. Tenslotte zal de Geest ieder ervan overtuigen dat het oordeel van God over de zonde achter ons ligt. Hij wijst ons de weg naar zegen, naar leven en overvloed. De Geest openbaart het hart van God, dat vol liefde is voor iedereen. De hele wereld is met God verzoend door het bloed van Jezus. Laat je ervan overtuigen, dat God je liefheeft als zijn eigen zoon of dochter.


maandag 17 januari 2022

Verzoend met God en behouden

Romeinen 5:10 ‘Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;’ 

We zijn verzoend met God door de dood van Zijn Zoon. Daar hebben veel mensen al moeite mee. Ze denken dat ze steeds weer opnieuw verzoend moeten worden na elke zonde, maar dan zou Jezus telkens opnieuw moeten sterven. Nee, we zijn verzoend, eens voor altijd. Maar er is een ‘veel meer’, iets wat nog belangrijker is. Omdat Jezus is opgestaan en leeft, worden we behouden. Dat wil zeggen dat we vernieuwd worden van binnenuit. Alles wat door de zonde was beschadigd en geroofd, wordt hersteld door Gods genade, omdat Jezus leeft. Het leven van Christus is in ons gelegd in alle volheid. Het behouden worden is dat je steeds meer gaat begrijpen, wat God je uit genade geschonken heeft. Die behoudenis is nog veel zekerder dan de verzoening, omdat we bij de verzoening nog zondaren waren, maar nu zijn we Gods kinderen. God heeft ons verlost, verzoend en begenadigd. We worden elke dag meer behouden doordat Hij leeft.


zondag 16 januari 2022

Zie jezelf zoals God je ziet

Hooglied 7:10 ‘Van mijn geliefde ben ik, en naar mij gaat zijn begeerte uit.’ 

Kun je je voorstellen dat God verliefd is? En dat Hij verliefd is op jou? De bruid in het Hooglied kon zich dat niet voorstellen, ze zei: ‘Ik ben zwart, mijn huid is verbrand door de zon.’ Ze vond zichzelf tegenover de koning niet mooi en aantrekkelijk. Misschien hadden mensen haar wel verteld, dat ze niet mooi was en was ze dat gaan geloven. Maar de bruidegom bekeek haar met heel andere ogen, Hij vond haar mooi en prees haar schoonheid. Hij verlangde naar haar en zocht haar op. Zo is het ook met gelovigen in Christus. Er is zo vaak verteld dat je een zondaar bent en slecht, dat je jezelf tegenover God niet mooi en aantrekkelijk kunt vinden. Toch is dat wel de waarheid. We zijn door het offer van Jezus mooi en aantrekkelijk, ja zelfs volmaakt geworden. In Gods ogen zijn we rein en rechtvaardig. Daarom wil Hij bij ons zijn en in eenheid met ons leven. Hij wil en zal ons nooit meer begeven of verlaten en zal niet toestaan dat er ook maar iets Zijn liefde zal onderbreken. Zie jezelf zoals God je ziet, als Zijn geliefde, begeerlijk en aantrekkelijk, mooi en volmaakt voor altijd.