vrijdag 23 februari 2024

De heilige berg

Psalmen 78:54 ‘Hij bracht hen naar zijn heilig gebied, de berg die zijn rechterhand had verworven;’

In deze psalm vertelt Asaf de heilsgeschiedenis van Israël. Schrijnend steekt de ongehoorzame houding van ongeloof af tegen de liefde en ontferming van God. Midden in deze psalm over Gods grootheid, die tegelijk ook een aanklacht is tegen Israëls ongeloof, staat in drie zinnen de kern van het evangelie: Hij bracht hen naar zijn heilig gebied, de berg die zijn rechterhand had verworven; Zo zijn wij ook naar Gods heilig gebied gebracht, het koninkrijk van Gods liefde. Zijn Rechterhand – Christus – heeft het verworven. Uit genade zijn we behouden door geloof. De Hebreeënschrijver roept ons op om niet het ongehoorzame voorbeeld van ongeloof na te volgen, maar de gehoorzaamheid van Christus. Hij is onze Leidsman. De berg Sion is onze woonplaats in geestelijke zin. Het is de plaats waar Jezus ons gebracht heeft voor eeuwig. 


donderdag 22 februari 2024

Jezus vraagt alleen geloof

Lukas 12:48 ‘Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.’ 

Van teksten als deze kunnen mensen het heel benauwd krijgen. Het is maar een regel uit een heel betoog en het eindigt ermee, dat Jezus gaat spreken over zijn kruisdood en hoe dat Hem benauwt. Zonder die kruisdood zouden wij het benauwd moeten hebben, omdat we aan alle kanten tekortschieten. Maar doordat Jezus onze benauwdheid voor het oordeel op zich nam, ja zelfs dat hele oordeel en de straf die erbij hoort onderging, hoeven wij nooit meer benauwd te zijn. Er is geen veroordeling meer, zelfs niet als we onze tekortkomingen zien. We mogen naar Jezus kijken en naar Zijn volmaaktheid. Aan Hem was veel gegeven en van Hem werd veel geëist. Hij heeft alles perfect volbracht om ons tot volmaaktheid te brengen. Een oud lied zegt: ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.’ Angst is en was een middel van de boze om ons gevangen te houden, maar Jezus heeft ons door Zijn volmaakte liefde verlost uit die angst. We leven nu in vrede en in Christus zijn we volmaakt.


woensdag 21 februari 2024

Geloven in Jezus

Johannes 6:47 ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven.’

Leuke tekst hè? Wie gelooft, heeft. Heb je nu omdat je gelooft? Ja en nee, of misschien wel nee en ja. Want wat is de werkelijkheid achter deze tekst? Jezus heeft voor iedereen eeuwig leven gekocht en betaald. Maar het wordt je pas toegerekend, geschonken, het komt je leven binnen door geloof. Ontstaat er eeuwig leven door mijn geloof? Nee, zeker niet. Mijn geloof is niet een scheppende kracht, maar een ontvangende. Mijn geloof is als een radio die wordt afgestemd op de juiste zender. Zodra je de zender gevonden hebt, ontvang je muziek. Is die muziek een beloning voor het zoeken? Nee, die muziek was er al, maar je hoorde haar nog niet. Zo is het ook met geloof. Het eeuwige leven dat Jezus iedereen aanbiedt, is er al. Maar je stemt af door geloof. En het goede nieuws is, dat wanneer je eenmaal de juiste Zender hebt gevonden, je die nooit meer kwijt kan raken. Want wie gelooft, heeft voor eeuwig het leven ontvangen. 


dinsdag 20 februari 2024

Het licht verdrijft de duisternis

Johannes 12:46  ‘Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.’

Als je lang in het donker bent, wennen je ogen aan de duisternis. Een spoortje licht is dan al genoeg om voldoende te onderscheiden. Maar als je werkelijk in het licht bent, snap je niet dat je in die duisternis nog iets hebt kunnen zien. Geestelijk is dat ook zo. Zodra je door Jezus in de vrijheid, in het licht bent geplaatst, gaan je ogen open en besef je pas hoe donker je leven is geweest. De Bijbel leert, dat we door Adam allen in de macht en de slavernij van de zonde leefden. Daarom gingen we zondigen, we moesten wel. Maar Jezus heeft ons verlost en nu zijn we in de macht van Gods liefde gekomen. Als die in ons hart gaat heersen, komen er heel andere dingen tevoorschijn. Licht in plaats van duisternis. Angsten verdwijnen, zorgen verdwijnen, ziektes verdwijnen, vreugdeloosheid verdwijnt, uitzichtloosheid verdwijnt. Het leven begint vreugdevol en lieflijk te worden. Zegen stroomt ons leven binnen en we gaan ervan uitdelen. Van de duisternis in het licht door het verlossingswerk van Jezus. Geloof het en ontvang het, uit genade.


maandag 19 februari 2024

Spreken als Jezus

Lukas 6:45 ‘Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.’ 

Als Jezus met mensen sprak, was dat vanuit een hart vol liefde. Hij kwam niet om te veroordelen, maar om te redden, dat was te horen. Tegen de vrouw die op overspel was betrapt zei Hij: ‘Ik veroordeel je niet.’ Tegen de vrouw bij de waterput, die om haar pijn te verdrijven het gezelschap van veel mannen zocht, sprak hij : ‘Als je van Mij drinkt, zul je nooit meer dorst hebben.’ Maar het mooiste wat Hij sprak was aan het kruis: ‘Vader, vergeef het hun’ en vooral: ‘Het is volbracht.’ God toonde ons in Jezus Zijn hart. God wil Zijn liefde met ons delen. Hij wil ons als Zijn kinderen leren luisteren naar waarheid, zodat ons hart vastheid vindt in genade. Hoe meer genade er in ons hart komt, hoe meer ons spreken daardoor ten goede zal veranderen. Wij mogen zijn zoals Jezus in deze wereld, vol ontferming en niet veroordelend.


zondag 18 februari 2024

Jezus is onze besnijdenis

Exodus 12:44 ‘Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij hem besneden hebt.’ 

De besnijdenis was het teken van het verbond, dat God sloot met Abraham. Wie erbij wilde horen, moest besneden zijn. De besnijdenis verwijst naar het kruis, het teken van het nieuwe verbond in het lichaam en het bloed van Jezus. Op Golgotha werd het mes gezet in het oude Adam-geslacht. Wij waren allemaal slaven van de zonde en zijn door het bloed van Jezus vrijgekocht. Na de besnijdenis mag je mee-eten met de paasmaaltijd. Het Pascha werd gevierd met het slachten van een lam. Vreemden en bijwoners mochten niet mee-eten, alleen wie besneden was. Buiten Christus om, is er geen zegen voor een mens. Je bent buitengesloten, omdat je pas meetelt door het kruis. Zonder bloedstorting geen vergeving. Onder het nieuwe verbond gedenken we de dood van Christus bij het avondmaal. Alle zegen is beschikbaar – niet voor wie zich goed gedragen heeft, maar voor wie ‘besneden’ is. Dat wil zeggen, voor wie gelooft, dat zijn leven is verzoend door het offer van Jezus. Ons Paaslam is geslacht, wij mogen feestvieren. We zijn gekocht en betaald, eigendom van Jezus Christus. 


zaterdag 17 februari 2024

Stralen als de zon

Matthëus 13:43  ‘Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon.’

De zon is een buitengewone krachtbron, die zoveel energie produceert en uitstraalt, dat je door ernaar te kijken je ogen verwoest. In Gods koninkrijk stralen alle rechtvaardigen als de zon in haar kracht. Mozes zijn gezicht begon te stralen na het zien van Gods heerlijkheid, zozeer dat hij zijn gezicht moest bedekken, anders zouden de anderen door ernaar te kijken worden verblind. Wij mogen met een onbedekt gezicht de glorie en heerlijkheid van God weerspiegelen. De liefdesbron heeft ingewerkt op ons hart en heeft ons leven en onze uitstraling veranderd. Hoe meer we God zien zoals Hij is, des te meer zullen we Zijn heerlijkheid weerspiegelen in onze houding en daden. Mensen vinden zichzelf vaak slecht en onvolmaakt. God vindt ons rechtvaardig en rein, omdat Hij ons ziet in Christus. Dat moet toch minstens een glimlach op ons gezicht geven en wie weet op die van anderen.