dinsdag 26 september 2023

Voor of tegen genade

Handelingen 4:18 ‘En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus.’ 

Is het niet wonderlijk dat het niet de wereld is, maar de religie die de naam van Jezus verbiedt te gebruiken? De gevestigde religieuze opvattingen, de traditie, gaan boven de nieuwe door God geopenbaarde waarheid. Jezus openbaarde Gods liefde voor onvolmaakte mensen, maar de religie wil dat onvolmaakte mensen beter hun best doen zich aan de regels te houden. De wet is immers ook door God gegeven? Er is in geestelijk opzicht nog steeds een strijd gaande tussen de volgelingen van Jezus die uit genade leven en de religieuze volhouders die denken dat ze met hun inspanningen God kunnen behagen. Het is de oude strijd tussen Hagar en Sara, tussen slaven en vrijen. De naam van Jezus staat voor vrijheid en herstel uit genade. De naam van Mozes staat voor orde en regel uit verplichting. De wereld kijkt ernaar en verbaast zich. Het waren de religieuzen die zich moesten bekeren, niet de wereld. Nog steeds staan de wettische verplichtingen het kennen van Jezus in de weg, maar nog steeds is er in de genade voor iedereen ruimte om in de naam van Jezus acceptatie en herstel te vinden.


maandag 25 september 2023

Buiten de genade

Galaten 5:4 ‘Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.’

Wanneer je aan christenen vraagt wat hen los kan maken van Christus, zullen ze waarschijnlijk zonde noemen als oorzaak. Maar zonde is voor God geen issue meer, dat is opgelost. Jezus heeft alle zonden van de wereld weggenomen. Wat de zonde betreft zijn we voor altijd rein en geheiligd. Wat kan ons dan van Jezus scheiden? Het teruggaan naar de wet. Teruggaan naar het oude verbond, betekent dat je de scheiding tussen God en mensen weer herstelt. Het voorhangsel dat scheurde in de tempel toen Jezus zijn lichaam gaf aan het kruis, wordt door de wet weer aangebracht. Je gaat terug in de tijd en dat plaatst je weer onder Gods oordeel. Je hebt geen deel aan Christus als je door de wet gerechtigheid zoekt. Gods gerechtigheid is een geschenk, je kunt en mag er niet voor werken. De wet is heilig en goed, maar dat is geen reden om er naar terug te grijpen. God heeft het oude wetsverbond voor verouderd verklaard omdat het onvolmaakt was. Het nieuwe verbond in het bloed van Christus zet je in een relatie met God op basis van liefde. Gods liefde voor zondaren en niet andersom. Genade gaat van God uit en die kun je alleen maar gratis aannemen, niet verdienen.


zondag 24 september 2023

God is met ons

Exodus 33:16 ‘Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn.’ 

Vroeger hadden we de gulden als munteenheid en op de rand ervan stond de tekst ‘God zij met ons’ gegraveerd. Onze ouders vonden het nog heel normaal om dat op de munt te zetten. Als wij op de euro een tekst mochten zetten, zou het zijn ‘God is met ons’, daar zijn we zeker van, omdat Jezus het heeft gezegd. Zie Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Daaraan weten we dat we genade hebben gevonden in Gods ogen. Er is geen enkele belemmering meer voor God, om niet met ons te zijn. Het volbrachte werk van Jezus, Zijn ene volmaakte offer, is zo krachtig, dat Hij voor altijd de scheiding heeft weggenomen. Door het bloed van Jezus is er geen veroordeling meer voor wie gelooft. God is met ons en dat maakt ons anders dan degenen die zonder God leven. We zijn niet beter dan de rest, maar wel bevoorrecht. We leven in het besef dat God met ons is.


zaterdag 23 september 2023

Een prachtige bestemming

Johannes 15:16 ‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.’ 

Dit ziet eruit als een bevel en dat is het absoluut niet. Het gaat om het woordje ‘tithemi’ dat vertaald is met ‘opgedragen’ en dat is een misleidende vertaling. Andere vertalingen zeggen ‘uitgekozen’, ‘ertoe bestemd’, ‘uitverkoren’ en daarmee is het geen opdracht, maar een geweldige belofte. Jezus zegt: ‘Ik heb jullie ertoe bestemd zo te leven, dat de vrucht die jullie leven voortbrengt van God de Vader komt en eeuwig is.’ Kort gezegd: ‘Jullie zijn bofkonten.’ Het woordje ‘tithemi’ heeft ook de betekenis van apart zetten. Niet klaar voor de start, maar klaar voor de groei. Jezus zegt eigenlijk, dat zijn discipelen speciaal zaad zijn, zorgvuldig geselecteerd en uitgekozen, om een bijzondere oogst te geven. ‘Het leven van God de Vader zal uit jullie gaan stromen en blijvende vrucht geven. Jullie hebben dat niet zelf bedacht, maar Ik heb jullie daarvoor gekozen en klaargemaakt. Je bent nu neergelegd in de aarde en let eens op wat een bijzondere vrucht er tevoorschijn zal komen. Jullie leven met God zal zo vanzelfsprekend worden, dat alles wat je zegt zal gebeuren. Je zal net zo leven als Ik.’ Geen opdracht dus, maar een prachtige belofte en bestemming.


vrijdag 22 september 2023

Jezus heeft ons vrijgekocht

Romeinen 9:33 ‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 

God heeft een steen neergelegd in Sion, dat is in het hemelse Jeruzalem, niet het aardse volgens Galaten 4:22-26. Dat hemelse Jeruzalem is vrij. Dat betekent dat we uit genade leven en niet vanuit de wet. Wie dat laatste doet, zal struikelen en zich stoten en zich ergeren en zich afkeren van de genade van Sion. Dat is wat we in veel kerken zien gebeuren. De kinderen van God, door Jezus vrijgekocht uit de slavernij van de zonde, worden weer onder het juk van de wet geplaatst. Ze worden uit Sion weggehaald en weer naar de berg SinaƏ gebracht. Ze moeten presteren en zich toewijden en proberen zo goed als ze kunnen de wet na te leven, om Gods goedkeuring weg te dragen. Gods genade en vrijheid wordt uitgelegd als wetteloosheid en losbandigheid. Het gevolg is dat de kerk gemeden wordt, het is een plaats geworden waar mensen zich schuldig voelen, waar ze worden veroordeeld en te licht bevonden. En dat terwijl er al die tijd een kostbare steen ligt in Sion – Jezus – die ons goedkeurt en liefheeft en zegt, dat Hij ons nooit zal veroordelen en dat we aangenaam zijn en volmaakt in Hem. Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.


donderdag 21 september 2023

Je hebt het al

1CorintiĆ«rs 15:46 ‘Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.’ 

De eerste mens Adam was uit de aarde en al zijn nakomelingen waren dus aards en zwak door de zonde. De tweede mens Jezus is uit de hemel en al zijn nakomelingen zijn hemels en sterk, omdat ze de Geest en het leven van God bezitten. Onze aardse afkomst bezitten we nog steeds, maar we leven uit de hemelse. Dat kan wel eens tot verwarring leiden. We denken dan dat we onze aardse afkomst moeten veranderen, dat we moeten vechten tegen onze aardse natuur en gewoontes, maar dat is niet wat God wil. Hij wil dat we beseffen dat het hemelse na het aardse komt. Dus zeur en treur niet over je aardse afkomst, maar verheug je en wees blij met je hemelse. Jezus heeft afgerekend met je aardse zonden en Hij heeft je Zijn hemelse leven geschonken. Je hoeft niet te wachten tot na je dood om het hemelse leven te ontvangen, je hebt het al.


woensdag 20 september 2023

Liefde en trouw

Spreuken 3:3-4  ‘Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.’ 

Het woordje ‘dan’ duidt op een voorwaarde om Gods goedkeuring te verwerven. Maar aan de genade zijn geen voorwaarden verbonden, behalve dan dat je ze aanvaardt. De liefde en trouw die hier worden bedoeld zijn niet de onze. De ‘liefde en trouw’ waardoor we Gods goedkeuring ontvangen zijn van Jezus. Het gaat over Hem in wie we voor God welbehaaglijk zijn. We zijn aangenaam in de Geliefde gemaakt. Als het om onze liefde en trouw zou gaan, zag het er beroerd voor ons uit. Maar nu het gaat om Jezus, is Gods goedkeuring een zekerheid. Leven vanuit het besef dat we door Jezus Gods goedkeuring wegdragen, brengt ons in de rust. Liefde en trouw zijn een geschenk van een liefhebbende Vader aan zijn kinderen. Je mag Gods goedkeuring als een sierlijk kleed met je meedragen. Wanneer je je bewust bent van Gods liefde en trouw, word je aangenaam gezelschap voor God en mensen.