donderdag 28 januari 2021

Spreek met geloof

Markus 11:23  ‘Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: 'Kom van je plaats en stort je in zee,' en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’ 

Wat een krachtige belofte is dit, maar er staat ook een voorwaarde bij: niet twijfelen in je hart. Jezus sprak tegen een vijgenboom en hij verdorde. Jezus sprak tegen de koorts bij de schoonmoeder van Petrus en de koorts verdween. Jezus sprak tegen de wind en de storm was meteen verdwenen. Jezus sprak tegen de golven en de zee werd glad. Wij moeten leren spreken zoals Jezus sprak, vol geloof dat wat we spreken ook zal gebeuren, ja zelfs moet gebeuren, omdat we spreken in geloof. Op een andere plaats zegt Jezus dat Hij alles zal doen wat we Hem bidden in zijn naam. Want dat is het geheim, Jezus doet het werk, Zijn werken, en wij spreken in geloof. Heel veel christenen gaan bidden en God smeken in plaats van te spreken tegen wat hen bedreigt. Ik kom nog even terug op de voorwaarde die Jezus stelt: niet twijfelen in je hart. Geloof gaat vooraf aan het spreken en niet andersom. Begin dan ook niet meteen tegen een berg te spreken, maar spreek naar de maat van je geloof. Spreek vanuit de zekerheid dat het zal gebeuren.


woensdag 27 januari 2021

Een vrolijk hart

Spreuken 17:22  ‘Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.’

Een vrolijk hart of een sombere geest, ze hebben invloed op je gezondheid. Je lichaam reageert op je stemmingen en je stemmingen zijn het gevolg van je denken. Wie zich steeds zorgen maakt, kan een maagzweer krijgen, wie steeds in angst leeft een hartkwaal. De vraag is: hoe blijf je vrolijk wanneer je gezondheid onder druk staat, of wanneer je lichaam is verzwakt? Het antwoord is: door je geloof in Jezus. Wanneer je gelooft in wat Hij voor je heeft gedaan en wanneer je gelooft wat Hij je heeft beloofd, kun je onder alle omstandigheden vrolijk zijn. Hij is met je, Hij is je vreugde en je vrede. Hij is ook je gezondheid en je kracht. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen zijn we genezen. Focus je daarop en weet dat God je naast vergeving en bevrijding ook gezondheid heeft geschonken in Jezus. Verblijd je erin ook als je er nog niets van ziet. Je geloof verheugt zich over wat er aankomt omdat je het al hebt ontvangen door Gods belofte.


dinsdag 26 januari 2021

Rechtvaardige Verlosser

Jesaja 45:21  ‘Een rechtvaardige, verlossende God.’ 

Wat is het toch geweldig dat we niet hoeven te kiezen tussen een veelheid van goden. Ze bestaan niet zegt God. Tenminste, geen God die rechtvaardig is en tegelijk een verlosser. Het is haast onmogelijk dat dit mogelijk is. Een rechtvaardige God zou ons veroordelen (zoals in veel godsdiensten het geval is), maar er is geen enkele God die tegelijk ook Verlosser is. Door het ene offer van de Here Jezus kan God rechtvaardig en verlossend zijn. Tegelijk heilig zijn en zondaars liefhebben, dat kan alleen God bedenken. God heeft gekozen, al voor de grondlegging van de wereld, dat Hij ons uit liefde wilde redden op een rechtvaardige manier. Het kostte Hem Zijn eigen Zoon. De Rechtvaardige stierf voor onrechtvaardigen om hen daardoor heilig en rechtvaardig te maken. Geen wonder dat Paulus later neerschreef: O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!


maandag 25 januari 2021

Vertel het

Psalmen 66:20  ‘Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.’

Welk gebed heeft God niet afgewezen? Het was een luid gebed van David, waarop Hij reageerde met goedertierenheid. Zulke gebeden zijn er veel geweest en telkens opnieuw reageert God met ontferming en goedertierenheid. Hij is een Vader die Zijn kinderen hoort. Hij geeft geen steen als ze vragen om brood. Meer dan een aardse vader is God bewogen met en betrokken bij Zijn kinderen. David kende God zo, maar de Here Jezus maakte Hem zo bekend. ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, Ik en de Vader zijn een’, sprak Hij. Ook de Heer is gered uit zijn angsten en luide smekingen. Ook Hij kent Gods Vaderlijke liefde en ontferming. Hoe meer en hoe vaker iemand Gods genade ontmoet, hoe meer en hoe vaker hij of zij zal willen vertellen van wat God gedaan heeft. God is een goede God, een uitmuntende Vader. Vertel het aan wie het horen wil. Maar vertel het ook steeds tegen jezelf, juist als het eens tegen zit. 


zondag 24 januari 2021

God doet wat Hij belooft

Romeinen 4:20-21  ‘Hij klemde zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk  en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd dat God kon doen wat Hij beloofd had.’ 

Abraham is de vader van de gelovigen. Het geloof van Abraham wordt als voorbeeld gebruikt om nooit op te geven. Abraham klemde zich vast aan Gods woord. Hij wist, als ik dat loslaat, ben ik verloren, dan heb ik niets meer. Alles kan wankelen, maar Gods woord staat vast voor eeuwig. Abraham was op God gericht en op de mogelijkheden die Hij had om Zijn woord waar te maken. Abraham overwoog zelfs, dat God bij machte moest zijn om zijn zoon weer uit de dood te doen opstaan. Wat een geloof, maar ook wat een kracht. Je wordt onaantastbaar wanneer je je vertrouwen op God hebt gesteld en nooit twijfelt aan Zijn trouw. Je zult nooit wankelen of vallen wanneer je je vastklemt aan Gods beloftes. Wees er absoluut van overtuigd, dat God kan doen en zal doen wat Hij heeft beloofd.


zaterdag 23 januari 2021

God voorziet

Filippenzen 4:19  ‘Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.’

God is onvoorstelbaar rijk aan liefde, barmhartigheid, troost, trouw, genade, verlossing, kracht, en nog veel meer. Dat alles geeft Hij ons in Christus. Daarnaast gebruikt God mensen in wie Hij woont door de Heilige Geest om ons te helpen en te voorzien van hulp, vriendschap, liefde. En als dat alles nog niet genoeg is doet God wonderen en tekenen op een bovennatuurlijke manier. God zal voorzien in al onze behoeften op een manier die Hem verheerlijkt. Houd je oog op Hem gericht, niet op je noden.


vrijdag 22 januari 2021

Eeuwige Vader

2 KorintiĆ«rs 6:18  ‘En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn.’

Sommige kinderen zijn niet trots op hun ouders. Sommige kinderen weten niet eens wie hun ouders zijn. Er is zoveel onrecht in deze wereld, dat het veel relaties heeft stukgemaakt. Er is in veel gezinnen strijd, ruzie, onveiligheid en geweld. Als de Heer zegt dat wij zijn zonen en dochters zullen zijn, is dat van een heel andere orde. Hij geeft ons wat onze aardse ouders nooit kunnen, hoe goed ze ook zijn. Volkomen liefde, veiligheid, vrede en blijdschap. Voor God is het helemaal niet moeilijk om Vader te zijn, dat is Hij altijd al geweest. Het is geen rol die Hij speelt, maar Hij is de eeuwige Vader. Daarom kun je je geen betere Vader wensen. Hij houdt van je. Hij geeft je wat je nodig hebt, maar daarnaast nog veel meer dan je kan bidden of beseffen. In woorden samengevat noemt Jezus dat ‘leven en overvloed’. Leef in het besef dat God je Vader is en wees gerust. Hij zorgt voor je, omdat Hij van je houdt, altijd.