vrijdag 29 februari 2008

En de HERE zal u voortdurend leiden

Jesaja 58:11
“En de HERE zal u voortdurend leiden.”

De HERE is onze leidsman, Hij leidt als de goede herder zijn schapen naar veilige groene weiden, waar de schapen kunnen eten, drinken en rusten. Weldadige rust na een rusteloze reis. De HERE weet overal de weg. Hij leidt ons voortdurend. Wie Hem volgt verdwaalt nooit. Dit moet toch ook vandaag een troost zijn, dat de HERE ons voortdurend leidt.

Gebed: “Heer, ik dank u dat u mij altijd leidt, zonder u zou ik steeds verdwalen, amen.”

donderdag 28 februari 2008

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis

1Johannes 1:5
“God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.”

Zonden en dood zijn kenmerken van de duisternis, die vind je niet bij God. Ons leven is verborgen in God. Dat maakt heel duidelijk dat al onze zonden zijn weggedaan en dat we zuiver zijn geworden als God zelf door het offer van Jezus Christus. “Gij zijt nu rein”, heeft Hij gezegd. Ons leven is nu in God zelf verborgen, we zijn een met Hem gemaakt. We zijn kinderen van het licht geworden.

Gebed: “Dank u, God die licht is, dat door uw licht de duisternis in ons is overwonnen, amen.”

woensdag 27 februari 2008

De Heilige Geest zal u herinneren aan wat Jezus sprak

Johannes 14:26
“Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.”

Deze tekst uit Johannes 14 zullen we in drie gedeeltes bekijken. Vandaag het laatste deel. De Heilige Geest verandert ons van binnen uit. Hij openbaart Gods hart aan ons, een liefdevol hart. Alles wat de Here Jezus daarover heeft verteld brengt Hij in herinnering, zodat we op het juiste moment weten wat we moeten doen. De Heilige Geest brengt het ons te binnen, Hij dringt niets aan ons op maar houdt het ons voor.

Gebed: “Vader, help mij steeds te kiezen voor wat de Heilige Geest mij te binnen brengt, amen.”

dinsdag 26 februari 2008

De Heilige Geest zal u alles leren

Johannes 14:26
“Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.”

Deze tekst uit Johannes 14 zullen we in drie gedeeltes bekijken. Vandaag deel twee. Als kind van God moeten we alles leren. Veel moeten we afleren en veel moeten we anders doen. De sporen van een leven zonder God veranderen in vruchten van Gods liefde. De Heilige Geest werkt in ons hart, daar is God dit vernieuwingswerk begonnen en Hij zal het ook helemaal afmaken. Het enige dat wij doen is luisteren naar de lessen van de Heilige Geest.

Gebed: “Vader, ik dank u dat u in mij uw werk doet door de Heilige Geest die mij onderwijst, amen.”

maandag 25 februari 2008

De Trooster die de Vader zenden zal

Johannes 14:26
“Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.”

Deze tekst uit Johannes 14 zullen we in drie gedeeltes bekijken. Vandaag deel een. De Heilige Geest wordt de Trooster genoemd, iemand die het voor ons opneemt en Hij komt van de Vader, die het ook voor ons opneemt evenals de Here Jezus, die het als Zoon van God ook voor ons opneemt. God is voor ons en niet tegen ons. Hij is trouwens nooit tegen ons geweest, maar altijd voor ons. Daarom mogen we er ook zeker van zijn dat Hij voor ons blijft. De Heilige Geest herstelt wat stuk gegaan is, Hij maakt levend wat gestorven is en Hij schenkt als Trooster inzicht in het hart van God.

Gebed: “Dank u, Vader, voor de Trooster, die u namens Jezus hebt gezonden, amen.”

zondag 24 februari 2008

God blijft in hem en hij in God

1Johannes 4:15
“Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.”

Het draait allemaal om Jezus. “Wie zeggen de mensen dat ik ben?”, vroeg Jezus aan zijn discipelen. En wie zeg jij dat Hij is? Je belijdt met je mond en je gelooft met je hart. Waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Zo blijft God in ons en blijven wij in Hem.

Gebed: “Jezus, Zoon van God, ik belijdt u als Heer van mijn leven, u bent mijn leven, amen.”

zaterdag 23 februari 2008

God werkt in u zowel het willen als het werken

Filippenzen 2:13
“Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.”

God heeft ons gered uit genade en nu helpt Hij ons te veranderen in onze handel en wandel, zodat we Hem welbehaaglijk zijn. Door de Heilige Geest veranderen we van mensen die God niet ernstig zoeken naar mensen die God zoeken en Hem willen gehoorzamen. God doet in ons een groot werk tot eer van Zijn naam.

Gebed: “Vader ik dank U, dat U na mijn redding nu mijn vorming ter hand neemt, amen.”

vrijdag 22 februari 2008

God zal het goede belonen

Efeziërs 6:8
“Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal terugontvangen.”

Het is een rare gedachte dat we bij God een tegoed hebben en toch is het zo. Al het goede wordt beloond. Het goede is een vrucht van de Heilige Geest. Als we Hem volgen zullen we daarvoor beloond worden. God geniet ervan als Hij in ons het goede ziet, dan herkent Hij zichzelf daarin.

Gebed: “Vader, help mij om steeds op u gericht te blijven en het goede te doen, amen.”

donderdag 21 februari 2008

De eeuwige God is u een woning

Deuteronomium 33:27
“De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen.”

Wat een verschil of je bij je buren het huis binnengaat of bij jezelf. Bij anderen voel je je niet thuis en dat klopt ook, dat ben je alleen bij jezelf. Als God onze woning is, betekent het dat we bij Hem niet te gast zijn, of op bezoek komen, maar dat we daar wonen en thuis zijn. De eeuwige God is ons huis en Zijn liefdevolle armen vormen het fundament. Er is geen betere woonplaats denkbaar, veiligheid rondom.

Gebed: “Eeuwige God, dank U dat ik voor altijd in U een woning heb gevonden, amen.”

woensdag 20 februari 2008

Onze God is een ontfermer

Psalm 116:5
“Genadig is de HERE en rechtvaardig, onze God is een ontfermer.”

Genadig en rechtvaardig lijken moeilijk samen te gaan, maar toch kan het omdat God een ontfermer is. Hij heeft zich uit genade over de zondige mens ontfermd en hem rechtvaardig verklaard. Alleen door het offer van Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus, kunnen genade en recht hand in hand gaan.

Gebed: “Vader, leer mij uw genade en ontferming op zijn juiste waarde te schatten, amen.”

dinsdag 19 februari 2008

God is geweldig maar acht niets gering

Job 36:5
“Zie, God is geweldig, maar acht niets gering, geweldig is Hij in kracht van verstand.”

Dat God geweldig is kunnen we niet bevatten. Iets van zijn kracht is te zien in de natuur. Het draaien van de planeten, het zonnestelsel, maar ook de oceanen, de wind, de bossen, alles spreekt van Gods kracht. Maar de tegenstelling is dat Hij niets gering acht. Wij kleine mensen met nog kleinere problemen, God acht ons niet gering, integendeel, Zijn aandacht en zorg gaan liefdevol naar ons uit. Hem ontgaat niets.

Gebed: “Heer, soms denk ik dat u mij over het hoofd ziet, vergeef mij deze gedachte, amen.”

maandag 18 februari 2008

God zal heerlijk voorzien in al uw behoeften

Filippenzen 4:19
"Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus."

God is onvoorstelbaar rijk aan liefde, barmhartigheid, troost, trouw, genade, verlossing, kracht, en nog veel meer. Dat alles geeft Hij ons in Christus. Daarnaast gebruikt God mensen in wie Hij woont door de Heilige Geest om ons te helpen en te voorzien van hulp, vriendschap, liefde. En als dat alles nog niet genoeg is doet God wonderen en tekenen op een bovennatuurlijke manier. God zal voorzien in al onze behoeften op een manier die Hem verheerlijkt. Houdt je oog op Hem gericht, niet op je noden.

Gebed: “Jehova Jireh, U voorziet in al mijn behoeften en u zult voorzien, dank u, amen.”

zondag 17 februari 2008

Uitzien en wachten, mijn God zal mij horen

Micha 7:7
“Maar ik zal uitzien naar de HERE, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

Uitzien en wachten is meestal niet leuk. We hebben het liever meteen. Hulp, gezondheid, verlossing van angst en bezorgdheid of pijn. Maar uitzien kan ook leuk zijn bijvoorbeeld naar de geboorte van een kind of kleinkind. In alle gevallen geldt: mijn God zal mij horen. Sterker nog, mijn God zal mij verhoren, want dat is zijn belofte aan mij. Alles wat God gesproken heeft, zal Hij doen. Dat is de enige reden dat we kunnen uitzien naar de HERE en wachten op het heil van God.

Gebed: “HERE, ik zie met vertrouwen uit naar het heil dat u hebt beloofd, amen.”

zaterdag 16 februari 2008

Want de HERE geeft wijsheid

Spreuken 2:6
“Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.”

Om wijs te zijn moet je inzicht hebben. God heeft meer inzicht dan wie ook en Hij wil dat met ons delen. God geeft zijn wijsheid en inzicht aan ieder, zonder verwijt. Je eigen inzichten vallen in het niet bij de wijsheid van God. Maar het wijze van God wordt door de mensen vaak dwaas gevonden en de wijsheid van de wereld is weer dwaasheid voor God. We moeten echt kiezen. Wie is je bron van wijsheid, bij wie ga je om raad vragen, bij God of de wereld?

Gebed: “Wijze Meester, schenk me de wijsheid om altijd voor uw wijsheid te kiezen, amen.”

vrijdag 15 februari 2008

Barmhartigheid en vergeving

Daniël 9:9
“Bij de Here, onze God, is barmhartigheid en vergeving, hoewel wij tegen Hem weerspannig zijn geweest.”

Barmhartigheid, warmhartigheid, vergeving, zij tonen het hart van God. Hoewel we tegen Hem hebben gezondigd en ongehoorzaam zijn geweest, is Hij de liefdevolle ontfermer. Hij houdt zoveel van ons, dat Hij niet toelaat dat onze tegenstander om ons kan lachen. Diezelfde tegenstander probeert ons wijs te maken dat het niet waar is, maar hij liegt altijd. Negeer hem en ga genieten van Gods vergeving en barmhartigheid.

Gebed: “Grote Ontfermer, ik verheug me in uw eindeloze liefde en genade voor mij, amen.”

donderdag 14 februari 2008

Mij zal niets ontbreken

Psalm 23:1
“De HERE is mijn herder, mij zal niets ontbreken.”

Misschien wel de beroemdste zin uit de bijbel, deze zin van David. “Mij zal niets ontbreken”, is een uitspraak van geloof. David wist het zeker, zelfs in het donkerste dal, zelfs als de dood erbij betrokken is, zal het mijn ziel aan niets ontbreken. Als je ervan overtuigd bent dat het je aan niets ontbreekt, dan heb je vrede onder alle omstandigheden. De HERE is mijn herder, dat is de reden. Hij zal zorgen, Hij zal voorzien, Hij zal behoeden, Hij zal helpen, Hij zal er zijn. Nee, het ontbreekt mij aan niets, zolang Hij bij mij is, altijd dus.

Gebed: “Goede Herder, ik wil u zeggen, dat ik zo blij met u ben, amen.”

woensdag 13 februari 2008

Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen

1Corinthiërs 10:13
“want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.”

Verzoekingen zullen er altijd zijn, want de verzoeker houdt niet op ons lastig te vallen. Zijn ruimte is echter beperkt tot wat we verdragen kunnen. God belooft dat er altijd een uitkomst is uit een verzoeking. Hij zal ervoor zorgen dat we eruit kunnen. Wij moeten er zelf voor zorgen dat we eruit gaan. Als God de weg laat zien, moeten wij die weg kiezen. God zorgt voor de uitkomst, zodat we ertegen bestand zijn, zodat de beproeving geen enkele vat meer op ons leven heeft. Biedt weerstand aan de boze en hij zal van u vlieden.

Gebed: “Vader leer mij om niet lijdzaam te zijn, maar actief de uitkomst te benutten die u biedt, amen.”

dinsdag 12 februari 2008

Ik word niet boven vermogen verzocht

1Corinthiërs 10:13
“En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt.”

Gisteren hebben we gelezen dat de beproeving niet bovenmenselijk zal zijn, vandaag zegt God dat hij ook niet ons vermogen te boven zal gaan. Dat betekent dat God per mens bekijkt hoeveel hij verdragen kan. De duivel mag daar niet bovenuit gaan, meer ruimte krijgt hij niet. God weet wat we aan kunnen en Hij helpt ons er doorheen. Daar worden we sterker van. Het dal is het eindpunt niet. Houd je oog gericht op God.

Gebed: “Lieve Heer, ik vertrouw erop dat U precies weet wat ik verdragen kan, mijn hoop is op U, amen.”

maandag 11 februari 2008

Geen bovenmenselijke verzoeking

1Corinthiërs 10:13
"Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan."

“Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.” Deze regel uit het Onze Vader kennen we allemaal. De Here Jezus leert dat verzoekingen niet van God komen, maar van de duivel. Hijzelf werd ook verzocht in de woestijn om te zondigen tegen Gods woord. Datzelfde woord zorgt ervoor dat de boze ons met rust zal laten. God belooft dat Hij ervoor zorgt dat de verzoeker binnen de menselijke grenzen blijft. De verzoeker is er, maar hij mag niet over de grens van de menselijkheid gaan.

Gebed: “Vader, ik dank u dat u mijn menselijke grenzen bewaakt, amen.”

zondag 10 februari 2008

Een rechtvaardige, verlossende God

Jesaja 45:21
“En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet.”

Wat is het toch geweldig dat we niet hoeven te kiezen tussen een veelheid van goden. Ze bestaan niet zegt God. Tenminste, geen God die rechtvaardig is en tegelijk een verlosser. Het is haast onmogelijk dat dit mogelijk is. Een rechtvaardige God zou ons veroordelen (zoals in veel godsdiensten het geval is), maar er is geen enkele God die tegelijk ook Verlosser is. Door het ene offer van de Here Jezus kan God rechtvaardig en verlossend zijn.

Gebed: “Rechtvaardige God, ik ben U zo dankbaar dat U tegelijk mijn Verlosser bent, amen.”

zaterdag 9 februari 2008

De HERE is het die mij schraagt

Psalm 54:4
"Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt."

Alweer een belofte dat God je helpt en ondersteunt. Een schraag is een plankendrager die op de grond staat. Als kind zag ik vaak hoe mijn moeder een aantal schragen neerzette en er een aantal kaasplanken op legde. Normaal lagen daar kazen op, maar zo werd het een tafel voor een verjaardagsfeest. Een schraag moet stevig op de grond staan anders valt de plank op de grond en zijn de spijzen bedorven. God zelf is onze schraag, Hij ondersteunt ons ons hele leven, wat een helper is Hij.

Gebed: “Sterke God, ik rust met mijn hele gewicht op U, dank U voor uw draagkracht, amen.”

vrijdag 8 februari 2008

Hij zal over u juichen met gejubel

Sefanja 3:17
“Hij zal over u juichen met gejubel.”

We zagen al dat God zich met vreugde verblijdt over ons, maar dat Hij ook gaat dansen en huppelen van vreugde over ons dat is toch wel mooi. God juicht over u, Hij jubelt het uit. Hij ziet u zoals u bent geworden door het reinigende en verlossende werk van Christus. Dat is het geheim. Konden wij onszelf maar zien zoals God ons ziet, dan zouden we mee juichen en jubelen. Geen vlek of rimpel te bekennen. Mooi, mooi, mooi, bent u.

Gebed: “Heer, leer mij te zien wat u ziet en mee te juichen over het werk van Jezus uw Zoon, amen.”

donderdag 7 februari 2008

Hij zal zwijgen in zijn liefde

Sefanja 3:17
“Hij zal zwijgen in zijn liefde.”

Zwijgen uit liefde is heel erg moeilijk, maar God doet het. In hoeveel situaties werpen mensen elkaar niet van alles voor de voeten, God doet dat niet. Hij zwijgt uit liefde. Terwijl de Here Jezus gefolterd en geslagen werd, zweeg Hij uit liefde. Hij deed zijn mond niet open. Liever leed Hij zelf dan dat Hij met zijn woorden een ander zou veroordelen. Het is een grote daad van liefde om te zwijgen, terwijl je in je recht staat om te spreken. De bijbel leert ons dat spreken zilver is, maar zwijgen goud. Niet zwijgen omdat je niets weet te zeggen, maar zwijgen omdat je de ander geen pijn wil doen.

Gebed: “Lieve Heer, leer mij uit liefde te zwijgen en zo meer op U te lijken, amen.”

woensdag 6 februari 2008

Hij zal zich over u met vreugde verblijden

Sefanja 3:17
“Hij zal Zich over u met vreugde verblijden.“

Veel mensen kunnen haast niet geloven dat God blij met hen is. God zal zich met vreugde over u verblijden omdat u zijn zoon of dochter bent. Ouders genieten van hun kinderen ook al doen ze niet alles perfect. God is bij u en Hij geniet ervan. Hij verheugt zich over uw gezelschap. We hebben vaak zo’n ander beeld van God gemaakt dat we ons een blijde Vader nauwelijks kunnen indenken. God blij? Over mij? Het antwoord is ‘ja’. U maakt God blij.

Gebed: “Vader, leer mij u te zien als een vader die zich over mij verblijdt, amen.”

dinsdag 5 februari 2008

De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost

Sefanja 3:17
“De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost.”

Dit is een rijke tekst met veel beloftes waar we dan ook vier dagen lang een stukje van zullen overdenken. Allereerst de bevestiging dat God in ons midden is. Waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn daar ontbreekt Hij niet. Maar ook bij elke individuele gelovige geldt: Ik ben met u, alle dagen. Jehova Shammah, de Heer is hier. En Hij is niet slechts aanwezig, maar is onze grote Held die verlossing brengt. Je hoeft Hem maar aan te roepen en Hij zal er voor je zijn.

Gebed: “Sterke Held, hoe mijn dag ook zal zijn, mijn rots en mijn vertrouwen bent u, amen.”

maandag 4 februari 2008

Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid

Johannes 16:13
“doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;”

De Geest der waarheid ontbreekt als je negatief en somber bent. Vaak geven we de geest van angst en lafhartigheid meer ruimte dan de Geest der waarheid. Daarom zijn we als het erop aankomt vaak negatief en uiten we ongeloof. Daar wordt niemand blij van. De Here Jezus belooft, dat als we de Geest der waarheid toelaten Hij ons de weg wijst naar de volle waarheid. Die goddelijke waarheid die vrij maakt van angst en somberheid en leugen. De volle waarheid laat je zien wie God is en maakt je blij.

Gebed: “Heer, help mij om de Geest der waarheid niet te bedroeven, amen.”

zondag 3 februari 2008

Al wie volleerd is zal zijn als zijn meester

Lukas 6:40
"Al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester."

We zijn in de leer bij Jezus. Hij is onze leermeester, wij zijn Zijn leerlingen. Wanneer we goed opletten en doen wat Hij zegt, zullen we op Hem gaan lijken. En als we volleerd zijn, zullen we zijn als de Meester. We zullen Hem nooit voorbijgaan, want het geheim van ons succes is Zijn leven in ons. De Heilige Geest vormt ons naar Gods beeld en gelijkenis en dat is Jezus.

Gebed: “Meester, wat een genade, dat u ons vormt en traint zodat we zullen zijn als u, amen.”

zaterdag 2 februari 2008

Wacht op de HERE en bewaar zijn weg

Ps 37:34
"Wacht op de HERE en bewaar zijn weg, dan zal Hij u verhogen om het land te beërven."

God laat ons vaak wachten. Hij geeft ons zijn belofte en dan begint het wachten. We kunnen dan besluiten van zijn weg af te dwalen, maar God raadt ons met klem af dat te doen. Blijf wachten en verwachten, God is getrouw, Hij zal het doen. Hij zal u verhogen en het beloofde doen toekomen. De erfenis van Christus is door zijn dood ons deel geworden. Ook dat had God van tevoren beloofd.

Gebed: “Vader, ik vertrouw u en zal blijven wachten en verwachten, ook al is het moeilijk, amen.”

vrijdag 1 februari 2008

Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden

Romeinen 10:13
“Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.”

De naam des Heren, ken je die? Het is de naam van Jezus. In zijn naam stelt God de Vader alle schatten van de hemel beschikbaar. In die naam is redding, verlossing, bevrijding, genezing. Die naam is vol kracht. Demonen en duisternis wijken voor die naam. Gebruik die naam als je God aanroept. Er is in de hemel of op de aarde geen sterkere naam dan de naam van Jezus.

Gebed: “Lieve Heer, dank u dat ik gebruik mag maken van de naam van Jezus, amen.”