maandag 30 juni 2008

Vrees niet, Ik help u

Jes 41:13
"Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u."

Als God je helpt, hoef je niemand te vrezen. Voor wie of wat zou je bang zijn? Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, Hij helpt je. Vrees en angst zijn gevoelens die de kop opsteken als je naar je vijanden kijkt, of naar je omstandigheden. Vreugde en vrede zullen je deel zijn, wanneer je je oog op je Helper hebt gericht.

Gebed: “Lieve Vader, help mij om mijn blikveld te veranderen, zodat ik altijd U zie, amen.”


En dan dit nog…
Vanwege onze vakantie zal er in de maand juli geen dagelijkse belofte uitkomen. Het goede nieuws is dat ze allemaal gewoon in de Bijbel te vinden zijn en eventueel lees je nog eens de beloftes van vorige maanden. Ik hoop in augustus weer verder te gaan.

zondag 29 juni 2008

Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast

Jesaja 41:13
"Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u."

Heel dit hoofdstuk van Jesaja gaat over Gods hulp aan Israël. Als heel de wereld zich tegen Israël keert, biedt God uitkomst. Hij biedt zijn rechterhand aan en beschermt en bemoedigt hen, die Hem ontrouw waren. Israël heeft God verlaten, maar God heeft Israël niet verlaten. Er rusten beloftes op dat volk. God breekt zijn woord niet. Hij is geen mens dat Hij liegen zou. Zoals God trouw zal zijn aan Israël, zo is Hij het aan ons. In Christus zijn we zijn uitverkoren kinderen, volmaakt, gerechtvaardigd, de gezegenden des Heren.

Gebed: “Eeuwig trouwe God, U die zonder aanzien des persoons voor ieder dezelfde bent, dank U voor uw liefde en hulp, amen”

zaterdag 28 juni 2008

Vriend, ik doe u geen onrecht

Mattheüs 20:13
“Maar hij antwoordde een van hen en zeide: Vriend, ik doe u geen onrecht.”

Er zijn nogal wat mensen die denken dat alles wat op aarde gebeurt Gods wil is. Dat is absoluut niet waar. Alle onrecht komt niet van God. Door de zondeval is de aarde vergiftigd met zonde, ziekte en dood en alle narigheid die eruit voortkomt, dat kun je God niet in de schoenen schuiven. Hij is juist degene die ons ervan verlost heeft door zelf de vloek te dragen en ons de zegen te schenken. Denk er eens over na als onrecht je leven treft. Verzet je ertegen als tegen een vijand, je hebt God aan je zij om je te helpen. Hij doet u geen onrecht.

Gebed: “Liefdevolle Vader, U doet geen onrecht maar recht, leer ons dat te begrijpen, amen.”

vrijdag 27 juni 2008

De dagen van uw rouw zullen ten einde wezen

Jesaja 60:20
"Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen."

Dit vers is heel persoonlijk. Uw zon, uw maan, uw licht en uw rouw. En temidden van dit alles God, de HERE, die Zijn volle aandacht op ons houdt gericht. Hij zorgt ervoor dat het licht wordt. Hij zal de dagen van rouw ten einde brengen. Hij zal het doen en Hij zal de eer ontvangen. We hebben een goede God, die Zijn oog op ons houdt gericht, omdat Hij van ons houdt. Hij zal vreugdeolie geven in plaats van verdriet en een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.

Gebed: “Lieve Vader, ik hoef niet langer bang te zijn voor nacht of rouw, want U maakt mij volmaakt gelukkig, amen.”

donderdag 26 juni 2008

De HERE zal u tot een eeuwig licht zijn

Jesaja 60:20
"Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen."

Een eeuwig licht betekent dat het nooit meer donker wordt. Het licht is zo sterk dat zon en maan niet meer nodig zijn, ze vallen in het niet bij Gods licht. En dat licht is er voor ons, voor jou en mij. Dat is wat God belooft, Hij zal het licht zijn, voor eeuwig. Als er nog een stukje duisternis in ons is te vinden, komt dat vanzelf aan het licht en dat licht is zo sterk dat de duisternis meteen verdwijnt. Geen kans meer voor de duisternis, wanneer je in Gods licht bent gekomen.

Gebed: “God van het licht, dank U dat U mij bevrijd hebt uit de duisternis, amen.”

woensdag 25 juni 2008

Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen

Jesaja 60:20
"Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen."

Van de zon kunnen we genieten en veel mensen zoeken de zon om tot rust te komen. De maan geeft weer heel andere gevoelens en veel verliefden zoeken het licht van de maan. Maar als de Here je bron is, heb je de zon en de maan niet meer nodig. Je hoeft je heil en je rust niet meer te zoeken in de schepping, want de Schepper is je bondgenoot. Zijn nabijheid is als de zon en de maan samen, je voelt je dag en nacht gelukkig.

Gebed: “Dank U, Heer voor uw nabijheid, waardoor ik altijd in Uw licht wandel, amen.”

dinsdag 24 juni 2008

De HERE kan evengoed verlossen door weinigen als door velen

1Samuël 14:6
"… want de HERE kan evengoed verlossen door weinigen als door velen."

We kennen de geschiedenis van Gideon, die met 300 man een leger versloeg dat niet te tellen was. Hier is Jonathan de zoon van Saul met een wapendrager het vijandelijke kamp genaderd. Twee tegen een heel leger, een oneerlijke strijd zou je zeggen, maar Jonathan vertrouwt op God. Misschien kende hij de geschiedenis van Gideon, hij kende in elk geval de geschiedenis van David, die namens een heel leger de reus Goliath versloeg. Met je blik op God gericht heeft angst weinig in te brengen. Jonathan en zijn wapendrager behaalden de overwinning uit geloof.

Gebed: “Sterke God, met U kan ik de sterkste vijand aan, amen.”

maandag 23 juni 2008

Die in de dalen en op de bergen ontspringen

Deuteronomium 8:7
"Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen;"

God belooft een goed land, met overal allerlei soorten water. Ze ontspringen op de bergen en in de dalen. Dat is opmerkelijk, want het betekent dat God je altijd en overal kan verfrissen. Of je nu een berg- of een dalervaring hebt. Een oud lied zegt: Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Zo is het. God kent ons, Hij weet dat we soms in een dal kunnen zijn. Maar zelfs al ga ik door een dal, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij, schreef David, maar het had ook ons lied kunnen zijn. Een goede God, brengt ons in een goed land en ondanks onze ervaringen en gevoelens worden we overal omringd door goedheid en genade.

Gebed: “Dank U, Vader, dat U overal bij me bent om me te verfrissen en te laven, amen.”

zondag 22 juni 2008

Een land van beken, bronnen en wateren

Deuteronomium 8:7
"Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen;"

God geeft een goed land. Hij gunt iedereen het beste, maar Hij is tegelijk niet saai en voorspelbaar. De goedheid en genade van God kent vele vormen. Water is een goed voorbeeld, zonder water is er geen leven mogelijk. Daarom is God zelf het water, de Bron van levend water. Maar Hij is ook de beek die uit de tempel stroomt en die overal alles gezond maakt. God is ook ‘de wateren’, waarnaar iedereen wordt uitgenodigd. Een goed land geeft God, met overal beken, bronnen en wateren. Overal is leven en overvloed mogelijk doordat God het water overvloedig en in vele vormen geeft.

Gebed: “Heer, soms bent u zo dichtbij maar heb ik toch dorst, open mijn ogen voor het water, amen.”

zaterdag 21 juni 2008

De HERE, uw God, brengt u in een goed land

Deuteronomium 8:7
"Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen;"

God is goed en Hij geeft alleen het beste. Israël werd naar een goed land geleid. Christenen hebben van God een goed leven te verwachten. In Kanaän vond Israël een land overvloeiend van melk en honing. Een christen ontvangt leven en overvloed. De zegen des Heren die maakt rijk. God is de God die meer geeft dan we kunnen bidden of beseffen, de God die rijk en overvloedig geeft. Hoe komt het toch dat mensen geloven dat gebrek en tekort van God komt?

Gebed: ‘Vader, U geeft naar uw aard, overvloedig, dank U dat we in Christus al uw hemelse zegen hebben ontvangen, amen.”

vrijdag 20 juni 2008

Zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden

Openbaring 22:5
"En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden."

Als er geen duisternis meer is en als je door God zelf wordt verlicht, dan kun je ook koning zijn. Meeregeren met God. Het gezag over hemel en aarde uitoefenen met en namens Hem die zegt: ‘Mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde.’ Hij stelt ons aan als koningen in Zijn koninkrijk. We zullen zijn, zoals Hij is. Geen slaven, maar zonen, geen gebondenen, maar vrije mensen, met de waardigheid en het gezag van een koning.

Gebed: “U bent de Koning der koningen en het is een grote eer met U te mogen regeren, amen.”

donderdag 19 juni 2008

De Here God zal hen verlichten

Openbaring 22:5
"En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden."

Wat een geweldig moment, als mensen overgaan uit de duisternis in het licht. Wat onze positie bij God betreft zijn we al in het licht. Maar onze wandel op aarde kan nog wel eens duistere trekjes vertonen. We hebben op aarde nog licht nodig om op het juiste pad te blijven. Gods woord geeft licht, God zelf is licht en de belofte is dat God zelf ons zal verlichten. Geen engel, of ander schepsel, nee, God zelf zal ons verlichten. Dat laat Hij aan geen ander over. Hij die sprak: Daar zij licht, heeft het doen schijnen in onze harten en dat blijft Hij doen voor eeuwig.

Gebed: “Here God, U bent mijn licht en U zal mij overal verlichten, dank U, amen.”

woensdag 18 juni 2008

Geen licht van lamp of zon meer nodig

Openbaring 22:5
"En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden."

Licht van een lamp is mensenwerk, licht van de zon is Gods werk, maar ze zullen op een dag allebei ophouden, omdat er een andere lichtbron zal zijn. Wie zijn die ‘ze’ in deze tekst? Dat zijn Gods kinderen. We nemen desnoods genoegen met een lamp of de zon, alles beter dan de nacht en de duisternis. Maar we zien uit naar het echte Licht, dat eeuwig ons leven zal beschijnen. Niet meer afhankelijk van mensen of schepping, maar van God zelf. Hij is ons licht.

Gebed: “Heer, ik dank U, dat U het duistere uit mijn leven verandert in licht, eeuwig licht, amen.”

dinsdag 17 juni 2008

En er zal geen nacht meer zijn

Openbaring 22:5
"En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden."

Bijna iedereen heeft een hekel aan de nacht. “De nacht is voor het ongedierte”, zei mijn moeder vroeger al. Nacht is in de bijbel het tegenovergestelde van dag, duisternis hoort bij de nacht, licht bij de dag. Wij zijn kinderen van het licht en de duisternis heeft geen macht meer over ons. De nacht bestaat nog wel om ons heen, maar we zijn er geen deel meer van. Maar de tijd zal komen dat er ook geen nacht meer zal zijn. Wat een heerlijk vooruitzicht.

Gebed: “Vader van het licht, dank U dat U de nacht laat verdwijnen, amen.”

maandag 16 juni 2008

En David was voorspoedig op al zijn wegen

1Samuël 18:14
"En David was voorspoedig op al zijn wegen, want de HERE was met hem."

Bij voorspoed denken we al gauw aan geld en winst en rijkdom. Dat kan wel en dat mag ook wel, maar voorspoedig zijn betekent veel meer dat je leven zijn doel bereikt. Soms zeg je dat een reis voorspoedig was, dan heb je zonder al teveel problemen je bestemming bereikt. Voor een christen is het normaal om voorspoedig te zijn, want God is bij Hem. Hij helpt je de juiste koers te vinden, Hij zorg ervoor dat je voorspoedig bent op al je wegen. Ondanks tegenslag, zul je toch voorspoedig zijn en ongehinderd je doel bereiken.

Gebed: “Heer, dank U dat u mijn weg voorspoedig maakt, amen.”

zondag 15 juni 2008

Hij zal u niet begeven en u niet verlaten

Deuteronomium 31:6
"Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten."

God is altijd bij ons, altijd in ons, altijd voor ons. Zijn liefde houdt nooit op, zijn trouw is eeuwig, zijn woord verandert niet. God houdt van mij, niet omdat ik geen fouten maak, want die maak ik wel, maar omdat Hij door het offer van Jezus, niet meer op die fouten hoeft te letten, ze zijn betaald, vergeven, weggedaan. God kan nu ongestoord van zijn kinderen genieten. Hij is altijd bij je en zal je nooit verlaten. Hij hoeft je nooit te veroordelen of te straffen, het is al gedaan. We kunnen sterk en moedig zijn, Zijn kracht is in ons. Hij zelf is bij ons en zal ons nooit begeven of verlaten.

Gebed: “Lieve Vader, open toch onze ogen om uw werkelijkheid ten opzichte van ons te zien, amen.”

zaterdag 14 juni 2008

Want de HERE, uw God, zelf gaat met u

Deuteronomium 31:6
"Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten."

Heerlijk toch om op die manier sterk en moedig te wezen. De sterkste en moedigste van het hele universum gaat met je mee. Dat is me nogal geen kleinigheid. Elke tegenstander is meteen kansloos. Er wordt gesproken over ‘uw’ God, daarmee lijkt het alsof God je eigendom is. Hij is van jou. De Here, uw God, zelf gaat met u. Geen ruimte voor vrees, geen ruimte voor siddering. Moedig en sterk kijken we tegen elke tegenstand aan. Ze sidderen voor ons. God en ik, wij zijn sterk en moedig.

Gebed: “Dank u, Heer, voor uw kracht en moed die mij gegeven zijn, voor altijd, amen.”

vrijdag 13 juni 2008

Vreest niet en siddert niet voor hen

Deuteronomium 31:6
“Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.”

Vrees en angst en sidderen bouwen je niet op, maar breken je af. God zegt: niet doen. Vrezen en bang zijn helpt niet. Je bent dan alleen gericht op datgene waar je angst voor hebt. Richt je oog liever op God. Als Hij zegt dat je niet hoeft te vrezen, dan is dat ook zo. Zelfs al zou de rest van de tekst niet uitleggen waarom je niet hoeft te vrezen, dan zou alleen het feit dat God het zegt je al gerust moeten stellen.

Gebed: “Sterke God, dank U dat ik nergens voor hoef te vrezen, want U bent bij mij, amen.”

donderdag 12 juni 2008

Wees sterk en moedig

Deuteronomium 31:6
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.”

Het is altijd leuk dat anderen vertellen wat je moet doen. ‘Wees sterk en moedig’, dat zeg je tegen mensen die niet sterk en niet moedig zijn, wij dus. Om sterk en moedig te kunnen zijn, heb je geloof nodig. Geloof in de kracht en de moed van God. Die gaat Hij je geven. Hij zegt het je te zijn, sterk en moedig, en Hij werkt het in je uit. De zwakke zegt nu: Ik ben sterk en de bange: Ik ben moedig. Ja, er is zeker geloof voor nodig, maar als God het zegt, dan is het mogelijk.

Gebed: “Vader, ik dank U voor uw kracht en uw moed die U in mij vrijzet, amen.”

woensdag 11 juni 2008

Ik doe u treden op rechte paden

Spreuken 4:11 "Ik doe u treden op rechte paden."

Wat een prachtige belofte. Je gelooft het haast niet, maar het staat er echt. ‘Ik doe u treden op rechte paden.’ God houdt ons op het rechte pad. Als we dreigen af te dwalen, brengt Hij ons terug op het rechte pad. Gods woord is een licht op dat pad. De Heilige Geest wijst naar dat pad. De Here Jezus zegt: Ik ben het pad en God zegt: Ik doe u treden op dat pad. De weg van de rechtvaardigen, de rechte weg, God doet ons daarop treden.

Gebed: “Heer, leer me af, te zoeken naar de weg en te geloven dat ik al op de weg ben. U doet mij daarop treden, glorie voor U, amen.”

dinsdag 10 juni 2008

Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen

Hosea 11:9
"Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen."

Wat moet dat heerlijk klinken in de oren van wie schuldig is. Voor elke christen is deze uitspraak waar. ‘Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen.’ God heeft namelijk zijn brandende toorn al ten uitvoer gebracht. Het Lam van God heeft de schuld der wereld weggenomen. Jezus stierf in onze plaats, zodat wij de toorn van God nooit hoeven te vrezen. Het is volbracht. Wij zijn rechtvaardig verklaard.

Gebed: “Vader, ik dank U voor uw genade, die onberouwelijk is, amen.”

maandag 9 juni 2008

Ik onderricht u in de weg der wijsheid

Spreuken 4:11 Ik onderricht u in de weg der wijsheid.

God weet beter dan wie ook, hoe het leven in elkaar zit. Hij weet ook als geen ander waar het fout gaat. Daarom is het zo wijs om naar Zijn onderwijs te luisteren en het toe te passen in je leven. Wijsheid kijkt verder dan het moment van nu. Wijsheid houdt ook rekening met de gevolgen voor de toekomst. Wie zou ons met het oog op de toekomst beter kunnen onderrichten dan God? En behalve wijs is Hij ook liefdevol. Uit liefde geeft Hij ons inzicht in Zijn wijsheid.

Gebed: “Heer, maak ons wijs, zodat we uw inzichten niet verwerpen, amen.”

zondag 8 juni 2008

Want ik geef u goede leer

Spreuken 4:2 Want ik geef u goede leer; verlaat mijn onderwijzing niet.

De bijbel is betrouwbaar. Het is Gods eigen woord, geopenbaard door zijn profeten. Jezus greep terug naar het Woord en wij kunnen dat ook doen, moeten dat ook doen, want wie de onderwijzing van God verlaat, verlaat de gebaande wegen en begint te dwalen. God zegt dat Hij goede leer geeft en wie wijs is, slaat er acht op.

Gebed: “Heer, U kent ons hart en zeker dat van Nederlanders. Leer ons af om te denken dat we alles beter weten, amen.”

zaterdag 7 juni 2008

Zegt de Here, de Almachtige

2Corintiërs 6:18
"En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige."

Sommige beloftes, en ik denk eigenlijk alles beloftes, die God doet, zijn haast te mooi om waar te zijn. God spreekt over de volmaaktheid tegen onvolmaakte mensen. Dat gaat ons begrip vaak te boven. Er is echt geloof voor nodig, om aan te nemen en te wandelen in wat God ons zegt. Daarom staat er vaak in een tekst: ‘zegt de Here, de Almachtige’. Laat eens goed tot je doordringen wie er tot je spreekt en als je hart overtuigd is, toon dan je dankbaarheid door de belofte aan te nemen en te omarmen.

Gebed: “Here God, Almachtige, U bent mijn Vader en ik ben uw kind voor eeuwig, amen.”

vrijdag 6 juni 2008

En gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn

2Corintiërs 6:18
"En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige."

Sommige kinderen zijn niet trots op hun ouders. Sommige kinderen weten niet eens wie hun ouders zijn. Er is zoveel onrecht in deze wereld, dat het veel relaties heeft stukgemaakt. Er is in veel gezinnen strijd, ruzie, onveiligheid en geweld. Als de Heer zegt dat wij zijn zonen en dochters zullen zijn, is dat van een heel andere orde. Hij geeft ons wat onze aardse ouders nooit kunnen, hoe goed ze ook zijn. Volkomen liefde, veiligheid, vrede en blijdschap. Wie zou geen zoon of dochter van zo’n Vader willen zijn?

Gebed: “Vader, geef mij de nieuwe ervaring om zoon of dochter te zijn van een volmaakte Vader, amen.”

donderdag 5 juni 2008

En Ik zal u tot Vader zijn

2Corintiërs 6:18
"En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige."

Voor God is het helemaal niet moeilijk om Vader te zijn, dat is Hij altijd al geweest. Het is geen rol die Hij speelt, maar Hij is de eeuwige Vader. Daarom kun je je geen betere Vader wensen. Hij houdt van je. Hij geeft je wat je nodig hebt, maar daarnaast nog veel meer dan je kan bidden of beseffen. In woorden samengevat noemt Jezus dat ‘leven en overvloed’. God wil Vader zijn voor ieder mens, maar Hij laat jou kiezen, of je dat ook wilt.

Gebed: “Hemelse Vader, leer mij dat U het meest geniet als ik U mijn Vader noem, amen.”

woensdag 4 juni 2008

Klopt en u zal opengedaan worden

Mattheüs 7:7
"Klopt en u zal opengedaan worden."

Deze tekst gaat over God. Bidden, zoeken, kloppen, het blijft niet zonder gevolgen. God belooft dat de deur opengaat voor wie klopt. Het kloppen staat in de context van de genade van God. Je moet bij Hem niet aankloppen met je goede gedrag, maar met de naam van Jezus op je lippen. Hij heeft ervoor gezorgd dat wie klopt wordt opengedaan. Alles wat in de weg zou kunnen staan, heeft Hij weggedaan. Hij heeft ons toestemming gegeven om vrijmoedig te kloppen, te bidden en te zoeken. Als de deur opengaat, nadat je hebt geklopt, weet dan dat de Here Jezus geweldig geniet. Daar heeft Hij het allemaal voor gedaan, dat wij weer vrijmoedig met God zouden leven.

Gebed: “Vader, dank U wel, dat we maar hoeven te kloppen en de deuren zullen voor ons open gaan, amen.”

dinsdag 3 juni 2008

Zoekt en gij zult vinden

Mattheüs 7:7
"Zoekt en gij zult vinden;"

Soms ben je wat kwijt en kun je uren lopen zoeken. Je blijft je maar afvragen waar het gebleven is en de voldoening is groot als je het tenslotte vindt. Je kan ook zoeken naar iets wat je nog niet weet, je wilt weten hoe iets werkt, of waarom iets is zoals het is. Ook dat is een vorm van zoeken. Je bent dan niet iets kwijt, maar je komt iets tekort. Meestal komen we antwoorden tekort op al onze vragen. Maar God zegt dat we vinden als we zoeken. Hij geeft de antwoorden en de oplossingen. Dus geef niet op, zoek gewoon door, het antwoord of de oplossing komt eraan.

Gebed: “Vader, dank U dat u geeft wat we zoeken, amen.”

maandag 2 juni 2008

Bidt en u zal gegeven worden

Mattheüs 7:7
"Bidt en u zal gegeven worden;"

Kan het nog directer en duidelijker? God zegt: Bidt en u zal gegeven worden. Hij zegt niet bidt heel lang of heel vaak (integendeel), maar bidt en geloof dat je krijgt. Als aardse vaders al het goede weten te geven aan hun kinderen en geen onzin geven, zoals slangen en stenen in plaats van brood, hoeveel meer is God betrouwbaar in het geven van wat we vragen. God belooft te geven wat we bidden, maar Hij vraagt aan ons te geloven dat we zullen ontvangen. Alles wat God ons geven wil, krijgen we uit genade, maar God kan het alleen geven aan wie gelooft.

Gebed: “Vader, help mij om deze belofte niet te kleineren door ongeloof, amen.”

zondag 1 juni 2008

Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen

Romeinen 13:3
"Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen."

Wat is het leven toch simpel zo. Wie goed doet hoeft niet bang te zijn voor straf, maar kan zelfs een pluim krijgen, wegens goed gedrag. ‘Doe het goede’, zegt Paulus. ‘Zondig niet meer’, zegt Jezus. Dat zeggen ze niet zomaar, dat zeggen ze omdat dat mogelijk is. We zijn verlost uit de slavernij van de zonde en kunnen er nu voor kiezen het goede te doen en niet meer te zondigen. Dat komt omdat we vrij zijn. Wie als vrij mens leeft en het goede kiest, zal weinig last hebben van de overheid. Zij is door God gegeven om de kwaden te bestraffen. God is er om de goeden te zegenen.

Gebed: “Here Jezus, U hebt mij bevrijd uit de macht van het kwaad. U leert mij het goede en daar dank ik U voor, amen.”