vrijdag 31 oktober 2008

Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid

2TimotheĆ¼s 4:8
"Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid"

Wie durft dat te zeggen van zichzelf? De krans der rechtvaardigheid wordt alleen gegeven aan degenen die rechtvaardig zijn en dat is niemand volgens de Bijbel. Niemand is rechtvaardig, niemand die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken. Hoe kan Paulus dan zeggen dat hij deze krans zal krijgen? Is hij beter dan wij? Nee, niemand krijgt die krans voor de eigen verdiensten. We krijgen allemaal die krans door de verdienste van Jezus Christus, onze Heer. Hij alleen is de Rechtvaardige en het is Gods genade die ons Zijn gerechtigheid toerekent. Daarom kunnen we vrijmoedig zeggen dat de kroon der rechtvaardigheid voor ons gereed ligt. Hij ligt niet alleen gereed, we zullen hem ook krijgen.

Gebed: “Here Jezus, U bent mijn rechtvaardigheid bij God, dank U voor uw genade, amen.”

donderdag 30 oktober 2008

Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking

Jakobus 1:13
"Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking."

God brengt niemand in verzoeking. Verzoeking ontstaat wanneer je begeerte wordt geprikkeld. Je focus is dan niet op God maar op jezelf. De duivel maakt handig gebruik van het feit dat we daar gevoelig voor zijn. Adam en Eva werden op die manier verleid. Wie God voor ogen heeft, weet: ‘Mij ontbreekt niets.’ Wanneer je oog op God is gericht, wanneer je je gedachten op Hem richt en op zijn koninkrijk, ontvang je alle dingen en meer. Niet door je begeerte te voeden, maar door God te geloven, kun je verleidingen en verzoekingen doorstaan.

Gebed: “Vader, help mij de leugens van de verzoeking te doorzien, amen.”

woensdag 29 oktober 2008

God kan door het kwade niet verzocht worden

Jakobus 1:13
"Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking."

Veel mensen geloven dat God hen beproeft om hen daardoor op te voeden en te vormen tot een beter mens. Jakobus schrijft dat dat niet waar is. 'God kan niet verzocht worden door het kwade', betekent dus dat het kwade je probeert te verzoeken. Bij God lukt dat niet, omdat Hij ongevoelig is voor begeerte, Hij bezit immers alles. Het kwade doet een beroep op onze begeerte. Zo zijn Adam en Eva verleid. Door de begeerte aan te wakkeren, wordt de mens verzocht en verleid tot zonde. God doet dat dus niet. Hij is niet de bron van verzoekingen. Hij waarschuwt en helpt ons om niet in verzoeking te bezwijken.

Gebed: “Dank u Vader, dat U mij helpt om niet toe te geven aan de verleiding van het kwade, amen.”

dinsdag 28 oktober 2008

De rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar

Spreuken 18:10
"De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar."

In het verkeer heb je vluchtheuvels, daar kun je naar toe vluchten als je niet in een keer de straat over kan. Temidden van het drukke verkeer sta je dan toch veilig. Terwijl de auto’s voor en achter je langs razen, kan niemand je kwaad doen. Zo stel ik me de Here Jezus voor, een sterke toren, een schuilplaats. Je ijlt naar Hem en bent veilig, onaantastbaar voor het kwaad. De naam van Jezus brengt ons bij Hem. Roep die naam aan, roep die naam uit en je zult merken dat je vijanden vluchten.

Gebed: “Vader, ik dank U dat we een veilige schuilplaats hebben bij U, amen.”

maandag 27 oktober 2008

De naam des HEREN is een sterke toren

Spreuken 18:10
"De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar."

Vroeger was een sterke toren een schuilplaats. Wanneer de vijand op je afkwam kon je naar de toren vluchten en hem van boven bestrijden. De toren verheft je boven je vijanden. De naam des HEREN is een sterke toren. De naam Jezus heeft onvoorstelbaar veel kracht, want hij is verbonden met Degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Het is goed om te weten dat die sterke toren er is, maar het is nog veel beter die naam te gebruiken. Spreek hem uit en je vijanden vluchten, spreek hem uit en de Heer zal je uitredden.

Gebed: “Here Jezus, dank U dat we uw naam mogen gebruiken als een sterke toren, amen.”

zondag 26 oktober 2008

De HERE laat de rechtvaardige geen honger lijden

Spreuken 10:3
"De HERE laat de rechtvaardige geen honger lijden, maar de begerigheid der goddelozen wijst Hij af."

Eten, drinken en kleding, het zijn dingen waar de wereld zich druk om maakt. Maar God belooft ons dat we die dingen van Hem krijgen wanneer we Hem op de eerste plaats stellen. Zoekt eerst Zijn koninkrijk. We hebben een God die ons zeer ruimhartig, ja overvloedig geeft, veel meer dan we nodig hebben. Daar houdt onze Vader van, want Hij is zeer rijk en ook zeer genadig. De Here laat Zijn kinderen geen honger lijden, niet geestelijk en niet lichamelijk. Maar wie leeft uit hebzucht wordt afgewezen.

Gebed: “Hemelse Vader, dank U voor alle overvloedige gaven, amen.”

zaterdag 25 oktober 2008

Jezus Christus, de rechtvaardige

1Johannes 2:1
"En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;"

De rechtvaardige, daarvan is er maar een, de Here Jezus Christus. En Hij is bij God onze rechtvaardigheid. In Hem hebben we toegang tot de Vader en vrijmoedigheid om de genadetroon te naderen. Daar krijgen we hulp en bijstand van Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij heeft de zonde en de dood vernietigd voor degenen die geloven in Hem. En als we toch nog zondigen, is Hij onze voorspraak en verklaart Hij ons rein en rechtvaardig.
Gebed: “Vader, dank U voor het volmaakte offer en de priesterdienst van Jezus, amen.”

vrijdag 24 oktober 2008

Wij hebben een voorspraak bij de Vader

1Johannes 2:1
"En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;"

Wat een genade, dat we een voorspraak hebben bij de Vader. Onze voorspraak is de Here Jezus zelf. Hij is daar met zijn eigen offer bij de Vader. Eens voor altijd gebracht. Hoe vaak we ook nog zondigen, we hebben een voorspraak bij de Vader. Het zondeprobleem is wat God betreft eens voor altijd opgelost. Onze voorspraak bij de Vader berust niet op onze inspanningen, niet op onze rechtvaardige daden, maar op Zijn liefde voor ons. Onze onvolmaaktheid is weggenomen voorgoed. We zijn volmaakt volmaakt geworden door Degene die onze voorspraak is.

Gebed: “Vader, ik kan U alleen maar danken voor Uw volmaakte offer, amen.”

donderdag 23 oktober 2008

En als iemand gezondigd heeft

1Johannes 2:1
"En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;"

Veel mensen hebben het druk met niet te zondigen. Hoe meer ze proberen het niet te doen, hoe slechter het lukt. De reden is dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Zolang je oog nog op jezelf rust, zie je God niet, zie je Zijn genade niet en leef je niet als zoon van God. Veel christenen leven als arme zondaars in plaats van rijke zonen. En als iemand gezondigd heeft, dan is er een oplossing bij de Vader, niet bij de Rechter, maar bij de Vader. Zie je het verschil?

Gebed: “Vader, help ons meer op U dan op onszelf gericht te zijn, amen.”

woensdag 22 oktober 2008

Dan zal Hij uw paden recht maken

Spreuken 3:6
"Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken."

Het is moeilijk voor een mens om een ander raad te vragen, dat maakt een onzekere indruk. Wij mensen willen alles zelf kunnen. We hebben niemand nodig. God kent ons door en door en daarom raadt Hij ons aan niet te vertouwen op eigen inzichten. Een van Gods namen is Wonderbare Raadsman. Hij kent wegen die wij niet eens weten. Door naar Hem te luisteren worden onze paden recht. Dat betekent dat ons spoor rechtuit gaat, niet langer zwalkend van links naar rechts. God stuurt ons rechtuit, vertrouw Hem.

Gebed: “Wonderbare Raadsman, het is goed naar U te luisteren, dat maakt ons spoor recht, amen.”

dinsdag 21 oktober 2008

Voortaan zullen ... niet ophouden

Genesis 8:22
"Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden."

Het is allemaal zo gewoon, dat we het amper meer opmerken. Maar God zorgt voor deze aarde. Na de zaaiing komt de oogst, na de winter komen lente en zomer, koude en hitte wisselen elkaar af. Al deze dingen doet God voor ons. Hij geeft ons tijd om te werken en tijd om te rusten. Hij geeft ons afwisseling in de dagen van de week, in de seizoenen, in dag en nacht. Zo lang de aarde bestaat, zal dit nooit ophouden. Na regen komt zonneschijn, na het duistere dal de grazige weiden. Het einde zal het mooiste zijn.

Gebed: “Vader, U alleen komt alle lof en aanbidding toe, op aarde zoals in de hemel, amen.”

maandag 20 oktober 2008

Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt

Psalm 55:22
"Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt."

Wat een prachtige belofte, die ook is uitgekomen voor De Rechtvaardige. Als Jezus zou hebben gefaald, was de mensheid verloren geweest. Dat liet God niet toe, zelfs niet op Golgotha. Nu is de Rechtvaardige gestorven voor onrechtvaardigen om hen bij God te brengen. En God verklaart ons nu rechtvaardig op grond van dat ene offer. En nog steeds geldt dezelfde belofte: Hij zal nooit toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Hoeveel rampen ons ook treffen, uit die alle redt ons de Here, wij zullen niet wankelen, laat staan vallen.

Gebed: “Vader, het is Uw trouw die ons vast doet staan, dank U, amen.”

zondag 19 oktober 2008

Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor

Jesaja 26:7
"Het pad des rechtvaardigen is effen; Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor."

Soms beweren mensen dat het leven bestaat uit pieken en dalen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Maar is dat allemaal waar? Volgens deze tekst niet. We lopen op een effen weg. Er zijn geen obstakels, want die zijn allemaal door de Heer weggenomen. Hij baant ons een weg. Hij geeft ons een effen spoor. Want wij zijn rechtvaardig verklaard voor eeuwig door het offer van Jezus te aanvaarden. Dus als je pad niet vlak lijkt, zeg dan niet wat je ziet, maar wat je gelooft: mijn last is licht, mijn juk is zacht en mijn spoor is effen, halleluja.

Gebed: “Dank U, Vader, dat U al mijn paden begaanbaar hebt gemaakt, amen.”

zaterdag 18 oktober 2008

Hij zal voor u zorgen

Psalm 55:22
"Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen."

Bekommernissen ontstaan altijd vanuit het zichtbare. We ontvangen signalen via onze zintuigen en onze gedachten gaan reageren. Wanneer we geen oplossing zien komen de zorgen en bekommernissen. Dit is de werking van ons lichaam in combinatie met onze ziel. Maar als we onze geest gebruiken, kunnen we God ontmoeten en Hem onze bekommernissen geven. Hij laat dan door de Geest zien wat Zijn antwoord is. Hij zal voor ons zorgen. Als ons vlees ons benauwd maakt, dan moeten we onze geest gebruiken om weer tot rust te komen. Als wij God onze zorgen geven, geeft Hij allereerst vrede en vervolgens de oplossing.

Gebed: “Vader, help mij om meer door de Geest te leven, amen.”

vrijdag 17 oktober 2008

Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid

Psalm 97:11
"Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart."

Gods woord verspreidt licht, het wordt ook genoemd een licht op je pad en het wordt vergeleken met zaad. Het licht van Gods woord wordt gezaaid in je hart. En als het goede aarde vindt en opgroeit, brengt het als vrucht vreugde voort. Het doen van Gods woord brengt vreugde in je leven, echte blijvende vreugde. Vrede en vreugde zijn de vruchten van geloof. Wanneer je leven somber is geworden, wordt het tijd voor dat licht. Het is er voor iedereen, ook voor jou.

Gebed: “Dank U, Vader, voor het licht en de vreugde van uw woord, amen.”

donderdag 16 oktober 2008

Maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn

Spreuken 29:6
"In de overtreding van de boze ligt een valstrik, maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn."

Voor wie is die valstrik van de boze, denk je? Inderdaad, voor de rechtvaardige. De boze probeert hem in de val te lokken. Wat de duivel deed met Jezus, doet Hij ook met ons. Hij probeert je in de val van zonde te lokken. Maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn, want hij is onaantastbaar. Zo wordt de valstrik van de boze een val voor hemzelf. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. En de rechtvaardige jubelt nog steeds en is vrolijk.

Gebed: “Vader, laat mij vandaag jubelen en vrolijk zijn, want ik ben in U onaantastbaar, amen.”

woensdag 15 oktober 2008

Maar uit die alle redt hem de HERE

Psalm 34:19
"Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE."

De grootste ramp heeft de Rechtvaardige getroffen, het kruis van Golgotha en daarna de dood. Maar ook daaruit kwam redding. Nu wij in Hem rechtvaardig zijn, kan er geen ramp komen die groter is dan het kruis. Daarom is de belofte des te meer: uit die alle redt hem de Here. God beschermt ons, Hij waakt over ons, Hij redt en bevrijdt ons uit elke situatie.

Gebed: “Vader, ik ben dankbaar voor uw uitreddingen, ja, bij U zijn uitkomsten tegen de dood, amen.”

dinsdag 14 oktober 2008

Want Gij zegent de rechtvaardige

Psalm 5:12
"Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild."

De Rechtvaardige, die stierf voor onrechtvaardigen is Christus. Alleen daardoor verklaart God ons ook rechtvaardig. Niet onze werken of inspanningen maken ons rechtvaardig, maar de genade van God, die ons het werk van Christus toerekent, alsof het van ons was. Daarom zegent God ons. Dat is de enige bron van zegen. We zijn rechtvaardig in Christus en daarom is er om ons heen een schild van Gods welbehagen.

Gebed: “Vader, U komt alle eer toe, door U zijn we rechtvaardig, amen.”

maandag 13 oktober 2008

Dan zal mijn binnenste jubelen

Spreuken 23:16
"Dan zal mijn binnenste jubelen, wanneer uw lippen rechte dingen spreken."

Het is zo makkelijk om te spreken over wat je ziet, maar het is veel moeilijker om ondanks wat je ziet, te spreken over wat je gelooft. Uit te spreken wat waar is, rechte dingen te spreken. Gods Geest zal jubelen in Zijn binnenste, omdat Hij daarop kan reageren. Het is zo belangrijk dat we rechte dingen spreken, zelfs in kromme situaties. Dat verheugt Gods hart, want dan kan Hij geven wat Hij beloofd heeft.

Gebed: “Vader, help me, om vandaag rechte dingen te spreken, amen.”

zondag 12 oktober 2008

Het heil der rechtvaardigen is van de HERE

Psalm 37:39
"Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE, hun schutse ten tijde der benauwdheid."

Mensen worden beschuldigd of voelen zich schuldig. Vaak vinden we dat ons gedrag niet goed was. We laten ons makkelijk aanklagen. Gods tegenstander helpt een handje en klaagt ons altijd aan. Maar soms klagen we onszelf aan en spreken we minderwaardig over onszelf. Op die momenten mogen we naar deze tekst grijpen. Het heil der rechtvaardigen (en dat zijn we in Christus) is van de Here. We leven uit genade. In de benauwdheid is dat onze bescherming. Niet onze inspanning, maar Zijn inspanning op Golgotha heeft ons het heil gebracht. Wees daarom niet benauwd over je onvolmaaktheid. God heeft je gerechtvaardigd, wie zal veroordelen? Schuil opnieuw bij God, Hij heeft je lief.

Gebed: “Dank U, Heer Jezus, dat u mij rechtvaardig hebt gemaakt, amen.”

zaterdag 11 oktober 2008

Dan zal ook mijn hart zich verheugen

Spreuken 23:15
"Mijn zoon, indien uw hart wijs is, dan zal ook mijn hart zich verheugen;"

Het hart van de mens is arglistig, zegt de Bijbel, maar diezelfde Bijbel leert ook dat we wijsheid kunnen vragen van God en dat Hij het geeft, zonder verwijt. Ergens anders staat dat Christus onze wijsheid is van Godswege. Alles bij elkaar komt het erop neer te beseffen dat we zonder Christus niet wijs zijn. Als Christus ons hart inneemt, dat wil zeggen, als we Hem meer aandacht geven dan onze zorgen en problemen, dan is dat zo wijs, dat ook Gods hart zich daarin verheugt. Het gaat altijd om Jezus, Hij is onze wijsheid en onze vreugde en niet alleen de onze, maar ook die van onze Vader.

Gebed: “Vader help mij om steeds mijn wijsheid bij Jezus te zoeken, amen.”

vrijdag 10 oktober 2008

Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien

Genesis 9:16
"Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees, dat op aarde is."

De regenboog is regelmatig in de lucht te zien. Vroeger werd ons verteld dat er een pot met goud zou staan waar de boog de aarde raakt. Maar volgens mij is het nog veel mooier. Een eeuwig verbond tussen hemel en aarde. Er zal niet opnieuw een oordeel over de hele aarde gaan, zoals in de dagen van Noach. De boog in de lucht is een teken van hoop. God is getrouw, Hij houdt zich aan Zijn woord.

Gebed: “Vader, ik bid, dat de hele schepping U zal kennen als de getrouwe behouder, amen.”

donderdag 9 oktober 2008

En niemand ontneemt u uw blijdschap

Johannes 16:22
“En niemand ontneemt u uw blijdschap.”

De blijdschap die we zullen hebben als we Jezus weerzien en we voor eeuwig bij Hem zijn, is nu nog niet voor te stellen. Af en toe krijgen we er een voorproefje van, wanneer we een glimp van Zijn schoonheid aanschouwen in ons leven. Dat zijn kostbare momenten. Maar onze blijdschap zal volkomen worden en de tekst van vandaag zegt dat niemand die blijdschap kan ontnemen. Dan geen tranen en rouw meer, geen dood en verdriet meer, alleen maar leven, blijdschap, geluk, vrede, vreugde in alle volheid. Wat een geweldige toekomst om onder alle omstandigheden naar uit te zien en om je nu al over te verheugen.

Gebed: “Vader, de blijdschap die U ons nu al voorhoudt is een geweldige troost, amen.”

woensdag 8 oktober 2008

Uw hart zal zich verblijden

Johannes 16:22
"Uw hart zal zich verblijden."

Geweldig als je hart zich verblijdt. Dat is een vreugde die je haast niet kan bevatten. De Heer koppelt die vreugde aan het weerzien met Hem. Ook al is er nu droefheid, er komt een geweldige blijdschap aan. ‘Zie, ik verkondig u grote blijdschap’, zei de engel bij Jezus geboorte. De grote blijdschap zal er zijn, wanneer we zien dat alles compleet is. Nu aanschouwen we in geloof, in gebrekkigheid, in een spiegel in raadselen, maar dan zullen we Hem zien, zoals Hij is. En er zal een onuitsprekelijke vreugde zijn. We mogen ons hier al verheugen, maar dan zal er volkomen blijdschap zijn.

Gebed: “Vader, dank u voor deze mooie belofte van blijdschap, amen.”

dinsdag 7 oktober 2008

Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien

Johannes 16:22

"Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien"


De Here Jezus nam afscheid van zijn discipelen en Hij zei dat ze niet bedroefd moesten zijn, want ze zouden Hem weerzien. Rondom het overlijden van mensen is altijd veel verdriet en dat is heel begrijpelijk. Ook al zul je elkaar weerzien, je moet toch afscheid nemen. De Heer weet dat als geen ander. Hij troost zijn vrienden en probeert ze over de dood te laten kijken. Dat is een van de zegeningen van een christen, dat we verder kunnen kijken dan de dood.


Gebed: “Dank U Vader, voor uw troostende woorden, amen.”

Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien

Johannes 16:22
"Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien"

De Here Jezus nam afscheid van zijn discipelen en Hij zei dat ze niet bedroefd moesten zijn, want ze zouden Hem weerzien. Rondom het overlijden van mensen is altijd veel verdriet en dat is heel begrijpelijk. Ook al zul je elkaar weerzien, je moet toch afscheid nemen. De Heer weet dat als geen ander. Hij troost zijn vrienden en probeert ze over de dood te laten kijken. Dat is een van de zegeningen van een christen, dat we verder kunnen kijken dan de dood.

Gebed: “Dank U Vader, voor uw troostende woorden, amen.”

maandag 6 oktober 2008

Ik zal u geven de kroon des levens

Openbaring 2:10
"Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens."

Trouw tot de dood was Christus voor ons en Hij heeft de naam boven alle naam gekregen, de kroon des levens zou je kunnen zeggen. Voor ons, zijn discipelen, geldt hetzelfde. Als we trouw zijn tot de dood, krijgen we de kroon des levens. Voor sommigen betekent het lijden vanwege het geloof in Christus, voor anderen afzien van genot, voor weer anderen het weerstaan van verleidingen. Wat het ook is, wees trouw tot de dood, de kroon des levens is voor eeuwig.

Gebed: “Here Jezus, help mij om trouw te blijven zoals U, amen.”

zondag 5 oktober 2008

En gij zult de HERE kennen

Hosea 2:20
"Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen."

Gods inspanningen om zich een bruid te werven vinden hierin hun hoogtepunt: gij zult de Here kennen. Dat kennen betekent intimiteit. De Here Jezus noemt dit het eeuwige leven. De Here kennen, daar gaat het om. Dat is verloren gegaan door de zonde, maar wordt nu hersteld voor eeuwig. We hebben een eeuwige liefdesband met de Heer en dat is Zijn verlangen.

Gebed: “Dank U, Vader, dat we U mogen leren kennen zoals U bent, amen.”

zaterdag 4 oktober 2008

Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw

Hosea 2:20
"Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen."

De trouw van God is onwankelbaar. Wat Hij belooft, doet Hij. Gods trouw is niet afhankelijk van ons gedrag, zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Gods trouw is de reden dat Hij zijn bruid heeft verworven. Hij is trouw gebleven aan Zijn belofte tot in de dood. En nu is Hij een trouwe hogepriester die voor ons pleit bij de Vader, wanneer we door de aanklager worden beschuldigd.

Gebed: “Trouwe God, dank U dat ik mag rusten in uw trouw, amen.”

vrijdag 3 oktober 2008

Door goedertierenheid en ontferming

Hosea 2:19
"Ik zal u Mij tot bruid werven door goedertierenheid en ontferming;"

God wist dat niemand van de mensen aan Zijn recht en gerechtigheid kon voldoen. Daarom heeft Hij zelf dat recht en die gerechtigheid vervuld. Maar het waren Zijn goedertierenheid en ontferming die Hem motiveerden dat te doen. Medelijden met de mens in nood, met ontferming bewogen, zo heeft Hij de straf voor de zonde voor ons gedragen. De mensenliefde van God maakte ons tot Zijn bruid, voor eeuwig.

Gebed: “Vader, ik dank U dat wij nooit hoeven te twijfelen aan uw oprechte liefde voor uw bruid, amen.”

donderdag 2 oktober 2008

Door gerechtigheid en recht

Hosea 2:19
"Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht."

Jezus heeft Zijn bruid gekocht en betaald. Dat is eigenlijk al een wonder. Gerechtigheid en recht betekenen het einde voor de mens. Als er gerechtigheid en recht moet gelden, dan zijn alle mensen verloren. En toch heeft God het zo gedaan. De gerechtigheid van Christus is als offer gebracht voor de onrechtvaardige mens, zo is er aan Gods recht voldaan. Christus is gestorven voor de wereld. Maar het grote wonder is, dat Hij de dood heeft overwonnen en is opgestaan. Zo heeft Hij zijn bruid verworven voor eeuwig. Door de dood heen, door gerechtigheid en recht. Het is eerlijk volbracht.

Gebed: “Vader help mij steeds te begrijpen dat Christus mijn recht bij U is, amen.”

woensdag 1 oktober 2008

Voor eeuwig

Hosea 2:19
"Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig"

De liefde van God voor de mens is eeuwig. De intimiteit die God zoekt met de mens, de vertrouwelijke omgang, is blijvend. God is liefde, Hij houdt van Zijn schepping. Het eeuwige plan van God om mensen te hebben naar Zijn beeld, die de aarde vervullen en die Hem uit liefde volgen, is ongewijzigd gebleven. Door het offer van Jezus aan het kruis, door Zijn dood en opstanding is het verlangen van God werkelijkheid geworden voor ieder die gelooft.

Gebed: “Vader, ik dank U voor uw eeuwige, onveranderlijke liefde, amen.”