zaterdag 31 juli 2010

De HEER heeft mij vóór al het andere verworven

Spreuken 8:22
“De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.”

God doet niet zomaar iets, Hij denkt na voor Hij begint. Wijsheid staat aan het begin van alles. In Zijn wijsheid heeft God de hemel en de aarde ontworpen, engelen en mensen, dieren en insecten, vissen en vogels, alles heeft Hij van tevoren overdacht. God voorzag in Zijn wijsheid dat er ook een redder nodig zou zijn, een lam dat de zonden van de wereld zou wegnemen. En toen alles bedacht en overdacht was, heeft Hij het met wijsheid gemaakt. Veel mensen vragen: ‘Waarom heeft God het niet anders gedaan? Had Hij er niet voor kunnen zorgen dat er geen kwaad zou zijn?’ Wij gaan daar niet over en we bezitten ook niet de wijsheid om daarover te gaan. Een ding weten we zeker, God wordt niet verrast door wat er gebeurt. Hij heeft alles voorzien en heeft ook de oplossing gegeven. Wat overblijft is verwondering om Gods eindeloze liefde en trouw. En laten we ook Zijn wijsheid niet vergeten.

vrijdag 30 juli 2010

… om rijk te maken wie mij liefheeft

Spreuken 8:21 
“… om rijk te maken wie mij liefheeft, om zijn schatkamers te vullen.”

Dit is Gods verlangen altijd geweest. Om mensen rijk te maken en zijn schatkamers te vullen. Alles waar de wereld naar zoekt en verlangt, is bij God beschikbaar. De enige voorwaarde die Hij stelt is dat we Hem liefhebben. En liefhebben betekent luisteren en doen wat Hij je voorhoudt. Als God zegt: ‘Niet van die boom eten’, dan moeten we niet van die boom eten. Het is zo eenvoudig om gezegend te worden. Tegen de vrouw van Lot zei God: ‘Niet omkijken.’ Had ze maar geluisterd. God wil je rijk maken en je schatkamers vullen, maar wat wil je eigenlijk zelf?

donderdag 29 juli 2010

Ik ga de weg van de rechtvaardigheid

Spreuken 8:20 
“Ik ga de weg van de rechtvaardigheid, ik volg de paden van het recht...”

De weg van rechtvaardigheid is de weg die Jezus ging op aarde. Hij volgde de paden van het recht en kwam uit bij het kruis. De rechtvaardige stierf voor onrechtvaardigen om hen rechtvaardig te maken. Het pad van het recht voerde naar het oordeel om ons daarvan te verlossen. Daarom kan God zeggen: ‘Ik ben rechtvaardig als ik jou rechtvaardig verklaar.’ Het recht heeft gezegevierd, letterlijk, toen Jezus opstond uit de dood. Door recht en gerechtigheid is de genade verschenen op aarde. Door recht en gerechtigheid heeft Jezus ons bij de schatkamers van Gods genade gebracht.

woensdag 28 juli 2010

Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud

Spreuken 8:19 
“Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver.”

Goud en zilver betekenen op aarde heel wat, maar ze vallen in het niet bij de kostbaarheden van God. Goud en zilver roesten niet weg, zijn niet onderhevig aan verval, maar je kunt ze wel smelten of vermalen. De kostbaarheden van God zijn absoluut onaantastbaar. Ze liggen binnen je bereik en de weg er naar toe heet Wijsheid en Inzicht. Jezus heeft die weg geopend voor ieder die gelooft. Om op die weg te wandelen, moet je doen wat Hij je leert. Dat maakt je wijzer dan de wereld en meer gezegend dan goud of zilver. Gods kostbaarheden zijn Vrede en Vreugde, Liefde en Trouw, Goedheid en Geduld, Zachtmoedigheid en Nederigheid. Het karakter van God gaat alle schatten te boven. Dat deelt Hij met je en de rest krijg je bovendien.

dinsdag 27 juli 2010

Rijkdom en eer zijn mijn bezit

Spreuken 8:18 
“Rijkdom en eer zijn mijn bezit, duurzame weelde en gerechtigheid.”

Wie God gevonden heeft, krijgt dit alles erbij. Wie een rijke vader heeft, is niet hebzuchtig, maar gezegend. God zegent ons met Zijn rijkdommen, daar geniet Hij van. De wijsheid van God leidt automatisch naar zijn rijkdom. Hij zegent vanuit overvloed. Hij wil zijn rijkdom en eer delen met zijn kinderen. En als wij dat normaal gaan vinden, gaan we zelf ook van die rijkdommen genieten en ze met anderen delen. De duivel heeft twee leugens bedacht om mensen van deze zegen af te houden. De eerste is dat er buiten God om ook rijkdom en eer bestaat die duurzaam is. De tweede dat het hebzuchtig en verkeerd is om rijkdom en eer te zoeken. Veel ongelovigen geloven de eerste leugen, veel christenen de tweede. Maar Gods wijsheid en liefde voeden ons op en veranderen ons denken. Omdat we een rijke Vader hebben, zijn we rijk gezegend.

maandag 26 juli 2010

Wie mij liefheeft, heb ik ook lief

Spreuken 8:17 
“Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden.”

Is Gods liefde afhankelijk van ons gedrag? Dat lijkt wel zo in dit vers, maar de Bijbel leert duidelijk dat God zijn Zoon voor ons uit liefde gegeven heeft, toen we nog vijanden en haters en zondaren waren. Maar let eens op: wie zoekt er hier? Als een mens God zoekt, vindt hij altijd liefde. Die liefde was er eerder dan het zoeken van de mens. Die liefde laat de mens niet zoeken maar vinden. God laat zich vinden in Jezus Christus. Hij heeft door Hem zijn liefde bewezen en geschonken. Nu kan het zoeken beginnen voor ieder die Hem nog moet vinden.

zondag 25 juli 2010

Vorsten heersen dankzij mij

Spreuken 8:16
“Vorsten heersen dankzij mij, ik laat leiders rechtvaardig regeren.”

De beste koning is hij die beseft te regeren bij de gratie Gods. ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’, zijn jarenlang woorden geweest die dat afhankelijk zijn van God uitdrukten. Zo hoort het ook te zijn. In de Bijbel staat het verhaal van Nebukadnezar: ‘Kijk eens naar het grote Babel, dat ik heb gebouwd’, bralde hij in zijn hoogmoed. God nam even zijn verstand weg en hij werd als een rund. Zijn koningschap werd hem afgenomen en hij vertoefde als een dwaas in het veld. Tot hij zich neerboog voor God en Hem erkende als het hoogste gezag. Hij werd hersteld in zijn luister, maar vanaf dat moment moest het hele land God vereren in plaats van de koning. Hoe goed een mens ook regeert, uiteindelijk zal hij moeten erkennen dat er een Koning is die boven hem staat.

zaterdag 24 juli 2010

Door mij regeren koningen

Spreuken 8:15
“Door mij regeren koningen, bepalen heersers wat rechtvaardig is.”

Wijze koningen en wijze regeringen hebben altijd een connectie met Gods waarheden. Bewust of onbewust komt die wijsheid uit de enige bron van wijsheid: God. Waar wijsheid ontbreekt, gaan mensenlevens verloren. De geschiedenis is vol voorbeelden van dwaze machthebbers die hun mensen de dood in stuurden of vanwege hun machtswellust alle tegenstanders lieten doden. Ook in onze tijd gebeurt dat nog. Maar Gods koninkrijk is niet gebaseerd op macht en geweld. Hij geeft wijsheid en liefde als leidraad voor een heilzame samenleving. De Gemeente mag die voorbeeldrol vervullen en uiteindelijk zal de aarde ermee worden bedekt. Kijk naar Jezus en zie Gods glorie in al zijn volheid en wijsheid.

vrijdag 23 juli 2010

Bij mij vind je beraad en overleg

Spreuken 8:14 
“Bij mij vind je beraad en overleg, ik heb inzicht, ik heb kracht.”

Mooi hè, God zegt: ‘Bij mij vind je alles wat je nodig hebt.’ Overleg, inzicht en kracht zijn overvloedig aanwezig. Al Gods schatten zijn beschikbaar voor Zijn kinderen. Maar we moeten beseffen dat vernieuwing van denken nodig is, om deze weg te gaan. Willen we wel geleid worden? Willen we wel inzicht van een ander krijgen? Willen we wel onze eigen wegen verlaten en op Gods weg wandelen? Soms is het moeilijk je ervaring en geleerdheid aan de kant te schuiven en op God te vertrouwen. Maar wie het doet, merkt dat hij wijs handelt. De kracht van Gods woord werd zichtbaar in de schepping en die kracht werkt nog steeds. Wie Gods woord ter harte neemt, ontvangt kracht om het uit te voeren.

donderdag 22 juli 2010

Ik verafschuw trots en hoogmoed

Spreuken 8:13b
“Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.”

Trots en hoogmoedig waren de gedachten van Satan toen hij opstond om zich boven God te verheffen. Hij wilde minstens aan Hem gelijk zijn en door trots en hoogmoed verloor hij zijn positie bij God. Hij werd op aarde geworpen om zijn uiteindelijke oordeel en bestemming te krijgen. Tegen de mens zei hij: ‘Je kunt zelf als God worden’ en hij wees hen de weg van rebellie en ongehoorzaamheid. Dezelfde trots en hoogmoed vind je terug in elke mens die weigert zich te bekeren. De leugens en het kwaad regeren de wereld, maar in Gods kinderen vind je nederigheid van hart en gehoorzaamheid. Zachtmoedigheid en liefde, vergeving en verdraagzaamheid zijn kenmerken van het wijze, goddelijke leven. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zich vernedert onder Gods hand wordt door Hem verhoogt.

woensdag 21 juli 2010

Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad

Spreuken 8:13a 
“Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad.”

David schrijft in een van zijn psalmen: ‘Zou ik niet haten wie U haten?’ Maar je kan het ook anders benaderen: ‘Zou ik niet haten wat U haat?’ God haat geen mensen, maar Hij haat wel het kwaad. Het kwaad is Gods tegenstander. De Bijbel beschrijft het kwaad op vele manieren, maar altijd is het vernietigend. Het kwaad steelt, liegt, verleidt en voert altijd naar de dood. Maar God brengt je door Zijn genade naar het leven. Hij heeft je verlost uit de macht van zonde en dood door het volmaakte offer van Jezus. Wie dat offer aanvaardt is vrij en tot leven gewekt. Vanaf dat moment begint het kwaad steeds meer terrein te verliezen in je leven. Je wordt vernieuwd in je denken en komt tot andere inzichten. Het leven openbaart zich gaandeweg. Je gaat liefhebben wat God liefheeft en haten wat Hij haat.

dinsdag 20 juli 2010

Ik, Wijsheid, ik woon bij Beraad

Spreuken 8:12
“Ik, Wijsheid, ik woon bij Beraad, door overpeinzing vind ik kennis.”

Tegenwoordig moet alles snel, niet te lang nadenken, beslis nu! De reclame doet je geloven dat je heel wat kansen laat liggen als je te lang nadenkt. Ik krijg zelfs van ‘christelijke’ kant regelmatig foldermateriaal dat aanspoort Gods zegen niet te missen. ‘Zorg dat je erbij bent, deze keer heeft God iets heel bijzonders in petto…’ Alsof God niet van eeuwigheid Dezelfde is en er bij Hem wel een zweem van ommekeer is! Wijsheid vind je door overdenking. Vanuit rust beseffen dat Gods aanbiedingen voor eeuwig zijn, het komt niet op dit moment aan. Je mist het niet door nog even langer na te denken. Sterker nog, God raadt je aan eerst goed na te denken voor je een beslissing neemt. Door wijsheid en beraad en overpeinzing kom je tot inzicht. Denk na over Gods woord. Peins over zijn beloftes. Zoek Hem voor wijsheid en neem je besluiten vanuit rust en zekerheid. Dan kom je tot kennis, of beter tot kennen van Hem die de wijsheid is.

maandag 19 juli 2010

Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen

Spreuken 8:11 
“Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet.”

Hoe kostbaar is Gods wijsheid? Hoe waardevol is Gods inzicht? Het is met geen goud te betalen en edelstenen vallen in het niet bij de waarde van Gods kennis. Het kennen van de Here Jezus betekent rijkdom. Het verwerven van bovennatuurlijke inzichten is leven in overvloed. Alles wat de wereld biedt, valt weg bij wat God geven wil en gegeven heeft in Christus. Rijkdom en eer zijn bij Hem. Rust en vrede, eeuwig leven, genade en waarheid, overvloed en volheid van zegen, er zijn geen woorden genoeg om te beschrijven hoe kostbaar Gods wijsheid voor ons is. In Jezus zijn al Gods schatten van wijsheid en kennis verborgen. Wie Hem heeft gevonden, heeft het leven gevonden. 

zondag 18 juli 2010

Stel mijn lessen boven zilver

Spreuken 8:10 
“Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud.”

Wat hebben jouw vergissingen je al gekost? Hoeveel miskopen heb je al betaald in je leven? Hoeveel goud en zilver had je kunnen uitsparen als je meer inzicht en wijsheid had gehad? Wat is het toch raar, dat we ons kostbaarste bezit besteden aan domheden en dwaasheid, terwijl we bij God zoveel inzicht en wijsheid kunnen vinden, dat we deze fouten niet hoeven maken. Ons banksaldo zou veel hoger zijn zonder alle onnodige aankopen. Bovendien zouden onze verdiensten veel hoger worden, omdat we met wijsheid en inzicht te werk gaan. Maar God heeft niet onze bankrekening op het oog, maar ons hart. We zouden toch veel gelukkiger leven, wanneer we geen dwaasheden meer begaan? God maakt ons wijs om gelukkig en gezegend te leven. Die wijsheid is alleen te vinden bij Hem.

zaterdag 17 juli 2010

Wie inzicht heeft vindt ze duidelijk

Spreuken 8:9 
“Wie inzicht heeft vindt ze duidelijk, ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft verworven.”

Gods woord is duidelijk en eenvoudig, maar niet voor iedereen. Je hebt er inzicht voor nodig en je moet kennis hebben verworven. Zwemmen is heel simpel voor wie het heeft geleerd, hetzelfde geldt voor fietsen of autorijden. Maar er gaat wel een tijd van oefenen en trainen en volhouden aan vooraf. Heb je het eenmaal onder de knie, dan blijkt alles eenvoudig en duidelijk te zijn. Zo is het ook met Gods woord. Je moet leren lezen en luisteren en doen om inzicht te krijgen. Voor wie kennis heeft verworven wordt het luisteren naar Gods woord steeds eenvoudiger. Begin gewoon en vraag of God je helpt om inzicht en kennis te verwerven, maar vergeet niet om het ook toe te passen, dan leer je het snelst.

vrijdag 16 juli 2010

Op mijn uitspraken kun je vertrouwen

Spreuken 8:8 
“Op mijn uitspraken kun je vertrouwen, niets is vals en krom.” 

Gods woord is een bron die nooit teleurstelt. Je wordt niet bedrogen of misleid. Maar alleen lezen en horen is niet genoeg, het doen van Gods woord zet de zegen vrij. Horen en doen, dat maakt je tot een discipel. Horen en niet doen heeft geen enkele zin. In het Westen vinden we weten en kennis heel belangrijk, maar als we die kennis niet toepassen is het slechts een bron van ruzie en ergernis. Laat maar zien wat je gelooft. Laat maar zien dat God betrouwbaar is. 

donderdag 15 juli 2010

Mijn mond verkondigt slechts de waarheid

Spreuken 8:7 
“Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid.”

Alles wat God spreekt is waar. Hij is de waarheid. Hij kan niet liegen. Gods tegenstander – en ook de onze – liegt altijd. Hij is de vader der leugen en in hem is in het geheel geen waarheid. Makkelijk dus om die twee uit elkaar te houden, zou je zeggen. Maar de leugenaar doet alsof hij de waarheid spreekt en hij probeert mensen ervan te overtuigen dat God liegt en onbetrouwbaar is. Voor veel mensen blijkt het moeilijk te zijn om licht en duisternis te herkennen. De Here Jezus zegt: Kijk naar de vruchten, een goede boom geeft goede vruchten en een kwade boom niet. Welke vruchten komen er voort uit jouw geloof? Vrede, vreugde en geduld, liefde, trouw en zachtmoedigheid zijn vruchten van de boom des levens.

woensdag 14 juli 2010

Ik vertel je waardevolle dingen

Spreuken 8:6 
“Luister, ik vertel je waardevolle dingen, mijn woorden zijn oprecht.”

Kan God duidelijker spreken? Hij heeft laten zien wie Hij is. De Here Jezus heeft ons de Vader getoond. Hij ging rond om het verlorene te zoeken. Hij ontfermde zich over zwakken en zieken. Mensen die gebonden waren werden bevrijd. Alleen de trotsen, de hoogmoedigen die zich tegen Hem verzetten, konden rekenen op veroordeling. De Farizeeërs en Schriftgeleerden, de mensen die liever vasthielden aan hun religie, stonden de Heer voortdurend in de weg. Ze wilden Hem belemmeren zich te openbaren. Zo is het nog steeds. De religie, de godsdienstige regels en wetten en voorschriften verhinderen dat mensen God gaan zien zoals Hij is. 

dinsdag 13 juli 2010

Onnozele mensen, word toch eens verstandig

Spreuken 8:5 
“Onnozele mensen, word toch eens verstandig, dwazen, denk eens na!”

Deze woorden klinken niet zo aardig, maar soms moeten mensen met hun neus op de feiten worden gedrukt: het is onnozel en dwaas om God maar te laten spreken zonder te luisteren. God spreekt niet als rechter voor wie je bang moet zijn, maar als Vader die zich wil ontfermen over zijn kinderen. We hebben een vrije wil gekregen, maar het is zo onnozel om het verkeerde te kiezen, terwijl de waarheid ons wordt aangereikt. De zegen ligt voor het oprapen, alles is volbracht om ons overvloedig te zegenen, maar alleen als we geloven wat God zegt [en doen natuurlijk], wordt het ons deel. 

maandag 12 juli 2010

Mensen, tot jullie roep ik

Spreuken 8:4
“Mensen, tot jullie roep ik, ik richt mij tot iedereen.”

Veel mensen roepen naar God met verwijt in hun stem: waarom, waarom, waarom? Maar het roepen van God naar de mens wordt niet gehoord. God roept en Hij richt zich tot iedereen. Bij God is geen willekeur, de een wel en de ander niet. God is voor iedereen dezelfde. Zijn leven en zijn zegen is voor iedereen op grond van bekering en geloof. Stop met proberen goed genoeg te worden voor God – het lukt je nooit. Stop met proberen geen fouten te maken – je zult falen. Stop met je schuldig te voelen over je onvolmaaktheid – het helpt je niets. Het enige wat God van je vraagt is te luisteren naar zijn genade: Ik heb het voor jou volbracht. Ik geef je gerechtigheid, ik geef je vergeving, ik geef je zegen omdat Jezus het voor jou heeft betaald. En het is Gods eer om het je te schenken. Genade maakt Hem groot en geeft Hem alle eer.

zondag 11 juli 2010

Bij de poorten van de stad

Spreuken 8:3
“Bij de poorten van de stad, bij de ingang, bij de toegangswegen klinkt haar stem:”

De poorten van de stad geven toegang, daar komen de mensen binnen. Het is een verzamelpunt, bij die poort daar gebeurt het. In oude tijden, toen er nog poorten bestonden, werd daar recht gesproken, gehandeld en beslist. De poort was het belangrijkste punt van de stad, dat was het begin of het einde. God weet precies waar hij ons moet aanspreken, daar waar de beslissingen vallen. God is er met zijn wijsheid. Ook in jouw leven is God met zijn wijsheid. Hij is altijd te raadplegen en geeft zonder verwijt. Zijn woord is de waarheid en een licht op je pad. Door Gods raad op te volgen – geloof in het volbrachte werk van Jezus - stroomt zegen je leven binnen.

zaterdag 10 juli 2010

Op een heuvel langs de weg

Spreuken 8:2
“Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen.”

Gods wijsheid is een persoon: Jezus. Hij heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, namelijk hangend aan een kruis. Bij het kruispunt – letterlijk – van de wegen. Leven en dood ontmoeten daar elkaar. En midden tussen dood en leven staat Gods wijsheid. God roept het uit: ‘Hier is leven!’ Wees niet langer dom en dood, maar wordt wijs en kies het leven. Neem het genadeoffer van Jezus aan. Hij alleen voldeed aan Gods eis van rechtvaardigheid. Hij alleen vervulde de wet. Hij alleen geeft God alle eer. Hij alleen heeft Gods welbehagen ontvangen. Het gaat om Hem en niet langer om jou. Daar waar je gaat luisteren naar Gods wijsheid, ga je zien hoe God heeft voorzien. 

vrijdag 9 juli 2010

Wijsheid roept, Inzicht laat zich horen

Spreuken 8:1
“Roept Wijsheid niet, laat Inzicht haar stem niet horen?”

Wijsheid en Inzicht zijn voor iedereen beschikbaar. De Here Jezus liet Gods wijsheid zien, maar de wereld wees Hem af. Temidden van dwaze wereldmensen roept de Wijsheid: ‘Luister toch naar Inzicht en laat je toch redden uit de dwaasheid van het eigen inzicht.’ God heeft ons Zijn wijsheid geschonken, de Here Jezus is onze wijsheid en Zijn Geest leert en onderwijst ons vanuit die wijsheid. En komen we dan nog tekort, dan biedt God zonder verwijt nog meer wijsheid aan. Het is wijs om naar Gods inzicht te luisteren en je te laten vernieuwen in je denken, zodat je wijze en verstandige keuzes maakt. God houdt zich niet stil en verborgen. Hij roept, Hij laat zijn stem horen, Hij biedt zijn wijsheid aan. Wie oren heeft om te horen, die hore. Hoe? Begin eens je bijbel te lezen en toe te passen wat je leest, dat is Gods geopenbaarde wijsheid.

donderdag 8 juli 2010

Haar woning is de toegang tot het dodenrijk

Spreuken 7:27

“Haar woning is de toegang tot het dodenrijk, van daar daal je af tot in de kamers van de dood.”


Een naambordje op de deur is reuze makkelijk. Maar dan moet dat bordje wel kloppen met de werkelijkheid. Als de overspelige vrouw een bordje op haar deur zou hebben met: ‘Toegang tot het dodenrijk’, zouden er dan veel naar binnen gaan? Daarom heeft zij een bordje opgehangen met: ‘Gratis veel liefde’. Maar als je eenmaal binnen bent, gaat de weg naar beneden in plaats van omhoog en daal je af tot in de kamers van de dood. Heel dit hoofdstuk uit Spreuken is een groot uitroepteken. Trap niet in de verleidingen van lust en genot. Ze zijn niet goedkoop, er is geen weldoener die er plezier in heeft jouw leven te bevoordelen. Van iedere reclame wordt slechts de winkelier beter. De lokkertjes gaan niet om je welzijn, maar om je portemonnee en om je leven. Er is één uitzondering en dat is Jezus. Hij biedt je wel gratis geluk en liefde aan, maar daar heeft Hijzelf een hoge prijs voor betaald.

woensdag 7 juli 2010

Veel slachtoffers heeft zij gemaakt

Spreuken 7:26

“Veel slachtoffers heeft zij gemaakt, talloos velen zijn door haar geveld.”


God alleen weet hoeveel slachtoffers zij heeft gemaakt, ze zijn door ons niet te tellen. Het huwelijk is een afspiegeling van Gods liefde en trouw voor de gemeente, die zijn lichaam is. Dat prachtige beeld van eenheid en harmonie moet op aarde gezien worden als een perfecte uidrukking van Gods wezen. Maar zoals de duivel het paradijs binnendrong en het geluk vernietigde, zo gaat dat ook in veel huwelijken. God wil ons daarvoor waarschuwen: blijf bij Mij en neem Mijn woorden ter harte. Maar God dwingt het niet af, wij moeten zelf kiezen welke weg we willen gaan. Zoeken we de grenzen, of blijven we in het midden? Flirten we met het kwaad of keren we ons ervan af? Smal is de weg die naar het leven leidt.

dinsdag 6 juli 2010

Volg de wegen van zo’n vrouw niet

Spreuken 7:25

“Volg de wegen van zo’n vrouw niet, dwaal niet op haar paden.”


Deze overspelige vrouw is een metafoor voor alle listen en bedrog van de wereld. Macht, seks en geld zijn de middelen die worden gebruikt om je in te palmen. En God heeft al deze dingen in Zijn koninkrijk in overvloed voor jou beschikbaar. De macht van Jezus naam – die ons is gegeven – is vele malen groter dan de macht die de wereld tijdelijk kan bieden. Seks zonder liefde en zonder een huwelijk heeft het effect van een sloophamer, alles wat heel was ligt erdoor in puin. Goud en rijkdom zijn bij God zo overvloedig aanwezig, dat Hij er de straten mee bedekken kan. Je hoeft er niet naar te jagen, Hij zal het je geven zolang je het ook weer wil weggeven. God is je bron, Hij is je voorziener. Hij is ook de Leidsman en voleinder van je geloof, luister aandachtig en volg zijn aanwijzingen, dan zul je absoluut gezegend leven.

maandag 5 juli 2010

Nu dan, mijn zonen, luister naar mij

Spreuken 7:24

“Nu dan, mijn zonen, luister naar mij, schenk aandacht aan mijn woorden.”


Wat een simpele samenvatting. Na helemaal uit de doeken te hebben gedaan wat er gebeurt als je niet luistert, volgt hier de conclusie: luister dus wel. Gehoorzaamheid kan op twee manieren worden verkregen, door macht uit te oefenen en te dreigen met straf, of door liefde te tonen en het vertrouwen van de ander te winnen. God kiest voor het laatste. In het verhaal van de ‘verloren zoon’ mocht de zoon een foute weg inslaan. Dat was niet verstandig, maar het had geen effect op de liefde van zijn vader. Toen hij terugkwam had hij een dure les geleerd: mijn vader houdt van mij en het is beter dicht bij hem te blijven. God schrikt niet als wij een verkeerde weg inslaan, maar ik hoop dat we zelf schrikken en op onze schreden terugkeren. Ben je op een verkeerde weg? Ga gewoon terug, je Vader houdt nog evenveel van je, maar je doet jezelf tekort door niet naar Hem te luisteren.

zondag 4 juli 2010

Zoals een os die naar de slachtbank gaat

Spreuken 7:22-23

“Zoals een os die naar de slachtbank gaat bleef die dwaas aan haar geketend- totdat een pijl zijn lever doorboorde, zoals een vogel in het net vliegt en niet merkt dat het hem zijn leven kost.”


Een os die naar de slachtbank gaat voelt meestal wel dat er gevaar dreigt, hij zit niet voor niets vastgeketend. Ik heb vroeger vaak genoeg gezien dat een slachtkoe probeerde de slager te ontvluchten, maar het lukte zelden om uit zijn greep te komen en uiteindelijk werd hij dan toch weer gevangen en alsnog gedood. ‘Wij allen dwaalden als schapen’, zegt de Bijbel, ‘ieder op zijn eigen weg.’ Als schapen zonder herder waren we, een makkelijke prooi. Totdat de Herder zelf zich als een schaap naar de slachtbank liet leiden en daar de dood onderging die voor ons was bestemd. Zo zijn we bevrijd van de macht van zonde, ziekte en dood. Maar de boze probeert ons terug te winnen, door vleierij en allerlei lokkende woorden. Trap er niet in, geef er geen aandacht aan, maar toets wat de Heer welgevallig is en vertrouw op Zijn trouw.

zaterdag 3 juli 2010

Zo wist ze hem te paaien met haar vleierij

Spreuken 7:21

“Zo wist ze hem te paaien met haar vleierij, ze haalde hem over met allerlei lokkende woorden, en zonder na te denken liep hij achter haar aan.”


Het leed is geschied. Roepen helpt niet meer, de waarheid is het zwijgen opgelegd. Zijn denken functioneert niet meer, de betovering is compleet. Als een willig slachtoffer loopt hij nu in de val die voor hem is opgezet. Vele mensen worden betoverd of zijn al betoverd door de begeerte der ogen, de begeerte van het vlees of de verleiding van status en aanzien. Ze volgen hun eigen inzichten [denken ze], maar de werkelijkheid is, dat ze als blinden worden geleid naar de afgrond. Gods woord is duidelijk en eerlijk. Ook voor Gods kinderen zijn er gevaren genoeg. Blijf op je hoede en luister vooral naar de aanwijzingen van je Vader.

vrijdag 2 juli 2010

Mijn man is niet thuis, hij is ver weg

Spreuken 7:19-20

“Mijn man is niet thuis, hij is ver weg, hij is op reis en heeft meer dan voldoende geld bij zich. Hij komt pas terug wanneer het vollemaan is.”


Mocht het slachtoffer nog twijfelen, dan moet dit de doorslag geven. Ook mijn man komt niets te kort. Hij is niet thuis en komt ook niet thuis en heeft voldoende geld op zak, maak je geen zorgen over hem. Zie je het geniep, het gaat helemaal niet over zijn geld, maar over zijn vrouw en zijn huwelijk, die staan op het spel. Zijn vrouw geeft de indruk dat ze goed aan haar man denkt, hij komt niets tekort. Maar in werkelijkheid geeft ze helemaal niets om hem en dat is dezelfde houding die ze ook heeft ten opzichte van haar [nieuwe] slachtoffer. Wanneer ze hem in haar macht heeft, wordt hij uitgekleed en gedumpt. Dat is de tactiek van de boze ook in geestelijke zaken. De duivel blijft een dief, een rover en een moordenaar. Een leugenaar die door mooie lokkertjes mensen inpalmt en ze vervolgens isoleert en vernietigt. Wat een verschil met de ware opofferende liefde van God. Aan de vruchten ken je de boom. Ga niet in op alles wat mooi en aantrekkelijk lijkt, maar onderzoek wie erachter zit.

donderdag 1 juli 2010

Laten we dronken worden van de liefde

Spreuken 7:18

“Kom, laten we dronken worden van de liefde, laten we genieten van het minnespel tot in de morgen.”


Wat een woorden worden hier gebruikt om het slachtoffer te lokken: liefde, genieten, minnespel, terwijl het daar niets mee van doen heeft. Het gaat om zijn leven en nergens anders om. In plaats van liefde is er haat in het spel, in plaats van genieten wordt het straks lijden. Hoe kunnen mensen met open ogen erin tuinen? Omdat ze niet opletten wie er spreekt. Ze laten zich door mooie woorden inpalmen en vergeten op de vruchten te letten van degene die spreekt. Hier spreekt een getrouwde vrouw over liefde tegen een man die de hare niet is. Alle lichten staan op rood! Maar voor hem klinkt het aantrekkelijk, want het streelt zijn ego. Iemand vindt hem aantrekkelijk. Iemand heeft oog voor hem. Liefde is mooi en het minnespel ook, maar niet buiten het huwelijk, dan is het levensbedreigend.