donderdag 30 september 2010

Een rechtvaardige spreekt wijze woorden

Spreuken 10:31
“Een rechtvaardige spreekt wijze woorden, de tong van leugenaars wordt uitgerukt.”

In moderne rechtsstaten wordt niemands tong uitgerukt. Gelukkig maar, want wie zou zijn tong anders mogen behouden? Nee, dit is een manier van spreken, een uitdrukking die wil benadrukken dat er een einde zal komen aan al het onrecht op aarde. Er zal een einde komen aan al het domme gezwets dat vele monden uitkomt. De wijsheid van de wereld zal gestopt worden. Menselijke wijsheid, maar zonder inzicht in de eeuwige dingen. De rechtvaardige ontvangt Gods wijsheid en spreekt wijze woorden. Zij geven God eer en bevatten altijd de waarheid. Ze zien niet op het tijdelijke maar op het eeuwige en alleen wie de Geest van God heeft ontvangen kan deze wijze woorden verstaan en doorgronden. Wijze woorden bevatten leven voor wie ernaar horen, ze zijn een zegen voor de wedergeboren ziel, maar een dwaasheid voor de wereld. 

woensdag 29 september 2010

Wie rechtvaardig is, zal nooit wankelen

Spreuken 10:30 
“Wie rechtvaardig is, zal nooit wankelen, de goddelozen worden van de aarde weggevaagd.”

De aarde zal niet altijd blijven zoals zij nu is. Volken en machthebbers zullen verdwijnen. Er zal een totaal ander bestuur komen op aarde onder Gods heerschappij en uiteindelijk zal alles worden zoals het van oorsprong is bedoeld: God alles en in allen. Gods verlangen is dat alle mensen behouden zullen worden, maar niet iedereen wil dat zelf ook. Degenen die Jezus genadeoffer aanvaard hebben en in Hem hun geloof stellen, zijn rechtvaardig. Zij zullen nooit wankelen als de aarde wordt geschud. Maar de goddelozen, de nee-zeggers tegen Gods liefde en genade, zullen worden weggevaagd. God haat dat moment, daarom stelt Hij het zo lang mogelijk uit. Nog steeds is er genade voor elke zondaar die zich bekeert. Hoe lang nog?

dinsdag 28 september 2010

De HEER is je vesting

Spreuken 10:29
“Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting, wie onrecht doet, vernietigt hij.”

Zijn we onberispelijk? Niet in onszelf, maar wel in Christus. Dat moeten we steeds voor ogen houden. Ik ben in Christus onberispelijk en daarom ben ik veilig. De Heer is een vesting, wanneer je bij Hem schuilt kan de vijand je niet bereiken. De muren van liefde en trouw zijn om je heen. De vijanden die tegenover je staan zullen worden vernietigd. Spreek ze aan en zeg: ‘Ik kondig je einde aan, je bent dood.’ En zoals Mozes zijn vijanden zag omkomen in de Rode Zee, zo zullen onze vijanden verdrinken in het water van Gods woord dat ons beschermt als een slotgracht.

maandag 27 september 2010

Verwacht vreugde

Spreuken 10:28 
“Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.”

Wat een tegenstellingen in dit hoofdstuk tussen de rechtvaardige en de goddeloze. De rechtvaardige wordt aan alle kanten gezegend, maar de goddeloze hoeft op niets te hopen. Vreugde mogen we verwachten, echte vreugde, omdat we boven de omstandigheden worden uitgetild. Niet bedroefd zijn of bij de pakken neerzitten, maar weten dat je vreugde eraan komt. We hebben een hoopvolle toekomst. Word je voor korte tijd bedroefd, ben je benauwd of in het nauw gedreven? Zie je even geen toekomst in je zaak of je huwelijk, houd moed, je vreugde komt eraan. Want je bent een rechtvaardige. Je staat op het fundament van gerechtigheid. Jezus heeft je daarop geplaatst om zegen te ontvangen. Geloof het en verwacht je vreugde.

zondag 26 september 2010

Vele jaren langer leven

Spreuken 10:27
“Wie ontzag heeft voor de HEER leeft vele jaren langer, het leven van een goddeloze wordt bekort.”

De grootste zegen die God ons heeft gegeven is leven. Hij gaf ons zijn Zoon, opdat we zouden leven. ‘Wie in Mij gelooft, zal leven’, zei de Here Jezus. Je leeft wanneer je verbinding hebt met God zelf door de Heilige Geest. Dat leven is ons geschonken, maar gebruiken we het ook? Paulus vond zijn hele theologische opleiding onder de wet vuilnis, omdat hij er niet door ging leven. ‘Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding’, dat was het nieuwe doel van Paulus na zijn bekering. God verlangt ernaar dat we weer gaan leven. We hebben lang genoeg in de macht van de dood geleefd. De grootste eer die we onze Vader kunnen bewijzen is te leven. En leven betekent ontzag hebben voor God. Hij heeft ons verlost, Hij heiligt ons en brengt ons tot volmaaktheid. Vele jaren worden ons toegevoegd wanneer we ons oog gericht houden op Hem die ons liefheeft.

zaterdag 25 september 2010

Als azijn voor de tanden

Spreuken 10:26
“Als azijn voor de tanden, als rook voor de ogen, zo is een luiaard voor zijn meester.”

Onze Meester is Jezus. Hij heeft ons gekocht en betaald. We zijn niet van onszelf, maar van Hem. Hij heeft ons vrijgekocht van de slavernij van de zonde om voor Hem te leven. We hoeven geen werk te verrichten dat Hij al voor ons heeft gedaan, maar het is Gods bedoeling dat we leven. Luiheid is diefstal. Je berooft God van zijn vreugde omdat je de zegeningen die Hij je schenkt niet gebruikt. Je berooft jezelf door niet te wandelen in het goede wat Jezus je heeft gegeven en je berooft je medemens, omdat je niet uit de volheid van Gods zegen geeft aan anderen. Luiheid is een vernietigende kracht, als azijn voor je tanden en als rook voor je ogen. Luiheid lijkt onschuldig, maar is het zeker niet. Het is een dief en een moordenaar.

vrijdag 24 september 2010

Na de storm

Spreuken 10:25 
“Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen weggevaagd, wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind.”

Stormen komen er altijd in je leven. Maar als de storm is uitgewoed, wat tref je dan nog aan? Het gaat in deze tekst om mensen. De goddelozen – die het allemaal zelf wel kunnen – zijn weggevaagd. Maar de rechtvaardigen – die hun vertrouwen op God stellen – die van genade leven – staan voor altijd overeind. Wie in Christus is geplaatst door God kan elke storm doorstaan. Zij staan op het fundament van gerechtigheid dat Jezus heeft gelegd. Niets en niemand brengt hen aan het wankelen, want het fundament – het werk van Jezus – ligt op de rots en dat is Jezus zelf. De rechtvaardige is dus verzekerd omdat hij rust op het volbrachte en volmaakte werk van Jezus Christus. 

donderdag 23 september 2010

Een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt

Spreuken 10:24
“Wat een goddeloze vreest, overkomt hem, een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt.”

Hier weer de tegenstelling tussen de goddeloze en de rechtvaardige. Wat een verschil in kwaliteit van leven. De goddeloze leeft in vrees en waar hij bang voor is overkomt hem ook. De rechtvaardige weet dat hij niets hoeft te vrezen, want zou een mens hem doen? God is voor hem, wie zou tegen hem zijn? God heeft hem Zijn Zoon geschonken, zou hij dan de rest niet krijgen? De rechtvaardige leeft met verlangen, hij ziet uit naar Gods zegeningen en ontvangt die ook. Wat een verschil, dat moet toch gezien worden zou je zeggen, maar goddeloosheid maakt blind en verduistert je hart. De rechtvaardige leeft in het licht en ziet een hoopvolle toekomst.

woensdag 22 september 2010

Een wijze geniet van zijn inzicht

Spreuken 10:23
“Zoals een dwaas vermaak schept in zijn slechte daden, zo geniet een wijze van zijn inzicht.”

De dwaas zegt: ‘Er is geen God en dus hoef ik me ook niet te verantwoorden. Ik kan doen wat ik wil.’ Dit soort mensen zijn vaak in beeld om te pochen over hun goddeloosheid. Het lijkt wel of ze bezit hebben genomen van de media. Wijze mensen daarentegen weten dat ze geen recht hebben om te roemen in zichzelf, maar dat Jezus hun slechte daden van hen heeft overgenomen en de straf ervoor heeft gedragen. Ze genieten van het inzicht dat God hen vergeving heeft geschonken en hoeven zich geen zorgen te maken over de toekomst. Prijs God voor dit inzicht en geniet ervan.

dinsdag 21 september 2010

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk

Spreuken 10:22
“Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.”

Dit is al jarenlang één van mijn favoriete teksten, maar ik begin hem nu pas te begrijpen. In het licht van wet of genade wordt duidelijk dat zwoegen bij de wet hoort en niets oplevert. De genade maakt je rijk. Gods zegen komt voort uit het werk van Jezus dat ons uit genade wordt geschonken door geloof. Alleen die zegen maakt je rijk in elk opzicht. Paulus legt uit dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen die er zijn in Christus. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben voor een gelukkig leven naar geest, ziel en lichaam. Stop met proberen Gods zegen te verdienen, je hebt die zegen al gekregen in Christus. Je hoeft het slechts te geloven om te ontvangen.

maandag 20 september 2010

Dwazen sterven door gebrek aan verstand

Spreuken 10:21 
“De woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen, dwazen sterven door gebrek aan verstand.”

Het voedsel dat Jezus geeft – de rechtvaardige – is geestelijk. Hij geeft leven aan de dode ziel. Door zijn woorden komt er leven. Zijn woorden zijn Geest en leven. Zijn woorden zullen nooit leeg zijn of niets teweeg brengen. Ze zijn vol kracht en scherp als een zwaard. Ze dringen diep door, tot pijnlijke ontdekkingen kunnen ze leiden. Gods woorden kunnen de leegheid en de doodsheid van de menselijke ziel aan het licht brengen, maar Gods woorden zijn vooral bedoeld om een nieuwe weg te tonen. De weg van het leven die naar geluk leidt en overvloed. Wat moet het God pijn doen dat er dwazen sterven. Dwazen zijn mensen die zeggen: ‘Er is geen God.’ Dwazen luisteren alleen naar zichzelf en gaan blind en doof op weg naar de ondergang. Gods woorden brengen redding. Ze zijn heilzaam en genezend. Neem ze ter harte en wordt erdoor gezegend.

zondag 19 september 2010

De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver

Spreuken 10:20
“De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver, de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.”

Zuiver zilver is een kostbaar betaalmiddel. Het is overvloedig beschikbaar en wordt in het vuur gelouterd. Zilver is in de Bijbel symbool voor Jezus als betaalmiddel voor onze zonden. Hij werd voor 30 zilverstukken verkocht om gekruisigd te worden. Maar het betaalmiddel van God - Jezus dood en opstanding - is kostbaar en hooggeschat voor God de Vader. Op grond van die betaling aan het kruis is er vrijspraak voor ieder die erin gelooft. Wat een contrast tussen Gods gedachten – van de rechtvaardige – en de gedachten van een goddeloze mens. Niets waard, zegt God. Nul komma nul geef ik ervoor. Duidelijker kan het niet. Je zult Gods genade moeten aanvaarden, want een ander betaalmiddel is er niet. 

zaterdag 18 september 2010

Een veelprater begaat al snel een misstap

Spreuken 10:19
“Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.”

Wie met zijn tong niet zondigt, is volmaakt, schrijft Jacobus. Er wordt heel wat gezegd op een dag en niet alles bouwt op. Ook is niet alles waar, dat wil zeggen, overeenkomstig Gods waarheid. Je tong in toom houden is een mooi beeld. Een toom gebruik je bij een paard. Het bit in de bek (oeps) van het paard is een klein stukje metaal. Maar de leidsels in handen van de voerman sturen daar dat krachtige dier mee. Dat kleine stukje houdt dat hele paard in bedwang. Onze tong is als een bit, maar wie zit er aan de leidsels? Volgen we de aanwijzingen van de voerman [leidsman] of zijn we tomeloos in wat we zeggen? Wie verstandig is laat zich besturen door Gods woord. Spreek pas als je zeker weet dat de Leidsman erachter staat.

vrijdag 17 september 2010

De huichelaar en de dwaas

Spreuken 10:18
“Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas.”

Als mensen uitspreken wat ze denken betekent dat een enorme milieuramp. De luchtvervuiling zou in de alarmfase komen. Alle lichten op rood. Dus houden we onze mond en denken in het geniep allerlei kwaad over de ander. Voor God is dat hetzelfde. Haat en laster hoort bij wettische mensen. De Farizeeërs zijn er meesters in. Wie van genade leeft, weet dat hij zelf geen haar beter is dan de ander. Oordeel niet, zegt Jezus, want je krijgt het dubbel en dwars terug. Wat je zaait zal je oogsten. God is bezig ons hart en onze gedachten te vernieuwen door de kennis van Jezus. Dat gaat niet vanzelf, het is een proces. De duivel wijst op de fouten van de ander en van jezelf, maar de Geest van God wijst naar de genade en goedheid van Jezus. Laat je hart daarmee volstromen, dan word je zelf gelukkig en ook de mensen om je heen.

donderdag 16 september 2010

Op weg naar een gelukkig leven

Spreuken 10:17
“Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.”

Het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar om iemand te overtuigen van zijn dwaalweg valt niet mee. De Bijbel spreekt over verblind zijn in je bijziendheid, om aan te geven hoe mensen verknocht zijn aan hun eigen inzichten. Ook al zegt God daar niet op te vertrouwen, doet men het toch. God de Vader wil dat zijn kinderen gelukkig zijn. Daarom geeft Hij ze de Geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Maar zelfs de Geest kan niets beginnen met onwillige mensen. Gods aanbod is genade uit geloof in plaats van werken voor eigen gerechtigheid. Laat je toch behouden uit het wettische denken. Laat je toch overtuigen dat eigen gerechtigheid uit de wet een dwaalspoor is. Alleen wie zijn eigen onmacht kent, kan genieten van Gods genade.  

woensdag 15 september 2010

Het loon van een rechtvaardige is een gelukkig leven

Spreuken 10:16
“Het loon van een rechtvaardige is een gelukkig leven, goddeloosheid leidt alleen tot zonde.”

Eerlijk duurt het langst en van liegen word je ongelukkig. Zo zou je dit vers kunnen samenvatten. Maar ik wil Jezus zien in elk Bijbelgedeelte, dus ook in dit vers. Het loon van de zonde is de dood, maar de rechtvaardigheid die God schenkt is eeuwig leven. Wij hobbelen niet heen en weer tussen leven en dood. Jezus heeft ons het loon van de rechtvaardigheid gegeven. Hij heeft het voor ons verdiend. God wil dat we gelukkig leven en dat dat altijd zo zal zijn. Onder alle omstandigheden gelukkig, dat kan alleen als je weet dat het loon van de Rechtvaardige jouw deel is uit genade en je geniet ervan door geloof.

dinsdag 14 september 2010

Het bezit van een rijkaard is zijn vesting

Spreuken 10:15
“Het bezit van een rijkaard is zijn vesting, de armoede van een arme een ruïne.”

Je ziet wel eens van die prachtige huizen, bolwerken van overvloed, waar dan maar twee mensen wonen. Meestal is er bewaking en een zwaar hek om indringers of nieuwsgierigen op afstand te houden. Deze mensen hebben zichzelf opgesloten in hun rijkdom. Over dat soort rijkdom en bezit gaat deze tekst niet. Of wellicht passen ze bij het tweede gedeelte van de tekst, hun armoede is een ruïne. Onze rijkdom is Jezus. Hij is onze vaste burcht. Maar zijn rijkdom is niet om te verdedigen, maar om uit te delen. Geen hek eromheen, maar lage drempels en open deuren. Je bent echt armoedig als je gaat vertrouwen op je aardse rijkdom. Ook die heb je gekregen om goed mee te doen. Bouw een net huis voor jezelf en geef de rest weg. Laat zien in wie je gelooft. Laat zien op wie je vertrouwt.

maandag 13 september 2010

Een wijze loopt niet met zijn kennis te koop

Spreuken 10:14
“Een wijze loopt niet met zijn kennis te koop, het gebazel van een dwaas leidt tot een ramp.”

Wie wijs is verstaat de kunst te luisteren en te zwijgen. Het moet in je binnenste drukker zijn dan in je buitenste, als je begrijpt wat ik bedoel. Je hoort, overweegt – zal ik reageren – hoe dan – zal het de ander kwetsen of opbouwen – laat ik even wachten – Heer is dit een moment om te spreken – help – en dan neem je het besluit, je spreekt of je zwijgt. Als je je antwoorden overweegt en afweegt tegenover Gods woord dat in je is, dan wordt je spreken nooit gebazel. Zo kun je veel rampen voorkomen.

zondag 12 september 2010

Een verstandig mens spreekt wijze woorden

Spreuken 10:13
“Een verstandig mens spreekt wijze woorden, een dwaas verdient de stok.”

Wijze woorden zijn woorden die twist doen bedaren en die de angel halen uit ieder conflict. Wijze woorden zoeken de ander te winnen om daarna te kunnen spreken over wat er gaande is. Wijze woorden zijn vol liefde en genade, want ze worden gevoed uit Gods hart. God biedt zijn wijsheid aan voor ieder die er behoefte aan heeft. Ik vraag dagelijks om een portie nieuwe wijsheid en heb al heel vaak gehoord dat mensen die wijsheid opmerken. Dan dank ik God en ben ik gelukkig. Wijsheid behoed je voor dwaasheid. Wijsheid is een prachtige zegen van God voor mensen die beseffen dat ze die wijsheid nodig hebben.  

zaterdag 11 september 2010

Haat brengt ruzie voort

Spreuken 10:12
“Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.”

Haat en ruzie komen voort uit ongeloof en gebrek aan Godsvertrouwen. Wie in haat en ruzie leeft is zelfzuchtig en egocentrisch en kent Gods liefde niet. Kinderen van God zijn vredestichters, net als hun Meester. Ze weten dat niemand hen kan roven uit Gods hand en zijn daarom altijd in de rust. Hun Vader in de hemel zorgt voor hen. Ze laten niet toe dat hun hart met iets anders wordt gevuld dan met Gods liefde en trouw. Zijn genade is genoeg. Haat en ruzie zijn de vruchten van mensen die op zichzelf zijn aangewezen. Ze hebben geen helper en kennen er geen. De duivel is er alles aan gelegen om christenen te betrekken in haat en ruzie. Hij weet dat ze dan gif in hun hart zaaien en dat de vruchten daarvan vanzelf opkomen. Wees daarom vastberaden, lijdt liever onrecht dan je gelijk te halen via haat en ruzie. God zal je verhogen en uitredden. Hij zal je tot eer brengen wanneer je op Hem blijft vertrouwen.

vrijdag 10 september 2010

Een bron van leven

Spreuken 10:11
“De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.”

Er zijn maar twee bronnen namelijk God en de duivel. Het is niet zo moeilijk wie de rechtvaardige is en wie de goddeloze. De Here Jezus zegt dat je de boom herkent aan zijn vruchten. De uitspraken van de rechtvaardige zijn een bron van leven. De Here Jezus noemt zichzelf het leven, kan het duidelijker? Waar moet je dan je hart aan geven? Waar moet je dan je gedachten mee vullen? Het is zo eenvoudig om gezegend te leven. Je hoeft slechts te luisteren naar wat je Meester vertelt. Luisteren en doen, dat is de combinatie. Luisteren naar Jezus en doen wat Hij je voorhoudt is wandelen in geloof. Dat is de enige bron van zegen.

donderdag 9 september 2010

Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, veroorzaakt ellende

Spreuken 10:10
“Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, veroorzaakt ellende, zo’n bedrieger komt ook zelf ten val.”

Wie zijn ogen sluit voor het kwaad, wie bewust het kwaad laat bestaan, bedriegt zichzelf en anderen. Hij staat in dienst van de ongerechtigheid en het einde daarvan is altijd de dood. Er gaat iets stuk in jezelf of in de ander, maar je ogen sluiten, een oogje toeknijpen, lost niets op. Doe wie niet deugt weg uit je midden, leert de Bijbel. Doe wat niet deugt weg uit je leven. Je bent immers bevrijd uit de slavernij van de zonde? Jezus heeft je vrij gemaakt en je kunt Hem de meeste eer geven door als vrije te leven. Geen knieval voor de boze en het kwaad, maar je knieën buigen voor je Redder en Bevrijder. Laat zien wie je Heer is, laat zien wie je volgt.

woensdag 8 september 2010

Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg

Spreuken 10:9
“Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.”

Voor mensen duurt eerlijk het langst, dat is duidelijk, maar waar gaat deze tekst over? Degene die onberispelijk leeft is Jezus, ik ken niemand anders die zo leeft. Dan is degene die de kronkelpaden betreedt de duivel. Hij wordt niet voor niets met een slang vergeleken, die kronkelt altijd. Uiteindelijk zal deze slang ontmaskerd worden als een bedrieger en moordenaar. Christenen weten dit al, maar veel anderen laten zich door die slang op kronkelwegen leiden. Ik volg liever de weg van de onberispelijke, die weg heeft een heerlijk einddoel.

dinsdag 7 september 2010

Een wijze doet wat hem geboden wordt

Spreuken 10:8
“Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.”

Wij houden niet zo van geboden, we zijn liever onafhankelijk en bepalen het liefst zelf wat we wel of niet doen. Dat schijnt de Nederlandse volksaard te zijn. Geen knechten maar bazen. Misschien is het waar, maar een rebelse, opstandige houding brengt geen voordeel, maar nadeel. Rebellie is de gezindheid van de duivel. De bijbel noemt het toverij, wanneer je je erdoor laat leiden. Onderwerp je aan alle gezag als aan de Heer. Dien allen die over je gesteld zijn alsof het in dienst van Christus is. Verdraag onrecht en zegen wie je haten, zo komt Gods liefde en kracht vrij in je leven. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Laat je liever door mensen vernederen, want het is God die jou verhoogt.

maandag 6 september 2010

De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen

Spreuken 10:7 
“De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.”

Hoe wordt er over jou gesproken als je er niet [meer] bent? Ben je een vredestichter of een onruststoker? Hoe word je herinnerd door degenen die jou hebben ontmoet? Breng je vreugde of verdeeldheid aan? Bouw je op of breek je af? Het is wel leuk om zo met jezelf bezig te zijn, maar er is maar één rechtvaardige die je nooit moet vergeten, één die altijd zegen brengt en dat is Jezus. Zijn naam blijft altijd bestaan.

zondag 5 september 2010

Een rechtvaardige wordt rijk gezegend

Spreuken 10:6
“Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.”

Wat een belofte, wat een werkelijkheid! Een rechtvaardige wordt [tegenwoordige tijd] rijk gezegend. Wij zijn in Christus rechtvaardig gemaakt. De zegen is beschikbaar. Maar er is ook sprake van woorden. Geloven en spreken moeten overeenkomen. Dus zeggen we onder alle omstandigheden: ‘Ik ben een rechtvaardige en ik word rijk gezegend.’ Goddelozen – mensen die alleen op zichzelf kunnen vertrouwen – spreken heel anders. Vloeken, schelden en beschuldigen, dat zijn vaak de woorden die gebruikt worden wanneer het tegenzit. Weet je dat je rechtvaardig bent en spreek je ook zo? Laat je niet in de war brengen door omstandigheden, de waarheid is altijd waar.

zaterdag 4 september 2010

Een zoon die in de zomer oogst, is verstandig

Spreuken 10:5
“Een zoon die in de zomer oogst, is verstandig, slaapt hij in de oogsttijd, dan maakt hij zijn ouders te schande.”

In de oogsttijd moet je niet slapen maar oogsten. Doe je dat niet, dan komt er honger, want je voorraden raken uitgeput. Aangezien de ouders vroeger werden onderhouden door hun zonen, werden zij daardoor eveneens te schande gemaakt. De opvoeding had kennelijk gefaald. Wij leven geestelijk ook in de oogsttijd. Wij mogen nu plukken van de overvloed aan genade die door Jezus voor iedere gelovige is vrijgezet. Het is een eer voor onze hemelse Vader als we die oogst ook benutten. De eerste vruchten – de beste vruchten – zijn voor de Landman. Alle lof, eer en glorie is voor Hem. Hij geniet als wij genieten. Wij hebben de wasdom niet gegeven, maar Hij. Wij hoeven slechts te oogsten wat God heeft bereid. Net als Adam en Eva in de hof. Het is alles zeer goed.

vrijdag 3 september 2010

Een wijze doet wat hem geboden wordt

Spreuken 10:8
“Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.”

Wij houden niet zo van geboden, we zijn liever onafhankelijk en bepalen het liefst zelf wat we wel of niet doen. Dat schijnt de Nederlandse volksaard te zijn. Geen knechten maar bazen. Misschien is het waar, maar een rebelse, opstandige houding brengt geen voordeel, maar nadeel. Rebellie is de gezindheid van de duivel. De bijbel noemt het toverij, wanneer je je erdoor laat leiden. Onderwerp je aan alle gezag als aan de Heer. Dien allen die over je gesteld zijn alsof het in dienst van Christus is. Verdraag onrecht en zegen wie je haten, zo komt Gods liefde en kracht vrij in je leven. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Laat je liever door mensen vernederen, want het is God die jou verhoogt.

Luie handen maken arm

Spreuken 10:4
“Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom.”

In het natuurlijke leven is dit vanzelfsprekend, maar het gaat ook op in het geestelijke. Sommigen menen dat genade betekent dat je niets meer hoeft te doen voor God, maar dat is een grote vergissing. Door Jezus hebben we weer een relatie met God de Vader. We zijn met Hem verzoend en we hebben Zijn Geest ontvangen. Maar dat heeft een reden, namelijk dat we gaan leven. Leven betekent dat God je bron is en je doel. God leert ons hoe we weerstand moeten bieden tegen het kwaad. God leert ons hoe we de verleidingen kunnen weerstaan, maar bovenal hoe we vol kunnen worden en blijven van Zijn Geest. Die Geest gaat ons leiden. Dagelijks kunnen we handelen naar wat de Geest ons leert. En zo komen we bij de rijkdommen van God. Hij leidt ons naar Zijn glorie. Israël liet zich leiden naar Kanaän, het land van de zegen. Door de aanwijzingen van God op te volgen werd Jericho ingenomen en daarna het hele land. Door Gods leiding worden we gezegend en zullen we een zegen voor anderen zijn.

donderdag 2 september 2010

De HEER laat een rechtvaardige geen honger lijden

Spreuken 10:3 
“De HEER laat een rechtvaardige geen honger lijden, hij geeft niet toe aan de begeerte van een goddeloze.”

Over welke honger gaat het hier? Jezus zegt dat Hij het brood des levens is, wie van Hem eet, krijgt nooit meer honger. Wie Jezus heeft gevonden, is klaar met zoeken. In Christus ben je meer dan verzadigd. Nooit zul je meer hoeven te zoeken naar meer. Maar ook de lichamelijke honger is voor een rechtvaardige niet langer aanvaardbaar. Honger hoort bij de vloek van de wet en die heeft Jezus voor ons gedragen. Wij leven onder Gods zegen, al het Zijne is nu ook het onze. Door geloof mogen we ons uitstrekken naar de volle rijkdom van het goddelijke leven. En zoals God voor de vogels zorgt, zo zorgt Hij nog veel meer voor Zijn kinderen. Hij geeft geen stenen voor brood. Gods zegen is niet te verdienen, alleen te ontvangen door geloof. Richt daarom je hart en je gedachten op de Jehova Jireh, op God die voorziet. 

woensdag 1 september 2010

Rechtvaardigheid redt van de dood

Spreuken 10:2
“Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.”

Bij oneerlijk verkregen rijkdom denk je al gauw aan louche zakenlieden, die arme kopers veel te veel laten betalen voor onnutte rommel. En hoewel dat zeker vaak voorkomt, gaat het daar niet over, tenminste, niet uitsluitend. De Bijbel is een geestelijk boek en je moet dus steeds zoeken naar de geestelijke betekenis. Rechtvaardigheid redt van de dood, dat is voor een christen makkelijk te begrijpen. Jezus heeft dat voor ons gedaan. Hij heeft ons rechtvaardigheid geschonken en ons zo gered van de dood. Wanneer je dat begrijpt, is het eerste deel ook niet zo moeilijk, dat gaat namelijk over onszelf. Je kunt je nog zo rijk wanen in jezelf, maar er zit altijd oneer bij. Dat is voor God onvoldoende om je toegang te verlenen. Dus hoe hard je ook je best doet, jezelf rijk maken lukt niet, het baat je niet. Heerlijk toch dat God je rijk heeft gemaakt op een rechtvaardige manier.