dinsdag 30 november 2010

Een wijze zoon luistert naar de lessen van zijn vader

Spreuken 13:1
“Een wijze zoon luistert naar de lessen van zijn vader, een spotter sluit zijn oren voor berispingen.”

De generaties volgen elkaar op en we kunnen heel wat lessen leren van de geslachten die ons voorgingen. Er zijn al heel wat fouten gemaakt en heel wat conclusies getrokken. Wat is het mooi dat we kunnen leren van wat anderen is overkomen. De lessen van onze vader zijn kostbaar en waardevol. Soms zal je vader je willen behoeden voor onheil en klinkt zijn stem berispend. Soms wil hij je aansporen een weg te gaan die je nog niet kent en spreekt hij bemoedigend. Soms stelt hij je voor iets samen met jou te doen, zodat je een ervaring met hem kan delen. Wat is het treurig als een vader merkt dat zijn kind niet wil luisteren. Dat hij zich spottend afwendt omdat hij denkt het beter te weten. In de eindtijd zal de eigenliefde toenemen, evenals de ongehoorzaamheid. Helaas geldt dat ook voor de wijze lessen die God de Vader ons wil leren. Hij is een ontfermer en een helper, iemand die weet wat je nodig hebt. Luisteren naar Hem betekent dan ook altijd gezegend worden.

maandag 29 november 2010

De weg van de rechtvaardigheid leidt naar het leven

Spreuken 12:28
“De weg van de rechtvaardigheid leidt naar het leven, een geëffend pad is het, vrij van de dood.”

‘Wie in Mij gelooft, zal leven en in eeuwigheid niet sterven’, zei Jezus. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ Jezus heeft voor ons het pad geëffend en dat pad is vrij van de dood. Dat betekent ook dat de dood geen vat heeft op ons leven met Jezus. Zolang we ons oog op Hem richten en doen wat Hij ons leert, zijn we volkomen veilig. De dood staat voor alles wat ons naar beneden haalt, alles wat ons schuldig verklaart, alles wat ons veroordeelt. De boom der kennis van goed en kwaad is de boom van de dood. Wie bang is fouten te maken, leeft in de dood. Maar de boom des levens brengt je vrijheid en leven. Geen oordeel, geen werken om jezelf te verbeteren, geen werken om God te behagen, geen inspanning om goedgekeurd te worden, maar gewoon leven. Leven als een kind, een zoon of een dochter van God, vrij van de dood.

zondag 28 november 2010

Een luie jager vangt nooit wild

Spreuken 12:27
“Een luie jager vangt nooit wild, een vlijtig mens verwerft een kostbaar vermogen.”

Misschien zie je jezelf niet als een jager, maar je zult toch iets moeten doen om in leven te blijven. God zegent het werk van je handen en de opbrengst van je inspanningen. God heeft je het vermogen geschonken rijk te worden, maar het komt niet uit de lucht vallen. God is Degene die jou heeft toegerust met het vermogen rijkdom te verwerven, maar daar hoort ook ijver bij. Vraag God naar jou specifieke mogelijkheden als je ze nog niet kent. Iedereen heeft voldoende gaven en talenten gekregen om voor zichzelf en voor anderen te kunnen zorgen. Ja, we zijn rijk in Christus, we zijn gezegend met wijsheid en bovennatuurlijke kennis, maar ook met het bovennatuurlijke vermogen opbrengst te genereren uit onze inspanningen. God is je leidsman, ook in je werk.

zaterdag 27 november 2010

De rechtvaardige is beter af dan ieder ander

Spreuken 12:26
“De rechtvaardige is beter af dan ieder ander, de goddeloze volgt een dwaalspoor.”

Wat is het geweldig om steeds bij ‘de rechtvaardige’ te denken: ‘Dat ben ik.’ Jezus stierf als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, om hen tot God te kunnen leiden. Dat verzoeningswerk is volbracht met als doel dat we zouden leven. Maar dat niet alleen, God wil ons leven zegenen met overvloed aan leven, overvloed aan zegen. Dat we beter af zijn dan ieder ander. Heel Gods volheid hebben we ontvangen in Christus. Door Hem zijn we rechtvaardig voor God en dus erfgenamen van al het andere. Wij allen dwaalden als schapen, maar nu we gevonden zijn door de Goede Herder zijn we voor altijd beter af dan ieder ander. Wees dankbaar voor zoveel goedheid.

vrijdag 26 november 2010

Een hartelijk woord beurt hem op

Spreuken 12:25
“Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.”

Kommer en ellende drukken je neer. Je wordt dan op jezelf teruggeworpen. Je verliest de controle of hebt die al verloren en voor je het weet ben je slachtoffer. Dat voelt niet fijn en maakt mensen somber. Sombere mensen zien alleen nog het heden en het verleden, maar geen toekomst meer. Een hartelijk woord beurt mensen op. Letterlijk, het tilt je boven je omstandigheden uit en laat je weer toekomst zien. Een hartelijk woord raakt je hart. Daarom is de Here Jezus zo’n geweldig goede hogepriester voor ons. Hij voelt niet alleen mee met wat we voelen, maar biedt ons ook uitkomst en perspectief. Zijn woorden zijn altijd bemoedigend en opbeurend.

donderdag 25 november 2010

Een vlijtig mens verwerft gezag

Spreuken 12:24
“Een vlijtig mens verwerft gezag, luiheid leidt tot slavernij.”

Sommige mensen denken dat leven uit genade betekent dat alles wel vanzelf gaat. Maar genade roept niet op tot luiheid. Paulus zei zelfs dat hij uit genade meer gearbeid had dan ieder ander. Jacobus schrijft dat je geloof blijkt uit je werken. Geloof zonder werken is dood. IJver is goed, maar dan moet het wel gepaard gaan met wijsheid. De Farizeeërs hadden ijver zonder verstand, zonder inzicht en zonder begrip. Gods wijsheid is Jezus. Zonder Hem kun je niets doen en is alles wat je doet niets. Maar met Hem kom op een plaats van gezag. Je gaat met Hem als koning heersen over zonde en dood, dus ook over luiheid. Wees ijverig in het zoeken van wijsheid en laat je door Gods Woord vernieuwen in je denken. Dat heeft altijd positieve gevolgen voor je hart en voor je gedrag.

woensdag 24 november 2010

Een verstandig mens loopt niet met zijn kennis te koop

Spreuken 12:23
“Een verstandig mens loopt niet met zijn kennis te koop, dwazen strooien met hun dwaasheid.”

‘Werp je parels niet voor de zwijnen’, sprak Jezus. Petrus schrijft dat we altijd bereid moeten zijn rekenschap af te leggen van ons geloof aan wie ernaar vragen. De dorstigen worden uitgenodigd te drinken van het water des levens om niet, gratis dus. Wie dorst heeft naar God zal verzadigd worden. Maar als je mensen water geeft die er niet naar vragen, dan ben je aan het martelen. Gebruik je kennis verstandig. Gebruik je tijd om eerst na te denken voor je spreekt. Dat voorkomt heel wat nodeloze discussie. Jezus sprak meestal kort, soms enkele woorden, maar bij zijn discipelen nam Hij de tijd. De wijsheid die God je geeft, het inzicht in Zijn hart, is te kostbaar om zomaar rond te strooien. Laat het maar zien in je houding dat je wijzer bent dan de wereld. Je hoeft niet overal met woorden te reageren.

dinsdag 23 november 2010

Bedriegers zijn de HEER een gruwel

Spreuken 12:22
“Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.”

De moeite die Jezus op aarde had, kwam van de kant van de geestelijke leiders. Van hen zei Hij: ‘Jullie hebben de duivel als vader, hij is een leugenaar vanaf het begin.’ Je kunt bedrogen worden door een verkeerde leer van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Wetten zijn niet bedoeld om je bij God te rechtvaardigen. Wetten tonen aan dat je faalt, dat je overtreedt, dat je schuldig bent. Het is de Heer een gruwel als mensen misleid worden een wettisch leven te leiden. God is genadig. Hij geeft zelf wat wij niet kunnen geven, rechtvaardigheid. Jezus heeft voor ons voldaan aan al Gods rechtvaardige eisen. Hij leefde volmaakt op aarde. In Hem had God zijn welgevallen. Hij handelde waarachtig en volbracht het verlossingswerk in trouw. De boodschap van Gods vergeving, Zijn verzoening met de wereld, Zijn liefde voor zondaren, Zijn zegen voor Zijn kinderen moet gebracht worden op aarde. Het hart van de Vader is liefde en barmhartigheid. De rest is Hem een gruwel.

maandag 22 november 2010

De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen

Spreuken 12:21
“De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen, goddelozen worden bedolven onder ellende.”

Het gaat over onheil en over ellende. Dat is ongeveer hetzelfde. De een wordt er niet door getroffen, de ander wordt eronder bedolven. Het verschil is of je rechtvaardig bent of goddeloos. Laten we duidelijk zijn: onheil en ellende overkomt iedereen, daar is ook de Bijbel helder over. Maar de vraag is of je eronder bedolven wordt of dat het je niet raakt. Paulus schrijft, dat hij in de druk is, maar niet in het nauw. Stefanus zag zelfs tijdens zijn steniging de hemel nog geopend. Dat is het geheim. Hoe verdraag je ellende en onheil? Door te zien op Hem die dat ook verdragen heeft. Jezus heeft zelfs meer verdragen dan wij ooit te dragen zullen krijgen. Hij geeft de moede kracht en de zwakke vermeerdert Hij sterkte. Het onheil raakt ons wel, maar treft ons niet. We worden er niet door bedolven, daarvoor zijn we in Christus te sterk.

zondag 21 november 2010

Vreugde wacht wie vrede zoeken

Spreuken 12:20
“Wie kwaad smeden, zijn een en al bedrog, vreugde wacht wie vrede zoeken.”

‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ Deze woorden van Jezus heeft Hij zelf voorgeleefd. Hij was en is de grote vredestichter die mensen verzoent met God. Soms is het een pijnlijk proces om vrede te stichten. Soms moet je de straf op je nemen of de schuld, die je niet hebt verdiend. Maar een vredestichter is bereid die prijs te betalen, want uiteindelijk zal er vreugde zijn. De vreugde van de verzoening is veel groter dan de pijn van het vredestichten. Er zijn heel wat gebeurtenissen die mensen uit elkaar kunnen drijven. Meestal zoeken we ons gelijk in plaats van vrede. Maar gelukkig zijn zij, die net als Jezus bereid zijn de vrede te zoeken, die niet zichzelf zoeken maar de ander. Kinderen van God worden ze genoemd.

zaterdag 20 november 2010

Een betrouwbaar woord houdt altijd stand

Spreuken 12:19
“Een betrouwbaar woord houdt altijd stand, een leugen slechts voor korte tijd.”

Je kan ook zeggen: wat waar is, is altijd waar. Of ook: de waarheid verandert nooit. De waarheid is een persoon, het is Jezus. Wat Hij zegt en leert is altijd waar. Als Hij zegt dat het volbracht is, dan is het volbracht. Als Hij zegt dat je geliefd bent, dan ben je geliefd. Als Hij zegt dat je rein bent, dan ben je rein. Als Hij zegt dat je gerechtvaardigd bent, dan ben je gerechtvaardigd. Als Hij zegt dat Hij voor je is, dan zal Hij nooit tegen je zijn. Als Hij zegt dat niets je kan scheiden van zijn liefde, dan kan ook zonde dat niet. Als Hij zegt dat je eeuwig leven hebt, dan kun je niet verloren gaan. De waarheid verandert nooit, wel meningen over de waarheid. Er is allerlei wind van leer, maar Jezus blijft gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Daarom is het wijs niet te luisteren naar wat mensen van Hem vinden, maar te horen wat Hij zelf tegen je zegt. Hij spreekt tot je vanuit zijn woord, de bijbel. Je krijgt antwoorden door openbaring. Zoek ernaar en je zal de waarheid vinden die jou vrij maakt van alles waarover je nu nog bezorgd bent.

vrijdag 19 november 2010

Wat de wijze zegt, brengt genezing

Spreuken 12:18
“De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing.”

‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’, vroeg Jezus aan zijn discipelen. Er kwamen heel wat foute antwoorden, maar Petrus kwam met een goddelijke openbaring: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ Die woorden zetten meteen aan tot nieuwe openbaring, nu door Jezus zelf gesproken. Als God gaat spreken door ons heen, dan worden we wijs, dan openbaren we dingen die we vanuit onze kennis niet kunnen weten. Profetie brengt genezing, bevestiging, liefde. Profetie is het uitspreken van door God geopenbaarde waarheid met het doel de ander op te bouwen, te vertroosten en te bemoedigen. Waarom zou je luisteren naar de woorden van een dwaas? Waarom zou je luisteren naar iemand die niet vanuit Gods openbaring spreekt? Dan krijg je slechts veroordeling, dolksteken. Zulke woorden brengen schuld en schaamte naar boven. Je voelt je tekort schieten, je voelt je een looser. De woorden van God zijn als een verfrissende bron voor iemand die snakt naar water. De woorden van God betekenen genezing, in je emoties over wie je bent, maar ook in de rest van je ziel en je lichaam.

donderdag 18 november 2010

Wie de waarheid spreekt, dient het recht

Spreuken 12:17
“Wie de waarheid spreekt, dient het recht, een valse getuige verkondigt slechts leugens.”

In het menselijk verkeer is betrouwbaar zijn belangrijk. Wat je zegt moet waar zijn. Maar er is een diepere laag over de waarheid. Jezus zegt: Ik ben de waarheid. Dus wie de waarheid spreekt, brengt Jezus. En wie Jezus brengt, brengt liefde, verzoening, genezing, aanvaarding, omarming, veiligheid en zegen. Alle discipelen van Jezus moeten hieraan herkenbaar zijn, zegt Johannes. Valse getuigen vertellen leugens. Die leugens kennen we: Je deugt niet, je bent zondig, God houdt niet van je, je moet je liefde voor God eerst bewijzen voor Hij je zegent, enz. De wereld is vol met leugens van deze soort. Maar de waarheid maakt je vrij, bevestigt je, omarmt je en kust je en fluistert in je oor: ‘Ik ken niemand die ik meer liefheb dan jij.’ Herken je de stem van Jezus? De schapen herkennen zijn stem uit duizenden. Zoals Hij spreekt er maar één.

woensdag 17 november 2010

Wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt

Spreuken 12:16
“Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.”

Emoties zijn rare dingen. Ze horen bij de ziel en worden vaak aangestuurd door lichamelijke prikkels. En daarom is het belangrijk even te wachten. Paulus schrijft: Als je boos wordt, zondig dan niet. Boos worden is geen zonde, maar een emotie. Maar vanuit die emotie kun je heel makkelijk zondigen. Daarom is het ook zo mooi van de Here Jezus dat Hij zweeg toen Hij werd gemarteld en veroordeeld. Hij deed dat voor ons. Als wij onze mond niet kunnen houden uit woede, hoeven we alleen naar Hem te kijken die dat wel deed, voor ons. Hij nam ook de schuld op zich voor elke boze reactie. Hij spreekt ons er vrij van en zegt als Hogepriester: ‘Ik kan met je meevoelen. Kom bij mij en schuil hier tot het weer rustig wordt. Laat de toorn niet over je heersen en geef het oordeel aan Mij.’ Wat kan jou het schelen als je beledigd wordt, wanneer de Heer zelf je aan Zijn hart drukt?

dinsdag 16 november 2010

Wie wijs is, luistert naar goede raad

Spreuken 12:15
“Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad.”

Een dwaas denkt en een wijze luistert, daar zit hem het verschil. De dwaas luistert naar niemand en denkt alles zelf te weten. Wie wijs is luistert naar goede raad. Die komt altijd van God, Hij is onze raadsman. Na luisteren volgt doen. Goede raad wordt opgevolgd. Jacobus schrijft dat geloof zonder werken dood is. Uit je reactie blijkt of je de raad van God ter harte neemt. Luisteren is al een bron van vreugde, maar wanneer je je leven erdoor laat leiden, zal de vreugde en de vrede alleen maar toenemen.

maandag 15 november 2010

Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden

Spreuken 12:14
“Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden, van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.”

Je hart ontvangt woorden als zaad. Dat zaad kan gaan groeien en vrucht dragen. Wanneer je Gods waarheid spreekt, zeg je iets goeds en voed je daarmee je eigen hart. Je versterkt je geloof ermee. Weten alleen is dus niet genoeg, je moet Gods woorden ook uitspreken, zodat je kunt profiteren van dat zaad. Gods woord zal altijd doen waartoe het is gezonden, dat is kenmerkend voor elk zaad. Het zal laten groeien wat het in zich heeft. Gods beloftes uitspreken is dus jezelf zegenen met Gods woord. Dat woord wekt geloof en dat is het middel om Gods zegen vrij te zetten. Mediteer eens over deze tekst vandaag en breng hem dan in toepassing. Gods woord is vol zegen. Profiteer ervan door het uit te spreken.

zondag 14 november 2010

Een rechtvaardige ontsnapt aan ieder gevaar

Spreuken 12:13
“Een kwaadaardig mens verstrikt zich in zijn eigen leugens, een rechtvaardige ontsnapt aan ieder gevaar.”

‘Jullie hebben de duivel als vader’, sprak Jezus tegen de Farizeeërs. Hij is een leugenaar vanaf het begin. De kwaadaardigheid van de Farizeeërs bleek uit de vele pogingen Jezus’ werk te stoppen. Maar de Rechtvaardige was niet te pakken. Hij was niet van de rotsen te werpen en niet tot zwijgen te brengen. Alleen zijn eigen wil was daartoe in staat. Hij zweeg toen Hij de straf op zich nam voor de schuld van de wereld. Niemand belette Hem te spreken, maar Hij zweeg uit liefde. In Hem was en is geen veroordeling. Niemand nam Hem zijn leven af, Hij legde het vrijwillig neer voor een zondige wereld. Het kwaad kan Jezus niet treffen, behalve als Hij zich er vrijwillig aan overgeeft. Onze positie is in Hem. In Hem zijn we veilig en geborgen voor alle kwaad, wat zou een mens ons doen? Ons lichaam is te raken, onze tent is kwetsbaar, een aarden vat, maar onze ziel is vast verankerd in Jezus. We zijn onbereikbaar voor het kwaad. Jezus is onze beschermer.

zaterdag 13 november 2010

Wat rechtvaardigen doen, werpt vruchten af

Spreuken 12:12
“Een goddeloze jaagt op zijn eigen ondergang, wat rechtvaardigen doen, werpt vruchten af.”

Mensen die Gods genade afwijzen lopen blind hun ondergang tegemoet. De Farizeeërs en Schriftgeleerden uit de tijd van Jezus waren religieus en toegewijd, maar Jezus noemde hen blinde leidslieden. Wie denkt uit eigen werken levend te kunnen worden voor God, loopt zijn dood tegemoet. Alleen de genade die God schenkt in zijn Zoon maakt je levend. Alleen wie aan de wijnstok blijft draagt vrucht. Het enige werk dat we voor God moeten doen is geloven in het volmaakte offer van Jezus. Daarmee heeft Hij ieder die gelooft in dat offer volmaakt geheiligd en gerechtvaardigd. Heiliger en rechtvaardiger kun je niet worden. Al je inspanningen kunnen daar niets aan toevoegen of van afnemen. Het gaat God niet om je ijver maar om je geloof. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Eenvoudiger kan het niet zijn. Wat kies je: najagen van wind en ten onder gaan of blijven in de bevoorrechte positie die Jezus je heeft gegeven en vrucht dragen?

vrijdag 12 november 2010

Wie zijn grond bewerkt, heeft altijd genoeg te eten

Spreuken 12:11
“Wie zijn grond bewerkt, heeft altijd genoeg te eten, wie lucht najaagt, heeft geen verstand.”

Grond bewerken is gebruiken wat je hebt. Lucht najagen is zoeken wat je niet hebt. Uiteindelijk gaat het over voedsel en leven. Gods genade is zo overvloedig, dat we niet alleen voedsel hebben voor onszelf, maar ook kunnen uitdelen aan anderen. God is een bron van leven en die bron heeft Hij ook in ons gelegd. Gods woord is in ons hart gezaaid en zijn Geest is daar uitgestort vol liefde. Jezus zoekt akkers met goede aarde. Daar kan zijn woord van genade en liefde vrucht dragen en een opbrengst geven, die leven geeft in overvloed.

donderdag 11 november 2010

Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee

Spreuken 12:10
“Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar wreed.”

Ook dieren tellen mee bij God. Ook hen heeft Hij geschapen. En hoewel het de mens gegeven is om te heersen over de dieren, betekent het niet dat hij ze mag mishandelen. Wie de liefde van God kent, gaat die liefde ook met zijn dieren delen. Liefde voor dieren kent vele gradaties. Sommige mensen zijn bang voor bepaalde dieren, maar dat betekent niet dat je wreed mag zijn. Wreedheid betekent dat je willens en wetens een dier pijn doet. Wie tot zoiets laags in staat is, wordt niet gedreven door liefde maar door haat. Voor zo iemand is het nodig om een hele tijd in de stroom van Gods liefde te komen. Haat is niets anders dan gebrek aan liefde. Hoe meer God in staat is ons zijn liefde te laten kennen, des te meer zullen we naar Zijn beeld veranderen. Mens en dier wordt erdoor gezegend.

woensdag 10 november 2010

Beter een onaanzienlijk mens met een knecht

Spreuken 12:9
“Beter een onaanzienlijk mens met een knecht dan een bluffer die gebrek aan voedsel heeft.”

Wat koop je voor een grote mond? Niets dus. De vruchten van je leven laten zien of je rijk bent of arm. Niet wat je roept, maar wie je bent is belangrijk. Als het erop aankomt, heb je meer aan een onaanzienlijke met een knecht, dan aan een bluffer met niets. Jezus werd onaanzienlijk en arm voor ons. Hij had gedaante noch luister toen Hij voor ons stierf. Maar door zijn armoede maakte Hij velen rijk. Doordat Hij zijn godheid aflegde en onaanzienlijk werd, maakte hij ons rijk en kregen we van God het hoogste aanzien. De bluffer met gebrek aan voedsel is de duivel. Hij heeft niets en alles wat hij had heeft hij verloren. Het is een brullende leeuw, maar zonder kracht. Let niet op hem, dat geeft hem teveel eer. Let alleen op Jezus. Hij maakt je rijk en geeft je te eten.

dinsdag 9 november 2010

Een warhoofd wordt geminacht

Spreuken 12:8
“Men prijst een mens naar de maat van zijn verstand, een warhoofd wordt geminacht.”

We geven prijzen hier op aarde voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. De lintjes op Koninginnedag en de Nobelprijzen zijn er voorbeelden van. Altijd wordt erbij gezegd wat de reden is voor die beloning en meestal zijn we het daar wel over eens. Het is ook geweldig als er nieuwe ontdekkingen worden gedaan die de mensheid ten goede zullen komen. Voor warhoofden, mensen die niet zo helder van verstand zijn, hebben we slechts minachting, die beoordelen we negatief, in de min dus. Bij God is dat niet zo. Hij houdt van alle mensen evenveel. Hij let totaal niet op wat we kunnen, maar op wat we zijn. Mensen, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Mensen die meer of minder zijn stukgegaan door de zonde en de vloek die op aarde heersen vanaf Adam. Maar Jezus kwam Gods hart voor alle mensen tonen. Hij stierf voor zondaren en warhoofden om hen Gods liefde te kunnen geven en een plaats in Gods Vaderhuis. De genade van God is onvoorwaardelijk.

maandag 8 november 2010

Wat oprechten zeggen

Spreuken 12:6
“De woorden van de goddelozen zijn een dodelijke hinderlaag, wat oprechten zeggen, is een bevrijding.”

Wat uit je mond komt verspreidt dood of leven. Het hangt af van wat er in je hart gebeurt. Als Gods liefde je hart inneemt, zal er leven uit je mond komen. Dat werkt als een verademing. Leven wordt gekenmerkt door het benadrukken van Gods liefde voor zijn kinderen, ja zelfs voor zondaren heeft God liefde. Veel mensen zitten gevangen in de leugen dat God hen niet lief heeft omdat ze fouten maken. Ze proberen krampachtig alle fouten uit hun leven te verwijderen in de hoop op Gods genade. Het gaat nooit lukken op die manier. De woorden van oprechten halen mensen uit die leugen en zetten hen in de vrijheid. Geen aanklacht of beschuldiging meer, maar vrijspraak en omarming. God weet dat we niet volmaakt zijn en dat vraagt Hij ook niet van ons. Hij zegt: ‘Je bent volmaakt volmaakt gemaakt door Jezus.’ Hij heeft gedaan wat jij nooit zal kunnen doen: jezelf rechtvaardigen. De oprechten gaat het licht op in de duisternis.

zondag 7 november 2010

Let op je woorden

Spreuken 12:6
“De woorden van de goddelozen zijn een dodelijke hinderlaag, wat oprechten zeggen, is een bevrijding.”


Wat uit je mond komt verspreidt dood of leven. Het hangt af van wat er in je hart gebeurt. Als Gods liefde je hart inneemt, zal er leven uit je mond komen. Dat werkt als een verademing. Leven wordt gekenmerkt door het benadrukken van Gods liefde voor zijn kinderen, ja zelfs voor zondaren heeft God liefde. Veel mensen zitten gevangen in de leugen dat God hen niet lief heeft omdat ze fouten maken. Ze proberen krampachtig alle fouten uit hun leven te verwijderen in de hoop op Gods genade. Het gaat nooit lukken op die manier. De woorden van oprechten halen mensen uit die leugen en zetten hen in de vrijheid. Geen aanklacht of beschuldiging meer, maar vrijspraak en omarming. God weet dat we niet volmaakt zijn en dat vraagt Hij ook niet van ons. Hij zegt: ‘Je bent volmaakt volmaakt gemaakt door Jezus.’ Hij heeft gedaan wat jij nooit zal kunnen doen: jezelf rechtvaardigen. De oprechten gaat het licht op in de duisternis.

zaterdag 6 november 2010

Rechtvaardigen denken volgens het recht

Spreuken 12:5
“Rechtvaardigen denken volgens het recht, goddelozen hebben bedrog in de zin.”

Rechtvaardigen zijn mensen die door God rechtvaardig zijn verklaard. Zij zijn door God onderworpen aan het recht en heilig verklaard. Het recht van God om ieder die gelooft rechtvaardig te verklaren, berust op het offer dat Jezus daarvoor heeft gebracht. Het is heerlijk om steeds te bedenken dat Jezus ons recht geeft om als rechtvaardigen te leven. Zelfs onze zwakheden doen daar niets aan af. Als de boze ons aanklaagt, gebruiken we het recht om hem te weerstaan. Jezus nam onze schuld weg, daarom zijn we rechtvaardig. Wie zal Gods uitverkorenen beschuldigen? Wie zal aanklagen wat God rechtvaardig heeft verklaard? Volgens dat recht moet je denken, dan word je steeds gelukkiger en zullen de leugens en het bedrog uit je leven verdwijnen.

vrijdag 5 november 2010

Een sterke vrouw is een krans voor haar man

Spreuken 12:4
“Een sterke vrouw is een krans voor haar man, een vrouw die hem te schande maakt, is als beenrot.”

Een krans spreekt van eer. Een sterke vrouw is geen bedreiging voor de man, maar een eer voor hem. Het is een geweldige zegen als je als man een sterke vrouw hebt gevonden. Zij maakt je nooit te schande, zij breekt je nooit af. Ze is sterk in het besef van wie ze is. Ze heeft het niet nodig haar man te kleineren om zich goed te voelen. Zij weet wie ze is en kan van daaruit haar man eren en opheffen. Ze spreekt over het goede en niet over het kwade. Een sterke vrouw is ook wat de Here Jezus zoekt. De Gemeente is zijn vrouw, Hij is trots op haar en geeft haar alle liefde en bescherming. Daar wordt ze sterk van. Hij bevestigt haar en geniet van haar schoonheid. Beseffen we wel genoeg dat we voor Jezus een sterke vrouw mogen vormen samen? Dat we een krans voor Zijn hoofd zijn? Denk er eens over na als je moet reageren op moeilijke situaties. Ben ik een sterke vrouw, of maak ik Mijn Man te schande?

donderdag 4 november 2010

Goddeloosheid brengt een mens ten val

Spreuken 12:3
“Goddeloosheid brengt een mens ten val, de rechtvaardigen staan onwrikbaar geworteld.”

Kun je maar doen waar je zin in hebt omdat God genadig is? Die vraag hoor ik zo vaak. En het antwoord is steeds NEE. Goddeloosheid brengt een mens ten val, maar goddeloosheid brengt je niet onder Gods oordeel. Dat oordeel heeft Jezus voor ons weggenomen, maar de gevolgen van goddeloosheid zijn niet veranderd. De verloren zoon die zijn goede vader verliet, eindigde bij de varkens. Dat was geen straf van zijn vader, maar het gevolg van zijn gedrag. Toen hij terugkeerde naar zijn vader, stond die al met open armen op hem te wachten. Hij mocht zo de feestzaal in, omdat hij terug was. Geen oordeel en geen straf, maar feest omdat je de weg terug hebt gekozen. Uiteindelijk ga je inzien dat het leven bij en met God het beste is. Daar kom je nooit ten val, want je staat onwrikbaar geworteld in zijn liefde.

woensdag 3 november 2010

Een goed mens geniet de gunst van de HEER

Spreuken 12:2
“Een goed mens geniet de gunst van de HEER, wie kwade plannen heeft, wordt door hem veroordeeld.”
Ik ken maar één goed mens en dat is Jezus. Hij geniet de gunst van de Heer. ‘In Hem heb ik welbehagen’, zegt God. Als alleen Jezus goed is, valt de rest onder Gods oordeel. De beste inspanningen maken je nooit goed genoeg voor Gods gunst. Daarom heeft Jezus onze plaats ingenomen in het oordeel. Daarom mogen wij Zijn plaats innemen na het oordeel. De goede mens Jezus werd slecht om de slechte mensen goed te maken. Door Zijn dood en opstanding is alles omgedraaid. Wie gelooft in Zijn ruil wordt in één keer van slecht goed. Je bent helemaal nieuw, zegt God daarover. Dat mogen we geloven uit Zijn mond. Niet wat we zien en ervaren, maar wat we geloven uit Zijn mond is waar. Daarom leven we uit geloof en niet uit aanschouwen.

dinsdag 2 november 2010

Wie van onderricht houdt, houdt van kennis

Spreuken 12:1
“Wie van onderricht houdt, houdt van kennis, wie berispingen haat, is dom.”

Berisping heeft een negatieve klank, omdat het vaak wordt gekoppeld aan straf. Berispen is vertellen wat iemand verkeerd doet, in de hoop dat daarmee nieuwe fouten worden voorkomen. Berispen doe je uit liefde. Straffen is iets anders. Een overtreder wordt gestraft. Iemand die onwetend is moet je berispen en iemand die willens en wetens steeds zijn fouten blijft herhalen, moet je bestraffen. Berisping leidt tot verbetering, terwijl straf een afrekening is, die vaak tot verbittering leidt. God voedt ons op door zijn woord, niet door straf. Straf hoort bij oordeel en dat heeft Jezus voor ons aan het kruis gedragen. Hij is gestraft voor onze overtredingen en zonden. God wijst ons op het betere in de hoop dat we daardoor veranderen. De Heilige Geest gebruikt Gods woord, de Bijbel, om ons te wijzen op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Als je Hem gaat kennen, ga je van Hem houden en dat geeft vernieuwing en verandering. De waarheid maakt je vrij.

maandag 1 november 2010

Een rechtvaardige krijgt op aarde zijn loon

Spreuken 11:31
“Een rechtvaardige krijgt op aarde zijn loon, zondaars en goddelozen niet minder.”

Bij loon moet je denken aan werken, loon heb je verdiend door je inspanning. Een rechtvaardige of een goddeloze, dat maakt niet uit. Een baas vraagt niet naar wie je bent, maar naar wat je hebt gedaan voor hem. Daarvoor krijg je je beloning. Veel mensen denken dat God ook zo werkt. Als we werken krijgen we loon, maar dat is een grote vergissing. Niet onze inspanningen worden beloond, maar ons geloof in de inspanning van Jezus. Hij deed het werk en wij krijgen zijn beloning. Vrijspraak van schuld is daar een deel van, evenals verlossing van gebondenheden, bevrijding uit verslaving en genezing van ziekte, ja zelfs opstanding uit de dood. De genade van God is de onverdiende gunst die God ons verleent op grond van ons geloof in het gedane werk van Jezus. Voor iedereen hetzelfde loon. God kijkt niet naar wie je bent, Hij kijkt naar je geloof.