vrijdag 31 december 2010

Blijf uit de buurt van een dwaas

Spreuken 14:7
“Blijf uit de buurt van een dwaas, er komt geen verstandig woord over zijn lippen.”


Een dwaas is iemand die zegt: ‘Er is geen God.’ Blijf uit de buurt van zo iemand als het gaat om verstand en inzicht. Als God de bron van wijsheid is, dan mis je wijsheid als je God afwijst. Het feit dat je dat doet –je redder afwijzen- bewijst al dat het met je wijsheid droevig is gesteld. Verstandige mensen kunnen beter naar God blijven luisteren, dan hun oor te luisteren leggen bij het dwaze geklets van de wereld. Veel zogenaamde deskundigen blinken uit in onverstand, omdat ze geen rekening houden met de onzichtbare werkelijkheid. God, Jezus, engelen, demonen, ze worden allemaal als fabels afgedaan en wat overblijft zijn de blinde inzichten van mollen met een zonnebril. Ze werpen een hoop stof op maar er blijft alleen een gat over. Pas wanneer je het licht bent binnengegaan zie je hoe donker het buiten was.

donderdag 30 december 2010

Een spotter zoekt naar wijsheid-tevergeefs

Spreuken 14:6
“Een spotter zoekt naar wijsheid-tevergeefs, wie verstandig is, vindt zonder moeite kennis.”


Is dat niet raar, dat iemand zoekt naar wijsheid en dan God voorbij loopt? God, in wie alle schatten van wijsheid verborgen zijn? Met wijsheid schiep Hij hemel en aarde, met wijsheid bepaalde Hij de afstand van de aarde tot de zon, zodat we niet verbranden of bevriezen. Met wijsheid schiep Hij de dieren, planten, insecten, het water en de lucht, alles zo perfect in balans. De voedselketens, de seizoenen, alles is vol wijsheid. Maar de grootste uiting van Gods wijsheid is dat Hij de zonde uitwiste door zelf de straf ervoor te dragen. Gods geopenbaarde wijsheid vind je volmaakt terug in Jezus. Hoe wijs was Hij in al zijn antwoorden. ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’, getuigt van bovennatuurlijke wijsheid. De Bijbel is er duidelijk over: ‘Wie in wijsheid tekort schiet, vraagt God ernaar en je zult wijsheid ontvangen, zonder verwijt.’ Wie verstandig is keert zich tot God en ontvangt overvloedig wijsheid en inzicht, meer dan de wereld kan bieden.

woensdag 29 december 2010

Een betrouwbare getuige

Spreuken 14:5
“Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.”

Wat moet je hier nog aan toevoegen? Jezus werd veroordeeld op grond van valse getuigenissen. Hij liet het gebeuren om over ons een goed getuigenis te kunnen geven. Weet je dat Jezus een getrouwe getuige is, die de waarheid over jou spreekt? Hij zegt dat je geliefd bent en Gods kind en erfgenaam voor eeuwig. Geloof Hem, Hij is betrouwbaar. De valse getuige strooit met leugens zoals: je deugt niet, je schiet tekort, je verdient straf, je bent een zondaar, God houdt niet van jou. Leer de waarheid kennen, de betrouwbare getuige van de Vader. Zijn naam is Jezus en Hij houdt van je, Hij vindt jou OK. Hij getuigt in jouw voordeel bij de Vader, wanneer de aanklager je aanklaagt. Geniet van Hem, Hij zal je altijd opheffen en nooit neerdrukken. Je bent voor Hem uitverkoren en kostbaar.

dinsdag 28 december 2010

Zorg voor de ossen

Spreuken 14:4
“Als er geen runderen zijn, kan de voederbak leeg blijven, de kracht van ossen biedt een rijke oogst.”

De les die je hieruit leert is dat je niet moet bezuinigen op het voer voor de ossen. Zonder ossen heb je wellicht wat kosten uitgespaard, maar je hebt geen rijke oogst. De ossen zijn de mensen die het goede nieuws vertellen. Je moet ze niet muilbanden, maar lekker van de oogst laten eten wanneer je aan het dorsen bent. Dat is een goede investering. God zegent je door mensen. 'Zorg dat ze het niet al zuchtende moeten doen, want dat zou jullie geen nut doen’, zegt Paulus. Hij heeft het dan over de oudsten van de gemeente. ‘Bid voor hen, want ze waken over je ziel.’ Zorg goed voor de ossen, dan zorgt God voor een rijke oogst.

maandag 27 december 2010

De woorden van een dwaas

Spreuken 14:3
“De woorden van een dwaas zijn een stok voor zijn hoogmoed, wat een wijze zegt, biedt veiligheid.”

Hoogmoed komt voor de val. De hoogmoedige woorden van een dwaas –je weet wel, iemand die zegt dat God niet bestaat- veroorzaken zijn eigen val. Wie wijs is biedt veiligheid. Wie wijs is, wijst op Jezus. Daar is iedereen veilig. De grootste zondaar wordt door Hem in liefde aanvaard. Wijzen naar Jezus betekent altijd: geen veroordeling, geen beschuldiging, maar vergeving en verzoening, liefde en vrede. Dan geef je geen stok om te slaan, maar een stok en een staf om op te leunen.

zondag 26 december 2010

Wie de juiste weg volgt

Spreuken 14:2
“Wie de juiste weg volgt, toont ontzag voor de HEER, wie verkeerde wegen gaat, minacht hem.”

Je luistert of je luistert niet, daar komt het op neer. Als je de raad van God niet opvolgt, minacht je Hem. De Here Jezus zei het zo: ‘Wie Mij liefheeft, bewaart mijn woord. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woord niet.’ Je kunt dus aan het gedrag van mensen zien of ze God liefhebben of niet. Wie een verkeerde weg inslaat minacht niet alleen God, maar bewijst ook zichzelf geen dienst. Je komt namelijk altijd bedrogen uit. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie Hem in geloof vertrouwt en volgt, wordt overvloedig gezegend met het goede. Je kan Gods liefde niet beter beantwoorden dan door te doen wat Hij je zegt. Je kunt ook jezelf [en anderen] geen betere dienst bewijzen

zaterdag 25 december 2010

Vrouwe Wijsheid bouwt haar huis

Spreuken 14:1
“Vrouwe Wijsheid bouwt haar huis, Dwaasheid breekt het hare eigenhandig af.”

Wijsheid tegenover dwaasheid, bouwen tegenover afbreken. Jezus vertelt het verhaal van het fundament. Een huis zonder fundament ziet er stoer en sterk uit, maar is niet stormbestendig. Als de slagregens komen en de winden beuken tegen het huis stort het in. En zijn [bouw]val is groot. Jezus is ons fundament. Hij heeft het zelf gelegd. Het bestaat uit genade, gerechtigheid en liefde. Niet die van ons maar die van Hem. Dat is waar we vast op staan. Wie daarop bouwt, bouwt met wijsheid. Steeds kun je terugvallen op je fundament: Ik ben geliefd en rechtvaardig uit genade, het is een geschenk van God. Geen eigen verdienste, maar de verdienste van Jezus. De boze kan niemand aanklagen en onderuithalen op dat fundament. Jezus zelf neemt het voor ons op, Hij draagt ons, zoals het fundament het huis draagt. Wat is het dwaas om een huis te bouwen zonder fundament.

vrijdag 24 december 2010

Wanneer een rechtvaardige eet

Spreuken 13:25
“Wanneer een rechtvaardige eet, wordt hij verzadigd, een goddeloze houdt een hongerige maag.”

Jezus is alles voor ons. Hij is ons leven. Wie zich met Hem voedt zal nooit meer honger krijgen. Jezus noemt zijn lichaam en zijn bloed – het offer dat Hij heeft gebracht – ware spijs en drank. Brood des levens, levend water, hemels manna, dat is wat de rechtvaardige te eten krijgt. De goddeloze heeft dat niet, want Hij eet dat niet. Daarom houdt hij ondanks zijn voedsel toch steeds weer honger. De wereld kan een mens nooit de verzadiging en de vervulling geven die Jezus geeft. Hij kwam naar deze wereld om onze honger en dorst te stillen. Hij kwam om ons te voeden met het levende woord, de spijze die blijft. Maar ja, als je daar nooit van hebt geproefd, blijf je op zoek naar Jezus. ‘Kom tot Mij’, zegt Hij, ‘Ik geef je het water en het brood des levens om niet. Waarom weeg je geld af voor wat niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar Mij, opdat je het goede eet.’ Zie de goedheid van God: Hij geeft ons leven en voedsel in Christus. Meer dan Jezus hebben we niet nodig.

donderdag 23 december 2010

Wie zijn zoon de stok onthoudt

Spreuken 13:24
“Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem.”

Tuchtigen heeft een negatieve klank tegenwoordig. Maar tuchtigen betekent opvoeden, vormen en dat is soms niet leuk. Het is liefdeloos om te geloven dat opvoeden vanzelf gaat. Correctie is nodig, vooral in de jonge jaren van de jeugd. Ook wij worden uit liefde door God getuchtigd. Dat betekent niet dat Hij allerlei rampen naar ons toestuurt, of ons een pak slaag geeft, maar wel dat Hij ons leert op eigen benen te staan, ook als het moeilijk is. Hij leert ons op Zijn woord te vertrouwen en niet passief alles goed te vinden. Hij leert ons hoe we verzet kunnen bieden tegen verleiding en zonde door ons oog te richten op Jezus, die volhardde tot het einde. Tuchtigen betekent voor mij geen slachtofferhouding aan te nemen, maar te beseffen dat ik een zoon van God ben. Ik heb Zijn naam gekregen en Zijn beloftes, Zijn nabijheid en Zijn opstandingskracht. Ik kan alles verdragen omdat Hij met mij is. Tuchtigen is altijd pijnlijk omdat het gebeurt in moeilijke omstandigheden, maar Paulus zegt: ‘Uit die alle heeft de Heer mij gered.’ God slaat je niet, maar Hij houdt ook de stok niet tegen die jou slaat. Je mag sterker worden en ervaren dat je met Hem meer dan overwinnaar bent.

woensdag 22 december 2010

Pas ontgonnen land

Spreuken 13:23
“Het pas ontgonnen land schenkt arme mensen overvloed, onrecht rukt het van hen weg.”


Ik weet nog dat ik voor het eerst salaris kreeg. Ik hoefde mijn hand niet meer op te houden voor zakgeld, maar had nu zelf bezit. Wat een bijzondere ervaring was dat. Ik voelde me bevoorrecht, hoewel het geen topsalaris was, maar een beginnersloon. Voor een arme student betekende het overvloed. Hoe rijk zijn we geworden doordat Christus ons heeft rijk gemaakt. Leven en overvloed heeft Hij ons gegeven, zoals Hij had beloofd. Maar om in die zegen te staan en ervan te genieten, moet je wegblijven van onrecht. De ‘verloren zoon’ verliet zijn rijkdom en belandde in armoede en gebrek. Dat was het gevolg van zijn keuze. De rijkdom van zijn vader was onveranderd voor hem beschikbaar, dat merkte hij toen hij terugging. De liefde en de overvloed aan zegen van zijn vader waren niet veranderd. Het zijn de keuzes die we maken die bepalen of we de overvloedige rijkdom van Christus ervaren in ons leven. We kunnen door onrecht onszelf tekort doen. Het is niet God die Zijn hand van ons af trekt, nee, wij zelf kiezen er soms voor uit de genade weg te lopen. Gelukkig is er altijd de weg terug en de liefde van God voor ons is onveranderd dezelfde, elke dag opnieuw.

maandag 20 december 2010

Rechtvaardigen wacht een beloning

Spreuken 13:21
“Zondaars treft ellende, rechtvaardigen wacht een beloning.”

We waren van nature zondaars, maar Jezus heeft ons rechtvaardig verklaard. Nu ziet God ons als rechtvaardig en dus zegent Hij ons. Het missen van Gods zegen is ellendig. Daarom biedt God deze zegen aan ieder aan. Jezus heeft voor ieder mens de prijs betaald om rechtvaardig te zijn. Het enige wat je hoeft te doen om rechtvaardig te worden is geloven in het offer dat Jezus daarvoor bracht. Jezus heeft niet alleen onze zonden weggedaan en alles wat tegen ons getuigde, maar Hij heeft ons ook voor eeuwig rechtvaardig verklaard. Hij heeft het volbracht en het wordt ons geschonken wanneer we het aannemen in geloof. Wil je zondaar blijven en in de ellende, of word je rechtvaardig en gezegend? Rechtvaardige mensen kunnen nog steeds fouten maken, maar ze worden hen niet meer aangerekend door God. Dat is een deel van de beloning die rechtvaardigen wacht.

zondag 19 december 2010

Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs

Spreuken 13:20
“Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.”

Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, leert de Bijbel. Dat komt door het horen. Er zit kiemkracht in elk gesproken woord. Elk woord dat je hoort kan verandering geven aan je leven. Wie steeds wijsheid hoort, wordt ook zelf wijzer. Wijsheid is Jezus. Hij is Gods wijsheid. Wat Hij leerde wordt door de wereld dwaas genoemd, maar wie naar Hem luistert wordt gezegend met bovennatuurlijk inzicht. Die wijsheid is ons gegeven. We mogen ons er dagelijks mee voeden en worden steeds wijzer. Niet in de ogen van de wereld, maar in Gods ogen. Je bent er ellendig aan toe wanneer je deze wijsheid in je leven mist.

zaterdag 18 december 2010

Vervuld verlangen

Spreuken 13:19
“Vervuld verlangen is een groot genot, een dwaas gruwt als hij zich niet inlaat met het kwaad.”

Vroeger maakten we als kind allerlei verlanglijstjes voor verjaardagen, voor sinterklaas, of voor andere feestjes. En hoe blij was je dan wanneer je kreeg wat je had verlangd. Dat is logisch, maar ten diepste zoeken we niet naar oppervlakkig genot, maar naar diep geluk. Het grootste cadeau dat alle verlangens vervult is Jezus. Wanneer je Hem hebt aangenomen van God de Vader is er niets meer te wensen over. Alles vindt zijn vervulling in Hem. In Hem hebben we alle zegen ontvangen. En het mooiste is, dat we levenslang aan het uitpakken zijn. Het cadeau is te groot om in een keer te doorgronden.
Een dwaas is iemand die Jezus afwijst. Voor hem blijft alleen het aardse over, het tijdelijke, het kwaad. Wat een armzalig leven. De dwaas gruwt van zijn leven zonder genot en verpoost zich met het kwaad. Dood en leven liggen zo dicht bij elkaar. Soms hoef je alleen maar je hand of je hart open te doen.

vrijdag 17 december 2010

Het erfdeel voor je kleinkind

Spreuken 13:22
“Een goed mens laat ook een kleinkind een erfdeel na, een zondaar vergaart bezit voor een rechtvaardige.”

Wat is jouw erfdeel voor je kinderen en kleinkinderen? We denken dan vaak aan geld en goederen, maar de beste erfenis is het kennen van Jezus. Als je dat kan doorgeven aan je kinderen en kleinkinderen is dat het beste erfdeel wat je kan geven. Wat een zondaar vergaart aan bezit en spullen zal hij niet meenemen na zijn dood. Maar de erfenis van een rechtvaardige gaat wel mee de eeuwigheid in. Wat een heerlijk vooruitzicht dat we elkaar nooit zullen hoeven achterlaten. Door Jezus is de hemel met de aarde verbonden en grootouders met hun nageslacht.

Schande of eer

Spreuken 13:18
“Wie zich niet laat terechtwijzen, wachten armoede en schande, wie berispingen aanvaardt, wordt geëerd.”

Ouders beginnen al vroeg hun kinderen terecht te wijzen. Dat hoort bij de opvoeding. Maar er komt een tijd dat we dat vervelend vinden en we ons ertegen gaan verzetten. We weten het nu wel, we zijn nu volwassen. Als kind wil je nog wel toegeven dat je niet alles door hebt, maar als volwassene voel je dat je eer op het spel staat. En dat is ook zo! Je verliest je eer als je goede raad in de wind slaat. Je verliest misschien wel je inkomen en status door eigenwijs niet te luisteren. Maar wie verstandig is, maakt gebruik van de lessen die anderen al hebben geleerd. Ze brengen je voordeel en eer, ook al lijkt het daar in eerste instantie niet op en ook al voelt het alsof je dom bent als een ander je terecht wijst. God is de beste raadgever en de beste opvoeder. Wie zich door Hem laat gezeggen wordt overvloedig gezegend en geëerd.

donderdag 16 december 2010

Een betrouwbare boodschapper redt

Spreuken 13:17
“Een onbetrouwbare bode brengt onheil teweeg, een betrouwbare boodschapper redt.”

Ik moet denken aan het verhaal van Gechazi, de knecht van Elisa. Hij loog tegen Naäman en dat kwam hem duur te staan. De leugen om bestwil maakte hem levenslang ziek. Ook de knecht die aan David vertelde dat hij Absalom had gedood, moest zijn leugen met de dood bekopen. Ananias en Saffira zijn voorbeelden van leugenachtige getuigen, ze stierven. Het onheil van de onbetrouwbare bode komt meestal op zijn eigen hoofd terecht. Hoe lieflijk zijn dan de voeten van hem die een betrouwbare boodschap brengt. Goede tijding is heilzaam voor de brenger en voor de ontvanger. Wij zijn geroepen om getuigen te zijn, boodschappers van het goede nieuws. De boodschap van Gods verzoenende liefde is goed voor iedereen, de zender en de ontvanger. De zegenende ziel wordt ook zelf gezegend. Niet de boodschap maar de boodschapper maakt het verschil.

woensdag 15 december 2010

Een verstandig mens handelt met overleg

Spreuken 13:16
“Een verstandig mens handelt met overleg, een dwaas spreidt onverstand tentoon.”

Wat zou er gebeurd zijn, als Adam en Eva hadden overlegd voor ze van de verboden vrucht gingen eten? Wat zou er gebeurd zijn, wanneer ze bij dat overleg ook God hadden betrokken? Ach, het antwoord laat zich raden. Hoeveel foute beslissingen zouden voorkomen zijn, wanneer er goed overleg had plaatsgevonden? Hoe zou de wereld er dan hebben uitgezien? We kunnen erover mijmeren, maar dan vervallen we in ‘wat als’ gedachten die niets oplossen. Nee, we kunnen ons beter op de toekomst richten. Hoe nemen we onze beslissingen? Vertrouwen we op ons eigen inzicht of laten we ons adviseren? En wie is onze raadgever? Een van Gods namen is Raadsman. Zijn advies is gratis en betrouwbaar.

dinsdag 14 december 2010

Inzicht maakt een mens geliefd

Spreuken 13:15
“Inzicht maakt een mens geliefd, trouweloosheid brengt hem op een kronkelig pad.”

Iedereen wil geliefd zijn, daar hebben we allemaal behoefte aan, zo zijn we geschapen, met een innerlijke behoefte aan liefde en bevestiging. De narigheid is dat we het elkaar niet kunnen geven. We zuigen elkaar leeg, overvragen elkaar en het gevolg is wegblijven, ontrouw worden, de relatie beëindigen. En zo is de mens gekomen op een stelsel van kronkelige paden die de bijbel dwaalwegen noemt. ‘Schapen zonder herder’, noemt Jezus hen die daarop lopen. Jesaja zegt: ‘Ieder dwaalde op zijn eigen weg.’ Het geheim heet inzicht. Wijsheid mag ook. Wij noemen Hem Jezus. Hij is onze wijsheid en ons inzicht. Hij leert ons het hart van de Vader kennen en maakt ons geliefd en aanvaard. Hij vertelt ons dat we geliefd en aanvaard zijn voor altijd. Hij bevestigt dat keer op keer. Je bent geliefd en aanvaard. Geliefd en gewenst. Geliefd en gewaardeerd. Geliefd en gezegend. Nu hebben we geen mensen meer nodig als bron van bevestiging en liefde. Weg met de kronkelige paden. We kunnen zelfs leven met mensen die ons niet begrijpen, want we zijn geliefd en aanvaard door God zelf. Het inzicht in Gods liefde heeft onze behoefte vervuld. We kunnen nu ook trouw blijven aan ontrouwe mensen, net als Hij.

maandag 13 december 2010

De lessen van de wijze zijn een bron van leven

Spreuken 13:14
“De lessen van de wijze zijn een bron van leven, ze laten je ontkomen aan de strikken van de dood.”

Martha en Maria waren twee zussen die bezoek kregen van Jezus. Martha ging meteen het huis schoonmaken en een maaltijd bereiden. Dat was veel werk. Al die tijd zat haar zus te luisteren aan de voeten van Jezus. Hij vertelde hoe je kan ontkomen aan de strikken van de dood. Martha werd kwaad omdat haar zus haar niet hielp bij al het werk. Maar Jezus zei dat Maria het beste deel had gekozen. Wat is er belangrijker: luisteren naar reddende levenslessen van Jezus, of je doodwerken om een nette indruk te maken op anderen? Ik zit liever bij de bron en laat het werk er even voor liggen. Je moet kiezen voor het beste deel. De rest komt daarna. Heb je vandaag al geluisterd?

zondag 12 december 2010

Wie een gebod veracht, zal daarvoor de prijs betalen

Spreuken 13:13
“Wie een gebod veracht, zal daarvoor de prijs betalen, wie het in acht neemt, wordt beloond.”

In de maatschappij waarin we leven, hebben we geboden die ons leven moeten veraangenamen en beschermen. Zonder wetten en regels heerst er chaos. Bij God is het niet anders. Wie de geboden veracht betaalt daarvoor de prijs, een boete of gevangenisstraf. Maar wie de wetten van God overtreedt betaalt met zijn leven. De prijs voor de zonde is de dood. Niemand kan Gods wetten vlekkeloos onderhouden en zo is voor ieder de dood het einde van de wet. Maar Jezus is gekomen om in onze plaats Gods wetten te vervullen. Wat wij niet konden heeft Hij voor ons gedaan. Hij nam onze zonden en droeg voor ons de dood. Onze overtredingen zijn dus al geoordeeld. Nu spreekt God ons vrij van schuld en straf door het offer van Jezus. Hij heeft voor ons de vloek gedragen, zodat wij worden beloond voor het volbrengen van de wet. Alle zegen die God heeft beloofd is ons deel geworden, doordat Christus met ons heeft geruild. Hij nam de straf en de dood en wij krijgen vrijspraak en zegen. Zo heeft God het gewild en gedaan. Zo is aan Gods rechtvaardigheid en liefde recht gedaan.

zaterdag 11 december 2010

Almaar onvervulde hoop maakt ziek

Spreuken 13:12
“Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom.”

Mensen zeggen wel eens tegen elkaar:‘Ik word er ziek van.’ Dat bedoelen ze natuurlijk niet letterlijk, maar soms gebeurt het wel zo. Je kunt ziek worden zegt de Bijbel van te lang moeten wachten. Je hoop wordt wanhoop en tenslotte geef je het op. De vlam van verwachting dooft uit en maakt je ziek. Veel mensen leven in depressie vanwege niet uitgekomen verwachtingen. Ze hebben het gevoel nergens meer voor te leven. Op mensen moet je niet vertrouwen, maar wel op God. Alles wat Hij heeft beloofd zal waar zijn. Al zijn beloftes – hoeveel ook – zijn JA en Amen. Jezus staat daar borg voor. Hij is de vervulling van ons hopen. Hij is de levensboom die mensen uit de depressie haalt en leven geeft. Door Hem zijn we geliefd en aanvaard bij God de Vader. Door Hem heeft ons leven betekenis en inhoud gekregen voor eeuwig. Het langgerekte hopen is voorbij en de genezing is gekomen.

vrijdag 10 december 2010

Gestage groei maakt rijk

Spreuken 13:11
“In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.”

‘Zo gewonnen, zo geronnen’, zegt het spreekwoord. Rijkdom die je zomaar ontvangt ben je vaak ook zo weer kwijt, omdat je levensstijl die rijkdom niet heeft gebracht. Door je verkeerde levensstijl ben je niet rijk geworden en kun je de ontvangen rijkdom niet vasthouden. Gestage groei maakt rijk, zegt de tekst. Dat is ook zo in het geloof. God heeft je al zijn schatten, al zijn rijkdom en al zijn zegen geschonken in Christus. Maar door het proces van geloof gaan we steeds meer ontdekken hoe rijk we zijn in Hem. Die rijkdom die we kennen door ervaring maakt ons leven echt rijk, die raken we niet kwijt. Het andere is nog theorie en daar kunnen we ons naar uitstrekken. Het kennen van God maakt ons leven rijker en rijker. En hoewel we alles reeds bezitten, mogen we er dagelijks naar jagen, om tenslotte volmaakt te beseffen hoe rijk we zijn in Hem.

donderdag 9 december 2010

Betweters maken ruzie

Spreuken 13:10
“Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs.”

Als je geen betweter bent heb je geen reden om ruzie te maken. Je kunt gewoon op God vertrouwen en je vasthouden aan Zijn beloftes. Je hoeft niet bang te zijn dat het verkeerd zal aflopen, want Gods woord houdt je staande. Ruzie maken is voor bangeriken, voor mensen zonder geloof. Dit is misschien iets te duidelijk uitgedrukt, maar daarom niet minder waar. Alle verdeeldheid, alle kerkscheuring, alle conflicten zijn veroorzaakt door angst. 'Nu moet ik ingrijpen anders gaat het fout', denk je soms. Die conclusie is wellicht uitstekend, maar de vraag is hoe je moet ingrijpen. In elk geval niet door je gelijk af te dwingen. De betweters zullen altijd aan het kortste eind trekken. Wat je nodig hebt is goede raad, wijsheid. Die is bij God in overvloed beschikbaar. Je hoeft je maar tot Hem te keren en je ontvangt je wijsheid, zonder verwijt. Maar neem dan wel Gods raad ter harte. Ga niet je medemens of je broeder bestrijden, maar degene die jullie uiteen wil drijven, namelijk de angst. Door Gods liefde tot je te nemen zal elke angst verdwijnen. Laat je vullen met Gods wijsheid en de oplossingen voor alle conflicten komen binnen je bereik.

woensdag 8 december 2010

Het licht van een rechtvaardige brengt vreugde

Spreuken 13:9
“Het licht van een rechtvaardige brengt vreugde, de lamp van goddelozen wordt gedoofd.”

Licht heeft iedereen nodig en wanneer het donker je benauwt, omdat je niet ziet wat er om je heen is, of waar je je voet kan zetten, dan brengt licht ook vrede en vreugde. Je kunt weer wat zien en kiezen. Maar wat een ellende als dan je licht dooft en je terug bent in de duisternis. De dwaze meisjes uit het Bijbelverhaal hadden dat soort licht, het doofde omdat de olie ontbrak. Jezus zegt van zichzelf: ‘Ik ben het licht. Wie in dat licht wandelt, komt nooit meer in de duisternis.’ De olie van Gods Geest blijft altijd stromen, omdat die Geest in ons hart is uitgestort. Jezus zelf is ons licht, zijn Geest verlicht ons leven. In dat licht zien we de werkelijkheid met verlichte ogen. Wat we dan zien brengt altijd vreugde. We zien Gods liefde voor ons. We zien hoe Hij onze zonden heeft weggedaan. We zien hoe Hij voor ons pleit wanneer we worden aangeklaagd. We zien Zijn grote trouw, zelfs wanneer wij ontrouw zijn. Het licht van Jezus, de rechtvaardige, brengt veel vreugde en als het allemaal tot ons is doorgedrongen, verspreiden wij datzelfde licht.

dinsdag 7 december 2010

De rijkdom van een mens is het losgeld voor zijn leven

Spreuken 13:8
“De rijkdom van een mens is het losgeld voor zijn leven, ben je arm, dan word je niet bedreigd.”

Wereldse rijkdom kan je leven in gevaar brengen. Er kan losgeld gevraagd worden in ruil voor je leven. Wie arm is, wordt niet bedreigd. In dit opzicht lijkt armoede beter dan rijkdom, maar dan is de motivatie angst. Deze tekst waarschuwt toch niet vanuit angst arm te blijven? Nee, ik zie het liever zo: Onze rijkdom is Christus. Hij betaalde het losgeld voor ons met zijn eigen leven. In Hem bezitten we nu alle schatten van de hemel. Die schatten zijn wel in gevaar, want de duivel wil ons beroven. Hij maakt ons wijs dat we nog steeds arm zijn en dat we niet bedreigd worden. We weten wel beter. Niemand kan ons afnemen wat we in Christus hebben ontvangen. We zijn rijk in Hem en dat willen we ook weten en verkondigen. Iedereen mag het zien, zelfs al worden we door de tegenstander bedreigd.

maandag 6 december 2010

Rijk of arm

Spreuken 13:7
“De een doet zich rijk voor terwijl hij niets bezit, de ander doet of hij arm is terwijl hij een vermogen heeft.”

Zo op het eerste gezicht deugt het geen van beide. Maar dan gaan we geestelijk kijken. Waar gaat dit vers over? Over de tegenstelling tussen genade en wet, licht en duisternis, leven en dood, geloof en religie. Vanuit Gods genade mogen we zeggen: ‘Ik ben rijk’, terwijl we weten van onszelf niets te bezitten. Onze rijkdom is Christus en we bezitten alles in Hem. De religie zegt dat ze arm is – gewilde nederigheid – we zijn slechts arme zondaars – en ontkennen daarmee de rijkdom in Christus. Religie gedraagt zich als de oudste zoon – ik heb nooit iets gekregen, terwijl alles van de vader het zijne is. Wat een rijkdom als je als zondaar mag zeggen: ‘Ik ben rijk, om wat Jezus heeft gedaan voor mij.’

zondag 5 december 2010

Rechtvaardigheid waakt over wie de juiste weg gaat

Spreuken 13:6
“Rechtvaardigheid waakt over wie de juiste weg gaat, goddeloosheid laat de zondaar dwalen.”

Jezus kijkt naar ons met de ogen van een herder. Hij waakt en beschermt ons en leidt ons naar een veilige route. Wie niet de juiste weg gaat, laat Hij niet dwalen, maar haalt Hij terug. Hij tilt je desnoods op zijn schouders en drukt je aan zijn borst. Hij is blij als een afgedwaald schaap weer terug is bij de kudde. Het is de actie van de herder die daarvoor zorgt. Goddeloosheid laat de zondaar dwalen en laat hem aan zijn lot over. De Goede Herder zal dat nooit doen. Desnoods laat Hij zijn kudde achter om dat ene schaap te zoeken en te redden. Geen verwijt klinkt in zijn stem. Hij spreekt bemoedigend en vertroostend. Hij biedt veiligheid en rust. Hij brengt je op een effen pad.

zaterdag 4 december 2010

Een rechtvaardige verafschuwt leugens

Spreuken 13:5
“Een rechtvaardige verafschuwt leugens, door zijn schandelijke praatjes staat een goddeloze in een kwade reuk.”

Jezus zegt: ‘Ik ben de waarheid.’ En van de duivel zegt Hij: ‘Hij liegt altijd en is de vader van de leugen.’ Het kan niet duidelijker zijn. Waarheid is een persoon, een rechtvaardige, namelijk Jezus zelf. Wie Jezus leert kennen ontdekt de waarheid, die gaat van de duisternis naar het licht. De duivel is niet alleen een leugenaar maar ook een moordenaar. Elke leugen is een stukje dood. Daarom is wandelen in het licht niet mogelijk als je de duisternis lief hebt. De duisternis stinkt, het is een kwade reuk, een gifwolk. Gods Geest wordt ook wel Gods adem genoemd. God geeft ons zijn adem, zodat we weer gezond worden. Adem Gods waarheid in en het leven komt vanzelf in je terug. Dring de leugen weg door je te voeden met de waarheid en laat je niet verleiden tot schandelijke praatjes. Bedenk wat waar en waardig is. Dat gaat altijd over Jezus.

vrijdag 3 december 2010

Een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd

Spreuken 13:4
“De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd.”

Wie zich verongelijkt voelt, kan gaan zitten en zich verliezen in passiviteit. Ik weet daar alles van, maar heb ook ontdekt dat ik macht heb om dat te doorbreken. Kom in beweging en ga wat doen. Doe iets waarvan je weet dat het je goed zal doen. Doorbreek de negativiteit en luiheid en ga drinken en eten van al het goede wat God je geeft in Christus. Luister naar een goede preek of lees een opbouwend boek. Ga wandelen of zoek iemand op. Een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd. Je moet zelf naar de kraan lopen om te drinken. Het komt niet zomaar naar je toe, maar het is alles beschikbaar voor wie ijverig is en niet lui. Christus heeft je vrij gemaakt, je kunt altijd kiezen.

donderdag 2 december 2010

Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf

Spreuken 13:3
“Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.”

Soms voel je je rot en heb je zin om te mokken en te klagen. Het voelt wel lekker om je eens goed te laten gaan. Schelden en mopperen is de ergste vorm van luchtverontreiniging. Het tast je omgeving aan en stort je in het verderf. Daarom heb je lippen gekregen. Zo lang je die op elkaar houdt is er geen vuiltje aan de lucht. Elke gedachte die bij je binnenkomt kan gewoon daar blijven. David zegt: ‘Laten de woorden van mijn mond U welgevallig zijn.’ Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Wie zichzelf overwint is sterker dan iemand die een stad inneemt. Laat je lippen niet hun gang gaan. Waarom zou je ellende over jezelf afroepen? Bedenk wat waardig en waar is. Denk aan Jezus en Zijn liefde voor jou. Denk aan Zijn beloften en spreek die uit. Want met je hart geloof je en met je mond belijd je. Dat moet in balans zijn en kloppen met elkaar.

woensdag 1 december 2010

Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn woorden

Spreuken 13:2
“Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn woorden, wie onbetrouwbaar is, hongert naar geweld.”

Wie iets uitspreekt hoort het ook zelf en ontvangt het als zaad in zijn hart. Boze woorden zaaien boosheid, lieflijke woorden lieflijkheid en geloofswoorden zaaien geloof. Je kunt jezelf opbouwen en afbreken, daar hebt je geen ander voor nodig. Als je de ene keer waarheid spreekt en de andere keer leugen, ben je als iemand die onkruid zaait tussen het koren. Het onkruid zal het koren verstikken, zodat het sterft. Je hart begrijpt daar niets van. Wat moet er nu groeien, geloof of ongeloof, waarheid of leugen? Wees betrouwbaar voor je hart en spreek overeenkomstig je geloof. Laat niet je gevoel bepalen wat je zegt, maar je geloof. Dan zal je hart opbloeien en komen de vruchten vanzelf tevoorschijn.