maandag 31 januari 2011

De ogen van de HEER zijn overal

Spreuken 15:3
“De ogen van de HEER zijn overal, zowel de goeden als de kwaden houdt hij in het oog.”

God ziet alles en iedereen. Stelt die gedachte je gerust, of word je er juist onrustig van? Dat hangt niet van je gedrag af, maar van je kennis over God. Zolang mensen denken dat ze door hun gedrag God moeten behagen, zullen ze voortdurend in angst leven. Doe ik het goed en is het goed genoeg? Daar mag je mee stoppen, want wij worden in onszelf nooit goed genoeg om God te behagen. Onze gerechtigheid schiet altijd tekort. Daarom heeft God ons Zijn gerechtigheid geschonken uit liefde. Hij wil niet dat iemand verloren gaat en heeft voor ieder de prijs betaald. Alle aanklacht en schuld is verzoend, betaald en weggedaan. Jezus is nu onze garantie bij God, Hij is onze gerechtigheid. Daarom zijn Gods ogen die ons overal en altijd zien rustgevend. Hij let op ons om voor ons te zorgen. Hij kijkt als een vader en als een herder. Hij is een ontfermer.

zondag 30 januari 2011

Wijsheid en kennis

Spreuken 15:2
“Uit de woorden van de wijzen spreekt een overvloed aan kennis, uit de mond van dwazen komt alleen maar dwaasheid.”

Iemand met veel kennis hoeft niet perse wijs te zijn. Maar de woorden van een wijze zijn vol kennis. Godskennis wel te verstaan. Ervaringen met God, met Zijn beloftes, met Zijn liefde en trouw, maken een mens wijs. Hoe beter je God leert kennen, hoe wijzer je wordt. Maar hoe werkt dat dan? Net als bij een kind dat wordt geboren. Hoe langer het omgaat met zijn vader en moeder, des te beter hij of zij hen leert kennen. Lees je Bijbel, vraag in gebed naar de betekenis van wat je leest, zodat je het begrijpt en kan toepassen in je leven. Zo groeit je kennis en je wijsheid. Een dwaas veracht al deze dingen en blijft dwaas al leest hij alle lectuur van de wereld en weet hij alles wat er te weten is.

zaterdag 29 januari 2011

Een vriendelijk antwoord

Spreuken 15:1
“Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.”

Koning Saul had last van woedeuitbarstingen, maar als David op zijn harp speelde werd hij weer rustig. Muziek kan een heilzame uitwerking hebben, kan rust brengen en de woede doen bedaren. Vriendelijke woorden kunnen dat ook. Hoeveel moeders hebben niet met vriendelijke woorden de boosheid van hun kinderen opgevangen? Woede komt meestal voort uit onmacht en frustratie, je verliest de controle en wordt boos. Wat is het goed om dan iemand in de buurt te hebben die jou vriendelijk toespreekt. Die tegen je zegt:”Ik houd toch wel van je, ook al ben je niet volmaakt.” Of:”Hé, maak er niet zo’n probleem van, het komt allemaal goed.” Op die manier wordt je aandacht afgeleid van je bron van boosheid en je komt weer in de rust. Jezus spreekt voortdurend op die manier tot ons. Zijn vriendelijke woorden brengen ons innerlijk tot rust. “Geen paniek, Ik ben bij je. Ik help je, Ik draag je, Ik koester je, er is niets om bang voor te zijn.” Vriendelijke woorden brengen troost. Als God tot ons spreekt, is het altijd lieflijk en welluidend. Hij is de beste trooster en Hij weet wat we nodig hebben.

vrijdag 28 januari 2011

De gunst van de koning

Spreuken 14:35
“Een verstandige dienaar geniet de gunst van de koning, diens woede treft de dienaar die zijn taak verwaarloost.”

Het komt erop neer, dat je alleen gestraft wordt, wanneer je iets fout doet. Het verhaal van Jozef laat dit goed zien. Zolang hij zijn werk goed deed, stond hij in de gunst bij Potifar, maar toen Potifar niet langer geloofde in zijn onschuld, ging hij meteen het gevang in. Er was dus geen sprake van liefde of van een relatie, maar het was een pure werkovereenkomst. De koning in de tekst kan je gunstig zijn, maar ook zijn woede kan je treffen. Veel mensen denken dat dit bij God ook zo is en dat is nu juist niet het geval. God, onze Koning, is ons altijd gunstig gezind. Zijn liefde voor ons komt rechtstreeks uit zijn hart. Hij bewees zijn liefde voor ons, door alles wat tegen ons getuigde en getuigen kan, weg te doen. Het is er niet meer. De verstandige dienaar geniet de gunst van de koning, zelfs als hij soms iets onverstandigs doet. De woede van de Koning treft ons nooit. We zijn zijn kinderen geworden, zijn oogappels, zijn gunstgenoten.

donderdag 27 januari 2011

Rechtvaardigheid verheft een volk

Spreuken 14:34
“Rechtvaardigheid verheft een volk, zonde maakt het te schande.”

Rechtvaardigheid is zo iets moois. Het kent geen gebreken of tekortkomingen. Het is volmaakt volmaakt. Rechtvaardigheid is liefdevol en vol vrede. In rechtvaardigheid is geen angst en geen schuld. Rechtvaardigheid is goddelijk. Als je een mens wil zien met rechtvaardigheidmoet je kijken naar Jezus. Hij verheft mensen en drukt ze nooit naar beneden. Hij spreekt mensen vrij en beschuldigt nooit. Hij brengt heelheid en vrijheid in plaats van gebrokenheid en gebondenheid. Rechtvaardigheid is het leven zelf in optima forma. De rechtvaardigheid van Jezus verheft ons. Zijn rechtvaardigheid is ons gegeven uit genade. God verheft ons, God verheft zijn volk. Hij tilt ons op en houdt ons omhoog, zoals een trotse Vader doet met zijn kinderen. Er is geen schande meer in ons leven te vinden, want de rechtvaardigheid van Jezus heeft dat alles weggedaan. Wat een geweldige zegen is die rechtvaardigheid. Je kunt er levenslang van genieten.

woensdag 26 januari 2011

Wijsheid komt van God

Spreuken 14:33
“In de geest van een verstandig mens is wijsheid, zelfs onder dwazen wordt zij herkend.”

De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Het verstand van de mens is een deel van het lichaam waar de ziel graag gebruik van maakt. Maar hoe verstandig je ook bent, de bron van wijsheid komt voort uit je geest. Als je tenminste verbonden bent met Gods Geest. Dat is de reden waarom elke gelovige als eerste gave van God zijn Geest ontvangt. Gods Geest giet Gods wijsheid en liefde uit in onze geest, zodat ons verstand daar ook van kan profiteren. Soms vraagt iemand: ‘Heb je soms de wijsheid in pacht?’ Wij kunnen nu antwoorden: ‘Nee, niet in pacht, maar wel in bezit.’ God laat ons vanuit Zijn wijsheid oplossingen zien, waar een natuurlijk mens niet aan zou denken. Wie had nou bedacht een pad te maken door de zee om zo een volk te redden? Wie had nou bedacht door de schande van het kruis de wereld kennis te laten maken met Gods liefde en verlossing? Zelfs dwazen moeten erkennen dat er meer bronnen zijn dan het eigen verstand.

dinsdag 25 januari 2011

Wij zijn goed en rechtvaardig gemaakt

Spreuken 14:32
“Een goddeloze gaat door zijn slechtheid ten onder, een rechtvaardige vindt als hij sterft een schuilplaats.”

De slechte gaat ten onder, de goede vindt een schuilplaats. Er zijn maar twee wegen, de ene leidt naar de dood, de andere naar het leven. Dat is precies wat Gods volk onder Mozes te horen kreeg: ‘Leven en dood stel ik u voor, kies dan het leven.’ Wie is goed en wie is slecht, dat is dus de vraag. Met die vraag worstelen heel veel mensen. ‘Ben ik goed genoeg voor God?’ Jezus maakte duidelijk dat niemand goed genoeg is voor God, maar dat Hij gekomen is om je goed te verklaren, op grond van het offer dat Hij zou brengen. ‘Wie in Mij gelooft zal leven’, sprak Hij. Het geweldige nieuws is dat Jezus ons rechtvaardig voor God heeft gemaakt. Op grond van Zijn werk zijn we behouden. We hebben nu voor eeuwig een schuilplaats. Angst voor de dood hoeft er niet meer te zijn. Het oordeel over ons leven is voor goed weggenomen. God gedenkt onze zonden niet meer. Wij zijn met Christus gestorven en opgestaan, we hebben onze schuilplaats in Hem. We zijn onaantastbaar en onder alle omstandigheden veilig dank zij Hem, die ons liefheeft.

maandag 24 januari 2011

God is een ontfermer

Spreuken 14:31
“Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper, wie zich over een arme ontfermt, eert hem.”

Jezus leert: ‘Wat je aan een van deze minste broeders hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan.’ Paulus, die de christenen vervolgde, kreeg te horen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je MIJ?’ God stelt zich gelijk aan Zijn schepping. Kom niet aan de mens, want dan kom je aan God. Jezus kwam naar de aarde om mens te worden, zodat Hij met ons kan meevoelen in onze zwakheden. Niet dat Hij in die zwakheid zelf ging zondigen, maar Hij weet wel uit ervaring hoe het voelt om genegeerd te worden, bespot, verraden. Jezus kwam om zich over ons te ontfermen en liet daarmee het hart van de Vader zien. Liefde ontfermt zich en rekent het kwade niet toe. Nu kun je je schuldig voelen, omdat je op dat punt tekortschiet, maar Jezus heeft die schuld gedragen, die is weg voor God. Wij mogen nu zoveel genieten van Zijn ontferming, dat we zelf ontfermers worden. Zo eren we God door Zijn liefde.

zondag 23 januari 2011

Een tevreden geest geeft een goede gezondheid

Spreuken 14:30
“Een tevreden geest geeft een goede gezondheid, jaloezie knaagt aan je botten.”

Je geest is niet hetzelfde als je verstand, juist niet. Je geest communiceert met Gods Geest en je verstand communiceert met je zintuigen. De informatie die geest en verstand moeten delen, zorgt voor de problemen. Ze staan vaak recht tegenover elkaar. Je verstand zegt bijvoorbeeld: ‘Nu moet je in actie komen’, terwijl je geest zegt: ‘Nog niets doen, eerst wachten op Gods aanwijzingen.’ Als je volwassen wordt in je geloof, gaat je geest het steeds vaker winnen van je verstand en dat geeft rust. Dat heeft ook een uitwerking op je gezondheid. De stress verdwijnt en dat doet een mens goed. ‘Wees niet bezorgd’, zegt God vaak in de Bijbel en: ‘Ik weet wat je nodig hebt. Ik zorg voor je, want Ik ben je Vader. Mijn overvloed deel Ik met jou.’ Je hoeft niet jaloers te zijn, Ik weet wat Ik doe. Vertrouw Mij, dat is goed voor lijf en leden.

zaterdag 22 januari 2011

Wie geduldig is

Spreuken 14:29
“Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.”

Een kat in het nauw doet rare sprongen, zegt een spreekwoord. Deze tekst zegt hetzelfde. Zonder geduld betekent ook zonder geloof, zonder vertrouwen op Gods beloftes. Vandaar ook het grote inzicht voor degenen die wel geduld tonen. Zij kennen het geheim van Gods woord. Het zal doen waartoe het gezonden is. Het woord van God verliest nooit Zijn kracht. Koning Saul kon geen geduld opbrengen en verloor daardoor zijn koningschap. Dat kan ons niet overkomen, want we bezitten onze erfenis niet op grond van onze inspanningen en verliezen niets door ons falen. Maar wanneer we het pad van geloof verlaten en ons geduld verliezen, vallen we ten prooi aan eigen inzichten. Dan slaan we een heilloze weg in die ons alleen narigheid zal bezorgen. Dan komen we net als de ‘verloren zoon’ bij de varkens uit, terwijl het bij Vader veel beter zou zijn. Dus denk vandaag goed na of je keuzes voortkomen uit geloof of uit ongeduld.

vrijdag 21 januari 2011

De luister van een koning

Spreuken 14:28
“De luister van een koning is een talrijk volk, bij gebrek aan onderdanen gaat een machthebber ten onder.”

Het is eigenlijk raar dat een koning koning kan zijn, zolang het volk hem die plaats geeft. Als de onderdanen weglopen of een andere koning kiezen, is het gedaan met zijn troon. Sommige koningen maken zwaar misbruik van hun positie en onderdrukken het volk. Ze maken zich daardoor gehaat en de vrede in zo’n land is ver te zoeken. In de Bijbel lees je van Salomo dat hij vrede en rust had aan alle kanten van zijn koninkrijk. De vijanden durfden hem niet aan te vallen en hij bracht rijkdom en welvaart in Israël. Salomo is een ‘beeld’ van Jezus. Salem betekent vrede en Jezus is de Vredevorst. Hij brengt zijn volk vrede met God en vrede met elkaar. Hoe groter het volk van God wordt, des te meer luister zal het geven aan Hem die op de troon zit. Tegelijk zien we daardoor het koninkrijk van de duivel ten onder gaan. Hij houdt geen onderdanen over en zal uiteindelijk moeten erkennen dat er maar één Koning is. Elke knie zal buigen en elke tong belijden dat Jezus Heer is, tot eer [luister] van God de Vader.

donderdag 20 januari 2011

Ontzag voor de HEER beschermt je

Spreuken 14:27
"Ontzag voor de HEER is de bron van het leven, het hoedt je voor de strikken van de dood."

God vertrouwen betekent ook, dat je al zijn beloftes voor waarheid aanneemt. De Bijbel leert dat al Zijn beloftes –hoeveel ook- ja en amen zijn. God kan niet liegen en dus kan er geen belofte loos zijn. De voorwaarde om Gods beloftes te ontvangen en te zien uitwerken in je leven is geloof. Je onderwerpt je aan God door je aan Zijn woord te onderwerpen. Dat is geen verplichte oefening, maar een vreugde die je hart tot rust brengt. Je kan rusten in Gods beloftes, want ze zullen ja en amen zijn voor jou. Dat is ook je geestelijke wapenrusting, het stand houden in Gods beloftes en in het volbrachte werk van Jezus. Het behoed je voor de strikken van de dood [is ook een belofte].

woensdag 19 januari 2011

Ontzag voor de HEER

Spreuken 14:26
"Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats."

Ontzag voor de Heer betekent dat je Hem volkomen vertrouwt. Als kinderen ouders hebben die dat voorleven, leert het hen om ook te schuilen bij de Heer. Veel ouders beseffen onvoldoende dat het niet hun woorden, maar hun daden zijn, die ze doorgeven aan het volgende geslacht. Wat doet mijn vader, of hoe reageert mijn moeder, wanneer het tegenzit? Wat laten ze zien, wanhoop of hoop, onrust of rust? Nu kun je als ouder denken: ‘O, daar ga ik de volgende keer dan goed op letten.’ Helaas is het geen kunstje, maar ontzag voor God berust op innerlijke overtuiging. Het is de vrucht van een leven met God. Hoe meer je beleefd hebt dat Hij betrouwbaar is, des temeer zul je dat ook gaan uitstralen in je leven. Krachtig vertrouwen geeft kinderen een krachtig voorbeeld.

dinsdag 18 januari 2011

Een betrouwbare getuige

Spreuken 14:25
"Een betrouwbare getuige redt levens, een valse getuige liegt en bedriegt."

Jezus Christus wordt in de Bijbel de getrouwe getuige genoemd. Hij is de redder van levens. Hoe wrang is het dan dat Hij zelf op grond van onbetrouwbare getuigen ter dood werd veroordeeld. Maar daarin zie je meteen de liefde van God voor de wereld. Hij liet zich vernederen om ons te verhogen. Hij liet zich veroordelen om ons vrij te spreken. En nu is Hij nog steeds de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de dood en de koning van alle koningen. Wat Hij zegt is de waarheid. Zijn getuigenis over ons is o.a. dit: ‘Ik heb jou gered voor eeuwig. Je komt niet in het oordeel. Je bent Gods geliefde kind. Ik heb jou bekleed met Gods gerechtigheid. Je deelt in Mijn eeuwige erfenis. Ik zal je nooit veroordelen, vergeten of verlaten, zelfs niet als je mij ontrouw bent. Je bent meer dan overwinnaar door mij. Je bent voor Mijn Vader net zo kostbaar als ikzelf. Je bent mijn broer, mijn zus en daar ben ik trots op. Al mijn beloftes aan jou zal Ik ten uitvoer brengen.’

maandag 17 januari 2011

Wijzen worden met rijkdom gekroond

Spreuken 14:24
"Wijzen worden met rijkdom gekroond, dwaasheid is de tooi van dwazen."

Iedereen kan rijk worden, als je maar wijs bent. Dat is een prachtige belofte en helemaal in lijn met wat Jezus leert. Hij werd arm om ons rijk te maken. Rijk in alle opzichten, dus ook financieel. Die rijkdom is om er zelf van te genieten, maar vooral om het rijkelijk te delen met anderen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wat een geweldige ‘reclame’ voor Gods vaderschap, dat Hij zijn kinderen niet verwaarloost. Maar hoe zit het met die wijsheid, want zonder wijsheid dragen we de tooi der dwazen. Maar ook in wijsheid heeft God voorzien. Jezus is Gods wijsheid voor ons en als we dan nog in wijsheid tekort schieten, mogen we er God om vragen. Hij geeft die wijsheid overvloedig en zonder verwijt. Het is dus gewoon heel moeilijk om als dwaas te leven, of anders gezegd, God heeft het wel heel goed voor ons verzorgd, door ons Jezus te geven. Zijn verlossing, zijn rechtvaardigheid, zijn rijkdom en zijn zegen zijn ons uit genade geschonken. We hoeven het slechts aan te nemen door geloof en eruit te leven. Dat betekent met je hart geloven dat het zo is en met je mond belijden. Dan komt de bekroning vanzelf.

zondag 16 januari 2011

Elke inspanning levert iets op

Spreuken 14:23
“Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek. “

Geen woorden maar daden, daar komt de tekst op neer. Zonder zaaien geen oogst en zonder aanpakken geen opbrengst. Toch is het wel belangrijk om te weten hoe dat dan moet, want eigen gerechtigheid heeft voor God geen waarde. Daarom moeten we ons niet inspannen om bij God een wit voetje te halen, want dat werkt niet. Nee, de inspanning die hier wordt bedoeld is het werk van de Geest in ons. Jezus werkte en zijn Vader ook, er is niets tegen werken. Paulus liet zien in zijn leven hoe het niet moet – inspanning van het vlees, het eigen ik, zelfgericht. Maar na zijn bekering zegt hij: ‘Ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik, maar Gods genade die in mij is.’ Gods liefde, Gods Geest, zet aan tot werken uit geloof. God gaat je leiden om door je leven van Hem te getuigen in je doen en laten. Geen eigen gerechtigheid verwerven, maar Gods gegeven gerechtigheid uitleven. Jezus is hierin ons voorbeeld, maar ook onze bron. ‘Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.’

zaterdag 15 januari 2011

De oogst is liefde en trouw

Spreuken 14:22
“Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?”

‘Er is niemand die goed doet, zelfs niet een’, leert de Bijbel op meerdere plaatsen. Allen zijn afgeweken en allen dwaalden als schapen. Zo vond Jezus de wereld toen Hij op aarde kwam. De herder vond zijn schapen verstrooid en verward. Maar Hij zocht ze op en begon ze een voor een bij hun naam te noemen en te zeggen: ‘Je bent van mij.’ Jezus kwam goed doen op aarde, Hij kwam de mensen herstellen in liefde en trouw. Zijn liefde voor een zondige, vijandige wereld heeft Hij getoond aan het kruis. Hij stierf uit liefde voor de wereld. Het zijn niet de goede mensen waarvoor Hij zijn leven gaf, maar de slechte. Zo toonde Hij het hart van God de Vader aan de wereld. Hij ging rond weldoende en genezende allen die door de duivel waren overweldigd. Dat goede wordt ons uit genade toegerekend op grond van geloof en daarom oogsten wij nu Gods liefde en trouw. We oogsten wat Jezus heeft gezaaid. Niet langer op de dwaalweg maar op de weg van het leven.

vrijdag 14 januari 2011

Gelukkig hij die zich bekommert

Spreuken 14:21
“Wie zijn medemens veracht, is een zondaar, gelukkig hij die zich bekommert om de armen.”

Verachten is het tegenovergestelde van achten. Hoogachten, vereren, dat doen we meestal alleen degenen die een hoge positie bekleden. Dat hebben we zo geleerd. Er is weinig achting voor bedelaars en junks. God spreekt over medemensen. Het zijn mensen als jij en ik, net zo waardevol en net zo belangrijk en net zo geliefd. We kunnen ons hun lot aantrekken en we kunnen hen negeren, doen alsof ze niet bestaan. Gelukkig is hij die zich bekommert om de armen, omdat het medemensen zijn in nood. Jezus trok zich het lot van de armen aan en werd zelf arm om hen rijk te maken. Hij gaf alles wat Hij had om ze te redden en te verheffen. Hé, die arme medemensen, dat zijn we zelf zonder Jezus. Gelukkig heeft Hij zich over ons bekommerd en dat doet Hij nog steeds.

donderdag 13 januari 2011

Wie rijk is heeft veel vrienden

Spreuken 14:20
"Een arm mens wordt zelfs door zijn vriend gehaat, wie rijk is heeft veel vrienden."

In het verhaal van de ‘verloren zoon’ zie je dit in de praktijk. Hoe armer hij wordt, des te minder vrienden houdt hij over. Ook de vrienden van Job weten niets beters te doen dan hem te beschuldigen en te veroordelen. Nee, ware vriendschap laat alleen Jezus ons zien. Hij legde zijn rijkdom af om ons rijk te maken. Ook Hij merkte dat zijn vrienden Hem in de steek lieten, maar in plaats daarvan maakte Hij de zondaars tot zijn vrienden. Judas verraadde Jezus omdat Hij hem geen hoge positie kon bieden als minister in een nieuwe regering. Jezus stierf en werd arm om zijn vijanden tot vriend te maken en hen rijk te zegenen. Hij noemt ons zijn vrienden. Vaak schamen wij ons voor Hem en durven we amper Zijn naam te noemen in het bijzijn van anderen, maar Hij schaamt zich niet ons zijn broers te noemen. Wat een verschil of je een vriend hebt op aarde of in de hemel.

woensdag 12 januari 2011

De poorten van de rechtvaardigen

Spreuken 14:19
“Slechte mensen moeten buigen voor goede, goddelozen kloppen op de poorten van rechtvaardigen.”

Uiteindelijk overwint het goede het kwade. Jezus heeft die strijd al gewonnen, maar de uitwerking ervan vindt plaats in ons leven. God gebruikt daarvoor ons geloof. In Hem zijn we meer dan overwinnaar in elke situatie. Het leven in ons is sterker dan de dood buiten ons. Want binnenin ons heeft God zijn Geest gegeven. Dezelfde Geest waardoor Jezus kon opstaan uit de dood is in ons voor eeuwig. Die Geest uit zich door ons heen in liefde en bewogenheid. De mensen zullen naar ons toe komen en om hulp vragen, net zoals ze naar Jezus kwamen. De zondaren en slechte mensen hebben Jezus nog steeds nodig, net als toen Hij zelf op aarde was. Ze kwamen naar Hem toe en Hij genas hen. Jezus is niet veranderd, Hij doet de deur open voor iedereen die klopt. Behalve als wij ons hart daarvoor toesluiten.


dinsdag 11 januari 2011

Een verstandig iemand wordt gekroond met kennis

Spreuken 14:18
“Dwaasheid wacht wie onbezonnen leeft, een verstandig iemand wordt gekroond met kennis.”

Wie onbezonnen leeft, is zich niet bewust van de lessen die je onderweg kan leren. Van elke situatie steek je iets op. Hoe heb ik gereageerd? Welke teksten gebruikte God om me te leiden? Welke beloftes gaven me houvast? Welke ervaring had ik met God? Hoe heeft God mensen gebruikt om me te zegenen? Enz. Iemand die onbezonnen leeft, vraagt zich niets af en leert ook niets. Hij krijgt wel een ervaring, maar geen kennis. Want de kennis die hier wordt bedoeld is het kennen van God in deze omstandigheid. God is trooster als er getroost moet worden. Hij is geneesheer als er genezing nodig is. Hij is herder als er veiligheid geboden moet worden. Natuurlijk is Hij alles in een persoon, maar we ervaren Hem per situatie anders. God laat zich kennen aan wie verstandig [opmerkzaam] leeft.

maandag 10 januari 2011

Dwaas, of gehaat, of ...

Spreuken 14:17
“Wie onbesuisd is, handelt dwaas, wie berekenend is, maakt zich gehaat.”

Ben je impulsief of berekenend? Het is allebei niet goed. Wie impulsief is denkt niet na over de gevolgen en begaat snel een dwaasheid. Wie berekenend is denkt teveel over de gevolgen en maakt zich gehaat. Het eigenbelang straalt van de laatste af, terwijl de eerste helemaal geen belang lijkt te zoeken. God leert ons door Jezus dat het belang van anderen Hem aan het hart gaat. Jezus zegt: ‘Ik zoek niet Mijn eer’ en ergens anders: ‘Ik zoek niet de eer van mensen.’ Daarmee geeft Hij aan, dat zijn beslissingen voordelig moeten zijn voor de ander en niet allereerst voor Hemzelf. Jezus was niet onbesuisd en ook niet berekenend. Hij was een man van geloof. Hij wist dat Hij zonder de Vader niets kon doen en zo leefde Hij ook. Eerst nadenken – vaak deed Hij dat ’s nachts, zonder al die mensen om zich heen. Daarna wist Hij wat Hij doen ging. Zijn leven was altijd in balans. Hij wist wie Hij was. Hij wist waarvoor Hij leefde en Hij wist wie Hij diende. Zijn Geest is in ons binnenste uitgestort. Wie zich door Hem laat onderwijzen, gaat steeds meer Zijn leven vertonen.

zondag 9 januari 2011

Een wijze is voorzichtig

Spreuken 14:16
“Een wijze is voorzichtig, hij gaat het kwaad uit de weg, een dwaas is roekeloos, en waant zich nog veilig ook.”

God bestaat en de duivel ook. Ze zijn niet even sterk, dat niet, maar de duivel is wel tot veel kwaads in staat wanneer je hem de kans geeft. Een dwaas gelooft niet in God of de duivel. Hij houdt dan ook geen rekening met de wijze woorden van Jezus of de Bijbel. Hij laat zich leiden door zijn emoties en vertrouwt op eigen inzichten. Hij wordt niet alleen dwaas genoemd, maar ook roekeloos. Hij speelt met zijn veiligheid, gezondheid, bezit, relaties en zijn leven en waant zich veilig. Iemand met een waan leeft niet in de werkelijkheid. Hij heeft zijn eigen werkelijkheid geschapen en waant zich er veilig. Hoe word je wijs? Hoe ontvang je zekerheid en zegen? Door je te wenden naar Jezus. Hij kan als mens met je meevoelen en Hij kan je als God beschermen en helpen. Neem nooit een beslissing buiten Hem om. Ken Hem in al je wegen en je zult voorspoedig zijn.

zaterdag 8 januari 2011

Wees niet onnozel

Spreuken 14:15
“Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof, wie verstandig is, let op elke stap.”

Er wordt heel wat verteld in de wereld, maar niet alles is even waar of waardevol. In feite is er maar een bron waaruit waarheid komt en dat is God. Hij heeft ons zijn woord gegeven om te toetsen wat waar is. De Here Jezus is de waarheid van God en Hij leert ons naar de vruchten te kijken om de boom te herkennen. Paulus schrijft dat we niet elke geest moeten vertrouwen, maar alleen de geesten die Jezus belijden, zij zijn uit God. Is het gevaarlijk of slecht om naar iets verkeerds te luisteren? De Bijbel noemt je onnozel, kinderlijk, makkelijk te beïnvloeden. Als we de geesten die niet uit God zijn tot ons laten spreken, horen we de stem van de Herder niet meer. En wat Hij te zeggen heeft is vele malen mooier en opbouwender dan alle woorden van de praters uit de wereld.

vrijdag 7 januari 2011

Een goed mens wacht een betere beloning

Spreuken 14:14
“Wie afdwaalt krijgt zijn verdiende loon, een goed mens wacht een betere beloning.”

‘Boontje komt om zijn loontje’, zeiden we vroeger, of: ‘Eigen schuld, dikke bult.’ Het versterkte de idee dat je altijd de gevolgen van je eigen falen moet dragen. Op elke overtreding volgt straf en wanneer je een fout hebt gemaakt, kun je wachten op de vergelding. Zo werd ook het beeld van God onder de wet opgebouwd. Jij overtreedt en God straft. Dat veroorzaakt angst en een sterke behoefte het beter te willen doen. Zie daar de vloek van de wet in volle gang. Veroordeling en straf vanwege falen en fouten. De conclusie was steeds: de mens deugt niet, hij is geneigd tot alle kwaad en het oordeel van God is volkomen terecht. Sombere vooruitzichten en geen hoop. ‘Een goed mens wacht een betere beloning’, zegt de tekst van vandaag. Maar wie is die goede mens? Jezus is de ene goede mens in wie God zijn welbehagen tweemaal heeft uitgesproken. Hij leefde zonder te zondigen en verdiende daarmee alle zegen – de betere beloning. Maar het wonder van genade is dat Jezus zijn beloning heeft afgestaan aan de afgedwaalde mens. Jezus deelt zijn erfenis met de zondaren die zich tot Hem hebben gekeerd. Hij noemt ze ‘mijn broeders’en ‘mijn vrienden’. Hij zegt: ‘Mijn Vader is nu ook jullie Vader, mijn erfenis is nu ook de jouwe en mijn leven is nu ook jouw leven.’ Waar hebben we het aan verdiend? Nergens aan, het is de vrucht van Gods liefde voor deze wereld. Niks boontje komt om zijn loontje, maar wees gezegend in Jezus naam.

donderdag 6 januari 2011

Zelfs al lacht het hart

Spreuken 14:13
“Zelfs al lacht het hart, het lijdt pijn, vreugde eindigt altijd in verdriet.”

Op aarde is naast vreugde ook verdriet. De vreugde van een geboorte eindigt altijd in een afscheid nemen aan het eind. Of je nu honderd wordt of nog ouder, het einde komt en dat betekent verdriet vanwege het afscheid nemen van geliefden. Als dit leven op aarde alles zou zijn, waren we de beklagenswaardigsten van alle mensen. Het leven zou doelloos en zinloos zijn. Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Maar door Gods liefde en genade veranderde onze pijn in geluk en ons verdriet in lachen. We hebben een hoopvolle toekomst en ons leven wordt elke dag mooier. Hoe beter we God leren kennen door het leven van Jezus, des temeer gaan we ons verheugen over de erfenis die we door Hem hebben ontvangen. Ja, op aarde is nog veel lijden en pijn, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad.

woensdag 5 januari 2011

De juiste weg

Spreuken 14:12
“Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.”

Niet alle wegen die we gaan eindigen bij de dood. Er is een weg die leidt naar het leven. Die weg heeft Jezus ons geopenbaard. Hij heeft hem ook voor ons geopend. Hij is zelf die weg. Hij zegt het ook: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ Nu zei Hij er nog iets bij: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Daar gaat de weg dus heen, naar de Vader. Jezus brengt ons bij de Vader. En Hij noemt dat het leven. Bij de Vader ontvangen we leven, geen veroordeling of afkeuring, maar leven en overvloed. Jezus zegt ook: ‘Wie Mij kent, kent ook de Vader, Ik en de Vader zijn een.’ Jezus laat ons de Vader zien en wij mogen Hem volgen. Niet langer dwalen op een weg naar de dood, maar de dood voorbij, dat is wat Jezus ons aanbiedt. Na de dood komt het leven en voor wie gelooft is dat al begonnen. Door Jezus zijn we de dood voorbij en zijn we in het leven geplaatst voor eeuwig.

dinsdag 4 januari 2011

Verwoesting of voorspoed

Spreuken 14:11
“Het huis van goddelozen wordt verwoest, voorspoed is er voor de woning van oprechten.”

De beelden die de Bijbel gebruikt, moeten vertaald worden. De gemeente wordt vergeleken met een huis, maar ook je eigen leven. Huizen die verwoest worden hebben in de Bijbel geen goed fundament. Door tegenslag en druk stort zo’n huis in. Maar er is voorspoed voor de woning van de oprechten. Voor hen gaat het licht op in de duisternis. Zij vinden een uitweg, of zoals Paulus het zegt, ze zijn in de druk, maar niet in het nauw. Op welke beloftes rust jouw huis? Welk fundament draagt jouw leven? Jezus is het enige fundament dat ons huis draagt onder alle omstandigheden. Hij werd arm om ons rijk te maken. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen zijn we genezen.

maandag 3 januari 2011

Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet

Spreuken 14:10

“Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen.”

Vreugde en verdriet zijn heel persoonlijk. Zelfs binnen de intimiteit van een huwelijk of een gezin ben je eenzaam in je gevoelens. Alleen je eigen hart is op de hoogte, zegt de tekst vandaag. Gelukkig staan er meer teksten in de Bijbel. Deze tekst gaat over mensen, die elkaar niet echt kunnen doorgronden, trouwens wie doorgrondt zichzelf? Maar God die de harten kent en ook onze gevoelens, ziet en weet niet alleen wat er in ons omgaat, maar Hij kent die gevoelens ook zelf. Jezus, onze hogepriester, degene die het voor ons opneemt als we worden beschuldigd, voelt met ons mee. Stel je eens voor, Hij voelt wat jij voelt, Hij weet wat jij ervaart en ervaart datzelfde ook. Je kunt je verdriet en je vreugde volkomen met Hem delen. Hij begrijpt je zonder dat je iets uitlegt. Je hoeft alleen maar te beseffen dat Hij met je meevoelt en je omarmt. Hij huilt en lacht met je mee, elke dag opnieuw.

zondag 2 januari 2011

Oprechten waarderen elkaar

Spreuken 14:9
“Wat dwazen verenigt, is hun wangedrag, oprechten waarderen elkaar.”

Ik moet denken aan een groep hooligans bij een voetbalwedstrijd. Ze steken elkaar aan en doen mee, zonder elkaar te kennen. Hun wangedrag verenigt hen. Ze trekken samen op in het kwaad en gaan naar huis zonder te weten wie er naast hen heeft gelopen of gestaan. Je hoeft elkaar ook niet te kennen om samen op te trekken in het kwade. Deze mensen worden dwaas genoemd. Hun ‘vreugde’ is tijdelijk en gaat weer snel voorbij. Dwazen leven zonder God, ze leven voor zichzelf en voor het genot. God houdt van mensen, ook van deze mensen, sterker nog, Hij stierf voor hen. Dwaze mensen kunnen wijs worden, als ze Gods liefde leren kennen. Geen veroordeling maar vrijspraak bij God, pure genade. Dan ontvang je een nieuwe Geest in je binnenste en wordt alles anders. Je gaat niet meer letten op gedrag, maar op de mens achter het gedrag. Je gaat niet meer de fouten zien maar de mens. Je gaat waardering krijgen voor elkaar en je gaat beseffen dat we allemaal van genade leven.

zaterdag 1 januari 2011

Een wijze weet de weg

Spreuken 14:8
“Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan, dwazen bedriegen zichzelf met hun dwaasheid.”


Tegenwoordig hebben we van die handige apparaatjes die ons vertellen wat de juiste weg is. ‘Over 200 meter rechts afslaan’, hoor je dan bijvoorbeeld. ‘Bestemming bereikt’, betekent dat je er bent. Handig toch? Ja wanneer het zo eenvoudig is als het lijkt wel, maar ook zo’n apparaatje is niet feilloos. Ik ben tenminste al een aantal keren behoorlijk de mist in gegaan door domweg te doen wat er werd gezegd. Nee, dan kun je beter een persoon naast je hebben die de weg kent. Hij kijkt met je mee en kan je vertellen hoe je moet gaan. Je kunt vragen stellen en nog de juiste antwoorden krijgen ook. Zo iemand die altijd met je meereist is voor iedereen beschikbaar. Dat is mooi zo aan het begin van een nieuw jaar. Je reisgenoot weet al wat er dit jaar op je pad zal komen. Hij geeft je de juiste koers aan om niet van de weg te raken, of te verdwalen. Waarom zou je jezelf bedriegen door net te doen of Hij er niet is?