zaterdag 30 april 2011

Het is verwerpelijk om een onschuldige een boete op te leggen

Spreuken 17:26
“Het is verwerpelijk om een onschuldige een boete op te leggen, een edel mens zweepslagen geven is in strijd met het recht.”

Iedereen kent het gevoel ergens de schuld van te krijgen en gestraft te worden, zonder iets verkeerd te hebben gedaan. Soms zitten mensen jarenlang onschuldig op gesloten in een gevangenis, of dragen ze de schande van iets waaraan ze geen schuld hebben. Dat is vreselijk en iedereen vindt het normaal dat zo’n dwaling moet worden hersteld als dat kan. Smartengeld, eerherstel, het is leuk maar kan de pijn van de vernedering niet wegnemen. Hoeveel liefde moet Jezus voor ons hebben, dat Hij vrijwillig die vernedering onderging. Hij kreeg de schuld en de slagen voor onze zonden en Hij accepteerde het alles zwijgend, zonder veroordeling. Wat een liefde, dat Hij zelfs bereid was voor ons het oordeel over de zonde, de dood, te ondergaan en te zeggen: ‘Vader, vergeef het hun.’ Wat een liefde dat Hij ons ook nog Zijn eigen Geest heeft gegeven om te kunnen leven als mensen die dood geweest zijn en nu leven. Wat een liefde dat Hij tot in eeuwigheid bij ons en in ons wil zijn. En wat een liefde dat Hij al het zijne nu ook het jouwe noemt.

vrijdag 29 april 2011

Een dwaze zoon

Spreuken 17:25
“Een dwaze zoon is een groot verdriet voor zijn vader, bitterheid voor haar die hem heeft gebaard.”

Toen Adam dwaas handelde door Eva te volgen in het kwaad, was dat een groot verdriet voor God de Vader. Het hele mensengeslacht werd erdoor in de ellende gestort. Hoe zullen Adam en Eva zich hebben gevoeld toen hun zoon Kaïn zijn broer Abel doodde. Waarschijnlijk hebben ze gevoeld dat zij daar ook schuldig aan waren. Hoeveel verdriet en bitterheid is er door de generaties gegaan voor Jezus kwam om dit lijden te stoppen. Hij was de wijze zoon in wie de Vader een vreugde en een welbehagen had. Zijn moeder Maria was trots op Hem en bleef trouw aan Zijn zijde. Toch was het door verdriet en bitterheid dat Jezus het lijden op aarde moest stoppen. Het verdriet en de bitterheid van Zijn lijden en sterven gingen Zijn Vader en moeder door hart en ziel. Het was Gods manier om een nieuw mensengeslacht tot leven te roepen. Nu kan God de Vader een welbehagen hebben in al zijn kinderen. De dood is van zijn kracht beroofd en de duisternis overwonnen. Een nieuwe dag is aangebroken.

donderdag 28 april 2011

Een verstandig mens heeft wijsheid op het oog

Spreuken 17:24
“Een verstandig mens heeft wijsheid op het oog, een dwaas staart weg in wazige verten.”

Onze wijsheid is Jezus. Wanneer je oog op Hem is gevestigd zal je blik helder en duidelijk zijn. Jezus laat ons niet in het ongewisse over Zijn plannen. Hij heeft het beste voor met ons, met de onzen en met de hele aarde. Wie verstandig is let op wat Hij zegt. Wanneer de dwazen zonder God in de wazige verte staren, zien ze alleen angst en onzekerheid tevoorschijn komen. Ze schreeuwen het uit van angst en proberen zich uit alle macht te wapenen tegen het kwaad dat ze op zien doemen. Maar de verstandigen zijn in rust. Zij maken zich geen zorgen om wat ze zien. Jezus zorgt voor hen en bewaart hen. Geen onheil zal hen treffen en geen kwaad zal hun leven bedreigen. Wat een verschil, of je Jezus ziet of niets.

woensdag 27 april 2011

Een goddeloze haalt een buidel geld te voorschijn

Spreuken 17:23
“Een goddeloze haalt een buidel geld te voorschijn, hij koopt om en kromt de paden van het recht.”

Jezus werd verraden en verkocht net als Jozef. Voor geld zijn mensen bereid het dierbaarste te verraden. De zucht naar geld wordt daarom de wortel van alle kwaad genoemd. Satan weet dit uit te buiten door de wereld te laten draaien om geld. Vroeger leefden de mensen van de opbrengst van hun akker, geld bestond niet. Maar zodra de handel en het geld bezit namen van de harten van de mensen ontstonden allerlei kwade praktijken. Slavernij en mensenhandel, uitbuiting en vernedering, oorlogen en geweld, ze worden allemaal met geld gerechtvaardigd. God heeft niets tegen geld, maar wel tegen recht praten wat krom is. God haat onrecht en verdrukking. De kerk van Jezus Christus gaat verandering brengen. Wat uit het lid is geraakt, wordt hersteld. Wat krom is geworden wordt recht en wat dood is gegaan gaat weer leven. Gods kinderen kopen niet om, maar delen uit. Gods voorraden zijn onbeperkt beschikbaar. Jezus gaat ons voor, de aarde kijkt reikhalzend uit naar het openbaar worden van de zonen Gods.

dinsdag 26 april 2011

Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid

Spreuken 17:22
“Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.”

Een vrolijk hart of een sombere geest, ze hebben invloed op je gezondheid. Je lichaam reageert op je stemmingen en je stemmingen zijn het gevolg van je denken. Wie zich steeds zorgen maakt, kan een maagzweer krijgen, wie steeds in angst leeft een hartkwaal. De vraag is: hoe blijf je vrolijk wanneer je gezondheid onder druk staat, of wanneer je lichaam is verzwakt? Het antwoord is: door je geloof in Jezus. Wanneer je gelooft in wat Hij voor je heeft gedaan en wanneer je gelooft wat Hij je heeft beloofd, kun je onder alle omstandigheden vrolijk zijn. Hij is met je, Hij is je vreugde en je vrede. Hij is ook je gezondheid en je kracht. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen zijn we genezen. Focus je daarop en weet dat God je naast vergeving en bevrijding ook gezondheid heeft geschonken in Jezus. Verblijd je erin ook als je er nog niets van ziet. Je geloof verheugt zich over wat er aankomt omdat je het al hebt ontvangen door Gods belofte.

maandag 25 april 2011

Wie een dwaas verwekt

Spreuken 17:21
“Wie een dwaas verwekt, zal verdriet ervaren, er is geen vreugde voor de vader van een dwaas.”

Wie heeft ooit in een wieg gekeken en gedacht: ‘Daar ligt een dwaas?’ Dwaasheid is een vrucht van de opvoeding en de vorming. Natuurlijk speelt karakter ook een rol, maar de opvoeding bepaalt voor het grootste deel of iemand dwaas wordt of wijs. Het is dwaas om te ontkennen dat God bestaat en dus is het wijs om je kinderen te leren wie God is en hoe je onder zijn gunst mag leven. Als kinderen leren Gods raad op te volgen en naar zijn stem te luisteren, zullen ze een bron van vreugde zijn. Voorwaarde is wel dat de ouders hen hierin voorgaan. Geen dwaasheid van wetten en regels, maar vreugde en wijsheid van het kennen van Gods gunst. Zulke ouders zijn een vreugde voor de kinderen en zulke kinderen een vreugde voor de ouders.

zondag 24 april 2011

Wie onbetrouwbaar is, vindt geen geluk

Spreuken 17:20
“Wie onbetrouwbaar is, vindt geen geluk, wie een valse tong heeft, stort zichzelf in het verderf.”

Niemand is voor de volle honderd procent betrouwbaar. Je hebt allemaal wel eens iets toegezegd, wat je niet hebt waargemaakt. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier om een valse tong, om iemand die willens en wetens een ander voorliegt. Waarom doen mensen dat? Meestal vanwege hun lage zelfbeeld of uit angst te worden afgewezen. Mensen zijn zo gevoelig als het gaat om erkenning, dat ze soms het kwade kiezen om het goede te bemachtigen. Maar dat gaat niet. Je stort jezelf in het verderf als je de weg van bedrog kiest. Mijn ervaring is, dat mensen die Jezus leren kennen een nieuw zelfbeeld krijgen. Ze gaan zich goed voelen en het gevolg is dat kwade praktijken gaan verdwijnen. Liegen verdwijnt en ook de valse tong. Het verderf stopt en de leugen gaat plaats maken voor de waarheid. Jezus vinden betekent goedkeuring vinden, waarde vinden, liefde en acceptatie. Uit onverdiende gunst wordt het geschonken en het maakt je leven vrij.

zaterdag 23 april 2011

Wie van ruzie houdt

Spreuken 17:19
“Wie van ruzie houdt, doet een ander graag geweld aan, wie een grote mond opzet, zoekt zijn eigen ondergang.”

Paulus schrijft: ‘Houd voor zover het van jou afhangt vrede met alle mensen.’ Dat betekent geen ruzie maken, maar juist voorkomen. Het geheim is dat vredestichters zichzelf een dienst bewijzen, natuurlijk ook de ander, maar vooral zichzelf. Je kent de uitdrukking ‘het gaat van kwaad tot erger’ en dat is ook zo, want wat je zaait ga je ook oogsten. Ik heb nog nooit mensen gezien die een grote mond opzetten en tegelijk gelukkig zijn. Dat gaat niet samen. De Nobelprijs voor de vrede wordt ook nooit uitgereikt aan mensen met een grote mond. Nelson Mandela en Moeder Theresa om er eens twee te noemen, hadden problemen genoeg, maar ze losten ze op met vrede. Ze worden kinderen Gods genoemd.

vrijdag 22 april 2011

Wie al te makkelijk een handslag geeft

Spreuken 17:18
“Wie al te makkelijk een handslag geeft, wie zomaar borg staat voor een ander, ontbreekt het aan verstand.”

Een borg staat garant voor de schuld van een ander. Het is niet wijs dit zomaar te doen, in een opwelling. Je zult niet de eerste zijn die zichzelf op deze manier in de problemen heeft gebracht. Daarom is het zo bijzonder dat God borg is voor ons leven. Daar heeft Hij over nagedacht. Dat is geen bevlieging, of een onbezonnen daad, nee, God heeft er heel bewust voor gekozen ons leven voor zijn rekening te nemen. Werp al je bekommernis op Hem, Hij zorgt voor je.

donderdag 21 april 2011

Een vriend is je altijd toegedaan

Spreuken 17:17
"Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.”

Wat staat dat er prachtig, een vriend is je altijd toegedaan. Of je het nu verdient of niet, een echte vriend blijft bij je. Hij steunt je door dik en dun en neemt je eigenaardigheden op de koop toe. En hoewel een vriend de vrijheid heeft om de vriendschap te beëindigen, een echte vriend zal zoiets nooit doen. Jezus noemt ons zijn vrienden en Hij is zelf ook een vriend. Hij steunt ons door alles heen en zet zijn leven voor ons in. Vrienden zijn meer intiem, hechter dan broers. Een broer kan de familieband niet veranderen. De meeste broers komen wel in actie als er nood is, maar vrienden zijn er altijd. Het mooie bij God is, dat we vrienden zijn en ook broers. Hechter en intiemer kan niet. Jezus is je broer en je vriend. Hij deelt zijn leven met je en helpt je. Hij is er altijd.

woensdag 20 april 2011

Welk nut heeft geld in de hand van een dwaas?

Spreuken 17:16
“Welk nut heeft geld in de hand van een dwaas? Dom als hij is, kan hij toch geen wijsheid kopen.”

In de wereld leeft het idee dat voor geld alles te koop is. ‘Had ik maar geld’, is een vaak gehoorde wens. Deze tekst leert dat een dwaas met geld nog steeds dwaas is. Je wordt niet wijzer van geld, je krijg alleen meer ruimte voor je dwaasheid. God nodigt de wereld uit bij Hem te kopen zonder geld. Wie dorst heeft mag komen en wie wil. God geeft je het water des levens – Jezus – om niet, gratis dus. Als Jezus je wijsheid wordt, komt er ook geld. Hij geeft je wat je nodig hebt, maar begint in je hart. Vrede, rust en blijdschap zijn de eerste vruchten. Van daaruit volgt de rest. Dwazen worden wijs, armen worden rijk, zieken genezen en zwakken worden sterk. De bangeriken worden helden en de doden gaan leven en alles zonder geld en zonder inspanning. De zegen des Heren – Jezus – die maakt rijk. Als je iemand die dwaas is wil helpen, geef hem dan de eerste levensbehoeften, vooral levend water en levend brood.

dinsdag 19 april 2011

Wie een goddeloze vrijspreekt

Spreuken 17:15
“Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige beschuldigt, beiden zijn de HEER een gruwel.”

Het onrecht dat Jezus werd aangedaan was voor God een gruwel staat hier. De rechtvaardige Jezus werd beschuldigd door de onrechtvaardige menigte. Daar bleef het niet bij, Jezus werd zelfs onschuldig gedood, als een misdadiger. Het meest afschrikwekkende onrecht dat ooit op aarde is gebeurd. En het is juist dit onrecht wat God omkeert en gebruikt om de goddeloze mensen rechtvaardig te verklaren. Hij spreekt iedere goddeloze vrij van zonde en schuld op een rechtvaardige manier. Het is voor God een gruwel om een goddeloze vrij te spreken, maar niet als er rechtvaardig voor is betaald. Door het offer van Jezus is God rechtvaardig als hij de zondaar die gelooft rechtvaardig verklaart. De gruwel blijft, wanneer je denkt buiten Jezus om onschuldig te kunnen zijn. Het is alleen dank zij Hem, dat we nu vrij zijn en leven onder Gods gunst.

maandag 18 april 2011

Wie een ruzie begint, ontketent een stortvloed

Spreuken 17:14
“Wie een ruzie begint, ontketent een stortvloed; staak de strijd voordat hij losbarst.”

Soms heb je achteraf spijt ergens aan begonnen te zijn. Dat geldt zeker voor een ruzie. De schade die erdoor wordt veroorzaakt is vaak veel groter dan het probleem. Jezus leert ons om op tijd te stoppen met ruzie zoeken. Dat betekent dat je gewoon de ander gelijk geeft. Touwtrekken is niet leuk meer als de ander het touw loslaat. Vaak gaat het om het eigen gelijk bij ruzie. Staak de strijd voordat hij losbarst. Blaas de lucifer uit voordat het huis in brand staat. Jezus leert ons de kracht van liefde en vergeving. Zoals Hij ons liefhad en vergaf terwijl we schuldig waren, zo mogen wij dat ook doen. Wij hebben de Geest van Christus die ons leert te stoppen voor het te laat is. Vindt je rust en vrede in Hem die jou liefheeft en laat ieder in zijn waarde. Wie zichzelf overwint is sterker dan hij die een stad inneemt. Er zijn zoveel teksten in de Bijbel te vinden die ons overtuigen alleen op God te vertrouwen. Hij zal met de beproeving voor de uitkomst zorgen. Dat betekent niet dat de beproeving stopt, maar dat we ertegen bestand zijn. Dat is de kracht van liefde.

zondag 17 april 2011

Als je telkens goed met kwaad vergeldt

Spreuken 17:13
“Als je telkens goed met kwaad vergeldt, verdwijnt het kwaad nooit uit je huis.”

Soms kom je ze tegen, van die mensen die altijd mopperen, die altijd negatief reageren, die altijd vol boosheid zijn. Wat je ook probeert en hoe je ook liefdevol probeert te zijn, er verandert niets aan hun kwaadheid. Het zit opgestapeld in hun hart en hun boze reacties zijn gewoon geworden. Ze zijn eraan gewend geraakt en de omgeving vaak ook. ‘Hij of zij is nu eenmaal zo’, wordt er dan gezegd, ‘accepteer het maar.’ Maar God wil dat die boosheid verdwijnt, uit je leven en uit je huis. Gods antwoord is genade en liefde. Vergeving en een nieuwe start. Geboren worden uit God betekent dat je een nieuwe Geest in je binnenste krijgt en dat je denken wordt vernieuwd. Al het oude is voorbij en dat zal ook je gedrag veranderen. Gods liefde werkt van binnenuit naar buiten en niet andersom. Daarom is alleen Hij in staat dat soort mensen te veranderen. Wij werken mee door te bidden dat ze dat ook zullen willen. We zegenen hen met Gods liefde en vrede. Niets is sterker dan Gods liefde. Hij maakt al het bittere zoet.

zaterdag 16 april 2011

Beter dat je een berin ontmoet

Spreuken 17:12
“Beter dat je een berin ontmoet die beroofd is van haar jongen dan een dwaas met al zijn dwaasheid.”

Een berin die beroofd is van haar jongen kun je beter niet ontmoeten, die is zeer gewelddadig. Maar een dwaas ontmoeten is nog erger, zegt de Bijbel ons. Een dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God.’ Kunnen er goede vruchten groeien aan een slechte boom? Iemand die God niet kent is niet zo erg als iemand die God ontkent. Van zo iemand kun je alleen gevaar verwachten. Erger dan een berin zonder jongen. Hoe duidelijk moet het gezegd worden, dat de ongelovige wereld ons niets te bieden heeft? Toch moeten we ons niet afkeren van de wereld en de mensen om ons heen, integendeel. Wij hebben een geweldige boodschap vol genade en waarheid voor ieder die het horen wil. We laten het evangelie zelf aan het woord, het goede nieuws over Jezus, over God die ons uit liefde zijn genade schonk. Dat evangelie is een kracht van God tot behoud voor iedereen. Zelfs een dwaas kan er wijs door worden.

vrijdag 15 april 2011

Een kwaadaardig mens

Spreuken 17:11
“Een kwaadaardig mens is alleen op ruzie uit, er wordt een onheilsbode op hem afgestuurd.”

Over deze tekst heb ik wat langer nagedacht en opgezocht hoe anderen die vertalen. Voor mij is de meest aannemelijke vertaling dat er een boodschapper van de dood op zo iemand wordt afgestuurd, een demon. Een andere vertaling is dat er een wrede engel over hem zal komen. Geen lekker verhaal dus. Ik moest denken aan koning Saul die in zijn woedeaanvallen tegen David werd overweldigd door een boze geest. Tegelijk zie je in dat verhaal dat David – een beeld van Christus – niet getroffen kan worden en dat de rust weerkeert. Onder het nieuwe verbond hebben we Gods Geest in ons binnenste die ons beschermt. Boze geesten proberen ons van buiten soms te beïnvloeden, maar ze zijn machteloos. Jezus heeft ze uitgeschakeld aan het kruis. Door het schild van geloof [dat we veilig zijn in Christus] op te heffen, zullen alle brandende pijlen doven. Wat zijn we toch rijk gezegend onder het nieuwe verbond.

donderdag 14 april 2011

Een verwijt kan je raken

Spreuken 17:10
“Een verstandig mens wordt meer geraakt door een verwijt dan een dwaas door honderd slagen.”

Mensen zijn gevoelige wezens en het sterkste gevoel met een negatieve lading is afwijzing. Toch is het ervaren van afwijzing niet hetzelfde als afgewezen worden. Vaak voelen we ons afgewezen omdat we zo kwetsbaar en onzeker zijn over onze identiteit. We zoeken nog zo vaak de bevestiging bij anderen om ons goed te voelen. Dat is een probleem dat door Gods liefde wordt opgelost. Wanneer we gaan beseffen hoe Gods goedkeuring ons beschermt tegen afwijzing, hoe Gods liefde onvoorwaardelijk voor ons is, dan leren we omgaan met afwijzing door mensen. Al zou heel de wereld ons verwijten maken, God doet dat niet. Hij heeft ons lief en dat zal altijd zo blijven. Vanuit die liefde kunnen we reageren op verwijten. Misschien hebben we iets fout gedaan, maar dat maakt ons niet tot een fout mens. We blijven Gods geliefde kinderen. Van daaruit kunnen we reageren en eventueel ons gedrag aanpassen.

woensdag 13 april 2011

Vriendschap dekt fouten toe

Spreuken 17:9
“Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.”

Jezus noemt ons zijn vrienden, niet zijn slaven. Een vriend deelt zijn leven en vertelt wat hem bezig houdt. Natuurlijk zie je de fouten van elkaar, maar die worden door liefde en vriendschap bedekt. Je kunt er wel over spreken, maar dan als vrienden, zonder verwijt. God kent onze fouten als geen ander, maar Hij vertelt ons dat Hij ze niet meer gedenkt. Hij zwijgt erover in zijn liefde. Dat voelt goed aan. Daarom is de leer die zegt dat God je op je fouten wijst zo verkeerd. Dat doet God niet. Hij bedekt ze met liefde en spreekt met je als een vriend. Zo kun je veilig in zijn nabijheid zijn, zonder te vrezen.

dinsdag 12 april 2011

Wie steekpenningen uitdeelt

Spreuken 17:8
“Wie steekpenningen uitdeelt, denkt edelstenen uit te delen, zo hoopt hij overal succes te hebben.”

Omkoperij is al zo oud als de mensheid. De eerste die genoemd wordt is Jacob. Voor een bord soep dacht hij zijn broer te slim af te zijn, maar uiteindelijk moest hij vluchten voor zijn leven. Jacob bedroog zijn vader en zijn schoonvader, maar uiteindelijk moest hij zich gewonnen geven in een gevecht met God zelf. Daarna is Jacob een ander mens. Hij heeft zich overgegeven aan Hem die alles uit genade schenkt. Hij krijgt een nieuwe naam en een nieuw leven. Bij steekpenningen hoop je de ander gunstig te stemmen, je hoopt het succes zo te kopen. Maar bij God hoef je zijn gunst niet te zoeken, die gunst heb je onverdiend gekregen. Alles wat je leven succesvol maakt is je uit genade geschonken in Christus. Dat betekent dat Jezus het leven voor jou tot een succes maakt. Geef je over in geloof aan Hem en je zult het beleven.

maandag 11 april 2011

Verheven woorden passen niet bij een dwaas

Spreuken 17:7
“Verheven woorden passen niet bij een dwaas, leugens des te minder bij een edel mens.”

Van iemand die bekend staat als dwaas zul je niet zo snel iets aannemen, zelfs niet als hij eens een keer wijze woorden spreekt. Wijsheid en dwaasheid gaan niet samen. Maar het wordt erger als een wijze in dwaasheid vervalt. Als een edel mens zijn toevlucht gaat zoeken bij leugens, is het met zijn gedrag droevig gesteld. Van de duivel wordt gezegd: ‘Hij liegt altijd.’ Dat is duidelijk, van die kant verwachten we ook geen wijsheid en zeker geen waarheid. Van God staat geschreven, dat Hij niet liegen kan. Dat is ook duidelijk. Van Hem kun je dan ook altijd wijsheid en waarheid verwachten bij alles wat Hij zegt. Jezus heeft iedere gelovige van dwaasheid verlost. Wij hebben nu de Geest der waarheid en wijsheid van God ontvangen. Het is soms even wennen, maar ook ons spreken verandert naarmate we leren wie we zijn geworden in Christus.

zondag 10 april 2011

De zegen van nageslacht

Spreuken 17:6
“Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.”

Onder het oude verbond was vruchtbaarheid in de vorm van kinderen en kleinkinderen een zegen. ‘Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot’, had God door Mozes gezegd. Kleinkinderen waren het bewijs van een gezegend leven en omdat die zegen voorwaardelijk was, was het een bewijs van goed gedrag. Kinderen en kleinkinderen zijn nog steeds een zegen onder het betere verbond, het nieuwe verbond. Maar nu ontvangen we die zegen door het goede gedrag van Jezus. Hij heeft ons door zijn leven, dood en opstanding onder Gods zegen gebracht. Kinderloosheid en onvruchtbaarheid is nog steeds een vloek, maar deze vloek heeft Jezus verbroken. In Zijn naam mag je vruchtbaarheid, kinderen en kleinkinderen uitspreken over je leven. Het hoort bij de kroon die we uit genade mogen dragen.

zaterdag 9 april 2011

Wie een verschoppeling bespot

Spreuken 17:5
“Wie een verschoppeling bespot, beledigt zijn schepper, wie zich over iemands ongeluk verheugt, blijft niet ongestraft.”

Als een mens aan lager wal raakt, blijft het nog steeds een waardevol mens voor God. Geluk of ongeluk zijn voor God niet bepalend, dat zijn slechts omstandigheden. Dat onderscheid tussen wie je bent als mens en wat je overkomt als mens moet steeds worden gemaakt. Ook als wat je overkomt je eigen schuld is, blijf je nog steeds een waardevol mens voor God. Wij moeten leren de mensen te zien zoals God ze ziet. Geschapen naar Gods beeld als waardevolle mensen en als het aan God ligt zullen hun omstandigheden veranderen ten goede. Wij kunnen daar nu al aan bijdragen door niet negatief te spreken over een ander. Door ieder mens te behandelen volgens de standaard die God voor elk mens hanteert: waardevol en geliefd.

vrijdag 8 april 2011

Kwaadaardige woorden, verderfelijke taal

Spreuken 17:4
“Een boosdoener is gespitst op kwaadaardige woorden, een bedrieger luistert graag naar verderfelijke taal.”

Waarom luistert iemand graag naar verderfelijke taal of kwaadaardige woorden? Ik vermoed dat het te maken heeft met een laag zelfbeeld. Door een ander naar beneden te halen, krijg je het gevoel zelf beter te zijn. Boosdoeners en bedriegers worden ze in de tekst genoemd, maar dat zegt meer over wat ze doen dan over wie ze zijn. Vaak weten mensen niet wie ze zijn en proberen dat door anderen te laten bepalen. ‘Vind je me aardig, ben ik OK?’ Het is vaak ook de reden waarom mensen meegaan in het geroddel en de kwaadsprekerij. Gelukkig is er een oplossing, de liefde van God voor zondaren. Hij geeft je leven waarde en betekenis. Bij Hem ben je geliefd en OK en hoef je jezelf niet te verlagen tot het niveau van boosdoeners en bedriegers. God heft je op en geeft je eer. Hij geeft invulling en zin aan je leven en maakt dat je gelukkig bent en dat het je verlangen wordt dat ook anderen gelukkig worden. Je wordt door Hem een goeddoener met lieflijke taal.

donderdag 7 april 2011

De HEER toetst het hart

Spreuken 17:3
“De smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, de HEER toetst het hart.”

Tijdens ons leven moeten we diverse tests afleggen. Dat vinden we meestal niet zo leuk en de gedachte dat ook God ons de maat neemt past helemaal niet in ons Godsbeeld. De woorden smeltkroes en oven doen ook niet echt sympathiek aan en al helemaal niet bij de Heer die ons liefheeft. Daarom is enige uitleg op zijn plaats. Om te beginnen worden we niet goedgekeurd of afgekeurd door de Heer, maar Hij toetst onze diepste motieven. Niet om te veroordelen, maar om te zien waar we extra genade nodig hebben. Onder druk komt naar boven wat ten diepste in ons hart leeft. Op die momenten is God heel dichtbij. Hij kijkt secuur en geeft meer genade waar dat nodig is, zodat we niet alleen als overwinnaars uit de strijd komen, maar tegelijk ook sterker, ervarener en betrouwbaarder.

woensdag 6 april 2011

Geen slaaf maar zoon

Spreuken 17:2
“Een verstandige slaaf verdrijft een onwaardige zoon, hij deelt samen met de broers in de erfenis.”

Een slaaf die de positie krijgt van een zoon, die meedeelt in de erfenis als een broer, komt dat bekend voor? Wij mensen waren als zonen van God onwaardig geworden door de zonde, we waren slaven geworden van de zonde en de dood. Maar door Jezus zijn we als slaven weer zoon geworden en delen we in de erfenis van Christus. Niet langer onwaardige zonen, maar waardevolle zonen en dochters omdat Jezus onze gerechtigheid is. Hij heeft ons waardig gemaakt en door Hem erven we mee. Geen slavernij meer maar zoonschap. Geen baas die ons beveelt, maar een Vader die ons liefheeft.

dinsdag 5 april 2011

Vrede of voedsel

Spreuken 17:1
“Beter een stuk droog brood en vrede dan een huis vol met voedsel en ruzie.”

Liever vrede dan ruzie, dat lijkt me logisch, maar tegen elke prijs? Zoals het hier staat kun je kiezen tussen wel of geen voedsel en dat kan ook betekenen wel of geen inkomen. Voor die keuze staan we gelukkig niet. Jezus heeft voor ons de weg geopend naar vrede en geluk met overvloed. Wanneer we Gods gerechtigheid zoeken [alles wat Jezus ons gegeven heeft] dan krijgen we alles erbij wat ons leven overvloedig maakt. Vrede in je leven en vrede in je huis, dat is wat we van God hebben ontvangen. ‘Vrede zij u, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u.’ Jezus is onze vrede en van daaruit leven we. God zegent ons met overvloed zodat we ervan kunnen genieten en het met anderen kunnen delen.

maandag 4 april 2011

Ons lot is bepaald

Spreuken 16:33
“Men werpt het lot in een mantel, de HEER bepaalt hoe het valt.”

‘De Heer heeft vroeger op vele wijzen gesproken’, schrijft Paulus aan de Hebreeën, ‘maar tot ons spreekt Hij nu in de Zoon.’

Onder het oude verbond was Gods Geest nog niet aan de mens gegeven en om achter Gods wil te komen, werd het lot geworpen. Hoe dat precies in zijn werk ging weet ik niet, maar de uitkomst werd aanvaard als het antwoord van God. Zo werd o.a. het lot geworpen bij Jona om hem aan te wijzen als de schuldige. Het lot werd geworpen bij de verdeling van het land Kanaän onder de stammen van Israël. Het lot werd geworpen om de mantel van Jezus te verdelen en door het lot werd Mattias aangewezen als de opvolger van Judas. Maar na de dood en opstanding van Jezus, spreekt God rechtstreeks tot onze geest. Dat kan Hij doen omdat we Zijn Geest in ons binnenste hebben ontvangen voor eeuwig. God is zo dichtbij ons, dat zelfs het lot niet meer tussen ons in hoeft te staan. Ons lot is bepaald door Christus en Hijzelf maakt het ons bekend.

zondag 3 april 2011

Beter een geduldig mens dan een vechtjas

Spreuken 16:32
“Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.”

De meeste mensen gaan voor het snelle resultaat, maar God laat je wel eens wachten. Abraham moest 25 jaar wachten op zijn beloofde zoon en David moest zo’n 13 jaar wachten op zijn koningschap. Jezus moest wachten tot Hij 30 jaar was voor Hij in de openbaarheid trad en Paulus leert ons dat we door geduld en geloof zullen ontvangen wat God ons beloofd heeft. Zelfbeheersing is een vrucht van de Geest, niet een werk van de Geest. De Geest laat ons Jezus zien en alles wat Hij gedaan en beloofd heeft. Dat brengt ons in de rust. Hij zal voorzien, Hij zal doen wat Hij heeft gezegd, Hij zal met de uitkomst komen. We hoeven niet te vechten en te strijden, we hoeven slechts geloof te bezitten in Hem die voorzien heeft en die alles aan ons gegeven heeft uit genade.

zaterdag 2 april 2011

De ouderdom is een prachtige kroon

Spreuken 16:31
“De ouderdom is een prachtige kroon, je vindt hem op de weg van de rechtvaardigheid.”

Een lang leven is iedereen gegund. Onder het oude verbond was lang leven gekoppeld aan een goed gedrag, het eren van je vader en moeder, opdat je lang zou leven was een van de geboden. Maar onder het nieuwe verbond heb je die rechtvaardigheid gekregen, niet op grond van je eigen goede gedrag, maar op grond van het gedrag van Jezus. Hij vervulde alle geboden van de wet voor ons. Die vervulling wordt ons toegerekend en daarom ook de zegen van een lang leven. Naast alle andere zegen die we hebben ontvangen in Christus, is die van de ouderdom een prachtige kroon. Maar die kroon is verdiend door Jezus, daarom leggen we alle eer aan Zijn voeten.

vrijdag 1 april 2011

Ogen en mond open

Spreuken 16:30
“Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, heeft kwaad in de zin, wie zijn lippen samenperst, heeft het kwaad al gedaan.”

Het is moeilijk om een goede bedrieger te zijn en dat is maar goed ook, we zijn er niet voor geschapen om de ander te bedriegen. Onze ogen en onze gelaatsuitdrukking verraden ons. Wat een genot als je niets te verbergen hebt. Wat een vreugde als alles waarvoor je je schaamt is weggedaan. Wat een heerlijkheid als je niet langer op je hoede hoeft te zijn over wat je zegt, omdat het altijd waar is. Dat leven is beschikbaar voor ieder die gelooft. Al je fouten zijn uitgewist. God zal nooit met je over je zonden spreken. Je hoeft je niet te verbergen, want alles is door Jezus aan het kruis weggedaan en Hij komt er nooit meer op terug. Voor God is ieder die gelooft volmaakt, heilig, rechtvaardig, zondeloos, een nieuwe schepping, van Gods kwaliteit, acceptabel en geliefd. Dus laat je ogen lachen en ook je mond, omdat het oude voorbij is en het nieuwe gekomen. Glorie aan God.