donderdag 30 juni 2011

Velen roemen hun eigen trouw

Spreuken 20:6
“Velen roemen hun eigen trouw, maar wie vindt een mens die werkelijk betrouwbaar is?”

‘Waar werd oprechter trouw, dan tussen man en vrouw, ter wereld ooit gevonden?’ Deze woorden uit het beroemdste Nederlandse toneelstuk, de Gijsbrecht van Amstel, kloppen allang niet meer. Van alle huwelijken die gesloten worden zal ongeveer de helft eindigen in een scheiding. Van trouw is geen sprake meer. In de sport in het heel normaal dat je voor wat meer geld je gegeven woord breekt. Nee, trouw moet je niet bij mensen zoeken. De enige die trouw en betrouwbaar is, is onze God. ‘Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken’, zongen we vroeger in de kerk en zo is het. Bij God is ja ja en nee nee. Je weet wat je krijgt en je hoeft niet bang te zijn dat God zijn gegeven woord zal breken. Onze relatie met Hem berust op trouw en vertrouwen. Omdat God trouw is, kunnen we zijn beloftes vertrouwen. Hij is geen mens dat Hij liegen zou. Dat maakt ons heil zeker en vast. Het rust op Gods trouw, niet op de onze.

woensdag 29 juni 2011

Wat omgaat in een mensenhart

Spreuken 20:5
“Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water, iemand met inzicht brengt het naar boven.”

Ons hart wordt hier vergeleken met een waterput. Het water zit diep en er moet naar gegraven worden. Doe je dat te ruw dan kan de bron verontreinigd worden en heb je er niets meer aan. God weet de verborgen schatten uit ons hart te halen. Hij ziet het kostbare water, ook al zit het diep. Onze meest intieme gevoelens zitten ook diep. De angsten, de bezorgdheid en de pijn houden we liever verborgen voor een ander. Maar God weet dat wanneer de bron schoon is, het water drinkbaar zal zijn. Wat diep verborgen zit weet Hij te vinden. Hij heeft inzicht in ieder hart, Hij is een expert op dat gebied. Hij weet met wijsheid naar boven te halen wat kostbaar is. Laat Hem maar werken in je hart, dat is heilzaam, zuiverend en geeft een mooie bron met heerlijk water.

dinsdag 28 juni 2011

Een luiaard ploegt niet in de herfst

Spreuken 20:4
“Een luiaard ploegt niet in de herfst, en vraagt zich in de zomer af waarom hij niet kan oogsten.”

Alle seizoenen hebben een functie, alles heeft zijn tijd. Zaaien en oogsten is fijn, maar dan moet ook de grond geschikt zijn om het zaad te ontvangen. God wil niets liever dan ons een rijke oogst geven. Alle zegen kunnen we krijgen, maar dan moet het zaad van zijn woord wel in goede aarde vallen, zodat geloof kan ontstaan. Als je hart niet goed is om te ontvangen, gaat het zaad geen opbrengst geven. Ploegen in de herfst betekent voorbereiden van een oogst die je nog niet ziet, maar wel verwacht. Als christen betekent dit dat je hart ontvankelijk moet zijn voor Gods woord. Afleiding, zorgen en verdrukking zijn de stenen die de boze op je akker legt. Je grond kan hard geworden zijn omdat het te weinig water [van Gods Geest] heeft ontvangen. Diep ploegen, de grond los maken, de stenen verwijderen, dat is een goede voorbereiding voor een zekere oogst.

maandag 27 juni 2011

Het strekt een mens tot eer

Spreuken 20:3
“Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.”

Ruzie wordt ook bekvechten genoemd. Het kan een echt gevecht worden met een winnaar en een verliezer. Maar dan is de relatie meestal ook even stuk. Het is dwaas je gelijk te willen krijgen. Wat maakt het uit, God houdt van je. Ruzie vermijden is mogelijk. Je moet dan op tijd stoppen met je argumenten. Meestal voel je dat moment wel aankomen. Dan strekt het je tot eer als je ook stopt. Meestal mag je deze dingen leren in je gezin en onder je vrienden. Als je de kunst van het zwijgen verstaat kan je ook daarbuiten ruzie vermijden. God is degene die voor je zorgt, van je houdt, je verheft boven je vijanden. Jezus zweeg toen de meest gemene leugens en beschuldigingen tegen Hem werden geuit. Wij mogen in zijn voetspoor treden, schrijft Petrus. ‘Die als Hij gescholden werd niet terug schold, en als Hij leed niet dreigde, maar het over gaf aan zijn Vader, die rechtvaardig oordeelt.’

zondag 26 juni 2011

Als het brullen van een leeuw

Spreuken 20:2
“Als het brullen van een leeuw, zo zijn de dreigementen van een koning, wie ze in de wind slaat, brengt zijn leven in gevaar.”

In Bijbelse tijden lag het gezag bij de koning. Hij regeerde soeverein en zijn wil was wet. Als de koning godvrezend was ging hij zijn volk daarin voor en dat was een zegen. Maar als de koning afgoden diende, sloeg dat ook over op het volk. De koning bepaalde de norm. God is onze Koning. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. God houdt van zijn volk en zal voor hen op de bres staan. Onder zijn regering word je gezegend door geloof. Het dreigen van de Koning is slechts beangstigend voor zijn tegenstanders. God is liefde en Hij ontfermt zich over wie Hem vrezen. Dat is niet bang zijn, maar eerbied tonen voor de God die het niet-zijnde tot aanzijn roept en het hoogmoedige vernedert. En hoewel Hij ons onvoorwaardelijk lief heeft, blijft Hij wel onze koning. Vol van wijsheid en geduld leert Hij ons dat Hij betrouwbaar is en dat het luisteren naar Zijn stem voorspoed en zegen betekent.

zaterdag 25 juni 2011

Van wijn word je een spotter

Spreuken 20:1
“Van wijn word je een spotter, van drank een braller, wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand.”

Je kan je afvragen, wanneer je je verstand verliest voor je dronken wordt of erna. In elk geval maakt deze tekst duidelijk, dat teveel wijn en teveel drank desastreus is voor een mens. Teveel drank gaat altijd gepaard met onreinheid en spotternij. Er zit een demonische wereld achter die mensen verleidt zich ongeremd te laten gaan. Dat bandeloze en wetteloze gedrag neemt toe naarmate de dag van Christus dichterbij komt. God roept ons op nuchter en waakzaam te zijn wegens het rondgaan van de tegenstander, die zoekt wie hij kan verslinden. In Christus ben je veilig tegen elke aanval van de boze. En als je toch dronken wilt zijn, wees het dan in de Geest, zoals de discipelen op de Pinksterdag. Nee, ze hadden niet teveel zoete wijn op, maar de Geest van Christus had hen vervuld en 3.000 zielen werden gered op die dag. Dat geeft pas vreugde, daar kan geen werelds vermaak tegenop.

vrijdag 24 juni 2011

Voor spotters staat de straf al vast

Spreuken 19:29
“Voor spotters staat de straf al vast, voor de rug van dwazen ligt de stok al klaar.”

Spotters zijn geen mensen die uit onwetendheid handelen, ze keren zich willens en wetens tegen God en zijn volk. Ze zijn erop uit Hem te krenken, zoals Goliath in het verhaal van David. Ze zijn uitdagend en wensen niet te buigen voor de God van Israël. David rekende met Goliath radicaal af en toonde geen genade. Maar toen hij later door Simi werd bespot en gehoond toonde hij wel genade. Hij spaarde zijn leven en gaf hem zelfs eer. Wat was het verschil? Dat was de hartsgesteldheid van David ten opzichte van het huis van Saul. God heeft genade voor mensen, maar de duivel zal zijn straf niet ontlopen. Ieder mens kan zich bekeren en Gods genade ontvangen, maar voor hen die zich blijvend verzetten wacht de straf en het oordeel. Hoe dwaas moet je zijn om daarvoor te kiezen?

donderdag 23 juni 2011

Een onbetrouwbare getuige

Spreuken 19:28
“Een onbetrouwbare getuige spot met het recht, een goddeloze zwelgt in onrecht.”

Een ‘onbetrouwbare getuige’ is de vertaling van het woord ‘Belial’. En Belial is de verpersoonlijking van het kwaad, satan zelf wordt zo genoemd. Iemand met de geest van Belial is vastbesloten zich nergens aan te onderwerpen, het is een rebel. Als zo iemand moet getuigen, zal er altijd gespot worden met de waarheid. Het onrecht wordt verheerlijkt. Zo iemand is in de greep van het kwaad en door de duivel overweldigd. Jezus werd door dit soort getuigen veroordeeld en Hij liet dat bewust gebeuren, om iedereen met een Belialgeest te kunnen verlossen. Hij liet zich erdoor binden om elke gebondene te bevrijden. Mensen met een Belialgeest hebben een redder nodig. Ze zijn het spoor bijster geraakt, maar Jezus kwam voor hen om ze uit de greep van het kwaad te verlossen en ze een heel nieuw leven te geven. Een grotere tegenstelling is er niet dan tussen Belial en Jezus. Ze hebben niets met elkaar gemeen schrijft Paulus. Maar God zij dank is Jezus gekomen, onze Heer kwam om te redden, niet om te veroordelen. Hij heeft allen bevrijd die door de duivel overweldigd waren. Geloof in Hem en je ontvangt een andere Geest in je binnenste, de Geest der waarheid die vrij maakt.

woensdag 22 juni 2011

Mijn zoon, luister maar niet langer

Spreuken 19:27
“Mijn zoon, luister maar niet langer naar mijn onderricht als je mijn wijze woorden in de wind wilt slaan.”

Waarom ga je naar de bakker om een brood te kopen als je toch niet van plan bent het op te eten? Dat is zinloos. Even zinloos is het om de Bijbel te bestuderen als je toch niet van plan bent de lessen toe te passen in je leven. Bij God gaat het niet om kennis, maar om kennen. Dat is het verschil tussen theorie en praktijk. God openbaart zich aan ons door het evangelie, de goede boodschap over de genade. Die boodschap is door Jezus geopenbaard en door Paulus opgeschreven. Door je te verdiepen in de volmaakte liefde, komt er in je hart iets op gang. Het is de vrucht van Gods werk in jouw binnenste. Je denken verandert, je gedrag verandert, je wordt aantrekkelijk en steeds minder veroordelend. Laten we toch ophouden met dode theorie te verkondigen. De praktijk van geloof in wat Jezus je heeft geleerd, doet veel meer dan jaren studie. Schriftgeleerden zijn er genoeg, zij brengen veroordeling en verwijdering. Maar volgelingen van Jezus brengen goed nieuws, ze komen met ontferming en omarming. Ze brengen troost en bemoediging. Dat hebben ze geleerd van hun Meester.

dinsdag 21 juni 2011

Wie zijn vader mishandelt

Spreuken 19:26
“Wie zijn vader mishandelt en zijn moeder wegjaagt, is een slechte zoon die zich misdraagt.”

Je vader en je moeder eren is een van Gods geboden, zelfs met de belofte van een lang leven. God weet als geen ander dat je geen vader kan zijn voor je kinderen zolang je kinderen je afwijzen. De vader in het verhaal van de ‘verloren zoon’ staat model voor de liefde van God. Hij staat te wachten op de terugkeer van zijn zoon en is bereid alles te vergeven en zijn zoon in ere te herstellen, wat het hem ook kost. De verbazing van de bedienden en het ongeloof van de wet negeert Hij. Veel mensen denken dat een afgedwaalde zoon zichzelf eerst moet bewijzen door boetedoening en smeken om vergeving. Maar de genade heeft alles al vergeven en aan de zonde wordt niet meer gedacht. De Vader heeft maar een verlangen, zijn kinderen te bekleden met heil, met eer, met glorie en luister, om te tonen wat Zijn Vaderschap inhoudt. Misschien voel je je een slechte zoon ten opzichte van God, misschien heb je je misdragen, maar God is geen aardse vader dat Hij je zal afwijzen. Keer terug en ga genieten van Gods vaderschap. Hij omarmt je en is blij dat je weer onder zijn zegen leeft.

maandag 20 juni 2011

Sla je een spotter

Spreuken 19:25
“Sla je een spotter, dan wordt die onervarene verstandig, kastijd je een verstandig mens, dan groeien zijn kennis en inzicht.”

Veel gelovigen denken dat slagen en kastijdingen Gods middelen zijn om ons op te voeden. Dat is niet zo. Door de zonde is slaan en kastijden ontstaan. De wereld is er vol mee. Maar God voedt ons op door Zijn Woord en door Zijn Geest. Zijn opvoeding gebeurt van binnenuit. Slaan en kastijden hoort bij de zondige natuur van de mens. Jezus is gekomen om ons daaruit te verlossen. We hoeven niet meer te slaan om respect te krijgen en te kastijden om gelijk te krijgen. De kracht van het evangelie is ook geschikt om op te voeden vanuit liefde en vergeving. Het is veel beter Gods liefde te leren kennen en daardoor inzicht te krijgen, dan te geloven dat pijn en angst de beste leermeesters zijn. Wat zou het heilzaam zijn als onze kinderen niet langer worden opgevoed vanuit het negatieve, maar het positieve. Prijzen om wat ze goed doen in plaats van straffen om wat ze fout doen. Er is echt iets veranderd sinds Salomo deze spreuken neerschreef. Gods liefde is op aarde geopenbaard sinds de komst van Jezus. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, zoals Christus ons vergeven heeft. Heb elkaar van harte lief en geloof in de kracht van ontferming en geduld. Dat zijn de moeilijkste lessen om te leren, maar ook de mooiste.

zondag 19 juni 2011

Een luiaard laat zijn hand in de schaal rusten

Spreuken 19:24
“Een luiaard laat zijn hand in de schaal rusten, hij brengt hem zelfs niet naar zijn mond.”

Kun je ook geestelijk lui zijn? Kun je met je hand voelen dat er voedsel is en het toch nooit eten? Het antwoord is helaas ja. Veel mensen weten dat Jezus aan het kruis is gestorven voor de schuld van de wereld. Hij heeft de zonde en de schuld voorgoed weggedaan. Het doel daarvan was dat mensen weer zouden gaan leven. Niet langer gebonden en in slavernij, maar vrij en toegerust. Veel christenen komen niet verder dan de schaal, niet verder dan de theorie. Daar laten ze het verder rusten. Het is hen genoeg te weten dat het volbracht is. Maar Gods bedoeling is dat we gaan eten. Eten van wat Jezus ons heeft aangereikt. Eten uit de overvolle schaal van genade. Breng die hand naar je mond. Neem dat nieuwe leven aan en ga eruit leven. Neem de vergeving aan en blijf niet vastzitten in je schuldgevoel. Neem Gods gerechtigheid aan en blijf niet proberen in eigen kracht God te behagen. Neem Gods liefde aan en blijf je niet minderwaardig voelen. We eren God door niet alleen onze geestelijke hand naar de schaal van overvloed te brengen, maar er ook tot verzadiging van te eten. Alleen zo krijgt het offer van Jezus zijn volle waarde.

zaterdag 18 juni 2011

Ontzag voor de HEER beschermt je leven

Spreuken 19:23
“Ontzag voor de HEER beschermt je leven, je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets.”

‘Ga rustig slapen, er overkomt je niets.’ Hoeveel mensen zullen dat geloven? ’s Nachts is het gespuis actief. ‘De nacht is voor het ongedierte’, placht mijn moeder te zeggen. En laten we eerlijk zijn, uitdrukkingen als ‘dat kan het daglicht niet verdragen’, of ‘hij knijpt de katjes in het donker’, zijn ook niet toevallig ontstaan. En dan staat er: ‘Heb ontzag voor de Heer. Vrees God. Vertrouw Hem.’ In theorie zal het wel kloppen, maar de praktijk is vaak zo moeilijk. Tot je meemaakt dat het waar is. Tot je op wonderbaarlijke manier gered en beschermd bent. Tot je ontdekt dat God betrouwbaar is. Dat is een innerlijke voorwaarde om tot die rust in te gaan. God moet zich aan je geopenbaard hebben om Hem te kunnen vertrouwen. Jezus is gekomen om ons dat vertrouwen te geven. Hij heeft ons uitgered en beschermd tegen de grootste dreiging, namelijk de eeuwige dood. Als dat tot je doorgedrongen is, als je dat kan geloven, is de rest kinderspel. Zou Hij, die zelfs zijn Zoon niet gespaard heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Inclusief bescherming en veiligheid? Zeker wel.

vrijdag 17 juni 2011

Een mens heeft het verlangen goed te doen

Spreuken 19:22
“Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.”

Ontferming en betrouwbaarheid zijn sieraden voor een mens. Je hoeft er niet rijk voor te zijn of arm, je hoeft er geen aardse bezittingen voor te hebben, om een betrouwbare vriend te zijn. De enige voorwaarde is dat die liefde en ontferming in je zijn, anders komen ze niet naar buiten. Paulus zegt dat hij zich ellendig voelt, omdat hij niet in staat is het goede wat hij wenst, voort te brengen. ‘Wie verlost mij?’ roept hij. Gelukkig weet hij zelf het antwoord: ‘God zij dank, door Jezus Christus.’ Door Jezus zijn we vrijgemaakt van angst en veroordeling. We hoeven onszelf niet meer te bewijzen. We zijn aantrekkelijk zoals we zijn. Iedereen kan betrouwbaar zijn, of je nu jong bent of oud, arm of rijk, pas bekeerd of al volwassen in je geloof. Beloof alleen wat je waar kan maken en als je teveel hebt beloofd, wees er dan eerlijk over. Dat maakt je tot een betrouwbare vriend. Het is Gods Geest in jou die dat uitwerkt, tot eer van Hem die het mogelijk heeft gemaakt.

donderdag 16 juni 2011

Een mens maakt allerlei plannen

Spreuken 19:21
“Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.”

De mens wikt, God beschikt. Er is een raadselachtige verhouding tussen de vrije wil van de mens en het vaststaande plan van God. Je zou kunnen zeggen dat de mens zich bewegen kan in de ruimte die God heeft bepaald. Die ruimte is groot, maar niet zo groot, dat Gods heilsplan onuitvoerbaar wordt. Daarom heeft Hij Israël door de eeuwen heen beschermd. Daarom beschermt Hij ook ons. Zijn heilsplan heeft bepaald dat de aarde vol wordt van de kennis des Heren. De ruimte die Hij ons geeft is dat we door geloof deel hebben aan en deel zijn van dat eeuwige plan. Gods plan overstijgt de eeuwen en zelfs de eeuwigheid. Onze wil, onze plannen beperken zich tot onze levensjaren. De tekst leert niet dat we marionetten aan Gods touwtje zijn, maar dat ons leven hier op aarde een onderdeel is van een veel groter plan dat de aarde en de tijd overstijgt.

woensdag 15 juni 2011

Luister naar raad, laat je onderwijzen

Spreuken 19:20
“Luister naar raad, laat je onderwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs.”

Ieder mens leert veel in zijn leven. We leren door ervaring, door opvoeding, door studie, door relaties. De wijsheid en ondervinding van anderen kunnen jouw leven verrijken en ervoor zorgen dat je niet dezelfde fouten maakt als de ander. Trots en een lage eigendunk zijn er vaak de oorzaak van dat we niet naar de raad van anderen willen luisteren. Het voelt aan als een vernedering of een afwijzing, alsof we als mens worden afgekeurd door degene die ons iets wil leren. Daarom is de voorwaarde om goede raad aan te kunnen nemen een omgeving van vertrouwen. Van iemand die jou liefheeft neem je makkelijker iets aan. Daarom bewijst God ons eerst zijn liefde en daarna gaat Hij ons opvoeden. Die volgorde is heel belangrijk. Andersom werkt het namelijk niet.

dinsdag 14 juni 2011

Wie doldriftig is, zal moeten boeten

Spreuken 19:19
“Wie doldriftig is, zal moeten boeten, als je hem zijn woede toestaat, neemt die enkel toe.”

We zijn tegenwoordig heel begripvol en tolerant als het gaat om de emoties van een ander. ‘Ach ben je boos, sla dan de boel maar kort en klein, ik kan het begrijpen hoor.’ Een slappe, tolerante houding lijkt liefdevol, maar je bereikt ermee dat de agressie toeneemt. Als de dolle drift niet wordt bestraft, wordt het uitgelegd als een goedkeuring. Je komt ermee weg. God keurt zonde ook niet goed, maar hij heeft de straf op Jezus gelegd om Zijn liefde te tonen. Vanuit die betoonde liefde worden we gecorrigeerd. Niet door dreiging en geweld, maar door genade en barmhartigheid. We moeten goed begrijpen dat Jezus de straf op zich nam, niet als goedkeuring van het kwaad, maar juist om te tonen dat de straf erover terecht was. Zullen we bij de zonde blijven, volstrekt niet. Zullen we begripvol zijn voor dolle drift, volstrekt niet. Liefde en correctie gaan heel goed samen. Sterker nog, wie liefdevol is, corrigeert verkeerd gedrag.

maandag 13 juni 2011

Tuchtig je zoon, dan is er hoop

Spreuken 19:18
“Tuchtig je zoon, dan is er hoop, zorg ervoor dat hij niet sterft.”

Andere vertalingen zeggen, tuchtig je zoon zolang er hoop is, maar sla hem niet dood. Het opvoeden moet altijd tot doel hebben om de kwaliteit van het leven van je kind te verbeteren. Het gaat om het welzijn van het kind en niet om dat van de opvoeder. God is onze Vader en ook Hij voedt ons op. Dat doet hij niet door slaan en kastijding, maar door zijn woord. Gods liefde en wijsheid voeden ons op. Jezus voedt ons op. Gods liefde en genade scheppen een omgeving waarin het veilig en vertrouwd is. Vanuit die veiligheid is opvoeden niet bedreigend voor het kind. Het weet zich geliefd en zal correctie aannemen. Maar als een vader zijn frustratie afreageert op zijn kinderen, dan staat het er met de opvoeding slecht voor, maar ook met de onderlinge relatie. Laat Gods genade en liefde ook uitgangspunt zijn bij de opvoeding, dan komt er vrede je huis binnen.

zondag 12 juni 2011

Wie barmhartig is voor een arme

Spreuken 19:17
“Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden.”

De Heer is zelf barmhartig en genadig en rijk aan ontferming en Hij geniet ervan als zijn kinderen dat ook zijn. Hoe kan God ons vergoeden voor iets wat Hij zelf door ons doet? De mooiste vergoeding is als de arme aan wie barmhartigheid is bewezen God daardoor leert kennen. Geen veroordeling maar ontferming, geen afwijzing maar omarming, dat is Gods hart. Jezus zei het ook toen Hij op aarde was om het hart van de Vader te tonen: ‘Ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden.’ Elke daad van barmhartigheid kan voor God het middel zijn om een mensenhart zacht te maken, zodat het evangelie van genade ontvangen kan worden.

zaterdag 11 juni 2011

Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven

Spreuken 19:16
“Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven, wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.”

Dit principe geldt nog steeds. Het eerste gebod was: ‘Niet eten van de boom der kennis van goed en kwaad, want ten dage dat je ervan eet zul je sterven.’ Ook dat geldt nog steeds. Goed en kwaad dat is de wet. Wie zich daarop richt zal sterven. De wet is de bediening van de dood. Moeten we dan niet ons best doen om zo goed mogelijk Gods wetten na te leven? Nee, dat moeten we niet. Dat heeft Jezus voor ons gedaan, Zijn gerechtigheid wordt ons uit genade toegerekend. Wij moeten niet proberen te doen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wat wij mogen doen is leven uit geloof. Niet bezig zijn met ‘doe ik het goed’, maar met ‘wat bent U goed’. Dan komen vanzelf de goede vruchten tevoorschijn. Het is Gods liefde die ons verandert niet onze gehoorzaamheid. De enige gehoorzaamheid die wij hebben is de gehoorzaamheid om te geloven in wat Jezus voor ons heeft gedaan in plaats van te proberen wat wij voor God kunnen doen.

vrijdag 10 juni 2011

Als je lui bent

Spreuken 19:15
“Als je lui bent, verslaap je je tijd, als je laks bent, zul je honger lijden.”

Stel je voor dat je bent uitgenodigd aan de tafel van de koning, maar je verslaapt je tijd. Dan gaat alles wat Hij voor je had klaargezet aan je neus – of aan je mond – voorbij. Zelfs als de tafel rijk gedekt was met de heerlijkste spijzen, zul je honger lijden, omdat je er niet van kwam eten. Onze God heeft een tafel voor ons klaargezet vol van zijn heerlijkste spijzen. Rust en vrede staan erop. Gezondheid en kracht, geloof, moed en sterkte. In de drinkbekers het heerlijkste water des levens en er is levend brood en wijn. Gods genade heeft alles bereid voor degenen die geloven en nemen. Wie denkt dat alles vanzelf in zijn mond terecht komt is lui. Wie te laks is om te nemen, of niet gelooft dat dat mag, zal verhongeren. Mijn advies voor vandaag is: eet van de tafel en doe dat op tijd. Sta op tijd op en neem. Zelfs voor het oog van je vijanden ben je onaantastbaar omdat je eet van de tafel van Gods genade.

donderdag 9 juni 2011

Een vrouw met inzicht

Spreuken 19:14
“Je huis en rijkdom erf je van je voorouders, maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER.”

Mensen kunnen heel veel aan elkaar geven, maar inzicht komt van de Heer. Ouders en grootouders vinden het een eer hun kinderen en kleinkinderen te kunnen geven van hun rijkdom, maar inzicht kun je niet doorgeven, dat berust op openbaring. God opent je verstand om te kunnen begrijpen wat Hij je zeggen wil. God geeft openbaring in je geest vanuit de diepte van Zijn hart. Een vrouw met inzicht is een goddelijk geschenk voor een man. Zij leeft met God en verstaat Zijn stem. Hoeveel mannen zullen beseffen waarom ze van God zo'n vrouw hebben gekregen?

woensdag 8 juni 2011

Een liefhebbende vader

Spreuken 19:13
“Een dwaze zoon is voor zijn vader een ramp, het geruzie van een vrouw is als een dak dat altijd lekt.”

Deze vader heeft het wel heel slecht getroffen met een dwaze zoon en een ruziënde vrouw. Zou hij daar ook zelf een rol in hebben gespeeld? Heeft deze zoon zijn vader leren vertrouwen? Voelt hij zich veilig bij hem en voelt hij zich erkend als waardevolle zoon? En heeft deze vrouw het gevoel gekregen dat ze geliefd is en dat haar man trots op haar is? Ik wil niet alle schuld naar de vader schuiven, in tegendeel, maar de vader kan wel een zegenende invloed hebben op moeder en zoon. Dat is ook hoe God ons benadert nu we Zijn zonen en dochters zijn. Hij bevestigt ons en heeft ons lief. Hij vergeeft ons onze fouten en geeft ons zijn veiligheid. Als gemeente vormen we ook samen de vrouw die Hij liefheeft. Hij koestert en voedt haar en spreekt lieflijk over haar. De rol van de Vader is cruciaal in een gezin, ook in Gods gezin.

dinsdag 7 juni 2011

Als dauw op het gras

Spreuken 19:12
“Als het brullen van een leeuw, zo is de woede van een koning, als dauw op het gras, zo is zijn goedgunstigheid.”

De woede van de koning is op Jezus neergekomen. Als een brullende leeuw heeft God zijn oordeel over de zonde op Hem gelegd en Hem verslonden. Het was een keerpunt in de geschiedenis van de aarde. Vanaf dat moment kon God zijn als de dauw op het gras. Nooit meer zal Hij als een leeuw brullen voor degenen die Hem hebben aangenomen. Voor altijd duurt Zijn trouw. Nu is het de duivel die zich voordoet als een brullende leeuw, of liever die zich voordoet alsof God nog steeds een bedreiging is. De duivel beschuldigt en dreigt en maakt bang. Maar voor mensen die Gods liefde en genade kennen, bestaat er geen angst meer. Ze weten dat het oordeel voorgoed voorbij is en leven van de dauw. Elke dag is er nieuwe kracht, niet teveel en niet te weinig. De aarde wordt bevochtigd zodat het water diep kan doordringen in de grond. Een stortbui zou alles dichtslaan, maar de dauw is een prachtig voorbeeld van Gods zorgvuldigheid met ons. We leven onder Gods gunst, als de dauw op het gras.

maandag 6 juni 2011

Een verstandig mens houdt zijn woede in toom

Spreuken 19:11
“Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet.”

In toom houden is een mooie uitdrukking. Je houdt paarden in toom door ze een bit in de mond te leggen. Paarden zijn vol kracht, maar die kracht wordt beheerst door een staafje metaal aan twee touwtjes. Een paard laat zich zelfs mennen door een kinderhand, zolang het bit in de mond blijft en de leidsels in handen van de bestuurder. Je kan je woede in toom houden door je te laten leiden door Gods liefde en genade. Neem dat in je mond en laat God de touwtjes in handen houden. Fouten door de vingers zien, kan alleen omdat we weten dat Jezus ze heeft gedragen. Onze fouten en die van anderen zijn door Hem aan het kruis genageld en voorgoed weggedaan. Ik vind het wel een mooie vergelijking, als een paard geleid te worden door de liefde van Jezus en alles aan Hem over te laten. Hij is de leidsman en voleinder van ons geloof.

zondag 5 juni 2011

Weelde past niet bij een dwaas

Spreuken 19:10
“Weelde past niet bij een dwaas, nog minder past het dat een slaaf heerst over vorsten.”

Sommige mensen voelen zich een dwaas en vinden daarom dat de Koninklijke waardigheid hen niet past. Anderen voelen zich prima in het weelderige leven van een vorst en beseffen niet dat ze slaaf zijn. Daarom wil God duidelijk zijn: slaven van de zonde die zich bekeren worden opnieuw geboren. Het zijn niet langer slaven, maar zonen en dochters van God. Uit Hem geboren, een totaal nieuwe schepping. Wie uit God geboren is heeft de Koninklijke waardigheid en mag in de weelde leven van de erfenis van Christus. Heersen over de vorsten der duisternis en met Christus in alle omstandigheden meer dan overwinnaar zijn. Zonder Christus ben je een dwaze slaaf van de zonde, maar met Hem ben je een wijze zoon of dochter van God met Koninklijke weelde en waardigheid.

zaterdag 4 juni 2011

Een valse getuige blijft niet ongestraft

Spreuken 19:9
“Een valse getuige blijft niet ongestraft, wie leugens verkondigt, gaat te gronde.”

Jakob bedroog zijn vader. Hij deed zich voor als Ezau om gezegend te worden. Het gevolg was dat hij moest vluchten voor zijn leven. Liegen en bedriegen wekt woede en boosheid op bij degene die bedrogen wordt, maar ook de leugenaar zelf lijdt onder zijn leugens. Het is onbegrijpelijk dat mensen nog steeds niet hebben ontdekt dat eerlijkheid een zegen is en liegen een vloek. In de Bijbel worden we door Paulus opgeroepen waarheid te spreken. Niet alleen de waarheid, maar waarheid. Waarheid spreken betekent echtheid spreken en spreken wat de ander waardevol maakt. Opbouwend en bemoedigend spreken zodat de ander Jezus gaat zien en bemoedigd wordt. Bedenk alles wat waar is, schrijft Paulus en dan heeft hij het over je hart. Als dat vol is van waarheid, vol van Jezus, dan komen er ook woorden uit je mond vol liefde en genade. De duivel, die de leugenaar is, de vader van elke leugen, zal zijn straf niet ontlopen. Degenen die door hem leugenaars zijn geworden zijn door Jezus bevrijd. Het is heerlijk om in de waarheid te leven en waarheid te spreken. Lieg niet langer, je bent vrij.

vrijdag 3 juni 2011

Wie zijn verstand gebruikt

Spreuken 19:8
“Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.”

De volgende uitspraken komen wellicht bekend voor: ‘Je moet je verstand gebruiken.’ Of: ‘Je hebt je verstand toch niet voor niets gekregen?’ Je hoorde zoiets alleen wanneer je een stomme streek had uitgehaald of als iets mislukt was. Als de Bijbel het nu ook zegt, zal het wel zo zijn. De mens is het enige wezen met verstand. Wij kunnen nadenken over verleden, heden en toekomst, we kunnen plannen maken. We kunnen ons voorstellen hoe iets zal kunnen worden. We kunnen veel met ons verstand. En God voegt daar inzicht bij. De Heilige Geest geeft inzicht in Gods hart en Gods plannen. Als we ons door inzicht laten leiden betekent het dat we op weg zijn naar de volle zegen over ons leven. God maakt ons gelukkig, dat is Zijn plan voor ons leven. Kijk niet naar je problemen, maar kijk naar Hem die ze oplost voor je.

donderdag 2 juni 2011

Een arme wordt door al zijn broers gehaat

Spreuken 19:7
“Een arme wordt door al zijn broers gehaat, meer nog door zijn vrienden, ze gaan hem uit de weg; als hij een beroep op ze doet, is dat tevergeefs.”

Als je broers en je vrienden niet met je om willen gaan, ben je echt alleen. Dat gevoel om er niet bij te horen, om afgewezen te worden, laat diepe sporen na in een mensenziel. Het valt niet mee om je dan nog waardevol en gelukkig te voelen. Er zijn heel veel mensen die door dit soort gevoelens in de put raken en zelfs hun leven liever beëindigen. Wat is het dan heerlijk dat Jezus er is om te zeggen: ‘Ik neem dat van je over. Ik draag dat gevoel weg van jou.’ Ik laat me afwijzen en verlaten worden voor jou, zodat jij je weer geliefd kan weten. Ik houd van je. Ik neem jouw last op mijn schouders. Jij hoeft dat niet langer te dragen.’ Wat heerlijk als je gaat zien dat Jezus letterlijk jouw last op zich heeft genomen en nu zegt: ‘Je bent geliefd, je bent mooi, je bent vrij.’

woensdag 1 juni 2011

Velen dingen naar de gunst van een voornaam persoon

Spreuken 19:6
“Velen dingen naar de gunst van een voornaam persoon, ieder is de vriend van een vrijgevig mens.”

Waarom willen velen in de buurt komen van de rijken der aarde? Waarom zoeken velen de gunst van de aanzienlijken? Het antwoord is bijna zeker om er beter van te worden. De meesten willen profiteren van de rijkdom en het aanzien van anderen. Dat komt omdat we geschapen zijn voor rijkdom en aanzien, dat zit in ons. We zijn bedoeld om als koningen te leven en zijn daar voortdurend naar op zoek. Het leven van Adam en Eva in de hof van Eden lijkt er het meest op. Omringd door schoonheid en luister kwam de mens tot zijn bestemming. Een mens op zoek naar zijn bestemming moet niet de aardse rijkdom zoeken, die is tijdelijk. Wie echt gelukkig wil worden zoekt God. Daar ontvang je aanzien en eer en bij Hem mag je een koninklijk leven beginnen.