zondag 31 juli 2011

Het geweld van goddelozen

Spreuken 21:7
“Het geweld van goddelozen sleurt hen naar de ondergang, ze weigeren het recht in acht te nemen.”

Is het je wel eens opgevallen, dat Jezus nooit waarschuwt voor mensen? Wel voor de geesten die hen leiden. ‘Pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeërs’ maar niet: ‘Pas op voor Farizeeërs.’ Jezus wist als geen ander dat mensen geestelijke wezens zijn die altijd geleid worden door een of meer geesten. Je hebt wereldgeesten – ook vrome – maar uiteindelijk voeren ze hun slachtoffers naar de dood. De Geest die levend maakt komt van God. Het is de Geest die Jezus kracht gaf om op te staan uit de dood. Die Geest heeft God geschonken aan een mensenwereld in nood. Gods Geest laat zien hoe je gevangen zit in geweld en bedrog, maar vooral hoe je eruit verlost kan worden door geloof. Jezus heeft alle macht van de duivel gebroken. Hij heeft alle geesten machteloos en krachteloos gemaakt voor wie gelooft. Maar sommige mensen wijzen Gods recht en genade af en blijven gevangen zitten in zinloos geweld. Tegen ongeloof en goddeloosheid blijft zelfs Gods genade zonder gevolg.

zaterdag 30 juli 2011

Rijkdom verworven door bedrog

Spreuken 21:6
“Rijkdom verworven door bedrog is als een vluchtige adem op zoek naar de dood.”

Een van de angsten die de duivel gebruikt om mensen tot bedrog te verleiden is de angst voor armoede. Jezus leert zijn discipelen dat dit een angst van de wereld is. Gods kinderen zijn verlost uit deze angst, want God zorgt voor hen. Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid – dat is de gerechtigheid van Christus – en al het andere ontvang je bovendien. Paulus schrijft aan de Romeinen: Zou God die ons zijn Zoon heeft geschonken, ons met Hem niet alle dingen schenken? Een vraag waarop geen antwoord nodig is. Bedrog hoort bij angst en angst hoort bij ongeloof. Hoe meer we Gods liefde gaan begrijpen, een liefde niet gebaseerd op onze werken, maar op Zijn goedheid, des te meer zal elke angst verdwijnen en ook elk bedrog. Gods liefde en genade voeden ons op. Er is in de liefde geen reden meer voor bezorgdheid en angst. We zijn rijk gemaakt door Jezus, schathemeltje rijk.

vrijdag 29 juli 2011

De plannen van een vlijtig mens

Spreuken 21:5
“De plannen van een vlijtig mens strekken hem tot voordeel, wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden.”

Haastige spoed is zelden goed, zeggen we. Door overleg komen zaken tot stand. Zo is het ook met geloofszaken. Niet het impulsieve ‘Ik voel het in mijn hart’, maar het duidelijke ‘God heeft me laten zien’ geeft leiding aan je leven. IJver is goed als je weet wat God van je vraagt, anders is het verspilde energie. David was een man van overleg, hij vertrouwde God volkomen en werd een overwinnaar en een held. Maar toen hij impulsief handelde verloor hij zijn aanzien en geloofwaardigheid. God heeft ons in de rust gebracht van het volbrachte werk van Jezus. Van daaruit mag je weten wie je bent en ontdekken wat je kan. Hij die gelooft, haast niet.

donderdag 28 juli 2011

Wat je uitstraalt

Spreuken 21:4
“Een hooghartige blik, een aanmatigend hart, wat een goddeloze uitstraalt is zondig.”

Een vuurtoren is te herkennen aan zijn licht, een boom is te herkennen aan zijn vrucht en een mens aan zijn hart. Wat je uitstraalt komt voort uit je hart. God weet dat als geen ander en daarom heeft Hij ons een nieuw hart gegeven. Het hart van steen is vervangen door een hart van vlees en bloed. Het vlees en bloed van Jezus is in ons hart uitgestort. De gevolgen van Zijn dood en opstanding zijn ons geschonken. Daarom zien we Jezus nu in al Zijn glorie en we stralen dat ook uit. We worden veranderd naar dat beeld door de Heilige Geest. God werkt in ons hart uit wat aan de buitenkant tevoorschijn komt. Het is een wonder van genade.

woensdag 27 juli 2011

Eerlijkheid is beter dan offers

Spreuken 21:3
“De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.”

Ben je wel eens naar een feestje of een afspraak gegaan omdat het moest, terwijl je er eigenlijk geen zin in had? Op die manier wil God niet met ons omgaan. Verplichte offers geven Hem geen enkele vreugde, maar als we Hem gehoorzamen uit liefde, dan eren we Hem ermee. God zoekt geen offers van mensen. Het enige offer dat Hem vreugde gaf, was het offer dat Jezus bracht. Niet het sterven van Jezus gaf Hem vreugde, maar de verlossing en bevrijding die daarvan het gevolg is voor miljoenen mensen. Het kruis en het sterven van Jezus waren noodzakelijk – gruwelijk noodzakelijk – maar de vreugde daarna was het doel. Leven en overvloed. Niet verplichte rituelen en onbewogen harten, maar liefdevolle vreugde om het samen optrekken voor altijd. Dat is wat God zoekt. Dat is wat Hij aanbiedt in Jezus. Oprechte liefde in plaats van dode religie.

dinsdag 26 juli 2011

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg

Spreuken 21:2
“Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.”

Koning Saul zag de vijanden steeds dichterbij komen en besloot het offer zelf te brengen en niet op de profeet Samuël te wachten, zoals was afgesproken. Waarschijnlijk was angst zijn motivatie, maar dat weet alleen God. De waarom-vraag kunnen we moeilijk voor een ander beantwoorden en ook voor onszelf is het vaak onduidelijk, waarom we iets doen of niet doen. Alleen God weet het. Hij kent ons van binnen en van buiten. Wie handelt en wandelt uit geloof gaat af op wat God zegt. Hij stopt met beoordelen of iets goed of fout is, maar vertrouwt op Gods wijsheid en liefde. Dat is wat God vreugde geeft, een hart dat volkomen naar Hem uitgaat. En als we toch zelf hebben gekozen en op een verkeerde weg zijn uitgekomen, veroordeelt Hij ons niet, maar helpt ons de goede koers terug te vinden.

maandag 25 juli 2011

De gedachten van de koning

Spreuken 21:1
“De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER, hij leidt ze waarheen hij maar wil.”

Letterlijk gaat deze tekst over het hart van de koning. Als God je hart kan sturen, gaat het goed met je leven en als koning ook met je volk. Jezus is het perfecte voorbeeld van een mens die zich door zijn Vader liet sturen. ‘Ik doe niets uit mezelf’, zei Hij. Zijn volk is daarom een gezegend volk. Als we ons als water laten leiden door Gods Geest, net als onze Meester, zal ons leven tot eer van God zijn en een zegen voor onze naasten. Het mooie van het nieuwe leven is, dat het bestaat uit het ‘hart’ van Jezus. Zijn Geest is in ons binnenste geplant. Hij is de bron die uit ons binnenste het leven tevoorschijn brengt. God zelf leidt ons waarheen Hij wil. Er is maar een voorwaarde, dat wij geleid willen worden.

zondag 24 juli 2011

Bloedige striemen

Spreuken 20:30
“Bloedige striemen doen het kwaad verdwijnen, slagen zuiveren het innerlijk.”

Kun je het kwaad de wereld uitslaan? Kun je innerlijk gezuiverd worden door bloedige striemen? Het antwoord is ja. Maar het zijn niet jouw striemen en de slagen die jij ontvangt. Het kwaad dat in de wereld heerst en dat in ons innerlijk is gaan zitten, verdwijnt doordat Jezus zich heeft laten slaan. Zijn bloedige striemen zuiveren ons innerlijk. Het is door geloof in wat Hij heeft ondergaan voor ons, dat het kwaad geen vat meer op ons heeft. Door geloof in Jezus wordt ons geweten gereinigd van besef van kwaad. Door geloof weten we dat we niet langer onder Gods oordeel leven. Door geloof zijn we en worden we innerlijk gezuiverd en gaan we anders denken en handelen. Leer je kinderen te geloven in plaats van ze te slaan.

zaterdag 23 juli 2011

De pracht van jonge mensen

Spreuken 20:29
“De pracht van jonge mensen is hun kracht, de sier van oude mensen is hun grijze haar.”

Mooie lijven en strakke spieren, een gave huid en glanzend haar, we kennen de kenmerken van de jeugd. De kracht en het uithoudingsvermogen, maar ook de snelheid en lenigheid, om jaloers op te zijn. Toch weten we allemaal dat dit niet zo blijft. De sporters van vroeger zijn nu ook grijs en bejaard. Zo gaat dat. Maar de tekst wijst erop, dat elke leeftijd zijn charme heeft. Ook oude mensen zijn mooi. Hun grijze haar past ook alleen maar bij hen en hun leeftijd. Het spreekt van jaren die voorbij gingen, van ervaringen en diepe emoties. De jeugd heeft alles nog voor zich, maar ook zij worden grijs. De tijd haalt hen in. Is het erg? Nee, helemaal niet. Niemand wordt grijs zonder jeugdig te zijn geweest. We krijgen van alles ons deel. Maar het mooiste is, dat we de glans van de hemel mogen dragen. Een glans die blijft, of je nu jong bent of oud.

vrijdag 22 juli 2011

Liefde en trouw

Spreuken 20:28
“Liefde en trouw beschermen de koning, liefde schraagt zijn troon.”

Liefde en trouw ten opzichte van zijn onderdanen, maakt een koning geliefd. Zijn troon zal niet snel in gevaar komen door opstand vanuit het volk. In onze moderne democratieën is de koning vervangen door de regering, maar het principe van liefde en trouw is gebleven. Als een regering doet wat het heeft beloofd, zullen ze opnieuw mandaat krijgen, anders niet. In Gods koninkrijk heersen ook liefde en trouw, het zijn de fundamenten van zijn troon. Die liefde en trouw reiken tot in de dood. De Koning zet zich in voor Zijn volk, zoals de Herder voor Zijn schapen en zoals de Vader voor Zijn kinderen. Liefde en trouw zijn universeel. Ze kenmerken het goede en het goddelijke. Of het nu om de schepping gaat, of om het kruis, om de verlossing of om de vernieuwing, altijd zijn er de twee kenmerken: liefde en trouw. Twijfel je of iets van God is, let op deze kenmerken, aan de vruchten ken je de boom.

donderdag 21 juli 2011

Het licht van de HEER beschijnt

Spreuken 20:27
“Het licht van de HEER beschijnt de geest van de mens, het dringt door tot in zijn diepste gedachten.”

Jezus is het licht der wereld. Hij schijnt in de duisternis en brengt licht. God verandert ons van binnenuit. Hij begint met te vertellen dat het oordeel is weggenomen en schenkt ieder die dat gelooft een nieuwe Geest in zijn binnenste. Van daaruit wordt ons denken en handelen vernieuwd. Onze nieuwe Geest is volmaakt, zondigt niet en is gelijk aan Gods Geest. Het is haast niet te bevatten, dat een deel van ons al volmaakt is en toch is dat hetgeen de Bijbel ons leert. Wie zich door die nieuwe Geest laat leiden, komt zijn eigen vlees tegen. Ze staan tegenover elkaar. Je eigen vlees verklaart dat je schuldig bent, maar Gods Geest overtuigt van gerechtigheid. Als onze gedachten diep worden vervuld met de waarheid van het evangelie, maakt het ons vrij. En als we het goede geloven, gaan we vanzelf het goede doen. Door Gods Geest die in ons woont.

woensdag 20 juli 2011

Een wijze koning

Spreuken 20:26
“Een wijze koning zift de goddelozen uit, hij laat het rad over hen heen gaan.”

Een tuinman die medelijden heeft met onkruid verwoest zijn hele tuin. Sommige onkruidjes zien er schattig uit, het zijn net bloemen, maar als ze hun zaad hebben verspreid, is het haast niet meer weg te krijgen. Een wijze tuinman weet dat en een wijze koning ook. God heeft ons ook tot koningen gemaakt en nu moeten wij regeren over ons eigen leven. Laten we het kwaad zitten, of zuiveren we het uit? Het rad erover, je kunt niet radicaal genoeg afrekenen met alles wat verderf zaait. Hoe je dat doet? Door het onder de gehoorzaamheid van Christus te brengen. Door Zijn gehoorzaamheid heeft alle onkruid in ons leven zijn kracht verloren. Het is al dood, we hoeven het alleen maar op te ruimen.

dinsdag 19 juli 2011

Wie God ondoordacht een belofte doet

Spreuken 20:25
“Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.”

Ken je dat gevoel, dat je iets hebt beloofd wat je niet waarkan maken? ‘Had ik het maar niet gezegd’, denk je dan. Je voelt je een gevangene van je eigen woorden. Je bent verstrikt geraakt en weet er niet uit te komen. Een naar gevoel is dat. De oplossing is simpel: beloof niets. Als iemand je iets vraagt, zeg dan niet meteen ja. Vraag bedenktijd en als je het gevoel hebt dat je ja kan zeggen, zeg dan ja. Zo werkt God ook naar ons toe. Hij belooft alleen wat Hij waar kan maken. Daarom zijn al zijn beloftes, hoeveel ook, ja en amen. Op Gods beloftes kun je vertrouwen. Hij heeft niets ondoordacht beloofd. Hij heeft weloverwogen gesproken. Hij is betrouwbaar.

maandag 18 juli 2011

De weg van een mens wordt bepaald door de HEER

Spreuken 20:24
“De weg van een mens wordt bepaald door de HEER, wie weet zelf welke richting hij gaat?”

God is de Leidsman van ons geloof. Dat betekent dat Hij leiding wil geven aan ons leven. Tegelijkertijd laat hij ons de vrijheid om te kiezen welke weg we willen gaan. Gaan we Hem volgen in geloof of kiezen we onze eigen weg? Ik geloof dat God voor elk mens een gezegende levensweg heeft. Dat betekent niet dat Hij heeft bepaald wat we worden en waar we wonen en met wie we ons leven delen, maar wel hoe we in de weg die we gaan gelukkig en gezegend kunnen zijn. En ja, dan komen we uit op de plek waar God ons zegent en dan ontmoeten we degene met wie we ons leven willen delen en dan worden we wat ons gelukkig maakt, omdat God als geen ander weet wat bij ons past en hoe we gezegend kunnen leven. We kiezen zelf uit geloof de weg die God ons aanwijst.

zondag 17 juli 2011

Twee gewichten om te wegen

Spreuken 20:23
“Twee gewichten om te wegen, het is de HEER een gruwel, een valse weegschaal is een slechte zaak.”

Vroeger werd alles nog met gewichten afgewogen. Wie verschillende gewichten gebruikte bij kopen en verkopen, was op oneerlijke winst uit. Dat is de Heer een gruwel. Er spreekt namelijk geen geloof uit in een God die voorziet. Als je eigen slimheid de bron wordt waaruit je moet leven, doe je jezelf, maar zeker God tekort. Wie God als zijn voorziener kent, heeft geen behoefte meer aan valse gewichten. De angst voor tekorten zal verdwijnen en daarmee de boosheid uit je hart. Het kennen van Gods genade is de beste opvoeding. Hij veroordeelt ons niet, zelfs niet als ons gedrag Hem een gruwel is. Maar Hij verlangt ernaar dat we Zijn liefde gaan kennen. Een liefde die niet alleen zegent en voorziet, maar ook een liefde die de angst uit ons leven laat verdwijnen.

zaterdag 16 juli 2011

Zeg niet: ‘Ik zal dat kwaad vergelden’

Spreuken 20:22
“Zeg niet: ‘Ik zal dat kwaad vergelden’, wacht op de HEER, hij zal je helpen.”

Als we kwaad willen vergelden, vergeten we meestal ons eigen kwaad. We verklaren zo makkelijk een ander schuldig en vergeten onze eigen schuld. Daarom zegt God: ‘Laat dat aan Mij over.’ Jezus heeft alle kwaad van de hele wereld op zich genomen. Hij nam de volle verantwoordelijkheid op zich van alles wat er mis ging en gaat van de ander en van mij. God heeft de zonde van de wereld geoordeeld en veroordeeld. Nu is de schuld betaald en is er verzoening voor wie wil ontvangen. Wie nog kwaad wil vergelden, neemt het offer van Jezus niet serieus. Alsof Hij het niet goed heeft gedaan. Alsof wij er nog iets aan toe moeten voegen. Wie de genade van God heeft begrepen, zoekt niet langer naar wraak en vergelding. God leert ons te zegenen en niet te vervloeken. Lief te hebben in plaats van te haten. Zo laat je zien dat je God liefde en genade kent.

vrijdag 15 juli 2011

Rijkdom die in korte tijd verworven is

Dag 194 – 15jul11
Spreuken 20:21

“Rijkdom die in korte tijd verworven is, brengt geen zegen voor later.”

Het winnen van een hoofdprijs, of het ontvangen van een erfenis kan je plotseling rijk maken, maar het is geen blijvende zegen. Het zijn niet de vruchten van een goed gevoerd beleid. Toch bestaat er wel degelijk een rijkdom die plotseling wordt verworven en die je voor altijd zegen brengt. Het is de rijkdom van het evangelie. De rijkdom van de boodschap van Jezus. Het goede nieuws dat je in Hem alle zegen hebt ontvangen. Op het moment dat je het evangelie van genade gelooft – Jezus heeft jouw schuld weggenomen en je bent nu rechtvaardig voor God – ontvang je in een keer de hele erfenis. Wat bij mensen onmogelijk is – een plotselinge rijkdom die levenslang zegen geeft – is mogelijk bij God. Beschikbaar voor ieder die het gelooft.

donderdag 14 juli 2011

Als je je vader en moeder vervloekt

Spreuken 20:20
“Als je je vader en moeder vervloekt, wordt je levenslicht gedoofd in de diepste duisternis.”

Je kan niet God liefhebben en je naasten haten, laat staan je ouders vervloeken. Gods woord is duidelijk, het kan niet licht en donker tegelijk zijn in je hart. Wanneer je Gods liefde hebt ontvangen en Zijn vergeving, kun je ieder ander mens vergeven en aanvaarden, zoals God jou heeft aanvaard. Volmaakte ouders bestaan niet en sommige ouders hebben hun kinderen zelfs mishandeld, bewust of onbewust. Heel veel kinderen lijden onder hun mislukte opvoeding, of onder het ontbreken van liefde in de opvoeding. Maar God kan dat allemaal genezen en herstellen. Het is niet nodig kwaad te blijven of verbitterd. Dat maakt alleen je eigen geluk kapot. God heeft je een nieuw begin gegeven, een heel nieuw leven. Nu is Hij je Vader en je opvoeder. En Hij geeft veelvuldig terug wat je tekort gekomen bent. Vanuit die liefde zal je hart veranderen, ook ten opzichte van je ouders. Laat je levenslicht niet gedoofd worden door wat er in het verleden is gebeurd, maar vind nieuwe energie in het leven dat voor je ligt.

woensdag 13 juli 2011

Bij een roddelaar is een geheim niet veilig

Spreuken 20:19
“Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, laat je niet in met een loslippig mens.”

Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat een geheim werd doorverteld. Dat is niet fijn en zelfs als het geen geheim was, is het nog niet fijn als je merkt dat vertrouwelijke informatie wordt doorverteld. Het aardige van de tekst is dat de verantwoordelijkheid bij jezelf wordt gelegd. Niet degene die doorverteld heeft, moet worden aangepakt, maar degene die zo iemand de informatie gaf. Die had wijzer moeten wezen. Schuld schuiven of verantwoordelijk zijn voor je eigen daden, daar komt het op neer. Als je niemand een geheim vertelt, wordt het ook niet doorgegeven. Wat kan het leven toch simpel zijn. Niet de ander moet veranderen, maar ikzelf, heerlijk.

dinsdag 12 juli 2011

Een plan komt tot stand door overleg

Spreuken 20:18
“Een plan komt tot stand door overleg, bereid een oorlog dus goed voor.”

Als gelovigen hebben we alleen te strijden tegen geestelijk overheden en machten die ons proberen af te houden van ons geloof door afleiding, beproeving en vervolging [Marcus 4]. Die strijd winnen we altijd, omdat we in Christus de overwinning al binnen hebben. In Hem zijn we meer dan overwinnaars. Toch is het goed om te overleggen, hoe we ons het beste kunnen wapenen tegen de invloeden van de boze. David overlegde met God, die gaf hem advies om aan te vallen of te verdedigen. Om op te trekken of om thuis te blijven. Ons geloofsleven is een actief leven. De dagen zijn niet allemaal gelijk en ons gedrag moet afgestemd worden op wat God ons die dag voorhoudt. Wandelen in geloof betekent overleg voeren met Degene die de Leidsman is van ons geloof. Jezus voert ons aan, ook in de strijd. Niet om te veroveren, want we bezitten alles in Christus, maar om niet te verzwakken in wat we hebben.

maandag 11 juli 2011

Gestolen voedsel

Spreuken 20:17
“Gestolen voedsel smaakt aanvankelijk goed, maar later lijkt je mond gevuld met kiezels.”

Ik eet wel eens een nootje verpakt in chocolade. Eigenlijk gaat het me meer om de chocolade dan om het nootje, maar dat terzijde. Als de chocolade is weggesmolten – ik kauw er niet op, maar laat het smelten in mijn mond – houd ik het nootje over. Meestal tenminste, want soms bijt je onverwachts op een steentje. Soms kost het je een vulling. Ik spreek uit ervaring, dat merk je wel. Zo’n soort ervaring is het waar de tekst vandaag over spreekt. Als je je eigen nootjes in je eigen chocolade zou verpakken, dan wist je van tevoren dat het goed was. En dat is ook de moraal van de tekst. Als je voedsel wilt, neem dan het goede. Jezus biedt ons Zijn leven aan, van buiten en van binnen betrouwbaar. Geen kiezels en geen zand in je mond. Kom en eet van het goede voedsel dat God je aanbiedt. Het is betaald voor je en dus geen diefstal. Eet van Gods beloftes voor jou. Ze zullen je hart verheugen en je leven zegenen.

zondag 10 juli 2011

Stond iemand borg voor een lichtzinnig mens

Spreuken 20:16
“Stond iemand borg voor een lichtzinnig mens, neem dan gerust zijn mantel, en verpand die maar aan een ander die lichtzinnig is.”

Een beetje vreemd vertaald zo. Wie raakt er nu zijn mantel kwijt en waarom? Wie zich lichtzinnig borg stelt kan voor onverwachte kosten komen te staan. Misschien kan hij dan zijn eigen rekeningen niet meer betalen, dus neem voor de zekerheid zijn mantel maar vast af. We noemen dat tegenwoordig beslaglegging. Dat komt ervan als je lichtzinnig je woord geeft, zonder de gevolgen te kunnen overzien. Hoe anders gaat dat bij Jezus. Hij heeft zich borg gesteld voor ons leven en dat deed Hij niet lichtzinnig. Weloverwogen gaf Hij zich over om te betalen voor onze schulden. Alsof Hij een dwaas was, werd Hem toch zijn mantel afgenomen, maar wellicht heeft niemand de diepte daarvan begrepen. Doordat Hij zich borg heeft gesteld en volledig heeft betaald zijn wij nu schuldenvrij. Wat een daad van welbewuste redding. Wat een ontferming voor schuldenaren en zondaren spreekt er uit het borgstellen van Jezus. We kunnen Hem nooit genoeg prijzen voor wat Hij voor ons deed.

zaterdag 9 juli 2011

Goud en edelstenen zijn er genoeg

Spreuken 20:15
“Goud en edelstenen zijn er genoeg, maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid.”

Woorden vol wijsheid en inzicht zijn zeldzamer en kostbaarder dan goud en edelstenen. Alleen deze uitspraak getuigt al van wijsheid. Woorden van wijsheid voorkomen dwaasheden. Ze doven het vuur van de emotie en ze bieden perspectief voor de toekomst. Woorden van wijsheid zijn onbaatzuchtig en positief. Ze bieden uitkomst uit netelige situaties. Salomo staat bekend om zijn wijsheid. Zijn wijze uitspraak bij de ruzie van twee vrouwen om een baby, bracht de ware moeder aan het licht. Maar het meest wijze wat op aarde ooit is gehoord zijn Gods eigen woorden: ‘Het is volbracht.’ Door deze wijsheid te openbaren is er redding voor de wereld. Helaas wordt de prediking van het goede nieuws over het kruis van Jezus door de wereld afgedaan als dwaasheid. Maar wie de diepte ervan begrijpt, vindt een schat die goud en robijnen ver te boven gaat.

vrijdag 8 juli 2011

‘Niets waard! Niets waard!’ zegt de koper

Spreuken 20:14
“‘Niets waard! Niets waard!’ zegt de koper, maar als hij weggaat, wrijft hij zich in de handen.”

Iets kostbaars kopen voor een klein prijsje willen we allemaal. Dan doe je goede zaken. Dan zijn we trots en vinden we onszelf slim. Dat mag iedereen weten. Maar wat als je iets waardeloos voor een hoge prijs hebt gekocht? Dan zwijgen we er meestal over en schamen ons. Het wonderlijke van het evangelie is dat het uitgebreid vertelt over de duurste aankoop van de grootste rommel. Jezus kocht de failliete boedel van de mensheid voor de hoogste prijs, Zijn eigen leven. Hij kocht ons op de slavenmarkt van de zonde vrij en werd onze nieuwe eigenaar. Hij wist dat Hij rommel kocht, maar Hij wist ook dat Hij in staat was er iets kostbaars van te maken. En dat is gebeurd. We waren nietswaardigen en zijn nu geliefde en kostbare kinderen van God geworden. De grootste 'miskoop' van de geschiedenis bleek een gouden greep van God. En Hij blijft zich in zijn handen wrijven van vreugde, dat we nu van Hem zijn.

donderdag 7 juli 2011

Slaap niet al te graag

Spreuken 20:13
“Slaap niet al te graag, dan word je niet arm, sta vroeg op, dan heb je genoeg te eten.”

Er bestaat een relatie tussen slaap en armoede, want als je slaapt werk je niet. Nu denk ik niet dat je de tekst alleen maar letterlijk moet nemen, we zoeken immers naar een geestelijke toepassing. Kun je ook geestelijk slapen en verarmen? Jazeker, de Bijbel roept ons zelfs op te ontwaken uit die slaap. Word geestelijk wakker en besef dat je rijkdom voor het grijpen is. Onze geestelijke rijkdom is Christus. Door Hem zijn wij die arm waren rijk gemaakt. Rijk aan genade en liefde, maar ook rijk aan voorspoed en zegen. Toch zullen we wakker moeten blijven om die rijkdom te kunnen genieten. Dat betekent niet dat we moeten werken om iets te krijgen, maar dat we wakker moeten zijn om te geloven dat we alles in Christus hebben ontvangen. We hebben iets gekregen en we moeten het vasthouden, niet verslappen. We zijn Gods kinderen, hebben een hemelse positie, we zijn koningen en priesters in Gods koninkrijk en hebben vrijmoedig toegang tot Zijn troon. Door te beseffen wie je bent, blijf je wakker. Door het ook uit te spreken maak je het werkzaam en komt er vrucht. Begin er je dag mee, sta geestelijk vroeg op.

woensdag 6 juli 2011

Een oor dat hoort, een oog dat ziet

Spreuken 20:12
“Een oor dat hoort, een oog dat ziet, de HEER heeft beide gemaakt.”

We hebben onze zintuigen gekregen om waar te nemen. Geuren neem je niet waar met je ogen en klanken niet met je tong. Alle zintuigen zijn belangrijk om het beeld van de werkelijkheid compleet te maken. De Bijbel leert dat de een de hand is en de ander de voet en dat we allen nodig zijn om het lichaam compleet te maken. En er staat ook dat we samen met alle heiligen in staat zijn de lengte, hoogte, breedte en diepte te kennen van Gods liefde. We hebben elkaar nodig, elkaars Godsbeleving nodig, elkaars indrukken nodig om een compleet beeld van God te krijgen. Hij heeft ons allen gemaakt met specifieke kwaliteiten om een compleet beeld van Hem te kunnen vormen. Gods veelkleurige wijsheid kun je niet individueel maar alleen door middel van de Gemeente waarnemen. Denk er eens aan wanneer je vandaag of morgen iemand ontmoet die een heel andere manier heeft om God te ervaren dan jij. Het verrijkt je leven en dat is de bedoeling.

dinsdag 5 juli 2011

Reeds een kind laat zich kennen door zijn daden

Spreuken 20:11
“Reeds een kind laat zich kennen door zijn daden, door wat het doet, zie je of het eerlijk en oprecht is.”

Jezus vertelde aan zijn discipelen dat je een boom herkent aan de vruchten. Er groeien geen goede vruchten aan een verkeerde boom en andersom. Toen Jezus 12 jaar was, verbaasde Hij de geleerden over Zijn kennis van de Schriften. Dat zegt veel over Jezus, maar ook over zijn opvoeding. De liefde voor Zijn Vader kenmerkt het leven van Jezus, maar ook Zijn aardse ‘vader’ en moeder, Josef en Maria, kenden God persoonlijk. Kinderen worden vooral in de eerste jaren van hun leven door hun ouders gevormd en dat zie je. Het is geen toeval dat in gezinnen waar de ouders God liefhebben, dat ook in hun kinderen is te zien. Eerlijkheid en oprechtheid zijn deugden die je aan je kinderen kan overbrengen door een goed voorbeeld te zijn. Als wij veel naar onze hemelse Vader kijken door naar Jezus te kijken, gaan we ook steeds meer kenmerken van Hem overnemen. Hij vormt ons naar Zijn beeld en gelijkenis.

maandag 4 juli 2011

Twee gewichten om te wegen

Spreuken 20:10
“Twee gewichten om te wegen, twee maten om te meten, beide zijn de HEER een gruwel.”

Knoeien met gewichten zodat je niet het volle pond hoeft betalen of te geven, is al zo oud als de mensheid. Leugen en bedrog hebben de aarde vervuld. Het betekent dat we meer op ons geld of op onze slimheid vertrouwen dan op God. En dat is God een gruwel, dat we Hem niet vertrouwen voor ons leven en onze behoeften. Terwijl Hij in alles heeft laten zien ons overvloedig het goede te gunnen, handelen we vaak uit angst tekort te komen. Het ongeloof zit diep in ons geworteld en daarom werkt God aan ons herstel van binnenuit. Het eerste waarvan Hij ons wil overtuigen is zijn liefde voor ons. Daarna dat we ook voor de toekomst op Hem kunnen rekenen. Hij weet wat we nodig hebben en zorgt ervoor. Wij hoeven alleen te geloven om het te ontvangen. Als ons hart vastheid vindt in zijn genade, verdwijnen de verkeerde maten en gewichten vanzelf.

zondag 3 juli 2011

Wie zou kunnen zeggen

Spreuken 20:9
“Wie zou kunnen zeggen: ‘Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben vrij van zonden’?”

Geen mens op aarde is zondevrij, maar het goede nieuws is dat onze zonden in Gods ogen niet meer bestaan. Hij heeft ze geoordeeld aan het kruis en voor goed weg gedaan. Hij gedenkt ze niet meer. Bovendien heeft Hij ons uit genade Zijn eigen Geest geschonken. Daardoor gaan we anders denken en leven. We worden vernieuwd en hersteld van binnenuit. Zo kan het gebeuren, dat je ontferming krijgt voor iemand waar je anders boos op zou worden. Of dat je iemand anders iets gunt wat je liever zelf zou houden. Dat doet Gods Geest. Zijn liefde zet aan tot liefhebben. En omdat er geen veroordeling meer is bij God, zijn onze fouten niet langer een reden om in de put te zitten, maar om ons te verheugen, omdat ze er op een dag niet meer zijn. Je gaat God danken en aanbidden in plaats van om vergeving smeken. God zelf is bezig ons hart te zuiveren en het gevolg is dat we steeds minder zondigen.

zaterdag 2 juli 2011

Als het recht de troon van een koning schraagt

Spreuken 20:8
“Als het recht de troon van een koning schraagt, verjaagt hij met zijn blik elke boosdoener.”

Is het niet geweldig, dat we God in de ogen mogen kijken en leven? Hij ziet ons niet langer als boosdoeners, maar als zijn geliefde kinderen. We zijn door Jezus even rechtvaardig gemaakt als Hijzelf. Zijn rechtvaardigheid is ons geschonken door geloof en daarom zijn we voor God rein en zuiver en mogen we zijn troon vrijmoedig naderen. Het offer van Jezus heeft ons die veraf waren, dichtbij gebracht. Op een rechtvaardige manier heeft Jezus ons rechtvaardig gemaakt. Hij stierf in onze plaats. Hij onderging het oordeel over onze zonden. Hij reinigde ons van besef van kwaad en verloste ons van elke verslaving. Alle eer is voor Hem, die ons veranderde van boosdoeners naar geliefde zonen en dochters van God.

vrijdag 1 juli 2011

Wie rechtvaardig is bewandelt de juiste weg

Spreuken 20:7
“Wie rechtvaardig is bewandelt de juiste weg, zijn kinderen zullen gelukkig zijn.”

De juiste weg is niet altijd de makkelijkste of de meest voor de hand liggende. Jezus ging een weg als rechtvaardige die niemand zou wensen, de weg van het kruis. Maar als rechtvaardige wist Hij dat dit de enig juiste weg was. Hij zocht niet zichzelf, maar de eer van zijn Vader en het geluk van zijn kinderen. Doordat Jezus die weg is gegaan, leven wij een gezegend leven. Alle tegenslagen mogen we op Hem afwentelen. Alle vijanden heeft Hij ontwapend en verslagen. Onze levensweg is door Hem geplaveid. We zijn gelukkig door Hem. Er zijn miljarden mensen gered door zijn rechtvaardige wandel en dat maakte het voor Hem mogelijk door te gaan. De vreugde die voor Hem lag, gaf Hem de bezieling de kruisweg toch helemaal af te lopen. Ja, er is maar een rechtvaardige die de juiste weg heeft bewandeld en zijn kinderen gelukkig heeft gemaakt. Zijn naam is Jezus en Hij ontvangt alle eer.