maandag 31 oktober 2011

Door kennis worden de kamers gevuld

Spreuken 24:4
“.. door kennis worden de kamers gevuld met rijke en kostbare pracht.”

Tijdens het bouwen van Gods huis, wordt er ook al gewerkt aan de inrichting. Gods huis, de Gemeente van Jezus, moet schitterend worden. Als in de tijdelijke tent al de kostbaarste materialen werden gebruikt en de voorwerpen binnen bedekt waren met goud, of zelfs helemaal bestonden uit goud, hoeveel te meer zal God dan zijn permanente woning bekleden met de kostbaarste pracht. Het meest kostbare voor God is niet goud, maar Jezus. Zijn Zoon is het kostbaarste bezit. Wanneer Hij onze harten inneemt, zal God genieten van zijn huis en er met trots in wonen. Daarom zoekt Hij niet naar onze eigen inbreng, geen ‘goede werken’ om God te behagen, maar naar het kennen van Zijn Zoon. Dat kennen gaat dieper dan de oppervlakkige kennis van het hoofd. Dat kennen ontstaat door geloof vanuit het hart. Hoe beter we Hem kennen, des te mooier wordt Gods huis.

zondag 30 oktober 2011

Door wijsheid wordt een huis gebouwd

Spreuken 24:3
“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, ..”

Een huis is meer dan een hoop stenen. Een huis is een naam. Het huis van Oranje bijvoorbeeld bestaat al generaties en in een café of restaurant krijg je soms een drankje van het huis. God bouwt ook een huis. Jezus heeft het fundament gelegd en de gelovigen vormen het materiaal, de stenen en muren. Samen vormen ze Gods huis, waarvan Hij de hoofdbewoner is. Het huis wordt met wijsheid gebouwd. Niet de wijsheid van de wereld, want die is dwaasheid voor God, nee, Gods wijsheid is Jezus. Hij is de ontwerper en bouwmeester. Hij geeft elke gelovige zijn plaats en functie. Zo krijgt het huis ook een naam. De christenheid heeft een slechte naam gekregen, omdat er veel teveel met eigen wijsheid is verbouwd en veranderd aan het huis. Maar het fundament is intact en God herbouwt en herstelt zijn huis in deze tijd. Door inzicht in Gods genade zal het stand houden en een goede naam krijgen.

zaterdag 29 oktober 2011

Ze hebben kwaad in de zin

Spreuken 24:2
“.. want ze hebben kwaad in de zin en spreken onheilspellende woorden.”

Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, leert de Bijbel. Slechte omgang bederft goede zeden. Veel mensen zoeken het gezelschap van anderen om ergens bij te willen horen, om mee te tellen. Dat is een basisbehoefte van ieder mens, erbij horen, meetellen, ertoe doen. Zo heeft God ons geschapen. We zijn geen individuen, maar een gezin, een volk. God wil dat we horen bij Zijn gezin en dat we Zijn volk zijn, dan hebben we het goed. Van daaruit worden we gezegend. De gemeente, die Zijn lichaam is, is zo’n plek van zegen, hoort dat te zijn. Buiten God om zijn er allerlei menselijke vervangingen gekomen voor de behoefte erbij te horen. Een sportclub, merkkleding, een kroeg, bepaald gedrag, ze kunnen je het gevoel geven dat je goed bezig bent en ertoe doet, maar van binnen blijft de leegte. Uiteindelijk hebben al die vervangingen kwaad in de zin. Ze bieden niets maar nemen des te meer. Jezus zegt: ‘Kom bij Mij, Ik geef je rust en vrede en vreugde en zegen en een lang en gelukkig leven.’

vrijdag 28 oktober 2011

Wees niet jaloers

Spreuken 24:1
“Wees niet jaloers op kwaadaardige mensen, zoek hun gezelschap niet, ..”

Jaloersheid laat zien wat je mist in je leven. Jaloersheid maakt van jou een slachtoffer, je hebt de boot gemist, je had het anders moeten doen. Jaloersheid richt je blik op jezelf en de grootste fout die je maakt is dat je denkt dat je zonder God rijk kunt worden. Laat ik er meteen bij zeggen dat die rijkdom niet alleen over geld en goederen gaat, maar vooral dat je rijk kan zijn omdat je onder Gods zegen bent. In Psalm 73 zegt de Psalmist: ‘Bijna was ik uitgegleden.’ Hij vond zichzelf al zielig, tot zijn ogen open gingen en hij besefte: ‘U bent altijd bij mij.’ Mijn leven kent een glorieuze toekomst, maar kwaadaardige mensen hebben geen toekomst. Ze zijn in de greep van de dood en zullen eindigen met niets. Wanneer je overtuigd bent van Gods liefde en trouw, weet je dat je aan geen ding gebrek zult hebben, dat God rijkelijk zal voorzien en heeft jaloersheid weinig kans je hart te verontrusten.

donderdag 27 oktober 2011

Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld

Spreuken 23:35
“Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld, ik ben afgerost, maar heb niets gemerkt. Laat ik maar eens opstaan, eerst een beker wijn.”

Verslavingen zorgen ervoor dat ook je gevoel wordt aangetast. In de tekst heeft iemand het niet gemerkt dat hij is geslagen, afgerost. De volgende ochtend zal hij zich niet zo lekker hebben gevoeld en dus grijpt hij opnieuw naar zijn verdovende genotsmiddel. De slavernij van de zonde leidt uiteindelijk naar de dood. Hoe triest is de weg van mensen die denken het geluk gevonden te hebben, maar in werkelijkheid een prooi zijn van de dood. Maar hoe geweldig is dan wat Jezus gedaan heeft om zulke mensen te verlossen uit hun nood. Hij werd geslagen en voelde elke slag, maar Hij nam ze bewust op zich om iedere verslaafde te kunnen verlossen op een rechtvaardige manier. Hij veroordeelt niet, maar verlost. Hij beschuldigt niet, maar geneest. Hij wijst niet af, maar zegent. Dood waar is uw prikkel? Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd door eruit op te staan. Zijn levenskracht is opstandingskracht voor jou en mij. Geloof het en ontvang het en leef.

woensdag 26 oktober 2011

Je voelt je heen en weer geslingerd

Spreuken 23:34
“Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven, alsof je vastzit boven in het want.”

Door toe te geven aan verleiding kun je je rot voelen, heen en weer geslingerd zonder dat je nog de situatie onder controle hebt. Vanuit de wet zou je veroordeeld worden en gestraft, maar vanuit de genade ontvang je verlossing, vergeving en de kracht om te breken met elke verslaving. Het offer van Jezus is zoveel meer waard, heeft zoveel meer kracht dan we vaak denken of beseffen, dat we ons makkelijk onderuit laten halen door schuldgevoelens. We nemen de houding aan van een slachtoffer in plaats van een overwinnaar. Toegeven aan verleiding is niet de bedoeling, maar daarna als slachtoffer rondlopen evenmin. Je maakt al je keuzes vanuit de vrijheid die Jezus je gegeven heeft. Het is jouw keuze om zwak of sterk te zijn. Hij veroordeelt je niet, maar reinigt je met zijn woord, zodat je weer uit genade kan verder leven.

dinsdag 25 oktober 2011

Dan zie je vreemde dingen

Spreuken 23:33
“Dan zie je vreemde dingen en begin je wartaal uit te slaan.”

Wanneer je onder invloed bent van alcohol of tegenwoordig ook van drugs en amfetamines kunnen je hersenen niet goed meer functioneren. Je denkvermogen en spraakvermogen wordt verstoord, evenals de controle over je bewegingen. Je realiteitszin verandert, je gaat risico’s verkeerd inschatten en uiteindelijk ben je op weg jezelf te vernietigen. De duivel is een moordenaar zegt de Bijbel, maar zijn tactiek is die van een sluipmoordenaar. Langzaam zak je af en tenslotte kom je er niet meer uit. Het aantal verslaafden neemt nog steeds toe, vooral onder jongeren. Als het ooit nodig was om het evangelie te verkondigen is het nu. De boodschap dat Jezus voor jou is gekomen om je te redden en niet te veroordelen, geldt nog steeds. Het is mooi dat er een antwoord is voor elke gevangene van de zonde, maar nog mooier als je eruit verlost bent en een gezegend leven leeft.

maandag 24 oktober 2011

Later bijt hij als een slang

Spreuken 23:32
“… maar later bijt hij als een slang, spuit hij gif als een adder.”

‘Later is het te laat’, zong iemand ooit en zo is het ook. Als ‘hadden’ komt is ‘hebben’ te laat. ‘Had ik het maar niet gedaan’, is een zinloze opmerking als je het al gedaan hebt. De duivel verleidt jou met de flonkering van wijn of iets anders. Je geeft toe en daarna zit je met de brokken. Je voelt je waardeloos en schuldig en dom en je weet niet hoe je ermee moet omgaan. Je probeert je nog te rechtvaardigen door uit te leggen hoe het is gekomen, maar er verandert helemaal niets. Het is gebeurd, klaar uit. Alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God zegt Paulus. Maar ze worden om niet gerechtvaardigd door het geloof. Omdat Jezus de schuld op zich nam en betaalde, spreekt God ons vrij. Sommigen denken dat Hij daarmee de deur openzette naar nog meer zonde. De werkelijkheid is dat Hij de deur openzette van jouw gevangenis. Je bent vrij. Wat ga je doen met die vrijheid? Nog meer zondigen of genieten van het feit dat je nu weer ‘nee’ kunt zeggen?

zondag 23 oktober 2011

Laat je niet verleiden

Spreuken 23:31
“Laat je niet verleiden door de glans van wijn, wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo makkelijk over de tong, …”

De begeerte wordt vaak opgewekt door wat een mens ziet. Het gekke is dat wat voor de een begeerlijk is, voor de ander nietszeggend kan zijn. Dat heeft met je ziel te maken. Als je ziel is afgestemd op God, heb je weinig behoefte meer aan aards genot. Je ziel bepaalt dus de mate van beïnvloeding, niet je ogen. Maar als je hart erop gericht is het aards genot te zoeken, vinden je ogen altijd wel iets bruikbaars. De fonkeling van wijn bijvoorbeeld. Verleidingen zijn geen zonden. Maar toegeven aan verleidingen kunnen wel zonde tot gevolg hebben. Moeten we dan alles wat verleiden kan verbieden? Nee, we moeten ons hart laten vollopen met Gods genade in plaats van met wijn, dan zullen de verleidingen hun kracht verliezen. We zien ze gewoon niet meer.

zaterdag 22 oktober 2011

Een dronkaard

Spreuken 23:30
“Een dronkaard, die tot in de vroege morgen drinkt, die blijft proeven van de wijn.”

Wie roept ach en wee, wie maakt altijd ruzie? Het is een dronkaard die blijft doordrinken. Het kenmerk van elke verslaving is dat je er niet mee kan stoppen. Je denkt: ‘Dit is de laatste keer’, maar de verleiding is te sterk en je weet er geen weerstand aan te bieden. Er is een hele radicale manier om van je verslaving af te komen: sterven. Het goede nieuws is dat Jezus dat in jouw plaats heeft gedaan en dat jij samen met Hem bent gestorven en begraven. De dood heeft geen recht meer over je te heersen, je bent vrij. Doordat Jezus opstond uit de dood en jou zijn Geest gaf kun je nu leven zonder verslaving. Je hoeft dat niet in eigen kracht te proberen, maar je mag het gaan geloven en er niet teveel op letten. Het zal vanzelf verdwijnen, omdat je een nieuwe bron van vreugde hebt gevonden, Jezus. Klinkt het te simpel? Het is niet simpel, want Jezus betaalde een hoge prijs om jou te verlossen en te bevrijden. Door geloof wordt het je deel, je bent vrij.

vrijdag 21 oktober 2011

Wie roept altijd ach en wee

Spreuken 23:29
“Wie roept altijd ach en wee, wie maakt altijd ruzie? Wie heeft altijd wat te klagen, wie raakt altijd nodeloos gewond? Wie heeft altijd troebele ogen?”

Wie voldoet aan deze beschrijving? Morgen lees je het antwoord op deze vraag. We kunnen nu al zeggen dat het geen gelukkig mens moet zijn. Altijd klagen, altijd ruzie, altijd wonden… dat is geen leven, dan ben je wel heel ver afgedwaald van wat Gods bedoeling is met jou. Is er een uitweg? Gelukkig wel. Voor elk mens is er een hoopvolle toekomst en volop zegen. Het is door Jezus voor jou gekocht en betaald. Ook al is het minder erg met je gesteld dan met de hierboven beschreven persoon, je kunt niet leven zonder Jezus. Hij heeft je lief, wie je ook bent en Hij is voor je en niet tegen je.

donderdag 20 oktober 2011

Ze legt hinderlagen als een rover

Spreuken 23:28
“Ze legt hinderlagen als een rover, door haar neemt ontrouw toe.”

Het verschil tussen vlees en geest is hetzelfde als tussen lust en liefde. God verlangt naar liefde en ons vlees verlangt naar lust. Liefde vraagt om een relatie, terwijl lust niets met relatie te maken heeft. Het is eigenliefde, zelfzucht die mensen naar genot doet grijpen. En al die tijd is Gods liefde in overvloed beschikbaar. Hij geeft uit liefde alles wat je nodig hebt in overvloed, zodat je er ook van kan uitdelen. De duivel weet als geen ander dat liefde voor genot een van de manieren is om je hart onvruchtbaar te maken voor God. De beste manier om te ontkomen aan deze verleiding is je omdraaien en weglopen. Richt al je aandacht op Hem die jou werkelijk gelukkig kan laten zijn, Jezus. Door je te vullen met zijn liefde ben je sterk genoeg om verleidingen te weerstaan.

woensdag 19 oktober 2011

Want een hoer is een valkuil

Spreuken 23:27
“Want een hoer is een valkuil, een lichtzinnige vrouw een nauwe put.”

Als je niet naar je hemelse vader luistert en je eigen weg kiest, kom je makkelijk in de verleiding van lichtzinnigheid terecht. De begeerte van je vlees ligt in het zichtbare en tijdelijke genot. Eva zag een begeerlijke vrucht, maar God had gezegd er niet van te eten. Ze deed het toch en de gevolgen worden op aarde nog steeds gevoeld. Valkuilen en nauwe putten waar je moeilijk uit komt zijn er in overvloed. Gods raad is om goed naar Hem te luisteren. Hij wijst je een weg die je nooit laat struikelen. Wie zich aan Jezus heeft gehecht, mag af en toe wankelen, maar vallen zal hij nooit. God houdt je vast. Je staat vast op het fundament van genade. Elke schuld is betaald en elke zonde vergeven. Je mag daar altijd op terugvallen als je toch in een put dreigt te vallen. Je bent door God rechtvaardig verklaard, omdat Jezus al jouw ongerechtigheden heeft weggenomen en ze niet meer gedenkt. Toch is het goed de raad van God ter harte te nemen en niet in te gaan op de verleidingen van de boze. Vertrouw niet op je gevoel maar op Gods woord.

dinsdag 18 oktober 2011

Mijn zoon, geef me je vertrouwen

Spreuken 23:26
“Mijn zoon, geef me je vertrouwen, vind vreugde in de weg die ik je wijs.”

Vertrouwen krijg je en geef je. In beide gevallen kan dat vertrouwen ook beschaamd worden, maar niet bij God. Hij is te vertrouwen en zal je nooit teleurstellen. Mensen kunnen teleurgesteld raken, omdat ze bepaalde verwachtingen hebben die niet uitkomen. Je hoort dan opmerkingen als: ‘Als God van me houdt, waarom gebeurt dan dit of dat in mijn leven?’ Iemand die ziek is kan bijvoorbeeld verwachten dat die ziekte na een gebed zal verdwijnen. Als dat dan niet gebeurt, kan men teleurgesteld raken in God, alsof Hij daar de reden van is. In de tekst gaat het niet alleen over vertrouwen, maar ook over de weg die ik je wijs. Dat laatste is vaak de reden dat iets niet of nog niet gebeurt. Weten we de weg die God ons heeft gewezen om uit een bepaalde situatie te komen? En vinden we vreugde in die weg? De weg die Jezus moest gaan was het kruis en de dood. Die weg was zwaar en gaf zeker geen vreugde, maar Jezus verheugde zich in wat erna zou komen. Hij ging de kruisweg met vreugde over wat er voor Hem lag, of eigenlijk wat er na de weg zou komen. Hebben we vertrouwen in God en in de weg die Hij met ons gaat? Dan kennen we ook de vrede en vreugde die ermee gepaard gaan.

maandag 17 oktober 2011

Mogen je vader en je moeder zich verblijden

Spreuken 23:25
“Mogen je vader en je moeder zich verblijden, zij die je gebaard heeft zich verheugen.”

De band tussen ouders en kinderen is uniek. Elk kind wil weten wie zijn vader en moeder zijn, weten waar het vandaan komt en weten waar het bij hoort. Als er vrede is in een gezin, zal die vrede zich voortzetten in de volgende generatie. Maar als die vrede ontbreekt, heeft het ook effect op de kinderen. Daarom is het zo heerlijk dat we nu in Gods gezin zijn opgenomen. We hebben Gods vrede gekregen om in op te groeien. En vanuit die vrede worden we hersteld en gezegend op elk terrein van ons leven. Vanuit Gods vrede kan zelfs een verstoorde relatie met natuurlijke ouders zich herstellen. Het is Gods ultieme doel dat er weer vrede en vreugde zal zijn op aarde, zoals in de hemel.

zondag 16 oktober 2011

De vader van een wijze

Spreuken 23:24

“De vader van een wijze is vol blijdschap, wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.”

Toen Jezus op aarde was liet zijn Vader weten dat Hij zich in hem verheugde: ‘Dit is mijn geliefde zoon’, sprak Hij. Wat moet het voor Jezus hebben betekend om die woorden van zijn Vader te horen. Temidden van mensen die Hem afwezen, was daar zijn Vader. Vol blijdschap over hem en vol vreugde over zijn wijsheid. Weet je dat God de Vader net zo blij is met ieder van ons? Nu wij Zijn zonen en dochters zijn geworden door het geloof, klinken deze woorden ook over ons: ‘Dit is mijn geliefde zoon, dis is mijn geliefde dochter.’ We zijn net zo geliefd als Jezus. En Jezus schaamt zich er niet voor ons zijn broer of zus te noemen. We zijn volkomen opgenomen in Gods gezin en Vader is trots op al zijn kinderen.

zaterdag 15 oktober 2011

Verwerf de waarheid

Spreuken 23:23
“Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid.”

Mozes bracht de wet, maar Jezus kwam met genade en waarheid. Verwerf waarheid betekent voor een gelovige dat hij zich moet laten vullen met Jezus, dan raak je vol genade en waarheid. De waarheid is dat niemand zichzelf kan redden en God kan behagen. De wet laat duidelijk zien dat je als mens ontoereikend bent. De waarheid is dat je door God rechtvaardig bent verklaard uit geloof in Christus. De waarheid over Gods genade kun je verkwanselen door weer onder de wet te gaan leven. Paulus de apostel zegt dat hij alles wat hem winst was [de wet] schade is gaan achten, omdat het hem niet bij Christus bracht. Hij verwierf wijsheid en had nog maar een verlangen: Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding.

vrijdag 14 oktober 2011

Luister naar je vader

Spreuken 23:22
“Luister naar je vader, hij die je verwekt heeft, veracht je moeder niet wanneer ze oud is.”

Je ouders zijn heel belangrijk voor je. Ze hebben je niet alleen dit leven geschonken, maar ze hebben ook hun best gedaan je op een bepaalde manier te vormen. Veel kinderen zijn er blij mee, maar sommigen vinden dat hun ouders het helemaal verkeerd hebben gedaan en kunnen zich zelfs vol wrok en bitterheid van hun ouders afkeren. Luisteren naar je ouders kan alleen als je ook respect en liefde voor hen voelt. Zelfs wanneer je al volwassen bent, kun je nog luisteren naar de ervaring en raad van je ouders. Een van de belangrijkste redenen om een goede band met je ouders te houden zijn je eigen kinderen. Zij kunnen zien en ervaren dat ze niet alleen bij twee ouders horen, maar ook bij een familiegeslacht. Gezin en familie staan bij God in hoog aanzien. Hij is zelf vader en zijn gezin bestaat uit kinderen die bij Hem veilig en geliefd zijn. Die veilige plek bij onze hemelse vader geeft ons de input om ook zelf goede ouders en kinderen te kunnen zijn.

donderdag 13 oktober 2011

Want wie slempt en brast, wordt arm

Spreuken 23:21
“Want wie slempt en brast, wordt arm, wie altijd zijn roes ligt uit te slapen, gaat ten slotte in lompen gehuld.”

Mensen die hun leven vullen met eten, drinken en vrolijk zijn lijken het goed voor elkaar te hebben, maar het is zo leeg als een zwembad zonder water. Je gaat eraan kapot. Een leven zonder Geest is een dood leven. Maar als God je door zijn Geest tot leven heeft gewekt, begin je te veranderen. Je wordt van een hebzuchtig mens een vrijgevig mens. Je wordt een bron die eerst ontvangt [van God] en daarna geeft. Je wordt een fontein van leven die levend water geeft, omdat je met de Bron verbonden bent en weet dat dit water nooit teleurstelt. Het is prachtig om te zien hoe mensen veranderen wanneer ze Jezus in hun leven hebben ontmoet en vastgehouden. Slempen en brassen is dan niet langer nodig om je eenzame hart te verbergen. Je bent voor altijd gevonden en opgenomen in Gods gezin, geliefd en gewenst en uitermate gezegend.

woensdag 12 oktober 2011

Ga niet om met dronkenlappen

Spreuken 23:20
“Ga niet om met dronkenlappen, blijf bij gulzigaards vandaan.”

Dit advies zal elke ouder geven, vermoed ik. Dronkaards en gulzigaards zijn mensen die zich laten leiden door hun gevoel en daar staat wat hen betreft geen maat op. Eten en drinken kunnen geen liefde vervangen. Als de liefde van God je overtuigd heeft dat je waardevol en geliefd bent, zal de behoefte aan andere bronnen van troost verdwijnen. Je hebt genoeg aan Gods liefde en het delen ervan met anderen. Daarom is Gods kerk, de gemeente ook zo heilzaam voor mensen, mits Gods liefde en genade daar worden gepredikt en gedeeld. Jezus ontfermde zich over dronkenlappen, hoeren en gulzigaards. Hij wilde hen laten zien dat Gods liefde voor hen niet minder is dan voor anderen. Gods liefde hangt niet af van ons gedrag. Mensen die de weg zijn kwijtgeraakt zijn net zo kostbaar als alle anderen. Maar als omgeving om je kinderen op te voeden, zijn ze minder geschikt.

dinsdag 11 oktober 2011

Luister, mijn zoon, en word wijs

Spreuken 23:19
“Luister, mijn zoon, en word wijs, kies de juiste weg.”

Wijsheid begint met luisteren. Luisteren is horen en doen. Jezus zegt hetzelfde als Hij spreekt over het fundament waarop je huis blijft staan wanneer het stormt. Het is niet weten wat je leven overeind houdt, maar weten en doen. Gods woorden kennen en erop vertrouwen dat Hij ze ook doet, maakt je onwankelbaar. Het is je geloof in Hem wat je leven vastheid geeft. Jezus is je vaste fundament. Hij bepaalt de grenzen van de juiste weg. Hij is zelf die weg. Hoe meer Jezus, zijn persoon, zijn offer, zijn dood, maar vooral zijn opstanding, zijn beloftes en zijn woorden in ons levend worden door geloof, hoe meer we vanzelf de juiste weg kiezen in alles. Geen regeltjes om staande te blijven, maar Hem kennen, dat geeft wijsheid, kracht en uitkomst.

maandag 10 oktober 2011

Dan heb je een toekomst

Spreuken 23:18
“Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.”

Wie op de Heer vertrouwt, heeft een zekere toekomst. Maar wat is dat eigenlijk, op de Heer vertrouwen? Sommigen zeggen: ‘Ik vertrouw op de Heer’ als ze helemaal niet weten hoe het verder moet gaan. Het is dan een soort dooddoener, als je het niet meer weet, vertrouw dan maar op de Heer. Nee, zo moet het niet zijn. Vertrouwen op de Heer betekent geloven dat zijn woord waar is. Dat zal gebeuren wat Hij heeft beloofd. Dat al zijn beloftes ja en amen zijn. Je hebt alleen een toekomst als God die toekomst aan je heeft verteld. Je hoop is niet tevergeefs als je vertrouwt op Gods waarheid. Gods woord en waarheid is Jezus. Wie Hem heeft gevonden heeft het leven gevonden en met Hem een glorieuze toekomst. Die toekomst is vandaag begonnen en zal zich voortzetten tot in eeuwigheid.

zondag 9 oktober 2011

Wees niet jaloers op zondaars

Spreuken 23:17
“Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER.”

Zondaren zijn we allemaal van nature, maar waar het hier om gaat is het snelle succes van oneerlijk gewin. Wat is dat toch, dat we met betalen veel minder moeite hebben dan met geven? Gas en licht moeten we betalen, anders krijgen we geen energie meer en zitten we in het donker of in de kou. Maar geven kun je laten zonder gevolgen, denken we. Uiteindelijk is het een gebrek aan geloof, een gebrek van vertrouwen dat God voor je zorgt, zoals Hij heeft gezegd, dat mensen aanzet tot oneerlijk gedrag. Heb ontzag voor de Heer betekent vertrouw op de Heer. Hij zegent zijn kinderen met de overvloed van zijn huis. Maar je ontvangt het alleen door te wandelen in geloof.

zaterdag 8 oktober 2011

Vervuld van blijdschap

Spreuken 23:16
“Ik word vervuld van blijdschap als je een bedachtzaam oordeel hebt.”

‘Ik veroordeel u niet’, zei Jezus tegen de vrouw die op overspel was betrapt. Volgens de wet moest Hij haar stenigen, maar Hij kwam de wet vervullen voor ons en in ons. God ziet ons aan vanuit genade, omdat Jezus onze gerechtigheid is. God geniet ervan als we van zijn genade leven, maar Hij geniet des te meer als we de mensen om ons heen vanuit diezelfde genade behandelen en beoordelen. Weten dat er genade voor jou is, is geweldig goed nieuws, maar die genade tot jouw levensstandaard maken is Gods werk in jou. Blijdschap vervult zijn hart als Hij ziet dat de vruchten van Jezus’ werk zichtbaar worden in ons leven.

vrijdag 7 oktober 2011

Wijsheid in je hart

Spreuken 23:15
“Mijn zoon, als je je verstand gebruikt, loopt mijn hart over van vreugde.”

Dit is een slechte vertaling van wat er werkelijk staat. Hier gaat het niet over je verstand, maar over je hart. Als je hart wijs wordt, dan verheugt Gods hart zich ook. Elke vader is blij met een kind dat wijsheid in zich heeft en het ook nog gebruikt. Uit je hart komen de kwade overleggingen, maar ook de fontein van levend water ontspringt in je hart. Onze wijsheid is Christus. Zijn Geest is in ons binnenste uitgestort om ons wijs te maken. Wanneer die hemelse wijsheid ons hart gaat vullen is Vader blij. Jezus wordt zichtbaar in ons denken en in ons handelen, omdat ons hart wijs is geworden. Het verborgen werk van God in ons hart is zo kostbaar voor God omdat het rechtstreeks verbonden is met Jezus. Hij is onze wijsheid en Hij leeft in ons. Gods hart loopt over van vreugde als Hij Jezus in ons herkent.

donderdag 6 oktober 2011

Sla het met de stok

Spreuken 23:14
“Sla het met de stok, en je redt het van het dodenrijk.”

‘Uw stok en uw staf die vertroosten mij’, schrijft David. Hij dacht daarbij vast niet aan het slaan met de stok om aan de dood te ontkomen. Toch kon dat bij schapen nodig zijn, een tik om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld in een ravijn zouden storten. Gek genoeg denken veel christenen dat God ons ook op die manier leidt. Af en toe een tik of een slag en dan blijven we wel in het goede spoor. Tegenslagen en rampen worden vaak op die manier opgevat. ‘God zal er wel een bedoeling mee hebben’, wordt er dan gezegd. Maar de waarheid is, dat Jezus die slagen voor ons heeft opgevangen. Hij liet zich slaan om ons van de dood te redden. God voedt ons op vanuit zijn Woord. Dat is het licht op ons pad. Dat woord is levend en krachtig en zal ons steeds wijzen op het volbrachte werk van Jezus. Hoe meer we van Gods liefde begrijpen, hoe beter we op het pad blijven. Gods genade voedt ons op, zonder klappen en zonder stok.

woensdag 5 oktober 2011

Onthoud een kind geen onderricht

Spreuken 23:13
“Onthoud een kind geen onderricht, van stokslagen gaat het niet dood.”

De indruk wordt gewekt dat je je kind opvoedt door het met de stok te slaan. Maar wat er ten diepste staat is, dat het slaan met een stok beter is dan niet opvoeden. Zonder opvoeding gaat een mens van kwaad tot erger. Hij zal zijn begeertes achterna lopen en erachter komen dat die niet te vervullen zijn. Tenslotte zal iemand sterven zonder God. Opvoeden is over God vertellen. Opvoeden is het leven perspectief geven. Opvoeden is leren op Gods beloftes te staan. Opvoeden is de liefde van God doorgeven, zodat je kinderen gaan leven. Wie zijn kind niet in Gods liefde brengt, geeft hem over aan de dood. En dat is vele malen erger dan het krijgen van stokslagen. Overigens heeft Jezus de slagen voor ons opgevangen, zodat wij volkomen veilig kunnen leven in Gods liefde, samen met onze kinderen.

dinsdag 4 oktober 2011

Heb een open oor voor onderricht

Spreuken 23:12
“Heb een open oor voor onderricht, en een open geest voor kennis.”

Onderricht vindt plaats in je hoofd, terwijl kennis uit je hart komt. Kennis is de vrucht van toegepast onderricht. Wanneer je alleen maar gehoord hebt over God, kun je op veel vragen het juiste antwoord geven. Dat deden de Farizeeërs en de Schriftgeleerden graag. Maar Jezus kwam niet om te onderwijzen, maar om te leren kennen. Hij wilde dat de mensen God als Vader leerden kennen. Al zijn onderwijs was daarop gericht, dat niet de regeltjes werden geleerd, maar het hart van God werd gekend. Er is een verhaal in de Bijbel dat God mensen moet wegzenden met de woorden: ‘Ga weg van Mij, Ik heb je nooit gekend.’ Wij mogen God als Vader leren kennen en leven als Zijn geliefde kinderen. Jezus heeft ons in die gezegende positie gebracht en daar horen we ook thuis. Vanuit die gezegende positie worden we verder onderwezen en leren we steeds beter wie onze hemelse Vader voor ons is.

maandag 3 oktober 2011

Want hun beschermer is sterk

Spreuken 23:11
“Want hun beschermer is sterk, hij zal hun rechten tegen je verdedigen.”

Als in Israël een weduwe of wees niet langer zijn schulden kon betalen, kon hij zijn erfdeel aan land als onderpand uitlenen. Uiteindelijk bleef het wel in de stam en de familie, maar de teruggave gebeurde eens per vijftig jaar. Dat maakte je dus hooguit een keer in je leven mee. Wat Jezus deed aan het kruis en door zijn opstanding is hetzelfde als wat gebeurde in het jubeljaar. We krijgen ons erfdeel – de aarde – terug uit de macht van de zonde. We ontvangen gezondheid, heelheid, zegen en vreugde in overvloed uit genade. We verdienen het niet door onze heilige inspanningen, want die falen altijd. We ontvangen en bezitten alles wat we nodig hebben uit genade, omdat God ons liefheeft. Als de boze ons aanklaagt en zegt dat we geen rechten hebben, verdedigt God ons. Hij heeft ons recht in Jezus handen gelegd, Hij is onze rechtvaardiging.

zondag 2 oktober 2011

Verleg geen oude grenzen

Spreuken 23:10
“Verleg geen oude grenzen, schend de akkers van wezen niet.”

Toen Israël het land Kanaän binnenging werd het land verdeeld onder de stammen. Wanneer iemand verarmde en zijn land moest belenen, kreeg hij het in het jubeljaar [vijftigste jaar] gratis terug. Dat is een beeld van de genadetijd waarin we nu leven. Pinksteren betekent vijftig. Vijftig dagen na de kruisiging werd de Geest op aarde uitgestort en kreeg iedereen terug wat hem was ontvallen door de zonde. In Christus worden de oude grenzen hersteld en de akkers van de wezen [ mensen zonder vader en moeder] teruggegeven. In Christus zijn we geen wezen meer, niet bezitteloos meer, niet meer gedoemd tot de bedelstaf. We mogen weer leven als bezitters op ons eigen erfdeel. God heeft vergoed wat de kaalvreter had afgevreten. In geloof ontvangen we het leven en de overvloed terug die God voor ons had bestemd.

zaterdag 1 oktober 2011

Spreek niet tegen een dwaas

Spreuken 23:9
“Spreek niet tegen een dwaas, hij veracht je verstandige woorden.”

Werp je parels niet voor de zwijnen, opdat ze ze niet vertrappen. Soms is het beter niet te reageren op wat je hoort, of op wat iemand zegt. Een dwaas leeft zonder God en heeft geen kennis van geestelijke zaken. Hij leeft uit zijn vlees en probeert je te verleiden hetzelfde te doen. Wanneer je geestelijk spreekt tegen een dwaas zal hij proberen je aan te vallen. Hij veracht je verstandige woorden. Dat is ook de reden dat Jezus op een zeker moment besloot alleen nog in gelijkenissen te spreken, opdat ze horende doof zouden blijven en ziende blind. Dat lijkt tegenstrijdig, maar Hij wist als geen ander dat ware kennis vanuit openbaring komt. Discussie leidt tot verdeeldheid en dient verder tot niets. Wanneer iemand honger of dorst heeft naar God, merk je dat meteen. Zo iemand mag alles vragen en krijgt alle antwoorden. Dwazen moet je liefhebben, maar verspil je tijd en je woorden niet. Voor alles is een tijd, een tijd om te spreken en een tijd om te zwijgen.