dinsdag 31 juli 2012

Opstandingsleven

Genade Handelingen 4:33
‘De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.’

‘Als Jezus niet was opgestaan, waren wij nog in onze zonden en was ons geloof zonder inhoud’, schrijft Paulus aan de Corintiërs. Het gaat om de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Door die opstanding is het bewijs geleverd dat de prijs voor de zonde volledig is betaald. Daarom zijn we rechtvaardig voor God door de opstanding van Jezus. Er kan geen geldige aanklacht meer tegen ons worden ingebracht. Door de opstanding uit de dood liet Jezus ook zien, dat Zijn leven onvernietigbaar is en dus sterker dan de dood. Wie het evangelie van Christus heeft begrepen is uit de dood opgestaan met Hem en leeft voor eeuwig. Ziekte, zonde en dood hebben geen heerschappij meer over hem. Dat was en is de boodschap en de praktijk van het evangelie. Wij hoeven de dood niet te overwinnen, dat heeft Jezus gedaan. Wij mogen ervan getuigen door in die waarheid te leven. Om een voorbeeld te geven, als de wereld zegt dat de griep heerst, zeggen wij: ‘Nee, Jezus heerst en die griep zal mij niet treffen, want Jezus is opgestaan en heeft ook de griep ontwapend.’ Het leven in Christus is de genade die God schenkt.

maandag 30 juli 2012

Spreek het goede

Roddel Leviticus 19:16
‘Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER.’

Een oud Nederlands spreekwoord zegt: ‘De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.’ De pot en de ketel stonden naast elkaar op het vuur en waren door dat vuur allebei zwartgeblakerd. De Here Jezus heeft het over de balk en de splinter. We zien de balk in ons eigen oog niet, maar de splinter in het oog van de ander wel. We zijn allemaal brandhout dat uit het vuur is gerukt, allemaal vertonen we brandplekken en zijn we geblakerd, maar Jezus kwam ons redden en herstellen. Ook al zien we nog van alles wat lelijk is, we mogen uitspreken dat het zal verdwijnen door de genade van God. Jezus heeft ons van het vuur gehaald en is aan het poetsen. We gaan steeds meer weerspiegelen de glans van Jezus. En we gaan steeds minder zien van de werken van de boze. Geef God de eer en niet de duivel. De duivel heeft ons lelijk gemaakt, maar God maakt ons mooi. Als je over een ander praat, vertel dan wat je in die ander al ziet weerspiegelen van Jezus.

zondag 29 juli 2012

Geen tekort

Alles Philippenzen 4:19
‘Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.’

Alles wat God de Vader te bieden heeft, zijn hele bezit, al zijn zegeningen, hebben we ontvangen in Christus. Tekort, ziekte, mislukking, tegenspoed horen niet langer thuis in ons leven. Van deze vloek van de zonde zijn we verlost, omdat Jezus voor ons die vloek gedragen heeft aan het kruis. Hij werd arm om ons rijk te maken en door zijn striemen zijn we genezen. Wanneer je op een natuurlijke manier kijkt naar de dingen, kun je je nog steeds zorgen maken. Maar als je de natuurlijke dingen geestelijk bekijkt, dan hoef je nergens van te schrikken. De vijanden die je vandaag ziet, zullen er morgen niet meer zijn. Het geheim is Jezus. In Hem hebben we vrijmoedig toegang tot de genadetroon van Vader. Hij zal zich met liefde over ons ontfermen. Bij Hem mogen we niet alleen onze zorgen achterlaten, maar ook onze wensen. Hij zal meer geven dan we kunnen bidden of beseffen.

zaterdag 28 juli 2012

Je zult verzadigd worden

Vervulling Mattheüs 5:6
‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’
Het is de Heer zelf die deze woorden sprak, maar wat wordt ermee bedoeld? Het gaat hier over Gods gerechtigheid, dat wil zeggen, Gods goedkeuring. Als je rechtvaardig voor God bent, is er geen fout of gebrek meer te vinden. Als je hiernaar hongert en dorst, verlang je naar een zuiver geweten, zonder besef van kwaad. Veel mensen proberen deze status te bereiken door zich aan strenge religieuze wetten te houden. Ze proberen aan alle eisen van de wet te voldoen. Maar Jezus kwam op de aarde om ons die status te schenken, uit genade. Hij wist dat niemand zelf toereikend is om door God te worden goedgekeurd. Jezus zelf kwam de wet vervullen voor en in ons. Hij heeft dat volbracht, zodat God ons nu rechtvaardig verklaart in Hem. In Jezus hebben we gerechtigheid voor God. In Jezus zijn we goedgekeurd. Jezus zelf is onze gerechtigheid. Daar had Jezus het over toen Hij zei: ‘Want zij zullen verzadigd worden.’

vrijdag 27 juli 2012

Altijd rijk

Flexibiliteit Philippenzen 4:11
‘Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.’

Heb je vroeger ook geleerd dat je tevreden moet zijn met weinig, omdat anderen het nog veel slechter hebben? Is dat de boodschap die Paulus hier wil brengen aan de Filippenzen? Nee, Paulus heeft het over zijn omstandigheden. Hij leed onder de vervolgingen van zijn tegenstanders. In Christus zijn we gezegend en rijk in alle opzichten. God zal in al onze behoeftes voorzien naar de rijkdom van zijn genade. Het is Hem een eer ons te zegenen, zodat we anderen kunnen laten delen in onze overvloed. Maar vervolging en verdrukking zijn van een andere orde. Jezus zegt: ‘Verheug u daarin, als mensen u vervolgen en kwaad van u spreken om mijnentwil. Uw loon zal groot zijn in de hemelen.’ Op aarde lijd je verdrukking vanwege Christus. En vanwege die verdrukking kun je tijden hebben van armoede, dat is wat Paulus schrijft. Maar, zegt hij, ik heb geleerd dat ik onder alle omstandigheden mijn rijkdom in Christus bezit. Paulus heeft geleerd niet te vertrouwen op wat hij bezit, maar op Wie hij bezit.

donderdag 26 juli 2012

Geen angst voor de herder

Doodsangst Psalm 23:4
‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’

De stok en de staf van de herder zijn niet bedoeld om de schapen te slaan, maar om ze te beschermen tegen gevaren. De herder zoekt zijn weg en houdt wilde dieren op afstand. De herder geeft rust, omdat de schapen weten dat ze van hem geen kwaad hebben te vrezen. Zelfs als een schaap afdwaalt, zal de herder het niet slaan, maar op zijn schouders nemen en aan zijn borst drukken. Elk schaap moet weten dat de herder te vertrouwen is, dat de herder voor hem is en niet tegen. Zo is het ook met Jezus. Hij laat zien dat God de Vader ons niet slaat of straft om elke misstap die we begaan. Nee, juist dan zal Hij zich over ons ontfermen, omdat Hij met ons bewogen is. Jezus laat ons de Vader zien zoals Hij is, liefdevol en te vertrouwen. De religie maakt van God een herder die slaat, om respect af te dwingen. Dat beeld roept angst voor God op in plaats van vertrouwen. Maak je los van de gedachte dat de stok en de staf van God bedoeld zijn om jou te slaan. God heeft zijn liefde voor jou bewezen aan het kruis. Hij houdt van je. Houdt die gedachte altijd vast, het zal de angst verdrijven.

woensdag 25 juli 2012

Gered worden

Familie Handelingen 16:31
Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

Als iemand tot geloof komt in de Here Jezus, wil hij niets liever dan dat ook zijn huisgenoten die vreugde leren kennen. Deze tekst is geen wet, geen beperking in de zin van: het is alleen voor jou en jouw gezin. Nee, de tekst geeft aan dat jouw geloof gaat doorstromen, eerst naar je huisgenoten en daarna verder. Niemand die Jezus heeft ontmoet, kan daarover blijven zwijgen. En zelfs als je zwijgt, zal je gezicht boekdelen spreken. Mensen zullen zien dat er iets met je is gebeurd en zullen erdoor worden aangetrokken, of zich eraan stoten. Gered worden betekent hersteld worden in elk deel van je mens zijn. Als een slaaf zijn vrijheid terugkrijgt, moet hij leren vrij te worden en vrij te zijn. Dat hele proces van begrijpen dat je vrij bent, zit besloten in de woorden ‘gered worden’. Je leven gaat veranderen, zegen ontvangen, genezen, succesvol zijn. En dat is allemaal voor jou en je huisgenoten en de rest.

dinsdag 24 juli 2012

God is betrouwbaar

Trouw Psalm 119:65
‘U bent goed geweest voor uw dienaar, HEER, zoals u hebt beloofd.’

Gods goedheid en genade kunnen niet onopgemerkt blijven. Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat hij zei: ‘Ik heb geluk gehad.’ Dat was geen geluk, dat was Gods goedheid. Mooier wordt het als je Gods goedheid en genade gaat verwachten, omdat Hij trouw is. God houdt zich aan zijn woord. ‘Zoals u hebt beloofd’, zegt de psalm. Weet je dat Jezus dat ook heeft ervaren toen Hij opstond uit de dood? Hij werd aan het kruis tot zonde gemaakt, maar Hij wist van tevoren dat Hij na drie dagen zou opstaan uit de dood. Dat was geen grootspraak, maar een uitspraak van geloof. En het is gegaan zoals God beloofd had. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Na drie dagen zal ik opstaan.’ En de Bijbel zegt dat de Vader Hem deed opstaan. Ook deze psalm wijst naar Jezus, de dienaar die zijn leven aflegde voor ons. Hoe mooi is het uit Zijn mond te horen: ‘‘U bent goed geweest voor uw dienaar, HEER, zoals u hebt beloofd.’ Gods woord is betrouwbaar, ook voor vandaag, ook voor jouw situatie.

maandag 23 juli 2012

Jezus is ons eeuwige leven

Eeuwigheid 1Johannes 5:11
‘Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.’

Veel mensen denken bij eeuwig leven aan de hemel. Ze vragen zich dan af of ze daar goed genoeg voor zijn. Ze vergelijken zichzelf met anderen en hopen er het beste van. Maar dat is helemaal niet wat hier bedoeld wordt. Eeuwig leven, met de nadruk op leven, is de nieuwe situatie die gekomen is door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Hij is het leven en Hij geeft dat leven door zijn Geest. Iedereen die gelooft heeft dit leven bij het begin ontvangen. De Bijbel vat het heel simpel samen: ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven.’ Je kan niet in Jezus geloven zonder eeuwig leven te bezitten, want Jezus is dat leven. Sterker, Jezus is jouw leven. Je leeft alleen omdat Hij leeft. Hij is zo met jou en mij verbonden, zo een geworden met ons, dat we zijn zoals Hij is. Dat geldt voor iedere dag. Hoe je situatie ook is, je kan altijd zeggen: ‘Ik leef en de dood heeft geen vat meer op mij.’

zondag 22 juli 2012

Vol van Jezus

Afgunst Job 5:2
‘Aan ergernis gaat de dwaas ten onder, van afgunst sterft de domme.’

Wie zich boos maakt of ergert, is niet met zijn gedachten op God gericht, maar op iets of iemand anders. De boze vindt dat prachtig, want zo kan hij mensen makkelijk verleiden tot zonde. Waaraan zouden we ons moeten ergeren als we ons realiseren wie we zijn in Christus, wat onze positie is bij God, welke beloftes we hebben ontvangen? Dan kan er alleen blijdschap en vrede zijn. Ergernis is een aanslag op je vrede, wanneer je die verlaat, ben je uitermate kwetsbaar. Daarom leert Gods Geest ons naar Jezus te kijken en Hem te verhogen. Daar knap je van op, zo word je voor elke vijand onbereikbaar. Wanneer je nadenkt over Jezus, leest over Jezus, luistert naar muziek of een goede preek over Jezus, wanneer je spreekt met Jezus en je hart bij Hem uitstort, zul je ervaren dat je boven elke menselijke situatie wordt uitgetild. Zijn leven en vrede zullen je hart en gedachten vullen. Je zal niet langer jaloers zijn of je ergeren, maar een bron van vrede en vreugde zijn.

zaterdag 21 juli 2012

Veilig in Christus

Vijanden Psalm 37:40
‘De HEERE zal hen helpen en bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.’

De Bijbel leert dat we geen vijanden hebben van vlees en bloed. Als mensen zich tegen ons keren, hebben we met geestelijke machten, demonen te maken. Elk mens wordt gedreven door een geest en als je kind van God bent, dan heb je Gods Geest ontvangen om je te leiden. Dat gaat niet vanzelf, het is een keuze. Je kiest ervoor om Gods woord te volgen en je kiest ervoor je toevlucht tot God te zoeken. Maar wanneer je dat doet, weet je dat je in de overwinning staat. De erfenis van Christus is, dat we voor God rechtvaardig zijn en erfgenaam van alle zegen. Het is onze positie bij God die ons deze voorrechten geeft. Maar als we die rechten niet gebruiken, vallen we terug in onze oude patronen, dan gaan we handelen naar eigen inzicht en verliezen we van de minste vijand. De Heer is onze toevlucht en sterkte, zoek dat niet bij jezelf. Zolang je handelt en spreekt vanuit je positie in Christus, ben je onaantastbaar, onoverwinnelijk en sterk als Jezus.

vrijdag 20 juli 2012

Geloof God

Twijfel Markus 11:22
Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God.’

Jezus spreekt tegen zijn discipelen over de kracht van gebed, de kracht van het uitgesproken woord. De vijgenboom die Jezus had vervloekt, was een dag later verdord. Het verbaasde zijn discipelen, maar Jezus zei dat ze dat normaal moesten vinden. Hij koppelde het woord dat hij gesproken had tegen de vijgenboom aan de kracht van God. Als je bidt, geloof dan ook dat je het hebt ontvangen. Veel mensen bidden omdat ze geen geloof, geen zekerheid hebben. Ze spreken hun vertwijfeling uit en hopen dan maar dat God iets gaat doen uit medelijden. Maar Jezus leert ons te spreken met geloof, dat is spreken met gezag. Wie Gods beloftes voor waar houdt, kan spreken met gezag. Je spreekt dan na wat God je heeft geleerd, maar je moet eerst in je eigen hart kijken, geloof ik het zelf wel? Veel mensen zeggen: ‘Ik geloof dat God het kan.’ Maar geloof je ook dat Hij het doet? Spreek met geloof, heb geloof in God, dat is wat Jezus ons leert.

donderdag 19 juli 2012

Jonge leeuwen of niet

Ontevredenheid Psalm 34:10
‘Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.’

Als de Heer je herder is, ontbreekt het je aan niets. Je bent dan ook geen leeuw maar een schaap. De duivel wordt vergeleken met een leeuw op zoek naar prooi, maar hij kan geen schaapje vinden, want de Herder beschermt zijn kudde. De Herder zelf, Jezus, wordt wel met een leeuw vergeleken. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Maar Hij is ook het Lam van God dat geslacht is. De unieke combinatie leeuw/lam, maakt dat Jezus een perfecte Herder is. Hij kan meevoelen met de schapen en kent de kracht van de leeuw. De duivel is door hem overwonnen, die is krachteloos gemaakt, maar de leeuw van Juda deelt zijn kracht met zijn kudde. Bij Jezus heb je nooit gebrek aan enig goed. Zijn aanwezigheid en liefde staan garant voor een veilig en overvloedig leven. Maar let op, de voorwaarde is dat je Hem zoekt, anders kun je net zo ontevreden rondlopen als die jonge leeuwen.

woensdag 18 juli 2012

Gods woord doen

Discipline Psalm 50:17
‘Je haat het als ik je terechtwijs, mijn woorden schuif je ter zijde.’

Deze aanhaling uit Psalm 50 gaat over iemand die wel Gods woorden in zijn mond neemt, maar ze niet doet. Het heeft geen zin om Gods woorden te kennen en op te noemen, als je ze niet toepast in je leven. Juist het doen van Gods woord, het leven in de waarheid, zet de kracht ervan vrij. Alle voorbeelden van geloof in de Bijbel gaan over mensen die doen wat God zegt. Het doen van Gods wil is een kenmerk van liefde. Jezus kwam om Gods wil te doen. Abraham leefde in Gods wil, David ook. Dat betekent niet dat je slaafs geboden naleeft als een religieus ritueel, maar dat je leeft vanuit Gods openbaring. Je weet waarom je dingen doet, God zelf heeft het je duidelijk gemaakt. Wie leeft in Gods waarheid is niet foutloos, maar wel krachtig en succesvol. Alles wat hij onderneemt gelukt, omdat Gods woord niet kan falen. Gods wil kennen is belangrijk, maar ernaar handelen maakt je tot een succesvol mens.

dinsdag 17 juli 2012

Geveld, maar niet te gronde

Wanhoop 2Corintiërs 4:8-9
‘We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.’

Als alles tegen zit, als je aan alle kanten belaagd wordt, als de vertwijfeling toeslaat, als de wanhoop de overhand krijgt, dan nog zijn we niet te overwinnen. Wat Paulus hier schrijft, komt uit de praktijk van zijn eigen leven. Wat een druk heeft hij moeten doorstaan en toch hield hij stand, omdat God met hem was. ‘Door Gods genade ben ik wat ik ben’, schrijft hij. Israël leek verslagen, maar God gaf een pad door de zee. De vrienden van Daniël leken een prooi van het vuur te worden, maar God beschermde hen en geen haar werd hen gekrenkt. De opstandingskracht die God geeft aan ieder die gelooft, is niet te overtreffen. We hebben in Christus onvernietigbaar leven ontvangen. Als wij niet weten hoe het verder moet, weet God raad. Hij sterkt en bemoedigt ons door Zijn woord en Geest. Als alles je wordt afgenomen, kun je nog steeds in tongen bidden en God lofzingen. Soms worden we geveld, maar we gaan nooit te gronde. Die macht heeft de boze niet.

maandag 16 juli 2012

Vreugde van de Heer

Depressie Nehemia 8:10
Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’

Als ik vroeger als kind chagrijnig was, zei mijn moeder: ‘Trek nu maar weer eens een ander gezicht.’ Paulus schrijft: ‘Verblijd u altijd in de Heer.’ Ezra zegt: ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer is uw kracht.’ Kan je zo makkelijk omschakelen? Ja, dat kan. Wanneer je let op je omstandigheden, voel je je anders dan wanneer je let op de Heer. Wanneer je je vreugde in jezelf zoekt, kun je blijven zoeken, maar wanneer God je vreugde is, vind je die meteen. Wat een openbaring was het, toen ik begreep dat de vreugde des Heren de Here Jezus is. Hij is onze kracht, in Hem vinden we vreugde. Hij heeft ons verlost en elke vijand moet het afleggen, wanneer wij onze blik op Jezus richten. In Hem zijn we gezegend en er is vrede en vreugde in overvloed bij Hem. Dus wees niet somber maar blij. Deze dag zal je zegen brengen, overwinning in plaats van nederlaag.

zondag 15 juli 2012

Een keer is genoeg

Correctie Spreuken 3:12
‘Want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon.’

Zonde moet bestraft worden en op verkeerd gedrag moet correctie volgen, maar is dat de strekking van deze tekst? Ik meen van niet. Er is er maar Eén gestraft door Zijn liefhebbende Vader en dat is Jezus. Het moet vreselijk geweest zijn voor de Heer om Zijn geliefde Zoon te straffen. Hij die geen zonde gekend heeft, werd tot zonde gemaakt en veroordeeld. De Bijbel gaat niet over ons, maar over Jezus. We moeten Hem gaan zien in alle teksten en alle verhalen van de Bijbel. Het Woord getuigt van Hem. Door de zonde is de dood gaan heersen op aarde en Jezus is gekomen om het leven weer op de troon te zetten. Zoals we in Adam allemaal zondaars zijn geworden, zo zijn we in Jezus allemaal verlost. De verlossing is voor ieder mens geregeld, maar het wordt je deel door te geloven in die waarheid. God doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Omdat Jezus gestraft is voor onze zonden, is er voor ons zegen. Ga niet je kinderen slaan vanwege deze tekst, maar behandel ze zoals God ons behandelt.

zaterdag 14 juli 2012

Een vrolijk hart

Tevredenheid Spreuken 17:22
‘Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.’

Als iemand verslagen is, heeft hij verloren. Hij kan dan geen rechten meer doen gelden en is alle hoop kwijt. De Bijbel leert ons dat we in Christus overwinnaar zijn, zelfs meer dan overwinnaar door Hem. Dat is goed nieuws en ook nog heilzaam nieuws. Je knapt er letterlijk van op, als je weet dat Jezus je grootste vijand heeft verslagen en ontwapend, krachteloos gemaakt. Daar word je vrolijk en dankbaar van. Hoe je omstandigheden ook zijn wat je ziel, geest of lichaam betreft, Jezus geeft je reden tot vrolijkheid. Genezing komt jouw kant op, want Jezus heeft ziekte, zonde en dood verslagen. Het wordt je uit genade geschonken. Je kunt tevreden zijn en rusten in het volbrachte werk van Jezus. Wees niet verslagen door wat een medicus je vertelt, maar geloof wat Gods woord je zegt over Jezus. Door Zijn striemen ben je genezen.

vrijdag 13 juli 2012

Dus geen veroordeling

Veroordeling Romeinen 8:1
‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.’

Let op de woorden ‘niet meer’ in dit vers. Ze laten zien dat de veroordeling al heeft plaats gehad. Natuurlijk moeten je zonden veroordeeld worden, maar het goede nieuws is, dat het al achter de rug is. Jezus nam alle veroordeling op zich en stierf vanwege die zondeschuld. Dat is de enige reden dat er nu geen veroordeling meer is. Veel mensen voelen zich nog schuldig en veroordeeld, maar het gaat niet om wat we voelen, maar om wat we geloven. De tekst van vandaag begint met het woordje ‘dus’, het is een conclusie. Het is de uitkomst van wat Jezus heeft gedaan voor ons. Wie de waarheid van Jezus’ offer begrijpt en gelooft, valt automatisch onder dat ‘dus’. Er is geen andere conclusie meer mogelijk. Als Jezus de schuld en het oordeel op zich nam, kan er niet nog eens een oordeel over jouw leven komen. Je bent voor eeuwig vrij van veroordeling.

donderdag 12 juli 2012

Geen wedstrijd

Competitie Spreuken 19:11
‘Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet.’

Verstandig zijn betekent inzicht hebben. Van de Farizeeërs zei Jezus: ‘Ze hebben ijver voor God maar zonder verstand.’ Het gaat om inzicht in de genade. Onder de wet moet je presteren, winnen, foutloos zijn, maar onder de genade speelt dat geen rol meer. Mensen die onder de wet leven zijn er altijd op uit de ander te veroordelen om zijn fouten en iemand met een wat aardiger karakter veroordeelt ook zichzelf, maar daar gaat het in de genade niet om. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Waarom niet? Omdat Jezus al onze fouten en tekortkomingen heeft weggedaan, voorgoed. Hij gedenkt ze niet meer. Ze zijn er niet meer. Wie kan veroordelen als God rechtvaardigt? Niemand. We hoeven de fouten niet door de vingers te zien, we zien ze niet meer, omdat we Jezus zien. En als we iemand betrappen op een fout, reageren we met begrip. Hij zit net zo in elkaar als ik. Ook hij heeft genade nodig om te leven. We hebben geen competitie met elkaar. We doen geen wedstrijd wie de minste fouten maakt. We zijn allemaal op hetzelfde fundament van genade geplaatst. Daar heerst rust en regeert de liefde.

woensdag 11 juli 2012

Van je hart naar je mond

Communicatie Psalm 19:14
‘Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser.’

In je hart gebeurt het en met je mond geef je er uiting aan. Is er angst in je hart, dan spreek je angst. Is er geloof in je hart dan spreek je geloof. Daarom is het zo belangrijk je hart te voeden met waarheid, want met je woorden zet je iets in beweging. Als je angst uitspreekt, zet je je angst in beweging en als je geloof uitspreekt, zal dat iets teweeg brengen. De psalmdichter vraagt God hem te helpen om voor Hem aangenaam te zijn in zijn overpeinzingen en in zijn spreken. Hij vraagt God te helpen om zijn hart en mond te vervullen met spreken over zijn rots en verlosser. De rots geeft zekerheid en de verlosser biedt hulp. Wij hebben in Jezus dat alles ontvangen. Door zijn Geest woont Hij in ons hart en is daar een nooit teleurstellende bron. Maar wij alleen bepalen hoe onze gedachten worden gevoed. Hoe meer Gods liefde en genade ons hart vervult, des te aangenamer zal ons spreken zijn en des te vaster ons geloof. Angst en zorgen verdwijnen door het kennen van Gods waarheid: Hij is je rots en verlosser. Hij heeft je lief en gerechtvaardigd. Niets kwaads kan dat veranderen. De poorten van de hel kunnen je nooit overweldigen omdat je deel uitmaakt van Gods gezin. Bedenk wat waar is, dan zet je dat met je mond in beweging.

dinsdag 10 juli 2012

Verbonden met de Vader en de Zoon

Christengemeenschap 1Johannes 1:3
‘Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.’

Mensen die niet meer naar de kerk willen gaan, hebben vaak een nare ervaring achter de rug. De menselijke regeltjes en voorgeschreven vormen kunnen je als een harnas in de weg zitten. Als de regels boven de mensen worden verheven, gaat het fout. Dan verdwijnt de liefde en begint het heersen. Jezus heeft daarvoor gewaarschuwd. Johannes spreekt hier heel anders over de kerk. Hij heeft het over relatie, over verbonden zijn. Hij heeft het over samen verbonden zijn met de Vader en de Zoon. Hij zegt: ‘We hebben het gezien en gehoord, we zijn getuigen, en we gunnen het ook jullie.’ Zo wordt de kerk aantrekkelijk. God wil dat we samen genieten van Hem en van elkaar. Geef elkaar die ruimte en erken dat de kerk alleen bestaansrecht heeft als alles om Jezus draait en Zijn liefde voor zondaren.

maandag 9 juli 2012

Een geschenk van God

Kinderen Psalm 127:3
‘Kinderen zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God.’

Tegenwoordig horen we steeds vaker spreken over kinderen maken, of kinderen nemen, maar kinderen krijg je. Ze zijn een zegen, een beloning van God. Je mag ze een jaar of 20 onder je hoede nemen en dan weer afstaan. Het is een gunst als je mag investeren in de levens van een nieuwe generatie. God heeft zelf ook kinderen gekregen door het sterven en opstaan uit de dood van Jezus. Vanaf het eerste moment dat we nieuwe scheppingen zijn, behoren we bij Gods gezin. Hij zorgt voor ons als Vader en investeert zijn leven in ons, zodat zijn waarden ook de onze worden. Alles wat wij van God hebben ontvangen aan liefde en genade mogen we doorgeven aan onze eigen kinderen en die van anderen. Zo werkt onze hemelse Vader door ons heen. Hij investeert in mensen en de aarde wordt erdoor gezegend. Kijk eens met andere ogen naar kinderen, niet als de discipelen die hen wilden wegsturen, maar als Jezus die ze in zijn armen nam en zegende.

zondag 8 juli 2012

Succesvol ondernemen

Ondernemen Jozua 1:8
‘Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.’

Waar laat jij je door leiden? Wat is jouw wetboek? Jozua leefde onder het verbond van de wet, dat gold voor hem als leidraad. Maar wij leven onder de genade, dat is een nieuw verbond, een beter verbond. Het is een verbond tussen God de Vader en God de Zoon. Door dat verbond te geloven, zul je succesvol zijn in alles wat je onderneemt. Dat wetboek van genade werkt volgens strakke regels. Regel 1: God heeft je lief. Regel 2: God verklaart je rechtvaardig door het offer van Jezus. Regel 3: Er is geen veroordeling meer, zelfs niet als je faalt. Regel 4: Gods liefde heeft je in Christus alles geschonken. Regel 5: Je bent geen slaaf meer van de zonde, maar Gods geliefde kind. Regel 6: De duivel heeft geen enkele macht meer over je leven. Regel 7: Je zult steeds vaker en steeds meer Gods glorie gaan zien in je leven. Regel 8: Gods genade eist niets van jou, maar schenkt je alles. Regel 9: Wat je spreekt in Jezus naam zal gebeuren. Regel 10: God is altijd voor jou en nooit tegen je. Deze regels kun je zelf uitbreiden, maar het komt erop neer, dat Gods genade voorziet. In alles wat je onderneemt, zul je gezegend worden en een zegen zijn.

zaterdag 7 juli 2012

Wind je niet op

Boosheid Psalm 37:8
‘Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil.’

Hoe meer je probeert je niet te ergeren, des te meer let je op datgene wat je ergert. We hebben ook zo’n leuk bordspel dat ‘Mens erger je niet’ heet. Ik denk dat er geen spel te vinden is waarbij de pionnen en het bord zo vaak door de lucht zijn gevlogen uit woede en ergernis. Frustratie, woede, ergernis, het zijn emoties die zich opdringen als we merken dat we de controle missen om dingen te laten verlopen zoals wij wensen. Niet doen, zegt de Bijbel, dat brengt alleen onheil. Wat dan? Hoe reageer je dan op situaties die jou lijken te benadelen? Richt je blik op Jezus. Hij zegt dat Hij voor je zorgt. Hij brengt je in Zijn rust en vrede, waarin je elke situatie aan kan. Door boosheid toe te laten in je gedachten, verlies je je rust. De duivel weet dit en probeert daarom je boosheid op te wekken. Maar Jezus zegt: ‘Kom bij mij en ik geef je rust. Ik weet wie je bent, ik ken je gedachten, ik weet wat je nodig hebt, vertrouw op mij.’

vrijdag 6 juli 2012

Doelgericht leven

Ambitie Philippenzen 3:13-14
‘Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.’

Jezus heeft ons geroepen om vanuit genade te leven. Schuld en schaamte uit je verleden heeft Hij van je af genomen. Je mag je nu uitstrekken naar wat voor je ligt. Paulus had de Gemeente vervolgd, dat was een gruwelijk verleden, maar dat mocht hem niet langer hinderen in zijn roeping om de liefde van God te verkondigen. Mensen zouden kunnen zeggen: ‘Jij, moet jij, die de gemeente hebt vervolgd, over liefde praten?’ En dan zou Paulus zeggen: ‘Ja, juist ik, juist in mij mag je zien hoe groot Gods genade is voor zondaren.’ De duivel valt je lastig met je verleden, maar Jezus roept je om naar Hem te kijken. Zolang je Hem ziet in zijn liefde voor jou, is er geen ruimte voor je verleden. Je mag het vergeten en je uitstrekken naar de zegeningen die voor je liggen.

donderdag 5 juli 2012

Geen slaven meer

Verslaving Romeinen 6:11-12
‘Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw (??) begeerten.’

Deze vertaling suggereert dat onze begeerten onder leiding staan van de zonde en dat klopt totaal niet. De vertaling moet zijn, dat we niet moeten toegeven aan ‘haar’ begeerten, namelijk die van de zonde. Die slavendrijver heerst niet langer over ons, daarvan zijn we gescheiden door de dood. Toen Jezus stierf, en wij met Hem, zijn we voorgoed verlost uit de macht van de zonde. De zonde heeft geen rechten meer, ook niet over onze verlangens en begeerten. Wij hebben nu zelf de macht om te kiezen of we aan verleidingen toegeven of niet, wij zijn vrijgemaakt om vrij te zijn. We zijn geen zondaren meer, niemands slaven meer, maar kinderen van God,

woensdag 4 juli 2012

Elke knie zal buigen

Verantwoording Romeinen 14:12
‘Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.’

Deze tekst kan mensen bang maken als hij verkeerd wordt uitgelegd. Het gaat hier over mensen die hun knieën niet willen buigen voor God, die zich verzetten tegen de genade. Paulus legt uit dat wij die mensen niet moeten beoordelen, laat staan veroordelen, maar dat ze zich op een dag tegenover God moeten verantwoorden. Het oordeel over onze daden heeft Jezus aan het kruis gedragen, ons oordeel is al geweest en we zijn veroordeeld tot de dood. Maar Jezus heeft uit liefde die straf voor ons op zich genomen. Hij stierf, zodat wij kunnen leven. Voor wie in Christus is, is er geen veroordeling meer. We mogen rust vinden in het volbrachte werk van Jezus. Wie vanuit die genade leeft, houdt vanzelf op met oordelen.

dinsdag 3 juli 2012

De grootheid van Gods genade

Acceptatie Efeziërs 1:6
‘ .. tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.’

De grootste ontdekking die een mens kan doen in zijn leven is Gods genade. En de grootste moeite die een mens heeft is die genade aan te nemen. We kunnen het moeilijk geloven, dat God ons geen lijstje met eisen voorhoudt, maar zijn genade. Hij schenkt ons die onverdiende gunst in zijn geliefde Zoon, Jezus. De grootheid van Gods liefde en genade is bewezen aan het kruis. Daar is voorgoed afgerekend met onze tekortkomingen en zonden, God heeft ze voorgoed weggedaan – WEGGEDAAN – en Hij gedenkt ze niet meer. God stelt ook achteraf geen voorwaarden aan zijn genade. Hij legt ook achteraf geen eisen op, maar wil dat we de grootheid van zijn genade gaan zien. God geniet ervan dat Hij nu onvolmaakte mensen rechtvaardig kan verklaren op grond van zijn genade. De eer gaat naar Hem en zijn geliefde Zoon.

maandag 2 juli 2012

Voor ieder die gelooft

Geloof Johannes 3:16
‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Dit is een van de bekendste teksten uit de Bijbel, maar of hij ook het meest geloofd wordt, is de vraag. Er zijn nog zoveel mensen – ook gelovigen – die twijfelen aan Gods genade. De leugen dat je als mens je best moet doen om Gods zegen te verwerven is wijdverbreid en wordt nog steeds geleerd. Maar het is juist Gods liefde die eeuwig leven schenkt. Die liefde gaf God ons voor we het wisten. Toen we er nog niets voor konden doen, bewees God ons zijn liefde. Nu we het weten mogen we het geloven en zeker weten dat ons met Christus ook alle dingen geschonken zijn, inderdaad, uit genade.

zondag 1 juli 2012

Nieuwe serie

Tot nu toe hebben we vanaf 1 januari 2010 elke dag een tekst uit Spreuken gelezen en er Gods genade in gezocht. We vonden wijsheid, rechtvaardigheid, liefde, genade, kortom we zagen Jezus schitteren in elk vers. De ene keer als redder, dan weer als bemoediger, of trooster en eindigend in een jubelzang over de perfecte vrouw, de Gemeente. We hebben wellicht met andere ogen leren kijken naar deze teksten. Hierdoor kijken we wellicht nu ook anders naar de rest, want de hele Bijbel door kun je de verborgen geheimen van Gods liefde en genade vinden. De Spreuken zijn nu uit en ik ga voorlopig verder met diverse teksten over allerlei categorieën. Morgen starten we de eerste serie teksten over geloof.