vrijdag 31 augustus 2012

De rots is in Sion

Geloof Romeinen 9:33
‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

God heeft een steen neergelegd in Sion, dat is in het hemelse Jeruzalem, niet het aardse volgens Galaten 4:22-26. Dat hemelse Jeruzalem is vrij. Dat betekent dat we uit genade leven en niet vanuit de wet. Wie dat laatste doet, zal struikelen en zich stoten en zich ergeren en zich afkeren. Dat is wat we in veel kerken zien gebeuren. De kinderen van God, door Jezus vrijgekocht uit de slavernij van de zonde, worden weer onder het juk van de wet geplaatst. Ze moeten presteren en zich toewijden en proberen zo goed als ze kunnen de wet na te leven, om Gods goedkeuring weg te dragen. Het gevolg is dat de kerk gemeden wordt, het is een plaats geworden waar mensen zich stoten, waar ze worden veroordeeld en te licht bevonden. En dat terwijl er al die tijd een kostbare steen ligt in Sion – Jezus – die ons goedkeurt en liefheeft en zegt, dat Hij ons nooit zal veroordelen en dat we aangenaam zijn en volmaakt in Hem. Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.

donderdag 30 augustus 2012

Aangenaam gezelschap

Genade Spreuken 3:3-4
‘Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.’

Het woordje ‘dan’ duidt op een voorwaarde om Gods goedkeuring te verwerven. Maar aan de genade zijn geen voorwaarden verbonden, behalve dan dat je ze aanvaardt. De liefde en trouw die hier worden bedoeld zijn niet de onze. De ‘liefde en trouw’ waardoor we Gods goedkeuring ontvangen is Jezus. Het gaat over Hem in wie we voor God welbehaaglijk zijn. We zijn aangenaam in de Geliefde gemaakt. Als het om onze liefde en trouw zou gaan, zag het er beroerd voor ons uit. Maar nu het gaat om Jezus, is Gods goedkeuring een zekerheid. Leven vanuit het besef dat we door Jezus Gods goedkeuring wegdragen, brengt ons in de rust. Liefde en trouw zijn een geschenk van een liefhebbende Vader aan zijn kinderen. Je mag Gods goedkeuring als een sierlijk kleed met je meedragen. Wanneer je je bewust bent van Gods liefde en trouw, word je aangenaam gezelschap.

woensdag 29 augustus 2012

Spreek over Jezus

Roddel Spreuken 18:8
‘De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste.’

Er zijn heel veel dingen lekker en dan hebben we het over onze smaak. Maar wat in je mond lekker smaakt, kan in je lichaam een vervelende uitwerking hebben. Je kunt ook met je oren iets lekker vinden, mooie muziek bijvoorbeeld, daar kun je echt van genieten. Er bestaat ook een categorie lekkers die de duivel op je afstuurt. Adam en Eva kregen er al mee te maken. Door het lekkers toe te laten in hun gedachten, kwamen ze terecht in de wereld van zonde en schuld, in veroordeling en haat en uiteindelijk de dood. Roddel is ook zo’n vergif, het klinkt fijn, maar het heeft een vernietigende uitwerking in je hart. Het gaat zich vastzetten in de schuilhoeken van je hart en komt plotseling tevoorschijn als je in gesprek bent met iemand. Plotseling verspreidt het vergif zich opnieuw en wordt ook het hart van de ander besmet. Jezus leert ons om liefde te ontvangen in ons hart. Zijn liefde heeft Hij daar uitgestort. Wanneer we begrijpen dat Zijn genade nodig is voor ieder mens, worden we milder in het oordelen en veroordelen. Hoe meer we zien dat Jezus’ liefde sterker is dan de dood, des te meer zal ook de dood uit ons hart en uit ons leven verdwijnen. Spreek over Jezus, daarmee verspreidt je leven en zal het gif van de roddel worden vernietigd.

dinsdag 28 augustus 2012

Jezus is je kracht

Alles Filippenzen 4:13
‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’

Deze woorden zijn geschreven door Paulus, dezelfde die ook zegt: ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ In Psalm 23 zegt David dat hem niets ontbreekt, want de Heer is bij hem. Dat is precies hetzelfde. Het geheim van een krachtig leven is niet de sportschool, of het trainen van je brein, maar het kennen van Degene die jou kracht geeft. Jezus heeft gezegd: ‘En zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ Daarom zijn alle dingen mogelijk, niet de dingen die ik wil, maar die Hij wil. Daar gaat het om, we leven niet meer voor onszelf, maar voor Hem die ons liefheeft. De kracht is in zijn woord. Het evangelie is Gods kracht tot behoud. Alles wat hersteld moet worden, zal worden hersteld door het nieuws dat er geen veroordeling is en dat God voor je is, dat Hij je liefheeft. Als het moeilijkste voor God was op te lossen – onze zonden en schuld – dan is de rest een peulenschil. Het is Gods absolute wil, dat Hij ons met Christus alle dingen schenkt uit genade. Ga niet zelf proberen krachtig te zijn, maar spreek uit wat je van Hem verwacht. Doe net als Paulus en zeg: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Hem, Die mij kracht geeft.’ Dat is geen grootspraak maar geloof.

maandag 27 augustus 2012

Richt je ziel op Jezus

Vervulling Psalm 37:4
‘Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.’

Stel je voor dat iemand tegen je zegt: ‘Draai de kraan open, dan geeft hij je water.’ Dat is hetzelfde als in de tekst ‘schep vreugde in de Heer.’ God komt niet in beweging, maar jij komt in beweging. God heeft alles al voor je klaargezet in Christus. Jouw vreugde is er al die tijd al, maar je moet je hart op die vreugde richten om het ook te ervaren. Die vreugde stroomt dan van je Geest naar je ziel en ook je lichaam ervaart vreugde en gaat misschien wel zingen of springen. Het is onze ziel die droogte ervaart en het is onze ziel die weer vreugde kan genieten. In de Geest is het allemaal aanwezig, maar dat kan je pas voelen als je hart zich richt op Jezus, op wat Hij heeft gedaan, op wat Hij heeft gegeven, op wat Hij heeft beloofd. Onze harten zijn ervoor ontworpen om in de vreugde van God te leven, anders worden we ongelukkig.

zondag 26 augustus 2012

Verlies de moed niet

Flexibiliteit Philippenzen 4:12
‘En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.’

Vernederd worden, honger lijden, gebrek lijden horen niet thuis in Gods koninkrijk. Ze maken deel uit van het duivelse systeem van onderdrukking. Als volgeling van Jezus krijg je daarmee te maken. Jezus zei: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ En ook: ‘In de wereld lijd je verdrukking, maar houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Wie met vervolging en onderdrukking te maken heeft vanwege Jezus, hoeft zich geen zorgen te maken. Paulus zegt: ‘Ik ben in alles ingewijd.’ Maar Paulus heeft ook Gods uitredding gezien, net als Petrus en vele anderen. Maar zelfs als je je leven zou verliezen vanwege het volgen en getuigen van Jezus, dan ben je niet in het nauw. Je lichaam kun je verliezen, maar je leven nooit.

zaterdag 25 augustus 2012

Jezus is jouw leven

Doodsangst Romeinen 6:23
‘Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.’

Jezus heeft voor ons de dood ondergaan, Hij heeft het loon van de zonde gedragen. Dat was nodig om Gods genade te kunnen ontvangen. Let op het woordje ‘maar’ in de tekst, daar zit een verandering van situatie. De zonde en de dood zijn door God weggedaan uit ons leven, Hij gedenkt ze niet meer. Nu is er alleen nog genade. Die schenkt God je – dat is het kenmerk van genade: het is een geschenk van God. Je kan het niet verdienen door je best te doen, het is Gods gift aan jou, omdat Hij van je houdt en ernaar verlangt dat je uit de dood – het steeds weer gericht zijn op zonde – stapt en gaat leven. Dat betekent dat je hart vastheid vindt in Gods genade. Gods liefde is je gegeven voor eeuwig. Zoek dat leven niet in jezelf, Jezus is jouw leven. Al Zijn volheid is nu het jouwe, je bent een gezegend mens.

vrijdag 24 augustus 2012

De juiste keuze

Familie Jozua 24:15
‘Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’

Af en toe komt er iemand langs die alles op scherp zet, Jozua was zo iemand. Elia op de berg Karmel deed hetzelfde. Hij zei: ‘Hoe lang blijf je op twee gedachtes hinken?’ Ook Jezus is zo iemand. Hij zegt: ‘Laat alles achter en volg mij.’ Als je keuzes tegen die van je gezin of van je familie ingaan, wat moet je dan doen? Jezus zegt heel simpel: ‘Volg mij.’ De enige vraag die je moet stellen is: Volg ik mensen, of volg ik Jezus? Er is maar een familie belangrijk en dat is Gods gezin. Wie daartoe behoort, is gezegend, wordt gezegend en heeft de juiste keuze gemaakt. Dit betekent niet dat je moet breken met je familie, maar wel dat ze niet bepalen hoe jouw keuzes zijn. Het is fijn als je met anderen uit je gezin of je familie dezelfde keuzes maakt en Jezus volgt, maar zelfs als je dat als enige doet, kan het een zegen worden voor de rest. Wees vooral blij met Gods gezin en wees een zegen voor je aardse familie door ze niet te veroordelen als ze je keuze niet delen.

donderdag 23 augustus 2012

God roept om je te zegenen

Trouw 1Thessalonicenzen 5:24
‘Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.’

Door wie ben jij het laatst geroepen? Meestal wordt er iets van ons verlangd als we worden geroepen. Maar het roepen van God is anders. Hij roept om te geven. Hij geeft je zijn woord en zegt erbij dat Hij het ook zeker zal doen. Zo wil ik wel geroepen worden. Niet om te horen wat ik fout doe, of wat er van me verlangd wordt, maar om te horen dat ik iets krijg en dat het zeker zal gebeuren. Dat is het roepen van de genade, God roept je toe: ‘Ik zal je redden. Ik zal je helpen. Ik zal je genezen. Ik zal me over je ontfermen. Ik zal je beschermen. Ik zal bij je zijn als anderen je verlaten. Ik zal je wonden verzorgen en helen. Ik zal je zegenen. Ik zal je vijanden verslaan. Ik zal je liefhebben en koesteren.’ Hoe heerlijk is het als God je bij je naam roept om je overvloedig te geven wat je nodig hebt. God roept niet om hulp, maar om te helpen.

woensdag 22 augustus 2012

Geloof wat Jezus zegt

Eeuwigheid Johannes 5:24
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.’

Wat is het vaak moeilijk mensen te overtuigen van Gods genade. Voor het eeuwige leven hoef je geen examen te doen. Je hoeft niets te bewijzen, er zijn geen voorwaarden of eisen, je hoeft alleen te ontvangen. ‘Wie luistert en Mij gelooft’, zegt Jezus, ‘heeft eeuwig leven.’ Het kenmerk van genade is: geen oordeel, maar leven, omdat je geliefd bent. God houdt van je, Hij heeft je lief. Dat is de boodschap achter de genade. Omdat God van je houdt, daarom gaf Hij zijn Zoon. Omdat Hij je liefheeft, daarom is er geen oordeel meer. Omdat Hij je liefheeft wegens Zijn liefde ben je overgegaan uit de dood in het leven. Omdat je genade niet kan verdienen, doe je God tekort als je ervoor wil werken. God stelt geen eisen, maar schenkt uit liefde alles wat Hij is en alles wat Hij heeft aan wie Hem gelooft. ‘Waarachtig’, zegt Jezus, ‘Ik verzeker u.’ Wat wil je nu nog meer?

dinsdag 21 augustus 2012

Jezus is genoeg

Afgunst Psalm 37:1
‘Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen.’

In Christus bezitten we elke zegen in de hemelse gewesten, schrijft Paulus, dus waarom zouden we op iemand jaloers zijn? Omdat we niet op Jezus zijn gericht en op onze zegeningen, maar op wat we zien of niet zien. Vaak reageren we vanuit onze ziel in plaats van onze geest. Het is onze ziel die altijd denkt dat we tekort komen. Adam en Eva hadden overvloed aan fruit, maar hun ziel werd getrokken naar die ene boom, waarvan de vrucht begeerlijk was om van te eten. De duivel trekt ons weg bij onze overvloed van genade door onze ziel te bewegen naar het zichtbare en het begeerlijke. Wie daaraan toegeeft wordt bitter en voelt zich vaak tekort gedaan. De werkelijkheid is dat we alle rijkdom bezitten in Christus. Dat is geen zoethoudertje, maar de geestelijke werkelijkheid. Wie daarop gericht is en dat verwacht zal worden verzadigd met het goede. Jezus leert ons op God de Vader gericht te zijn. Hij zegt dat we niet bezorgd moeten zijn zoals de wereld, maar dat onze Vader weet wat we nodig hebben. Hij is een Vader die zich ontfermt over zijn kinderen en er een eer in heeft als het ze goed gaat.

maandag 20 augustus 2012

God is voor je

Vijanden Job 8:22
‘Wie je haten, zullen met schaamte bekleed worden, en de tent van de goddelozen zal er niet meer zijn.’

Wij hebben geen vijanden van vlees en bloed. Degenen die ons haten staan onder de leiding van hatende geesten. Maar Paulus schrijft: ‘Wie zal tegen ons zijn als God voor ons is?’ Het is geen partij, God is veel te sterk om je ook maar een tel druk te maken over je haters. God is voor je, dat is genoeg, dat is alles, klaar uit, punt. We houden ons bezig met het leven en dat leven hebben we in Jezus ontvangen. Door je te focussen op Hem, zie je je vijanden en haters niet meer. Ze zijn uit beeld. Zolang Israël in de woestijn de blik omhoog richtte naar de koperen slang die Mozes op een staf had geplaatst, zagen ze de slangen niet meer die hen probeerden te bijten. En zelfs als ze gebeten waren, werden ze gezond door naar Jezus te kijken. Zo werkt het nog steeds. Wie Jezus verhoogt, heeft geen hinder van haters. Jakobus zegt: ‘Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten.’ Dat doe je niet door naar de duivel te staren, maar door hem geen aandacht te geven. Geniet van wat Jezus je biedt en alles wat je probeert dwars te zitten, zal er niet meer zijn.

zondag 19 augustus 2012

Spreek uit geloof

Twijfel Markus 11:23
‘Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’

Wat een krachtige belofte is dit, maar er staat ook een voorwaarde bij: niet twijfelen in je hart. Jezus sprak tegen een vijgenboom en hij verdorde. Jezus sprak tegen de koorts bij de schoonmoeder van Petrus en de koorts verdween. Jezus sprak tegen de wind en de storm was meteen verdwenen. Jezus sprak tegen de golven en de zee werd glad. Wij moeten leren spreken zoals Jezus sprak, vol geloof dat wat we spreken ook zal gebeuren, ja zelfs moet gebeuren, omdat we spreken in geloof. Op een andere plaats zegt Jezus dat Hij alles zal doen wat we Hem bidden in zijn naam. Want dat is het geheim, Jezus doet het werk, zijn werken, en wij spreken in geloof. Heel veel christenen gaan bidden en God smeken in plaats van te spreken tegen wat hen bedreigt. Ik kom nog even terug op de voorwaarde die Jezus stelt: niet twijfelen in je hart. Geloof gaat vooraf aan het spreken en niet andersom. Begin dan ook niet meteen tegen een berg te spreken, maar spreek naar de maat van je geloof. Spreek vanuit de zekerheid dat het zal gebeuren.

zaterdag 18 augustus 2012

Kom tot leven

Ontevredenheid Jesaja 44:3
‘Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.’

Gods genade wordt hier door de profeet Jesaja aangekondigd aan het volk Israël. ‘Ik zal’ is het hart van Gods genade. Alles gaat van Hem uit, niets is verdiend, maar het is Gods goedheid die geeft uit liefde. Voor jou en voor je kinderen. Het dorstige land is door de Heer van hemel en aarde gezien. Hij weet dat de genaderegen, de stromen van zegen, het dorstige land zullen laten opbloeien. Het is een eer voor Hem om het aan te kondigen, zodat het herkend kan worden als het gebeurt. Wij mogen midden in die waterstroom staan. Wat er ook dor is in ons leven, het zal gaan bloeien, want Gods woord is vervuld. Jezus heeft de bron geopend en niemand kan hem sluiten. De hele aarde zal worden vervuld met Gods glorie. Gods Geest is een levendmakende Geest, geen veroordelende Geest, geen Geest die je op je fouten wijst, maar een Geest die naar Jezus wijst en die Hem zal verheerlijken. Door Gods Geest van genade wordt alles aangeraakt en hersteld. Verwacht het en ontvang het, want de God die gezegd heeft: ‘Ik zal’, doet wat Hij zegt.

vrijdag 17 augustus 2012

God straft je niet

Discipline Spreuken 3:11
’Laat je door de Heer terechtwijzen, mijn zoon, kom niet in opstand, als hij je straft.’

De enige manier waarop God ons leven corrigeert en vernieuwt is door zijn woord. We leven in de dag des heils en niet langer onder het oordeel van de wet. Dat laatste hebben we trouwens nooit gedaan als Nederlanders, want de wet was aan Israël gegeven om hen te leren dat ze wel Gods volk waren, maar niet zonder tekortkomingen. Jezus heeft het oordeel weggenomen door het voor ons te ondergaan. Daar slaat deze tekst ook op. Het gaat over de zoon die God liefheeft, dat is Jezus en die Hij moet tuchtigen, voor ons heil. Veel teksten in de Bijbel, misschien wel de meeste gaan niet over ons, maar over Jezus. Voor Hem staan veel aanwijzingen en bemoedigingen in de Schriften. Hij kende ze en wees er zijn discipelen op. Hij toonde hen alles wat over Hem was geschreven door Mozes en de profeten en in de Psalmen. Hij opende hun ogen zodat ze niet langer zichzelf, maar Hem zouden zien in Gods woord. Wat dat betreft mogen onze ogen ook nog wel wat verder opengaan. Het is heerlijk om te weten dat God voor ons is en dat niets ons kan scheiden van zijn liefde.

donderdag 16 augustus 2012

Kracht in zwakheid

Wanhoop 2Corintiërs 4:16-18
‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.’

Deze tekst gaat niet over ouder worden, maar over verdrukking. Als je Jezus beleidt voor de mensen, komt de geestenwereld in beweging. Paulus ondervond dat elke dag. Hij werd geslagen en vervolgd, leed schipbreuk, zat gevangen, kreeg stokslagen en werd gestenigd. Dat liet sporen na op zijn lichaam. Daar heeft hij het over. Maar hij zegt ook dat zijn innerlijke kracht niet te breken is. Die innerlijke kracht is Gods Geest, de Geest van Jezus die ons verder laat kijken dan het zichtbare. De verdrukkingen en het lijden dat ermee gepaard gaat, zijn tijdelijk. De onzichtbare werkelijkheid duurt eeuwig. Jezus is met ons en bij ons en voor ons voor eeuwig. Zijn beloftes zullen worden vervuld voor eeuwig. De innerlijke kracht neemt toe, zelfs wanneer de uiterlijke mens wordt verdrukt. We klagen niet over het ouder worden en verwachten zeker niet dat daarmee de gebreken komen. We geloven in de opstandingskracht van Jezus die sterker is dan de dood. Sterker dan welke verdrukking dan ook.

woensdag 15 augustus 2012

De nieuwe dag

Depressie Psalm 30:5
‘Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ‘s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich.’

Onder het oude verbond was er de dreiging van straf, wanneer Gods geboden werden overtreden. Onder het nieuwe verbond bestaat die dreiging niet meer. God heeft al onze overtredingen op Jezus gelegd aan het kruis en zo verzoening gebracht. De toorn van God over de zonde duurde zolang Jezus aan het kruis hing. Op de eeuwigheid is dat een ogenblik in de tijd. Maar het gevolg is dat we voor eeuwig onder Gods gunst leven, uit genade. Voor het kruis is er geween, na het kruis begint het gejuich. De verlosten juichen om Gods liefde en goedheid. Zijn genade voor zondaren heeft ons eeuwig heil gebracht. De nieuwe dag is begonnen, het is Gods dag van heil waarin we leven. Zegen, overvloedig leven in alle opzichten, zodat we gul kunnen zijn voor anderen, dat is ons deel. Neem en eet van Gods tafel en geniet. De depressie is voorbij, die heeft Jezus ondergaan, voor ons is er vrede en vreugde voor eeuwig.

dinsdag 14 augustus 2012

Wat Elifaz niet wist

Correctie Job 5:17-18
‘Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd, wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!
Want hij verwondt en hij verbindt, hij slaat en zijn handen genezen.’

Wat een ontzettend verkeerd beeld van God wordt hier geschetst door Elifaz, een van de vrienden van Job. Het kwade en het goede worden door hem aan God toegeschreven, ja zelfs wordt het kwade goed genoemd. Dat hoor je ook tegenwoordig nog wanneer iemand iets erg overkomt: ‘God zal er een bedoeling mee hebben.’ Het gevolg is een gelatenheid, een passiviteit ten opzichte van het kwaad. Jezus heeft het over de duivel en Hij noemt hem een rover, een dief, een mensenmoordenaar, die komt om te stelen en te vernietigen. Jezus is gekomen om een einde te maken aan zijn vernietigende heerschappij. De duivel heeft genoeg vernield. De dood heeft geheerst op aarde vanaf Adam, maar door Jezus heerst nu het leven. Wie Hem toebehoort is overgegaan uit de dood in het leven, de duivel heeft geen macht meer over hem. Als iemand is verwond, zal Jezus komen met genezing. Is iemand gevangen, dan brengt Hij verlossing en bevrijding. God is geen Vader die zijn kinderen slaat, Hij is een ontfermer en doet ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat wist David al, maar die leefde dan ook veel later dan Elifaz.

maandag 13 augustus 2012

Blijf aan tafel

Tevredenheid Spreuken 15:15
‘Alle dagen van een ellendige zijn slecht, maar een blijmoedig hart is als een voortdurende maaltijd.’

Tijdens een maaltijd voelt een mens zich goed. Je tekorten worden aangevuld en het smaakt nog lekker ook. Een feestelijke maaltijd gaat daar nog bovenuit, omdat je reden hebt om blij te zijn. In Psalm 23 wordt verteld over de maaltijd die God ons bereidt temidden van onze vijanden. We vrezen geen kwaad, want Hij is bij ons. Dat maakt het verschil. God is met ons, alle dagen van ons leven en in elke situatie. Dat geeft rust en zekerheid. We zijn niet langer slachtoffer, maar overwinnaar door Hem. Iemand die zonder dat besef leeft, voelt zich ellendig en slecht en noemt de dag ook zo. Maar wie beseft dat niets hem kan deren, zolang Jezus de tafelheer is, kan elke dag een feest noemen.

zondag 12 augustus 2012

Je zonden zijn weggedaan

Veroordeling Psalm 103:10,12
‘Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.’

Als Jezus iets heeft weggedaan, moeten wij het niet tevoorschijn willen halen. Hoe komt het toch dat zoveel christenen maar blijven zoeken naar zonde en schuld in hun leven? De Bijbel zegt heel duidelijk dat alle schuld is weggedaan en dat God onze zonden en ongerechtigheden niet meer gedenkt. Dat betekent vrijspraak. Tegen alle christenen zou ik willen zeggen: stop met zoeken in jezelf naar perfectie, stop met wroeten in je verleden naar oorzaken, ga leven. Jezus heeft onze schuld en onze zonden weggedaan, voorgoed, eens voor altijd, het is klaar. Jezus is onze rechtvaardigheid voor God. Jezus is onze perfectie, in Hem zijn we aangenaam, zoek dat niet in jezelf. Je kan God het meest eren door Zijn genade aan te nemen en te stoppen met doen of er aan het kruis niets is gebeurd. Laat je niet langer wijsmaken dat je zelf je leven kan heiligen door te stoppen met zondigen. Jezus heeft je heilig gemaakt en wanneer je dat aanvaardt als waarheid, zal het zondigen vanzelf ophouden. Er is geen oordeel meer voor wie in Christus zijn leven heeft gevonden. Wat een krachtige genade!

zaterdag 11 augustus 2012

Niet kwaad worden

Competitie Jakobus 1:19
‘Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.’

Kwaad worden is een gevaarlijke emotie. Daaruit maak je heel makkelijk verkeerde keuzes. Je doet iets of je zegt iets waar je later spijt van hebt, maar dan is het al gebeurd. De boze gebruikt deze emotie, hij probeert ons kwaad te krijgen, of door ons een ander kwaad te maken. Hij gebruikt daarvoor onze woorden, we flappen er dingen uit, zonder na te denken over wat het teweeg zal brengen. Daarom geeft Jakobus deze wijze raad: luister heel goed en wees langzaam, denk na, voor je antwoord geeft. Laten je gevoelens niet je antwoord bepalen, maar je relatie met Jezus. Zo houden we de boze op afstand en voorkomen we een hoop narigheid. En schieten we toch de fout in, hebben we toch te haastig gesproken, of onbezonnen, dan is er vergeving. Allereerst van Jezus ten opzichte van ons, maar door Hem is er ook vergeving voor elkaar. We geven de boze geen voet en ook geen mond.

vrijdag 10 augustus 2012

Veranderd spreken

Communicatie Efeziërs 4:29
‘Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.’

Hoe meer je in de genade komt te staan, hoe beter je gaat reageren op wat je hoort en ziet. De wet wijst fouten aan en veroordeelt, maar de genade wijst Gods goedheid aan en bemoedigt. Paulus schrijft: laat je hart vastheid vinden in genade. Hoe doe je dat? Door je met genade te voeden en het te herkauwen tot het je genadig maakt. Vuile taal is de vrucht van een vuil hart. Wanneer je merkt dat je taal nog vervuild is, probeer dan niet dat af te leren, maar richt je op Jezus. Belijdt zijn liefde voor jou en geloof dat Hij je hart gezond zal maken. Hij is een werk in je begonnen en zal dat afmaken. Je zult volmaakt zijn als je voor Hem verschijnt. Bemoedigende woorden bouwen iemand op, ze wijzen naar Jezus zonder dat zijn naam wordt genoemd. De Geest van liefde komt vrij wanneer je de ander zegent met je woorden.

donderdag 9 augustus 2012

Liefhebben en zingen

Christengemeenschap Efeziers 5:2,19,30
‘Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Here en loof Hem in uw hart, want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.’

In het christelijke leven kom je ze allemaal tegen, mensen die in het zwart gaan vanwege hun zondenbesef, mensen die zich op zondag haast niet durven bewegen, omdat het ‘de dag des Heren’ is, maar ook uitbundige vrolijkerds, die zingend en swingend door het leven gaan en zelfs op begrafenissen nog vrolijk zijn. Dansen, klappen, springen, juichen, de vrolijkheid spat ervan af, alsof de boodschap is: kijk zo vrolijk word je nu van Jezus. Wat Paulus schrijft gaat over liefde, blijf in de liefde, zegt hij. Dat betekent dat je blij bent met wie blij is en dat je meelijdt met wie lijden. De liefde doet een ander goed en kwetst niemands gevoel. Die liefde komt als een vrucht tevoorschijn bij mensen die door Jezus zijn aangeraakt. Moet je heel de dag psalmen zingen? Nee, maar je mag je hart afstemmen op Gods liefde, dan komt het zingen vanzelf.

woensdag 8 augustus 2012

De juiste weg

Kinderen Spreuken 22:6
‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’

Ik plak nog steeds een band zoals mijn vader het me geleerd heeft. En ik zou nog veel meer gewoontes kunnen noemen, die ik van huisuit heb meegekregen. Zo gaat dat, je leert van je ouders en je neemt hun gewoontes en waarden over. Je krijgt kinderen, leeft met ze onder een dak en ongemerkt ben je ze aan het vormen. Soms doe je dat ook bewust, dan ga je ze opvoeden met het oog op later. Niet alle kinderen zijn even makkelijk, sommigen zijn zelfs dwars en vervelend. Het opvoeden kan dan een hele toer zijn, om moedeloos van te worden. Gelukkig sta je er als ouders niet alleen voor. Je deelt de opvoeding met God zelf. Hij is nog veel meer bewogen met je kind dan jij. Hij heeft voor je kind een hoopvolle toekomst net als voor jou. De mooiste les die je aan je kind kan meegeven is je leven met Jezus. Als mens kun je falen, maar je vindt je rust bij Hem. Dat mogen je kinderen ervaren. In tijden van nood leren ze hoe God voorziet. Ze mogen delen in je vreugde en verdriet. Ze mogen ontvangen wat je als ouders zelf hebt ontvangen, Gods genade en liefde, zijn vergeving en zegen. Opvoeden gaat vanzelf wanneer je op Jezus bent gericht. Wanneer het hart van de ouder vastheid vindt in genade, zal het kind erdoor gezegend worden. Laat opvoeden geen taak worden, geen last die op je drukt. Het is gewoon je leven met Jezus delen met je kinderen. En Hij helpt ongezien mee. Hij bereidt in het hart van je kind de weg naar de Vader. Want uiteindelijk zijn onze kinderen niet van ons maar van Hem.

dinsdag 7 augustus 2012

Succesvol ondernemen

Ondernemen Jesaja 48:17
‘Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet.’

God houdt van ondernemers, dat zijn mensen die wat ondernemen. In Psalm 1 staat dat wie op God gericht is en zijn woord dag en nacht overpeinst, succesvol zal zijn in alles wat hij onderneemt. Succesvol ondernemen is geen beloning, maar een gevolg. God leert ons wat nuttig is, bijvoorbeeld het overdenken van zijn woord. God leidt ons op de weg die we moeten gaan om succesvol te zijn. Dat betekent dat er ook andere wegen zijn. Het geheim van een succesvol leven is gericht zijn op God in plaats van op je succes. Wie op God gericht is en zich laat leiden door zijn adviezen, wordt door het succes ingehaald. Wie doet wat God aanbeveelt, zal nooit worden teleurgesteld. Je kunt wel in een situatie komen, die je geloof op de proef stelt, maar je succes is verzekerd, omdat je doet wat God je aanraadt. Onderneem iets en doe het succesvol, je hebt God als je helper en raadgever.

maandag 6 augustus 2012

Wees wijs

Boosheid Spreuken 14:16
‘Een wijze is voorzichtig, hij gaat het kwaad uit de weg, een dwaas is roekeloos, en waant zich nog veilig ook.’

Moeten we als angsthazen door het leven gaan en bang zijn voor de vijand? Nee, maar we moeten wijs zijn. Onze wijsheid is Christus. Hij geeft ons inzicht in hoe we standhouden tegen de listen van de boze. Wie denkt dat hij niets hoeft te doen aan zijn veiligheid, maakt een grote fout. Je moet je veiligheid in Christus in stand houden door het kwade te mijden. Het grootste gevaar voor een christen is dat hij gaat denken en reageren als de wereld. Hoe kom je aan zo’n houding? Door niet langer op Jezus gericht te zijn en door je oren en ogen te richten op aardse bronnen, zoals het nieuws en de mening van anderen. Dat beïnvloedt je denken als het te lang duurt. Een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Wanneer je je gedachten voedt met Bijbelse waarheden over Gods liefde en genade, zal je hart steeds vaster in die genade gaan staan. Dan krijgt de boze steeds minder kans je te treffen met leugens en onheil. In Christus ben je meer dan veilig, je positie is onaantastbaar, maar je gedrag komt voort uit je denken en dat kan nog steeds beïnvloed worden door verkeerde bronnen.

zondag 5 augustus 2012

Gods koninkrijk

Ambitie Lukas 12:29-31
‘Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’

Het zoeken van Gods koninkrijk is de sleutel om alles te ontvangen. God zelf is je bron, Hij zal geven wat je nodig hebt in een overvloedige mate, zodat je ook kan delen met anderen. Niet omdat je zo hard zoekt, maar omdat Hij van je houdt. Wie Gods koninkrijk zoekt, richt zich op Gods liefde in plaats van op zijn behoeftes. Als je Gods liefde overdenkt, weet je vanzelf dat je niets tekort zal komen. Alleen mensen die Gods liefde uit het oog verliezen, gaan zich zorgen maken en ook de mensen die Hem niet kennen, die nooit van Hem gehoord hebben, de wereld. We moeten die mensen niet veroordelen, maar vertellen over Gods liefde en genade die voorziet. Gods liefde is Jezus, in Hem heeft God de Vader ons verlost, begenadigd en gezegend. Het zoeken van Gods koninkrijk doe je in je hart. Je overdenkt wat Jezus heeft gedaan en gezegd, je overdenkt Gods beloftes voor jou tot je weer beseft dat er geen enkele reden meer is om je zorgen te maken. De strijd is gewonnen aan het kruis en wordt dagelijks gevierd in je gedachten.

zaterdag 4 augustus 2012

Volgen in vrijheid

Verslaving Romeinen 6:13
‘Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.’

Jezus heeft door zijn dood en opstanding een einde gemaakt aan de slavernij van de zonde. We zijn bevrijd uit de wetmatigheid van het zondigen, we kunnen nu voor de gerechtigheid leven. Zoals het volk Israël in de woestijn ervoor kon kiezen Mozes te volgen en te geloven dat God zou voorzien, zo volgen wij Jezus en geloven dat Hij heeft voorzien in alles wat we nodig hebben. Niemand kan ons dwingen om Jezus te volgen, dat is een keuze vanuit vrijheid. Wie gaat leven vanuit Gods gerechtigheid, ontvangt niet alleen zegen, maar zal zelf ook een bron van zegen zijn. Daar word je heel gelukkig door. Het is Gods verlangen dat door het werk van Jezus steeds meer mensen in de vrijheid komen en leren genieten van het door Hem geschonken leven.

vrijdag 3 augustus 2012

Geen angst

Verantwoording Lukas 12:48
‘Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.’

Van teksten als deze kunnen mensen het heel benauwd krijgen. Het is maar een regel uit een heel betoog en het eindigt ermee, dat Jezus gaat spreken over zijn kruisdood en hoe dat Hem benauwt. Zonder die kruisdood zouden wij het benauwd moeten hebben, omdat we aan alle kanten tekortschieten. Maar doordat Jezus onze benauwdheid voor het oordeel op zich nam, ja zelfs dat hele oordeel en de straf die erbij hoort onderging, hoeven wij nooit meer benauwd te zijn. Er is geen veroordeling meer, zelfs als we onze tekortkomingen zien. We mogen naar Jezus kijken en naar Zijn volmaaktheid. Aan Hem was veel gegeven en van Hem werd veel geëist. Hij heeft alles perfect volbracht om ons tot volmaaktheid te brengen. Een oud lied zegt: ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.’ Angst is en was een middel van de boze om ons gevangen te houden, maar Jezus heeft ons door Zijn volmaakte liefde verlost uit die angst. We leven nu in vrede en in Christus zijn we volmaakt.

donderdag 2 augustus 2012

Gods wil

Acceptatie 2Corintiërs 5:9
‘Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem.’

‘Uw wil geschiede´, zei Jezus toen hij naar het kruis moest gaan. Nu denken veel mensen dat het lijden Gods wil is, maar het was Gods wil om de mensheid te redden. Jezus wist dat dat alleen kon gebeuren door het kruis te accepteren. Maar Hij vond de wil van God belangrijker, een hoger doel, dan de pijn en de vernedering die Hij daarvoor moest ondergaan. Hij accepteerde het kruis als weg naar de verlossing. De Bijbel spreekt over lijden om Christuswil, dat is lijden omdat je Jezus lief hebt. Dat kun je in je leven meemaken, wanneer mensen je gaan mijden, wanneer ze kwaad van je spreken, wanneer ze leugens over je vertellen, wanneer ze je gevangen nemen en martelen vanwege Christus. Is dat Gods wil? Nee, het zijn aanvallen van de boze. Het is Gods wil, dat je reageert zoals Jezus, dat je het hogere doel voor ogen houdt en zegt: ‘Vader, als door mijn lijden mensen worden gered, is het een eer voor mij. Uiteindelijk zal uw wil geschieden in de hemel en op de aarde. Elke knie zal voor U buigen en elke tong belijden, dat U Heer bent.’

woensdag 1 augustus 2012

De ene naam

Geloof Handelingen 10:43
‘Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’

We worden niet gered door ons geloof, maar geloven in Hem die ons gered heeft. We hebben vergeving van al onze zonden ontvangen, omdat Jezus ze allemaal in onze plaats onder Gods oordeel heeft gebracht. Hij nam de schuld ervan op zich en ondergng de straf. Op een rechtvaardige manier heeft het oordeel over onze zonden plaatsgevonden. Dat is de enige reden, dat we niet langer onder het oordeel zijn. Alles draait om Jezus in ons leven. Door Hem zijn we gered, verzoend met God en hebben we eeuwig leven. Door Hem leven we nu in Gods genade en ontvangen we de volle zegen van het werk van Christus. Ziekte, zonde en dood hebben hun macht over ons verloren door de naam van Jezus. Die naam vertegenwoordigt de hoogste autoriteit in de hemel en op de aarde. Alle eer en aanbidding komt alleen Hem toe.