vrijdag 30 november 2012

Voor iedereen

Acceptatie Handelingen 10:34-35
‘Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.’

De boodschap die Jezus heeft gebracht aan de joden was schokkend. Niet alleen kwam er een nieuw verbond, genade in plaats van wet, maar ook werd duidelijk dat de God van Israël de God van de hele wereld is. Het exclusieve van Israël – God heeft ons uit Egypte bevrijd – werd veel groter. Het was nu: God heeft de wereld uit de macht van de zonde bevrijd. Petrus had deze boodschap begrepen door het visioen met reine en onreine dieren. God had gezegd dat hij moest slachten en eten, maar dat was een gruwel voor een jood, je eet geen onreine dieren! Maar God verklaarde alle dieren [beeld van de volkeren] rein. God zei: ‘Wat Ik rein heb verklaard, zal niemand voor onrein houden.’ God maakt geen onderscheid tussen mensen of tussen volken. Iedereen die de gerechtigheid uit geloof heeft aangenomen is heilig, rechtvaardig en goed door Jezus Christus. We zijn door God de Vader geaccepteerd als Zijn kinderen en niemand kan dat ongedaan maken. Door Jezus is dat mogelijk geworden voor iedereen.

donderdag 29 november 2012

Leven uit geloof

Geloof Johannes 3:36
‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

De enige gehoorzaamheid die God van ons vraagt is de gehoorzaamheid van het geloof. Geloof in het werk wat Jezus heeft volbracht. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Er is geen andere weg tot behoud. Goede werken helpen je niet, goede bedoelingen evenmin. Er is niets in jezelf wat je redden kan, alleen Jezus kan je redden. We moeten gered worden van de heerschappij van de zonde. Die heerst in ieder mens, tot het moment dat je Jezus aanneemt als je verlosser. Dan ben je voor eeuwig verlost uit de macht van ziekte, zonde en dood. Jezus brengt je in het leven en Zijn Geest gaat alles levend en gezond maken van binnenuit, door geloof. God is Degene die het doet, wij geloven in Hem die ons in Christus alle dingen heeft geschonken.

woensdag 28 november 2012

Rijk als Job

Genade Job 10:12
‘Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt.’

In dit hoofdstuk van Job beklaagt Job zich tegenover God. Job vindt het niet eerlijk, dat God hem heeft gemaakt zoals hij is en daarna gaat speuren naar zijn fouten. Het is alsof Job zegt: ‘De fouten die U zoekt en bestraft in mijn leven hebt U er zelf ingelegd door mij te maken zoals ik ben.’ Job geeft er blijk van dat Hij God totaal niet kent. En in zijn onwetendheid zegt hij dan: ‘Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt.’ En hij zegt het als een verwijt om daarna zich erover te beklagen. Inderdaad heeft God leven en genade geschonken, maar die kun je pas werkelijk ontdekken als je Jezus kent. Als je weet dat God uit liefde Zijn Zoon gaf om dat leven en die genade te openbaren. Wij weten veel meer dan Job, maar we verheffen ons niet, want zoals Job Gods leven en genade nodig had, zo is het ook met ons. Zonder Gods leven en genade kan niemand bestaan.

dinsdag 27 november 2012

Bescherm je geloof

Roddel Spreuken 16:28
‘Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.’

Een lasteraar laat zich leiden door de vader der leugen, de duivel. Hij is er altijd op uit om tweedracht te zaaien. De duivel wordt aanklager van de broeders genoemd, omdat hij er een genoegen in heeft gelovigen tegen elkaar op te zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat Jezus niet gezien mag worden. Wie lastert toont niets van Jezus, wie gelasterd wordt moet heel sterk in het geloof blijven staan en naar Jezus blijven kijken, om niet onderuit te gaan. Tweedracht, lasteren, uit elkaar drijven horen bij de taktiek van de duivel om mensen uit de genade te trekken. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat de duivel geprobeerd heeft hen te ziften, tegen elkaar op te zetten, als de tarwe. ‘Maar ik heb voor jullie gebeden’, zegt Jezus, ‘dat je geloof niet zou bezwijken.’ Geloof richt de volle aandacht op Jezus en op Zijn liefde voor jou. Geloof maakt alle dingen mogelijk. Geloof behaagt God en is de overwinning over de duivel. Voed je geloof in Jezus en behandel lasteraars als mensen die gevangen zitten in de strikken van de boze. Zegen hen en bid dat hun geloof niet bezwijkt.

maandag 26 november 2012

Vragen wat je wil

Alles Johannes 15:7
‘Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.’

Wat zou jij vragen als je mag vragen wat je wil? Al snel zul je worden geleid door begeerte en hebzucht, al gauw zal je vlees je vertellen wat je nodig hebt. Daarom is de voorwaarde ‘als jullie in Mij blijven’. In Christus blijven betekent gericht zijn op Hem in plaats van op jezelf. Verlangen naar wat Hij verlangt en zeggen wat Hij zegt. Dat is wat Petrus meemaakte toen Hij Jezus zag die over het water van de zee naar hem toekwam. ‘Op uw woord kom ik naar U toe’, zei Petrus en Jezus zei: ‘Kom.’ De bovennatuurlijke kracht van geloof maakte dat Petrus werd als Jezus. Hij kon zijn wie Hij was en doen wat Hij deed. Maar toen Petrus zijn blik verlegde naar de golven, viel hij terug op zijn eigen mogelijkheden en zonk. Als we de mogelijkheden van Jezus voor ogen hebben en Zijn woorden kennen, is alles mogelijk zolang we blijven opzien naar Hem. Je kunt vragen wat je maar wilt en het zal gebeuren. In eigen kracht zul je falen, maar in Hem is alles mogelijk.

zondag 25 november 2012

Meer dan genoeg

Vervulling Joël 2:26
‘Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.’

Een kenmerk van Gods liefde en genade is dat het meer dan genoeg voorziet. Volop te eten, meer dan genoeg, nooit meer te schande, omdat God wonderbaarlijk heeft gehandeld. In een notendop staat het evangelie in deze tekst. Het gevolg is dat Gods volk de naam van God gaat prijzen. De naam die ons gegeven is, de naam boven alle naam, de naam van Jezus, de naam van God de Vader, Abba, de naam van de Heilige Geest zal worden geprezen. Toen Joël deze profetie uitsprak lag dat allemaal nog in de toekomst, maar voor ons is dit al werkelijkheid. We leven er al in, in het ‘meer dan genoeg’. Of het nu gaat om vrede, herstel, bevrijding of gezondheid, we hebben in Christus meer dan genoeg. Misschien zien we nog niet alle meer dan genoeg, maar we bezitten het wel. Verwacht ook voor vandaag in de situatie waarin je bent, dat God meer dan genoeg zal voorzien. Leef in het meer dan genoeg van Gods zegen en vergeet niet Hem ervoor te prijzen.

zaterdag 24 november 2012

Goede raad

Flexibiliteit Spreuken 15:22-23
‘Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!’

De Bijbel leert ons op diverse plaatsen niet te vertrouwen op onze eigen inzichten en toch is dat wat de meeste mensen juist wel doen. Ga eens samen behangen en kijk of je relatie daarna verbeterd is. Wat God ons vooral wil leren is dat Hij onze wijsheid wil zijn. Hij vergist zich nooit en geeft nooit het verkeerde advies. Hij wordt niet voor niets Wonderbare Raadsman genoemd. Zijn raad is niet wat je zou verwachten, maar wel de beste die er is. Tegen Mozes zei Hij: ‘Maak een pad door de zee.’ En ergens anders: ‘Sla op de rots en je hebt water.’ Gods raad gaat altijd over wat Hij kan doen voor ons. ‘Vertrouw op de Here Jezus en je zult behouden worden’, is ook zo’n raad. Wij moeten vernieuwd worden in ons denken, we moeten leren denken zoals God de Vader denkt. We moeten leren spreken wat Hij spreekt, dan gaan we vanzelf doen wat Hij zou doen. Een goede raad komt van God, is vol liefde en zonder veroordeling, altijd vol zegen voor wie hoort en ernaar handelt.

vrijdag 23 november 2012

Eeuwige liefde

Doodsangst Romeinen 8:38-39
‘Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan.’

Gods liefde is onvoorwaardelijk en daarom altijd aanwezig. God noemt zichzelf Liefde, omdat Hij liefde IS. Niets kan ons meer scheiden van Gods liefde. Vroeger was er scheiding tussen God en mensen, dat kwam door de zonde. God kon Zijn heiligheid niet delen met de wereld. In de tempel was Gods troon gescheiden van de buitenwereld en van de mensen. Maar toen Jezus de zonde teniet deed en de mensheid verzoende met God, was er geen scheiding meer. De weg naar Gods liefde is voor eeuwig open. Niets kan ons meer scheiden van Gods genade, liefde, barmhartigheid en trouw. In Gods kinderen heerst niet langer de dood maar het leven. En zoals het licht de duiternis verdijft, zo verdrijft Gods liefde alle angst.

donderdag 22 november 2012

Genade schenkt

Familie Exodus 20:12
‘Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de HERE, uw God, u zal geven.’

Een gebod met een belofte. Dat hoort bij het wetsverbond. De wet eist, maar de genade schenkt. God is niet harteloos en straft zeker niet met een te kort leven. God wil dat je eeuwig leeft en heeft dat gratis in de aanbieding, zonder voorwaarden. Wanneer je het oude en het nieuwe verbond probeert te vermengen, kom je in de problemen. Niemand kan aan de eisen van de wet voldoen, iedereen staat en stond schuldig tegenover God, met of zonder wet die dat aantoont. Maar Jezus is gekomen om de wet te vervullen, om genade te openbaren en vrij beschikbaar te stellen. De weg naar God en een lang leven vol zegen is geopend aan het kruis. De voorhang, de scheiding tussen God en mensen, scheurde voorgoed open en Gods Vaderhuis is nu open. Je kunt er vrij naar binnen gaan en genade krijgen. Liefde stroomt er uit Gods troon, zoveel liefde dat je je ouders kunt liefhebben, niemand is foutloos opgevoed, dus veel liefde naar je ouders, liefde ook voor degenen die je pijn hebben gedaan of nog doen, liefde voor haters en vijanden. Die liefde schenkt God en mogen we doorgeven. Geloof in de Here Jezus en je zult ‘behouden’ worden, dat is helemaal hersteld worden in je eer en waarde als mens en als kind van God. Gezond, gered, geheiligd, gerechtvaardigd, geliefd en gezegend voor eeuwig. God houdt van je.

woensdag 21 november 2012

God verlaat jou nooit

Trouw Genesis 28:15
‘En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd.’
Onze God is trouw zelfs als wij ontrouw zijn. Hij is onverdiend trouw. Dat is pure genade. God is trouw in wat Hij zegt, Zijn woord houdt stanbd in eeuwigheid en zal doen waartoe het gezonden is. Gods trouw is de hele Bijbel door te zien en mondt uit in het optreden van Jezus aan het kruis. Daar werd Gods liefde en trouw bewezen aan de wereld. Jezus, Gods Zoon, zegt bij Zijn afscheid tegen Zijn discipelen: ‘En zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ Jezus belooft trouw te zijn en trouw te blijven. We kunnen rusten in Zijn trouw. Het moet voor Jacob, die op de vlucht was na zijn bedrog, een hele troost geweest zijn dat God Zijn trouw aan hem beloofde. Trouw verdien je niet, dat krijg je van God, omdat Hij trouw is, blijft Hij trouw. Hij zal je nooit verlaten.

dinsdag 20 november 2012

Nieuw inzicht

Eeuwigheid 1 Johannes 5:20
‘We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.’

Johannes schrijft in zijn evangelie: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Eeuwenlang is er door religieuze mensen een beeld van God opgebouwd wat totaal niet klopt met de werkelijkheid. Toen Jezus kwam, openbaarde Hij de Vader. Hij genas de zieken, verloste de gebondenen, ging eten met zondaren en zocht de verlorenen. Hij veroordeelde niemand, maar leerde om lief te hebben. Hoe ver staat dat beeld van God af van wat de religie ervan maakt. Religie maakt mensen bang. ‘Je zult je hebben te verantwoorden voor alles wat je in je leven hebt gedaan’, zeggen ze. Ze leggen de nadruk op het gedrag van de mensen. Dat doet jezus niet. Hij laat de Vader zien. Hem kennen is leven, eeuwig leven. Geen oordeel maar zegen, geen angst maar liefde. Jezus is bezig het beeld van God in ons te herstellen. Hoe meer we begrijpen wie Hij is, hoe meer we leven.

maandag 19 november 2012

Glijd niet uit

Afgunst Spreuken 24:1
‘Wees niet jaloers op kwaadaardige mensen, zoek hun gezelschap niet.’

Jaloersheid laat zien wat je mist in je leven. Jaloersheid maakt van jou een slachtoffer, je hebt de boot gemist, je had het anders moeten doen. Jaloersheid richt je blik op jezelf. De grootste vergissing die je maakt is dat je denkt zonder God rijk te kunnen zijn. Laat ik er meteen bij zeggen dat die rijkdom niet alleen over geld en goederen gaat, maar vooral dat je rijk kan zijn omdat je onder Gods zegen leeft. In Psalm 73 zegt de Psalmist: ‘Bijna was ik uitgegleden.’ Hij vond zichzelf al zielig, tot zijn ogen open gingen en hij besefte: ‘U bent altijd bij mij.’ Mijn leven kent een glorieuze toekomst, maar kwaadaardige mensen hebben geen toekomst. Ze zijn in de greep van de dood en zullen eindigen met niets. Wanneer je overtuigd bent van Gods liefde en trouw, weet je dat je aan geen ding gebrek zult hebben, dat God je rijkelijk zal voorzien. Dan heeft jaloersheid geen kans je hart te verontrusten.

zondag 18 november 2012

Gods voorziening

Vijanden Job 5:20
‘In tijden van honger behoedt hij je voor de dood, in tijden van oorlog voor de macht van het zwaard.’

Een van Gods namen is Jehova-Jireh, God de voorziener. God zal voorzien in alles wat we nodig hebben. Hij heeft dat gedaan in Christus de Heer. Jezus is Gods voorziening. In Hem hebben we de vergeving van al onze zonden, de verlossing uit de macht van het kwaad. In Hem zijn we gezegend en beschermd tegen elke vijand. In Hem zijn we meer dan overwinnaar in elke situatie. Paulus zegt het zo: ‘Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’ En op een andere plaats schrijft hij: ‘Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.’ We hebben in Christus toegang tot alle zegen van God. Paulus bidt dat de gelovigen zullen toenemen in het kennen van Christus, opdat ze meer besef zullen krijgen van de diepe rijkdom van genade die God hen en ons in Hem heeft geschonken.

zaterdag 17 november 2012

Geloof alleen

Twijfel Romeinen 4:20-21
‘Hij klemde zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd dat God kon doen wat Hij beloofd had.’

Abraham is de vader van de gelovigen. Het geloof van Abraham wordt als voorbeeld gebruikt om nooit op te geven. Abraham klemde zich vast aan Gods woord. Hij wist, als ik dat loslaat, ben ik verloren, dan heb ik niets meer. Alles kan wankelen, maar Gods woord staat vast voor eeuwig. Abraham was op God gericht en op de mogelijkheden die Hij had om Zijn woord waar te maken. Abraham overwoog zelfs, dat God bij machte moest zijn om zijn zoon weer uit de dood te doen opstaan. Wat een geloof, maar ook wat een kracht. Je wordt onaantastbaar wanneer je je vertrouwen op God hebt gesteld en nooit twijfelt aan Zijn trouw. Je zult nooit wankelen of vallen wanneer je je vastklemt aan Gods beloftes. Wees er absoluut van overtuigd, dat God kan doen en zal doen wat Hij heeft beloofd.

vrijdag 16 november 2012

Dorst naar God

Ontevredenheid Psalm 63:1
‘Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.’

David loopt in de woestijn van Juda. Het is er heet en hij heeft dorst. Maar in plaats van zich te beklagen, denkt hij aan de Heer. Davids ziel smacht meer naar Gods tegenwoordigheid dan naar water. Hij wil liever zijn God ontmoeten, dan zijn dorst lessen. Die houding is zo mooi. Boven alles uit, hoe rot ik me ook voel, wil ik dicht bij Vader zijn. Daar verlang ik naar, want dan vind ik rust. David voelde zijn lichaam om water schreeuwen, maar meer nog dan dat riep zijn ziel naar God. David was een mens zoals wij. Hij leefde onder het oude verbond en had Gods Geest niet blijvend in zich. In veel opzichten zijn wij rijker dan David. Wij hebben Gods Geest permanent in ons. God is met ons alle dagen. Het nieuwe verbond heeft ons aan Christus gelijk gemaakt. En toch kunnen we meer in de war zitten om ons lichaam dan om het welzijn van onze ziel. Leer van David om in de woestijn naar God te zoeken. Hem hebben we meer nodig dan al het andere.

donderdag 15 november 2012

Vaderliefde

Discipline Spreuken 13:18
‘Wie zich niet laat terechtwijzen, wachten armoede en schande, wie berispingen aanvaardt, wordt geëerd.’

Opvoeden gaat gepaard met aanwijzingen en als dat nodig is terechtwijzingen. Ze zijn bedoeld om je te zegenen en niet om je te straffen. Armoede en schande zullen wegblijven of verdwijnen uit je leven, wanneer je Gods Woord liefhebt. Gods Woord is Jezus en wie Hem liefheeft, bewaart Zijn woord. Dat is het woord van genade, het woord dat voorziet en niet eist. Gods Woord, de Bijbel is bedoeld om ons Gods hart te laten zien en Jezus is daarvan de perfecte afdruk. Zoals Hij omging met mensen, zo wil God de Vader omgaan met Zijn kinderen. Zonder dreiging, Jezus kwam niet om te oordelen, maar om te redden. Dat is Gods hart. ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien,’ zegt Jezus. God de Vader wil je eren en zegenen, Hij wil trots zijn op Zijn kinderen, Hij wil tonen een liefhebbende Vader te zijn en een betrouwbare opvoeder. In dat licht mag je je laten terechtwijzen. Vanuit Gods liefde is het niet moeilijk zijn berispingen te aanvaarden. Ze hebben niets met straf of afwijzing te maken, maar met een liefdevolle Vader, die om Zijn kinderen geeft.

woensdag 14 november 2012

Juichend opstaan

Wanhoop Psalm 30:5
‘Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ‘s avonds in, ‘s morgens staan we juichend op.’

Onder het oude verbond kon je je afvragen: ‘Hoe lang moeten we nog gestraft worden? Hoe lang zullen onze vijanden nog over ons heersen?’ Maar in het nieuwe verbond zijn we meer dan overwinnaars. Dan zeggen we: ‘Deze vijand is verslagen door Jezus Christus, dus opzouten. Geen enkele vijand heeft nog het recht me te onderdrukken.’ Deze psalm gaat over Jezus en niet over mij. De uren aan het kruis, de toorn die over Hem heen ging, de tranen die Hij plengde in de avond, duurden een oogwenk in vergelijking met de eeuwige vreugde daarna. Jezus droeg Gods toorn over onze zonden. Door zijn striemen zijn we genezen. Wij mogen juichend deze nieuwe morgen begroeten. We leven voor eeuwig in het licht, omdat Jezus voor ons de duisternis heeft ondergaan en ons zo verlost en bevrijd heeft uit de macht van ziekte, zonde en dood.

dinsdag 13 november 2012

Vol verwachting

Depressie Jesaja 40:31
‘Maar wie de Here verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Paulus schrijft over de kracht die in ons werkt en dan bedoelt hij de kracht van de Heilige Geest. De kracht waardoor Jezus opstond uit de dood is in ons. De Heilige Geest is een persoon uit de God die een is. Jezus was op aarde en de Heilige Geest is nu op aarde. Jezus wees naar de Vader, de Heilige Geest wijst naar Jezus. Vader, Zoon en Geest wijzen naar elkaar en Jezus bidt tot de Vader en vraagt om ook ons op te nemen in de gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Geest. Wanneer we beseffen dat God zelf ernaar verlangt ons bij zich te hebben voor eeuwig, om net zo van ons te genieten als van Vader, Zoon en Geest, dan ervaren we de kracht van liefde en geborgenheid. Dan kunnen we onze vleugels uitslaan zonder moe te worden. De vreugde om in Gods gemeenschap te zijn opgenomen geeft onvermoeibare energie. Daarmee kan je heel de wereld aan. Verwachten is beseffen dat er verandering komt ten goede in je situatie. Het is Gods liefde die jou kracht geeft.

maandag 12 november 2012

Uiterlijk of innerlijk vernieuwd

Hoop 2 Corintiërs 4:16-18
‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.’

Je kunt je druk maken over de verkeerde dingen. Hoe zie ik eruit? Zit mijn haar goed? Staat dit een beetje? Er zijn potjes, poedertjes, smeersels en crêmes tegen veroudering en o, wat is het belangrijk er nog jong en fris uit te zien. Paulus zegt: verlies de moed niet, het gaat om je innerlijk. Wordt jouw innerlijk van dag tot dag vernieuwd? Geef je meer aandacht aan je uiterlijk dan aan je innerlijk? Deze tekst gaat helemaal niet over rimpeltjes en ouder worden, maar over de gevolgen van vervolging en verdrukking om Christus wil. Je zou de moed kunnen verliezen om door te gaan met het verkondigen van het evangelie, als je zo vaak wordt geslagen en vernederd. Paulus zegt: let op de eeuwige dingen en niet op de tijdelijke, zo houd je het vol. En Jezus bidt voor ons, dat ons geloof niet zal bezwijken. Wie had het nog over rimpeltjes?

zondag 11 november 2012

God vergeet jou niet

Tevredenheid Psalm 37:7
‘Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat.’

Als je leeft bij wat je ziet, kom je in de problemen. Je ziet rijken stelen en bedriegen en ermee wegkomen en je ziet armen en verdrukten die een uitzichtloos leven leiden. Je ziet goddelozen die leven in weelde en zorgeloosheid en je ziet toegewijde christenen van de ene ellende in de andere vallen. En waar is God in dit alles? Jezus leert ons anders te kijken. Hij zegt: ‘Let niet op de buitenkant, maar op de binnenkant. Let niet op het tijdelijke, maar op het eeuwige. Let niet op wat mensen zeggen, maar op wat God zegt.’ Dat is ook wat deze Psalm benadrukt. Wees stil en vertrouw erop dat God je kent, je liefheeft, je zegent. God de Vader heeft ons Zijn Zoon gegeven en met Hem alle dingen. Al Gods beloftes zijn ja en amen. God vergeet je niet en Hij is het zeker niet die je in de ellende stort. Richt je hart op de Heer en verwacht alles van Hem. Dan wordt het onmogelijke mogelijk en het onzichtbare zichtbaar.

zaterdag 10 november 2012

Van dood naar leven

Veroordeling Johannes 5:24
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.’

Voor veel mensen is de overgang van dood naar leven iets wat nog in de toekomst ligt, want je bent immers nog niet dood… Maar waar Jezus hier over spreekt is niet de lichamelijke dood, maar de geestelijke. Wij waren (verleden tijd) dood door onze overtredingen en zonden, maar Jezus heeft die dood van ons afgenomen en zelf weggedragen. Zo, door Zijn lichamelijke dood en opstanding, zijn wij overgegaan van de dood in het leven. Ons eeuwige leven ligt niet voor ons, maar is al begonnen. Jezus is ons leven. Wij zijn met Hem verenigd, samengegroeid, een geworden door het geloof. Het oordeel over ons leven heeft Jezus gedragen en wij zijn volkomen bevrijd van schuld om voor eeuwig rein tegenover God te staan. Onze zonden gedenkt God niet meer en we hebben een nieuwe Geest in ons binnenste, waardoor we God Abba, Vader noemen. We zijn niet meer veraf, achter een voorhangsel, maar dichtbij met Jezus gezeten op de troon aan Vaders rechterhand. Waarachtig, ik verzeker u, dat is de absolute zekerheid van het volbrachte werk van Jezus. Geliefd, gerechtvaardigd, verheerlijkt, kinderen van God voor eeuwig.

vrijdag 9 november 2012

Wie is je bron

Competitie Spreuken 16:20
‘Wie Gods woord ter harte neemt, zal het goede vinden; gelukkig is hij, die op de HERE vertrouwt.’

Er wordt wat afgekletst op deze wereld. Op tv kun je elke dag wel een handvol deskundigen aan het woord horen en iedereen heeft een mening over alles. Als je daar je oren naar laat hangen word je niet gelukkig. Daarom is deze tekst ook zo mooi. Je kunt fout luisteren, maar ook goed. Je kunt naar de wereld luisteren, maar ook naar God. Van dat laatste word je gelukkig. Want luisteren betekent bevestigd worden. Horen hoe geliefd je bent en vernemen hoe God je heeft gezegend in Christus met alle zegeningen die van God komen. Op de Heer vertrouwen, betekent dat je Zijn woord voor waar houdt. Je kunt dat woord volgen en de zegen zal naar je toe komen. Het zal je goed vergaan en je zult gelukkig zijn. Ik heb eigenlijk al veel te veel woorden gebruikt om hetzelfde te zeggen als de tekst. Lees de tekst, pas hem toe en je zult gelukkig zijn.

donderdag 8 november 2012

Wees wijs met woorden

Communicatie Spreuken 17:27
‘Een verstandig mens is karig met zijn woorden, iemand met inzicht is bezonnen.’

Jezus was een man van weinig woorden. Hij kon met enkele zinnen de essentie aangeven van wat Hij bedoelde. Hij gaf daarmee blijk van een groot inzicht. Jacobus zegt, dat iemand die in zijn spreken niet struikelt een volmaakt mens is, in staat zijn hele lichaam te beheersen. Een reden om niet teveel te spreken is ook om te voorkomen dat je verkeerd wordt begrepen. Dan moet je daarna weer uitleggen, dat je dat niet hebt bedoeld. Mensen kunnen zich ook gekwetst voelen door woorden die je spreekt, ook al zijn ze niet kwetsend bedoeld. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Als je de fouten van een ander ontdekt, is het helemaal niet wijs om te spreken. Zwijgen en denken aan je eigen falen, maakt je reactie mild en voorkomt veroordeling. God is ons genadig door ons onze zonden niet toe te rekenen. Laten we ook genadig zijn voor elkaar en niet teveel spreken. Iemand met inzicht weet dat een goed verstaander aan een half woord genoeg heeft, of zelfs nog minder.

woensdag 7 november 2012

Het levensboek

Christengemeenschap Maleachi 3:16
‘Zo spraken de mensen die ontzag voor de HEER hadden tegen elkaar, en de HEER hoorde het en luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de HEER hadden, die zijn naam hoogachtten.’

In het boek des levens staan de namen van Gods kinderen geschreven. Dat is het allerbelangrijkste volgens Jezus. Als je naam daarin staat, betekent het dat je gered bent en behouden wordt. Je komt in dat boek niet door je gedrag, maar door Gods genade, door geloof in Jezus en Zijn volbrachte werk. In de tijd van Maleachi gebeurde veel onrecht en mensen twijfelden aan Gods tegenwoordigheid. Datzelfde gebeurt nog steeds, er is veel onrecht op aarde en mensen vragen dan: waar is God? Op zulke momenten moet je focus weer terug naar de eeuwige dingen, het boek des levens is belangrijker dan deze dag. God vergeet je niet, Hij is er en zal er zijn, maar je focus bepaalt wat je van Hem ziet.

dinsdag 6 november 2012

U en uw huisgenoten

Kinderen Handelingen 16:31
Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

Kun je geloven voor je huisgenoten? Nee, dat kunnen ze alleen zelf. Deze tekst gaat over de gevangenisbewaarder die midden in de nacht tot geloof kwam en gedoopt werd. Als je door Gods genade wordt aangeraakt, maakt de tijd kennelijk niet uit. Paulus legt hier uit dat God niet af en toe iemand uitkiest, dat het bij God geen uitverkiezing is, of willekeur, maar dat Gods redding voor iedereen is. ‘Voor u en voor uw huisgenoten’, zegt Paulus en hij begint hen het evangelie uit te leggen. Nadat ieder het heeft gehoord en begrepen komen zij allen tot geloof en worden gedoopt. Grote blijdschap is het gevolg. Paulus wordt niet langer gevangen gehouden, maar verzorgd. De situatie is helemaal omgedraaid. Dat doet Gods liefde. Wat je vandaag nog niet kunt bedenken, kan morgen realiteit zijn. God wil iedereen behouden, herstellen en verzorgen, ook jou. ‘Wat moet ik doen om behouden te worden’, vroeg de bewaarder. Het antwoord was en is: ‘Geloof in de Here Jezus en je zult behouden worden.’

maandag 5 november 2012

Het leven

Ondernemen Spreuken 3:5
‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.’

Je hart is de plaats waar het gebeurt. Daar beginnen de oorsprongen van het leven. Wanneer je hart verdeeld is, zal je leven verdeeld zijn. Dat betekent twijfelen. Als een wegwijzer zegt dat je linksaf moet, maar dat je ook rechtsaf kan, wat moet je dan doen? Gods woord wijst maar in één richting: Jezus. Hij is de leidsman van je geloof. Hem moet je volgen. Al het andere moet je negeren, het is onbetrouwbaar.

zondag 4 november 2012

Geen paniek

Boosheid Spreuken 16:32
‘Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.’

De meeste mensen gaan voor het snelle resultaat, maar God laat je wel eens wachten. Abraham moest 25 jaar wachten op zijn beloofde zoon en David moest zo’n 13 jaar wachten op zijn koningschap. Jezus moest wachten tot Hij 30 jaar was voor Hij in de openbaarheid trad. Paulus leert ons dat we door geduld en geloof te beoefenen zullen ontvangen wat God ons beloofd heeft. Zelfbeheersing is een vrucht van de Geest. De Geest laat ons Jezus zien en alles wat Hij gedaan en beloofd heeft. Dat brengt ons in de rust. Hij zal voorzien, Hij zal doen wat Hij heeft gezegd, Hij zal voor de uitkomst zorgen. We hoeven niet te vechten en te strijden, we hoeven slechts geloof te bezitten in Hem die voorzien heeft en die alles aan ons gegeven heeft uit genade.

zaterdag 3 november 2012

Let alleen op Jezus

Ambitie Exodus 20:17
‘Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

De begeerte der ogen is een krachtig middel om te gaan zondigen. De reclamejongens doen niet anders dan onze ogen en oren prikkelen tot kopen. Als de reclamefolders op de mat vallen, weet ik nog niet wat erin staat, ik heb nog geen begeerte. Maar zodra ik ga kijken, wordt de begeerte opgewekt. Op dat punt moet je nadenken: ga ik die begeerte voeden en me verlustigen in de gedachte hoe mijn leven eruit zou zien als ik het begeerde aanschaf, of kom ik tot mezelf en zeg: een kwartier geleden had ik er geen enkele gedachte over, dus weg ermee. Zet je zinnen niet op het bezit van een ander, leert God ons. Je zinnen dat zijn je zintuigen daar hoort ook je gevoel bij. Alle zonde begint met begeerte en wanneer die begeerte wordt bevrucht door er hebberig naar te verlangen, baart ze zonde. Je verliest dan je zelfbeheersing en gaat dingen doen waar je later spijt van hebt. Wannneer je je zinnen op Jezus richt en over Hem nadenkt, hoe Hij je alles schenkt wat je nodig hebt omdat Hij van je houdt, dan krijgt de begeerte geen kans.

vrijdag 2 november 2012

Niet wat ik wil

Verslaving Galaten 5:16-17
‘Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.’

Elke christen heeft Gods Geest ontvangen toen hij tot geloof kwam en kan dus kiezen tussen vlees en Geest. Ga ik doen wat God van me vraagt of ga ik doen wat ik zelf wil? Toen Jezus voor die keuze stond, koos Hij voor de Geest. Gods woord was bepalend voor Zijn leven. De duivel kon Hem niet verleiden in de woestijn en ook niet in Gethsemane. De houding van Jezus was: niet wat Ik wil, maar Uw wil geschiede. Daarmee koos Hij voor wat God van Hem vroeg. Hij kende Gods wil en was bereid die te doen. Dat is geloof dat God behaagt. Door die houding en dat gedrag van geloof werd niet alleen God behaagd, maar ook de wereld gered. God kan wonderen en grote dingen doen door mensen die bereid zijn Hem te volgen in geloof.

donderdag 1 november 2012

Wederkomst

Verantwoording Lukas 21:36
‘Wees voortdurend op je hoede; bid steeds dat je veilig door de komende verschrikkingen heen zult komen en dat je daarna bij Mij mag zijn.’

Dit is de laatste zin uit de toespraak van Jezus over wat er op aarde zal gebeuren voorafgaand aan de wederkomst. Hij zegt dat er turbulente tijden zullen zijn met veel beproevingen en verdrukkingen, maar ook dat Gods woord betrouwbaar blijft. Hij drukt de luisteraars op het hart op Gods woord gericht te blijven en zich niet druk te maken om het dagelijks onderhoud. De duivel zal alle registers nog een keer opentrekken door de haat van de wereld op Israël te richten. Voor dat speciale volk zijn deze waarschuwingen bedoeld. Als de druk op Israël zo zwaar wordt dat ze dreigt te bezwijken, zal Jezus er zijn en uitkomst brengen. Dat is wat Hij vertelt aan het volk dat Hem afwijst. En hoewel Jezus door de Zijnen niet werd aangenomen, blijft Gods hart naar Israël uitgaan. Hij laat ze niet over aan de haat van de wereld. Wanneer Jezus voor de tweede keer verschijnt, zullen ze Hem herkennen als Degene die ze hebben doorstoken. Gods heil is ook voor Israël, maar ze zullen de weeën van verdrukking moeten doorstaan om tot een nieuwe geboorte te kunnen komen. De tekst slaat dus niet op de Gemeente of op de huidige tijd. Wij leven nu in de dag des heils, het is nu nog genadetijd.