dinsdag 31 december 2013

God wil je niet kwijt

Johannes 3:15
'..opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.'

In dit ene stukje zin ligt heel Gods verlangen. Hij wil dat ieder mens eeuwig leven zal hebben. Door de zonde is de dood gaan heersen op aarde, zodat het beeld van God vertroebeld is. Door schuld en schaamte zijn mensen gaan geloven, dat ze bang voor God moeten zijn. Hij kan naar willekeur bepalen of iemand behouden is, of verloren gaat, denken velen. En sommigen geloven dat dit al van tevoren is bepaald, je bent uitverkoren of niet. De waarheid is, dat God wil dat niemand verloren gaat, maar dat ieder het eeuwige leven ontvangt in Christus, door te geloven. De boodschap is eenvoudig deze: God houdt van je en heeft al je zonden vergeven. Wie dat gelooft, heeft eeuwig leven en wordt van binnenuit herboren. Johannes schrijft wat verder in zijn evangelie: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Het gaat om het kennen van God, om het kennen van Zijn liefde voor jou en het kennen van Zijn wil om jou voor eeuwig tot de zijne te maken. Geloof het en ontvang het.

maandag 30 december 2013

Genade op genade

Johannes 1:16
‘Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;’

De wet is door Mozes gebracht, maar Jezus komt met genade en waarheid. Wat de wet niet kon, namelijk mensen rechtvaardig maken, heeft Jezus uit genade geschonken. Door Hem ontvangen we genade op genade. De wet is gegeven om aan te tonen dat de mens niet in staat is God te dienen op een volmaakte manier. Maar Gods genade schenkt ons de volmaakte rechtvaardigheid van Jezus. Onder de wet moet je Gods goedkeuring en zegen verdienen door je gedrag, maar onder de genade word je gezegend op grond van het volmaakte offer van Jezus. Genade heeft een prijs en die is betaald door Jezus. Op grond van Zijn volbrachte werk ontvangen we genade op genade. Er is geen ruimte meer voor een vloek, omdat Jezus voor ons die vloek heeft gedragen. Er is geen ruimte meer voor veroordeling, omdat Jezus aan het kruis voor ons is veroordeeld. We hoeven niet uit eigen kracht goede werken te produceren, want die goede werken komen nu uit ons leven voort als een vrucht van Gods liefde. Gods Geest vernieuwt ons inzicht in de genade en diezelfde Geest schrijft Gods wetten van liefde, geloof en vrijheid in onze harten. Niet Gods geboden, maar Gods Geest maakt ons levend. In Christus worden we elke dag gezegend met genade op genade. Die waarheid is gekomen door Jezus Christus.

zondag 29 december 2013

In Hem verheugt zich ons hart

Psalm 33:21
'Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij.'

Wat houd je over als alles om je heen wegvalt? Ik heb mensen zien instorten toen hun levenswerk in een klap werd weggevaagd. Een werk van tientallen jaren zorgvuldige en toegewijde opbouw, vernietigd in een nacht. Er zijn veel diep teleurgestelde mensen, geen hoop meer, geen toekomst. Dit is het lot van een leven zonder God. Wanneer de stormen komen en de slagregens tegen je huis slaan, zodat het instort, dan besef je dat er een fundament ontbreekt. Maar het is nooit te laat dat fundament te leggen, sterker nog, het ligt er al. Geen werk van mensenhanden, maar Gods werk. Hij heeft een fundament gelegd waarop iedereen mag bouwen. Het fundament is Jezus, Zijn leven is ons fundament. Zijn bloed en Zijn gerechtigheid vormen de garantie voor een hoopvolle toekomst en een gezegend leven. Als we alles verliezen, hebben we Jezus nog. In Hem verheugt zich ons hart, op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Hij zal voor ons zorgen en niet toelaten dat we boven onze krachten worden beproefd. Hij zal ons uitredden en tot ere brengen.

zaterdag 28 december 2013

Van binnen naar buiten

Mattheüs 23:26
‘Gij blinde Farizeeer, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden.’

Veel christenen wordt geleerd dat ze na hun bekering aan hun heiliging moeten werken, ze moeten op Jezus gaan lijken. Dat klinkt heel aardig, maar hoe doe je dat dan? Vaak worden er dan woorden gebruikt als toewijding en zelfbeheersing en zelfs zelfverloochening. Allemaal menselijke inspanning die tot niets leiden zal. De Farizeeërs hadden honderden regels opgesteld over wat wel en niet bij goed gedrag hoort. Ze waren bezig met de buitenkant. Wij moesten vroeger als kind op zondag zondagse kleren aan, dan zagen we er netjes uit. Maar van binnen veranderde er niets. Ik vond het raar van God dat hij mijn zaterdagse kleren op zondag niet goed vond, maar op maandag weer wel. Zoiets begrijp je niet als kind. Jezus zegt hier dat de Farizeeërs blind zijn, want ze begrijpen niet dat de schoonheid aan de buitenkant van binnenuit naar buiten komt. Wanneer de binnenkant gereinigd is, zal ook de buitenkant rein worden. Ik geniet van dat woordje ‘worden’. Er staat niet ‘moeten worden’. Jezus zegt dat je binenkant ervoor zorgt dat de buitenkant verandert. Je gedrag is de vrucht van je hart. Onze binnenkant is rein gemaakt door Jezus. We hebben een nieuwe Geest in ons binnenste. Houd je niet bezig met de buitenkant (ook niet van anderen), maar geniet van de binnenkant. De rest komt vanzelf.

vrijdag 27 december 2013

De Bijbel is uniek

Psalm 119:130
‘Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.’

De Bijbel is een uniek boek, enig in zijn soort, omdat het door De Wijsheid zelf is ingegeven. De oorsprong is niet aards maar hemels, niet tijdelijk maar eeuwig. Wanneer je de Bijbel leest als een mensenboek, geschreven door mensen uit een bepaalde tijd, met het inzicht van die tijd, dan zul je er weinig diepte in vinden. Datzelfde geldt voor de woorden van Jezus. Wie zei: ‘Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons?’, die nam aanstoot aan Hem en zag geen enkel licht. Maar als je leest met het verlangen om Jezus te zien, zoals die blinde Bartimeüs langs de weg naar Jericho, dan zul je Hem ontmoeten en ziende worden. Dat is het geheim, zoek niet jezelf in de Bijbel, zoek Jezus. Vraag God je ogen te openen zodat je Hem zien kan. En als dat gebeurt, dan zie je Hem overal, in het oude en nieuwe testament. Je ziet Hem in de hof van Eden in de belofte om de kop van de slang te vermorzelen. Je ziet Hem bij Abraham als hij leven uit de dood ontvangt. Je ziet Hem in de woestijnreis bij Israël als Hij hen dagelijks in leven houdt door hemels brood. Ga zelf maar zoeken, in de Psalmen en de Spreuken, Hij is overal. Je ziet Hem als Wijsheid, Gerechtigheid, Rechtvaardige, Trouw, Liefde. En in elke gedaante is Hij stralend mooi. De Bijbel is daar werkelijk uniek in, om het hart van God te openbaren.

donderdag 26 december 2013

Geen angst voor de jongste dag

Johannes 6:40
‘Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.’

Vroeger leerden wij, dat de jongste dag de dag was waarop het oordeel over je leven werd uitgesproken. Dan zou blijken of je bij de bokken of de schapen hoorde. Onzekerheid en angst waren het gevolg. Hoe zal Gods oordeel uitvallen over mijn leven, dat was de vraag. Het werd gebruikt als stok achter de deur bij de opvoeding: op een dag heb je je te verantwoorden. Gelukkig is de werkelijkheid anders. Dit vers leert dat de Vader wil dat iedereen behouden wordt en eeuwig leven zal hebben. Dat eeuwige leven is een genadegeschenk voor wie Jezus zien zoals Hij is, de brenger van Goddelijke vrijspraak voor wie gelooft. Meteen wordt er beloofd, dat je bij de wederkomst een nieuw lichaam zal ontvangen, net zo verheerlijkt als dat van Jezus zelf. Moeten we dan wachten tot de wederkomst? Nee, het eeuwige leven is eeuwig en begint op het moment dat je gaat geloven. Wanneer je sterft, leg je je aardse lichaam af en ga je zonder lichaam naar de Heer. Bij de wederkomst, op de jongste dag, ontvang je een nieuw lichaam om met Christus op aarde te kunnen leven in Zijn vrederijk. Kortom, de jongste dag zal voor een kind van God geen veroordeling brengen, maar heerlijkheid. We zullen net zo stralend zijn als Jezus zelf, schitterender dan de zon in haar kracht.

woensdag 25 december 2013

Voor kinderen en honden

‘En Hij zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.’

Gods reddende liefde is steeds eerst aan de joden bekend gemaakt en pas daarna aan de heidenen. Paulus benadrukt dat ook steeds in zijn brieven, eerst aan de jood en dan aan de Griek. Maar die volgorde is geen wet, Jezus wijkt er in dit verhaal vanaf, omdat Hij het geloof zag bij deze heidense vrouw. Geloof hebben en begrijpen wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan is nog steeds de enige voorwaarde om Gods liefde en genade te ontvangen. God wil dat alle mensen behouden worden, Hij heeft voor alle mensen de prijs betaald, alle zonden zijn vergeven en Hij heeft zich met de hele wereld verzoend. Maar waar het op aankomt, is de vraag: wil je deze genade wel aannemen? Er is geen uitverkiezing of willekeur bij God. Hij heeft niet van tevoren bepaald wie er gered worden en wie niet. De behoudenis is voor iedereen gelijk, Hij is in Jezus Christus voor ieder die gelooft. Of je nu bij het volk Israël hoort, of bij ‘de honden’ die op de kruimels van de tafel wachten, geloof in de Here Jezus en je bent voor eeuwig gered.

dinsdag 24 december 2013

God zal met ons zijn

Psalm 89:24
‘Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden;’

David is de bekendste koning van Israël en samen met zijn zoon Salomo een type van Christus. David verslaat Goliath, de reus die de God van Israël tartte. Zo versloeg Jezus aan het kruis de tyrannie van de dood en bevrijdde iedere gelovige van de slavernij aan de zonde. Salomo mocht voor God een huis bouwen, Hij is het beeld van de vredevorst die heerst als overwinnaar. Het huis van God, de Gemeente wordt nu gebouwd met levende stenen, terwijl Christus zelf het Hoofd is. Het is mooi om te zien hoe God door alle oude verhalen heen over Jezus spreekt. En terwijl we dat ontdekken, mogen we weten dat wij in Hem zijn. Als God hem trouw belooft, doet Hij dat ook aan ons. Zo mogen we gaan begrijpen, dat door Jezus ook onze hoorn is verhoogd. Dat wil zeggen, dat we succesvol zijn en dat we steeds beter beseffen dat we dat zijn, omdat Zijn naam daar garant voor staat.

maandag 23 december 2013

Een kind van God zondigt niet

1Johannes 3:9
Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Dit is een prachtige en duidelijke tekst met de bedoeling te bemoedigen. Toch schrikken veel christenen ervan. De tekst lijkt ruimte te geven voor maar twee mogelijkheden: Of je bent een kind van God, wedergeboren, maar dan zondig je niet, of je bent het niet en zondigt wel. Omdat we zo zijn opgevoed met de gedachte dat we zondaars zijn die altijd zondigen, moet de conclusie haast zijn, dat je wellicht geen kind van God bent. Maar de oplossing is even simpel als briljant. God praat met Zijn kinderen niet over zonde, want de zonde is eens en voor altijd weggedaan en God gedenkt ze niet meer, voor Hem bestaan ze niet meer. Maken we dan geen fouten meer? Nee, God noemt dat geen fouten. Noem je het fout als een baby nog niet loopt, moet het kind dat als zonde belijden? God weet dat we groeien naar Zijn beeld. Dat komt omdat we Zijn zaad hebben gekregen, Zijn woord en Zijn Geest veranderen ons van binnen uit. Noem jezelf nooit meer een zondaar, maar een geliefd kind van God dat niet zondigt, maar groeit. Laat het veranderen aan God over. Hij is in jou een werk begonnen en Hij zal het afmaken en er de eer voor ontvangen. Alle glorie is voor Hem.

zondag 22 december 2013

Opgehaald uit de woestijn

Hooglied 8:5
‘Wie trekt daar op uit de woestijn, leunend op haar geliefde?‘

Dit ene zinnetje uit Hooglied laat prachtig zien wat Jezus kwam doen op aarde. Hij kwam om te zoeken en te vinden. Ook in het verhaal van de goede herder gaat de herder er op uit om een verloren schaap te zoeken en te redden. Er is geen sprake van straf of veroordeling, maar het is alles liefde en bewogenheid wat je ziet. Het hart van God zoekt en ontfermt. We trekken op uit de woestijn van de zonde, al onze verkeerde gewoontes, veroorzaakt door een langdurig verblijf in de woestijn, al onze overlevingstechnieken, zijn niet meer nodig. We gaan de woestijn uit op weg naar het paleis van de Koning. Onderweg leunen we zwaar op Zijn sterke arm. Als het nodig is, draagt Hij ons, maar we verlaten de woestijn en blijven voor altijd bij onze Geliefde.

zaterdag 21 december 2013

God is trouw voor eeuwig

Jesaja 26:4
‘Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots.’

Er is een levensgroot verschil tussen wat iemand is en wat iemand doet. Gedrag is iets anders dan karakter. Gods hele wezen is, dat Hij betrouwbaar is, Hij kan niet onbetrouwbaar zijn, anders zou Hij zichzelf verloochenen. Paulus schrijft in een van zijn brieven daarover: ‘Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.’ Ergens anders schrijft hij: ‘Al Gods beloftes, hoevele ook, zijn ja en amen.’ Als je niemand meer vertrouwen kan, als je teleurstelling op teleurstelling hebt moeten verwerken, is God nog steeds aan je zijde. Hij begeeft of verlaat je nooit. Hij zal ervoor zorgen dat je tegen elke beproeving bestand bent. Hij zal niet toestaan dat je voet wankelt. Hij is voor je en zal nooit tegen je zijn. Hij heeft je rechtvaardig verklaard en rein. Hij heeft je Zijn liefde bewezen door te sterven aan het kruis voor jou. Hij noemt je Zijn geliefde en zal ervoor zorgen dat je zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor Hem zal staan. Niemand kan jou veroordelen, want Hij is je vrijspraak. Niemand kan jou vervloeken, want Hij is je zegen. Vertrouw op de Here voor immer, want Hij is een eeuwige rots.

vrijdag 20 december 2013

Blijvende liefde

Johannes 15:9
‘Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.’

Liefde geeft, zij zoekt zichzelf niet. De Vader gaf uit liefde Zijn Zoon om de wereld Zijn liefde te tonen. Jezus stierf aan het kruis uit liefde voor de Vader, Hij was gekomen om Zijn wil te doen. Maar aan het kruis bewees Hij ook Zijn liefde voor de wereld en – wat persoonlijker – voor mij. De Vader zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon in wie Ik een welbehagen heb. Hoort naar Hem.’ En ook de apostel Paulus schrijft dat niet alleen Jezus ons liefheeft, maar ook de Vader zelf. Gods weggevende liefde gaat elke dag naar ons uit, we worden erdoor overspoeld. Die liefde zegt ons elke dag weer: ’Ik houd van je en geniet van je. Je bent mooi en zeer kostbaar in mijn ogen.’ Misschien dat anderen iets anders zeggen, maar houd je dan vast aan Gods liefde voor jou. Dat is wat Jezus benadrukt. Weet je geliefd en weet dat vanuit Gods liefde al het andere naar je toekomt. Blijf in die liefde, het is steeds je vertrekpunt en je einddoel.

donderdag 19 december 2013

De ware reden van oorlogen en vervolging

Lukas 21:9
‘En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.’

In Psalm 2 wordt de vraag gesteld en beantwoord waarom de volken woelen. Het is wegens de Here en zijn gezalfde. De hele wereldgeschiedenis staat in dat teken. Het draait om de Here en zijn gezalfde. Je bent voor of tegen Hem. Je aanbidt of verwerpt Hem. Vaak niet eens bewust, misschien wel helemaal niet bewust. Maar de strijd van de volken op aarde wordt geestelijk aangestuurd. De komst van Jezus moet verhinderd worden, dus moet Israël het ontgelden. Als Jezus niet kan worden gestopt, dan toch zijn volgelingen. Daarom worden christenen al eeuwenlang vervolgd, terwijl andere religies kwaadaardig hun gang kunnen gaan. Wanneer dit alles zijn hoogtepunt bereikt, is de komst van Jezus nabij. ‘Laat u niet beangstigen,’ zegt Jezus, ‘deze dingen moeten eerst geschieden.’ De aarde en haar volheid behoren de Here toe en zo zal het ook zijn. Wat ons betreft, we zijn Gods eigendom, gekocht en betaald met Zijn eigen bloed. We zijn veilig in Hem en worden door Hem beschermd. Misschien dat ons lichaam of ons bezit het moet ontgelden, maar onze ziel is veilig. Vervolging en verdrukking vanwege Jezus is normaal op deze wereld. Maar het is het einde niet. Het einde is dat alles zal zijn teruggebracht onder Gods heerschappij. Dat elke knie zal buigen en elke tong belijden dat Jezus Heer is. Daar zien we naar uit.

woensdag 18 december 2013

Niet zwijgen over Gods liefde

Handelingen 18:9
‘En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet;’

Soms denk je bij jezelf: ‘Ik kan maar beter mijn mond houden.’ Meestal doe je dat om ruzie te voorkomen, maar in het geval van Paulus zou dat juist verkeerd zijn. Hij moest prediken, hij moest verkondigen, daartoe was Hij door God geroepen. De boodschap van Paulus, dat Jezus de Christus is, was voor de joden zo belangrijk dat het verteld moest blijven worden. Zonder die boodschap bleven ze steken in het oude verbond onder de wet. Zonder de woorden van Paulus over Gods vergeving, liefde en genade, zouden ze het betere verbond missen. Ondanks de tegenwerking, vervolging en haat, moest Paulus doorgaan met verkondigen. Er zit heel veel kracht in Gods woorden, ze veranderen het denken van mensen en ze raken harten. Jezus is de afdruk van Gods wezen, wie Hem ziet heeft de Vader gezien. Paulus komt niet met veroordeling, hij leert de mensen niet dat ze slecht zijn en zich moeten verbeteren. Paulus brengt het evangelie van genade, het nieuwe verbond in het bloed van Christus, omdat hij weet dat die boodschap mensen gaat raken en veranderen. Het is Gods liefde die mensen overtuigt. Wees niet bang Paulus, maar spreek en zwijg niet. Gelukkig heeft hij Gods raad ter harte genomen en kunnen ook wij van zijn woorden genieten.

dinsdag 17 december 2013

Onnodige gebeden

Mattheüs 6:8
‘Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.’

Huichelaars houden van bidden, vooral van lange gebeden. Het maakt een vrome indruk, maar het is een rare gewoonte. Dat is wat Jezus duidelijk maakt aan Zijn discipelen. Bidden is niet bedoeld om aan Vader te vertellen wat er aan de hand is, dat weet Hij al. Bidden is niet bedoeld om God te vragen in beweging te komen, om iets te doen aan de situatie, want dat heeft Hij al gedaan. Bidden is bedoeld om je vertrouwen uit te spreken in de Vader. Bidden is geen daad van geloof, veel eerder van ongeloof. Bidden zal veel meer aanbidden worden, naarmate we Gods liefdevolle Vaderhart beter leren kennen. Er doet zich een probleem voor, dan weten we dat God het weet en danken Hem voor de uitweg die Hij zal geven. Hij zal met de beproeving voor de uitkomst zorgen, zodat je ertegen bestand bent. God is niet de eerste-hulp-post, God is je Vader. Wordt niet gelijk aan de farizeeërs, die uit een religieuze gewoonte bidden, maar de Vader niet kennen. Verheug je te allen tijde in de Heer. Hij kent je en Hij zorgt voor je. Dank Hem daarvoor en geniet van Zijn vrede.

maandag 16 december 2013

In Hem is alles

Efeziërs 1:7
‘En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,’

Tegenwoordig zijn er kranen die kunnen koffie zetten en de was doen als je de reclame mag geloven, maar is dat ook zo? Het antwoord is, ja als ze aangesloten zijn op de waterleiding en eventueel indirect op het elektriciteitsnet. Een kraan kan helemaal niets, maar hij wordt functioneel als we hem aansluiten en gebruiken. Zo is het ook met een gelovige in Christus. Een christen zelf kan niets zonder Christus. In Hem hebben we alles, zonder Hem hebben we niets. De vraag is, waar ben je, in Hem of niet? Veel christenen tobben met deze vraag. Ze denken dat je steeds wel en dan weer niet in Christus kan zijn, afhankelijk van je gedrag. Het goede nieuws is: Je bent eens en voor altijd in Christus als je het evangelie hebt begrepen en aanvaard. Je bent opnieuw geboren uit God door de Heilige Geest. Dat je gedrag daar nog mee worstelt, geeft niet. Hoe meer je beseft dat je rijk bent in Hem, hoe beter het wordt met je gedrag. Laat dat maar aan Hem over. Hij openbaart je de waarheid en die verandert je denken. God handelt met jou naar de rijkdom van Zijn genade, niet naar de armoede van jouw gedrag. In Hem hebben we, zegt Paulus. Het is ons bezit voor eeuwig. Geschonken door een liefhebbende Vader die zich over ons heeft ontfermd.

zondag 15 december 2013

Ken de heerlijkheid van Jezus

2Corintiërs 4:6
‘Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.’

God wil dat we Hem kennen in Zijn heerlijkheid. Die kennis is door de zonde verloren gegaan en zo is er een verkeerd beeld van God ontstaan. Jezus, het licht der wereld, heeft die kennis weer teruggebracht waar hij hoort, namelijk in het hart van de mensen. De heerlijkheid van God wordt getoond aan Johannes op Patmos. Hij valt als dood op de grond, omdat hij niet gewend was zo dichtbij te zijn. Hij kende Jezus in Zijn aadse vorm als mens van vlees en bloed, maar wij mogen Jezus zien glanzen in Zijn glorie. Wij mogen delen in Zijn heerlijkheid en weten dat we dichtbij zijn gebracht. We mogen genieten van Gods glorie, zonder angst. God heeft het licht aangedaan in ons hart, zodat we Jezus kunnen zien in al Zijn glorie. Niet de Jezus die de zonde moet verzoenen, die Jezus is klaar. We mogen de Jezus zien, die nu verheerlijkt naast de Vader op Zijn troon zit en we mogen delen in Zijn heerlijkheid. Dat nieuwe leven is voor ons. Ontdaan van zonde, ziekte en dood, veranderen we voor het aangezicht van Christus van heerlijkheid naar heerlijkheid. Wat een leven, wat een genade.

zaterdag 14 december 2013

Meer dan een profeet

Jesaja 49:6
‘Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.’

Jezus is veel meer dan een profeet voor Israël, Hij is de redder van de hele wereld. God zegt hier door Jesaja dat het Jezus te klein zou maken, wanneer je Hem alleen maar als een van de profeten zou zien, dan mis je Zijn grootheid. God kwam in Israël een groot wonder van genade doen, dat de hele wereld in een keer met Hem zou verzoenen. Zijn eigen Zoon, geslacht als een offerlam voor de zonde van de wereld, welke profeet kan daarmee worden vergeleken? Waarom heeft Jesaja deze woorden moeten opschrijven? Waarom staat er: ‘Het is te gering dat Gij Mij … enz. Wie is die ‘Gij’? Tot wie richt God zich hier? Is het tegen Israël, is dat volk de redder van de wereld? Nee, het gaat om Jezus. Hij zou op een dag deze profetie lezen en begrijpen dat het op Hem slaat. Hij zou erdoor bemoedigd worden, vlak voor de kruisiging. Jezus kende de Schriften en wist wat er over Hem geprofeteerd stond. ‘Heden is dit Schriftwoord voor uw ogen vervuld’, zei Hij tegen de Farizeeën toen Hij een andere plaats aanhaalde uit Jesaja. De tekst van vandaag mag ook ons weer wijzen op de grootheid van Gods offer, op de grootheid van Zijn genade en op de grootheid van Jezus, Zijn geliefde Zoon.

vrijdag 13 december 2013

Goddelijke erfenis

Markus 12:6
‘Toen had hij nog een over, zijn geliefde zoon. En ten laatste zond hij deze tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien.’

De eigenaar van de wijngaard in het verhaal dat Jezus vertelt, stuurde zijn geliefde zoon, maar de pachters van de wijngaard dachten: ‘Als we hem doden, is de erfenis voor ons.’ De geliefde zoon werd gedood, maar de erfenis ging naar anderen. Jezus kwam tot het zijne, maar werd gedood. De joden riepen: ‘Kruisig hem.’ En de geliefde zoon stierf aan het kruis. Nu wordt de erfenis gegeven aan ieder die gelooft. Het eerste wat je erft is vergeving van al je zonden, vervolgens erf je Gods Geest om je te leren hoe geweldig rijk je bent geworden in Christus. Gods hele erfenis, Gods volheid is ons geschonken uit genade. Geen vloek meer, geen veroordeling, geen tekorten, geen mislukking, alleen nog onverdiende gunst. Als geliefde kinderen van God, levend onder Zijn gerechtigheid, groeien we in kennis van Gods hart. Angst verdwijnt, heerlijkheid verschijnt. En als we worden beproefd door een verleiding of aanval van de boze, hoeven we alleen maar te schuilen bij Hem die ons liefheeft.

donderdag 12 december 2013

Wees blij met de blijden

Psalm 34:3
‘Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.’

Davids leven was in gevaar toen hij bij de vijanden van Israël een schuilplaats zocht. Ze vertrouwden hem niet en David begon zich als een waanzinnige te gedragen. Hij krabde aan de muren en liet het speeksel uit zijn mond lopen. ‘Waanzinnigen hebben we zelf genoeg’, sprak de koning en hij liet David wegsturen, terug naar Israël. David zag hierin de hand van God die hem beschermde en schrijft de woorden van deze psalm. Laten we samen de Here groot maken. David had een persoonlijke relatie met God, maar hij wilde zijn vreugde daarover delen met zijn vrienden. Laten we samen blij zijn, om wat God doet in het leven van een van ons. David had zich zelf in de nesten gewerkt, maar God redde hem uit zijn benauwdheid. Is dat niet heerlijk? Hoe dom we soms ook doen, God blijft onze trouwe helper. Hij redt uit alle nood.

woensdag 11 december 2013

Genade of niets

Romeinen 11:6
‘Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.’

Let op de woorden ‘niet meer’, zij geven aan dat de tijd van de wet voorbij is. Onder de wet moest Israël werken voor zegen, maar onder de genade is de voorwaarde geloof. Geloof dat God je alle zegen schenkt uit genade. Geloof dat je er niets voor kan doen, omdat het onverdiende gunst van God is. Jezus betaalde de prijs, Hij gaf zijn bloed voor de schuld van de wereld. Dat werk is niet te verbeteren of te evenaren. Dat is het enige werk wat voor God waarde heeft. De gerechtigheid van Christus is Gods genadegrond. Jezus heeft het werk dat God Hem te doen gaf tot het einde volbracht. Hij heeft de dood overwonnen en de machten der duisternis ontwapend. Hij heeft gezegevierd en heeft nu alle macht in hemel en op aarde. En al het Zijne schenkt Hij uit genade aan wie gelooft, niet voor even, maar voor eeuwig.

dinsdag 10 december 2013

God geniet van jou

2Timotheüs 2:6
‘De landman, die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten.’

Vroeger heb ik veel modelauto’s en modelvliegtuigen gebouwd. Soms moest je dan met een penseel met een haar een lijntje trekken op een band. Als dat dan gelukt was kon ik er minutenlang verrukt naar kijken. Nu stelt mijn gepruts niets voor ten opzichte van het werk wat Jezus heeft verricht, maar ik kan me voorstellen dat Hij elke dag verrukt naar ons kijkt en geniet van Zijn volmaakte werk. Mensen die dood waren en slaven van de zonde, leven weer als vrije kinderen van God. Niet langer worden ze beheerst door de duisternis, maar nu worden ze elke dag mooier door het levendmakende werk van de Heilige Geest. Er is feest in de hemel bij elke zondaar die zich bekeert, maar hoe groot moet de vreugde zijn om al die veranderde en levende kinderen. Laten we er vandaag eens bij stilstaan dat we Gods vreugde zijn.

maandag 9 december 2013

Onze enige opdracht is te geloven in Christus

Kolossenzen 2:6
'Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,'

Het is eigenlijk wel mooi gezegd, dat je de Here Jezus moet aanvaarden. Je moet aanvaarden dat Hij komt met genade, met vergeving van al je zonden, ook die nog in de toekomst liggen (dat lagen ze allemaal toen Hij voor je stierf). Aanvaarden dat Hij je gerechtigheid is bij God. Aanvaarden dat je niets anders hoeft te doen dan te geloven in Hem. Aanvaarden dat God je onvoorwaardelijk liefheeft. Aanvaarden dat je een kind van God bent geworden. Aanvaarden dat je in het licht wandelt. Er is zoveel om te aanvaarden en er is niets van jezelf bij, ook dat moet je aanvaarden. Genade is een geschenk van God voor zondaars. Uit genade ben je behouden door het geloof, uit genade mag je in Hem wandelen en groeien in de kennis van Hem. Wandelen in Hem is wandelen in de waarheid dat alles genade is.

zondag 8 december 2013

Christus is onze gerechtigheid

Jeremia 23:6
‘In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israel veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de HERE onze gerechtigheid.’

Onder de wet van Mozes gold: wie dit doet, zal daardoor leven. Maar onder de genade is het: wie dit gelooft, zal daardoor leven. Een heel groot verschil. Onder de wet ging het om eigen gerechtigheid, onder de genade is Christus onze gerechtigheid. Christus heeft ons leven weggenomen en ons Zijn leven geschonken. We zijn nu kinderen van God, geboren uit de Vader. Steeds opnieuw mogen we beseffen: de Here is onze gerechtigheid. Wat ik niet kan, heeft Hij gedaan, mij gerechtvaardigd bij God voor eeuwig. Deze tekst laat ook zien, dat God het volk Israël niet heeft afgeschreven, ook voor hen zal de tijd aanbreken dat ze begrijpen: de Here is onze gerechtigheid. Dan zullen ook zij de wet inruilen voor de genade.

zaterdag 7 december 2013

Een kind van God zondigt niet, maar groeit

1Johannes 3:6
'Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.'

Over deze tekst kunnen mensen zich grote zorgen maken. Je zou kunnen denken: ik zondig nog, dus ik ben niet in Christus. Maar als ik wel in Christus ben, dan klopt de tekst niet. De meesten zullen zo’n tekst dan maar overslaan, of zich er door veroordeeld voelen. Maar de uitleg is heel eenvoudig en bemoedigend. Wie Jezus heeft aanvaard als Gods Lam voor de zonde van de wereld, is behouden voor eeuwig. Je bent verzegeld met de Heilige Geest en overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. De enige zonde die nog als zonde wordt aangerekend, is dat iemand niet wil geloven in Jezus. Alle anderen zondigen niet, maar zijn bezig hun denken en gedrag te vernieuwen. Dat daarbij wel eens wat fout gaat, hindert niet. Als iemand Jezus afwijst, dan zondigt hij tegen de waarheid. Zo iemand heeft Hem niet gezien en gekend. Gods oordeel blijft op hem tot hij zich bekeert en wel Jezus aanvaardt als zijn Redder. Samengevat, een ongelovige zondigt omdat hij Jezus afwijst. Een gelovige zondigt niet, maar is rechtvaardig en heilig door Christus. Zo iemand verandert van denken en gedrag door de goedheid en genade van God dagelijks beter te begrijpen. Voor zo iemand worden fouten geen zonden meer genoemd, omdat hij geen zondaar meer is, maar een kind van God.

vrijdag 6 december 2013

Voor eeuwig in het licht

1Johannes 1:5
'En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.'

Het licht kan geen gemeenschap hebben met de duisternis. Dat is onmogelijk. Dat was de reden dat er een voorhangsel was aangebracht tussen het heilige, waar de priesters mochten komen en het heilige der heiligen, waar de troon van God – de ark met het verzoendeksel – stond. Zolang Jezus niet was gekruisigd als Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, bleef dit voorhangsel bestaan. Maar toen het voorhangsel scheurde tijdens de kruisiging van Jezus, werd de weg naar God geopend. Door het bloed van Jezus is elke zondaar die zich heeft bekeerd, schoon en rein voor God voor eeuwig. Onze plaats is geworden in Christus. We zijn voor eeuwig in het licht, het licht waarin geen duisternis is. Als we zondigen, blijven we in het licht, want het bloed van Jezus reinigt ons en houdt ons zuiver. Wanneer we worden aangeklaagd, mogen we belijden wat we geloven: we zijn voor eeuwig in het licht en wie zal veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd? In Hem is in het geheel geen duisternis en wij zijn in Hem voor eeuwig.

donderdag 5 december 2013

Geen oordeel meer

Mattheüs 7:5
‘Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.’

Als je erop let, dan wordt er voortdurend geoordeeld. De media willen weten wat de mening is van de kiezers op een besluit van de regering. Elke dag enquêtes en bevolkingsonderzoeken, kijkcijfers en de mening van al dan niet deskundigen over van alles en nog wat. Het lijkt wel of we overal een mening over moeten hebben en alles moeten beoordelen. Dat komt doordat de wereld leeft onder het systeem van goed en kwaad. Wetten en regels regeren het leven, je doet het goed of fout. Maar Jezus leert ons om niet te oordelen, niet over de ander en niet over jezelf. Het hele oordeel over ons leven heeft Jezus op zich genomen. Daarom is er voor ons geen oordeel meer en zeker geen veroordeling. Bij de overspelige vrouw mochten de mensen zonder zonde de eerste steen werpen, er was er niet een, iedereen liep weg. Jezus zei: ‘Ook ik veroordeel je niet.’ Oordelen is Gods zaak en Hij heeft het oordeel aan Jezus gegeven. Op grond van Zijn offer zijn we vrij van veroordeling en schuld. Ten opzichte van elkaar zijn we genadig, zoals God in Christus ons genadig is. Wat zou de wereld er anders uitzien als het oordelen stopte en er alleen nog genade zou zijn.

woensdag 4 december 2013

Gehoor-zaamheid des geloofs

Romeinen 1:5
‘.. door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen,’

Over wie schrijft Paulus hier? Hij heeft het over ‘door wie’ en ‘voor zijn naam’. Het is overduidelijk dat de boodschap die Paulus brengt over Jezus gaat. Over de kracht van Zijn opstanding, over Zijn genade en ontferming, Zijn liefde voor alle mensen. Maar Paulus schrijft hier ook over gehoorzaamheid en dat is onder de genade een woord waarbij je moet opletten. Want je krijgt geen genade omdat je gehoorzaam bent, maar omdat je gelooft wat God zegt over Jezus en over Zijn genade. En dat is dan ook precies wat het betekent. Gehoor geven aan wat je mag geloven. Het geloof is uit het horen schrijft Paulus een paar hoofdstukken verder. Wie gehoor geeft aan het evangelie van Gods over Zijn Zoon, hoeft niets te doen dan te geloven dat het waar is. Geloven dat al je zonden zijn vergeven en voorgoed weggedaan. Geloven dat er geen scheiding meer bestaat tussen jou en Gods liefde. Dat zelfs de zonde die je misschien nog doet in je leven dat niet kan veranderen. Je bent dichtbij gebracht door Christus. Vroeger mochten de priesters van Israël in het heilige komen, wij hebben vrijmoedig toegang tot het heilige der heiligen door het offer van Christus. Iedereen die denkt te moeten werken aan zijn heiligheid, doet afbreuk aan het offer van Christus. Hij heeft ons geheiligd en gerechtvaardigd voor eeuwig. Wie dat vasthoudt als de waarheid wandelt in gehoorzaamheid des geloofs.

dinsdag 3 december 2013

Allemaal even rijk

Jakobus 2:5
‘Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?’

Iedereen is even rijk in Christus. Maar wie veel geld heeft, krijgt in de wereld meer aanzien dan een arme. Dat moet onder Gods kinderen niet zo zijn, legt Jakobus uit. Kijk naar Gods genade en besef dat elk mens even leeg staat tegenover God. Veroordeel een arme niet omdat hij arm is en bevoordeel een rijke niet omdat hij rijk is. Wie dat wel doet, gedraagt zich als de rechter van de ander. Het valt niet mee om vernieuwd te worden in je denken als dat tegen de normen van de wereld ingaat. Toch is dat wat Jakobus wil benadrukken. We leven niet meer onder de wetten van goed en kwaad, succes of mislukking. We leven binnen Gods koninkrijk als gelijken. God kent geen aanzien des persoons. Zijn liefde is voor iedereen even groot en iedereen is even rijk omdat we verbonden zijn met Gods schatkamers. Door het geloof hebben we toegang tot alle genade, alle rijkdom, alle zegen, alle wijsheid, alle liefde. Die volheid heeft God ons geschonken in Christus. We zijn geliefde broers en zussen van elkaar, geliefde kinderen van de Vader.

maandag 2 december 2013

Blijvend in de wijnstok

Johannes 15:5
'Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.'

Toen de verloren zoon met zijn erfenis vertrok van huis, verliet hij de plaats waar gold ‘al het mijne is het jouwe’. De tekst van vandaag is net zoiets. Wanneer we beseffen dat we deel van de wijnstok zijn, dragen we veel vrucht. Maar buiten de wijnstok, dus in eigen kracht, kunnen we niets doen. Het is Gods genade die voorzien heeft in Christus. Met Hem heeft de Vader ons alle dingen geschonken. Blijf in Mij, zegt Jezus, dan komt de vrucht vanzelf. En er zal steeds meer vrucht komen, naarmate de tijd verstrijkt en je meer begrijpt van je rijke positie in Christus. De landman tilt je op als je op de grond in de modder ligt, zodat de rank tot volle bloei komt. Helaas is dat vertaald met ‘snoeien’ en ‘wegnemen’, alsof je wordt weggeknipt wanneer je een fout maakt of blijft maken. Nee, Jezus zegtL ‘Als je valt, til ik je weer op, zodat je meer vrucht draagt en tot volle bloei komt.’

zondag 1 december 2013

Geliefd voor eeuwig

Hooglied 6:3
‘Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde, die te midden der lelien weidt.’

Het loflied op de liefde is het Hooglied. Maar het is geen platte liefde tussen twee mensen die hierin wordt bezongen, het gaat hier om de liefde van Jezus voor Zijn geliefde bruid. Je ziet in dit vers van vandaag zo prachtig de gelijkwaardigheid verwoord. Ik ben van jou en jij bent van mij, dat is wat God ons zeggen wil. We worden aangesproken als geliefde, dat is wat we moeten weten. We zijn geliefd, we ontvangen liefde en kunnen die liefde geven. Wederkerigheid tussen God en mensen, dat is het hart van God. Jezus kwam Gods hart openbaren op aarde. Hij heerste niet, maar diende. Hij nam niet, maar gaf. Zo mogen we van elkaar genieten. God geniet van ons als wij van Hem genieten en andersom. Temidden van de leliën, dat wil zeggen temidden van lippen die druipen van mirre. Een welriekende geur van liefde, de geur van Christus die zegt: Ik heb je lief mijn geliefde.

zaterdag 30 november 2013

Gods werk is volkomen

Deuteronomium 32:4
'de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.'

We hebben een prachtige God die geen half werk verricht. Alles wat Hij doet is zuiver, rechtvaardig, goed en voor eeuwig. Onze Vader wordt niet verrast door de omstandigheden, maar heeft zijn plan gereed van voor de grondlegging van de wereld. Hij wist dat de mens die Hij maakte feilbaar zou zijn, door hem een eigen vrije wil te geven. Hij wist dat het volk dat Hij verloste, Hem verlaten zou. En toch blijft Hij volkomen onwankelbaar en trouw aan Zijn eigen plan. Zijn liefde verandert niet, Zijn genade neemt niet af. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, een God van trouw, zonder onrecht. Deze God is onze Vader die ons liefheeft. Hij is de Rots waardoor we een stevig fundament hebben in Christus. Al onze zonden zijn vergeven en we mogen vrijmoedig Zijn troon naderen om hulp te krijgen. Hij zelf is onze voorspraak en we hebben de verlossing door Zijn bloed. Door Hem en in Hem zijn we rein, rechtvaardig, geliefd en gezegend voor eeuwig.

vrijdag 29 november 2013

Jezus is het leven

Johannes 1:4
‘In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;’

Johannes begint zijn evangelie met een vergelijking tussen de eerste en de tweede schepping van God. In het begin sprak God: ‘Daar zij licht.’ En het was alzo. Dat licht kwam niet van de zon, maar van het leven, van God zelf. Toen Jezus op aarde verscheen, gebeurde hetzelfde. Gods licht, Gods leven kwam in de duisternis die over de aarde hing. Maar nu lag de keuze bij de mens. God sprak, maar er werd niet op gereageerd. Het licht kwam en het leven, maar zij hadden de duisternis liever dan het licht. Hoe moeilijk is het, om mensen te overtuigen dat ze de duisternis achter zich mogen laten. Door Jezus mag je in het licht komen. De duisternis is voorbij. De zonde is niet langer aan de macht. Er is licht en leven voor iedereen en voor altijd. God heeft gesproken, er is licht, maar dat licht moet je zelf grijpen. Aanvaard dat je zonden vergeven zijn. Aanvaard dat God van je houdt. Aanvaard dat je in het licht bent gebracht. Aanvaard Gods liefde voor jou en ga genieten van het nieuwe leven.

donderdag 28 november 2013

Rust in Gods trouw

Romeinen 3:3
'Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen?'

God gaf Zijn woord aan Abraham, door zijn nageslacht (Jezus) zou de hele aarde gezegend worden. En al was Israël ontrouw, Gods belofte aan Abraham bleef intact. God heeft zijn woord gegeven en volbracht. Hij kan niet anders, wat Hij spreekt en belooft, doet Hij ook. Dus houd je vast aan Gods woorden, aan Zijn belofte om jouw nooit te begeven of te verlaten. Houd je vast aan Zijn belofte dat Hij voor je zal zorgen, dat Hij voor de uitkomst zal zorgen als je beproefd wordt. God is trouw voor eeuwig en Hij houdt van je, zelfs als je ontrouw bent. Hij verlaat je nooit. En behalve dat Hij voor je zorgt, zal Hij je ook zegenen, zodat je door jouw overvloed anderen tot zegen kan zijn.

woensdag 27 november 2013

In vertrouwen

Handelingen 14:3
‘Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden.’

De joden hadden de wet en Paulus kwam met het evangelie van genade. In Ikonium kwamen vele joden tot geloof, maar daarmee begon ook de rebellie tegen het evangelie. Midden in die druk spreken Paulus en de zijnen vrijmoedig over Gods liefde en genade. Daarbij vertrouwen ze op de Here, dat Hij Zijn woord zal bevestigen. En zo gebeurt het ook. Het is Gods woord van genade dat ze spreken, het is Gods kracht die zich openbaart door hun handen. Zij leggen zieken de handen op, maar het is God die geneest. Wat een heerlijk samenspel van geloof en kracht. Temidden van de druk je ogen gevestigd houden op de waarheid en verwachten dat God zelf Zijn woord zal bevestigen. Zo mogen en kunnen we gaan door dit leven. Zo zijn we standvastig en onwankelbaar.

dinsdag 26 november 2013

Horen en zien wat God openbaart

Jesaja 32:3
‘Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken;’

Een prachtig hoofdstuk uit de profetie van Jesaja. Wanneer de koning der gerechtigheid komt, dan zullen de verblinden gaan zien en de doven horen. Het is de tijd van herstel, de tijd van nieuw inzicht en begrip. Wanneer de Geest van God wordt uitgestort over een mens, dan zal dat gebeuren. Telkens als iemand zich tot God bekeert, gebeurt dit wonder. Je gaat zien wat je nooit gezien hebt en begrijpen wat je wel hoorde, maar niet verstond. Wij leven in die tijd van herstel en openbaring. God schenkt Zijn Geest aan iedere gelovige, zodat hij kan begrijpen en toepassen wat God hem uit genade heeft geschonken. We mogen de steunpilaren zijn van degenen die nog wankelend gaan in hun verblindheid en doofheid. We mogen de medewerkers van Gods genade zijn. Mijn advies: lees eens aandachtig dit hoofdstuk van Jesaja en probeer te ontdekken waarin je jezelf herkent. Vraag God je ogen te openen en je oren, zodat je kan opmerken wat Gods Geest je wil openbaren.

maandag 25 november 2013

De trouw van God duurt eeuwig

Psalm 89:2
'Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw.'

De psalmist twijfelt niet aan Gods trouw, want die is bevestigd in de hemel. Als Gods trouw zou rusten op onze toewijding, op onze inspanning, op ons gedrag, dan was die trouw erg wankelbaar. We zijn niet elke dag even Godgericht. Soms zijn het de omstandigheden die ons afleiden of benauwen. Soms zijn het mensen die ons onder druk zetten, of geweld aandoen. Dan is het moeilijk op God gericht te blijven, maar Gods trouw verandert er niet door. Die rust in de hemel. Gods trouw is Jezus. Hij heeft Gods trouw bevestigd, bewezen tot in de dood. Als we op aarde aan het wankelen zijn gebracht, kunnen we ons altijd vasthouden aan Gods trouw. Niets kan ons van Hem scheiden, zelfs de dood niet. God is trouw voor eeuwig en Zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. Hij zal voor je zorgen.

zondag 24 november 2013

Kinderen van het Licht

Jesaja 9:2
‘Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.’

Over een maand is het kerst en dan is deze tekst weer heel populair. Het volk dat in duisternis wandelt, wandelt nog steeds in duisternis. Het licht was komende in de wereld, schrijft Johannes, maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Jezus kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen. We kunnen elk jaar prachtig vertellen van het Licht dat is gekomen, maar als we dat licht niet aannemen, blijft het duister, dan is het Licht alleen maar even langs geweest als een bliksemflits. Gods licht straalt over Zijn kinderen, zoals in Egypte toen Israël in het licht was tijdens de plaag van duisternis. De religie praat over het licht, viert het zelfs, maar grijpt het niet. Johannes zegt, maar wie Hem hebben aangenomen, hebben het recht gekregen (genade) Gods kinderen te zijn. Het licht kwam in de wereld om de aarde te verlichten, om da aarde te verlossen uit de macht van de duisternis. Toen het donker werd aan het kruis, brak het licht door voor Gods kinderen. Laten we dat maar vieren, dat we voor eeuwig in het licht zijn gebracht door Gods liefde.

zaterdag 23 november 2013

Welzalig in Christus

Psalm 1:1
‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;’

Bestaat zo’n man wel, die zo perfect leeft, dat goddeloosheid en zonde uit zijn leven wegblijven? Ja, die bestaat, zijn naam is Jezus. Hij heeft als mens zondeloos geleefd, niet meegedaan met spotters, maar altijd Gods wetten gevolgd en Hem geëerd in alles. Daarom was Hij succesvol en slaagde alles wat Hij ondernam. De zonde had niets in Hem. Deze bevoorrechte positie bij God is nu de onze geworden door Hem. Zijn rechtvaardigheid en liefde zijn ons gegeven in Hem. Daarom mogen we de zegen van Psalm 1 ook op ons leven leggen. We zullen zijn als een boom aan het water geplant die op tijd zijn vrucht geeft. Het is Gods eer dat in ons leven uit te werken. Hij is dat goede werk begonnen in ons en zal het ook tot het einde volmaken. Jezus houdt van mensen, ook van zondaars, zoveel zelfs dat Hij al hun zonden op zich nam en voor eeuwig wegdeed. In Hem en door Hem en uit Hem dragen we vrucht, tot eer van het Lam dat geslacht is, die dood was en zie Hij leeft. En wij met Hem.

vrijdag 22 november 2013

Laat je met God verzoenen

2Corintiërs 6:1
‘Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen,’

Paulus had heel wat te stellen met zijn tijdgenoten. Daar was de tegenwerking van de joden die het oude verbond niet wilden loslaten. Daar was de losbandigheid van mensen die dachten dat zondigen onder het nieuwe verbond straffeloos kon gebeuren. En daar waren de door hem gestichte gemeentes die als hij weer weg was hun gang gingen en op eigen manier een draai gaven aan het geloof. Paulus was de allereerste mens met de boodschap van genade. God had hem geopenbaard wat het offer van Jezus voor God betekende. Nu moesten de mensen worden overtuigd van Gods liefde en vergeving. Wij leven eeuwen later, kunnen alles nog eens nalezen in de Bijbel, maar ook in onze tijd is er veel tegenwerking en hebben mensen moeite de boodschap van verzoening aan te nemen. Genade ontvangen betekent dat je er zelf niets voor hoeft te doen, maar het betekent ook dat je verlost bent uit de slavernij van de zonde. Een heel nieuwe leven, waarbij Gods Geest je leidt in de waarheid. Maar wil je dat eigenlijk wel?

donderdag 21 november 2013

Bekering van verkeerd geloof

Handelingen 19:4
'Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.'

Toen Paulus in Efeze gelovigen aantrof, was hij niet geïnteresseerd in hun gedrag, maar in hun geloof. Want verkeerd geloof geeft verkeerd gedrag. Als je gelooft dat je gedrag bepalend is voor Gods zegen, dan mis je het hart van het evangelie. Je gedrag is het gevolg van een goed begrip van wat Jezus heeft gedaan. Paulus wijst de gelovigen uit Efeze erop dat Johannes de Doper dat ook had gezegd: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ Dat moeten de mensen weten, je zonden zijn weggenomen, ze bestaan niet meer voor God. Je mag nu leven in vrijheid als nieuwe schepping, als kind van God. Je bent een met Hem geworden in Zijn dood, opstanding en verheerlijking. Christus is je leven, Hij is je bron. In Hem ben je heilig, rechtvaardig en rein, omdat Hij dat is. En als je weet dat je rechtvaardig bent, dan mag je ook zo gaan leven. Niet als een verplichting, maar omdat je beseft dat je die zonden niet meer hoeft te doen, je bent ervan bevrijd. Het is Gods verlangen, dat we de volle omvang van Zijn genade leren kennen. We moeten ons bekeren van verkeerd geloof.

woensdag 20 november 2013

Geen tranen meer

Openbaring 21:4
‘en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.’

Hoeveel tranen zouden er op aarde gevallen zijn? Hoeveel wegens verdriet om de dood? Hoeveel vanwege het lijden en de oorlogen? De aarde is vol bloed van onschuldigen, de zonde heeft op aarde geheerst vanaf Adam. Maar als ook de apostel Johannes wegens vervolging naar het eiland Patmos is verbannen, wil God hem iets anders laten zien. Ja, de schepping is in nood en zucht in al haar onderdelen, maar er is een hoopvolle toekomst. De Here Jezus is als eerste verlost, daarna die van Hem zijn, maar uiteindelijk zal God zelf alle tranen drogen en zal de dood niet meer bestaan. De eerste dingen zijn voorbijgegaan, schrijft Johannes in opdracht van God. In de wereld lijd je verdrukking, maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Door de opstanding van Jezus uit de dood heeft hij de kracht ervan gebroken. Wie het leven van Christus hebben ontvangen toen ze tot geloof kwamen in Hem, zijn met Hem verlost van de slavernij aan de zonde. De totale verlossing, waar de hele schepping naar uitkijkt, is komende in de wereld. Mens voor mens wordt verlost door het evangelie van genade. Stap voor stap komt Gods toekomst dichter bij Zijn vervulling.

dinsdag 19 november 2013

Zoek niet naar zonde maar naar Gods glorie

Johannes 9:3
'Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.'

Wij mensen willen graag weten waarom iets gebeurt. We willen het kunnen verklaren, misschien iemand de schuld geven. Maar Jezus leert zijn discipelen anders te kijken naar de dingen die gebeuren. Het gaat niet om de oorzaak maar om het doel. Ja, er was iemand blind of verlamd, of zelfs dood, maar kijk eens wat God kan doen. Kijk eens wat een glorie als Hij Zijn grootheid kan tonen. Let eens wat meer op Gods werken dan op die van de duivel. Johannes schrijft in zijn evangelie dat Jezus zegt: ‘Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?’ De vraag is dus niet hoe iets komt, maar wat je gelooft dat God doen zal. De aarde is nog vol met sporen en resten van de zonde die heerst op aarde vanaf Adam. Maar let eens op wat God nu doet door Jezus. Hij brengt nieuw leven aan het licht. Hij vernietigt de werken van de duivel en verheerlijkt Zijn Vader. En dat doet Hij ook voor jou, niet omdat je alles begrijpt, maar omdat Hij van je houdt en je leren wil anders te denken over alles wat je ziet. Het gaat om Gods eer en Gods glorie.

maandag 18 november 2013

Dag en nacht gelukkig

Psalm 92:2
'.. in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten,..'

‘Het is goed de Heer te prijzen, schrijft de Psalmist, want Gij hebt mij verheugd door Uw daden. Over de werken uwer handen zal ik jubelen.’ En dan schrijft hij dat hij dat doet in de morgen en in de nacht, dus eigenlijk dag en nacht, altijd. Dat is een groot geheim. Het prijzen van God om zijn daden beschermt je tegen zorgen en angsten. Het stuurt je gedachten naar Gods trouw en goedheid. Je hart vult zich met blijde woorden en voor je het weet zal een grote vreugde je hart en je gedachten laten overstromen van geluk. Kan dat heel de dag door? Nou, je moet ook wel eens aan wat anders denken natuurlijk, aan je werk, of aan je kinderen bijvoorbeeld. Maar zodra je merkt dat er onrust in je gedachten sluipt, is het goed weer aan Gods goedheid te denken en Hem te bejubelen. Je houd je vast aan de waarheid en aan Gods liefde voor jou.

zondag 17 november 2013

Onze werken of Gods werken

Romeinen 4:2
'Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God.'

Goede werken zijn niet goed omdat wij ze goed vinden, maar omdat ze een goede oorsprong hebben, omdat het Gods werken zijn die in ons worden gevormd en door geloof worden volbracht. Abraham geloofde God en daarom was hij bereid zijn zoon Isaac te offeren. Omdat Abraham geloofde dat God hem uit de dood zou doen opstaan, was hij bereid. Wij mensen zien alleen de buitenkant van onze werken, onze daden, maar God ziet het begin. De wortel is veel belangrijker dan de vrucht, zonder wortel was er geen vrucht. Geloof begint bij God, Hij openbaart zich en wij omarmen wat Hij zegt, houden het voor waar, geloven het. Daaruit komen de werken tevoorschijn. Onze werken laten zien wat we van Gods woord hebben begrepen, ze zijn er de vruchten van. Maar alle eer is voor Hem die onze bron wil zijn. Alle dingen zijn uit Hem, door Hem en tot Hem.

zaterdag 16 november 2013

Genade en vrede kun je niet verdienen

2Petrus 1:2
‘.. genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here.’

Gods goedheid en genade kunnen niet toenemen, maar onze kennis ervan wel. Genade is altijd onverdiend, anders is het geen genade maar loon. Wil je toenemen in genade, dan moet je er dus niet iets voor gaan doen om het te krijgen. Het enige dat de genade in je leven laat toenemen, is te begrijpen dat ook dat genade is. Je gaat steeds meer inzicht krijgen in Gods genade, naarmate je gaat snappen dat je er niet voor hoeft te werken. Dus geen lange gebeden of een week vasten om genade te ontvangen. Niet een uur vroeger opstaan om toe te nemen in vrede. Nee, ga alleen begrijpen dat God van je houdt en dat Hij je genadig is, omdat Hij genadig is. Hoe beter je begrijpt hoe Gods wezen is, kijk naar Jezus, Hij is de afdruk ervan, hoe meer Gods genade en vrede in jou wordt vermenigvuldigd.

vrijdag 15 november 2013

Woorden vol genade

Markus 2:2
‘En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten, en Hij sprak het woord tot hen.’

Jezus was weer thuis, staat er in de Bijbel. Hij trok het hele land door en nu was Hij weer thuis. Even tijd voor jezelf zou je denken, maar nee, de straat stroomt vol, het huis stroomt vol en tenslotte kan er niemand meer door. Wat zou jij doen in zo’n geval? Zeggen: ‘Mensen geef me even rust, laat me even alleen. Kom morgen maar terug als ik heb kunnen uitrusten?’ Nee, Jezus gaat de mensen toespreken. Hij weet wat ze nodig hebben, Zijn woorden. Woorden vol genade en ontferming. Wanneer een zieke door zijn vrienden bij Jezus is gebracht, spreekt Hij woorden van genade. Je zonden zijn vergeven. Dat was het grootste probleem. Daarna zou de verlamde weer kunnen opstaan. De boodschap van Jezus is simpel: Je zonden zijn vergeven, sta op en wandel.

donderdag 14 november 2013

Alle eer is voor de Heer

Psalm 115:1
'Niet ons, o HERE, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw.'

Het Boek vertaalt het zo: ‘HERE, wij verdienen geen eer. Alleen Uw naam komt alle eer toe wegens Uw goedheid, liefde en trouw.’ Als je leven wordt gezegend en je bent succesvol op al je wegen, dan kun je denken dat je het goed gedaan hebt. Als je kinderen voorspoedig opgroeien en zich goed ontwikkelen, kun je in de verleiding komen te denken dat je een betere ouder bent dan een ander. De keerzijde van Gods goedheid en zegen kan zijn, dat wij er met de eer vandoor gaan. Daarom is het goed zo af en toe weer eens te beseffen, dat het onze God is, die alle eer behoort te krijgen. In de hemel, rondom Gods troon, is het voor iedereen duidelijk: alleen U bent waardig te ontvangen alle eer en rijkdom en wijsheid en aanbidding. Want U hebt ons verlost, U bent het lam dat geslacht is, U alleen bent het waard om te worden geëerd en te worden aanbeden.

woensdag 13 november 2013

Verblijd je in de Heer

Filippenzen 3:1
‘Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig.’

Het waren moeilijke tijden voor Paulus. Om het evangelie zat hij in de gevangenis, maar gelukkig had hij regelmatig betrouwbare broeders om zich heen. Paulus kon zich verblijden in de hulp en het bezoek dat hij kreeg, maar in alles zag hij Gods hand. Hij was dankbaar en verblijdde zich in de mensen die hem bezochten, maar meer nog verblijdde hij zich in de Heer, die hen naar hem toe had gebracht. Wanneer Gods trouw en liefde je zekerheid zijn, kunnen de omstandigheden dat niet veranderen. Paulus is blij met mensen, maar nog blijder met God die hem helpt door die mensen. Paulus kijkt verder dan het oog reikt. Hij ziet God zelf en weet dat hij veilig is onder alle omstandigheden. Met Gods Geest kun je verder kijken dan wat je ziet. Met Gods Geest zie je Gods hart.

dinsdag 12 november 2013

Krachtig in de genade

2Timotheüs 2:1
‘Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,’

Paulus heeft zijn hele leven in dienst van het evangelie gesteld. Hij werd erom vervolgd en de boodschap van Gods genade werd meer afgewezen dan omarmd. Nu ziet hij in Timotheüs een nieuwe generatie die het nieuws kan doorgeven. Wees krachtig, zegt hij, krachtig in de genade. Wat bedoelt hij daar precies mee? Moet Timotheüs zijn best doen om sterker te zijn dan zijn tegenstanders? Is er een fysieke strijd te voeren? Nee, krachtig in de genade moet zijn basis zijn, het fundament waarop Timotheüs gaat bouwen. De genade zelf is krachtig, want het is de genade van Christus Jezus. Al Gods liefde, wijsheid en kracht ligt in die genade. God zelf is de bron, Hij is de kracht waaruit Timotheüs en ook wij mogen leven. Niet wat we zijn, niet wat we zien bepaalt onze kracht, maar in wie we geloven. Vertrouw nooit op je eigen kracht of inzicht, maar wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Omdat Hij sterk is, hebben we kracht. Omdat Hij wijs is weten we het antwoord. Omdat Hij liefde is, vrezen we geen kwaad.

maandag 11 november 2013

Vaders volle zegen rust op je

1Corintiërs 1:3
‘.. genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.’

Dit zinnetje is al honderdduizend keer uitgesproken in kerkdiensten over de hele wereld. Maar wat zegt het eigenlijk? Allereerst dat God onze Vader is. Een liefhebbende Vader, die zich ontfermt over Zijn kinderen. Deze Vader moet geen vrees aanjagen, maar vrede. Genade en vrede, onverdiende gunst, onverdiende zegen, onverdiende vrede en rust. God onze Vader overlaadt ons dagelijks met Zijn gulle genade. Dat doet Hij samen met de Here Jezus Christus en met de Heilige Geest. Want genade en vrede worden in ons leven uitgewerkt door de Heilige Geest. Dit zinnetje zegt gewoon, nou ja, gewoon, dat God met ons is in al Zijn volheid, in al Zijn grootheid, in al Zijn glorie.

zondag 10 november 2013

Behouden en verzegeld

Efeziërs 1:13
'In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,'

Vaak denken gelovige christenen dat ze na hun redding toch nog verloren kunnen gaan. Dat heeft dan altijd met hun gedrag te maken. Er zijn op dat gebied zoveel onwaarheden in omloop, dat deze tekst verhelderend is. Eerst heb je het evangelie over je behoudenis gehoord. Dat is pure genade en heeft niets met je gedrag te maken. God zelf heeft je uit liefde in Christus aangenomen. Je bent in Hem, dat is absoluut veilig en voor eeuwig. Op het moment dat je de waarheid niet alleen gehoord hebt, maar ook gelooft, weet je zeker dat je behouden bent. Je bent opnieuw geboren, niet uit je daden, maar uit Gods Geest. Jezus heeft je gekocht en betaald, je bent Zijn eigendom voor eeuwig. Daarom word je als een kostbaar bezit van Hem verzegeld. Niemand kan je roven uit Gods hand. Niemand kan ongedaan maken wat God heeft volbracht. Twijfel nooit aan je behoudenis, maar geniet van je leven in Christus. Wanneer Hij verschijnt, zal ook jij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

zaterdag 9 november 2013

Geen twijfel mogelijk

1Johannes 4:15
'Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.'

Johannes weerlegt in zijn brief allerlei dwaalleren. De leer die hij hier bestrijdt, is dat Jezus niet de zoon van God zou zijn. Johannes noemt drie ‘bewijzen’ voor de godheid van Christus. Hij heeft Gods liefde bewezen, Hij heeft Gods Geest gegeven en Hij brengt mensen tot een belijdenis van Zijn godheid. Petrus zei: ‘U bent de Christus, de zoon van de levende God.’ Als Jezus niet Gods zoon is, is hij ook niet opgestaan en zijn we ook niet verlost. Maar Johannes stelt de christenen gerust: God is in je en Hij blijft in je. Niet omdat je dat belijdt, maar omdat je in Hem gelooft als Zoon van God, die voor jouw zonden verzoening heeft gebracht. God heeft Zijn Geest aan je gegeven, die heeft je hart overtuigd en daarom belijd je Hem. En omdat God in je blijft, hoef je niet te twijfelen.

vrijdag 8 november 2013

Zegen door rechtvaardigheid

Job 22:28
‘Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht.’

Elifaz is een van de vrienden van Job. Hij houdt een pleidooi voor een rechtvaardig leven. Hij noemt allerlei zaken op die in orde moeten zijn. De belangrijkste is, dat Job zich door God moet laten onderwijzen. Wanneer Gods woorden worden opgevolgd, zal dat niet zonder zegen zijn. ‘Wanneer je dan tot iets besluit, zal het tot stand komen en op al uw wegen zal het licht stralen’, zegt Elifaz. En dat is ook zo. Toch vergist Elifaz zich, want een mens kan niet rechtvaardig zijn in zichzelf, het is een onmogelijk plan. Maar door Gods genade wordt het toch werkelijkheid. Hijzelf is onze gerechtigheid. Hijzelf schrijft Zijn wetten in ons verstand. En wanneer wij ons daardoor laten leiden, zullen we succesvol zijn op al onze wegen.

donderdag 7 november 2013

Zijn woord en mijn woord

Johannes 4:41
‘En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord,’

Door wie ben jij tot geloof gekomen? Hier, in het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put, is het allereerst de vrouw die aan haar stadgenoten begint te vertellen wat haar is overkomen. Daarna gaan ze zelf op onderzoek uit. Ze komen bij Jezus en vragen Hem enige dagen bij hen te blijven. Dat doet Hij en kennelijk hebben Zijn woorden veel mensen overtuigd, net als die vrouw. Wij mensen die in God geloven proberen ook vaak te vertellen wat we in Jezus hebben gevonden, maar onze woorden zijn lang niet altijd overtuigend. Voor je het weet verzand je in een zinloze discussie over de wet. Maar de woorden van Jezus hebben wel overtuigingskracht. Let op dat er in de tekst staat dat nog veel meer gelovig werden om Zijn woord, niet om haar woord. De vrouw begon te getuigen, maar Jezus is gaan overtuigen. Dat is de juiste volgorde. Wij mogen zaaien, maar God geeft de wasdom.

woensdag 6 november 2013

De Heer veroordeelt je niet

Johannes 8:11
‘En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!’

De overspelige vrouw kon door geen mens veroordeeld worden, omdat iedereen strafwaardig is voor God. De wet had haar zonde aan het licht gebracht, er was geen enkel verweer. Maar de wet kan niet veroordelen, dat moet een rechter doen. En de enige rechter van hemel en aarde spreekt haar vrij. Pure genade in dit verhaal, niet van haar aanklagers, maar wel van haar hemelse rechter. Hij spreekt haar vrij van schuld en zegt daarna dat ze ook vrij is van de macht van de zonde. Wat is Gods liefde toch groot, dat Hij niet alleen alle schuld vergeeft, maar ook verlost uit de macht die die schuld veroorzaakte. Dit is Gods genadige volgorde, eerst het probleem oplossen en daarna leren te leven. Bij religie is het precies andersom, daar moet je eerst je zonden belijden om in de gunst bij een god te komen. Jezus is de afdruk van Gods wezen. Zo is er dan nu geen veroordeling meer, wie Christus heeft vrijgesproken is waarlijk vrij.

dinsdag 5 november 2013

Vergeet niet wat je weet

1Petrus 1:14
'Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,'

Adel verplicht. Nu we kinderen van God geworden zijn, nu we Gods genadeverbond begrepen en omarmd hebben, mag er verwacht worden dat we niet net doen of we van niets weten. Gaat dit ons nu verplichten een bepaald gedrag te vertonen? Gaan we nu toch weer leven met geboden en verboden? Nee hoor, wees gerust. We zijn vrijgemaakt om vrij te zijn. Geen slavenjuk meer van wetten en voorschriften van mensen. Maar wel de vruchten van het nieuwe leven. Deze tekst is meer een herinnering aan dat nieuwe leven. Wees je ervan bewust, dat je makkelijk terugvalt in oude patronen. Dat je verkeerd gaat denken, alsof er geen genade is, alsof er niets veranderd is, alsof je nog onwetend bent. Blijf gehoorzaam aan de waarheid. Gehoorzaam, daar zit gehoor in. Luister naar wat Jezus leert over Gods liefde voor jou. Hoor wat de Geest tot de Gemeente zegt. Het zal je bemoedigen, bevestigen, opbouwen en vertroosten.

maandag 4 november 2013

Uw God tot uw luister

Jesaja 60:19
‘De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister.’

Met wie wil je Mij vergelijken, vraagt God. Met andere goden? Met de zon of de maan? Ze vallen bij Mij in het niet. De profeet Jesaja beschrijft in dit hoofdstuk de luister van Gods glorie, wanneer Hijzelf in hun midden zal zijn en het volk niet langer wordt verdrukt en vervolgd. Toen Jesaja dit profeteerde, was het nog toekomstmuziek en voor velen is dat nog zo, maar voor Gods kinderen is deze tijd al aangebroken. We kunnen heel erg genieten van de zon en de maan, ze geven aanleiding tot gedichten en romantische verhalen, maar vergeleken bij Gods heerlijkheid vallen ze in het niet, dan hebben we ze niet langer nodig. Zoals de zon op aarde het ritme van dag en nacht bepaalt, zo is God de Vader voor Zijn kinderen degene die hun houding en richting bepaalt. In Gods tegenwoordigheid – Hij is altijd bij ons, in ons, met ons – verdwijnen angsten en zorgen, zijn vrijheid en hoop, liefde en genezing ons deel.

zondag 3 november 2013

Hemels licht voor iedereen

Johannes 1:9
‘Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.’

Bij de geboorte van Jezus was er plotseling een helder licht in de nacht. Dat was symbolisch voor wat er geestelijk gebeurde. Het licht dat ieder mens verlicht was geboren. De zon verlicht maar een deel van de aarde, maar dit licht is voor iedereen tegelijk. Dit hemelse licht verdrijft voorgoed de duisternis die door Adam in de wereld is gekomen. Jezus is het licht der wereld, zo noemt Hij zichzelf ook: ‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’ Jezus vertegenwoordigt God, die licht is. Het hemelse licht is glorieus licht, overwinnend licht, stralend licht, verheerlijkend licht. Het is het licht dat de drie discipelen mochten zien op de berg der verheerlijking. Het is het hemelse licht dat Paulus zag op weg naar Damascus en waardoor zijn leven totaal veranderde van richting en van inhoud. Gods licht is niet veroordelend, maar reddend. Gods licht beschermt tegen de duisternis. Het is Gods licht voor iedereen, voor elke dag, voor elke situatie.

zaterdag 2 november 2013

Vrucht van Gods zaad

Colossenzen 2:7
‘.. geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.’

Paulus schrijft wat het gevolg is van het aanvaarden van Christus. Het zaad van Gods waarheid heeft je hart bereikt, je gelooft de waarheid en dan begint het. Er komen wortels aan het zaad, zodat je geloofsplant in je hart tegen een stootje kan. Je wordt opgebouwd en bevestigd in je geloof, eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. Dit alles groeit uit het zaad van Gods genade in je hart. Je hoeft er zelf niets anders aan te doen, dan te aanvaarden dat het zo is. En als de vruchten tevoorschijn komen, als je geloof wordt bevestigd, als God laat zien dat Hij betrouwbaar is, dan mag je dankzeggen. Dat is ons deel, overvloeien in dankzegging.

vrijdag 1 november 2013

Alles door genade

1Corintiërs 15:10
‘Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.’

Toen Paulus op weg naar Damascus Jezus ontmoette, werd dat het keerpunt in zijn leven. IJverig was hij voor die tijd ook al, maar die ijver werd nu ingezet voor Gods belang. Wanneer Paulus aan zichzelf denkt, ziet hij alleen maar genade. Wie hij geworden is, dankt hij aan Gods ontferming. God gaf hem kracht toen hij zwak was. Hij beschermde hem in gevaar. Hij bevrijdde hem uit gevangenschap en oproer. Ja, Paulus zag het duidelijk, alles wat uit zijn leven was voortgekomen na deze wonderlijke ontmoeting op weg naar Damascus, was pure genade. Het was al genade dat God hem wilde gebruiken, een vervolger van de Gemeente. Genade dat hem al die zonden vergeven waren aan het kruis. Genade dat hij als eerste mocht begrijpen wat Jezus’ dood en opstanding werkelijk betekenden. Genade dat hij tijdens zijn verdere leven op zoveel plaatsen had mogen zaaien. Laten we eerlijk zijn, hoe ons leven ook verloopt of is verlopen, wanneer je goed kijkt, zie je alleen maar genade.

donderdag 31 oktober 2013

Geen loon maar onverdiende gunst

Romeinen 11:35
‘Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?’

Voor wat hoort wat zegt het spreekwoord. Helaas denken veel gelovigen dat ook ten opzichte van Gods goedheid en zegen. Maar de werkelijkheid is, dat God niet uitbetaalt wat wij voor Hem verdienen, maar dat Hij schenkt uit liefde. Alle wereldgodsdiensten zijn gebaseerd op goede werken, inspanningen die mensen leveren om de gunst van hun god te zoeken. Of ze die ook krijgen blijft onzeker, want ja, hoe zal hij of zij reageren? Is de inspanning groot genoeg, of wordt die weer teniet gedaan door een paar verkeerde daden? De mens verootmoedigt zich en vraagt vergeving, zonder te beseffen dat de Vader in de hemel genadig is en barmhartig, goedertieren en trouw. Hij heeft alle schuld vergeven en zich met de wereld verzoend door het ene offer van Zijn Zoon, Jezus Christus. God is geen beloner van goed gedrag, want dan zou niemand iets ontvangen. God schenkt uit genade, omdat Hij van je houdt. Niemand kan veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd. Stop met werken voor loon bij God. Stop met smeken om een zegen, alsof je Ezau bent die alles heeft verspeeld. Het enige wat God vergoeden zal, zijn de jaren dat de kaalvreter zijn gang kon gaan. Je zult meer dan overvloedig worden gezegend, zijn gezegend, vanuit Gods volheid van genade. Hij geneest je wonden en herstelt wat is geroofd, omdat Hij je liefheeft.

woensdag 30 oktober 2013

Geen oorlog meer

Jesaja 2:4
‘En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natien. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.’

Het werk van Jezus is niet alleen de bodem onder ons leven, maar ook de garantie voor herstel van de hele schepping. Toen de aarde werd geschapen, zag God dat het goed was. Alles eerde God, mens en dier, bomen, vissen en vogels, alles schitterde vol van Gods glorie. De geuren van bloemen en geluiden van vogels en dieren, ze zijn allemaal onderdeel van Gods volmaakte schepping. Zo was het in het begin en zo zal het zijn aan het einde. Wanneer Jezus terugkomt op aarde, zal Hij de vrede herstellen voor de hele schepping. Niet langer zal de zonde en de dood op aarde gevonden worden als alles is teruggebracht onder Gods heerschappij. Wij mogen als eerstelingen van de oogst al leven onder Gods zegen, maar het werk van Jezus zal pas voltooid zijn op aarde als alle knie zal buigen en elke tong belijden, dat Hij Heer is, tot eer van God de Vader.

dinsdag 29 oktober 2013

Vastheid in genade

Hebreeën 13:9
‘Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden.’

Het wetsverbond van Mozes kende allerlei voorschriften over rein en onrein, over wat wel en niet gegeten mocht worden. Wie zich aan al die voorschriften hielden, hebben er toch geen baat bij gevonden, leert deze brief aan de Hebreeeën. Want het menselijke gedrag, het houden van wetten en geboden, kan het zondeprobleem niet oplossen. Het wetsverbond van Mozes gaf slechts een bedekking, geen oplossing van het probleem. Maar door Jezus is het zondeprobleem – dat we in slavernij aan de zonde moesten leven – opgelost. Hij heeft ons uit die slavernij bevrijd en tot nieuwe scheppingen gemaakt. Als kinderen van God leven we niet met wetten en geboden, maar door de liefde van God geleid, groeien er vruchten van geloof en genade uit ons leven. Het zijn de vruchten van Gods eigen werk in ons, vrucht van de Geest, vrucht van genade. Daarin alleen vinden onze harten vastheid.

maandag 28 oktober 2013

Met open ogen ga je Hem zien

Handelingen 26:18
‘.. om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.’

Bekering heeft vaak een verkeerde betekenis gekregen. Bekering is niet foute daden veranderen in goede daden. Bekering is Jezus gaan zien zoals Hij is. De ogen van mensen moeten worden geopend voor wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Verlossing en bevrijding uit de macht van satan, de macht die mensen laat zondigen, om te komen in de vrijheid van het licht. Daar is vergeving van al je zonden, daar is genezing van al je smarten en ziektes. Daar is zegen in plaats van vloek en een heilige gemeenschap van gelovigen. God de Vader wil kinderen die door Jezus zijn gered en geheiligd. De toegang is gratis, het enige wat nodig is, is dat je ogen open gaan en je de werkelijkheid gaat zien zoals God die ziet. Gedrag is niet wat God zoekt, Hij zoekt geloof. Geloof in het volbrachte werk van Jezus. Met open ogen ga je Hem zien in al Zijn glorie en luister. Dat is bekering, dat je een helder beeld krijgt van Gods liefde voor jou.

zondag 27 oktober 2013

Christus leeft in mij

Galaten 2:20
‘Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.’

Wat een geweldige tekst, maar helaas heel vaak verkeerd begrepen. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat betekent niet dat ik nu Christus ben geworden, maar wel dat ik me niet meer zo druk moet maken om mijn eigen ik. Dat eigen ik, wat vlees genoemd wordt, doet niet meer mee. Het zit er wel, maar eigenlijk voor spek en bonen. Je hebt geloof gekregen om tegen je vlees te zeggen: ik leef in Christus en niet meer in jou. Gods liefde en genade hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten uitgeschakeld, meegekruisigd. En als dat vlees nog eens opspeelt, moet je niet proberen het te overwinnen, maar je schakelt weer over op je geloof dat God je liefheeft en dat je leeft in Christus, sterker nog, dat Christus leeft in jou.

zaterdag 26 oktober 2013

Kind van het licht

Efeziërs 5:8
‘Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts,’

Wij waren in de duisternis door Adam en we zijn in het licht door Jezus. Zo simpel is het. Toch zit er een oproep in de tekst van vandaag om als kinderen van het licht te leven. Dat betekent niet dat we uit alle macht moeten proberen zelf licht te geven, maar wel dat we moeten leven in het besef dat de duisternis voorbij is. De duisternis hoort bij zonde en dood. Die heerschappij is voorbij, Jezus heeft ze van hun kracht beroofd. Schuldgevoel hoort bij de duisternis, evenals veroordeling. Elke fout wordt genadeloos blootgelegd en veroordeeld. De tekst van vandaag roept op om je niet meer te laten aanklagen, zelfs niet als er voor je gevoel iets niet helemaal goed was. Je bent een kind van het licht, je mag weten dat God voor jou is en je heeft gerechtvaardigd. Hij houdt van je en Hij houdt je rein door het bloed van Jezus. Misschien ben je teleurgesteld in mensen of in jezelf, maar laat nooit toe, dat je vergeet dat je een kind van het licht bent. Je bent Gods stralende geliefde en staat midden in het licht voor eeuwig.

vrijdag 25 oktober 2013

Eeuwige troost en goede hoop

2Thessalonicenzen 2:16-17
‘En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.’

Het leven is niet altijd makkelijk, maar we hebben goede hoop en eeuwige troost om daar doorheen te komen. De liefde en genade die God ons heeft bewezen, is dat Hij Zijn eigen zoon heeft gegeven, zodat we niet langer gevangen zitten in de slavernij aan de zonde, maar als bevrijde mensen het goede kunnen doen. Mensen zonder God worden mensen zonder hoop genoemd. Ze kunnen zich in moeilijke omstandigheden nergens aan vasthouden. Ze hebben niemand die hen eeuwige troost kan geven. Ze moeten zichzelf zien te redden. Maar wij kennen Gods liefde voor ons. We kennen Zijn genade om te troosten en te ontfermen. We kennen Zijn uitreddingen, zelfs uit de dood. We zijn mensen met hoop, mensen met een bestemming. We staan er niet alleen voor. Onze harten worden sterk in de genade, vinden daar vastheid. En daaruit voort komen de vruchten die we goede werken noemen. Niet de werken van klagers om hun lot, maar werken van blijmoedige mensen die leven met God.

donderdag 24 oktober 2013

Ja en amen

2Corintiërs 1:20
'Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.'

Al Gods beloftes zijn vervuld door Jezus. Je zou ook kunnen zeggen, dat alles wat God heeft beloofd, op Jezus slaat. Het gaat altijd om Jezus. De Bijbel is ons gegeven zodat we Hem leren kennen. De profeten van het oude testament kondigden Hem aan. De psalmen verkondigen Hem en voor wie het gaat zien, staan de boeken van Mozes vol verwijzingen naar Hem. Alles in de hele schepping draait om Hem. Ook in de hemel krijgt Hij alle eer, alle aanbidding, want Hij is het Lam van God dat de zonde heeft weggenomen en de dood van zijn kracht beroofd. De mooiste belofte die door Jezus is vervuld, werd al door God aan Adam verkondigd. De kop van de slang zal vermorzeld worden. Uit het werk van Jezus stroomt zegen, herstel, verlossing en bevrijding, genezing en liefde naar de wereld toe. Wie daar amen op zegt eert God. Door dat kleine woordje maak je duidelijk, dat je de beloftes van God hebt ontvangen en dat ze ook in jouw leven zijn vervuld.

woensdag 23 oktober 2013

Laat de genade maar zien

1Petrus 2:15
'Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen,'

De onwetendheid van onverstandige mensen zorgt ervoor, dat de boodschap van genade in een kwaad daglicht wordt gesteld. Die wordt dan uitgelegd als een vrijbrief om te zondigen, alsof God gezegd zou hebben: ‘Leef er maar op los, Ik heb toch alles al vergeven.’ Dat laatste is waar, het eerste niet. Het is onwetendheid die zo spreekt. Maar degenen die wel weten, beseffen dat uit Gods genade goedheid groeit. Je gedrag is de vrucht van wat je gelooft, van wat je begrijpt. Petrus zegt hier, dat er een goede manier is om de mond van de onwetenden te stoppen. Laat hen maar zien dat je leven veranderd is. Laat maar zien dat je Gods genade niet hebt ontvangen als een vrijbrief om te zondigen, maar als een impuls om goed te doen. Laat de vruchten van Gods genade maar zien aan degenen die haar belasteren. Omdat je vrij bent, kun je daarvoor kiezen. Gods goedheid leidt tot goedheid. Gods liefde leidt tot liefde. Uit een zoete bron komt geen zout water voort. Dat is Gods wil voor ons leven, dat we de genade die we ontvangen hebben, door ons heen laten stromen naar onze daden.

dinsdag 22 oktober 2013

In elk opzicht rijk

1Corintiërs 1:5
‘.. want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis,’

In elk opzicht rijk, dat is een prachtige samenvatting van Gods genade voor ons. In elk opzicht, er is dus geen terrein in ons leven, wat niet onder Gods genade valt. Er was nog veel te verbeteren in de gemeente van Corinthië. Er waren ruzies en partijschappen, de een was voor Petrus, de ander voor Apollos of voor Paulus. Maar de apostel Paulus brengt hen weer op het goede spoor, we zijn allemaal van Christus. Er is openbare dronkenschap, zelfs aan het avondmaal, er moet paal en perk worden gesteld aan allerlei uitwassen van het vlees, maar in dat alles zijn ze in alle opzichten rijk in Christus. Paulus zegt heus wel wat hem niet bevalt, maar zijn hoofdtaak is de mensen te leren hoe rijk ze geworden zijn in de genade. Hij weet als geen ander hoe Gods liefde een mens veranderen kan. Het is Gods goedheid die tot boetvaardigheid leidt. Als we willen dat mensen veranderen, zullen we veel over Gods goedheid moeten spreken. Zonder veroordeling biedt God iedereen Zijn rijkdom aan.

maandag 21 oktober 2013

Het licht is goed

Genesis 1:4
‘En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.’

Dag en nacht ontstaan door de zon die al of niet met haar licht de aarde bereikt. Eigenlijk is het de aarde zelf die dat veroorzaakt, want de zon staat gewoon stil te stralen aan de hemel. Het is de aarde die zich naar de zon keert of zich er juist vanaf wendt. Daar zit een mooie symboliek in van een mensenleven. Toch gaat deze tekst daar niet over. Het gaat over geestelijk licht. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Wie in Christus leeft, wandelt in het licht en de duisternis heeft geen vat op hem. God heeft scheiding gemaakt tussen licht (God) en duisternis (zonde, dood). Toen Jezus stierf aan het kruis verdween het licht, het werd aardedonker (raar woord eigenlijk). Maar toen Hij opstond uit de dood straalde er een helder licht. In dat licht leven we nu. Het licht van Gods genade. Het licht is sterker dan de duisternis. We zijn door Jezus voor eeuwig gescheiden van de duisternis. En God zag dat het licht goed was.

zondag 20 oktober 2013

Leven en overvloed

Ezechiël 36:30
‘Ja, Ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het veld vermeerderen, opdat gij niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken.’

Armoede en honger komen niet van God, het is een smaad die gedragen wordt onder het juk van de verdrukker. De mensheid is eeuwenlang gebukt gegaan onder het juk van de dood. De dood heerste en heerst op aarde door Adam. Maar door Christus is er verlossing van deze vloek. Onder Gods zegen komt alles wat dood was tot leven. Het veld gaat zijn opbrengst geven en meer dan overvloedig, evenals de bomen. Je zou in onze tijd zeggen, dat het werk van je handen wordt gezegend. God zelf zal dit doen, het is geen vrucht van onze inspanning. God zegent zijn kinderen, omdat Hij van ze houdt en omdat Hij de verdrukker geen enkele eer gunt. Jezus heeft gezegevierd over de hele legermacht van de boze. Hij heeft de duivel ontwapend en alle macht ontnomen en Zijn kinderen uit de greep van de dood bevrijd. Daarom mag je zegen verwachten en uitspreken over je bomen en je veld. Want alle eer is en komt van onze God.

zaterdag 19 oktober 2013

Geen besnijdenis maar nieuw leven

Deuteronomium 10:16
‘Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig.’

De besnijdenis verwijst naar de dood van Jezus aan het kruis. Het is geen werk van mensenhanden aan het vlees. De besnijdenis is geestelijk en gebeurt aan het hart. Sinds Jezus gekomen is, geldt er een nieuw verbond in Zijn bloed. Alle symbolen uit het oude testament, de feesten, de offerdienst, de tabernakel, de wet en vele andere wezen vooruit naar Zijn komst, zo ook de besnijdenis. Het gaat God niet om een stukje voorhuid, maar om de geestelijke betekenis ervan. De Adamgeneratie moest sterven, daar moest het mes in worden gezet. Jezus heeft dat gedaan door namens allen te sterven aan het kruis. Nu is er de Christusgeneratie, mensen met een nieuwe Geest in hun binnenste, mensen die weten dat het om het hart gaat en niet om rituelen. Alleen door de dood en de opstanding van Christus wordt je hart besneden. Wie Jezus als offer voor zijn leven heeft aanvaard, krijgt van God een nieuw leven uitgestort in zijn hart en het kenmerk ervan is liefde.

vrijdag 18 oktober 2013

Blijf in Gods werkelijkheid

2Corintiërs 13:14
‘De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.’

Met deze tekst werd en wordt menige kerkdienst afgesloten. Daarom kan de betekenis vervlakken of zelfs niet meer dan wat woorden zijn. Zo gaat dat met herhalingen, het worden flarden die ergens in je geheugen liggen opgeslagen. Drie personen staan centraal, Jezus, God en de Heilige Geest, samen vormen deze drie een onlosmakelijke eenheid. Drie eigenschappen worden genoemd, genade, liefde en verbondenheid, ook deze zijn niet te scheiden. Deze volheid wenst Paulus iedereen toe. In Christus bezitten we dit allemaal, maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Hij wenst dat ieder in die volheid leeft. Het is zijn vurige wens dat iedereen Gods volle genade, liefde en verbondenheid beleeft als een eeuwige werkelijkheid. Het enige wat dat kan verstoren, is dat we worden afgeleid door onze omstandigheden en niet langer in die Goddelijke werkelijkheid blijven staan. Ik zou zeggen, laat je niet beroven door je omstandigheden van al het goede dat God je geeft.

donderdag 17 oktober 2013

Onze eigen aanbeveling

2Corintiërs 4:2
‘.. maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God.’

Paulus heeft zijn oude wettische leven achter zich gelaten, het had hem niets opgeleverd. Zijn ogen waren erdoor verblind, zodat hij Christus niet kon zien. Maar nu hij beter weet, omdat Jezus hem vergeven heeft en met liefde verviuld, wil hij niets anders dan leven voor en door Christus. In de druk, ja, maar niet in het nauw. Om raad verlegen, ja, maar niet radeloos. Het nieuwe leven gaat niet over gedrag, maar over Gods liefde. Het nieuwe leven is Christus en dat ga je aan me merken, is wat hij schrijft. Genade klinkt als een vrijbrief om te zondigen zonder gevolgen, maar Paulus zegt, kijk naar mij. Kijk naar de verandering, kijk naar de vruchten van Gods liefde in mijn leven en laat je daardoor overtuigen. In onze tijd zouden we zeggen: what you see, is what you get. Maar dan moet je vooral naar Jezus kijken.

woensdag 16 oktober 2013

De vrucht van Gods liefde

1Petrus 4:10
‘Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.’

Van de liefde wordt gezegd, dat zij zichzelf niet zoekt, maar onbaatzuchtig is, niet jaloers of kwaadaardig. Het is Gods eigen liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Die liefde wil zich laten zien, laten voelen en laten merken. In Christus zijn we allemaal gelijk, maar als mens hebben we interesses en kwaliteiten, talenten en mogelijkheden die een ander niet heeft. Het is allemaal genade die we mogen beheren en gebruiken. Dient elkaar, schrijft Petrus hier, niet in eigen kracht, niet verplicht, maar als vrucht van Gods liefde en genade. Paulus schrijft ergens anders, dat als die liefde aanwezig is en overvloedig wordt, het niemand zonder vrucht zal laten. Hoe meer we vervuld raken van genadebesef, hoe meer het naar de ander een uitwerking zal hebben ten goede. Het is de vrucht van het zaad dat God heeft geplant.

dinsdag 15 oktober 2013

De Geest laat ons genade zien

1Corintiërs 2:12
‘Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.’

Onze Vader wil dat we weten en beseffen hoe rijk we zijn in Christus. Hij heeft ons Zijn Geest geschonken opdat we zouden weten wat Gods genade inhoudt. Gods Geest opent voor ons Gods hart, niet omdat het dicht was, maar omdat het bedekt was voor onze ogen. De religieuze regeltjes leggen een bedekking over de genade, maken van de genade loon. Maar Gods Geest wil dat we Christus zien, dat we zien hoe groot het offer was dat Hij bracht, hoe groot de gevolgen ervan zijn voor degenen die geloven. We hebben geen leven in onszelf, in onze daden, zelfs niet in onze toewijding, maar we leven in Hem. Hij is ons leven, onze gerechtigheid, onze heiligheid en onze volheid. De Geest van God laat Jezus zien, laat Hem schitteren voor onze geestesogen. De Geest van God verheerlijkt Christus en Hij leert ons te genieten van alles wat door Hem volbracht is.

maandag 14 oktober 2013

Onbezorgd erfgenaam

Titus 3:7
‘.. opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.’

Genade is het middel waardoor God ons tot erfgenamen heeft gemaakt. Maar wat erven we dan en wanneer? De erfenis is het leven zelf, Gods volheid. Je kan je afvragen: Is God arm? Nee, dan is armoede geen deel van de erfenis. Komt God iets tekort? Nee, dan is tekort geen deel van de erfenis. Onze erfenis is Gods volheid, leven en overvloed. Niet om er egoïstisch en gemakzuchtig alleen zelf van te genieten, maar om er overvloedig van te kunnen uitdelen aan anderen. Jezus leert ons: wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Ongeveinsd, oprecht, als een vrucht van het leven dat God heeft geschonken. Eeuwig leven, eeuwige zekerheid, eeuwige veiligheid, eeuwige heelheid. Wanneer je gaat beseffen hoe rijk je gezegend bent in de goddelijke erfenis, zal de bezorgdheid uit je leven verdwijnen en uit dat van anderen.

zondag 13 oktober 2013

De dood heerst niet meer over ons

Romeinen 6:9
‘.. daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.’

Jezus heeft zich vrijwillig in de dood begeven. Hij werd er niet toe gedwongen. Tijdens Zijn leven op aarde liet Hij zien sterker te zijn dan de dood. Door Zijn woord moest de dood wijken uit het dochtertje van Jaïrus en door Zijn woord moest de dood Lazarus weer loslaten uit het graf. Jezus is het leven en Hij bezit leven van een onvernietigbare soort. Maar aan het kruis gaf Hij zich over aan de dood, Hij legde Zijn leven af voor ons, zodat wij de dood nooit zouden hoeven smaken. ‘Wie in Mij gelooft, zal leven’, sprak Hij. Jezus gaf zich eenmaal voor altijd als offerlam over aan de dood. Maar na drie dagen liet Hij zien, dat Hij geen gevangene was van de dood of het dodenrijk, maar bevrijder van ieder die door de dood werd vastgehouden. Opgestaan voor eeuwig, leven wij voor eeuwig met Hem. De dood voert geen heerschappij meer over Hem en dus ook niet meer over ons. We zijn bevrijd uit de macht van zonde, ziekte en dood. We hebben een andere Heer gekregen. We dienen nu het leven, omdat Hij leeft.

zaterdag 12 oktober 2013

In zonde of in rechtvaardigheid

Romeinen 5:21
‘.. opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.’

De zonde heerste op aarde als koning over ieder mens in het land De Dood. Dat land wordt gekenmerkt door goed en kwaad. In het land De Dood probeert iedereen goed te leven en het kwaad na te laten. In dat land De Dood wordt voortdurend geoordeeld en veroordeeld. Maar of je nu goed deed of kwaad, je bleef in dat land De Dood gevangen als slaaf van de zonde. Maar toen kwam Jezus en Hij bevrijdde ieder die dat wilde (en wil) uit dat vreselijke land De Dood. Hij had een nieuw land Rechtvaardigheid en daarin gelden heel andere wetten. Het gaat daar niet over goed en kwaad, maar over leven en overvloed. In dat land heerst niet de zonde maar de genade. Er wordt niemand beoordeeld of veroordeeld, want iedereen is in dat land automatisch goedgekeurd. Dat komt door Jezus Christus, Hij heeft dat voor alle bewoners geregeld. In dat land heerst vrede en er is vreugde, niemand is bezorgd, want de koning zorgt voor alles. Wat een verschil of je in het land De Dood woont of in het land Rechtvaardigheid. Een verschil tussen dood en leven.

vrijdag 11 oktober 2013

Genade is voor iedereen

Titus 2:11
‘Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,’

Het moet je maar gegeven zijn, is een uitdrukking die je nog wel eens hoort als het om behoudenis gaat. Alsof God willekeurig wat mensen uitkiest die Hij Zijn genade gunt. Nee, Gods genade is voor de hele wereld, voor iedereen, ook voor jou. De vraag is, of je die genade wilt aannemen. Gods genade wordt verpersoonlijkt in de Here Jezus Christus. Hij kwam niet om te veroordelen, maar om te redden. Hij betaalde zelf de prijs voor die redding, zodat de genade ook een rechtvaardige basis zou hebben. Gods vergeving, vrijspraak, verlossing, genezing en zegen zijn met een hoge prijs betaald aan het kruis. Daar stierf het Lam van God voor de schuld van de hele wereld. Daar openbaarde God Zijn liefde voor zondaren. Daar werd de genadeweg naar Gods troon geopend. De vraag is niet of we goed genoeg zijn om behouden te worden, maar of we die behoudenis willen aanvaarden. Om dat te kunnen, moet je die waarheid eerst als waarheid omarmen. Deze tekst helpt daarbij. Van God uit wordt aan alle mensen het heil aangeboden om niet, gratis dus. Wanneer je Gods genade aanvaardt, ben je voor eeuwig behouden en word je vanuit diezelfde genade gezegend en hersteld.

donderdag 10 oktober 2013

Vrije toegang

Romeinen 5:2
‘.. door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.’

Jezus heeft voor ons de genadeweg geopend aan het kruis. Toen scheurde de voorhang in de tempel open en werd het voor zondaren toegestaan God vrijmoedig te naderen. De zondaar stierf mee aan het kruis en is opgestaan met Christus als nieuwe schepping, als zoon en dochter van God. Het is door het werk van Jezus dat we roemen in de genade, dat we erin staan en bewegen. Onze hoop is Gods heerlijkheid te zien in alle delen van ons leven. Niet later, maar nu al. Die hoop hebben we elke dag. Omdat we in de genade staan, mogen we Gods heerlijkheid verwachten in onze dagelijkse situaties. We roemen in Gods genade, Hij is onze bron, Hij is ons leven en onze voorziening. Alle eer is voor Hem die ons dagelijks liefheeft en zegent, omdat we Zijn geliefde kinderen zijn geworden door Jezus. Probeer geen genade te verdienen, want dat kan niet. Besef dat je er door Jezus middenin staat en dat blijft zo.

woensdag 9 oktober 2013

Genade uit liefde

Psalm 44:3
‘Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen hadt,’

Elke stap die het volk Israël in het land Kanaän zou zetten, moest een stap van geloof zijn. Geloof in Gods belofte, dat Hij hen het land had gegeven. Het was nog niet in hun bezit, maar het was hen wel geschonken. Dat klinkt tegenstrijdig, maar zo werkt geloof. God heeft in Christus alles geschonken, vergeving, verlossing, bevrijding, genezing, zegen, leven en overvloed. De stappen die we zetten in dat gebied, moeten stappen van geloof zijn. Niet onze inspanning, maar Gods inspanning heeft ons dat alles geschonken. De regel uit deze Psalm zegt het zo prachtig: Ik heb het julllie geschonken, omdat Ik van je houdt. Dat is de enige reden voor genade. God zegent ons niet om onze daden, zelfs niet de daden van geloof, maar Hij zegent ons omdat Hij van ons houdt. Je kunt onder alle omstandigheden zeggen: God houdt van mij, daarom word ik gezegend.

dinsdag 8 oktober 2013

Gods overweldigende liefde

Openbaring 1:17
‘En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste,’

Johannes ziet Jezus in al Zijn glorie en valt als dood voor Zijn voeten. Ik denk dat de aanblik van God zo overweldigend is, dat we zelf in het niet vallen, letterlijk, en niet kunnen bevatten dat Hij ons liefheeft. Maar Jezus legt Zijn hand zegenend en geruststellend op Johannes en ook op ons. Hij zegt: ‘Ik ben niet een ander geworden nu Ik verheerlijkt ben. Ik ben nog steeds de goede herder, de trouwe vriend, de barmhartige hogepriester die voor jou is en niet tegen jou.’ Jezus is de eerste en de laatste, het begin en het einde, de oorsprong en het doel. In Hem heeft God zich aan de aarde geopenbaard als een liefhebbende Vader. Maar ook in de hemel zal Hij dezelfde zijn. Hij zet ons overeind op onze voeten en we mogen Hem zien, Hem aanraken, zonder angst voor de dood. Wanneer je jezelf te gering, te slecht, of te onbetrouwbaar vindt om in Zijn nabijheid te komen, dan is dat een ontkenning van Zijn liefde. Wees niet bevreesd, maar verwonder je over Zijn liefde en genade en aanbid Hem die jou liefheeft.

maandag 7 oktober 2013

God wijst zelf de weg

Numeri 9:22
‘Wanneer de wolk langere tijd op de tabernakel rustte, hetzij twee dagen, een maand of nog langer, dan bleven de Israelieten gelegerd en braken niet op; eerst, als zij optrok, braken zij op.’

Geleid worden door een wolk, het is haast te wonderlijk om te geloven. Maar het volk Israël was gewend aan de zichtbare tegenwoordigheid van God. De wolk was er om hen te leiden door de woestijn. De wolk gaf schaduw in de hitte van de dag en ’s nachts veranderde hij in een vuurkolom om het volk te beschermen tegen de kou van de nacht. Soms bleef de wolk stilstaan, dan reageerde het volk door ook stil te staan. Ging de wolk bewegen, dan bewoog het volk mee. De wolk was de leidsman. Wij bidden vaak: ‘Ga met ons mee, o God’, maar is dat wel een goed gebed? Moeten we het niet omdraaien en zeggen: ‘Wijst U maar de weg, Heer.’ Je leven laten leiden door Gods Geest brengt je voorspoed en zegen. Niet altijd op de manier die je verwacht, meestal niet, maar wel zo zeker als de liefde en de trouw van God. Zichtbaar of onzichtbaar, laat Hem je leven leiden.

zondag 6 oktober 2013

God is trouw voor eeuwig

Nehemia 9:19
‘..hebt Gij toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten. De wolkkolom week niet van boven hen des daags, om hen op de weg te leiden, noch de vuurkolom des nachts, om hun op de weg die zij gingen, licht te geven.’

Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goedheid en trouw. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw. God verlaat je niet omdat je een fout maakt. God verlaat je niet als je dwaalt. God verlaat je niet als je Hem ontrouw bent. God is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Toen het volk Israël dwaalde in de woestijn, was dat wegens hun ongeloof ten opzichte van God. Ze durfden het land niet in vanwege de bewoners. Ze waren te groot en te sterk in hun ogen. Maar God liet hen niet in de steek. Hij ging die veertig jaar met hen mee. Elke dag was er schaduw tegen de hitte en bescherming tegen de kou. Het is Gods liefde en genade dat we niet zijn omgekomen. Het is Zijn goedheid dat we elke dag worden gezegend met overvloed. Door het offer van Christus zijn we voor altijd naar God toegetrokken, een met Hem geworden. Door Gods trouw is dat voor eeuwig.

zaterdag 5 oktober 2013

Buig alleen voor Jezus

Micha 5:13
‘Ik zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het werk uwer handen.’

Micha profeteert tegen zijn tijdgenoten over de grote verlossing die God gaat geven. Verlost van alle vijanden zullen ze rust hebben en in vrede leven. Het mooie in deze profetie is, dat God het zelf zal uitvoeren. Hij gaat de gesneden beelden en gewijde stenen – symbolen van de menselijke manieren om God te behagen, uitroeien. Ze zijn niet meer van nut, nooit geweest trouwens. Gij zult u niet meer neerbuigen voor het werk van uw handen. Dat is geen opdracht, maar het gevolg van Gods verlossing. Wanneer God Zijn genade heeft geopenbaard, vallen alle menselijke inspanningen in het niet. Wat een prachtig vooruitzicht en het goede nieuws is, dat die tijd is aangebroken. Nog niet voor Israël, omdat ze nog onder de sluier van de wet leven, maar wel voor ieder die beseft dat er een nieuwe werkelijkheid is gekomen door het bloed van Jezus. Voor Hem alleen buigen we neer en nooit meer voor het religieuze werk van onze handen.