donderdag 31 januari 2013

Vergeven zoals Jezus ons deed

Boosheid Mattheüs 6:14
‘Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.’

Op grond van deze tekst zou je denken dat je nog onder een schuld leeft en dat je nog niet totale vergeving hebt ontvangen. Gelukkig is de waarheid anders. Het oude verbond stelde voorwaarden aan het ontvangen van vergeving. Maar onder het nieuwe verbond heeft Jezus voor ons aan alle voorwaarden voldaan. Hij heeft onze schuld op zich genomen en ons alles vergeven wat er te vergeven valt in verleden, heden en toekomst. Paulus schrijft dat we elkaar moeten vergeven, zoals Christus ons vergeven heeft. Dat is dus precies andersom. Dat is het verschil tussen wet en genade. De wet eist, genade schenkt. En omdat God ons in Christus alles heeft vergeven, kunnen wij anderen alles vergeven. Doen we dat niet, dan neemt het ons geluk weg en blijven we lijden onder wat ons is aangedaan. Doen we het wel, dan kunnen onze wonden genezen en worden we gelukkig. Vergeven is een zegen voor degene die vergeeft. Het oordeel laten we aan God over, maar wij zijn vrij en kunnen ons richten op de toekomst die hoopvol is.

woensdag 30 januari 2013

Vol van de Geest

Ambitie Handelingen 18:25
‘Hij had onderricht gekregen in de Weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht.’

Wat een fantstische kerel was die Apollos, hij was vurig van geest, geestdriftig, vol van wat hij had gezien in de Schriften. Dat is ongeveer wat wij het Oude Testament noemen, het nieuwe moest nog worden geschreven. Hij ‘zag’ wat er in de Schriften over Jezus te ontdekken valt en gaf het vrijmoedig door. Toch ontbrak er iets aan, namelijk de genade. De doop van Johannes gaat over bekering en zonden belijden, om het verbond met God te vernieuwen. Johannes was de laatste en grootste profeet van het Oude Verbond, het verbond van de wet. Maar met Jezus was ook het Nieuwe Verbond gekomen, het verbond van genade en waarheid. Wat is de reactie van Aquila en Priscilla liefdevol. Ze nemen niets van zijn enthousiasme weg, maar laten hem nog meer zien van het nieuwe verbond. Ze leggen hem uit wat de dood van Christus aan het kruis heeft uitgewerkt en sturen hem verder. Apollos is beter toegerust, heeft meer te bieden en is nog meer vervuld van liefde en genade als hij naar Achaje verderreist. Liefde veroordeelt niet, liefde pakt niets af, maar liefde voegt toe. Lees het maar na in Handelingen en word zelf ook enthousiast.

dinsdag 29 januari 2013

De Geest van God geeft leven

Verslaving Romeinen 8:13
‘Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.’

We hebben een nieuwe Geest in ons binnenste gekregen bij het tot geloof komen. Die nieuwe Geest is de Geest van God, de Geest van Vader en Zoon. De Geest van het leven en de liefde. De Geest van God bevat het hele leven van God, alle volheid is ons in de Geest geschonken. De Geest doet niets anders dan ons het hart van God openbaren. Hij doet dat in onze ziel, zodat die ook gaat leven. Verslavingen zijn surrogaatoplossingen voor het verlangen van de ziel naar leven. Verslavingen kunnen geen leven geven, maar ze kunnen het gemis eraan tijdelijk verdoven. Wanneer de Geest van God het hart kan bereiken, zullen de veranderingen beginnen. Richt je hart en je verstand op wat de Geest je leren wil over Gods hart voor jou, daar knap je van op.

maandag 28 januari 2013

Leef niet voor jezelf

Verantwoording Lukas 12:20
"Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?"

Wij leven vaak alsof we hier altijd zullen blijven, maar Jezus wijst erop dat we moeten leven voor nu. We maken plannen zonder te weten of ze ooit zullen uitkomen. We maken ons ook zorgen, zonder te weten of ze ooit nodig zijn. Moeten we dan maar leven alsof dit onze laatste dag is? Nee, God belooft een lang leven en daar gaan we vanuit. Wat Jezus hier aangeeft, is dat we onze motieven moeten onderzoeken. Leven we als natuurlijke, onveranderde mensen, die zich druk maken over van alles en nog wat, of leven we als onbezorgde kinderen van God, die zich bewust zijn van het feit dat God met hen is. Leven we voor God en met Hem of leven we voor onszelf? Hebben we rijkdom om het op te stapelen, of om er goed mee te doen? Dat is waar Jezus ons op wijst. We zullen niets tekortkomen, omdat Hij voor ons zorgt. We kunnen liefdevol delen, omdat Hij voorziet. Paulus schrijft: Niemand leeft voor zichzelf, maar in leven en sterven zijn wij des Heren.

zondag 27 januari 2013

Laat zien wie je bent

Acceptatie Johannes 1:12
"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven."

Als een baby is geboren is het compleet. Alle mogelijkheden voor het leven zitten erin. Het kind hoeft zich alleen nog te ontplooien en de eigenschappen komen vanzelf tevoorschijn. Talenten en mogelijkheden moeten wel ontwikkeld worden, dat gebeurt door ervaring, door te doen, maar ook door scholing en opvoeding. Het leven is een groot vormingsproces. Bij God is dat niet anders. Zijn kinderen worden ook geboren met de macht, de mogelijkheid om kinderen van God te worden. Dat zijn ze natuurlijk al door hun (weder)geboorte, maar het kind van God mag tevoorschijn komen. De naam van God zal daarbij helpen. Zijn naam dragen we al en in Zijn naam mogen we leven. In Zijn naam zullen we overwinnen en zegenen. De macht die we hebben gekregen is de macht van Gods koninkrijk. Die macht is in een woord samen te vatten: liefde. Je mag ook zeggen: Jezus. Hij is Degene die ervoor zorgt dat we al onze mogelijkheden als kind van God kunnen ontwikkelen en benutten. Neem dat maar aan, zou ik zeggen.

zaterdag 26 januari 2013

Wat moet ik doen

Geloof Handelingen 16:31
‘Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

Dit is een mooi verhaal over Paulus die als gevangene werd bevrijd door een aardbeving, maar gewoon bleef zitten. Daardoor werd de gevangenenbewaarder met zijn hele huis gered. Als Palus was weggerend in plaats van te blijven zitten, had de man een einde aan zijn leven gemaakt en was er niemand gered. Vaak zijn de kleinste nuances van levensbelang. ‘Wat moet ik doen?’ riep de man toen hij Gods macht had gezien. ‘Hoe kan ik Gods toorn afkopen?’ Veel mensen denken nog steeds zo: wat moet ik doen? Het antwoord is alle eeuwen door hetzelfde: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden.’ Het werk is volbracht, wij kunnen er niets aan toevoegen. Je hoeft niets te doen of te laten, alleen te geloven, dat het in orde is gemaakt met God. De verzoening is een feit. Jezus nam onze plaats in toen God de zonde oordeelde aan het kruis. Door Zijn dood en opstanding zijn we vrij.

vrijdag 25 januari 2013

Noodkreet

Genade Psalm 30:10
‘Hoor, HERE, en wees mij genadig, HERE, wees mij een helper.’

Wat is een mens vergeleken met God? Hoe kan een mens rustig blijven midden in een storm? Er staan veel menselijke verzuchtingen in de Bijbel, met name in de Psalmen. Herkenbaar en begrijpelijk, je zal er maar middenin zitten. ‘Heer, wees mij genadig’, is dan misschien theologisch niet helemaal doordacht, maar komt wel recht uit het hart. God hoort zulke verzuchtingen en antwoord met genade, ook die zijn in deze Psalm te lezen. ‘Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven.’ De Here Jezus heeft dit zelf doorgemaakt en Hij is het die ons bemoedigt: ‘Ik weet wat je doormaakt. Ik weet wat je lijdt. Houd moed, ik ben je verlosser, je bevrijder, je helper. Ik ben met je, bid voor je, omarm je, wees niet bevreesd, geloof alleen.’

donderdag 24 januari 2013

Gevaarlijk vuur

Roddel Spreuken 26:20
‘Als er geen hout is, dooft het vuur; waar geen lasteraar is, komt de twist tot rust.’

Vuur heeft brandstof nodig, dat klinkt logisch. Een lasteraar, een roddelaar, een zeurpiet of murmurerende veroorzaakt ook een beginnend vuurtje. De gevolgen zijn vaak rampzalig. Partijschappen, verwijdering, onderling wantrouwen, het begint allemaal ergens met een stukje onvrede, onwetendheid, of pijn. De boze is een meester in het aanblazen van zulke vuurtjes. Lekker alles stukmaken is zijn favoriete bezigheid. De verwijten vliegen als vonken over en weer en wie kan er dan nog blussen? Jezus zegt: ‘Ik heb voor jullie gebeden, dat je het geloof zult behouden.’ De boze wil ziften, scheiding brengen, maar Jezus bidt. Hij pleit ons vrij en zegent ons. Hij draagt onze pijn weg en geeft vrede. De brandstof voor het vuur verdwijnt en alles wat stuk leek, wordt in liefde hersteld. Het is nooit te laat om het vuur te doven.

woensdag 23 januari 2013

Bidden met resultaat

Alles Mattheüs 21:22
‘En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.’

Gelovig bidden, bidden in geloof, bidden met geloof, wat is dat eigenlijk? Hoe komt het dat je alles zult ontvangen? Misschien eerst vertellen hoe je niets ontvangen zult. Jacobus zegt, als je twijfelt wanneer je bidt, zul je niets ontvangen. Twijfel is in dit opzicht dodelijk, want twijfel is geen geloof. Daarmee kom je al dicht bij het antwoord op de eerste vraag. Je zult alles ontvangen, wanneer je er van overtuigd bent, dat het je gegeven is. Johannes schrijft hierover: ‘En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.’ Indien we weten, daar gaat het om. Weten wat je in Christus is geschonken, maar vooral ook weten in welke houding je dat alles kan ontvangen. God is onze Vader, Hij is de bron. Hoe beter we de Vader leren kennen, hoe meer we kunnen vragen zonder te twijfelen. Mijn advies is dan ook: richt je niet op wat je wilt ontvangen, maar richt je op Degene die geeft. Hij houdt van je. Hij weet wat je nodig hebt. Hij zal je met Christus ook alle dingen schenken.

dinsdag 22 januari 2013

Hemelwater

Vervulling Johannes 4:13-14
‘Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.’

Problemen zijn er genoeg op aarde en ieder zoekt zijn weg naar een bevredigende oplossing. Eenzaamheid is een groot probleem en ook het gevoel van minderwaardigheid. Jezus ontmoet een vrouw waarin beide problemen spelen. Ze probeert het op te lossen door steeds een andere man te nemen, maar dat vergroot slechts het probleem. Niemand kan haar helpen, behalve Jezus. Hij heeft echte liefde en als die liefde je hart raakt, word je zelf een bron voor anderen. Deze vrouw werd aangeraakt en werd de oorzaak dat velen die dag gered werden. “De Vader weet wat je nodig hebt”, zei Jezus in de Bergrede. Zoek je heil bij Hem en je zult niet alleen zelf gezegend worden, maar ook een zegen worden voor anderen.

maandag 21 januari 2013

Alles is mogelijk

Flexibiliteit Filippenzen 4:13
‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’

Een prachtige uitspraak van geloof. Ook in de Psalmen lees je zo’n zinnetje: Ik zal niet sterven, maar leven. Wat is er aan de hand? Paulus heeft ondersteuning nodig, hij kan niet altijd in zijn eigen onderhoud voorzien, maar weigert hulp te eisen, wat hij als apostel wel had kunnen doen. Hij had recht op ondersteuning. De Bijbel is er duidelijk over dat gemeentes verplicht zijn om degenen die hen geestelijk voedsel geven, te onderhouden met aardse gaven. Paulus vond het een eer om daar geen gebruik van te maken, behalve als mensen het vrijwillig en uit liefde gaven. In dit gedeelte van de brief aan de Filippenzen bedankt Paulus voor de hulp die hij heeft ondervonden. Tegelijk zegt hij er achteraan: ‘Ik kwam niets tekort, want de Heer zorgt voor mij. Ik zal overleven, want de Heer geeft mij kracht. Dit toont het hart van Paulus, het is op God gericht. Hij heeft de Geest van Christus die bereid is te lijden voor het evangelie. Als je omstandigheden moeilijk zijn, ga dan niet in de put zitten, maar stel je vertrouwen op God. Hij zal uitkomst geven en kracht, zodat je ertegen bestand bent. Maak niemand verwijten, geloof dat alles mogelijk is door Christus die kracht geeft en die je leert om in vrede te leven.

zondag 20 januari 2013

Van dood naar leven

Doodsangst Jesaja 25:8
‘God de Heer vernietigt de dood, voor altijd. Hij droogt ieders tranen. Overal op aarde herstelt hij zijn volk in ere, het is zijn eigen belofte.’

Dood kun je zijn, omdat je leeft zonder God. Je kunt dood zijn door je overtredingen en zonden. De dood kan heerschappij over je voeren, dat doet de dood al vanaf Adam. De dood is doodgewoon geworden en dat is triest. De Bijbel noemt de dood de laatste vijand. Maar het goede nieuws is, dat de dood is overwonnen. Het leven van God is sterker dan de dood, het is onvernietigbaar. De Geest van God maakt mensen levend. Door Gods Geest – de levendmakende Geest – wordt alles wat dood was levend. Zelfs onze sterfelijke lichamen worden weer levendgemaakt door de Geest van God die in ons woont. Dit voorrecht geldt alleen degenen die hun hart geopend hebben voor Gods genade. Jezus heeft onze dood overwonnen. Hij droeg onze schuld aan het kruis en verloste ons uit de greep van de dood. Door Zijn opstanding zijn wij gerechtvaardigd. God is onze Vader, Hij is Zijn herstellende werk in ons begonnen en zal het ook afmaken. Alles wat de dood heeft geroofd, wordt door Jezus meer dan vergoed. Jezus belooft dat we de dood niet zullen zien, omdat we overgegaan zijn in het leven. De dood en het dodenrijk zijn voor ons verleden tijd. Wij leven voor eeuwig in het leven en zijn de sporen van de dood aan het verliezen door onze verbinding met God.

zaterdag 19 januari 2013

God heeft ook kinderen

Familie Psalm 127:3
‘Kinderen zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God.’

Een van de mooiste dingen die God heeft gemaakt is vruchtbaarheid. Alles wat leeft kan zichzelf vermenigvuldigen, planten, bomen, vogels, vissen, dieren en ook mensen. Stel je voor dat God het anders had gedaan, dat er ‘plop’ opeens een heel nieuw mens voor je zou staan. Dan had je geen ouders, geen familieband, geen broers en zussen in wie je bepaalde overeenkomsten kunt herkennen. Je zou vreemden voor elkaar zijn en op zijn best vriendschap met elkaar kunnen krijgen. Het huwelijk zou er alleen nog kunnen zijn als een samenlevingsvorm, maar niet langer noodzakelijk om een gezin te vormen. Hé, dit komt bekend voor, een huwelijk, alleen voor genot. Gelukkig heeft God het anders gedacht. Ouders, kinderen, opvoeden, samen door vreugde en verdriet, doorgeven van waarden, genieten van elkaar, alles ligt besloten in het huwelijk en het gezin. God houdt daarvan. Zo is het bij Hem thuis ook. Hij geniet van Zijn kinderen, ook al geven ze wel eens zorgen of zijn ze wel eens eigenwijs. Hij geniet ervan ze een veilige plek, geborgenheid en warmte te geven. We kunnen veel over Gods hart leren in het omgaan met onze kinderen. We leren het aan onze kinderen en ook door onze kinderen, misschien wel van onze kinderen. Kinderen zijn een van Gods manieren om dichtbij ons te zijn.

vrijdag 18 januari 2013

God is je leider

Trouw Jozua 23:14
‘Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken.’

Mozes en Jozua waren de leiders die Israël uit slavernij naar vrijheid brachten. Dat ging niet vanzelf, omdat ze meer op hun eigen inzichten vertrouwden dan op God. Een groot deel kwam om in de woestijn wegens hun ongeloof. Nu Jozua gaat sterven, wijst hij het volk opnieuw op Gods trouw. Het is een oproep om niet een mens, maar God te volgen. Dat is ook voor onze tijd belangrijk. Voorgangers en leiders zijn leuk, maar als gelovige moet je op God vertrouwen. De beste leider is hij, die zijn volgelingen leert zonder hem te leven. Maar wel altijd met God. God vormt een volk met leiders, maar hun vertrouwen moet op God zijn. Samen God geloven en volgen, dat is wat Jozua ons leert. Jezus deed hetzelfde met Zijn discipelen. Hij liet ze achter, maar Hij had hen aan God verbonden en Hij wist dat God trouw zou blijven. Wie je ook bent, of je nu een leider hebt of niet, stel je vertrouwen op God. Hij zal voor je zorgen.

donderdag 17 januari 2013

Voor eeuwig erfgenaam

Eeuwigheid Psalm 37:18
‘De HERE kent het leven van Zijn volgelingen en hun erfdeel zal voor altijd bestaan.’

Bij elke tekst in de Bijbel moet je je afvragen: ‘Over wie gaat het? Geldt het ook voor mij?’ Onder het oude verbond was het Israël dat werd aangesproken. Maar nu, onder het nieuwe verbond gelden Gods beloftes voor ieder die gelooft in het volbrachte werk van Jezus Christus. God kent ons leven en Hij is vertrouwd met al onze wegen. In Christus hebben we Gods leven en Gods zegen ontvangen voor eeuwig. Of we er ook van genieten hangt ervan af of we er ook in leven. Wanneer je je blik op jezelf of op je omstandigheden richt, raak je snel ontmoedigd. Maar wanneer je beseft dat God je leven kent en je Zijn hele erfenis heeft geschonken in Christus, mag je alles verwachten wat je nodig hebt en meer.

woensdag 16 januari 2013

Jezus reinigt de binnenkant

Afgunst Markus 7:20-22
‘Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

Het gaat bij God altijd om de binnenkant, daar is de bron. Wat je aan de buitenkant van een mens ziet, is een reactie op wat van binnen leeft. Religie probeert de buitenkant mooier te maken door dingen te verbieden en andere te verplichten. Het dwangmiddel is dan angst, de dreiging met straf al of niet van God. Jezus weet dat als de binnenkant vol vrede is, er vruchten vol vrede zullen komen. Jezus werkt aan de binnekant. Als daar liefde gaat wonen, komt er liefde naar buiten. Als het binnenin rustig is, zal er rust naar buiten komen. God schrikt niet van de buitenkant, Hij werkt aan de binnenkant. Hij leert ons ook zo naar elkaar te kijken, als mensen die steeds mooier worden, omdat er een nieuwe Geest in hun binnenste is geschonken. Het is niet Gods bedoeling dat we regels stellen voor de buitenkant, maar dat we elkaar liefhebben zoals we zijn. Hij heeft ons rein verklaard.

dinsdag 15 januari 2013

Geen strijd tegen mensen

Vijanden Psalm 118:7
‘De HERE is met mij, onder mijn helpers, daarom zal ik op mijn haters neerzien.’

Wij hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen machten. God houdt van mensen en draagt ons op zelfs onze vijanden lief te hebben. Maar de machten van de duisternis, de leugengeesten, de geesten die partijschap veroorzaken, vrome geesten, onreine geesten, dat zijn degenen waarop we kunnen neerzien. Jezus heeft alle duistere machten overwonnen en ontwapend. We mogen ze in de naam van Jezus weerstaan. Dat doen we door Jezus te belijden als Heer, door te spreken over Zijn overwinning over ziekte, zonde en dood. We bieden weerstand tegen leugens door de waarheid te belijden. Eigenlijk is het heel simpel. Houd je vast aan Jezus en de duivel heeft geen kans. De hele wapenrusting die ons beschermt en in de overwinning laat staan heeft een naam: Jezus. Mensen zullen we zegenen in Zijn naam. We spreken vrijheid en liefde uit in plaats van haat en gebondenheid. We verkondigen het evangelie van Jezus Christus: Hij verlost, bevrijdt, vernieuwt en geneest. Hij zegent met leven en overvloed, elke dag weer.

maandag 14 januari 2013

Wat is er in je hart

Twijfel 2 Petrus 3:9
‘De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.’

We zijn zo gewend om te spreken over wat we er zelf van vinden, dat de werkelijkheid ons totaal kan ontgaan. God heeft iets beloofd en het gebeurt nog niet, dat is hier het probleem. Meteen komt er een etiket aan: God talmt, Hij aarzelt of treuzelt. Daarmee maakt de mens zich rechter over God. Het is veroordeling en dat toont altijd aan, dat iemand niet op God is gericht maar op zichzelf, het is vlees. Petrus reageert met Gods hart te tonen: Nee, God talmt niet, wij talmen. Wij moeten tot geloof komen om gered te kunnen worden. Wij moeten leren vertrouwen op Gods woord, op wat Hij voor ons heeft gedaan en doet. Wij moeten vertrouwen op wie Hij is. Hij is de Goede Herder die niet wil dat er schapen verloren gaan. Natuurlijk had de herder verder willen trekken met de kudde, maar er zijn nog schapen zoek. Zie je het verschil tussen Gods hart en dat van de klagers? Zie je hoe het hart van Petrus al is veranderd en is gaan lijken op Gods hart? Dat is Gods verlangen, dat iedereen Gods hart leert kennen en laat zien. Daarna trekken we verder bij Zijn wederkomst.

zondag 13 januari 2013

Reden tot aanbidding

Ontevredenheid Joël 2:26
‘Gij zult volop en tot verzadiging eten, en gij zult loven de naam van de HERE, uw God, die wonderbaar met u gehandeld heeft; mijn volk zal nimmermeer te schande worden.’

De woorden die opvallen zijn: volop, verzadiging, wonderbaar, nimmermeer. Superlatieven om aan te geven dat God een werk doet dat niet karig is. We hebben een rijke, gulle, barmhartige en liefdevolle Vader, die weet wat Zijn kinderen nodig hebben en het overvloedig schenkt. Nooit meer honger en dorst, nooit meer treurigheid, nooit meer te schande worden, wat een geweldig leven wordt hier geschilderd door de profeet Joël. En die profetie is vervuld in Christus. In Hem zijn alle superlatieven ja en amen geworden. Hier wordt ons eigen leven beschreven in al zijn volheid. Meer en meer zijn we aan het ontdekken hoe rijk we zijn in Christus. Al Gods bronnen zijn voor ons geopend en alle vijanden verslagen. Gij zult de naam van de Here uw God loven, vanzelfsprekend.

zaterdag 12 januari 2013

Orde in plaats van chaos

Discipline Kolossenzen 2:5
‘Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus.’

Orde is het tegenovergestelde van wanorde, chaos. God bracht als schepper orde in de chaos van de duisternis die over de aarde was. Hij bracht licht, dag en nacht, water en land, dier en mens. Alles kreeg een plaats en een functie. Wanneer een mensenleven is losgemaakt van God, zal er wanorde ontstaan. God herstelt de orde, Hij geeft richting en doel aan. In het leven van christenen zal steeds meer orde te zien zijn, steeds meer dingen worden gedaan uit liefde voor God en omdat dat de grootste zegen oplevert. Orde en geloof horen bij elkaar. Hoe meer je wandelt in het licht van Gods liefde, des temeer verdwijnt de wanorde uit je leven. Verslavingen stoppen, relaties bloeien op, vrede en rust stromen je gedachten en je leven binnen. Angst en paniek worden vervangen door vertrouwen en zekerheid. Ik kan me de blijdschap van Paulus voorstellen. Hij zag het evangelie werken in Kolosse en het werkt nog steeds even krachtig op elke plaats waar het wordt geloofd en geleefd.

vrijdag 11 januari 2013

Geen paniek maar vrede

Wanhoop Filippenzen 4:8
‘Tenslotte, broeders en zusters, overweeg steeds wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient.’

Deze tekst staat in de context van niet bezorgd zijn. Zorgen kunnen je naar beneden trekken, de put in. Zorgen kunnen je geloof verstikken. Zorgen maken Jezus onzichtbaar en dan ben je voor je gevoel aan jezelf overgeleverd. Zorgen zijn leugens, een verkeerde vertaling van wat je waarneemt in het natuurlijke. Je trekt verkeerde conclusies en dat maakt je bezorgd. Net als de verspieders die bij Mozes en het volk klaagden dat ze het land Kanaän – door God beloofd – nooit zouden kunnen innemen. Hadden ze maar meer over Gods woord nagedacht. Hadden ze God maar beter gekend. Dat is waar de tekst van vandaag op wijst. Bedenk wat waar is, bedenk wie God is, bedenk wat Hij beloofd heeft. Wat je dan ook waarneemt, het maakt niet uit, Gods vrede zal je gedachten binnenstromen en beschermen. Hij zal voor je zorgen, zoals Hij heeft beloofd.

donderdag 10 januari 2013

Gods liefde verlies je nooit

Depressie Jesaja 43:2
‘Moet je door het water gaan-ik ben bij je; of door rivieren-je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan-het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.’

Er zijn heel wat christenen gedood door water of vuur vanwege hun liefde voor Jezus. Mensen worden gemarteld en gedood omdat ze er openlijk voor uitkomen christen te zijn en te blijven. Daar gaat deze tekst dus niet over, maar voor wie geldt dan deze belofte? Het antwoord is Jezus. Hij zou alle aanslagen op zijn leven overleven, te beginnen met de kindermoord in Bethlehem. God was Zijn beschermer, zodat Hij uiteindelijk vrijwillig Zijn leven kon afleggen aan het kruis. Maar zelfs de dood had geen vat op Hem, het vuur van de hel verteerde Hem niet, omdat God door Hem de hele wereld wilde redden. Ja, God kan mensen sparen en bewaren tegen water, vuur, of welke andere ramp ook en dat is gebeurd. Maar uiteindelijk gaat het om Jezus. In Hem zijn we veilig. Paulus zegt: ‘Ze kunnen me alles afnemen, maar niet mijn geloof, niet mijn ziel.’ Veel mensen hebben hun leven niet lief tot in de dood. Zij zijn degenen die de wereld hebben overwonnen. Niets en niemand kon hen scheiden van de liefde voor Jezus. God is met ons, Hij is onze veiligheid, Zijn genade en liefde zijn als een schild om ons heen. Misschien verliezen we ons lichaam of ons bezit wegens de haat van de wereld tegen Jezus. Maar niemand kan ons scheiden van Zijn liefde.

woensdag 9 januari 2013

Dankbaarheid en aanbidding

Tevredenheid Psalm 107:8-9
‘Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht, wie dorst had, gaf hij te drinken, wie honger had, volop te eten.’

De hele wereld dankt het leven aan God. Zonder Hem waren we er niet. Veel mensen kunnen getuigen van wat God in hun leven heeft gedaan. Het grootste is natuurlijk dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Zijn geliefde, gegeven heeft om de wereld te redden. Maar het is ook groot dat Hij Zijn eigen Geest gegeven heeft om het leven in ons te herstellen. Door de Heilige Geest mogen we weten wat er in Gods hart is. We mogen Zijn liefde en genade leren kennen en ons denken erdoor laten vernieuwen. We ontdekken Gods trouw in de verhalen uit de Bijbel en leren ze ook in ons eigen leven. Hij is een Vader die zich ontfermt over Zijn kinderen en ze leert te nemen wat Hij hun geschonken heeft. Dankbaarheid en aanbidding passen bij een leven met God en het is nog goed voor je hart ook. Een dankbaar hart zal ervoor zorgen dat er ook dankbaarheid en genade uit je mond komt.

dinsdag 8 januari 2013

Je zonden zijn weggedaan

Veroordeling Jesaja 43:25
‘Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.’

Heel veel christenen denken dat het grootste probleem in hun leven zonde is. Ze strijden ertegen en doen hun best niet te zondigen. Daarbij zijn ze alleen met zichzelf en hun zonde bezig en vergeten te genieten van Gods genade. God heeft onze overtredingen weggedaan, zover het westen is van het oosten. Hij gedenkt onze zonden niet meer. Jezus heeft ons verlost uit de macht van de zonde door ons mee te nemen in Zijn dood. Met Hem zijn we gekruisigd, gestorven en begraven. De zondaar is dood en de zonden vergeven. Door de opstanding zijn we rechtvaardig voor God. Zijn eer staat op het spel als we dit ontkennen. Wie zich na Jezus’ opstanding nog een zondaar noemt, doet God tekort. We zijn nieuwe scheppingen die door de Geest levend worden. Alles wat we in zonde hebben geleerd, moeten we afleren en afleggen. Dat doen we door te beseffen dat we er vrij van zijn. De zonde heerst niet langer over ons, mag dat ook niet. We zijn in dienst van de gerechtigheid gekomen, we leven uit genade. Het grootste probleem in het leven van een christen is ongeloof. Het is moeilijk te geloven dat God onze tekortkomingen niet langer toerekent, maar dat Hij ons toerekent wat van Jezus is. Eer God door te belijden dat je een kind van God bent en dat je overtredingen zijn uitgedelgd.

maandag 7 januari 2013

Geen angst maar geloof

Competitie Hebreeën 13:5-6
‘Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

De wereld is vol strijd en vol zorgen om het bestaan. Het lijkt wel een overlevingsrace die we tenslotte allemaal verliezen. Die manier van leven brengt geen vreugde maar smart. Dat is niet Gods bedoeling. Het is een leven zonder God en zonder hoop. Door Jezus zijn we in een positie gebracht van leven en vrede, van zegen en overvloed, zodat we genoeg hebben om het met anderen te kunnen delen. ‘Laat je leven er niet door beheersen’, schrijft Hebreeën en geeft meteen de reden waarom niet. ‘De Heer is je helper, Hij zal je nooit begeven of verlaten.’ We zijn mensen met vrede en vreugde omdat God met ons is. Hij zal voorzien, zoals Hij heeft aangetoond door Jezus. Ons grootste probleem is al opgelost, dat van de zonde. Daarbij valt al het andere in het niet. ‘Je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt’, zei Jezus. Zoek Zijn koninkrijk, Zijn tegenwoordigheid, besef weer wie je bent en laat je verrassen door Gods oplossingen. Leef in vertrouwen, je hebt niets te vrezen en niets te bestrijden dan je eigen ongeloof.

zondag 6 januari 2013

Hemelse wijsheid

Communicatie Spreuken 15:2
‘Uit de woorden van de wijzen spreekt een overvloed aan kennis, uit de mond van dwazen komt alleen maar dwaasheid.’

De bron van hemelse wijsheid is God. Er is ook wijsheid van de wereld, maar dat noemt God dwaasheid, omdat het uit de menselijke inzichten voortkomt en daar kun je niet op vertrouwen. Hemelse wijsheid is onveranderlijk liefdevol, Jezus is er de uitdrukking van en ons is die wijsheid gegeven. We mogen leren denken zoals God denkt, leren spreken zoals God spreekt en leren reageren zoals God zou doen. Hoe beter we Gods hart leren kennen, hoe wijzer we worden. Gods kinderen zouden herkenbaar moeten zijn aan hun wijsheid, want de dwazen die God ontkennen hebben geen wijsheid. Gods wijsheid is vol van genade, vol vruchten van de Geest, vol ontferming en bewogenheid. Hemelse wijsheid is volgens Jacobus zuiver, vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Wanneer Gods wijsheid je hart heeft gevuld zal er uit je mond hemelse wijsheid stromen. Dat is wat de wereld nodig heeft.

zaterdag 5 januari 2013

In Gods huis

Christengemeenschap Psalm 55:14
‘Wat genoten wij als wij samen waren bij het feestgedrang in Gods huis.’

Gods huis was lange tijd de tempel in Jeruzalem. Alles in dat huis sprak van Gods genade en heerlijkheid. Van buiten naar binnen kwam je steeds dichter bij Gods troon. De materialen werden steeds mooier en tenslotte was je bij de troon van God. Niet dat iemand daar mocht komen, behalve een keer per jaar de hogepriester, maar alles in Gods huis toonde Gods hart. Buiten werd met de zonde afgerekend door de offers, binnen was de aanbidding en de verwondering en in Gods troon was alleen nog heerlijkheid en glorie. Daar kun je van genieten met elkaar. Wij vormen samen nu Gods huis en we hebben Gods hart gezien in Jezus. Nu mogen we Gods troonzaal binnengaan met aanbidding. Elke dag is een feest, maar vooral als je het kan delen met anderen.

vrijdag 4 januari 2013

Gezegende kinderen

Kinderen Jesaja 54:13
’ Al uw zonen zullen leerlingen des HEREN zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn;’

Wat is het een zegen voor ouders om te weten dat het hun kinderen goed gaat. Jesaja profeteert over een tijd dat alle kinderen de Heer zullen volgen en dat hun welzijn groot zal zijn. Die tijd is gekomen, we leven erin. Wij zijn die kinderen en het heil is groot omdat het Jezus zelf is en alles waarvoor Hij staat. Door Jezus is God onze Vader en als Zijn kinderen is ons heil groot. God de Vader heeft ons in Christus alles geschonken. Hij is blij met ons en met het feit dat het ons goed gaat. De tijd van slavernij aan de zonde is definitief voorbij en de Geest van God maakt alles levend, zelfs onze sterfelijke lichamen. Hoe meer we beseffen in welke gezegende positie we leven, hoe meer de Vader ervan geniet.

donderdag 3 januari 2013

Altijd succes

Ondernemen Psalm 1:3
‘Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.’

We kennen allemaal de uitspraak van Jezus: ‘Het is volbracht.’ En wat een zegen heeft Hij daardoor aan de wereld gegeven! Maar zou je je kunnen voorstellen dat Jezus zegt: ‘Het is mislukt, ik heb gefaald.?’ Dat is onvoorstelbaar, want alles wat Hij doet is succesvol. Hij is de bron die ons succesvol maakt. Als we geworteld zijn in Hem, kunnen we niet falen. Misschien wel in de ogen van mensen, maar niet in de ogen van God. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, en een slechte boom geen goede. Maar een goede boom zonder zijn wortels aan het water geeft helemaal geen vrucht, die gaat dood. Zorg ervoor dat je geworteld blijft in de liefde van God, in het volbrachte werk van Jezus. Dan zul je succesvol zijn in alles wat je onderneemt.

woensdag 2 januari 2013

Liefhebben is te leren

Boosheid Mattheüs 5:23-24
‘Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.’

Boosheid is een emotie waarmee je moet leren omgaan. Boosheid op zichzelf is niet goed of fout, maar de manier waarop je ermee omgaat kan dat wel zijn. Wie in genade zijn vastheid vindt, reageert op boosheid met een vlucht naar Jezus om zo snel mogelijk weer in Zijn vrede te komen en te blijven. Van daaruit kun je mensen liefhebben die jou slecht behandelen en benadelen. Je leert in Gods liefde dat agressie een uiting is van gebrek aan liefde. Je maakt het alleen maar erger als je olie op het vuur gooit door liefdeloos te reageren. De Bijbel leert dat een vuur stopt als er geen brandstof meer is. Je overwint het kwade door het goede. Je overwint de wereld door geloof. Geloof in Degene die in je is, bij je is, met je is, voor je is. Jezus geeft je altijd de overwinning in iedere situatie. We hoeven God geen offers te brengen, die tijd is voorbij. Maar we mogen de vrucht van onze lippen offeren als een eerbetoon aan onze God. Liefhebben is te leren, het is een keuze.

dinsdag 1 januari 2013

Laat zien wie Hij is

Ambitie Johannes 9:4
‘Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen.’

Het werk dat we als kinderen van God te doen hebben is heel eenvoudig. We mogen aan de wereld laten zien hoeveel liefde God voor haar heeft. Dat doen we door eerst zelf het karakter van God te omarmen en Zijn liefde voor ons te aanvaarden en eruit te leven. Als we onszelf aanvaarden zoals God ons aanvaardt en als we onszelf liefhebben zoals God ons liefheeft, dan kunnen we datzelfde doen met de wereld om ons heen. Het is Gods liefde die mensenharten raakt, niet het aanwijzen van fouten. Het is de boodschap van verzoening die mensen vrijzet, niet hun eigen inspanningen. Dat mogen we niet alleen vertellen, maar vooral laten zien en laten horen. Als onze woorden zijn als van God, dan zullen ze vol genade, liefde en bewogenheid zijn. Maar als het alleen maar woorden zijn en niet overeenstemt met ons eigen leven, dan praten we alleen maar over God in plaats van namens Hem. God bekendmaken aan de wereld betekent eerst zelf geheel vervuld zijn met Zijn liefde en genade. Zonder liefde is alles wat je zegt en doet waardeloos.