zondag 31 maart 2013

Je hebt elkaar nodig

Christengemeenschap Handelingen 2:42
'En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.'

Wat een overgang moet het geweest zijn voor de eerste christenen van het oude verbond naar het nieuwe. De tempel was niet meer nodig, geen offers en priesters meer, geen hogepriester, geen feesten en rituelen. Wat er overbleef was de ontmoeting van elkaar, op straat, op het tempelplein, maar vooral in de huizen. De apostelen vertelden over alles wat Jezus hen geleerd had en zij lieten zien dat de Schriften waren vervuld. Het avondmaal, het breken van het brood, deed hen elke dag weer beseffen, dat Jezus hun plaats had ingenomen aan het kruis en dat zij nu de plaats van Jezus mochten innemen bij de Vader. Rechtvaardig, heilig, rein en gezegend. Een hechte gemeenschap ontstond in de druk der tijden, maar vooral omdat ze die vreugde van het evangelie met elkaar wilden delen. God had omgezien naar Zijn volk. De belofte was vervuld, de Messias was gekomen en niet alleen voor de joden, maar voor de hele wereld. En zoals het gaat met vernieuwing, kwam er ook vervolging door de aanhangers van het oude vertrouwde. Christenen hebben elkaar nodig om gaande en staande te blijven. Ze herinneren elkaar aan de liefde en trouw van God en steunen elkaar in elkaars nood en behoeften. Zo was het, zo is het en zo hoort het ook.

zaterdag 30 maart 2013

Niet onze kracht, maar Gods kracht

Kinderen Psalm 8:2
'Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen.'

Kinderen en zuigelingen zijn meestal niet sterk en praten gebrekkig. Het is weer typisch een beeld van Gods genade om te zeggen dat zij in staat zijn de vijand te laten verstommen. Wat betekent dit alles? De kinderen en zuigelingen zijn wij, wanneer we pas tot geloof komen. Zuigelingen drinken melk en krijgen honing om te groeien. Kinderen komen het land van melk en honing binnen, dat is Gods koninkrijk. De zwakste in Gods koninkrijk is sterker dan de vijand, dat wil dit vers zeggen. Het gaat niet om eigen kracht, maar om de kracht van Gods waarheid, de kracht van Jezus. Daarmee kun je elke vijand verstommen. Vanaf het eerste moment van geloof heb je heel Gods kracht tot je beschikking, maar door je kindschap en zoonschap leer je die kracht te gebruiken. Toen Jezus twaalf jaar was, kon hij de wetgeleerden al de mond snoeren. Zijn wijsheid en inzicht waren veel groter dan die van hen. Dus maak je niet druk als je nog maar net Jezus kent, Hij is je kracht, je sterkte en je wijsheid. Met Hem en door Hem verstom je elke vijand.

vrijdag 29 maart 2013

Gods huis is vol glorie

Ondernemen Spreuken 24:3-4
'Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit.'

De Bijbel is een geestelijk boek dat je geestelijk moet verstaan. Het bouwen van een huis gaat over het bouwen van Gods huis. Niet door mensenhanden maar door God zelf wordt het gebouwd. Door Gods wijsheid – dat is Jezus – is het fundament gelegd en krijgt het vorm. De kamers worden gevuld, dat gaat over ons, de gelovigen, want wij zijn het materiaal waarmee God bouwt. Wij vormen de kamers en God geeft er inhoud aan. Kostbaar en lieflijk moet het zijn. Dat kan alleen maar over Jezus gaan, Hij is kostbaar en lieflijk en Hij deelt dat met ons, zodat wij het ook zijn. Wanneer je de Bijbel leest als een plat boek, ontgaan je deze dingen. Maar de Bijbel spreekt over Gods verlangen om kinderen te hebben, die Zijn huis vormen en vullen met heerlijkheid. Het enige wat je hoeft te doen is beschikbaar zijn en zeggen: 'Heer geef mij ook een plaats in Uw huis en vul mij met uw heerlijkheid.' En dan zal het zo zijn. Laat het bouwen van Gods huis over aan de bouwmeester en ontwerper, dat is God. Leef in het besef dat je Gods glorie draagt, omdat je deel uitmaakt van Zijn huis.

donderdag 28 maart 2013

Boos worden is geen zonde

Boosheid Efeziërs 4:26-27
'Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.'

Boos worden is geen zonde maar een emotie. Als boos worden zonde is, dan is blij worden ook een zonde. Waar het om gaat is, dat je je niet laat leiden door je emoties, maar door de Geest. Vanuit emotie neem je emotionele beslissingen en die blijken achteraf vaak verkeerd te zijn, te impulsief. Nog niets aan de hand, wat dit vers betreft, maar dan komt het. Wanneer je boos blijft, ook de volgende dag nog en daarna, dan geef je de duivel toegang tot je leven en dat voert altijd naar de dood. Er gaat iets dood van binnen en God houdt teveel van je om je daar niet voor te waarschuwen. Geef de duivel geen kans, schrijft Paulus. Hij heeft geen rechten meer en geen macht over je, maar je kunt het hem wel geven op deze manier. En dat is zonde, zonde van je leven, zonde van je toekomst. Veel zegen gaat dan langs je heen, omdat je niet meer alleen Jezus volgt. Wat is de oplossing? Geef de duivel geen kans. Heb je verkeerd gereageerd, maak het dan in orde. Nam je verkeerde besluiten, draai ze dan terug als dat nog kan. Werp je zorgen, problemen, omstandigheden op Jezus en kijk eens hoe Hij erop reageert. Door het bloed van Jezus ben je nog steeds rein, geliefd en rechtvaardig. Kom terug in de rust van Gods nabijheid en geniet van deze dag, dat is het.

woensdag 27 maart 2013

Laat je niet misleiden

Ambitie Mattheüs 4:8-10
'Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.'

De duivel heeft geen rechten, maar hij probeert ons in zijn greep te krijgen door de begeerte der ogen. Voor een kind van God geldt altijd: God is mijn bron. Heb ik koninkrijken nodig, dan zal God me die geven. Abraham wilde geen geschenken aannemen van de koning van Sodom, want God was zijn bron. Toen Jezus de duivel ontmoette in de woestijn, moest de verlossing aan het kruis nog plaatsvinden. De duivel kon toen nog de aarde aanbieden, maar Jezus wist dat Hij alles zou krijgen van Zijn Vader. Na het kruis zegt Hij: 'Mij is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde.' De duivel heeft ons niets anders aan te bieden dan de dood. Jezus is gekomen om onze boeien los te maken. We zijn vrij en kunnen de duivel weerstaan door te zeggen: 'Ik heb jou niet niet nodig, want in Christus Jezus bezit ik reeds de hemel en de aarde. Hij is mijn leven en mijn voorziener.'

dinsdag 26 maart 2013

Gods liefde is genoeg

Verslaving 1 Johannes 2:15
'Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.'

Wie of wat heb je lief, dat is de vraag. Maar er zit achter die vraag ook een andere: Waarom heeft iedereen toch behoefte aan liefde? Het antwoord is, omdat God ons zo heeft geschapen. Ieder mens heeft behoefde aan liefde, vooral aan Gods liefde. Gods liefde bevestigt jou, geeft je de zekerheid dat je ertoe doet, dat je belangrijk bent. Gods liefde is de brandstof voor ieder mensenleven. Maar als je Gods liefde niet kent, ga je liefde zoeken waar het niet is, in de wereld. Die liefde is tijdelijk en voorwaardelijk. Johannes zegt: 'Als je die liefde van de wereld nog nodig hebt, ken je Gods liefde niet.' Gods liefde is zichtbaar geworden in de Here Jezus. Hij kwam Gods liefde terugbrengen in ons hart. Door het geloof heb je Gods liefde in je hart ontvangen, niet als kennis, maar om te kennen. Om Hem meer en meer te leren kennen heeft God je Zijn Geest gegeven. Hij vertelt je wie Jezus is, wie God de Vader is en wie jij mag zijn. De liefde die God geeft gaat de tijdelijke wereldse liefde en het wereldse vermaak verre te boven. Johannes verbiedt niets, maar hij zegt: 'Ik kan zien of iemand Gods liefde kent of niet.' Zoek niet in de wereld wat je alleen kunt vinden bij God. Aan Gods liefde zijn geen voorwaarden verbonden, je kan het gewoon dagelijks aannemen. Hij houdt van je, Hij zorgt voor je, Hij bevestigt je, Hij koestert je, Hij is je Minnaar.

maandag 25 maart 2013

Wij die sterk zijn

Verantwoording Romeinen 15:1-2
'Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.'

In de genade is iedereen sterk, want Jezus is onze kracht. Onder de wet moet je sterk zijn in het houden van geboden, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Onder de genade mag je alles eten, maar onder de wet heb je reine en onreine spijzen. Er is net zo'n groot verschil tussen genade en wet als tussen dag en nacht. De sterken zijn gerechtvaardigd in Christus, de zwakken proberen zichzelf te rechtvaardigen voor God. Paulus roept de gelovigen van het nieuwe verbond op rekening te houden met de zwakken. Eet niet iets wat de zwakke onrein vindt. De liefde zoekt zichzelf niet en verdraagt alles. De kracht van genade is dat niemand er recht op heeft, niemand kan zich erop laten voorstaan dat hij genade heeft ontvangen. God houdt van iedereen evenveel, van Gods standpunt uit is er geen onderscheid tussen mensen, iedereen heeft Zijn genade nodig om behouden te worden. Maar je hebt liefde nodig om behouden te leven.

zondag 24 maart 2013

Je Minnaar roept je

Acceptatie 1 Corintiërs 1:9
'God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.'

Genade berust nooit op onze inspanningen, maar altijd op Gods liefde en trouw. We worden geroepen om in een intieme relatie met Jezus te leven. Wie roept er dan? Dat is God de Vader, onze Vader, onze Abba, Papa. Hij roept ons dichterbij, nog dichterbij, tot we niet dichterbij kunnen komen en we een zijn met Jezus. Het is alsof God roept van het Heilige der Heiligen naar ieder die buiten staat: 'Kom toch binnen, kom toch dichterbij. Ik wil je aanraken, omarmen en kussen. Ik wil dat je Mijn geliefde wordt.' Vanuit het religieuze denken blijven mensen op afstand. De zonde brengt immers scheiding tussen God en mensen? Dat is ons altijd zo geleerd. Maar het goede nieuws is, dat die scheiding is opgeheven door het kruis van Jezus. De voorhang werd door God verwijderd en de weg naar Zijn hart is geopend. We worden elke dag geroepen om gemeenschap te hebben met Jezus. Dezelfde intimiteit die er is tussen Vader, Zoon en Geest, daar worden we bij geroepen, in geroepen. Laat je niet afschrikken door de leugens van de religie. Laat je niet wijsmaken dat elke fout in je leven weer afstand schept, nee! God is getrouw, Hij heeft de weg geopend voor eeuwig en roept je in Zijn leven voor eeuwig. Dat is je plaats, daar ben je thuis, daar word je gezegend en daar spreekt God tot je hart. Voel je veilig en gezegend in Gods liefde en nabijheid. Hij roept je omdat Hij naar je verlangt. Hij is jouw minnaar en jij bent Zijn geliefde.

zaterdag 23 maart 2013

Geen honger en dorst meer

Geloof Johannes 6:35
‘Ik ben het brood dat leven geeft, ‘zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Het lichaam van Jezus is ons geestelijke brood en Zijn bloed is onze geestelijke drank. Dat betekent dat we alleen door Hem rein, heilig en rechtvaardig zijn. Er is geen ander voedsel wat dat kan bewerken. Als je Jezus hebt, bezit je het leven zelf. Daarom is het doen van allerlei religieuze handelingen om dichter bij God te komen, of om Hem dichter bij ons te laten komen, zinloos. Ons gedrag is geen voorwaarde voor het leven, maar een gevolg van het leven. Wie zich onrein voelt, moet niet heiligingsoefeningen gaan doen, zoals vasten en bidden, maar eten van het brood des levens. Jezus heeft Zich eens en voor altijd geofferd, heeft eens en voor altijd Zijn bloed gegeven, zodat we voor eeuwig rein zijn. Door Jezus hebben we geen ander voedsel meer nodig. Zijn lichaam en Zijn bloed zijn meer dan voldoende om ons voor altijd in Gods nabijheid te brengen. Door dat te omarmen, voel je je nooit meer onrein, onheilig, onzeker en afgewezen. Je geloof in het volbrachte werk van Jezus houdt je hart op Hem gericht. Hij heeft het gedaan, Hij is je leven, je dagelijks brood waarvan het Onze Vader spreekt. Dat brood is je gegeven voor eeuwig, omdat God je omarmt en tegen je zegt: 'Ik heb jou uitgekozen om voor eeuwig Mijn Geliefde te zijn.'

vrijdag 22 maart 2013

Stop met proberen zegen te verdienen

Genade Spreuken 10:22
'De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.'

Dit is al jarenlang één van mijn favoriete teksten, maar ik begin hem nu pas te begrijpen. In het licht van wet of genade wordt duidelijk dat zwoegen bij de wet hoort en niets oplevert. De genade maakt je rijk. Gods zegen komt voort uit het werk van Jezus dat ons uit genade wordt geschonken door geloof. Alleen die zegen maakt je rijk in elk opzicht. Paulus legt uit dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen die er zijn in Christus. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben voor een gelukkig leven naar geest, ziel en lichaam. Stop met proberen Gods zegen te verdienen, je hebt die zegen al gekregen in Christus. Je hoeft het slechts te geloven om te ontvangen.

donderdag 21 maart 2013

Vrede en geluk in je hart

Roddel Psalm 34:13
'Zorg er dan voor dat u nooit kwaadspreekt; dat in uw mond geen bedrog wordt gevonden.'

Het vers van vandaag is het antwoord op een vraag: 'Wie van u wil graag lang en gelukkig leven? Wie wil wel elke dag genieten van al het moois?' Nu kun je denken, dat de woorden van je mond bepalen of je lang en gelukkig leeft, maar dat zegt deze psalm niet. Als dat zo is verval je in religie. Religie zegt: 'Doe dit en dan krijg je dat.' Religie gaat altijd over wat je moet doen om iets te krijgen. Maar dat leert deze psalm toch ook? Nee, je moet dieper kijken dan de woorden van je mond. Want wat uit je mond komt, zat eerst in je hart. Als het kwaad uit je mond komt, zit het kwaad in je hart en dat is erg ongezond. Wanneer Jezus je leven is, zit Jezus in je hart en in je gedachten. Je mond spreekt over Jezus, over liefde, over heil, over genade en barmhartigheid. Door de liefde van God in je hart, kun je zelfs je vijanden vergeven en zegenen. Zo wordt je leven lang en gelukkig. Wanneer je geluk afhangt van je omstandigheden, of van mensen, dan is het van korte duur. Maar wanneer Jezus je gelukkig maakt, ben je je levenlang gelukkig. Gelukkige mensen herken je aan hun reactie wanneer ze onder druk staan. Soms vlieg je uit de bocht, maar dat kun je heel snel herstellen, want Jezus heeft voor eeuwig woning gemaakt in je hart.

woensdag 20 maart 2013

Gezegend

Alles Efeziërs 1:3
'Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.'

Gezegend zij de God die ons gezegend heeft. De grootste zegen van genade is dat God Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, om de wereld te kunnen zegenen. Elke zegen, zowel in het oude als het nieuwe testament, vindt hierin zijn grondslag. Jezus heeft ons bevrijd uit de macht van ziekte, zonde en dood, dat is een geweldige zegen. Maar de grootste zegen is Jezus zelf. Hij deelt Zijn leven nu met ons. In Hem bestaan we als kinderen van God, rein, heilig, rechtvaardig en geliefd. In Hem zijn we rijk aan wijsheid, liefde, zachtmoedigheid en kracht. Je kunt niet genoeg nadenken over de zegen die door Jezus in je leven is gekomen, maar daarachter staat de liefde van de Vader, die Zijn geliefde kind heeft gegeven. Gezegend zij die God en Vader, gezegend zij de Zoon en de Geest. Gezegend zijn wij in Hem, door Hem, tot Hem. Hij is de oorsprong en het doel van ons leven. Dank U, Vader, voor Jezus, Uw geliefde Zoon, dank U, voor alle hemelse zegen die we door Hem dagelijks genieten.

dinsdag 19 maart 2013

Voorwaardelijke zegen

Vervulling Jesaja 58:10-11
'De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.'

Deze profetie uit Jesaja laat alleen maar zegen zien, maar er gaat wel een voorwaarde aan vooraf. De voorwaarde is, dat we gaan leven uit genade en de religie aan de kant zetten. Alle verplichtingen van wetten en regels, door mensen opgesteld en opgelegd, zijn als een juk dat verbroken moet worden. Mensen zitten gevangen in verplichte rituelen, voorschriften, verplichte bijdragen, verplichte feesttijden, verplichte kleding- en voedselvoorschriften. God zit daar niet op te wachten, sterker nog, Hij veroordeelt die vroomdoenerij. Waar het werkelijk om gaat, is dat we ons gaan ontfermen over de zwakken, de zieken, de gebondenen uit onze omgeving. Als we leven uit genade is dat geen verplichting, maar een vrucht. De liefde dringt ons om bewogen te zijn met onze medemensen, zoals Jezus bewogen was met de scharen. Dan zal de Heer je voortdurend leiden en zegenen en bevestigen. Stop met dode religie en ga leven. Dat is een zegen voor jezelf en voor je omgeving, maar bovenal, het eert God.

maandag 18 maart 2013

De dood heerst niet langer

Doodsangst Psalm 49:15
'Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen.'

De dood houdt mensen gevangen in angst. Het uitzicht op de dood als het einde van je leven is voor veel mensen iets waarover ze nooit willen nadenken of praten, maar wat wel steeds als angstbeeld opdoemt. Daarom proberen mensen uit dit leven te halen wat erin zit. 'Je leeft maar een keer', wordt er dan gezegd, 'Pluk de dag.' De psalmist ziet hoe mensen zich verrijken en gebied aan gebied rijgen, grote huizen bouwen en rijk leven. Maar hij ziet ook dat ze tenslotte niets hebben en neerdalen in het dodenrijk. Wat een armzalig leven is dat. Denken dat je rijk bent, maar sterven in armoede. Wat een heerlijk getuigenis als je kan zeggen: 'Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen.' Dat is werkelijkheid geworden door Jezus Christus. Hij is ons leven en Hij is in het dodenrijk geweest, maar Hij is er ook uit opgestaan, voor ons, namens ons. Met Hem zijn wij begraven en opgestaan. De dood voert over ons geen heerschappij meer. We zijn verlost uit onze angst, we zullen de dood niet zien. En het goede nieuws is ook, dat Jezus arm werd om ons rijk te maken. Je denkt misschien dat je arm bent, maar je bent schatrijk, want al Gods schatten zijn jou als erfenis gegeven in Christus. Het is door geloof dat je ontvangt wat Hij heeft geschonken om niet. Wanneer de dood je bedreigt, mag je zeggen: 'Mijn leven is verlost uit de macht van de dood, want Hij heeft mij opgenomen.'

zondag 17 maart 2013

De zegen van vruchtbaarheid

Familie Spreuken 17:6
'Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.'

Onder het oude verbond was vruchtbaarheid in de vorm van kinderen en kleinkinderen een zegen. ‘Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot’, had God door Mozes gezegd. Kleinkinderen waren het bewijs van een gezegend leven en omdat die zegen voorwaardelijk was, was het een bewijs van goed gedrag. Kinderen en kleinkinderen zijn nog steeds een zegen onder het betere verbond, het nieuwe verbond. Maar nu ontvangen we die zegen door het goede gedrag van Jezus. Hij heeft ons door zijn leven, dood en opstanding onder Gods zegen gebracht. Kinderloosheid en onvruchtbaarheid is nog steeds een vloek, maar deze vloek heeft Jezus verbroken. In Zijn naam mag je vruchtbaarheid, kinderen en kleinkinderen uitspreken over je leven. Het hoort bij de kroon die we uit genade mogen dragen.

zaterdag 16 maart 2013

Geniet van Gods goedheid

Trouw Psalm 36:5
'HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken;'

De goedheid van God is niet te beschrijven, ik zal dat ook niet proberen, maar woorden als 'hemelhoog' en 'tot de wolken' geven wel iets aan. Een van de aspecten van Gods goedheid is dat Hij onze schuld volledig heeft betaald en dat alle zonden zijn vergeven en weggedaan. Hij gedenkt ze ook niet meer. Veel christenen zijn opgevoed met het idee dat elke zonde scheiding brengt tussen God en de zondaar. De zonde moet dan eerst beleden worden, er moet schuld worden beleden en er moet diep gebogen worden om het weer goed te maken. Veel christenen laten op dat punt de genade beginnen en zeggen dan dat God genadig is om de beleden zonden te vergeven. Natuurlijk zijn er altijd teksten te vinden die dat lijken aan te tonen. Maar de werkelijkheid is veel grootser, veel meer tot eer van Gods grootheid en goedheid. De werkelijkheid is, dat niets ons meer kan aanklagen en veroordelen bij God, ook onze 'zonden' niet. Zolang je nog nadenkt over je zonden, heb je de volle waarheid over Gods genade nog niet ten volle begrepen. Jezus heeft jou werkelijk totaal verzoend met God voor eeuwig. Hij verklaart je rechtvaardig voor eeuwig. Je mag in zijn huis verkeren voor eeuwig. Niets kan jou nog scheiden van Zijn liefde voor eeuwig. Gods goedheid verandert je leven. Door Hem ga je minder zondigen, het is Zijn eer dat innerlijke werk te voltooien in jou. Maak je niet langer druk om wie je bent in jezelf, maar geniet van wie je mag zijn in Hem.

vrijdag 15 maart 2013

God heeft mij verlost

Eeuwigheid Psalm 49:15
'Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen.'

Wat gaat er een enorme rust uit van dit vers. Zelfs de dood jaagt geen angst meer aan. Als deze psalm wordt gedicht, moet Jezus nog op aarde komen, het verlossingswerk ligt dan nog in de toekomst, maar toch is er al de zekerheid en de rust van de verlossing. Jezus legt op zijn wandeling met de Emmaüsgangers uit wat er in de psalmen allemaal op Hem betrekking heeft en ik denk dat Hij dit vers ook heeft genoemd. Jezus wist als geen ander dat het dodenrijk Hem zou opnemen, maar Hij wist ook dat God Hem zou verlossen en opnemen. Voor ons heeft de dood geen dreiging meer, want wie Jezus toebehoren, zullen de dood niet zien. We zijn overgegaan van de dood in het leven. Bij de dood van Lazarus zegt Jezus: 'Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.' Dat is onze toekomst. Wanneer machten van de dood ons bedreigen, mogen we met vertrouwen zeggen: 'God heeft mijn leven verlost uit de macht van het dodenrijk, Hij zal mij opnemen.'

donderdag 14 maart 2013

Het leven wordt steeds mooier

Afgunst Titus 3:3
'Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende.'

Je hoort vaak, dat vroeger alles beter was, maar in dit geval gaat dat niet op. Paulus schrijft in zijn brieven nog wel eens over vroeger en over eertijds, om aan te geven wat een enorme verandering Jezus heeft gebracht in ons leven. Door Hem zijn we een totaal nieuwe schepping geworden. De oude gewoontes verdwijnen, omdat we ze niet meer nodig hebben om te overleven. De genade van God is verschenen, schrijft Paulus in deze brief, heilbrengend aan alle mensen. De verandering is geen gevolg van een grote inspanning van onze kant, maar van de Zijne. Hij is gekomen met heil en daar knap je van op. Een gewond mens heeft geen preek nodig, maar verzorging. God komt met liefde om onze wonden te genezen. Hij omarmt de verslaafden met genegenheid en verlossing. Hij bemoedigt en vertroost de treurenden, zonder verwijt. Alle bitterheid wordt zoet door Zijn vergeving. We hoeven niet langer jaloers te zijn op anderen, want in Christus is alles het onze en het mijne. Inderdaad, hoe langer je wandelt in de liefde van Jezus, hoe meer je de verandering gaat zien met vroeger. Dat geeft ook hoop voor de toekomst, die wordt alleen maar mooier.

woensdag 13 maart 2013

Geen kwaad zal heersen op je land

Vijanden Psalm 125:3
'De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht de hand niet reiken.'

Als rechtvaardige ben je in een bevoorrechte positie. Het kwaad zal niet op je land rusten, dat betekent dat je land vruchtbaar zal zijn en een goede oogst zal geven. Maar ook je geestelijke gebied, je levensterrein zal gezegend zijn, je huwelijk, je gezin, je onderneming en je invloed. Het kwaad zal niet rusten op je land staat er. Het betekent niet dat het kwaad niets zal proberen, maar wel dat het op je land geen rustplaats vindt. De rechtvaardige heeft namelijk ook autoriteit, hij kan spreken met gezag. Hij kan het kwaad weren door het weg te sturen. De rechtvaardige kent zijn rechten en weet dat het kwaad op zijn land geen toegang heeft. Dan blijft de vraag over, wie de rechtvaardige is. Het antwoord is: Jezus. Maar in Hem ook ieder die in Hem gelooft. Onze gezegende positie is in Christus. Daarom is die positie ook zeker. Hij hangt niet af van ons gedrag, maar is gegeven uit genade. Dus schrik niet van het kwaad, het zal over jou en het jouwe niet heersen. Christus is jouw gerechtigheid en jij bent rechtvaardig in Hem.

dinsdag 12 maart 2013

God hoort je en helpt je

Twijfel Jesaja 59:1
'Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen;'

Je hebt wel eens een situatie waarvan je denkt: 'Dit komt nooit meer goed.' Het kan gaan om een relatie die definitief stuk is, of om een ziekte die ongeneeslijk is verklaard door artsen. Het kan gaan om financiële problemen, of situaties waarin je wordt gepest of vervolgd. Het kunnen ook gedachten zijn die je blijven achtervolgen en warover je al vaak gebeden hebt. Teleurstelling is een van de redenen, waarom mensen het opgeven. 'Ik heb gebeden', zeggen mensen dan, 'maar het helpt niet, God reageert niet.' Maar deze tekst zegt, dat het niet waar is. God luistert wel en Hij helpt je wel. Maar geloof je er nog in? God is niet beperkt in Zijn mogelijkheden. Hij is niet onverschillig ten opzichte van jou. Het bewijs daarvoor is Jezus. God heeft het beste en kostbaarste gegeven om ons te verlossen en te helpen. We zijn verlost, we zijn bevrijd, we zijn Gods geliefde zonen en dochters en ja, Vader weet wat we nodig hebben. Hij zal ons alles schenken uit genade. Je hoeft niet te smeken, je mag het verwachten omdat Hij het heeft beloofd. Je mag wel smeken als dat je oplucht, maar het helpt niet. God schenkt uit liefde en uit genade en Hij schenkt overvloedig. Klinkt dat als wartaal? Nee, het is de waarheid en die zal waar blijken door geloof en vertrouwen.

maandag 11 maart 2013

Water en voedsel in overvloed

Ontevredenheid Psalm 107:9
'Want wie dorst had, gaf hij te drinken; wie honger had, gaf hij te eten, in overvloed.'

Deze regel uit de psalm verwijst naar de woestijnreis van Israël. Een miljoenenvolk te eten en te drinken geven in een woest en leeg gebied laat zien, dat God kan voorzien op manieren die wij niet kunnen bedenken. Zou God een volk bevrijden en niet voor ze zorgen? Zou God een volk onverzorgd de woestijn in sturen? Nee, natuurlijk. Het zijn onze beperkte inzichten in Gods ware aard, die ervoor zorgen dat we in angst zitten en bezorgd zijn. God leert Zijn volk dat Hij betrouwbaar is en dat er bij Hem altijd een oplossing is, voor elk probleem. En de oplossing is ook altijd naar Gods aard, namelijk in overvloed. God is niet karig met Zijn voorzieningen. Ze zijn elke dag nieuw en vers, speciaal op maat voor deze dag. Morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe voorzieningen. We leren in moeilijke omstandigheden hoe de gesteldheid van ons hart is. Gaan we ons beklagen of spreken we vertrouwen uit in de God die zeker overvloedig zal voorzien?

zondag 10 maart 2013

Onze geheime kracht

Discipline 2 Timotheüs 1:7
'Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.'

Het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft, schreef Paulus aan de Romeinen. Hier schrijft hij aan Timotheüs, een jonge verkondiger die onder druk staat. 'Geef niet op het goede nieuws te vertellen', schrijft Paulus vanuit gevangenschap. Hij is zelf keer op keer slachtoffer geweest van vervolging en haat wegens de prediking van het evangelie. 'Je wordt niet behouden door wetten en regels, maar door geloof in de Here Jezus Christus', is de boodschap. De religie van die tijd verzette zich heftig en deed er alles aan de verkondiging stop te zetten en de oude normen te herstellen. Maar het geheim is, dat we niet alleen een boodschap hebben, maar ook een boodschapper, een Helper, de Heilige Geest. Het is een Geest van kracht, sterker dan de dood. Het is een Geest van liefde, sterker dan de haat. Het is een Geest van wijsheid en inzicht, sterker dan de religieuze regeltjes. Het leven is sterker dan de dood, ga door en laat je niet weerhouden.

zaterdag 9 maart 2013

Mijn genade is u genoeg

Tevredenheid Spreuken 24:19
'Wind je niet op over kwaadaardige mensen, wees niet jaloers op goddelozen.'

De apostel Paulus had reden genoeg om zich over van alles op te winden. Overal waar hij kwam met het evangelie stuitte hij op weerstand en afwijzing, vervolging en mishandeling. Toen hij er met God over sprak werd hij bemoedigd door het antwoord: ‘Mijn genade is u genoeg.’ Gods genade maakt je zo sterk, zo onoverwinnelijk, dat je alle kwaadaardigheid ermee kunt verdragen zonder je blijdschap te verliezen. ‘Verheug je in de Heer’, schreef Paulus vanuit de gevangenis. De kracht van genade wordt ervaren als je je zwak voelt en onmachtig. Dan wordt duidelijk dat God voor je is en niet tegen. Gods eigen kracht is ons gegeven om elke situatie het hoofd te kunnen bieden. Daarom schrijft Paulus aan de Hebreeën: ‘Laat daarbij je oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van je geloof.’ Woorden van een man met ervaring. Maak je niet kwaad, wind je niet op, het is de moeite niet waard. Geef God de eer in plaats van de boze.

vrijdag 8 maart 2013

Achter het voorhangsel

Wanhoop Hebreeën 6:19
'Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel,'

Een anker zorgt ervoor dat een schip niet afdrijft en meegenomen wordt door de stroom. Een mens kan ook ten prooi vallen aan een stroom van gedachten die hem verontrusten. Verwachtingen die niet uitkomen, ziektes die niet genezen, relaties die niet verbeteren, inkomen wat verdwijnt, zij kunnen een stroom van gedachten op gang brengen, waardoor een christen afdrijft van zijn vaste koers. Gooi dan je anker uit. Stop op de plaats waar je bent en denk na over wat er achter het voorhangsel voor jou klaarligt. Jezus is daar, Gods troon is daar, alle beloftes zijn daar, je erfenis is daar. Wanneer je weer vastheid hebt gevonden achter het voorhangsel, kun je je koers vervolgen.

donderdag 7 maart 2013

Verheug je in Gods nabijheid

Depressie Jesaja 61:3
'Aan allen die in Israël rouwen, geeft Hij schoonheid in plaats van as; vreugde in plaats van rouw; lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken terwille van Zijn eigen glorie.'

Jezus is gekomen om alles om te draaien. Het rouwkleed wordt een lofgewaad, verdriet verandert in vreugde, de dood is verslagen door het leven. Betekent dat, dat je nooit meer moeite hebt in je leven? Nee, maar wel dat je je kunt verheugen in Gods nabijheid. Die nabijheid betekent uitkomst, hulp, redding en herstel. De zonde heeft geheerst vanaf Adam, maar vanaf Jezus heerst Gods gerechtigheid over ons leven. Van treurenden in Sion zijn we nu verlosten in Sion. Ons leven heeft nieuw perspectief gekregen, omdat het weer verbonden is met God de Vader. Door het kennen van Gods liefde en genade verandert ons leven van heerlijkheid naar heerlijkheid. Stap voor stap zien we Gods gezicht helderder. De waas van het verkeerde denken trekt op en we gaan beseffen, dat God echt van ons houdt. We hoeven niet perfect te zijn voor Zijn glimlach over ons. Het gaat niet over goed of fout, zonde belijden en schuld bekennen. Dat doe je bij een rechter, maar het recht heeft al gezegevierd door de dood en opstanding van Jezus. We zijn vrijgesproken van alle schuld voor altijd. Dat maakt ons stralend tot eer van Zijn glorie.

woensdag 6 maart 2013

Geen veroordeling meer

Veroordeling Psalm 32:5
'Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.'

Onder het oude verbond moest elke zonde beleden worden en een keer per jaar werden de onbewuste zonden beleden op de Grote Verzoendag. Daarmee werd het oordeel afgewenteld op het lam dat geslacht moest worden, maar het probleem bleef bestaan dat de mens zondigt. Door Jezus is er een nieuw verbond gesloten dat niet alleen alle zonden vergeeft, maar ook de zondaar laat sterven. Met Christus gekruisigd betekent het einde van de zondaar. Met Christus opgestaan betekent dat je een nieuwe schepping bent die niet zondigt. Maar die waarheid is een geestelijke waarheid in Christus. Wie naar zichzelf kijkt, vindt die waarheid niet, je moet naar Christus kijken. Hij vertegenwoordigt jou, Hij is je leven. Je wordt beoordeeld en gezegend doordat je leven in Hem is. Dat is de vreugde en de vrede van het nieuwe verbond. Je hoeft het met God niet steeds in orde te brengen, het is en blijft in orde. Betekent dat dan dat je maar raak kan zondigen? Nee, dat betekent dat de zonde geen macht meer over je heeft en steeds minder zal heersen in je leven. We belijden nu niet langer onze zonden, maar onze hemelse en verzegelde positie bij God. Door een offer zijn we voor eeuwig met Hem verzoend en onze zonden gedenkt Hij niet meer.

dinsdag 5 maart 2013

Erger je niet

Competitie Prediker 7:9
'Wees niet te spoedig geergerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen.'

Wie kent niet het populaire spel 'Mens erger je niet'? Ik herinner me dat wij thuis een versie speelden waar mensch nog met ch werd gespeld. De pionnen vlogen vaak door de lucht bij ons thuis kan ik melden. Dat spel roept juist ergernis op en zegt vervolgens: erger je niet. Dat moet wel door een duivelse geest zijn bedacht. Ergernis kennen we allemaal, de vraag is hoe je ermee omgaat. Je kunt er heel snel mee afrekenen door je gedachten op Gods glimlach over jouw leven te richten. Hij begrijpt je en Hij blijft je glimlachend aankijken. Alsof Hij zegt: 'Maak je toch niet zo druk, Ik ben er toch om voor je te zorgen?' Dwazen kennen Gods glimlach niet, ze geloven niet in Hem. De ergernis is in hen gaan wonen, permanent. Dat is pas droevig. Je zou maar zo'n mens zijn, die zich voortdurend ergert. Die kan toch niet gelukkig zijn? Alle ergernis en boosheid mag je naar Jezus toe rollen en Hij kijkt glimlachend naar je en zegt: 'Goed zo, geef die rommel maar aan Mij, neem jij maar Mijn vrede en vreugde en blijf alsjeblieft vrolijk. Er zijn er al zoveel die zich ergeren.'

maandag 4 maart 2013

Drink uit de goede bron

Communicatie Jacobus 3:10
'Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.'

Als uit je mond zegen en vloek voortkomt, kun je dat heel gemakkelijk oplossen door te besluiten niet meer te praten. In sommige kloosters lijkt het daar wel wat op. Als je niets zegt, kun je het ook niet verkeerd doen. Maar waar Jacobus op wijst, is de bron. Zegen en vloek kunnen niet uit dezelfde bron komen. Als Jezus de vloekbron heeft gesloten, waarom blijven we er dan nog uit putten, is de vraag. Is Gods bron niet genoeg? Is de Geest van liefde niet voldoende om alle tegenslagen te verduren? Vervloekingen zijn uitingen van ongeloof. Je reageert vanuit je vlees, vanuit je gevoel. Je bent gefrustreerd en dat is de bedoeling van de boze. Hij wil dat je uit de verkeerde bron put, want dan voed je je ongenoegen en maak je relaties stuk. Keer terug naar je Bron. Jezus is meer dan genoeg om je in elke situatie staande te houden. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar doe het goede. En heb je toch je ongenoegen op een verkeerde manier geuit, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Hij kent ons en weet wat we weten en begrijpen. Hij houdt ons rein door Zijn bloed en blijft ons beschermen met Zijn trouw. Hij is de Bron waarvan het water nooit teleurstelt.

zondag 3 maart 2013

Een in heerlijkheid en liefde

Christengemeenschap Johannes 17:22-23
'En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.'

Er is geen verschil in glorie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze zijn verschillend in functie, maar totaal gelijk in waarde en heerlijkheid. Ze zijn een. De glorie en heerlijkheid van Jezus werd zichtbaar bij Zijn doop. De Vader en de Geest bevestigden Hem daar. De Vader sprak Zijn welbehagen uit en de Geest ging in de vorm van een duif op Hem rusten. Een totale eenheid tussen hemel en aarde. Om de wereld (en de gelovigen) te overtuigen van het fantastische en complete verlossingswerk van Christus, heeft God Zijn heerlijkheid, Zijn glans en glorie over ons uitgestort. Door de Heilige Geest zijn we aan Christus gelijkgemaakt. Dezelfde glans die het leven van Jezus op aarde kenmerkte, is ons gegeven. Allereerst opdat we een zijn, dat we begrijpen dat er niemand meer of minder is dan een ander. Dat er wel verschil is in functie, maar niet in glorie. Wanneer wij onszelf aan elkaar gelijk weten in onze hemelse positie en werking, zal de wereld moeten erkennen dat Jezus werkelijk iets gedaan heeft wat verandering geeft. De van God afgedwaalde mens zal zien wat Gods liefde inhoudt, namelijk dat er geen veroordeling is, maar gelijkstelling in glans en heerlijkheid aan God zelf, en dat aan iedereen in dezelfde mate. Ik zou zeggen: ga vandaag maar eens nadenken over deze tekst en laat de waarheid ervan goed tot je doordringen, dan komt de verwondering vanzelf.

zaterdag 2 maart 2013

Een kroon van kinderen

Kinderen Spreuken 17:6
'De kroon der ouden zijn kindskinderen en de eer der kinderen zijn hun ouders.'

Onder het oude verbond was vruchtbaarheid in de vorm van kinderen en kleinkinderen een zegen. ‘Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot’, had God door Mozes gezegd. Kleinkinderen waren het bewijs van een gezegend leven en omdat die zegen voorwaardelijk was, was het een bewijs van goed gedrag. Kinderen en kleinkinderen zijn nog steeds een zegen onder het betere verbond, het nieuwe verbond. Maar nu ontvangen we die zegen door het goede gedrag van Jezus. Hij heeft ons door zijn leven, dood en opstanding onder Gods zegen gebracht. Kinderloosheid en onvruchtbaarheid is nog steeds een vloek, maar deze vloek heeft Jezus verbroken. In Zijn naam mag je vruchtbaarheid, kinderen en kleinkinderen uitspreken over je leven. Het hoort bij de kroon die we uit genade mogen dragen.

vrijdag 1 maart 2013

Jezus is jouw succes

Ondernemen Spreuken 16:3
'Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.'

Dit klinkt wel heel simpel en dat is het ook. Toch is er wel wat toe te lichten. Vertrouw op de Heer, wat betekent dat? Dat de aanwijzingen die Hij geeft betrouwbaar zijn en tot succes zullen leiden. Het gaat dus niet om een algemene houding van: ‘Nou, ik vertrouw wel op de Heer’, nee, je stelt vertrouwen in Zijn woord. God en Zijn woord stemmen volkomen overeen. Hij is wat Hij zegt te zijn en Hij doet wat Hij zegt te doen. Volkomen betrouwbaar en omdat God wil dat het goed met je gaat, zullen al Zijn aanwijzingen tot het goede leiden. Dat wil God altijd voor ons, het goede, welgevallene en volkomene. Dat schenkt Hij ons, wanneer we vertrouwen stellen in Zijn raad en dat is Jezus zelf. Uiteindelijk zegt de tekst dat God alles tot een goed einde zal brengen door Jezus en dat geldt voor ieder die gelooft en er in vertrouwen naar handelt.