zaterdag 31 augustus 2013

Geen beelden meer

Johannes 16:25
‘Dit heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal.’

De Bijbel spreekt in beelden. Personen zijn beelden, verhalen zijn beelden, voorwerpen zijn beelden, tijden zijn beelden. Al die beelden spreken maar over een ding: Jezus. En toen Jezus op aarde was, sprak Hij ook in beelden. Tegen de Farizeeërs zegt Jezus: ‘De Schriften zijn het die van Mij getuigen.’ Bij zijn afscheid zegt Jezus, dat Hij tot nu toe in beelden heeft gesproken. ‘Maar er komt een tijd, dat Ik vrijuit over de Vader zal spreken.’ Die tijd is gekomen door de uitstorting van de Heilige Geest. Hij openbaart ons de Vader. Hij opent de beelden, zodat we Jezus kunnen zien. Hij opent ons verstand, zodat we Gods waarheid kunnen bevatten. Zonder Geest begrijp je niets van de beelden, zie je ze niet eens. Maar ons is het voorrecht gegund niet alleen de beelden te kennen, maar ook hun inhoud. Hoe meer je ogen worden geopend, hoe meer je ziet dat de Bijbel alleen over Jezus gaat.

vrijdag 30 augustus 2013

Geen wezen meer

Hosea 14:3
‘Assur zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. En wij zullen niet meer zeggen tot het werk onzer handen: Onze God! Want van U verkrijgt de wees barmhartigheid.’

Vind je het niet geweldig wat Hosea hier zegt? Die wees, dat zijn wij, jij en ik. We wandelden rond als wezen, geen vader of moeder om ons te helpen. Geen wonder dat we alles zelf wilden doen. We vertrouwden op onze slimheid, op onze ervaring, op de hulp van paarden, of in onze tijd machines. Wat het ook was, we kunnen stoppen erop te vertrouwen. Het is niet langer nodig. We hebben weer een Vader, we zijn geen wezen meer. We hebben de allerbeste Vader van de hele wereld en omstreken. We hoeven ons nergens meer zorgen om te maken, want Hij zorgt voor ons. Goed gezien Hosea.

donderdag 29 augustus 2013

Geniet van genade

Efeziërs 2:8
‘Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;’

Genade is altijd een geschenk, anders is het geen genade. Genade heeft nooit een oorzaak in jezelf, genade komt altijd van buiten. Elke zondaar wordt door God benaderd met liefde en genade. God komt met verzoening, met nieuw leven naar je toe. Wanneer je Zijn geschenk aanneemt, zal je leven daardoor veranderen. Probeer niet zelf je leven te veranderen, laat dat aan Gods genade over. Zoals Hij uit liefde naar je toe kwam, toen je nog een vijand en een hater en een zondaar was, zo zal Hij je uit liefde veranderen en heiligen. Het enige wat van ons wordt verwacht is dat we Zijn genade aanvaarden. Dat we ons erbij neerleggen, dat er voor ons geen eer te behalen is, maar des temeer voor Hem. Hinder God niet door je eigen inspanningen, maar laat alles aan Hem over. Hij kent je beter dan jij jezelf kent, Hij weet waar Hij moet beginnen en Hij weet hoe Hij het tot een goed einde moet brengen. Hij is begonnen en Hij zal het afmaken. Pure genade, geniet ervan.

woensdag 28 augustus 2013

Genade verdien je niet

Romeinen 11:6
‘Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.’

Kan het nog eenvoudiger worden gezegd? Niet meer uit werken, betekent dat het daarvoor wel uit werken was. De wet, het oude verbond, vraagt om werken. Eigen verdienste, eigen inspanning, voor wat hoort wat. Wie het goed doet wordt beloond, wie het fout doet gestraft. Net als bij Sinterklaas, wie goed is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Maar nu is er genade. Weg met de werken, weg met de eigen verdienste, weg met het proberen een goed mens te zijn, het lukt je toch niet, stop ermee. Er is nu genade. Genade is alleen genade als er niet voor wordt gewerkt. Genade verdien je niet, genade word je geschonken. God schenkt overvloedige genade uit liefde. Hij schenkt vergeving, verzoening, bevrijding, genezing, herstel, zegen, overvloed uit liefde. Dringt het al tot je door? God houdt van je. Niet vanwege je gedrag, maar vanwege Zijn liefde. Genade is honderdduizend keer beter dan de wet. Wat de wet niet kon bewerken, verandering van gezindheid, wordt geschonken uit genade. God verandert je leven van binnen uit.

dinsdag 27 augustus 2013

Liefde en kracht

Handelingen 6:8
‘En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.’

Stefanus was een van de diakenen die werden aangesteld in Jeruzalem om aan de armen brood uit te delen. Vol van genade en kracht deed hij dat. Terwijl hij brood deelde, deelde hij ook liefde uit en kracht. Hij was net als Jezus vol ontferming en barmhartigheid. Stefanus was op Jezus gericht bij het eenvoudige werk dat hij te doen kreeg. Maar wat was hij een man van geloof. Hij zou niet lang daarna worden vermoord, maar zelfs in zijn dood zag hij nog de hemel geopend en Jezus staande naast de troon. Had het leven van Stefanus zin? Ja, want ondanks zijn te vroege dood is hij tot op de dag van vandaag een getuige van Gods liefde en kracht. Velen zijn hem gevolgd in de dood. De kerk heeft een lange geschiedenis van martelaren, maar wat er altijd doorheen blijft klinken zijn de liefde en de kracht van het geloof. Er is niets veranderd sinds het begin van de kerk. Ook nu nog zijn het Gods liefde en kracht die wonderen en grote tekenen doen.

maandag 26 augustus 2013

Wat is bekering

Handelingen 26:20
‘.. maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.’

Bekering is een geliefd onderwerp bij predikers. Maar de meesten van hen weten niet waarover ze spreken. Ze brengen de mensen vaak vanuit de slavernij van de zonde naar de slavernij van de wet. Bekering heeft bij God de betekenis van het oude verbond de rug toe keren, omdat er een nieuw verbond is. Let er maar eens op: als er in de Bijbel over bekering wordt gesproken, is het altijd tegen religieuze mensen. Keer de dode werken van religie de rug toe en ga leven uit geloof. De ware bekering is die welke Paulus meemaakte op weg naar Damascus. Paulus was uitermate religieus, maar hij vervolgde daarmee Jezus zelf. Na zijn bekering wil Paulus nog maar een ding: Hem kennen en de kracht van Zijn opstanding. Bekering gaat niet over gedrag, maar over focus. Van jezelf naar Jezus, dat is het.

zondag 25 augustus 2013

Vrede zij u

Lukas 10:5
‘Welk huis gij ook binnentreedt, zegt eerst: Vrede zij dezen huize.’

Overal waar Jezus een huis binnenging bracht Hij zegen. Niet het huis, maar degene die binnentreedt bepaalt de atmosfeer. Toch kunnen er huizen zijn waar Gods vrede niet welkom is. Dan kan God er ook weinig doen. In zulke huizen vindt Gods vrede geen ingang. Wat doe je dan? Heel eenvoudig, je draait je om, gaat weg en Gods vrede verlaat met jou het huis. Gods vrede is in jou, waar jij bent is de vrede. Spreek vrede uit voor je een huis binnengaat, dat zorgt ervoor dat je je bewust bent van Gods vrede en kan het huis zegenen. Verwacht zegen. Overal waar je binnengaat, mag je de brenger van vrede zijn. Verwacht niets van het huis dat je binnengaat, maar breng er Gods vrede in. Je houding, je reactie, je woorden zullen een zegen zijn, omdat Gods vrede in je is.

zaterdag 24 augustus 2013

Wet of geloof

Galaten 3:25
‘Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.’

De wet van Mozes wordt de tuchtmeester genoemd. De wet was een bescherming tegen al te grove overtreding, omdat er meteen werd gestraft. De wet maakte geen mens beter, maar de wet hield mensen in bedwang, onder controle. Het gaat bij de wet niet om geloof, maar om goed gedrag, dat wordt beloond. Toen Jezus kwam, liet Hij zien dat niemand de wet kan houden. Zelfs door je gedachten ben je al veroordeeld. Jezus kwam voor ons de wet vervullen, Hij nam onder de wet onze plaats in en droeg onze schuld. Door het nieuwe verbond zijn we niet onder de wet, maar onder de genade. Onverdiende gunst, onverdiende vrijspraak, onverdiende zegen is nu ons deel. Veel mensen geloven dit niet en daarmee plaatsen ze zichzelf weer onder de wet en onder het oordeel. Geloof of wet, een van de twee. Je gaat je best doen voor je eigen gerechtigheid, of je ontvangt uit geloof Gods gerechtigheid. Simpel eigenlijk.

vrijdag 23 augustus 2013

Je bent gezond geworden

Johannes 5:14
‘Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.’

Alles wat tegen ons zou kunnen getuigen heeft Jezus weggedaan, door het aan het kruis te nagelen. Onder de genade word je niet gestraft voor je zonden. Maar je kunt door te zondigen wel jezelf in een situatie brengen die ongezond is. Waar heeft Jezus het over bij deze man? Hij is bij het badwater van Bethesda door Jezus’ woord genezen. Maar door de woorden van de wet werd hij veroordeeld, hij droeg namelijk zijn matras op sabbat. Jezus zegt: zie je bent gezond geworden. Maar de Farizeeërs zeggen: je bent een overtreder en verdient Gods oordeel. Je kunt heel makkelijk weer onder veroordeling komen door naar de verkeerde boodschap te luisteren. Jezus zegt: zie, je bent gezond geworden. Houd daar dan aan vast en luister niet naar andere boodschappers.

donderdag 22 augustus 2013

Niet meer menselijk

Jesaja 52:14
‘Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)’

We staan vaak stil bij het volbrachte werk van Jezus. Het kruis met alle gruwel is voorbij, de dood is overgegaan in het leven en Jezus is nu verheerlijkt in de hemel. Toch zijn er momenten, dat we weer stilstaan bij de enorme prijs die voor ons werd betaald. Als je dit gedeelte leest uit Jesaja 52, dan besef je weer dat de kruisdood van Jezus geen kleinigheidje was. Velen hebben zich ontzet, zozeer misvormd, niet meer menselijk, wat is Jezus gruwelijk mishandeld en gefolterd. In onze tijd zouden we de daders levenslang opsluiten wegens misdaden tegen de menselijkheid. Maar Jezus zei: ‘Vader, vergeef het hun.’ ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, zei Jezus. De Vader was bereid te lijden voor ons, was bereid Zijn zoon te offeren voor ons, is nog steeds bereid tot het uiterste te gaan voor ons, zozeer heeft Hij ons lief. Het is heerlijk onder Gods gunst te leven en te genieten van alle zegen. Maar het is ook goed om af en toe weer te beseffen dat er een hoge prijs voor is betaald.

woensdag 21 augustus 2013

De glans van de Eeuwige

2Corintiërs 3:11
‘Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid.’

Het verdwijnende staat voor de wet, het oude verbond dat via Mozes naar Israël kwam. De berg Sinaï staat symbool voor de wet en het verdwijnende. Daarna kwam het blijvende op de berg Sion, daar werd door het kruis een nieuw verbond van kracht, een eeuwig verbond. Het oude verbond ging met een zekere heerlijkheid gepaard, Mozes’ gezicht straalde erdoor, maar die glans verdween ook weer. De heerlijkheid en de glans van het nieuwe verbond zijn blijvend. Onder het nieuwe verbond kijken we Jezus in het gezicht en zien Hem stralen. Hij heeft de glans van de overwinning, de naam boven alle naam en wij weerspiegelen die glans. Hoe meer we in het licht van het nieuwe verbond Gods glorie zien, des temeer gaan we zelf van heerlijkheid naar heerlijkheid. Het is de glans van het blijvende, de glans van de Eeuwige die ons leven glans geeft.

dinsdag 20 augustus 2013

Geloof in het licht

Johannes 12:36
‘Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Dit sprak Jezus en Hij ging heen en verborg Zich voor hen.’

Het volk van Israël wandelde in duisternis toen Jezus op aarde kwam. En hoewel Hij het licht van de wereld was, hebben zij het licht niet gegrepen. Jezus roept het volk hier op het licht te grijpen, nu het nog kan. Hij is nog in hun midden, ze kunnen zich nog tot Hem keren met geloof, ze kunnen nog geloven in het licht en kinderen van het licht worden. Jezus heeft het gesproken en met verdriet gezien, dat ze de duisternis liever hadden dan het licht. En Hij verborg zich voor hen. Jezus huilde over Jeruzalem, de stad die de tempel herbergde, maar God niet kende. Jezus werd afgewezen door de religie, door de verblindheid, door de tradities van de duisternis. Dat kan in onze tijd ook gebeuren. De wet die door veel kerken wordt geleerd als levensstandaard, verblindt de ogen en bedekt het hart. Jezus wordt niet gezien, laat staan herkend als vertegenwoordiger en brenger van Gods genade. Geloof in het licht is een actuele boodschap, misschien wel het meest voor de kerk.

maandag 19 augustus 2013

Gods heerlijkheid is voor jou

Jesaja 60:1
‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op.’

In Jesaja 59 wordt door de profeet uiteengezet waarom God zich verborgen hield. Er was zoveel zonde en zoveel bloedvergieten, dat God zich terugtrok van zijn volk. Hij ontzette zich omdat er niemand tussenbeide kwam. Toen heeft Hij zelf ingegrepen en bracht Zijn rechterhand (beeld van Jezus) verlossing. Het is prachtig om te zien hoe daarna alles veranderde. Omdat Jezus gekomen is, spelen de zonden geen rol meer. Ze staan niet langer tussen God en mensen in. Ze zijn niet langer een reden voor God om terug te treden. Integendeel, we worden uitgenodigd vrijmoedig tot Gods troon te naderen en genade te ontvangen. ‘Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van God gaat over u op.’ Die grote verandering komt niet door verbeterd gedrag, door bidden, vasten en zonden belijden, maar alleen door de genade van Gods rechterhand. Sta op, wordt verlicht, is een oproep anders te kijken naar jezelf en naar je relatie met God. Er is niets meer wat Gods heerlijkheid voor jouw leven nog in de weg kan staan, behalve ongeloof.

zondag 18 augustus 2013

God is met je

Genesis 39:21
‘En de HERE was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.’

Als God met je is, kun je onder alle omstandigheden zegen verwachten. Jozef ging in zijn leven van heel hoog, naar heel laag en weer terug naar heel hoog. Maar overal was God met hem. Bij Potifar, de Egyptische eigenaar die hem kocht op de slavenmarkt en in de gevangenis bij de schenker en de bakker, overal werd Jozef gezegend. Tenslotte kwam hij in het paleis van de farao en werd hij onderkoning van Egypte. In de diepste ellende was God met hem en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenen winnen. Dit verhaal laat zo mooi zien, dat God onze omstandigheden kent en dat Hij erbij is. Hij laat ons zien, dat Zijn aanwezigheid de grondslag vormt van onze zegeningen. Door Hem houden we stand, door Hem overwinnen we, door hem kunnen we onder alle omstandigheden rekenen op uitkomst. Uiteindelijk beziet Jozef zijn leven in het licht van Gods goedheid. ‘God heeft mij vooruit gestuurd, om jullie in leven te houden’, zegt hij tegen zijn broers die hem hebben verkocht. Pure genade, zonder bittere wortel. Net als Jezus aan het kruis kon hij zeggen: ‘Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.’

zaterdag 17 augustus 2013

Wie besneden is hoort erbij

Exodus 12:44
‘Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij hem besneden hebt.’

De besnijdenis was het teken van het verbond, dat God sloot met Abraham. Wie erbij wilde horen, moest besneden zijn. De besnijdenis verwijst naar het kruis. Het teken van het nieuwe verbond in het lichaam en het bloed van Jezus. Daar werd het mes gezet in het oude Adamgeslacht. Wij waren allemaal slaven van de zonde en zijn door het bloed van Jezus vrijgekocht. Na de besnijdenis mag je meeëten met de paasmaaltijd. Het Pascha werd gevierd met het slachten van een lam. Vreemden en bijwoners mochten niet meeëten, alleen wie besneden was. Buiten Christus om, is er geen zegen voor een mens. Je bent buitengesloten, omdat je pas meetelt door het kruis. Zonder bloedstorting geen vergeving. Onder het nieuwe verbond gedenken we de dood van Christus bij het avondmaal. Alle zegen is beschikbaar – niet voor wie zich goed gedragen heeft, maar voor wie ‘besneden’ is. Dat wil zeggen, voor wie gelooft, dat zijn leven is verzoend door het offer van Jezus. Ons Paaslam is geslacht, wij mogen feestvieren.

vrijdag 16 augustus 2013

De prijs van verzoening

Exodus 30:15
‘De rijke zal niet meer noch de arme minder dan een halve sikkel opbrengen, om die te geven als heffing voor de HERE ter verzoening voor uw leven.’

Zo ging dat onder het oude testament. Vanaf twintig jaar betaalde je de halve sikkel voor de dienst in de tabernakel. Daarmee voorkwam je dat er een plaag ging heersen in je leven. Als het over verzoening gaat, is er maar een prijs. Wie de offeraar is, rijk of arm, het maakt geen verschil. Daarmee geeft God al aan, dat je eigen inspanningen er niet toe doen. Dit voorschrift verwijst naar de verzoening die Jezus zou brengen. Niet elk jaar een halve sikkel betalen, maar eenmaal Zijn eigen bloed. Daarmee betaalde Hij verzoening voor de hele wereld. Rijk of arm, het doet er niet toe. Eigen inspanningen hebben op je verzoening geen effect. Maar er zit nog een ander aspect aan die halve sikkel. Het was kennelijk door iedereen op te brengen. God stelt aan de verzoening geen onbetaalbare eisen. Hij verlangt wat iedereen kan geven, geloof. Een Goddelijke ruil, een duurbetaalde verzoening voor een spotprijs. Alleen geloof in Jezus’ volbrachte werk, alleen Zijn bloed kan God voldoening geven en ons verzoening.

donderdag 15 augustus 2013

Goed gedrag is niet goed genoeg

Job 33:28
‘Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve, en mijn leven verlustigt zich in het licht.’

Van een man als Job kun je rustig zeggen, dat hij in zijn leven door een hel is gegaan. Al zijn kinderen verloren, al zijn bezittingen kwijtgeraakt, een lichaam vol jeukende en etterende zweren en dan ook nog een vrouw die het advies geeft om God de rug toe te keren en vrienden die hem komen uitleggen, dat het vast zijn eigen schuld is geweest. Een hel, waar Job niets van begreep. Hij leefde zo keurig en was zo braaf, daar kon iedereen een voorbeeld aan nemen en dat gebeurde ook. Midden in die ellende moet Job, in gesprek met God, zijn standpunten herzien. Hij moest toegeven dat hij God niet echt kende, maar slechts van Hem had horen vertellen. Job komt tot inkeer en zijn leven verandert van vloek in zegen. Dan spreekt hij de tekst van vandaag uit: ‘Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve.’ Job was met zijn goede gedrag op weg naar de dood. Goed gedrag is voor God nooit goed genoeg. Stop ermee Job en ontvang genade. ‘Mijn leven verlustigt zich in het licht’, zegt Job. Als ik de tekst lees, denk ik vooral aan Jezus. Na Zijn opstanding verheugt Hij zich over mensen zoals Job, die opeens gaan beseffen, dat ze uit de duisternis in het licht gekomen zijn.

woensdag 14 augustus 2013

Naar Gods beeld

Genesis 1:27
‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’

God schiep de mens als duo, of eigenlijk als trio, naar Gods aard en gelijkenis. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een drieëenheid van liefde. Man, vrouw en God, een drieëenheid van liefde. Iedereen heeft een eigen waarde en functionaliteit. Niemand is meer, niemand is minder. Een unieke eenheid, die los van elkaar niet volmaakt gelukkig kan zijn. Wat ben ik blij met Gods schepping. Een man zonder vrouw is niets, evenals een vrouw zonder man. Het is niet Gods bedoeling om als mens alleen te zijn. En als dat toch door omstandigheden zo is, dan heb je altijd nog Godzelf, die altijd met je is en bij je is en in je is. Hij helpt je volmaakt mens te zijn. Hij helpt je iemand te vinden die bij je past. Hij weet dat als geen ander, want Hij heeft het zo gewild en gemaakt.

dinsdag 13 augustus 2013

Een nieuwe naam

Genesis 17:5
‘.. en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb.’

De naam van Abram werd door God veranderd, omdat God iets had gedaan. God had hem uitgekozen om vader van vele volkeren te zijn. Abram, hier is je nieuwe identitieit. Niet meer Abram, maar Abraham. Leuk hè, om dat te zeggen tegen een man zonder kinderen, die te oud is om nog kinderen te verwekken. Je zult de vader zijn van een menigte volken. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Zo werd Abraham de vader van de gelovigen. Uit Abraham kwam de Messias voort. Ook wij hebben nieuwe namen gekregen. Niet langer zullen we zondaar heten of overtreder, maar voortaan zul je kind van God heten, zoon of dochter van de Allerhoogste. Omdat God je daartoe heeft bestemd en aangesteld. God spreekt en Hij voert uit. Wij luisteren en geloven.

maandag 12 augustus 2013

Ver boven het gras

Mattheüs 6:30
‘Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?’

De wet en het oordeel zijn er ingehamerd. Keer op keer is ons verteld dat we zondaars zijn, dat we nergens voor deugen. Steeds maar weer werd er gezegd, dat elke zonde beleden moet worden, omdat er anders een vloek in je leven zal gaan heersen. Stelselmatig werden we opgeroepen ons opnieuw toe te wijden en nu langer vol te houden dan de vorige keren. Mensen gaan gebukt onder een verminkt Godsbeeld, evenals een verminkt zelfbeeld. De werkelijkheid is dat Jezus gekomen is om ons te laten zien hoe geliefd we zijn. De Vader was bereid Zijn Zoon te offeren voor onze vrijheid. Waarom zou God wel voor het gras zorgen en niet voor ons? Waarom wel voor de vogels en de lelies op het veld en niet voor zijn kinderen? Wat een verminkt, krom denken is dat? Hoe komt het nog goed? Door steeds te herhalen: ‘God houdt van je. Hij heeft je lief. Hij is niet kwaad. Hij kijkt niet naar je fouten en oordeelt niet over je tekortkomingen. In Gods oog ben je volmaakt. Hij noemt je Zijn Geliefde.’ Blijf dit herhalen tot je het gelooft. Kijk naar het gras, de vogels, de bloemen en weet: ik ga hen allemaal ver te boven.

zondag 11 augustus 2013

Geloof en geniet

Leviticus 25:19
‘En het land zal zijn vrucht geven, zodat gij tot verzadiging eet en daarin veilig woont.’

Tegen een volk in slavernij spreekt God over een land, overvloeiend van melk en honing. Ik breng jullie daar. Je zult er wonen en veilig zijn. Je zult er tot verzadiging toe leven en in hoge ouderdom sterven. Jullie vijanden zullen wegvluchten en ziekte zal je niet langer streffen. Alles wat je onderneemt zal gelukken in je huis en daarbuiten. Gods plannen zijn altijd overvloedig en volk genade. God werkt niet met menselijke principes als, voor wat hoort wat. Nee, God is God en Hij geniet ervan te kunnen geven. Hoe triest is het dan geweest aan de oevers van dat beloofde land, om het ongeloof en de bangheid te zien bij het volk. Alles was gereed, maar het volk durfde niet op Gods woord naar binnen te gaan. Dat is het keerpunt voor die generatie. Het land is niet langer beschikbaar, pas de volgende generatie mag er binnengaan. Pas op zegt God, dat je mijn beloftes niet afwijst door ongeloof. Daarom moedig ik je aan: geloof God op Zijn woord. Geloof Hem als Hij zegt: al je zonden zijn vergeven en Ik zal ze niet meer gedenken. Geloof Hem als Hij zegt: Je bent rein en rechtvaardig voor eeuwig. Geloof Hem als Hij zegt, dat Hij je tot volmaaktheid zal brengen. Geloof Hem en geniet van Zijn genade en overvloed.

zaterdag 10 augustus 2013

Er is licht

Genesis 1:3
‘En God zeide: Er zij licht; en er was licht.’

Hoelang de duisternis op aarde geheerst heeft voor God sprak, weet ik niet, maar daarna was het afgelopen. ‘Want God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.’ Dat zijn de woorden van Psalm 33. God spreekt vanuit gezag, Zijn woord is beslissend. Daarom kunnen we gerust zijn, want over ons heeft God gesproken: ‘Je bent rein, om het woord dat Ik gesproken heb.’ Dat woord sprak Jezus aan het kruis: ‘Het is volbracht.’ Dezelfde kracht waarmee de duisternis moest wijken voor het licht is ons gegeven. De kracht waarmee Jezus de dood overwon, is in ons. God heeft gesproken en wij mogen Hem naspreken. ‘Ik zal niet sterven maar leven.’ De Bijbel is vol prachtige, krachtige woorden. En als God spreekt, dan is het een bevel, dan is het zo. ‘Niemand kan ze roven uit mijn hand.’ Heerlijk, die woorden van God. Ze vervullen ons leven, ze veranderen situaties, ze raken onze harten. Het licht is sterker dan de duisternis. Hoelang de duisternis ook heeft geheerst in je leven, door God is het licht geworden. En dat zal altijd zo blijven, omdat Hij het heeft gesproken.

vrijdag 9 augustus 2013

Welkom bij Gods troon

Hebreeën 4:16
‘Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.’

De troon van genade is het deksel van de ark. In de ark liggen alle bewijzen van rebellie en ongeloof, maar op het deksel ligt het bloed van Jezus. God ziet alleen het bloed en er is geen oordeel meer. Net als in Egypte bij de uittocht, is er veiligheid en bescherming achter het bloed. Jezus heeft Zijn bloed eens voor altijd geofferd en daarmee alle schuld voorgoed weggedaan. Daarom hebben we vrijmoedigheid om Gods troon te naderen en niet te worden afgewezen. God houdt ervan als we vrijmoedig naar Hem toe komen, als we hulp nodig hebben, of gewoon om te zeggen dat we van Hem houden. Er is geen enkele verhindering om te komen. Jezus heeft betaald voor je vrijmoedigheid. Maak er gebruik van en eer Hem daardoor. God wil niets liever dan je genade schenken en helpen.

donderdag 8 augustus 2013

God schenkt alles

Romeinen 8:32
‘Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’

Is het niet wonderlijk hoe mensen kunnen twijfelen aan Gods liefde? Dat de wereld Hem niet kent, is begrijpelijk, dat nemen we niemand kwalijk. Maar als christenen zich afvragen of God hen wel helpen wil, dan is er iets niet goed gegaan in de prediking. Hoe vaak hoor je christenen bidden om Gods nabijheid. Hoe vaak vragen om hen niet te verlaten. Dat komt door het verkondigen van een verkeerd evangelie. God is niet de ene dag dichtbij en de andere veraf. God is niet de ene keer met ons em de andere keer niet. Hoe kun je twijfelen aan Gods liefde, hoe kun je twijfelen aan Zijn trouw? Hij heeft je Zijn Zoon gegeven toen je nog een zondaar en een hater was. Hoe kun je denken, dat God je nu vergeten zal? De waarheid is, dat dezelfde God die Zijn Zoon heeft geschonken, ons met Hem ook alle dingen schenkt, schenkt, schenkt, schenkt. Je verdient Gods trouw niet, Hij schenkt hem je. En dat geldt voor alles wat je nodig hebt en meer.

woensdag 7 augustus 2013

Vrees niet voor hun dreiging

Jesaja 41:11
‘Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om;’

In het leven van Jezus zie je op verschillende plaatsen hoe Zijn leven dat van Zijn tegenstanders beschaamde. Mannen die Hem wilden gevangen nemen en doden, deinsden terug, weken achteruit en vielen op de grond. Slechts eenmaal was dat niet zo, omdat Jezus zich vrijwillig aan hen overgaf om te worden gekruisigd. Jezus legde vrijwillig Zijn leven af, niemand ontnam het Hem. Als Jezus een plaats krijgt in je leven en opgemerkt wordt door anderen, krijg je te maken met tegenstand, laster en haat. Maar Hij die in ons is, is veel meer dan hij die in de wereld is. De macht en autoriteit van Jezus is ook ons gegeven. We hoeven voor niemand te vrezen.

dinsdag 6 augustus 2013

God verheugt zich over jou

Spreuken 23:24
‘De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.’

Als ik dat lees, denk ik meteen aan God de Vader, die zich verblijdt over Zijn Zoon Jezus. En dan hoor ik Hem vol trots zeggen: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem heb ik een welbehagen.’ Hoe zal de Vader hebben genoten van Jezus, toen Hij Hem zag gaan op aarde. Jezus ging rond, verkondigende en weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren. Maar Jezus zat ook aan tafel bij zondaren, hoeren en tollenaars, mensen die ziek waren geworden en een dokter nodig hadden. Wat moet de Vader trots zijn geweest op de enige mens op aarde zonder zonde. Maar hoe zal het Zijn hart hebben gebroken toen Hij deze geliefde Zoon tot zonde moest maken en veroordelen. Gelukkig is dat allemaal achter de rug, verleden tijd. En het goede nieuws is, dat God nu vele rechtvaardige zonen en dochters heeft in welke Hij zich kan verheugen. Door de ene Rechtvaardige zijn wij allen rechtvaardig geworden. Wat een glorie.

maandag 5 augustus 2013

Nog even geduld

2Petrus 3:9
‘De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.’

Als we vroeger op schoolreisje gingen, moest je altijd zorgen op tijd op school te zijn. ‘De bus wacht niet hoor’, werd er nog extra bij gezegd. En als dan het moment daar was, werd er geteld. Zijn ze er allemaal? En hoewel de bus op tijd zou vertrekken, deed hij dat pas als iedereen geteld was en ingestapt. Je laat toch zeker niemand staan vanwege de tijd? Bij God is het niet anders. Onze hemelse schoolreis begint pas, als iedereen er is. Er mag niemand achterblijven, behalve degenen die echt niet mee willen. Op een dag zal Jezus er zijn om ons op te halen en mee te nemen. Hij treuzelt niet, maar geeft nog wat extra tijd, want Hij wil niet dat er mensen achterblijven.

zondag 4 augustus 2013

Gratis eten en drinken

Jesaja 55:1
‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.’

Het is niet zo moeilijk om een dorstige te roepen naar water, maar het wordt lastiger iemand te laten kopen zonder geld. Kopen zonder geld is een onmogelijkheid. Je kan niet kopen zonder betaalmiddel. Nee, maar bij God wel. Hij nodigt je uit om het water des levens te drinken. Het is levend water en wie daarvan drinkt, krijgt nooit meer dorst. Maar er is meer, je kan ook eten, er is ook brood des levens beschikbaar en je zult nooit meer honger krijgen. Eten en drinken uit Gods bron is gratis beschikbaar. Eeuwige vergeving, verlossing, bevrijding, genezing, heelheid, herstel, zegen, het is er allemaal. Maar hoe kan ik dat dan kopen? Door het betaalmiddel te gebruiken wat God je geeft, het leven en het bloed van Jezus. Daarmee is alles gekocht en betaald. Voor ons gratis, voor Hem een hoge prijs. Kom, drink, eet, er is al voor betaald.

zaterdag 3 augustus 2013

Hij zorgt voor je

1Petrus 5:6-7
‘Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Mooi gezegd van Petrus, maar hoe moeilijk was het voor hem deze les te leren. We hoeven de zwakheden van Petrus niet te bespreken, want ze lijken sterk op die van onszelf. Hoe vaak hebben we zelf getwijfeld over een goede afloop, hoe vaak op het crusiale moment de Heer verloochend? Wat heeft de Heer Zijn discipelen met zorg uitgekozen, zodat ze een rolmodel zouden kunnen zijn voor vele generaties na hen. Als Petrus uiteindelijk kon leren zich te vernederen onder Gods hand, als hij kon zeggen: ‘Hij zorgt voor u’, dan is er voor iedereen hoop. Moet je je best doen om zover te komen? Nee, je moet gewoon stoppen op jezelf te vertrouwen. Laat de oplossing aan de Heer over, Hij zorgt voor je.

vrijdag 2 augustus 2013

Diepe wateren

Spreuken 18:4
‘De woorden van iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid.’

Diepe wateren zijn vol leven, elke visser weet dat. Diepe wateren zijn zuurstofrijk en voedselrijk, ze bevatten ongeziene schatten. God wil ons meenemen naar diep water, daar waar we niet langer kunnen staan, maar ons moeten laten meenemen door de stroom. De spreuk van vandaag is zelf vol diepte. De goede mens is Jezus, die ons met zijn woorden meeneemt naar het hart van God de Vader. De sprankelende beek is een beeld van het leven dat door de Heilige Geest aan ons is geschonken. Het woord en de Geest samen brengen ons bij de bron van wijsheid, Jezus zelf, in wie alle schatten en rijkdommen van God zijn verborgen. Het is heerlijk en heilzaam om de diepte van Gods woord te overdenken en te ontdekken dat ze vol leven zijn.

donderdag 1 augustus 2013

Sterke God

Filippenzen 4:13
‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.’

Taal voor stoere mensen? Nee, taal van een gelovige die niet opgeeft. Paulus had geen makkelijk leven. Hij was vastbesloten het goede nieuws over Gods genade te verkondigen, eerst aan de jood en ook aan de Griek. Dat werd hem niet in dank afgenomen, vooral niet door de joden. Ze voelden zich bedreigd en hielden Paulus voor een dwaalleraar. Overal waar hij predikte, kreeg hij te maken met haat en vervolging. Toch kon dit het vuur in Paulus niet doven. Hij voelde zich geroepen om tot het einde door te gaan. Een ding wist hij: ‘Ik vermag alle dingen, in Hem die mij kracht geeft.’ Doordat Paulus niet bereid was op te geven, kon het evangelie zich verspreiden over Azië en Europa. Een betere prediker had God zich niet kunnen wensen. Als je goed nieuws hebt, moet je je niet laten hinderen het te verkondigen. Dat is wat Paulus hier zegt. Sterke tekst, sterk principe, sterke God.