zaterdag 30 november 2013

Gods werk is volkomen

Deuteronomium 32:4
'de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.'

We hebben een prachtige God die geen half werk verricht. Alles wat Hij doet is zuiver, rechtvaardig, goed en voor eeuwig. Onze Vader wordt niet verrast door de omstandigheden, maar heeft zijn plan gereed van voor de grondlegging van de wereld. Hij wist dat de mens die Hij maakte feilbaar zou zijn, door hem een eigen vrije wil te geven. Hij wist dat het volk dat Hij verloste, Hem verlaten zou. En toch blijft Hij volkomen onwankelbaar en trouw aan Zijn eigen plan. Zijn liefde verandert niet, Zijn genade neemt niet af. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, een God van trouw, zonder onrecht. Deze God is onze Vader die ons liefheeft. Hij is de Rots waardoor we een stevig fundament hebben in Christus. Al onze zonden zijn vergeven en we mogen vrijmoedig Zijn troon naderen om hulp te krijgen. Hij zelf is onze voorspraak en we hebben de verlossing door Zijn bloed. Door Hem en in Hem zijn we rein, rechtvaardig, geliefd en gezegend voor eeuwig.

vrijdag 29 november 2013

Jezus is het leven

Johannes 1:4
‘In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;’

Johannes begint zijn evangelie met een vergelijking tussen de eerste en de tweede schepping van God. In het begin sprak God: ‘Daar zij licht.’ En het was alzo. Dat licht kwam niet van de zon, maar van het leven, van God zelf. Toen Jezus op aarde verscheen, gebeurde hetzelfde. Gods licht, Gods leven kwam in de duisternis die over de aarde hing. Maar nu lag de keuze bij de mens. God sprak, maar er werd niet op gereageerd. Het licht kwam en het leven, maar zij hadden de duisternis liever dan het licht. Hoe moeilijk is het, om mensen te overtuigen dat ze de duisternis achter zich mogen laten. Door Jezus mag je in het licht komen. De duisternis is voorbij. De zonde is niet langer aan de macht. Er is licht en leven voor iedereen en voor altijd. God heeft gesproken, er is licht, maar dat licht moet je zelf grijpen. Aanvaard dat je zonden vergeven zijn. Aanvaard dat God van je houdt. Aanvaard dat je in het licht bent gebracht. Aanvaard Gods liefde voor jou en ga genieten van het nieuwe leven.

donderdag 28 november 2013

Rust in Gods trouw

Romeinen 3:3
'Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen?'

God gaf Zijn woord aan Abraham, door zijn nageslacht (Jezus) zou de hele aarde gezegend worden. En al was Israël ontrouw, Gods belofte aan Abraham bleef intact. God heeft zijn woord gegeven en volbracht. Hij kan niet anders, wat Hij spreekt en belooft, doet Hij ook. Dus houd je vast aan Gods woorden, aan Zijn belofte om jouw nooit te begeven of te verlaten. Houd je vast aan Zijn belofte dat Hij voor je zal zorgen, dat Hij voor de uitkomst zal zorgen als je beproefd wordt. God is trouw voor eeuwig en Hij houdt van je, zelfs als je ontrouw bent. Hij verlaat je nooit. En behalve dat Hij voor je zorgt, zal Hij je ook zegenen, zodat je door jouw overvloed anderen tot zegen kan zijn.

woensdag 27 november 2013

In vertrouwen

Handelingen 14:3
‘Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden.’

De joden hadden de wet en Paulus kwam met het evangelie van genade. In Ikonium kwamen vele joden tot geloof, maar daarmee begon ook de rebellie tegen het evangelie. Midden in die druk spreken Paulus en de zijnen vrijmoedig over Gods liefde en genade. Daarbij vertrouwen ze op de Here, dat Hij Zijn woord zal bevestigen. En zo gebeurt het ook. Het is Gods woord van genade dat ze spreken, het is Gods kracht die zich openbaart door hun handen. Zij leggen zieken de handen op, maar het is God die geneest. Wat een heerlijk samenspel van geloof en kracht. Temidden van de druk je ogen gevestigd houden op de waarheid en verwachten dat God zelf Zijn woord zal bevestigen. Zo mogen en kunnen we gaan door dit leven. Zo zijn we standvastig en onwankelbaar.

dinsdag 26 november 2013

Horen en zien wat God openbaart

Jesaja 32:3
‘Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken;’

Een prachtig hoofdstuk uit de profetie van Jesaja. Wanneer de koning der gerechtigheid komt, dan zullen de verblinden gaan zien en de doven horen. Het is de tijd van herstel, de tijd van nieuw inzicht en begrip. Wanneer de Geest van God wordt uitgestort over een mens, dan zal dat gebeuren. Telkens als iemand zich tot God bekeert, gebeurt dit wonder. Je gaat zien wat je nooit gezien hebt en begrijpen wat je wel hoorde, maar niet verstond. Wij leven in die tijd van herstel en openbaring. God schenkt Zijn Geest aan iedere gelovige, zodat hij kan begrijpen en toepassen wat God hem uit genade heeft geschonken. We mogen de steunpilaren zijn van degenen die nog wankelend gaan in hun verblindheid en doofheid. We mogen de medewerkers van Gods genade zijn. Mijn advies: lees eens aandachtig dit hoofdstuk van Jesaja en probeer te ontdekken waarin je jezelf herkent. Vraag God je ogen te openen en je oren, zodat je kan opmerken wat Gods Geest je wil openbaren.

maandag 25 november 2013

De trouw van God duurt eeuwig

Psalm 89:2
'Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw.'

De psalmist twijfelt niet aan Gods trouw, want die is bevestigd in de hemel. Als Gods trouw zou rusten op onze toewijding, op onze inspanning, op ons gedrag, dan was die trouw erg wankelbaar. We zijn niet elke dag even Godgericht. Soms zijn het de omstandigheden die ons afleiden of benauwen. Soms zijn het mensen die ons onder druk zetten, of geweld aandoen. Dan is het moeilijk op God gericht te blijven, maar Gods trouw verandert er niet door. Die rust in de hemel. Gods trouw is Jezus. Hij heeft Gods trouw bevestigd, bewezen tot in de dood. Als we op aarde aan het wankelen zijn gebracht, kunnen we ons altijd vasthouden aan Gods trouw. Niets kan ons van Hem scheiden, zelfs de dood niet. God is trouw voor eeuwig en Zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. Hij zal voor je zorgen.

zondag 24 november 2013

Kinderen van het Licht

Jesaja 9:2
‘Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.’

Over een maand is het kerst en dan is deze tekst weer heel populair. Het volk dat in duisternis wandelt, wandelt nog steeds in duisternis. Het licht was komende in de wereld, schrijft Johannes, maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Jezus kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen. We kunnen elk jaar prachtig vertellen van het Licht dat is gekomen, maar als we dat licht niet aannemen, blijft het duister, dan is het Licht alleen maar even langs geweest als een bliksemflits. Gods licht straalt over Zijn kinderen, zoals in Egypte toen Israël in het licht was tijdens de plaag van duisternis. De religie praat over het licht, viert het zelfs, maar grijpt het niet. Johannes zegt, maar wie Hem hebben aangenomen, hebben het recht gekregen (genade) Gods kinderen te zijn. Het licht kwam in de wereld om de aarde te verlichten, om da aarde te verlossen uit de macht van de duisternis. Toen het donker werd aan het kruis, brak het licht door voor Gods kinderen. Laten we dat maar vieren, dat we voor eeuwig in het licht zijn gebracht door Gods liefde.

zaterdag 23 november 2013

Welzalig in Christus

Psalm 1:1
‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;’

Bestaat zo’n man wel, die zo perfect leeft, dat goddeloosheid en zonde uit zijn leven wegblijven? Ja, die bestaat, zijn naam is Jezus. Hij heeft als mens zondeloos geleefd, niet meegedaan met spotters, maar altijd Gods wetten gevolgd en Hem geëerd in alles. Daarom was Hij succesvol en slaagde alles wat Hij ondernam. De zonde had niets in Hem. Deze bevoorrechte positie bij God is nu de onze geworden door Hem. Zijn rechtvaardigheid en liefde zijn ons gegeven in Hem. Daarom mogen we de zegen van Psalm 1 ook op ons leven leggen. We zullen zijn als een boom aan het water geplant die op tijd zijn vrucht geeft. Het is Gods eer dat in ons leven uit te werken. Hij is dat goede werk begonnen in ons en zal het ook tot het einde volmaken. Jezus houdt van mensen, ook van zondaars, zoveel zelfs dat Hij al hun zonden op zich nam en voor eeuwig wegdeed. In Hem en door Hem en uit Hem dragen we vrucht, tot eer van het Lam dat geslacht is, die dood was en zie Hij leeft. En wij met Hem.

vrijdag 22 november 2013

Laat je met God verzoenen

2Corintiërs 6:1
‘Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen,’

Paulus had heel wat te stellen met zijn tijdgenoten. Daar was de tegenwerking van de joden die het oude verbond niet wilden loslaten. Daar was de losbandigheid van mensen die dachten dat zondigen onder het nieuwe verbond straffeloos kon gebeuren. En daar waren de door hem gestichte gemeentes die als hij weer weg was hun gang gingen en op eigen manier een draai gaven aan het geloof. Paulus was de allereerste mens met de boodschap van genade. God had hem geopenbaard wat het offer van Jezus voor God betekende. Nu moesten de mensen worden overtuigd van Gods liefde en vergeving. Wij leven eeuwen later, kunnen alles nog eens nalezen in de Bijbel, maar ook in onze tijd is er veel tegenwerking en hebben mensen moeite de boodschap van verzoening aan te nemen. Genade ontvangen betekent dat je er zelf niets voor hoeft te doen, maar het betekent ook dat je verlost bent uit de slavernij van de zonde. Een heel nieuwe leven, waarbij Gods Geest je leidt in de waarheid. Maar wil je dat eigenlijk wel?

donderdag 21 november 2013

Bekering van verkeerd geloof

Handelingen 19:4
'Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.'

Toen Paulus in Efeze gelovigen aantrof, was hij niet geïnteresseerd in hun gedrag, maar in hun geloof. Want verkeerd geloof geeft verkeerd gedrag. Als je gelooft dat je gedrag bepalend is voor Gods zegen, dan mis je het hart van het evangelie. Je gedrag is het gevolg van een goed begrip van wat Jezus heeft gedaan. Paulus wijst de gelovigen uit Efeze erop dat Johannes de Doper dat ook had gezegd: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ Dat moeten de mensen weten, je zonden zijn weggenomen, ze bestaan niet meer voor God. Je mag nu leven in vrijheid als nieuwe schepping, als kind van God. Je bent een met Hem geworden in Zijn dood, opstanding en verheerlijking. Christus is je leven, Hij is je bron. In Hem ben je heilig, rechtvaardig en rein, omdat Hij dat is. En als je weet dat je rechtvaardig bent, dan mag je ook zo gaan leven. Niet als een verplichting, maar omdat je beseft dat je die zonden niet meer hoeft te doen, je bent ervan bevrijd. Het is Gods verlangen, dat we de volle omvang van Zijn genade leren kennen. We moeten ons bekeren van verkeerd geloof.

woensdag 20 november 2013

Geen tranen meer

Openbaring 21:4
‘en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.’

Hoeveel tranen zouden er op aarde gevallen zijn? Hoeveel wegens verdriet om de dood? Hoeveel vanwege het lijden en de oorlogen? De aarde is vol bloed van onschuldigen, de zonde heeft op aarde geheerst vanaf Adam. Maar als ook de apostel Johannes wegens vervolging naar het eiland Patmos is verbannen, wil God hem iets anders laten zien. Ja, de schepping is in nood en zucht in al haar onderdelen, maar er is een hoopvolle toekomst. De Here Jezus is als eerste verlost, daarna die van Hem zijn, maar uiteindelijk zal God zelf alle tranen drogen en zal de dood niet meer bestaan. De eerste dingen zijn voorbijgegaan, schrijft Johannes in opdracht van God. In de wereld lijd je verdrukking, maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Door de opstanding van Jezus uit de dood heeft hij de kracht ervan gebroken. Wie het leven van Christus hebben ontvangen toen ze tot geloof kwamen in Hem, zijn met Hem verlost van de slavernij aan de zonde. De totale verlossing, waar de hele schepping naar uitkijkt, is komende in de wereld. Mens voor mens wordt verlost door het evangelie van genade. Stap voor stap komt Gods toekomst dichter bij Zijn vervulling.

dinsdag 19 november 2013

Zoek niet naar zonde maar naar Gods glorie

Johannes 9:3
'Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.'

Wij mensen willen graag weten waarom iets gebeurt. We willen het kunnen verklaren, misschien iemand de schuld geven. Maar Jezus leert zijn discipelen anders te kijken naar de dingen die gebeuren. Het gaat niet om de oorzaak maar om het doel. Ja, er was iemand blind of verlamd, of zelfs dood, maar kijk eens wat God kan doen. Kijk eens wat een glorie als Hij Zijn grootheid kan tonen. Let eens wat meer op Gods werken dan op die van de duivel. Johannes schrijft in zijn evangelie dat Jezus zegt: ‘Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?’ De vraag is dus niet hoe iets komt, maar wat je gelooft dat God doen zal. De aarde is nog vol met sporen en resten van de zonde die heerst op aarde vanaf Adam. Maar let eens op wat God nu doet door Jezus. Hij brengt nieuw leven aan het licht. Hij vernietigt de werken van de duivel en verheerlijkt Zijn Vader. En dat doet Hij ook voor jou, niet omdat je alles begrijpt, maar omdat Hij van je houdt en je leren wil anders te denken over alles wat je ziet. Het gaat om Gods eer en Gods glorie.

maandag 18 november 2013

Dag en nacht gelukkig

Psalm 92:2
'.. in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten,..'

‘Het is goed de Heer te prijzen, schrijft de Psalmist, want Gij hebt mij verheugd door Uw daden. Over de werken uwer handen zal ik jubelen.’ En dan schrijft hij dat hij dat doet in de morgen en in de nacht, dus eigenlijk dag en nacht, altijd. Dat is een groot geheim. Het prijzen van God om zijn daden beschermt je tegen zorgen en angsten. Het stuurt je gedachten naar Gods trouw en goedheid. Je hart vult zich met blijde woorden en voor je het weet zal een grote vreugde je hart en je gedachten laten overstromen van geluk. Kan dat heel de dag door? Nou, je moet ook wel eens aan wat anders denken natuurlijk, aan je werk, of aan je kinderen bijvoorbeeld. Maar zodra je merkt dat er onrust in je gedachten sluipt, is het goed weer aan Gods goedheid te denken en Hem te bejubelen. Je houd je vast aan de waarheid en aan Gods liefde voor jou.

zondag 17 november 2013

Onze werken of Gods werken

Romeinen 4:2
'Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God.'

Goede werken zijn niet goed omdat wij ze goed vinden, maar omdat ze een goede oorsprong hebben, omdat het Gods werken zijn die in ons worden gevormd en door geloof worden volbracht. Abraham geloofde God en daarom was hij bereid zijn zoon Isaac te offeren. Omdat Abraham geloofde dat God hem uit de dood zou doen opstaan, was hij bereid. Wij mensen zien alleen de buitenkant van onze werken, onze daden, maar God ziet het begin. De wortel is veel belangrijker dan de vrucht, zonder wortel was er geen vrucht. Geloof begint bij God, Hij openbaart zich en wij omarmen wat Hij zegt, houden het voor waar, geloven het. Daaruit komen de werken tevoorschijn. Onze werken laten zien wat we van Gods woord hebben begrepen, ze zijn er de vruchten van. Maar alle eer is voor Hem die onze bron wil zijn. Alle dingen zijn uit Hem, door Hem en tot Hem.

zaterdag 16 november 2013

Genade en vrede kun je niet verdienen

2Petrus 1:2
‘.. genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here.’

Gods goedheid en genade kunnen niet toenemen, maar onze kennis ervan wel. Genade is altijd onverdiend, anders is het geen genade maar loon. Wil je toenemen in genade, dan moet je er dus niet iets voor gaan doen om het te krijgen. Het enige dat de genade in je leven laat toenemen, is te begrijpen dat ook dat genade is. Je gaat steeds meer inzicht krijgen in Gods genade, naarmate je gaat snappen dat je er niet voor hoeft te werken. Dus geen lange gebeden of een week vasten om genade te ontvangen. Niet een uur vroeger opstaan om toe te nemen in vrede. Nee, ga alleen begrijpen dat God van je houdt en dat Hij je genadig is, omdat Hij genadig is. Hoe beter je begrijpt hoe Gods wezen is, kijk naar Jezus, Hij is de afdruk ervan, hoe meer Gods genade en vrede in jou wordt vermenigvuldigd.

vrijdag 15 november 2013

Woorden vol genade

Markus 2:2
‘En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten, en Hij sprak het woord tot hen.’

Jezus was weer thuis, staat er in de Bijbel. Hij trok het hele land door en nu was Hij weer thuis. Even tijd voor jezelf zou je denken, maar nee, de straat stroomt vol, het huis stroomt vol en tenslotte kan er niemand meer door. Wat zou jij doen in zo’n geval? Zeggen: ‘Mensen geef me even rust, laat me even alleen. Kom morgen maar terug als ik heb kunnen uitrusten?’ Nee, Jezus gaat de mensen toespreken. Hij weet wat ze nodig hebben, Zijn woorden. Woorden vol genade en ontferming. Wanneer een zieke door zijn vrienden bij Jezus is gebracht, spreekt Hij woorden van genade. Je zonden zijn vergeven. Dat was het grootste probleem. Daarna zou de verlamde weer kunnen opstaan. De boodschap van Jezus is simpel: Je zonden zijn vergeven, sta op en wandel.

donderdag 14 november 2013

Alle eer is voor de Heer

Psalm 115:1
'Niet ons, o HERE, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw.'

Het Boek vertaalt het zo: ‘HERE, wij verdienen geen eer. Alleen Uw naam komt alle eer toe wegens Uw goedheid, liefde en trouw.’ Als je leven wordt gezegend en je bent succesvol op al je wegen, dan kun je denken dat je het goed gedaan hebt. Als je kinderen voorspoedig opgroeien en zich goed ontwikkelen, kun je in de verleiding komen te denken dat je een betere ouder bent dan een ander. De keerzijde van Gods goedheid en zegen kan zijn, dat wij er met de eer vandoor gaan. Daarom is het goed zo af en toe weer eens te beseffen, dat het onze God is, die alle eer behoort te krijgen. In de hemel, rondom Gods troon, is het voor iedereen duidelijk: alleen U bent waardig te ontvangen alle eer en rijkdom en wijsheid en aanbidding. Want U hebt ons verlost, U bent het lam dat geslacht is, U alleen bent het waard om te worden geëerd en te worden aanbeden.

woensdag 13 november 2013

Verblijd je in de Heer

Filippenzen 3:1
‘Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig.’

Het waren moeilijke tijden voor Paulus. Om het evangelie zat hij in de gevangenis, maar gelukkig had hij regelmatig betrouwbare broeders om zich heen. Paulus kon zich verblijden in de hulp en het bezoek dat hij kreeg, maar in alles zag hij Gods hand. Hij was dankbaar en verblijdde zich in de mensen die hem bezochten, maar meer nog verblijdde hij zich in de Heer, die hen naar hem toe had gebracht. Wanneer Gods trouw en liefde je zekerheid zijn, kunnen de omstandigheden dat niet veranderen. Paulus is blij met mensen, maar nog blijder met God die hem helpt door die mensen. Paulus kijkt verder dan het oog reikt. Hij ziet God zelf en weet dat hij veilig is onder alle omstandigheden. Met Gods Geest kun je verder kijken dan wat je ziet. Met Gods Geest zie je Gods hart.

dinsdag 12 november 2013

Krachtig in de genade

2Timotheüs 2:1
‘Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,’

Paulus heeft zijn hele leven in dienst van het evangelie gesteld. Hij werd erom vervolgd en de boodschap van Gods genade werd meer afgewezen dan omarmd. Nu ziet hij in Timotheüs een nieuwe generatie die het nieuws kan doorgeven. Wees krachtig, zegt hij, krachtig in de genade. Wat bedoelt hij daar precies mee? Moet Timotheüs zijn best doen om sterker te zijn dan zijn tegenstanders? Is er een fysieke strijd te voeren? Nee, krachtig in de genade moet zijn basis zijn, het fundament waarop Timotheüs gaat bouwen. De genade zelf is krachtig, want het is de genade van Christus Jezus. Al Gods liefde, wijsheid en kracht ligt in die genade. God zelf is de bron, Hij is de kracht waaruit Timotheüs en ook wij mogen leven. Niet wat we zijn, niet wat we zien bepaalt onze kracht, maar in wie we geloven. Vertrouw nooit op je eigen kracht of inzicht, maar wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Omdat Hij sterk is, hebben we kracht. Omdat Hij wijs is weten we het antwoord. Omdat Hij liefde is, vrezen we geen kwaad.

maandag 11 november 2013

Vaders volle zegen rust op je

1Corintiërs 1:3
‘.. genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.’

Dit zinnetje is al honderdduizend keer uitgesproken in kerkdiensten over de hele wereld. Maar wat zegt het eigenlijk? Allereerst dat God onze Vader is. Een liefhebbende Vader, die zich ontfermt over Zijn kinderen. Deze Vader moet geen vrees aanjagen, maar vrede. Genade en vrede, onverdiende gunst, onverdiende zegen, onverdiende vrede en rust. God onze Vader overlaadt ons dagelijks met Zijn gulle genade. Dat doet Hij samen met de Here Jezus Christus en met de Heilige Geest. Want genade en vrede worden in ons leven uitgewerkt door de Heilige Geest. Dit zinnetje zegt gewoon, nou ja, gewoon, dat God met ons is in al Zijn volheid, in al Zijn grootheid, in al Zijn glorie.

zondag 10 november 2013

Behouden en verzegeld

Efeziërs 1:13
'In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,'

Vaak denken gelovige christenen dat ze na hun redding toch nog verloren kunnen gaan. Dat heeft dan altijd met hun gedrag te maken. Er zijn op dat gebied zoveel onwaarheden in omloop, dat deze tekst verhelderend is. Eerst heb je het evangelie over je behoudenis gehoord. Dat is pure genade en heeft niets met je gedrag te maken. God zelf heeft je uit liefde in Christus aangenomen. Je bent in Hem, dat is absoluut veilig en voor eeuwig. Op het moment dat je de waarheid niet alleen gehoord hebt, maar ook gelooft, weet je zeker dat je behouden bent. Je bent opnieuw geboren, niet uit je daden, maar uit Gods Geest. Jezus heeft je gekocht en betaald, je bent Zijn eigendom voor eeuwig. Daarom word je als een kostbaar bezit van Hem verzegeld. Niemand kan je roven uit Gods hand. Niemand kan ongedaan maken wat God heeft volbracht. Twijfel nooit aan je behoudenis, maar geniet van je leven in Christus. Wanneer Hij verschijnt, zal ook jij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

zaterdag 9 november 2013

Geen twijfel mogelijk

1Johannes 4:15
'Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.'

Johannes weerlegt in zijn brief allerlei dwaalleren. De leer die hij hier bestrijdt, is dat Jezus niet de zoon van God zou zijn. Johannes noemt drie ‘bewijzen’ voor de godheid van Christus. Hij heeft Gods liefde bewezen, Hij heeft Gods Geest gegeven en Hij brengt mensen tot een belijdenis van Zijn godheid. Petrus zei: ‘U bent de Christus, de zoon van de levende God.’ Als Jezus niet Gods zoon is, is hij ook niet opgestaan en zijn we ook niet verlost. Maar Johannes stelt de christenen gerust: God is in je en Hij blijft in je. Niet omdat je dat belijdt, maar omdat je in Hem gelooft als Zoon van God, die voor jouw zonden verzoening heeft gebracht. God heeft Zijn Geest aan je gegeven, die heeft je hart overtuigd en daarom belijd je Hem. En omdat God in je blijft, hoef je niet te twijfelen.

vrijdag 8 november 2013

Zegen door rechtvaardigheid

Job 22:28
‘Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht.’

Elifaz is een van de vrienden van Job. Hij houdt een pleidooi voor een rechtvaardig leven. Hij noemt allerlei zaken op die in orde moeten zijn. De belangrijkste is, dat Job zich door God moet laten onderwijzen. Wanneer Gods woorden worden opgevolgd, zal dat niet zonder zegen zijn. ‘Wanneer je dan tot iets besluit, zal het tot stand komen en op al uw wegen zal het licht stralen’, zegt Elifaz. En dat is ook zo. Toch vergist Elifaz zich, want een mens kan niet rechtvaardig zijn in zichzelf, het is een onmogelijk plan. Maar door Gods genade wordt het toch werkelijkheid. Hijzelf is onze gerechtigheid. Hijzelf schrijft Zijn wetten in ons verstand. En wanneer wij ons daardoor laten leiden, zullen we succesvol zijn op al onze wegen.

donderdag 7 november 2013

Zijn woord en mijn woord

Johannes 4:41
‘En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord,’

Door wie ben jij tot geloof gekomen? Hier, in het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put, is het allereerst de vrouw die aan haar stadgenoten begint te vertellen wat haar is overkomen. Daarna gaan ze zelf op onderzoek uit. Ze komen bij Jezus en vragen Hem enige dagen bij hen te blijven. Dat doet Hij en kennelijk hebben Zijn woorden veel mensen overtuigd, net als die vrouw. Wij mensen die in God geloven proberen ook vaak te vertellen wat we in Jezus hebben gevonden, maar onze woorden zijn lang niet altijd overtuigend. Voor je het weet verzand je in een zinloze discussie over de wet. Maar de woorden van Jezus hebben wel overtuigingskracht. Let op dat er in de tekst staat dat nog veel meer gelovig werden om Zijn woord, niet om haar woord. De vrouw begon te getuigen, maar Jezus is gaan overtuigen. Dat is de juiste volgorde. Wij mogen zaaien, maar God geeft de wasdom.

woensdag 6 november 2013

De Heer veroordeelt je niet

Johannes 8:11
‘En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!’

De overspelige vrouw kon door geen mens veroordeeld worden, omdat iedereen strafwaardig is voor God. De wet had haar zonde aan het licht gebracht, er was geen enkel verweer. Maar de wet kan niet veroordelen, dat moet een rechter doen. En de enige rechter van hemel en aarde spreekt haar vrij. Pure genade in dit verhaal, niet van haar aanklagers, maar wel van haar hemelse rechter. Hij spreekt haar vrij van schuld en zegt daarna dat ze ook vrij is van de macht van de zonde. Wat is Gods liefde toch groot, dat Hij niet alleen alle schuld vergeeft, maar ook verlost uit de macht die die schuld veroorzaakte. Dit is Gods genadige volgorde, eerst het probleem oplossen en daarna leren te leven. Bij religie is het precies andersom, daar moet je eerst je zonden belijden om in de gunst bij een god te komen. Jezus is de afdruk van Gods wezen. Zo is er dan nu geen veroordeling meer, wie Christus heeft vrijgesproken is waarlijk vrij.

dinsdag 5 november 2013

Vergeet niet wat je weet

1Petrus 1:14
'Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,'

Adel verplicht. Nu we kinderen van God geworden zijn, nu we Gods genadeverbond begrepen en omarmd hebben, mag er verwacht worden dat we niet net doen of we van niets weten. Gaat dit ons nu verplichten een bepaald gedrag te vertonen? Gaan we nu toch weer leven met geboden en verboden? Nee hoor, wees gerust. We zijn vrijgemaakt om vrij te zijn. Geen slavenjuk meer van wetten en voorschriften van mensen. Maar wel de vruchten van het nieuwe leven. Deze tekst is meer een herinnering aan dat nieuwe leven. Wees je ervan bewust, dat je makkelijk terugvalt in oude patronen. Dat je verkeerd gaat denken, alsof er geen genade is, alsof er niets veranderd is, alsof je nog onwetend bent. Blijf gehoorzaam aan de waarheid. Gehoorzaam, daar zit gehoor in. Luister naar wat Jezus leert over Gods liefde voor jou. Hoor wat de Geest tot de Gemeente zegt. Het zal je bemoedigen, bevestigen, opbouwen en vertroosten.

maandag 4 november 2013

Uw God tot uw luister

Jesaja 60:19
‘De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister.’

Met wie wil je Mij vergelijken, vraagt God. Met andere goden? Met de zon of de maan? Ze vallen bij Mij in het niet. De profeet Jesaja beschrijft in dit hoofdstuk de luister van Gods glorie, wanneer Hijzelf in hun midden zal zijn en het volk niet langer wordt verdrukt en vervolgd. Toen Jesaja dit profeteerde, was het nog toekomstmuziek en voor velen is dat nog zo, maar voor Gods kinderen is deze tijd al aangebroken. We kunnen heel erg genieten van de zon en de maan, ze geven aanleiding tot gedichten en romantische verhalen, maar vergeleken bij Gods heerlijkheid vallen ze in het niet, dan hebben we ze niet langer nodig. Zoals de zon op aarde het ritme van dag en nacht bepaalt, zo is God de Vader voor Zijn kinderen degene die hun houding en richting bepaalt. In Gods tegenwoordigheid – Hij is altijd bij ons, in ons, met ons – verdwijnen angsten en zorgen, zijn vrijheid en hoop, liefde en genezing ons deel.

zondag 3 november 2013

Hemels licht voor iedereen

Johannes 1:9
‘Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.’

Bij de geboorte van Jezus was er plotseling een helder licht in de nacht. Dat was symbolisch voor wat er geestelijk gebeurde. Het licht dat ieder mens verlicht was geboren. De zon verlicht maar een deel van de aarde, maar dit licht is voor iedereen tegelijk. Dit hemelse licht verdrijft voorgoed de duisternis die door Adam in de wereld is gekomen. Jezus is het licht der wereld, zo noemt Hij zichzelf ook: ‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’ Jezus vertegenwoordigt God, die licht is. Het hemelse licht is glorieus licht, overwinnend licht, stralend licht, verheerlijkend licht. Het is het licht dat de drie discipelen mochten zien op de berg der verheerlijking. Het is het hemelse licht dat Paulus zag op weg naar Damascus en waardoor zijn leven totaal veranderde van richting en van inhoud. Gods licht is niet veroordelend, maar reddend. Gods licht beschermt tegen de duisternis. Het is Gods licht voor iedereen, voor elke dag, voor elke situatie.

zaterdag 2 november 2013

Vrucht van Gods zaad

Colossenzen 2:7
‘.. geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.’

Paulus schrijft wat het gevolg is van het aanvaarden van Christus. Het zaad van Gods waarheid heeft je hart bereikt, je gelooft de waarheid en dan begint het. Er komen wortels aan het zaad, zodat je geloofsplant in je hart tegen een stootje kan. Je wordt opgebouwd en bevestigd in je geloof, eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. Dit alles groeit uit het zaad van Gods genade in je hart. Je hoeft er zelf niets anders aan te doen, dan te aanvaarden dat het zo is. En als de vruchten tevoorschijn komen, als je geloof wordt bevestigd, als God laat zien dat Hij betrouwbaar is, dan mag je dankzeggen. Dat is ons deel, overvloeien in dankzegging.

vrijdag 1 november 2013

Alles door genade

1Corintiërs 15:10
‘Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.’

Toen Paulus op weg naar Damascus Jezus ontmoette, werd dat het keerpunt in zijn leven. IJverig was hij voor die tijd ook al, maar die ijver werd nu ingezet voor Gods belang. Wanneer Paulus aan zichzelf denkt, ziet hij alleen maar genade. Wie hij geworden is, dankt hij aan Gods ontferming. God gaf hem kracht toen hij zwak was. Hij beschermde hem in gevaar. Hij bevrijdde hem uit gevangenschap en oproer. Ja, Paulus zag het duidelijk, alles wat uit zijn leven was voortgekomen na deze wonderlijke ontmoeting op weg naar Damascus, was pure genade. Het was al genade dat God hem wilde gebruiken, een vervolger van de Gemeente. Genade dat hem al die zonden vergeven waren aan het kruis. Genade dat hij als eerste mocht begrijpen wat Jezus’ dood en opstanding werkelijk betekenden. Genade dat hij tijdens zijn verdere leven op zoveel plaatsen had mogen zaaien. Laten we eerlijk zijn, hoe ons leven ook verloopt of is verlopen, wanneer je goed kijkt, zie je alleen maar genade.