dinsdag 31 december 2013

God wil je niet kwijt

Johannes 3:15
'..opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.'

In dit ene stukje zin ligt heel Gods verlangen. Hij wil dat ieder mens eeuwig leven zal hebben. Door de zonde is de dood gaan heersen op aarde, zodat het beeld van God vertroebeld is. Door schuld en schaamte zijn mensen gaan geloven, dat ze bang voor God moeten zijn. Hij kan naar willekeur bepalen of iemand behouden is, of verloren gaat, denken velen. En sommigen geloven dat dit al van tevoren is bepaald, je bent uitverkoren of niet. De waarheid is, dat God wil dat niemand verloren gaat, maar dat ieder het eeuwige leven ontvangt in Christus, door te geloven. De boodschap is eenvoudig deze: God houdt van je en heeft al je zonden vergeven. Wie dat gelooft, heeft eeuwig leven en wordt van binnenuit herboren. Johannes schrijft wat verder in zijn evangelie: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Het gaat om het kennen van God, om het kennen van Zijn liefde voor jou en het kennen van Zijn wil om jou voor eeuwig tot de zijne te maken. Geloof het en ontvang het.

maandag 30 december 2013

Genade op genade

Johannes 1:16
‘Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;’

De wet is door Mozes gebracht, maar Jezus komt met genade en waarheid. Wat de wet niet kon, namelijk mensen rechtvaardig maken, heeft Jezus uit genade geschonken. Door Hem ontvangen we genade op genade. De wet is gegeven om aan te tonen dat de mens niet in staat is God te dienen op een volmaakte manier. Maar Gods genade schenkt ons de volmaakte rechtvaardigheid van Jezus. Onder de wet moet je Gods goedkeuring en zegen verdienen door je gedrag, maar onder de genade word je gezegend op grond van het volmaakte offer van Jezus. Genade heeft een prijs en die is betaald door Jezus. Op grond van Zijn volbrachte werk ontvangen we genade op genade. Er is geen ruimte meer voor een vloek, omdat Jezus voor ons die vloek heeft gedragen. Er is geen ruimte meer voor veroordeling, omdat Jezus aan het kruis voor ons is veroordeeld. We hoeven niet uit eigen kracht goede werken te produceren, want die goede werken komen nu uit ons leven voort als een vrucht van Gods liefde. Gods Geest vernieuwt ons inzicht in de genade en diezelfde Geest schrijft Gods wetten van liefde, geloof en vrijheid in onze harten. Niet Gods geboden, maar Gods Geest maakt ons levend. In Christus worden we elke dag gezegend met genade op genade. Die waarheid is gekomen door Jezus Christus.

zondag 29 december 2013

In Hem verheugt zich ons hart

Psalm 33:21
'Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij.'

Wat houd je over als alles om je heen wegvalt? Ik heb mensen zien instorten toen hun levenswerk in een klap werd weggevaagd. Een werk van tientallen jaren zorgvuldige en toegewijde opbouw, vernietigd in een nacht. Er zijn veel diep teleurgestelde mensen, geen hoop meer, geen toekomst. Dit is het lot van een leven zonder God. Wanneer de stormen komen en de slagregens tegen je huis slaan, zodat het instort, dan besef je dat er een fundament ontbreekt. Maar het is nooit te laat dat fundament te leggen, sterker nog, het ligt er al. Geen werk van mensenhanden, maar Gods werk. Hij heeft een fundament gelegd waarop iedereen mag bouwen. Het fundament is Jezus, Zijn leven is ons fundament. Zijn bloed en Zijn gerechtigheid vormen de garantie voor een hoopvolle toekomst en een gezegend leven. Als we alles verliezen, hebben we Jezus nog. In Hem verheugt zich ons hart, op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Hij zal voor ons zorgen en niet toelaten dat we boven onze krachten worden beproefd. Hij zal ons uitredden en tot ere brengen.

zaterdag 28 december 2013

Van binnen naar buiten

Mattheüs 23:26
‘Gij blinde Farizeeer, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden.’

Veel christenen wordt geleerd dat ze na hun bekering aan hun heiliging moeten werken, ze moeten op Jezus gaan lijken. Dat klinkt heel aardig, maar hoe doe je dat dan? Vaak worden er dan woorden gebruikt als toewijding en zelfbeheersing en zelfs zelfverloochening. Allemaal menselijke inspanning die tot niets leiden zal. De Farizeeërs hadden honderden regels opgesteld over wat wel en niet bij goed gedrag hoort. Ze waren bezig met de buitenkant. Wij moesten vroeger als kind op zondag zondagse kleren aan, dan zagen we er netjes uit. Maar van binnen veranderde er niets. Ik vond het raar van God dat hij mijn zaterdagse kleren op zondag niet goed vond, maar op maandag weer wel. Zoiets begrijp je niet als kind. Jezus zegt hier dat de Farizeeërs blind zijn, want ze begrijpen niet dat de schoonheid aan de buitenkant van binnenuit naar buiten komt. Wanneer de binnenkant gereinigd is, zal ook de buitenkant rein worden. Ik geniet van dat woordje ‘worden’. Er staat niet ‘moeten worden’. Jezus zegt dat je binenkant ervoor zorgt dat de buitenkant verandert. Je gedrag is de vrucht van je hart. Onze binnenkant is rein gemaakt door Jezus. We hebben een nieuwe Geest in ons binnenste. Houd je niet bezig met de buitenkant (ook niet van anderen), maar geniet van de binnenkant. De rest komt vanzelf.

vrijdag 27 december 2013

De Bijbel is uniek

Psalm 119:130
‘Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.’

De Bijbel is een uniek boek, enig in zijn soort, omdat het door De Wijsheid zelf is ingegeven. De oorsprong is niet aards maar hemels, niet tijdelijk maar eeuwig. Wanneer je de Bijbel leest als een mensenboek, geschreven door mensen uit een bepaalde tijd, met het inzicht van die tijd, dan zul je er weinig diepte in vinden. Datzelfde geldt voor de woorden van Jezus. Wie zei: ‘Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons?’, die nam aanstoot aan Hem en zag geen enkel licht. Maar als je leest met het verlangen om Jezus te zien, zoals die blinde Bartimeüs langs de weg naar Jericho, dan zul je Hem ontmoeten en ziende worden. Dat is het geheim, zoek niet jezelf in de Bijbel, zoek Jezus. Vraag God je ogen te openen zodat je Hem zien kan. En als dat gebeurt, dan zie je Hem overal, in het oude en nieuwe testament. Je ziet Hem in de hof van Eden in de belofte om de kop van de slang te vermorzelen. Je ziet Hem bij Abraham als hij leven uit de dood ontvangt. Je ziet Hem in de woestijnreis bij Israël als Hij hen dagelijks in leven houdt door hemels brood. Ga zelf maar zoeken, in de Psalmen en de Spreuken, Hij is overal. Je ziet Hem als Wijsheid, Gerechtigheid, Rechtvaardige, Trouw, Liefde. En in elke gedaante is Hij stralend mooi. De Bijbel is daar werkelijk uniek in, om het hart van God te openbaren.

donderdag 26 december 2013

Geen angst voor de jongste dag

Johannes 6:40
‘Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.’

Vroeger leerden wij, dat de jongste dag de dag was waarop het oordeel over je leven werd uitgesproken. Dan zou blijken of je bij de bokken of de schapen hoorde. Onzekerheid en angst waren het gevolg. Hoe zal Gods oordeel uitvallen over mijn leven, dat was de vraag. Het werd gebruikt als stok achter de deur bij de opvoeding: op een dag heb je je te verantwoorden. Gelukkig is de werkelijkheid anders. Dit vers leert dat de Vader wil dat iedereen behouden wordt en eeuwig leven zal hebben. Dat eeuwige leven is een genadegeschenk voor wie Jezus zien zoals Hij is, de brenger van Goddelijke vrijspraak voor wie gelooft. Meteen wordt er beloofd, dat je bij de wederkomst een nieuw lichaam zal ontvangen, net zo verheerlijkt als dat van Jezus zelf. Moeten we dan wachten tot de wederkomst? Nee, het eeuwige leven is eeuwig en begint op het moment dat je gaat geloven. Wanneer je sterft, leg je je aardse lichaam af en ga je zonder lichaam naar de Heer. Bij de wederkomst, op de jongste dag, ontvang je een nieuw lichaam om met Christus op aarde te kunnen leven in Zijn vrederijk. Kortom, de jongste dag zal voor een kind van God geen veroordeling brengen, maar heerlijkheid. We zullen net zo stralend zijn als Jezus zelf, schitterender dan de zon in haar kracht.

woensdag 25 december 2013

Voor kinderen en honden

‘En Hij zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.’

Gods reddende liefde is steeds eerst aan de joden bekend gemaakt en pas daarna aan de heidenen. Paulus benadrukt dat ook steeds in zijn brieven, eerst aan de jood en dan aan de Griek. Maar die volgorde is geen wet, Jezus wijkt er in dit verhaal vanaf, omdat Hij het geloof zag bij deze heidense vrouw. Geloof hebben en begrijpen wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan is nog steeds de enige voorwaarde om Gods liefde en genade te ontvangen. God wil dat alle mensen behouden worden, Hij heeft voor alle mensen de prijs betaald, alle zonden zijn vergeven en Hij heeft zich met de hele wereld verzoend. Maar waar het op aankomt, is de vraag: wil je deze genade wel aannemen? Er is geen uitverkiezing of willekeur bij God. Hij heeft niet van tevoren bepaald wie er gered worden en wie niet. De behoudenis is voor iedereen gelijk, Hij is in Jezus Christus voor ieder die gelooft. Of je nu bij het volk Israël hoort, of bij ‘de honden’ die op de kruimels van de tafel wachten, geloof in de Here Jezus en je bent voor eeuwig gered.

dinsdag 24 december 2013

God zal met ons zijn

Psalm 89:24
‘Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden;’

David is de bekendste koning van Israël en samen met zijn zoon Salomo een type van Christus. David verslaat Goliath, de reus die de God van Israël tartte. Zo versloeg Jezus aan het kruis de tyrannie van de dood en bevrijdde iedere gelovige van de slavernij aan de zonde. Salomo mocht voor God een huis bouwen, Hij is het beeld van de vredevorst die heerst als overwinnaar. Het huis van God, de Gemeente wordt nu gebouwd met levende stenen, terwijl Christus zelf het Hoofd is. Het is mooi om te zien hoe God door alle oude verhalen heen over Jezus spreekt. En terwijl we dat ontdekken, mogen we weten dat wij in Hem zijn. Als God hem trouw belooft, doet Hij dat ook aan ons. Zo mogen we gaan begrijpen, dat door Jezus ook onze hoorn is verhoogd. Dat wil zeggen, dat we succesvol zijn en dat we steeds beter beseffen dat we dat zijn, omdat Zijn naam daar garant voor staat.

maandag 23 december 2013

Een kind van God zondigt niet

1Johannes 3:9
Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Dit is een prachtige en duidelijke tekst met de bedoeling te bemoedigen. Toch schrikken veel christenen ervan. De tekst lijkt ruimte te geven voor maar twee mogelijkheden: Of je bent een kind van God, wedergeboren, maar dan zondig je niet, of je bent het niet en zondigt wel. Omdat we zo zijn opgevoed met de gedachte dat we zondaars zijn die altijd zondigen, moet de conclusie haast zijn, dat je wellicht geen kind van God bent. Maar de oplossing is even simpel als briljant. God praat met Zijn kinderen niet over zonde, want de zonde is eens en voor altijd weggedaan en God gedenkt ze niet meer, voor Hem bestaan ze niet meer. Maken we dan geen fouten meer? Nee, God noemt dat geen fouten. Noem je het fout als een baby nog niet loopt, moet het kind dat als zonde belijden? God weet dat we groeien naar Zijn beeld. Dat komt omdat we Zijn zaad hebben gekregen, Zijn woord en Zijn Geest veranderen ons van binnen uit. Noem jezelf nooit meer een zondaar, maar een geliefd kind van God dat niet zondigt, maar groeit. Laat het veranderen aan God over. Hij is in jou een werk begonnen en Hij zal het afmaken en er de eer voor ontvangen. Alle glorie is voor Hem.

zondag 22 december 2013

Opgehaald uit de woestijn

Hooglied 8:5
‘Wie trekt daar op uit de woestijn, leunend op haar geliefde?‘

Dit ene zinnetje uit Hooglied laat prachtig zien wat Jezus kwam doen op aarde. Hij kwam om te zoeken en te vinden. Ook in het verhaal van de goede herder gaat de herder er op uit om een verloren schaap te zoeken en te redden. Er is geen sprake van straf of veroordeling, maar het is alles liefde en bewogenheid wat je ziet. Het hart van God zoekt en ontfermt. We trekken op uit de woestijn van de zonde, al onze verkeerde gewoontes, veroorzaakt door een langdurig verblijf in de woestijn, al onze overlevingstechnieken, zijn niet meer nodig. We gaan de woestijn uit op weg naar het paleis van de Koning. Onderweg leunen we zwaar op Zijn sterke arm. Als het nodig is, draagt Hij ons, maar we verlaten de woestijn en blijven voor altijd bij onze Geliefde.

zaterdag 21 december 2013

God is trouw voor eeuwig

Jesaja 26:4
‘Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots.’

Er is een levensgroot verschil tussen wat iemand is en wat iemand doet. Gedrag is iets anders dan karakter. Gods hele wezen is, dat Hij betrouwbaar is, Hij kan niet onbetrouwbaar zijn, anders zou Hij zichzelf verloochenen. Paulus schrijft in een van zijn brieven daarover: ‘Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.’ Ergens anders schrijft hij: ‘Al Gods beloftes, hoevele ook, zijn ja en amen.’ Als je niemand meer vertrouwen kan, als je teleurstelling op teleurstelling hebt moeten verwerken, is God nog steeds aan je zijde. Hij begeeft of verlaat je nooit. Hij zal ervoor zorgen dat je tegen elke beproeving bestand bent. Hij zal niet toestaan dat je voet wankelt. Hij is voor je en zal nooit tegen je zijn. Hij heeft je rechtvaardig verklaard en rein. Hij heeft je Zijn liefde bewezen door te sterven aan het kruis voor jou. Hij noemt je Zijn geliefde en zal ervoor zorgen dat je zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor Hem zal staan. Niemand kan jou veroordelen, want Hij is je vrijspraak. Niemand kan jou vervloeken, want Hij is je zegen. Vertrouw op de Here voor immer, want Hij is een eeuwige rots.

vrijdag 20 december 2013

Blijvende liefde

Johannes 15:9
‘Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.’

Liefde geeft, zij zoekt zichzelf niet. De Vader gaf uit liefde Zijn Zoon om de wereld Zijn liefde te tonen. Jezus stierf aan het kruis uit liefde voor de Vader, Hij was gekomen om Zijn wil te doen. Maar aan het kruis bewees Hij ook Zijn liefde voor de wereld en – wat persoonlijker – voor mij. De Vader zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon in wie Ik een welbehagen heb. Hoort naar Hem.’ En ook de apostel Paulus schrijft dat niet alleen Jezus ons liefheeft, maar ook de Vader zelf. Gods weggevende liefde gaat elke dag naar ons uit, we worden erdoor overspoeld. Die liefde zegt ons elke dag weer: ’Ik houd van je en geniet van je. Je bent mooi en zeer kostbaar in mijn ogen.’ Misschien dat anderen iets anders zeggen, maar houd je dan vast aan Gods liefde voor jou. Dat is wat Jezus benadrukt. Weet je geliefd en weet dat vanuit Gods liefde al het andere naar je toekomt. Blijf in die liefde, het is steeds je vertrekpunt en je einddoel.

donderdag 19 december 2013

De ware reden van oorlogen en vervolging

Lukas 21:9
‘En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.’

In Psalm 2 wordt de vraag gesteld en beantwoord waarom de volken woelen. Het is wegens de Here en zijn gezalfde. De hele wereldgeschiedenis staat in dat teken. Het draait om de Here en zijn gezalfde. Je bent voor of tegen Hem. Je aanbidt of verwerpt Hem. Vaak niet eens bewust, misschien wel helemaal niet bewust. Maar de strijd van de volken op aarde wordt geestelijk aangestuurd. De komst van Jezus moet verhinderd worden, dus moet Israël het ontgelden. Als Jezus niet kan worden gestopt, dan toch zijn volgelingen. Daarom worden christenen al eeuwenlang vervolgd, terwijl andere religies kwaadaardig hun gang kunnen gaan. Wanneer dit alles zijn hoogtepunt bereikt, is de komst van Jezus nabij. ‘Laat u niet beangstigen,’ zegt Jezus, ‘deze dingen moeten eerst geschieden.’ De aarde en haar volheid behoren de Here toe en zo zal het ook zijn. Wat ons betreft, we zijn Gods eigendom, gekocht en betaald met Zijn eigen bloed. We zijn veilig in Hem en worden door Hem beschermd. Misschien dat ons lichaam of ons bezit het moet ontgelden, maar onze ziel is veilig. Vervolging en verdrukking vanwege Jezus is normaal op deze wereld. Maar het is het einde niet. Het einde is dat alles zal zijn teruggebracht onder Gods heerschappij. Dat elke knie zal buigen en elke tong belijden dat Jezus Heer is. Daar zien we naar uit.

woensdag 18 december 2013

Niet zwijgen over Gods liefde

Handelingen 18:9
‘En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet;’

Soms denk je bij jezelf: ‘Ik kan maar beter mijn mond houden.’ Meestal doe je dat om ruzie te voorkomen, maar in het geval van Paulus zou dat juist verkeerd zijn. Hij moest prediken, hij moest verkondigen, daartoe was Hij door God geroepen. De boodschap van Paulus, dat Jezus de Christus is, was voor de joden zo belangrijk dat het verteld moest blijven worden. Zonder die boodschap bleven ze steken in het oude verbond onder de wet. Zonder de woorden van Paulus over Gods vergeving, liefde en genade, zouden ze het betere verbond missen. Ondanks de tegenwerking, vervolging en haat, moest Paulus doorgaan met verkondigen. Er zit heel veel kracht in Gods woorden, ze veranderen het denken van mensen en ze raken harten. Jezus is de afdruk van Gods wezen, wie Hem ziet heeft de Vader gezien. Paulus komt niet met veroordeling, hij leert de mensen niet dat ze slecht zijn en zich moeten verbeteren. Paulus brengt het evangelie van genade, het nieuwe verbond in het bloed van Christus, omdat hij weet dat die boodschap mensen gaat raken en veranderen. Het is Gods liefde die mensen overtuigt. Wees niet bang Paulus, maar spreek en zwijg niet. Gelukkig heeft hij Gods raad ter harte genomen en kunnen ook wij van zijn woorden genieten.

dinsdag 17 december 2013

Onnodige gebeden

Mattheüs 6:8
‘Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.’

Huichelaars houden van bidden, vooral van lange gebeden. Het maakt een vrome indruk, maar het is een rare gewoonte. Dat is wat Jezus duidelijk maakt aan Zijn discipelen. Bidden is niet bedoeld om aan Vader te vertellen wat er aan de hand is, dat weet Hij al. Bidden is niet bedoeld om God te vragen in beweging te komen, om iets te doen aan de situatie, want dat heeft Hij al gedaan. Bidden is bedoeld om je vertrouwen uit te spreken in de Vader. Bidden is geen daad van geloof, veel eerder van ongeloof. Bidden zal veel meer aanbidden worden, naarmate we Gods liefdevolle Vaderhart beter leren kennen. Er doet zich een probleem voor, dan weten we dat God het weet en danken Hem voor de uitweg die Hij zal geven. Hij zal met de beproeving voor de uitkomst zorgen, zodat je ertegen bestand bent. God is niet de eerste-hulp-post, God is je Vader. Wordt niet gelijk aan de farizeeërs, die uit een religieuze gewoonte bidden, maar de Vader niet kennen. Verheug je te allen tijde in de Heer. Hij kent je en Hij zorgt voor je. Dank Hem daarvoor en geniet van Zijn vrede.

maandag 16 december 2013

In Hem is alles

Efeziërs 1:7
‘En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,’

Tegenwoordig zijn er kranen die kunnen koffie zetten en de was doen als je de reclame mag geloven, maar is dat ook zo? Het antwoord is, ja als ze aangesloten zijn op de waterleiding en eventueel indirect op het elektriciteitsnet. Een kraan kan helemaal niets, maar hij wordt functioneel als we hem aansluiten en gebruiken. Zo is het ook met een gelovige in Christus. Een christen zelf kan niets zonder Christus. In Hem hebben we alles, zonder Hem hebben we niets. De vraag is, waar ben je, in Hem of niet? Veel christenen tobben met deze vraag. Ze denken dat je steeds wel en dan weer niet in Christus kan zijn, afhankelijk van je gedrag. Het goede nieuws is: Je bent eens en voor altijd in Christus als je het evangelie hebt begrepen en aanvaard. Je bent opnieuw geboren uit God door de Heilige Geest. Dat je gedrag daar nog mee worstelt, geeft niet. Hoe meer je beseft dat je rijk bent in Hem, hoe beter het wordt met je gedrag. Laat dat maar aan Hem over. Hij openbaart je de waarheid en die verandert je denken. God handelt met jou naar de rijkdom van Zijn genade, niet naar de armoede van jouw gedrag. In Hem hebben we, zegt Paulus. Het is ons bezit voor eeuwig. Geschonken door een liefhebbende Vader die zich over ons heeft ontfermd.

zondag 15 december 2013

Ken de heerlijkheid van Jezus

2Corintiërs 4:6
‘Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.’

God wil dat we Hem kennen in Zijn heerlijkheid. Die kennis is door de zonde verloren gegaan en zo is er een verkeerd beeld van God ontstaan. Jezus, het licht der wereld, heeft die kennis weer teruggebracht waar hij hoort, namelijk in het hart van de mensen. De heerlijkheid van God wordt getoond aan Johannes op Patmos. Hij valt als dood op de grond, omdat hij niet gewend was zo dichtbij te zijn. Hij kende Jezus in Zijn aadse vorm als mens van vlees en bloed, maar wij mogen Jezus zien glanzen in Zijn glorie. Wij mogen delen in Zijn heerlijkheid en weten dat we dichtbij zijn gebracht. We mogen genieten van Gods glorie, zonder angst. God heeft het licht aangedaan in ons hart, zodat we Jezus kunnen zien in al Zijn glorie. Niet de Jezus die de zonde moet verzoenen, die Jezus is klaar. We mogen de Jezus zien, die nu verheerlijkt naast de Vader op Zijn troon zit en we mogen delen in Zijn heerlijkheid. Dat nieuwe leven is voor ons. Ontdaan van zonde, ziekte en dood, veranderen we voor het aangezicht van Christus van heerlijkheid naar heerlijkheid. Wat een leven, wat een genade.

zaterdag 14 december 2013

Meer dan een profeet

Jesaja 49:6
‘Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.’

Jezus is veel meer dan een profeet voor Israël, Hij is de redder van de hele wereld. God zegt hier door Jesaja dat het Jezus te klein zou maken, wanneer je Hem alleen maar als een van de profeten zou zien, dan mis je Zijn grootheid. God kwam in Israël een groot wonder van genade doen, dat de hele wereld in een keer met Hem zou verzoenen. Zijn eigen Zoon, geslacht als een offerlam voor de zonde van de wereld, welke profeet kan daarmee worden vergeleken? Waarom heeft Jesaja deze woorden moeten opschrijven? Waarom staat er: ‘Het is te gering dat Gij Mij … enz. Wie is die ‘Gij’? Tot wie richt God zich hier? Is het tegen Israël, is dat volk de redder van de wereld? Nee, het gaat om Jezus. Hij zou op een dag deze profetie lezen en begrijpen dat het op Hem slaat. Hij zou erdoor bemoedigd worden, vlak voor de kruisiging. Jezus kende de Schriften en wist wat er over Hem geprofeteerd stond. ‘Heden is dit Schriftwoord voor uw ogen vervuld’, zei Hij tegen de Farizeeën toen Hij een andere plaats aanhaalde uit Jesaja. De tekst van vandaag mag ook ons weer wijzen op de grootheid van Gods offer, op de grootheid van Zijn genade en op de grootheid van Jezus, Zijn geliefde Zoon.

vrijdag 13 december 2013

Goddelijke erfenis

Markus 12:6
‘Toen had hij nog een over, zijn geliefde zoon. En ten laatste zond hij deze tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien.’

De eigenaar van de wijngaard in het verhaal dat Jezus vertelt, stuurde zijn geliefde zoon, maar de pachters van de wijngaard dachten: ‘Als we hem doden, is de erfenis voor ons.’ De geliefde zoon werd gedood, maar de erfenis ging naar anderen. Jezus kwam tot het zijne, maar werd gedood. De joden riepen: ‘Kruisig hem.’ En de geliefde zoon stierf aan het kruis. Nu wordt de erfenis gegeven aan ieder die gelooft. Het eerste wat je erft is vergeving van al je zonden, vervolgens erf je Gods Geest om je te leren hoe geweldig rijk je bent geworden in Christus. Gods hele erfenis, Gods volheid is ons geschonken uit genade. Geen vloek meer, geen veroordeling, geen tekorten, geen mislukking, alleen nog onverdiende gunst. Als geliefde kinderen van God, levend onder Zijn gerechtigheid, groeien we in kennis van Gods hart. Angst verdwijnt, heerlijkheid verschijnt. En als we worden beproefd door een verleiding of aanval van de boze, hoeven we alleen maar te schuilen bij Hem die ons liefheeft.

donderdag 12 december 2013

Wees blij met de blijden

Psalm 34:3
‘Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.’

Davids leven was in gevaar toen hij bij de vijanden van Israël een schuilplaats zocht. Ze vertrouwden hem niet en David begon zich als een waanzinnige te gedragen. Hij krabde aan de muren en liet het speeksel uit zijn mond lopen. ‘Waanzinnigen hebben we zelf genoeg’, sprak de koning en hij liet David wegsturen, terug naar Israël. David zag hierin de hand van God die hem beschermde en schrijft de woorden van deze psalm. Laten we samen de Here groot maken. David had een persoonlijke relatie met God, maar hij wilde zijn vreugde daarover delen met zijn vrienden. Laten we samen blij zijn, om wat God doet in het leven van een van ons. David had zich zelf in de nesten gewerkt, maar God redde hem uit zijn benauwdheid. Is dat niet heerlijk? Hoe dom we soms ook doen, God blijft onze trouwe helper. Hij redt uit alle nood.

woensdag 11 december 2013

Genade of niets

Romeinen 11:6
‘Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.’

Let op de woorden ‘niet meer’, zij geven aan dat de tijd van de wet voorbij is. Onder de wet moest Israël werken voor zegen, maar onder de genade is de voorwaarde geloof. Geloof dat God je alle zegen schenkt uit genade. Geloof dat je er niets voor kan doen, omdat het onverdiende gunst van God is. Jezus betaalde de prijs, Hij gaf zijn bloed voor de schuld van de wereld. Dat werk is niet te verbeteren of te evenaren. Dat is het enige werk wat voor God waarde heeft. De gerechtigheid van Christus is Gods genadegrond. Jezus heeft het werk dat God Hem te doen gaf tot het einde volbracht. Hij heeft de dood overwonnen en de machten der duisternis ontwapend. Hij heeft gezegevierd en heeft nu alle macht in hemel en op aarde. En al het Zijne schenkt Hij uit genade aan wie gelooft, niet voor even, maar voor eeuwig.

dinsdag 10 december 2013

God geniet van jou

2Timotheüs 2:6
‘De landman, die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten.’

Vroeger heb ik veel modelauto’s en modelvliegtuigen gebouwd. Soms moest je dan met een penseel met een haar een lijntje trekken op een band. Als dat dan gelukt was kon ik er minutenlang verrukt naar kijken. Nu stelt mijn gepruts niets voor ten opzichte van het werk wat Jezus heeft verricht, maar ik kan me voorstellen dat Hij elke dag verrukt naar ons kijkt en geniet van Zijn volmaakte werk. Mensen die dood waren en slaven van de zonde, leven weer als vrije kinderen van God. Niet langer worden ze beheerst door de duisternis, maar nu worden ze elke dag mooier door het levendmakende werk van de Heilige Geest. Er is feest in de hemel bij elke zondaar die zich bekeert, maar hoe groot moet de vreugde zijn om al die veranderde en levende kinderen. Laten we er vandaag eens bij stilstaan dat we Gods vreugde zijn.

maandag 9 december 2013

Onze enige opdracht is te geloven in Christus

Kolossenzen 2:6
'Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,'

Het is eigenlijk wel mooi gezegd, dat je de Here Jezus moet aanvaarden. Je moet aanvaarden dat Hij komt met genade, met vergeving van al je zonden, ook die nog in de toekomst liggen (dat lagen ze allemaal toen Hij voor je stierf). Aanvaarden dat Hij je gerechtigheid is bij God. Aanvaarden dat je niets anders hoeft te doen dan te geloven in Hem. Aanvaarden dat God je onvoorwaardelijk liefheeft. Aanvaarden dat je een kind van God bent geworden. Aanvaarden dat je in het licht wandelt. Er is zoveel om te aanvaarden en er is niets van jezelf bij, ook dat moet je aanvaarden. Genade is een geschenk van God voor zondaars. Uit genade ben je behouden door het geloof, uit genade mag je in Hem wandelen en groeien in de kennis van Hem. Wandelen in Hem is wandelen in de waarheid dat alles genade is.

zondag 8 december 2013

Christus is onze gerechtigheid

Jeremia 23:6
‘In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israel veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de HERE onze gerechtigheid.’

Onder de wet van Mozes gold: wie dit doet, zal daardoor leven. Maar onder de genade is het: wie dit gelooft, zal daardoor leven. Een heel groot verschil. Onder de wet ging het om eigen gerechtigheid, onder de genade is Christus onze gerechtigheid. Christus heeft ons leven weggenomen en ons Zijn leven geschonken. We zijn nu kinderen van God, geboren uit de Vader. Steeds opnieuw mogen we beseffen: de Here is onze gerechtigheid. Wat ik niet kan, heeft Hij gedaan, mij gerechtvaardigd bij God voor eeuwig. Deze tekst laat ook zien, dat God het volk Israël niet heeft afgeschreven, ook voor hen zal de tijd aanbreken dat ze begrijpen: de Here is onze gerechtigheid. Dan zullen ook zij de wet inruilen voor de genade.

zaterdag 7 december 2013

Een kind van God zondigt niet, maar groeit

1Johannes 3:6
'Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.'

Over deze tekst kunnen mensen zich grote zorgen maken. Je zou kunnen denken: ik zondig nog, dus ik ben niet in Christus. Maar als ik wel in Christus ben, dan klopt de tekst niet. De meesten zullen zo’n tekst dan maar overslaan, of zich er door veroordeeld voelen. Maar de uitleg is heel eenvoudig en bemoedigend. Wie Jezus heeft aanvaard als Gods Lam voor de zonde van de wereld, is behouden voor eeuwig. Je bent verzegeld met de Heilige Geest en overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. De enige zonde die nog als zonde wordt aangerekend, is dat iemand niet wil geloven in Jezus. Alle anderen zondigen niet, maar zijn bezig hun denken en gedrag te vernieuwen. Dat daarbij wel eens wat fout gaat, hindert niet. Als iemand Jezus afwijst, dan zondigt hij tegen de waarheid. Zo iemand heeft Hem niet gezien en gekend. Gods oordeel blijft op hem tot hij zich bekeert en wel Jezus aanvaardt als zijn Redder. Samengevat, een ongelovige zondigt omdat hij Jezus afwijst. Een gelovige zondigt niet, maar is rechtvaardig en heilig door Christus. Zo iemand verandert van denken en gedrag door de goedheid en genade van God dagelijks beter te begrijpen. Voor zo iemand worden fouten geen zonden meer genoemd, omdat hij geen zondaar meer is, maar een kind van God.

vrijdag 6 december 2013

Voor eeuwig in het licht

1Johannes 1:5
'En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.'

Het licht kan geen gemeenschap hebben met de duisternis. Dat is onmogelijk. Dat was de reden dat er een voorhangsel was aangebracht tussen het heilige, waar de priesters mochten komen en het heilige der heiligen, waar de troon van God – de ark met het verzoendeksel – stond. Zolang Jezus niet was gekruisigd als Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, bleef dit voorhangsel bestaan. Maar toen het voorhangsel scheurde tijdens de kruisiging van Jezus, werd de weg naar God geopend. Door het bloed van Jezus is elke zondaar die zich heeft bekeerd, schoon en rein voor God voor eeuwig. Onze plaats is geworden in Christus. We zijn voor eeuwig in het licht, het licht waarin geen duisternis is. Als we zondigen, blijven we in het licht, want het bloed van Jezus reinigt ons en houdt ons zuiver. Wanneer we worden aangeklaagd, mogen we belijden wat we geloven: we zijn voor eeuwig in het licht en wie zal veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd? In Hem is in het geheel geen duisternis en wij zijn in Hem voor eeuwig.

donderdag 5 december 2013

Geen oordeel meer

Mattheüs 7:5
‘Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.’

Als je erop let, dan wordt er voortdurend geoordeeld. De media willen weten wat de mening is van de kiezers op een besluit van de regering. Elke dag enquêtes en bevolkingsonderzoeken, kijkcijfers en de mening van al dan niet deskundigen over van alles en nog wat. Het lijkt wel of we overal een mening over moeten hebben en alles moeten beoordelen. Dat komt doordat de wereld leeft onder het systeem van goed en kwaad. Wetten en regels regeren het leven, je doet het goed of fout. Maar Jezus leert ons om niet te oordelen, niet over de ander en niet over jezelf. Het hele oordeel over ons leven heeft Jezus op zich genomen. Daarom is er voor ons geen oordeel meer en zeker geen veroordeling. Bij de overspelige vrouw mochten de mensen zonder zonde de eerste steen werpen, er was er niet een, iedereen liep weg. Jezus zei: ‘Ook ik veroordeel je niet.’ Oordelen is Gods zaak en Hij heeft het oordeel aan Jezus gegeven. Op grond van Zijn offer zijn we vrij van veroordeling en schuld. Ten opzichte van elkaar zijn we genadig, zoals God in Christus ons genadig is. Wat zou de wereld er anders uitzien als het oordelen stopte en er alleen nog genade zou zijn.

woensdag 4 december 2013

Gehoor-zaamheid des geloofs

Romeinen 1:5
‘.. door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen,’

Over wie schrijft Paulus hier? Hij heeft het over ‘door wie’ en ‘voor zijn naam’. Het is overduidelijk dat de boodschap die Paulus brengt over Jezus gaat. Over de kracht van Zijn opstanding, over Zijn genade en ontferming, Zijn liefde voor alle mensen. Maar Paulus schrijft hier ook over gehoorzaamheid en dat is onder de genade een woord waarbij je moet opletten. Want je krijgt geen genade omdat je gehoorzaam bent, maar omdat je gelooft wat God zegt over Jezus en over Zijn genade. En dat is dan ook precies wat het betekent. Gehoor geven aan wat je mag geloven. Het geloof is uit het horen schrijft Paulus een paar hoofdstukken verder. Wie gehoor geeft aan het evangelie van Gods over Zijn Zoon, hoeft niets te doen dan te geloven dat het waar is. Geloven dat al je zonden zijn vergeven en voorgoed weggedaan. Geloven dat er geen scheiding meer bestaat tussen jou en Gods liefde. Dat zelfs de zonde die je misschien nog doet in je leven dat niet kan veranderen. Je bent dichtbij gebracht door Christus. Vroeger mochten de priesters van Israël in het heilige komen, wij hebben vrijmoedig toegang tot het heilige der heiligen door het offer van Christus. Iedereen die denkt te moeten werken aan zijn heiligheid, doet afbreuk aan het offer van Christus. Hij heeft ons geheiligd en gerechtvaardigd voor eeuwig. Wie dat vasthoudt als de waarheid wandelt in gehoorzaamheid des geloofs.

dinsdag 3 december 2013

Allemaal even rijk

Jakobus 2:5
‘Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?’

Iedereen is even rijk in Christus. Maar wie veel geld heeft, krijgt in de wereld meer aanzien dan een arme. Dat moet onder Gods kinderen niet zo zijn, legt Jakobus uit. Kijk naar Gods genade en besef dat elk mens even leeg staat tegenover God. Veroordeel een arme niet omdat hij arm is en bevoordeel een rijke niet omdat hij rijk is. Wie dat wel doet, gedraagt zich als de rechter van de ander. Het valt niet mee om vernieuwd te worden in je denken als dat tegen de normen van de wereld ingaat. Toch is dat wat Jakobus wil benadrukken. We leven niet meer onder de wetten van goed en kwaad, succes of mislukking. We leven binnen Gods koninkrijk als gelijken. God kent geen aanzien des persoons. Zijn liefde is voor iedereen even groot en iedereen is even rijk omdat we verbonden zijn met Gods schatkamers. Door het geloof hebben we toegang tot alle genade, alle rijkdom, alle zegen, alle wijsheid, alle liefde. Die volheid heeft God ons geschonken in Christus. We zijn geliefde broers en zussen van elkaar, geliefde kinderen van de Vader.

maandag 2 december 2013

Blijvend in de wijnstok

Johannes 15:5
'Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.'

Toen de verloren zoon met zijn erfenis vertrok van huis, verliet hij de plaats waar gold ‘al het mijne is het jouwe’. De tekst van vandaag is net zoiets. Wanneer we beseffen dat we deel van de wijnstok zijn, dragen we veel vrucht. Maar buiten de wijnstok, dus in eigen kracht, kunnen we niets doen. Het is Gods genade die voorzien heeft in Christus. Met Hem heeft de Vader ons alle dingen geschonken. Blijf in Mij, zegt Jezus, dan komt de vrucht vanzelf. En er zal steeds meer vrucht komen, naarmate de tijd verstrijkt en je meer begrijpt van je rijke positie in Christus. De landman tilt je op als je op de grond in de modder ligt, zodat de rank tot volle bloei komt. Helaas is dat vertaald met ‘snoeien’ en ‘wegnemen’, alsof je wordt weggeknipt wanneer je een fout maakt of blijft maken. Nee, Jezus zegtL ‘Als je valt, til ik je weer op, zodat je meer vrucht draagt en tot volle bloei komt.’

zondag 1 december 2013

Geliefd voor eeuwig

Hooglied 6:3
‘Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde, die te midden der lelien weidt.’

Het loflied op de liefde is het Hooglied. Maar het is geen platte liefde tussen twee mensen die hierin wordt bezongen, het gaat hier om de liefde van Jezus voor Zijn geliefde bruid. Je ziet in dit vers van vandaag zo prachtig de gelijkwaardigheid verwoord. Ik ben van jou en jij bent van mij, dat is wat God ons zeggen wil. We worden aangesproken als geliefde, dat is wat we moeten weten. We zijn geliefd, we ontvangen liefde en kunnen die liefde geven. Wederkerigheid tussen God en mensen, dat is het hart van God. Jezus kwam Gods hart openbaren op aarde. Hij heerste niet, maar diende. Hij nam niet, maar gaf. Zo mogen we van elkaar genieten. God geniet van ons als wij van Hem genieten en andersom. Temidden van de leliën, dat wil zeggen temidden van lippen die druipen van mirre. Een welriekende geur van liefde, de geur van Christus die zegt: Ik heb je lief mijn geliefde.