vrijdag 28 februari 2014

David en zijn nageslacht

2Samuël 22:51
'Hij schenkt zijn koning grote uitreddingen, en betoont trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht voor altijd.'

Aan het einde van zijn leven, bezingt koning David Gods trouw. Hij roemt Gods trouw aan hem en aan zijn nageslacht. Daar moest ik even over nadenken, want ook Paulus schrijft over het nageslacht van David en legt uit dat dat Christus is. Jezus is geboren uit het koninklijke geslacht van David. Hij is de laatste opvolger van David, omdat Hij eeuwig leeft. Wanneer Jezus op aarde terugkeert en Zijn koningschap in Jerazalem zal vestigen, is dat een rechtmatige daad. Tot die tijd is elke koning in Israël illegaal. God is trouw aan David en zijn nageslacht en ook aan ons, want wij zijn van Christus. God schenkt zijn koning grote uitreddingen, zegt de tekst van vandaag. David is gered, maar nog veel meer is Christus gered van de dood, en wij in Hem. Zoals er voor Jezus letterlijk een opstanding was uit de dood door Gods trouw, zo geldt dat ook voor de Zijnen, voor ons dus, die in Hem geloven. We zijn met Christus opgestaan en leven nu bevrijd van elke vijand onder Gods gunst en goedkeuring.

donderdag 27 februari 2014

Sterker dan de dood

Lukas 8:49
‘Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van de overste der synagoge met de boodschap: Uw dochter is gestorven, val de Meester niet meer lastig!’

Voor de mensen is de dood het einde, maar niet voor Jezus. Mensen kunnen op een punt komen dat ze zeggen: ‘Nu is alle hoop verloren. Er is geen uitweg meer.’ Maar Gods mogelijkheden reiken verder dan de dood. Zijn macht is onbegrensd. Jezus reageert met: ‘Heb vertrouwen, geloof alleen.’ Enkele uren later heeft Jaïrus zijn gestorven dochter gezond terug. Wat voor hem onmogelijk leek, was mogelijk bij God. ‘Val de Meester niet meer lastig’, is een verkeerd advies. Er is nooit een punt waarop iets hopeloos is. God zal met de beproeving voor de uitkomst zorgen, schrijft Paulus en hij wist dat als geen ander. ‘Werp al je bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor je’, schrijft Petrus en hij haalt daarbij Psalm 55 aan. Hoe ver gaat je geloof? Tot wat je begrijpt en overziet, of geloof je werkelijk dat bij God alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft? Ik daag je uit dat laatste te doen. Geef niet op, val de Meester lastig, geloof in Hem die je helpen zal.

woensdag 26 februari 2014

Opdat gij tot heil zou zijn

Handelingen 13:47
‘Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.’

Paulus was een man met een bijzondere roeping. Hij was het levende bewijs van Gods genade. Een vervolger van Jezus die het licht wordt voor de volkeren, om aan ieder het heil te verkondigen. Door deze opdracht voelde Paulus zich schuldig ten opzichte van de wereld. Hoezeer hij ook leed onder vervolging en verdrukking, hij bleef zijn boodschap verkondigen, dat Jezus de Christus is. Wij hebben niet allemaal dezelfde weg te gaan, maar we zijn wel, net als Paulus, bestemd om tot een licht te zijn. Jezus heeft het licht in de wereld gebracht, Gods verzoening voor de wereld, en wij mogen de prachtige boodschap verkondigen, dat er heil is op grond van Gods genade. We leven niet meer voor onszelf, maar voor Hem die ons liefheeft en ons verlost heeft uit de slavernij van zonde en dood.

dinsdag 25 februari 2014

Jezus wil jou dienen

Markus 10:45
‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.’

Jezus leert Zijn discipelen dat de machthebbers van deze wereld zich laten dienen. Het gaat hen om de macht. Ze leggen schatten op en verplichten het volk het beste van zichzelf te geven. Zo is het niet in Gods koninkrijk. Hij heeft niets nodig en legt niemand verplichtingen op. Hij zegent met liefde en goedheid en is genadig voor mensen die worstelen met hun gewoontes. God is barmhartig en wil graag dienen. Jezus gaf zichzelf als zoenoffer voor de wereld. Van welke religieuze leider kan dat worden gezegd? Alle religies worden gekenmerkt door een programma van verplichtingen, maar Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te redden. Nog steeds heeft onze Vader niets nodig van Zijn kinderen. Religieuze leiders kunnen wetten opleggen, maar Jezus maakt mensen vrij. Jezus is de Goede Herder die Zijn leven inzet voor Zijn schapen. Het enige wat God vraagt is dat we Zijn liefde, genade, vergeving en goedheid aannemen. Daar geniet Hij van en wij genieten van Hem.

maandag 24 februari 2014

Genade is niet goedkoop

Lukas 22:44
‘En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.’

Wanneer je met mensen over Gods genade spreekt, hoor je vaak beweren dat genade goedkoop is. Daarmee bedoelt men dan, dat je er geen enkele inspanning voor hoeft te doen, dat het te makkelijk is. Maar de werkelijkheid is anders. De prijs voor Gods genade is door Jezus betaald. Hij heeft geleden onder de zondelast die Hem werd opgelegd. Dodelijke angst maakte zich van Hem meester, opdat wij uit alle angst zouden zijn bevrijd. Zijn zweet viel als bloed op de aarde, opdat wij verlost zouden zijn van de vloek van Adam. Hij liet zich kruisigen, opdat wij in vrijheid zouden leven. Hij onderging de diepste vernedering en haat, opdat wij ons geliefd en verhoogd zouden weten. Nee, genade is niet goedkoop, maar je moet dan wel leren om niet over jezelf, maar over Jezus te spreken. Alles draait om Hem. Het is uit Hem en door Hem en tot Hem dat we leven uit genade.

zondag 23 februari 2014

Wet of genade - blijf bij de genade

Handelingen 13:43
‘En na het uitgaan van de synagoge, volgden vele van de Joden en de vereerders van God, die Jodengenoten waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods.’

Overal waar Paulus kwam zocht hij eerst naar een synagoge om het evangelie van genade te brengen. Ook in Antiochië in Pisidië, op zijn eerste zendingsreis, sprak hij in de synagoge over Jezus. Hoe God Zijn belofte heeft vervuld en hoe Jezus is opgewekt uit de dood. Paulus verkondigde vergeving van alle zonden, letterlijk zei hij: ‘Ieder die in Hem gelooft, wordt bevrijd van alle schuld en staat daardoor recht voor God; iets wat men nooit bereikt door zich aan de wet van Mozes te houden.’ Het is een revolutionaire boodschap, vergeving van alle zonden, op grond van geloof. De wet kan nooit geven wat Gods genade geeft. Veel gelovigen vereren de wet in plaats van Gods genade. Door de wet komt de slechtheid van de mens aan het licht. Door de genade zien we Gods goedheid. Voed je ziel met Gods genade en leef vanuit Zijn volkomen vergeving van alle zonden. In Gods oog ben je nieuw.

zaterdag 22 februari 2014

Gods genade is op ons

Lukas 2:40
‘Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem.’

God die mens wordt is een van de grootste wonderen op aarde. De Schepper van hemel en aarde komt deel uitmaken van Zijn schepping om haar van de ondergang te redden. Als een eenvoudige baby begint het leven van Jezus op aarde. God, geopenbaard in het vlees. En het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem. Jezus kwam om onze plaats in te nemen, zodat wij Zijn plaats zouden krijgen. Elke keer als iemand opnieuw geboren wordt, gebeurt ditzelfde wonder. Elke gelovige gaat dezelfde weg als Jezus, maar dan in het geloof. Je groeit op, wordt krachtig, wordt vervuld met wijsheid, omdat Gods genade op je rust. Met Jezus gestorven en opgestaan tot nieuw leven. Maar dat nieuwe leven ontwikkelt zich in elke gelovige tot volwassenheid en volheid. Het is Gods werk op aarde. Het is Gods werk in elke gelovige. Zoals Jezus opgroeide en krachtig werd, zo ook wij. Gods genade rust op ons, zoals op Hem.

vrijdag 21 februari 2014

Doel en middel

Johannes 4:39
'En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb.'

Hoe vindt iemand de weg naar Jezus? Meestal doordat een ander erover vertelt. Het geloof is uit het horen en dat gaat vaak beetje bij beetje. Deze vrouw vertelt over zichzelf en over haar ontmoeting met Jezus. Hij wist alles van haar mannen en dat overtuigde haar. Zou Hij niet de beloofde profeet zijn? De Samaritanen hoorden haar en werden nieuwsgierig. Ze gingen zelf op zoek naar Jezus en vonden Hem bij de put. Dan worden ze door Jezus zelf aangesproken en Hij raakt hun harten aan. Ze komen tot geloof en zeggen tegen de vrouw: ‘Nu geloven we niet langer om wat jij ons vertelde, maar nu hebben we Hem zelf ontmoet.’ Dat is het mooiste wat je als verteller over Jezus kan meemaken. Dat iemand zelf Jezus ontmoet en dat je merkt dat je werk vrucht draagt. Johannes de Doper deed dat toen hij merkte dat Jezus zelf volgelingen kreeg. Hij zei toen: ‘Hij moet meer worden en ik minder.’ Het doel van spreken over Jezus is dat je mensen naar Hem kan verwijzen. Hij is het doel, wij mogen het middel zijn.

donderdag 20 februari 2014

Door Jezus zijn we vrij

Handelingen 10:38
‘Gij weet .. van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’

Er bestaat wel degelijk een geestelijk wezen dat we duivel noemen. Tegenwoordig wordt daarover lacherig gedaan, alsof dat een middeleeuwse gedachte is. Maar Gods woord is er duidelijk over. De mensen waren door hem overweldigd. Het gevolg was ziekte, gebondenheid, ellende en dood. Maar Jezus heeft aan die onderdrukking een einde gemaakt. Hij genas de zieken en maakte gebondenen vrij. Hij was een weldoener in plaats van een boosdoener. Er is geen groter verschil dan tussen Jezus en de duivel. Jullie weten dit, zegt Petrus tegen de mensen. Je was erbij, je hebt het gezien en ervaren. Jezus kon deze dingen doen, omdat Hij vrij was van zonde. Hij was gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, want God was met Hem. Door Hem leven wij nu ook in diezelfde gezegende omstandigheden. Iedere gelovige is bij zijn bekering gezalfd en verzegeld met de Heilige Geest en met kracht. En God is met ons alle dagen, tot aan het einde der tijden. Wij kunnen nu leven als vrije mensen, niet langer gebonden door de duivel, maar vrij van elke onderdrukking. We zijn geen slaven van de zonde meer, maar vrije kinderen van God.

woensdag 19 februari 2014

De weg tot behoud

Johannes 12:37
'En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem,'

Als wonderen en tekenen tot geloof zouden leiden, was heel Israël bekeerd in de dagen van Jezus. Maar zo werkt het niet. Gelukkig maar, want anders zou je niet kunnen geloven als je een paar wonderen had gemist. Nee, geloof is gebaseerd op Gods woord. Het woord van God, dat is wat Jezus kwam openbaren. Het woord dat gesproken was door profeten werd werkelijkheid. Wonderen en tekenen bevestigen het woord, maar als je het Woord niet gelooft, zullen de wonderen niet overtuigen. Jezus was de vervulling van Gods woord. Hij was degene die komen zou, de tekenen en wonderen bevestigden dat. Maar de tijdgenoten van Jezus zaten zo vast aan hun tradities, dat ze het nieuwe niet durfden of wilden grijpen. God kwam met liefde, met vergeving, met zegen naar Zijn volk, onverdiende gunst, genade. Maar het volk keerde zich af en had liever religie en de Wet. Deze houding bestaat nog steeds bij mensen. Velen willen God dienen, maar weinigen willen Zijn genade aannemen als onverdiende gunst. Toch verandert God niet van aanpak. Hij biedt liefde en ontferming aan, vergeving en genade, eeuwige rechtvaardigheid en zegen. Laat je door die wonderen overtuigen, het is de enige weg tot behoud.

dinsdag 18 februari 2014

Meer dan engelen

Lukas 20:36
‘Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.’

Er zijn mensen die denken dat we na onze dood als engelen ergens in de lucht verder zweven. Deze uitspraak van Jezus leert niet dat we engelen worden, maar dat we net als de engelen niet sterven en eeuwig bij God mogen zijn. Dat voorrecht bezitten we, omdat we kinderen van de opstanding zijn. Jezus is de opstanding en het leven en wij zijn met Hem opgestaan en we leven met Hem, door hem en in Hem. Ja, er komt een dag dat we ons lichaam zullen verlaten, maar dat noemt de Bijbel geen dood. Jezus zegt: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij is gestorven.’ Ons eeuwige leven is al begonnen op het moment dat we het evangelie van Gods genade hebben aanvaard en geloofd. Maar er is nog iets, we zullen meer zijn dan de engelen. We hebben een hogere positie dan de engelen, omdat we in Christus boven de engelen zijn gesteld. Voor eeuwig bij God, net als de engelen, voor eeuwig hoog verheven, net als Jezus.

maandag 17 februari 2014

Niet te scheiden van Gods liefde

Romeinen 8:35
‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?’

Is het niet vreemd dat een vraag die begint met ‘wie’, verduidelijkt wordt met ‘wat’? Had er dan niet moeten staan ‘wat kan ons scheiden’? Gods Geest laat ons hier zien dat achter al dat ‘wat’ een ‘wie’ schuil gaat. Wie is er toch voortdurend aan het proberen ons van Gods liefde te scheiden door verdrukking of benauwdheid? Wie probeert ons wijs te maken dat er een scheiding kan komen tussen mij en Gods liefde? Tussen mij en Christus? Wie het ook is, ikzelf, een ander, de duivel wellicht, het is niet waar. De liefde van Christus heeft ons gezocht toen we nog zondaars waren. De liefde van Christus heeft ons gekocht en vrijgemaakt van schuld en veroordeling. De liefde van God is ons uit genade geschonken. Niemand kan dat veranderen of ongedaan maken. Niets kan dat veroorzaken. We leven in volkomen eenheid met de liefde van God, de Here Jezus Christus. Hij is ons leven en wij zijn van Hem.

zondag 16 februari 2014

Een eeuwig koningschap van liefde en trouw

Psalm 89:33
'..maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen,'

Psalm 89 gaat over Gods belofte en Gods trouw. De belofte dat er een koning der koningen zal zijn en de trouw aan die belofte zelfs als het volk ontrouw zal zijn. In de geschiedenis van Israël neemt koning David een prominente plaats in. David, de man naar Gods hart, kreeg de belofte dat er voor eeuwig iemand uit zijn geslacht op de troon zou zitten als koning. God sprak over Jezus, Zijn eigen Zoon, die een eeuwige Koning is. Uit het geslacht van David kwam Hij, in een tijd van ontrouw en schijnheiligheid. Jezus kwam de ontrouw dragen van Israël en van de wereld. Hij werd gekruisigd als bewijs van Gods liefde en trouw. Vanuit die liefde leven we. En we mogen weten dat niets ons daarvan kan scheiden. Zoals God trouw bleef aan David, zo is Hij dat ook aan ons. Wanneer wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw. En Jezus zit nu op de troon als eeuwige Koning. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. De belofte aan David is vervuld. En als Jezus terugkeert op aarde, zal Hij dat doen in Zijn koninklijke waardigheid. Zijn rijk zal de hele aarde vervullen.

zaterdag 15 februari 2014

Laatste woorden

Handelingen 20:32
‘En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.’

Als Paulus afscheid neemt van de gelovigen uit Efeze, laat hij deze woorden na. Dit is het belangrijkste wat hij hen nog te zeggen heeft. Geen rijtje met verordeningen of regels om na te leven, maar de wens om bij het woord van genade te blijven. Paulus geeft hier aan dat God degene is die bij machte is te bouwen en het beloofde erfdeel te geven onder de geheiligden. Het is de kern en samenvatting van het evangelie. Niet je inspanningen, niet je toewijding, maar Gods woord van genade zal je leven veranderen en zegenen. Zo was het toen, zo is het nu nog steeds. Geen werken der wet, maar werken van geloof, van liefde en van genade zullen je geven wat God heeft beloofd.

vrijdag 14 februari 2014

Leven na de dood

Lukas 14:26
‘Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.’

Vele scharen volgden Jezus, maar Jezus zegt: ‘Je kunt me wel volgen, maar je kunt pas een discipel zijn, wanneer je alles opgeeft, je afkomst en zelfs je leven.’ Eigenlijk zegt Hij dus: ‘Je kunt pas Mijn discipel zijn na je dood.’ En zo is het ook. Pas nadat je met Christus bent gekruisigd en opgestaan, kun je als nieuwe schepping Jezus volgen. Een discipel ben je uit genade, niet door inspanning. Dat is wat Jezus zegt. Je kunt wel achter Hem aanlopen, zoals de scharen deden toen Hij op aarde was, maar dat betekent nog helemaal niets. Pas als je met Hem bent gestorven en opgestaan, heb je afstand gedaan van je aardse afkomst en ben je verlost van je eigen leven. Alleen door geloof kun je leven als nieuwe schepping en als volgeling van Jezus. Het is een leven uit genade, uit geloof. Het is leven uit de dood.

donderdag 13 februari 2014

Jezus geeft je rust

Mattheüs 11:30
‘..want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Jezus roept alle mensen die moe en belast zijn tot zich. Hij wil dat ons leven Zijn rust binnengaat. De enige last die Hij te dragen geeft, is de zorg op Hem gericht te blijven. Jezus wil dat we ervan overtuigd zijn, dat alles in orde is, dat we ons geen zorgen hoeven te maken, omdat Hij voor ons zorgt. De lasten van het leven kunnen ondragelijk worden, maar Jezus roept ons bij Zich en zegt: ‘Luister, Ik heb jullie lasten gedragen, Ik heb jullie smarten genomen, Ik ben vertrouwd met jullie ziektes, Ik ben arm geworden en Ik ben de dood in gegaan. Waarom denk je dat Ik dat deed? Zodat jij ervan verlost bent. Geloof me, je bent vrij, je bent rijk, je bent verlost, je bent rechtvaaardig en genezen, je bent geliefd en gezegend voor eeuwig.’ Zolang mensen naar hun omstandigheden kijken, om deze waarheid te geloven, blijven ze hun last dragen. Maar het juk van geloof is zacht en licht.

woensdag 12 februari 2014

God laat zich zien

Ezechiël 39:29
‘En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israels heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE.’

Ik moet bij deze tekst denken aan het verhaal van Mozes. Terwijl de prinses ging baden en Mozes in zijn biezen mandje tussen het riet verborgen was, stond Mirjam zich schuil te houden. Pas toen ze zag dat alles veilig was, kon ze zich vertonen en zich bekendmaken. God moest zich ook verborgen houden, want niemand zou blijven leven als hij Gods aangezicht zou zien. De zonde en schuld maakten het onmogelijk voor God om zich al openlijk te vertonen. Maar nu Jezus alles wat ons bedreigde heeft weggedaan door het aan het kruis te nagelen, kunnen en mogen we God zien zoals Hij is, van aangezicht tot aangezicht. Gods Geest maakt Hem bekend. Gods Geest is het bewijs dat er geen scheiding meer is tussen God en de mensen aan wie Hij Zijn Geest heeft gegeven. Geloof in het volbrachte werk van Jezus opent de weg naar Gods hart en naar Zijn genadetroon. We hebben volle vrijmoedigheid om Hem te naderen en andersom hoeft God zich niet langer verborgen te houden om ons leven te sparen. In Christus is er geen oordeel meer.

dinsdag 11 februari 2014

Een vruchtbaar leven

Markus 4:28
‘De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar.’

Paulus schrijft aan de Corintiërs dat we als mensen kunnen planten en begieten, maar dat God de wasdom geeft. Zo is het ook met het geloof. We kunnen ons geloof onderhouden door het Woord van God tot ons te nemen, we kunnen nieuw zaad ontvangen door te horen, maar uiteindelijk is het God die ons verandert en tot bloei laat komen. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Vanzelf betekent dat je er niet over in de war hoeft te zitten, of er wel vrucht zal komen. Als je geworteld bent in Gods liefde, komt de vrucht vanzelf. Eerst de halm, maar voor de halm zichtbaar wordt is er eerst onder de grond al een wortelstelsel gegroeid, dan verschijnt er een puntje halm uit de grond. De halm wordt een aar, nog allemaal voorbereiding voor de eigenlijke vrucht. Dan het volle koren in de aar. Je leven komt pas tot volle bloei aan het einde van het groeiproces. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Geloof dat maar, wanneer je vindt dat je eigen leven nog niet zoveel voorstelt. Voor God ben je een kostbare plant die veel vrucht gaat dragen op Zijn tijd. En vergeet het niet, de vrucht komt vanzelf, jij mag je blijven voeden met de waarheid van Gods liefde voor jou.

maandag 10 februari 2014

Het volmaakte offer

Hebreeën 7:27
‘.. die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht.’

De wet van Mozes kon geen volmaaktheid brengen, het was Gods middel om aan te tonen hoezeer de mens tekort schoot. Er was geen volmaakte hogepriester en er was geen volmaakt offer. Er veranderde niets aan de heerschappij van de zonde, totdat Jezus kwam. Hij bracht werkelijke verandering en een absolute oplossing. Als volmaakte, zondeloze hogepriester, bracht Hij een volmaakt offer met volmaakt bloed. Door een offer veranderde alles voor altijd. Door een offer werd de schuld van de wereld verzoend. Door een offer werd de mens bevrijd van slavernij aan de zonde. Door een een offer werd de weg gebaand naar een totaal nieuw leven. Niet langer als zondaar gevangen in gebondenheid, maar als zoon of dochter van God vrijgemaakt om vrij te zijn. Veel gelovigen proberen nog steeds door de wet tot volmaaktheid te komen, maar de waarheid is, dat je die volmaaktheid hebt gekregen uit genade. Het volmaakte leven van Christus is en wordt ons toegerekend uit liefde. God ziet ons leven in Christus aan. In Hem zijn we door een offer volmaakt volmaakt geworden. Die waarheid verandert ons denken en ons gedrag. Zo groeien we in heerlijkheid en veranderen we naar Zijn beeld door het aanvaarden van Zijn genade.

zondag 9 februari 2014

Brood en beker, opdat je niet vergeet

1Corintiërs 11:26
‘Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.’

Het vieren van het avondmaal gebeurde vroeger dagelijks aan huis. De gelovigen herdachten en proclameerden de dood en opstanding van Jezus. Ze begrepen de betekenis ervan, het was hun fundament. Opnieuw en opnieuw moest herhaald worden, dat hun zonden eens en voor altijd waren weggenomen en dat ze nu geen zondaars meer waren, maar vrije kinderen van God. Hoe anders was dat voor het kruis. Toen regeerden de zonde en de dood op aarde, ook in de gelovigen. Maar na het kruis was er een totaal nieuwe werkelijkheid. Eens en voor altijd Gods kind, eens en voor altijd heilig, rein, rechtvaardig. Dat moest er worden ingeslepen. Je bent vrij, je bent verlost, je bent nu heilig en rein. Het avondmaal bevestigt die nieuwe werkelijkheid, zoals een trouwring bevestigt dat je ongehuwde staat voorbij is. Het avondmaal eert Christus, het stelt Hem in het middelpunt, daar waar Hij hoort. Wie dat begrijpt en gelooft, wordt erdoor gezegend. Het avondmaal is geen bewijs van goed gedrag, het is niet voor foutloze mensen. Het avondmaal is de uitdrukking van Gods genade, Hij schonk ons wat we niet verdienden, eeuwig leven in Zijn geliefde Zoon.

zaterdag 8 februari 2014

Leef onbezorgd

Mattheüs 6:25
‘Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?’

Dit vers is een conclusie, dat zie je aan het woordje ‘daarom’. In de verzen ervoor legt Jezus uit wat het verschil is tussen een gelovige en de ongelovige wereld. De wereld kent God niet, weet niet dat Hij zorgt voor Zijn kinderen. De wereld zit in de war en maakt zich zorgen. Doe daar niet aan mee, je weet beter. Je kunt niet de wereld liefhebben en God liefhebben. Dat betekent, je kunt niet je voeding, je wijsheid uit de wereld halen en tegelijk uit God. Je kunt niet twee heren dienen. Jezus noemt de mensen kleingelovigen, omdat ze zo snel hun geloof verliezen. Wat moeten we eten? Waarmee moeten we ons kleden? Wat moeten we doen? Dat zijn geen vragen van geloof maar van ongeloof. Jezus zegt kort en bondig: Je Vader weet wat je nodig hebt. Zoek Hem, zoek Zijn gerechtigheid [die heb je uit genade ontvangen], wees daar gerust in en al het andere ontvang je bovendien.

vrijdag 7 februari 2014

Profetie vervuld

Daniël 9:24
‘Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.’

Deze profetie van Daniël wijst naar de komst van Jezus en wel naar Zijn dood en opstanding. Daarmee kwam een einde aan de periode van Adam en van de heerschappij van zonde en dood. Jezus nam alle schuld op zich en daarmee kwam er een einde aan de overtreding en werd alle ongerechtigheid verzoend. De laatste Adam stierf aan het kruis. De nieuwe tijd begon met eeuwige gerechtigheid bij de opstanding van Jezus uit de dood. Gods gerechtigheid kan nu worden ontvangen als een geschenk voor wie gelooft. Koningen, Hogepriesters en Profeten werden gezalfd. Jezus is alle drie in een. Als onze Hogepriester offerde Hij Zijn eigen bloed, als Koning heeft Hij alle macht in hemel en op aarde en als Profeet is Hij Gods levende woord. De profetieën en gezichten die Zijn komst aankondigden zijn bezegeld, bevestigd, vervuld. Wat een prachtig voorbeeld is deze tekst van Gods nauwkeurige uitwerking van Zijn verlossingsplan.

donderdag 6 februari 2014

Uit de dood naar het leven

Handelingen 26:23
‘.. namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat Hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen.’

Paulus moet zich verantwoorden tegenover koning Agrippa en stadhouder Felix. Hij doet dit door te getuigen van wat hij gezien heeft op weg naar Damascus. Hij had een ontmoeting met de opgestane Jezus. Het werd het keerpunt in zijn leven. De profeten en Mozes hadden dit alles aangekondigd en nu was het gebeurd. De opstanding uit de dood was begonnen. De opstanding uit de slavernij aan de zonde was een feit. Wie met Christus gekruisigd is, is ook met Hem opgestaan. En nu wordt het licht aangekondigd van een heel nieuw leven. Niet langer als slaaf van de zonde, maar als bevrijde zoon of dochter van God. En deze heerlijke waarheid is niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de heidenen, de rest van de wereld. Koning Agrippa wilde die waarheid niet aannemen, net als vele anderen. Maar degenen die wel geloven in de opstanding van Jezus uit de dood, leven voor eeuwig in het licht van Gods liefde.

woensdag 5 februari 2014

Elke morgen nieuw

Klaagliederen 3:22-23
‘Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!’

Wat een vreselijke tijd moet het zijn geweest toen de stammen van Israël werden weggevoerd in ballingschap. Wanneer je de Klaagliederen leest, kan je je haast niet voorstellen dat dat een beschrijving is van die werkelijkheid. En dan, temidden van alle ellende, ineens: ‘Het zijn Gods gunstbewijzen, dat we niet omgekomen zijn. Groot is Zijn trouw.’ We leven nog, we overleven nog. Onder de bedeling van de wet, het oude verbond, was dat misschien ook zo, want de wet is onverbiddelijk, op elke overtreding staat vergelding. Het is Gods trouw, Gods gunst, dat ook wij niet omgekomen zijn. Het is Gods gunst, dat Jezus onze straf droeg en ons de vrijheid gaf. We kunnen onder het nieuwe verbond de gunstbewijzen van onze hemelse Vader zo gewoon vinden, dat we genade erin niet meer zien. Maar ook wij kunnen zeggen: ‘Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn ze nieuw.’ Als je omstandigheden uitzichtloos zijn en er geen oplossing meer lijkt te bestaan, is dit je enige houvast. Door Gods gunstbewijzen komen we niet om, groot is Zijn trouw, elke morgen opnieuw.

dinsdag 4 februari 2014

Gods hartewens

Openbaring 22:21
‘De genade van de Here Jezus zij met allen.’

Dit zijn de laatste woorden van de Bijbel. Ze drukken in enkele woorden uit, vatten als het ware samen, waarom het draait. Dit is wat God wil, dat elk mens, ieder schepsel, vervuld zal zijn van genade. Dat heel de schepping leeft van genade. Dat alles en iedereen door genade verbonden is. Dan is God weer alles en in allen. Geen religie, geen godsdienst volgens mensenregels, geen eigen gerechtigheid, maar genade. De val van Adam en Eva heeft grote gevolgen gehad, de hele schepping kwam onder de vloek van de zonde te leven, of beter, te sterven. Maar de opstanding van Christus heeft dit alles overtroffen. Door Hem is het herstel begonnen en zal het ook worden voleindigd. De genade van de Here Jezus zij met u allen, Gods hartewens wordt werkelijkheid.

maandag 3 februari 2014

Geen wet maar genade

Romeinen 5:20
‘Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,’

Wet en genade verdragen elkaar niet. Ook in dit vers staan ze weer tegenover elkaar. God wil dat we Zijn genade aanvaarden uit geloof, maar de meeste mensen die geloven zoeken naar wetten en regels, zodat ze weten of ze het goed doen of verkeerd. Bij een wet gaat het om goed en fout, bij genade is dat totaal niet aan de orde. Een wet kan niemand veranderen, het is de dreigende straf die mensen in toom moet houden. Genade is Gods eigen leven dat Hij plant in iedere gelovige, waardoor de verandering van binnenuit plaatsvindt. God had een Abraham beloofd dat de aarde gezegend zou worden door zijn nageslacht, dat is Christus. De wet kwam erbij en daardoor nam de zonde toe. Het was Gods bedoeling dat iedereen zou snappen, dat er alleen door genade redding zou kunnen zijn. Door Jezus is de genade meer dan overvloedig gekomen. Alle zonden vergeven, alle ziektes genezen, alle gebondenen vrij, Jezus laat het hart van God zien. Wie het ziet en gelooft zal gezegend leven.

zondag 2 februari 2014

Genade veroordeelt niet

Johannes 3:19
‘Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.’

Dit doet denken aan de tijd van Noach, toen hadden de mensen de duisternis ook liever dan het licht. Noach waarschuwde voor de naderende vloed, maar hij werd belachelijk gemaakt. Hoe tragisch, wanneer mensen de reddende hand van God afwijzen, terwijl ze zozeer in nood zijn. Mensen die in boosheid leven, zijn in de macht van de boze. Zij vertrouwen liever op zichzelf dan op God. God is licht, dat betekent dat Hij voor ieder zichtbaar en waarneembaar is. Vooral in de duisternis valt ieder lichtstraaltje op. Maar sommigen, of velen, hebben de duisternis liever dan het licht. Moeten we hen daarom veroordelen? Nee, we beseffen hoe moeilijk het voor hen is de duisternis los te laten. Des te meer zullen we, net als Jezus, niet veroordelen, maar redden. We zoeken wegen om hen te bereiken. De enige kracht die groter is dan de boze, is liefde. Gods zoekende liefde stopt nooit met zoeken naar wat verloren dreigt te gaan. Laten we beseffen, dat er mensen te winnen zijn door genade, niet door veroordeling.

zaterdag 1 februari 2014

Liefde geneest

Efeziërs 4:18
'.. verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.'

Verduisterd, vervreemd, onwetend, verhard, het klinkt als een enge ziekte zoals Paulus mensen beschrijft die Gods goede nieuws afwijzen, of iets lichter uitgedrukt, niet aannemen. Zulke mensen, zegt Paulus, hebben problemen met hun verstand en met hun hart. Geloof ontstaat in je hart, daar waar Gods woorden terechtkomen na het horen. Het verstand kan allerlei tegenwerpingen bedenken, zodat het geloof geen kans krijgt te wortelen en vrucht te dragen. Het enige wat daartegen helpt is een flinke portie liefde. Gods liefde wel te verstaan. Daarom is het eerste wat God aan ieder wil bewijzen, dat Hij ons liefheeft. Hij gaf Zijn Zoon uit liefde, vergaf ons al onze zonden uit liefde, zegende ons met de Heilige Geest uit liefde, gaf ons Zijn beloftes uit liefde, overtuigde ons ervan dat er geen oordeel meer dreigt uit liefde. Zo kan ik nog wel meer bedenken over wat God ons uit liefde heeft geschonken. We noemen dat in een woord genade. Iedereen kan het aannemen, maar dan moet je je eerst laten overtuigen, dat God je liefheeft.